Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2003/0257(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0285/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0285/2005

Keskustelut :

PV 15/11/2005 - 14

Äänestykset :

PV 17/11/2005 - 4.2

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0435

Hyväksytyt tekstit
PDF 217kWORD 68k
Torstai 17. marraskuuta 2005 - Strasbourg
Vaarallisista aineista annetun direktiivin 67/548/ETY muuttaminen (REACH) ***I
P6_TA(2005)0435A6-0285/2005
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoittamista koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) (KOM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2003)0644)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5-0531/2003),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0285/2005),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. marraskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/.../EY antamiseksi neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o .../...
P6_TC1-COD(2003)0257

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

1)   [Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevan] ... annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../...(3) antamisen johdosta olisi vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annettua neuvoston direktiiviä 67/548/ETY(4) mukautettava ja sen sisältämät kemikaalien ilmoittamista ja riskinarviointia koskevat säännöt olisi kumottava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 67/548/ETY seuraavasti:

(1)  Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"

1.  Tämän direktiivin tarkoituksena on lähentää jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, joiden aiheena on ihmisille ja ympäristölle vaarallisten aineiden ja näitä aineita sisältävien valmisteiden luokitus, pakkaaminen ja merkinnät silloin, kun näitä aineita tai valmisteita saatetaan jäsenvaltioiden markkinoille.

"

(2)  Poistetaan 2 artiklan 1 kohdan c, d, f ja g alakohta.

(3)  Korvataan 3 artikla seuraavasti:

"

3 artikla

Aineiden ominaisuuksien testaus ja arviointi

Tässä direktiivissä tarkoitetut aineiden testaukset on tehtävä kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskevan .../... annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../...* 12 artiklan vaatimusten mukaisesti.

__________

* EUVL L …

"

(4)  Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

   (a) Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"
Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että aineita ei voida saattaa markkinoille sellaisenaan tai valmisteissa, ellei niitä ole pakattu ja merkitty 22–25 artiklan sekä liitteessä VI mainittujen perusteiden mukaisesti ja, rekisteröityjen aineiden osalta, niiden tietojen mukaisesti, jotka on saatu soveltamalla [kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskevan] asetuksen (EY) N:o .../... 11 ja 12 artiklaa, paitsi jos on kyse valmisteista, joista säädetään muissa direktiiveissä."
   (b) Korvataan 2 kohdassa ilmaus "1 kohdan toisessa luetelmakohdassa" ilmauksella "1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa".

(5)  Poistetaan 7–20 artikla.

(6)  Muutetaan 23 artikla seuraavasti:

   (a) Lisätään 2 kohtaan g alakohta seuraavasti:"
   g) rekisteröintinumero, jos se on saatavilla.
"

(b)  Lisätään 5 kohta seuraavasti:

"

5.  Kun on kyse valmisteista, jotka sisältävät [kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskevan] asetuksen (EY) N:o .../... 57 artiklan nojalla hyväksyttyjä aineita, on merkinnät varustettava varoituksella. Komissio vahvistaa, viimeistään ...* ja 29 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, varoitussymbolin, joka sisällytetään liitteen II luetteloon.

__________

* Kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

"

(7)  Poistetaan 27 artikla.

(8)  Korvataan 30 artikla seuraavasti:

"

30 artikla

Vapaata liikkuvuutta koskeva lauseke

Jäsenvaltiot eivät saa tässä direktiivissä tarkoitettuihin luokitukseen, pakkaamiseen tai merkintöihin liittyvistä syistä kieltää, rajoittaa tai estää tämän direktiivin vaatimuksia vastaavien aineiden markkinoille saattamista.

"

(9)  Poistetaan 32 artikla.

(10)  Poistetaan liite V.

(11)  Muutetaan liite VI seuraavasti:

   (a) Liitteen VI kohdissa 1.6, 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 3.2.8, 4.2.3.3, 5.1, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3, 9.5 ilmaus "liite V" korvataan ilmauksella "[kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskevan] asetuksen (EY) N:o .../... liite X".
   (b) Korvataan kohdassa 1.6 (a) ilmaus "liitteessä VII" ilmauksella "[kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskevan] asetuksen (EY) N:o .../... liitteissä IV, V ja VI" ja ilmaus "liite VIII" ilmauksella "[kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskevan] asetuksen (EY) N:o .../... liitteet VII ja VIII".
   (c) Korvataan kohdassa 5.1 ilmaus "Liitteessä VII" ilmauksella "[kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskevan] asetuksen (EY) N:o .../... liitteissä V ja VI" ja ilmaus "tason 1 (liite VIII)" ilmauksella "[kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskevan] asetuksen (EY) N:o .../... liitteiden VII tai VIII".
   (d) Korvataan kohdassa 5.2.1.2 ilmaus "tason 1 tutkimuksiin (liite VIII)" ilmauksella "[kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskevan] asetuksen (EY) N:o .../... liitteen VII tutkimuksiin".
   (e) Kaikki muut viittaukset liitteisiin VIIA, VIIB, VIIC, VIID ja VIII katsotaan viittauksiksi vastaaviin [kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskevan] asetuksen (EY) N:o .../... liitteisiin IV, V, VI, VII, VIII ja IX.

(12)  Kumotaan liitteet VIIA, VIIB, VIIC, VIID ja VIII.

2 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ...(5) alkaen. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Direktiivin säännöksiä sovelletaan ...(6) alkaen.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C 112, 30.4.2004, s. 92.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 17. marraskuuta 2005.
(3) EUVL L
(4) EYVL 196, 16.8.1967, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/73/EY (EUVL L 152, 30.4.2004, s. 1).
(5)* 60 päivän kuluttua [kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskevan] asetuksen (EY) N:o .../... voimaantulosta.
(6)* 18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö