Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2003/0257(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0285/2005

Ingediende teksten :

A6-0285/2005

Debatten :

PV 15/11/2005 - 14

Stemmingen :

PV 17/11/2005 - 4.2

Aangenomen teksten :

P6_TA(2005)0435

Aangenomen teksten
PDF 320kWORD 62k
Donderdag 17 november 2005 - Straatsburg
Aanpassingen aan REACH ***I
P6_TA(2005)0435A6-0285/2005
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (COM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2003)0644)(1),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0531/2003),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie juridische zaken (A6-0285/2005),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.   verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.


Standpunt van het Europees Parlement, in eerste lezing vastgesteld op 17 november 2005, met het oog op de aanneming van Richtlijn 2006/…/EG van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad teneinde deze aan te passen aan Verordening (EG) nr. ... van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
P6_TC1-COD(2003)0257

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  In verband met de vaststelling van Verordening (EG) nr. ... van het Europees Parlement en de Raad van ... inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen(3) moet Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen(4) worden aangepast en moeten de regels van die richtlijn betreffende de kennisgeving en de risicobeoordeling van chemische stoffen worden geschrapt,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 67/548/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1)  Artikel 1, lid 1 wordt vervangen door de volgende tekst:

"

1.  Doel van deze richtlijn is het nader tot elkaar brengen van de wetten, voorschriften en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten met betrekking tot de indeling, de verpakking en de etikettering van stoffen die gevaarlijk zijn voor de mens en het milieu en van artikelen die deze stoffen bevatten, ingeval deze stoffen of artikelen in de lidstaten op de markt worden gebracht.

"

2)  In artikel 2, lid 1, worden de punten c), d), f) en g) geschrapt.

3)  Artikel 3 komt als volgt te luiden:

"

Artikel 3

Onderzoek en beoordeling van de eigenschappen van stoffen

De in het kader van deze richtlijn uitgevoerde proeven op stoffen worden uitgevoerd volgens de voorschriften van artikel 12 van Verordening (EG) nr. ... van het Europees Parlement en de Raad van ... inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen*.

____________________

* PB L ...

"

4)  Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

   a) De eerste alinea van lid 1 komt als volgt te luiden:"
De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat de stoffen als zodanig of verwerkt in een preparaat slechts in de handel kunnen worden gebracht indien deze stoffen zijn verpakt en gekenmerkt overeenkomstig de artikelen 22 tot en met 25 en de criteria van bijlage VI, en voor geregistreerde stoffen aan de hand van de informatie die wordt verkregen door de toepassing van de artikelen 11 en 12 van Verordening (EG) nr. .../... [inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen], behalve indien er voor de preparaten voorschriften krachtens andere richtlijnen gelden."
   b) In lid 2 wordt "in lid 1, tweede streepje" vervangen door "in de eerste alinea van lid 1".

5)  De artikelen 7 tot en met 20 worden geschrapt.

6)  Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

   a) Aan lid 2 wordt het volgende punt g) toegevoegd:"
   g) het registratienummer, indien beschikbaar.
"

b)  Het volgende lid 5 wordt toegevoegd:

"

5.  Het etiket van artikelen die stoffen bevatten die overeenkomstig artikel 57 van Verordening (EG) nr. ... [inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen] zijn toegestaan, bevat een waarschuwingssymbool. Dit symbool wordt uiterlijk op …* door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 29 en wordt opgenomen in de lijst voorzien in bijlage II.

____________________

* Twee jaar na de datum van inwerkingtreding van onderhavige richtlijn.

"

7)  Artikel 27 wordt geschrapt.

8)  Artikel 30 komt als volgt te luiden:

"

Artikel 30

Clausule betreffende het vrije verkeer van goederen

De lidstaten kunnen het in de handel brengen van stoffen die aan deze richtlijn voldoen niet verbieden, beperken of belemmeren om redenen in verband met de indeling, de verpakking of het kenmerken in de zin van deze richtlijn.

"

9)  Artikel 32 wordt geschrapt.

10)  Bijlage V wordt geschrapt.

11)  Bijlage VI wordt als volgt gewijzigd:

   a) In de punten 1.6, 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 3.2.8, 4.2.3.3, 5.1, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3, 9.5 van bijlage VI wordt "bijlage V" vervangen door "bijlage X bij Verordening (EG) nr. ... [inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen]";
   b) In punt 1.6, onder a), wordt "bijlage VII" vervangen door "de bijlagen IV, V en VI bij Verordening (EG) nr. ... [inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen]" en wordt "bijlage VIII" vervangen door "bijlagen VII en VIII bij Verordening (EG) nr. ... [inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen]";
   c) In punt 5.1 wordt "bijlage VII" vervangen door "de bijlagen V en VI bij Verordening (EG) nr. ... [inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen]" en wordt "niveau 1 (bijlage VIII)" vervangen door "bijlage VII of VIII bij Verordening (EG) nr. ... [inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen]";
   d) In punt 5.2.1.2 wordt "niveau 1 (bijlage VIII)" vervangen door "bijlage VII bij Verordening (EG) nr. ... [inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen]";
   e) Alle overige verwijzingen naar de bijlagen VII A, VII B, VII C, VII D en VIII gelden als verwijzingen naar de ermee overeenkomende bijlagen IV, V, VI, VII, VIII en IX bij Verordening (EG) nr. ... [inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen].

12)  De bijlagen VII A, VII B, VII C, VII D en VIII worden geschrapt.

Artikel 2

1.  De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk ...(5) aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.  De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De bepalingen van deze richtlijn worden van toepassing met ingang van ...(6).

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

(1) PB C 112 van 30.4.2004, blz. 92.
(2) Standpunt van het Europees Parlement van 17 november 2005.
(3) PB L
(4) PB 196 van 16.8.1967, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/73/EG van de Commissie (PB L 152 van 30.4.2004, blz. 1).
(5)* Op de zestigste dag na de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. .../... [inzake de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen].
(6)* 18 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Juridische mededeling - Privacybeleid