Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2003/0257(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0285/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0285/2005

Συζήτηση :

PV 15/11/2005 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/11/2005 - 4.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0435

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 447kWORD 52k
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2005 - Στρασβούργο
Τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ σχετικά με τα χημικά προϊόντα (REACH) ***I
P6_TA(2005)0435A6-0285/2005
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ με σκοπό την προσαρμογή της στον κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά (COM(2003)0644 – C6-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2003)0644)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0531/2003),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0285/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Νοεμβρίου 2005 εν όψει της έγκρισης της οδηγίας 2006/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/EΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό την προσαρμογή της στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά
P6_TC1-COD(2003)0257

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(2),

εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ενόψει της έκδοσης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., [για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε αυτά](3), η οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών(4) θα πρέπει να προσαρμοστεί, οι δε κανόνες της σχετικά με την κοινοποίηση ουσιών και με την αξιολόγηση κινδύνου των χημικών θα πρέπει να καταργηθούν,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 67/548/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

(1)  Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το κάτωθι κείμενο:

"

1.  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και τη σήμανση των επικίνδυνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον ουσιών και των προϊόντων που περιέχουν τέτοιου είδους ουσίες, όταν οι εν λόγω ουσίες ή τα προϊόντα εισάγονται στην αγορά των κρατών μελών

"

(2)  Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, τα στοιχεία γ), δ), στ) και ζ) διαγράφονται.

(3)  Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 3

Διενέργεια δοκιμών και αξιολόγηση των ιδιοτήτων των ουσιών

Οι δοκιμές των ουσιών που διενεργούνται στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας τηρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 12 του κανονισμού (EΚ) αριθ. …/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., [σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σ" αυτά]*.

___________________

* ΕΕ L …

"

(4)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

   α) Στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι ουσίες δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά υπό καθαρή μορφή ή σε παρασκευάσματα παρά μόνον εάν έχουν συσκευαστεί ή επισημανθεί σύμφωνα με τα άρθρα 22 έως 25 και με τα κριτήρια του παραρτήματος VI και, όσον αφορά τις καταχωρισμένες ουσίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από την εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../... [σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σ" αυτά], εκτός από τις περιπτώσεις παρασκευασμάτων τα οποία διέπονται από διατάξεις άλλων οδηγιών."
   β) Στην παράγραφο 2, η φράση "στην παράγραφο 1, δεύτερη περίπτωση" αντικαθίσταται από τη φράση "στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1".

(5)  Τα άρθρα 7 έως 20 διαγράφονται.

(6)  Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:

   α) Στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ζ):"
   ζ) τον αριθμό καταχώρισης, όποτε υπάρχει.
"

β)   προστίθεται η κάτωθι παράγραφος 5:

"

5.  Για τα προϊόντα που περιέχουν ουσίες που έχουν αδειοδοτηθεί βάσει του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../... [σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σ" αυτά], η σήμανση περιλαμβάνει και προειδοποιητικό σύμβολο. Το εν λόγω σύμβολο καθορίζεται από την Επιτροπή έως τις ...* σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 29, και περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος II.

_______________

* Δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

"

(7)  Το άρθρο 27 καταργείται.

(8)  Το άρθρο 30 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"

Άρθρο 30

Ρήτρα ελεύθερης κυκλοφορίας

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να παρεμποδίζουν, για λόγους ταξινόμησης, συσκευασίας ή επισήμανσης, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, τη διάθεση ουσιών στην αγορά εφόσον οι ουσίες αυτές πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

"

(9)  Το άρθρο 32 διαγράφεται.

(10)  Το Παράρτημα V διαγράφεται.

(11)  Το Παράρτημα VI τροποποιείται ως εξής:

   α) Στα σημεία 1.6, 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 3.2.8, 4.2.3.3, 5.1, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3, 9.5 του Παραρτήματος VI, οι λέξεις "παράρτημα V", αντικαθίστανται από τις λέξεις "Παράρτημα X του κανονισμού (EΚ) αριθ. …/... [σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σ" αυτά]".
   β) Στο σημείο 1.6, στοιχείο α), οι λέξεις "στο παράρτημα VII" αντικαθίστανται από τις λέξεις "στα Παραρτήματα IV, V και VI του κανονισμού (EΚ) αριθ. …/... [για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων] και οι λέξεις "παράρτημα VIII" αντικαθίστανται από τις λέξεις "Παραρτήματα VII και VIII του κανονισμού (EΚ) αριθ. …/... [σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σ" αυτά]".
   γ) Στο σημείο 5.1, οι λέξεις "στο παράρτημα VII" αντικαθίστανται από τις λέξεις "στα Παραρτήματα V και VI του κανονισμού (EΚ) αριθ. …/... [για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων]" και οι λέξεις "επιπέδου 1 (παράρτημα VIII)" αντικαθίστανται από τις λέξεις "των Παραρτημάτων VII ή VIII του κανονισμού (EΚ) αριθ. …/... [σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σ" αυτά]".
   δ) Στο σημείο 5.2.1.2 οι λέξεις "επιπέδου 1 (παράρτημα VIII)" αντικαθίστανται από τις λέξεις "του Παραρτήματος VII του κανονισμού (EΚ) αριθ. …/... [σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σ" αυτά]".
   ε) Όλες οι υπόλοιπες παραπομπές στα Παραρτήματα VIIA, VIIB, VIIΓ, VIIΔ και VIII ερμηνεύονται ως παραπομπές στα αντίστοιχα Παραρτήματα IV, V, VI, VII, VIII και ΙΧ του κανονισμού (EΚ) αριθ. …/... [σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σ" αυτά].

(12)  Τα Παραρτήματα VIIA, VIIB, VIIΓ, VIIΔ και VIII διαγράφονται.

Άρθρο 2

1.  Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία από ...(5). Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις κύριες διατάξεις εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διατάξεις της εφαρμόζονται από ...(6).

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C 112 της 30.4.2004, σ. 92.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2005.
(3) ΕΕ L
(4) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/73/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 152 της 30.4.2004, σ. 1).
(5)* Εξήντα ημέρες μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/... [σχετικά με την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και με τους περιορισμούς που επιβάλλονται σ" αυτά].
(6)* 18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου