Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2003/0257(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0285/2005

Indgivne tekster :

A6-0285/2005

Forhandlinger :

PV 15/11/2005 - 14

Afstemninger :

PV 17/11/2005 - 4.2

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0435

Vedtagne tekster
PDF 283kWORD 59k
Torsdag den 17. november 2005 - Strasbourg
Ændring af direktiv om farlige stoffer (Reach) ***I
P6_TA(2005)0435A6-0285/2005
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (KOM(2003)0644 - C5-0531/2003 - 2003/0257(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0644)(1),

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 (C5-0531/2003),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Retsudvalget (A6–0285/2005),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. november 2005 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/.../EF om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. .../... om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
P6_TC1-COD(2003)0257

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../... af ... [om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier](3) bør der foretages en tilpasning af Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer(4), og dets bestemmelser om anmeldelse og risikovurdering bør ophæves -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 67/548/EØF foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 1, stk. 1, affattes således:

"

1.  Formålet med dette direktiv er at tilnærme medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af stoffer, der er farlige for mennesket og miljøet, og af varer, der indeholder sådanne stoffer, når disse stoffer eller varer markedsføres i medlemsstaterne.

"

2)  I artikel 2, stk. 1, udgår litra c), d), f) og g).

3)  Artikel 3 affattes således:

"

Artikel 3

Prøvning og vurdering af stoffers egenskaber

Forsøg med stoffer i forbindelse med dette direktiv skal udføres i overensstemmelse med kravene i artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../... af ... [om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier]*.

_______________

* EUT L ...

"

4)  I artikel 5 foretages følgende ændringer:

   a) I stk. 1 affattes første afsnit således:"
Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at stoffer kun markedsføres alene eller som bestanddele af præparater, såfremt de er emballeret og etiketteret i henhold til artikel 22-25 og kriterierne i bilag VI, og, for så vidt angår registrerede stoffer, i henhold til de oplysninger, der frembringes ved anvendelse af artikel 11 og 12 i forordning (EF) nr. .../... [om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier], medmindre det drejer sig om præparater, der er omfattet af bestemmelser i andre direktiver."
   b) I stk. 2 ændres "i stk. 1, andet led" til "i stk. 1, første afsnit".

5)  Artikel 7-20 udgår.

6)  Artikel 23 ændres som følger:

   a) I stk. 2, tilføjes følgende litra g):"
   g) registreringsnummeret, når det foreligger
"

b)  Følgende stk. 5 tilføjes:

"

5.  Etiketten på varer, der indeholder stoffer, der er tilladt i henhold til artikel 57 i forordning (EF) nr. .../... [om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier], skal være forsynet med et advarselssymbol. Dette symbol defineres af Kommissionen senest den …* efter proceduren i artikel 29 og opføres på listen i bilag II.

_______________

* To år efter dette direktivs ikrafttræden.

"

7)  Artikel 27 udgår.

8)  Artikel 30 affattes således:

"

Artikel 30

Klausul vedrørende fri bevægelighed

Medlemsstaterne kan ikke af grunde, der vedrører klassificering, emballering eller etikettering i dette direktivs betydning, forbyde, begrænse eller hindre markedsføring af stoffer, når disse er i overensstemmelse med dette direktiv.

"

9)  Artikel 32 udgår.

10)  Bilag V udgår.

11)  I bilag VI foretages følgende ændringer:

   a) i punkt 1.6, 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 3.2.8, 4.2.3.3, 5.1, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 og 9.5 i bilag VI ændres "bilag V" til "bilag X til forordning (EF) nr. .../... [om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier]"
   b) i punkt 1.6, litra a), ændres "bilag VII" til "bilag IV, V og VI til forordning (EF) nr. .../... [om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier]", og "bilag VIII" ændres til "bilag VII og VIII til forordning (EF) nr. .../... [om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier]"
   c) i punkt 5.1 ændres "bilag VII" til "bilag V og VI til forordning (EF) nr. .../... [om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier]", og "niveau 1 (bilag VIII)" ændres til "bilag VII eller VIII til forordning (EF) nr. .../... [om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier]"
   d) i punkt 5.2.1.2 ændres "niveau 1 (bilag VIII)" til "bilag VII til forordning (EF) nr. .../... [om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier]"
   e) alle andre henvisninger til bilag VIIA, VIIB, VIIC, VIID og VIII læses som henvisninger til de tilsvarende bilag IV, V, VI, VII, VIII og IX til forordning (EF) nr. .../... [om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier]."

12)  Bilag VIIA, VIIB, VIIC, VIID og VIII udgår.

Artikel 2

1.  Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den ...(5). De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de vigtigste nationale retsforskrifter, som de vedtager inden for dette direktivs anvendelsesområde.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Det finder anvendelse fra …(6).

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C 112 af 30.4.2004, s. 92.
(2) Europa-Parlamentets holdning af 17.11.2005.
(3) EUT L
(4) EFT 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/73/EF (EFT L 152 af 30.4.2004, s. 1).
(5)* 60 dage efter ikrafttrædelsen af forordning (EF) nr. .../... [om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier].
(6)* 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik