Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2003/0257(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0285/2005

Predkladané texty :

A6-0285/2005

Rozpravy :

PV 15/11/2005 - 14

Hlasovanie :

PV 17/11/2005 - 4.2

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0435

Prijaté texty
PDF 412kWORD 53k
Štvrtok, 17. novembra 2005 - Štrasburg
Obmedzenia týkajúce sa určitých chemických látok (REACH) ***I
P6_TA(2005)0435A6-0285/2005
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmene a doplnení smernice Rady 67/548/EHS s cieľom prispôsobiť smernicu nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemických látok (KOM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2003)0644)(1),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, podľa ktorého Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0531/2003),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre právne veci(A6-0285/2005),

1.   schvaľuje návrh Komisie v znení zmien a doplnení;

2.   vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. novembra 2005 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 67/548/EHS s cieľom prispôsobiť smernicu nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../... o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemických látok
P6_TC1-COD(2003)0257

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy(2),

keďže:

(1)  Vzhľadom na prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/... z ... [o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok](3), smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok(4), by sa mala upraviť a jej predpisy o ohlasovaní a posudzovaní rizík chemických látok by sa mali vypustiť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 67/548/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.  V článku 1, sa odsek 1 nahrádza takto:

"

1.  Cieľom tejto smernice je aproximácia zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní látok nebezpečných pre človeka a životné prostredie a o označovaní výrobkov obsahujúcich takéto látky, ak sú také látky alebo výrobky uvádzané na trh v členských štátoch.

"

2.  V článku 2, sa odsek 1 body c), d), f), a g) vypúšťajú.

3.  Článok 3 sa nahrádza takto:

"

Článok 3

Testovanie a posudzovanie vlastností látok

Testovanie látok uskutočňované v rámci tejto smernice sa vykonáva v súlade s požiadavkami článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../... [o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok]*

__________________

* Ú. v. EÚ L ...

"

4.  Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:"
Členské štáty podniknú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby látky nemohli byť uvádzané na trh samostatne alebo v prípravkoch, ak nie sú zabalené a označené v súlade s článkami 22 až 25 a s kritériami prílohy VI, a v prípade registrovaných látok, v súlade s informáciami získanými uplatňovaním článkov 11 a 12 nariadenia (ES) č. .../... [o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania látok], s výnimkou prípravkov, pre ktoré existujú ustanovenia v iných smerniciach."
   b) V odseku 2 sa slová "v druhej zarážke odseku 1" nahrádzajú slovami "v prvom pododseku odseku 1".

5.  Články 7 až 20 sa vypúšťajú.

6.  Článok 23 sa mení a dopĺňa takto:

   a) v odseku 2 sa dopĺňa písmeno g):"
   g) registračné číslo, ak je k dispozícii.
"

b)   dopĺňa sa odsek 5:

"

5.  V prípade výrobkov obsahujúcich látky schválené podľa článku 57 nariadenia (ES) č. .../... [o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok] je na označení výstražný symbol. Tento symbol určí Komisia do …* v súlade s postupom uvedeným v článku 29 a symbol sa zaradí do zoznamu v prílohe II.

_______________

* Dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

"

7.  Článok 27 sa vypúšťa.

8.  Článok 30 sa nahrádza takto:

"

Článok 30

Doložka o voľnom pohybe

Členské štáty nesmú zakazovať, obmedzovať ani brániť umiestneniu látok na trh, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice, z dôvodov týkajúcich sa klasifikácie, balenia alebo označovania v zmysle tejto smernice.

"

9.  Článok 32 sa vypúšťa.

10.  Príloha V sa vypúšťa.

11.  Príloha VI sa mení a dopĺňa takto:

   a) v bodoch 1.6, 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 3.2.8, 4.2.3.3, 5.1, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3, 9.5 prílohy VI sa slová "Príloha V" nahrádzajú slovami "Príloha X k nariadeniu (ES) č. .../... [o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok";
   b) v časti 1.6 a) sa slová "Príloha VII" nahrádzajú slovami "Prílohy IV, V a VI k nariadeniu (ES) č. .../... [o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok]" a slová "Príloha VIII" sa nahrádzajú slovami "Prílohy VII a VIII k nariadeniu (ES) č. .../... [o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok]";
   c) v časti 5.1 sa slová "Príloha VII" nahrádzajú slovami "Prílohy V a VI k nariadeniu (ES) č. .../... [o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok]" a slová "Úroveň 1 (príloha VIII)" sa nahrádzajú slovami "Príloha VII alebo VIII k nariadeniu (ES) č. .../... [o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok]";
   d) v časti 5.2.1.2 sa slová "Úroveň 1 (príloha VIII)" nahrádzajú slovami "Príloha VII k nariadeniu (ES) č. .../... [o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok]";
   e) všetky ďalšie odkazy na prílohy VIIA, VIIB, VIIC, VIID a VIII sa považujú za odkazy na zodpovedajúce prílohy IV, V, VI, VII, VIII a IX k nariadeniu (ES) č. .../... [o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok]".

12.  Prílohy VIIA, VIIB, VIIC, VIID a VIII sa vypúšťajú.

Článok 2

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou s platnosťou od ... (5) Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od ...(6).

Táto smernica je určená členským štátom.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C 112, 30.4.2004, s. 92.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu zo 17. novembra 2005.
(3) Ú. v. EÚ L
(4) Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2004/73/ES (Ú. v. EÚ L 152, 30.4.2004, s. 1).
(5)* šesťdesiatich dní po nadobudnutí účinnosti nariadenia ES č. .../... [o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok].
(6)* 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia