Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2003/0257(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0285/2005

Előterjesztett szövegek :

A6-0285/2005

Viták :

PV 15/11/2005 - 14

Szavazatok :

PV 17/11/2005 - 4.2

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2005)0435

Elfogadott szövegek
PDF 412kWORD 55k
2005. november 17., Csütörtök - Strasbourg
Vegyi anyagok nyilvántartása, értékelése, engedélyezése és korlátozása - REACH ***I
P6_TA(2005)0435A6-0285/2005
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez igazítása érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2003)0644 – C5–0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2003)0644)(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C5-0531/2003),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6–0285/2005),

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik a javaslatot, vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2005. november 17-én került elfogadásra a vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló .../.../EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez való hozzáigazítás érdekében a 67/548/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P6_TC1-COD(2003)0257

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre, és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően(2),

Mivel:

(1)  A [vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló], ...-i .../.../EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(3) elfogadása céljából a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvet(4) ki kell igazítani, és annak a vegyi anyagok bejelentésére és kockázatértékelésére vonatkozó szabályait el kell hagyni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul.

(1)  A 1. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"

(1)  Ezen irányelv célja az emberekre és a környezetre veszélyes anyagok és az ilyen anyagokat tartalmazó termékek – amennyiben ilyen anyagokat vagy termékeket a tagállamokban forgalomba hoznak – osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről szóló tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítése.

"

(2)  A 2. cikk (1) bekezdésében a c), d), f) és g) pontokat el kell hagyni;

(3)  A 3. cikk helyébe a következő cikk lép:

"

3. cikk

Az anyagok tulajdonságainak vizsgálata és értékelése

Az anyagoknak ezen irányelv keretében elvégzett vizsgálatát a [vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló] .../.../EK európai parlamenti és tanácsi rendelet* 12. cikkének követelményei szerint hajtják végre.

____________

* HL L …

"

(4)  Az 5. cikk az alábbiak szerint módosul:

   a) az (1) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:"
A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy önmagukban vagy készítményben nem hozzák forgalomba az anyagokat, amennyiben nem a 22–25. cikkel és a VI. melléklet követelményeivel összhangban, a bejegyzett anyagok esetében pedig nem a [vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló] .../.../EK rendelet 11. és 12. cikkének alkalmazása során szerzett információkkal összhangban csomagolták vagy címkézték őket, kivéve ha olyan készítményekről van szó, amelyekre más irányelvek rendelkezéseit kell alkalmazni."
   b) A (2) bekezdésben az "(1) bekezdés második francia bekezdése" szöveg helyébe az "(1) bekezdés első albekezdése" szöveg lép.

(5)  A 7–20. cikkeket el kell hagyni.

(6)  A 23. cikk a következőképpen módosul:

   a) a (2) bekezdés a következő g) ponttal egészül ki:"
   g) a regisztrációs számot, amennyiben rendelkezésre áll.
"

b)   a szöveg a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"

(5)  A [vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló] .../.../EK rendelet 57. cikkében engedélyezett anyagokat tartalmazó termékek esetében a címkén figyelmeztető jelzést tüntetnek fel. Az említett jelzést a Bizottság …*-ig a 29. cikkben említett eljárásnak megfelelően határozza meg, és az említett jelzés szerepel a II. mellékletben található listán.

__________________

* Két évvel ezen irányelv hatálybalépése után.

"

(7)  A 27. cikket el kell hagyni.

(8)  A 30. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"

30. cikk

A szabad mozgásról szóló záradék

A tagállamok az ezen irányelv szerinti osztályozással, csomagolással vagy címkézéssel kapcsolatos indokok alapján nem tilthatják meg, nem korlátozhatják, illetve nem akadályozhatják azoknak az anyagoknak a forgalomba hozatalát, amelyek teljesítik ezen irányelv követelményeit.

"

(9)  A 32. cikket el kell hagyni.

(10)  Az V. mellékletet el kell hagyni.

(11)  A VI. melléklet az alábbiak szerint módosul:

   a) a VI. melléklet 1.6, 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 3.2.8, 4.2.3.3, 5.1, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3, 9.5 pontjaiban az "V. melléklet" szöveg helyébe a "[vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló] .../.../EK rendelet X. melléklete" lép;
   b) az 1.6. a) pontban a "VII. melléklet" szöveg helyébe a "[vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló] .../.../EK rendelet IV., V. és VI. melléklete" szöveg lép, a "VIII. melléklet" szöveg helyébe pedig a "[vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló] .../.../EK rendelet VII. és VIII. melléklete" szöveg lép;
   c) az 5.1. pontban a "VII. melléklet" szöveg helyébe a "[vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló] .../.../EK rendelet V. és VI. melléklete" szöveg lép, az "1. szint (VIII. melléklet)" szöveg helyébe pedig a "[vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló] .../.../EK rendelet VII. és VIII. melléklete" szöveg lép;
   d) az 5.2.1.2. pontban az "1. szint (VIII. melléklet)" szöveg helyébe a "[vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló] .../.../EK rendelet VII. melléklete" szöveg lép;
   e) a VIIA., VIIB., VIIC., VIID. és VIII. mellékletre való összes többi hivatkozást a [vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló] .../.../EK rendelet megfelelő IV., V., VI., VII., VIII. és IX. mellékletére való hivatkozásnak kell tekinteni.

(12)  A VIIA., VIIB., VIIC., VIID. és VIII. mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

(1)  A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amely szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a ...(5)-tól megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)  A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelkezései ... (6)-tól  alkalmazandók.

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt, ……-án/-én.

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) HL C 112., 2004.4.30., 92. o.
(2) Az Európai Parlament 2005. november 17-i álláspontja.
(3) HL L
(4) HL 196., 1967.8.16., 1. o. A legutóbb a 2004/73/EK bizottsági irányelvvel (HL L 152., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv.
(5)* Hatvan nappal a [vegyi anyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló] .../.../EK rendelet hatálybalépésétől után.
(6)* 18 hónappal ezen irányelv hatálybalépése után.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat