Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2003/0257(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0285/2005

Predložena besedila :

A6-0285/2005

Razprave :

PV 15/11/2005 - 14

Glasovanja :

PV 17/11/2005 - 4.2

Sprejeta besedila :

P6_TA(2005)0435

Sprejeta besedila
PDF 382kWORD 56k
Četrtek, 17. november 2005 - Strasbourg
Prilagoditev REACH-u ***I
P6_TA(2005)0435A6-0285/2005
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS, da se jo prilagodi Uredbi (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (KOM(2003)0644 – C5-0531/2003 – 2003/0257(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2003)0644)(1),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C5-0531/2003),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja Odbora za pravne zadeve (A6-0285/2005),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 17. novembra 2005 z namenom sprejetja Direktive 2006/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS, da se jo prilagodi Uredbi (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij
P6_TC1-COD(2003)0257

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe(2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Glede na sprejetje Uredbe (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... [o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij](3) je treba prilagoditi Direktivo Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi(4) ter črtati njene določbe o obveščanju in oceni tveganja kemikalij –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 67/548/EGS se spremeni:

(1)  V členu 1 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim besedilom:

"

1.  Namen te direktive je približati zakone in druge predpise držav članic o razvrščanju, pakiranju in označevanju človeku in okolju nevarnih snovi in izdelkov, ki vsebujejo takšne snovi, če so te snovi ali izdelki dani v promet v državah članicah.

"

(2)  V odstavku 1 člena 2 se črtajo točke (c), (d), (f) in (g).

(3)  Člen 3 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"

Člen 3

Preskušanje in vrednotenje lastnosti snovi

Za preskuse na snoveh, ki se opravijo na podlagi te direktive, se upoštevajo zahteve iz člena 12 Uredbe (ES) št. .../... Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... [o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij]*.

______________

* UL L ...

"

(4)  Člen 5 se spremeni, kot sledi:

   a) v odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti:"
Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo, da se snovi kot take ali v pripravkih ne morejo dajati v promet, če niso zapakirane in označene v skladu s členi 22 do 25 ter merili iz Priloge VI, pri registriranih snoveh pa v skladu z informacijami, pridobljenimi pri uporabi členov 11 in 12 Uredbe (ES) št. .../... [o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij], razen pripravkov, za katere se uporabljajo določbe iz drugih direktiv."
   b) v odstavku 2 se besede "v drugi alinei odstavka 1" nadomestijo z besedami "v prvem pododstavku odstavka 1".

(5)  Členi 7 do 20 se črtajo.

(6)  Člen 23 se spremeni na naslednji način:

   a) v odstavku 2 se doda naslednja točka (g):"
   g) številka registracije, če je na voljo.
"

b)   doda se naslednji odstavek 5:

"

5.  V primeru izdelkov, ki vsebujejo snovi, odobrene v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. .../... [o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij], mora oznaka na izdelku vključevati opozorilni znak. Ta znak določi Komisija do ...* v skladu s postopkom iz člena 29, vključi pa se tudi na seznam v Prilogi II.

____________

* Dve leti po začetku veljavnosti te direktive.

"

(7)  Člen 27 se črta.

(8)  Člen 30 se nadomesti:

"

Člen 30

Klavzula o prostem pretoku

Države članice ne smejo na podlagi razvrstitve, embalaže ali označitve snovi prepovedati, omejiti ali ovirati njihovo dajanje v promet, če izpolnjujejo zahteve iz te direktive.

"

(9)  Člen 32 se črta.

(10)  Priloga V se črta.

(11)  Priloga VI se spremeni:

   a) v točkah 1.6, 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 3.2.8, 4.2.3.3, 5.1, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3, 9.5 Priloge VI se izraz "Priloga V" nadomesti s "Priloga X Uredbe (ES) št. .../... [o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij]";
   b) v oddelku 1.6(a) se izraz "Priloga VII" nadomesti s "Priloge IV, V in VI Uredbe (ES) št. .../... [o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij]" in izraz "Priloga VIII" s "Prilogi VII in VIII Uredbe (ES) št. .../... [o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij]";
   c) v oddelku 5.1 se izraz "Priloga VII" nadomesti s "Prilogi V in VI Uredbe (ES) št. .../... [o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij]" in izraz "Faza 1 (Priloga VIII)" s "Priloga VII ali VIII Uredbe (ES) št. .../... [o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij]";
   d) v oddelku 5.2.1.2 se besede "Faza 1 (Priloga VIII)" nadomestijo s "Priloga VII Uredbe (ES) št. .../... [o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij]";
   e) vsa druga sklicevanja na priloge VIIA, VIIB, VIIC, VIID in VIII se štejejo za sklicevanja na ustrezne priloge IV, V, VI, VII, VIII in IX Uredbe (ES) št. .../... [o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij].

(12)  Priloge VIIA, VIIB, VIIC, VIID in VIII se črtajo.

Člen 2

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do ...(5). O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklicevanje nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Države članice določijo način sklicevanja.

2.  Države članice sporočijo Komisiji besedilo glavnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Njene določbe se začnejo uporabljati ...(6).

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V ,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL C 112, 30.4.2004, str. 92.
(2) Stališče Evropskega parlamenta z dne 17. novembra 2005.
(3) UL L
(4) UL 196, 16.8.1967, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/73/ES (UL L 152, 30.4.2004, str. 1).
(5)* V šestdesetih dneh po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. .../... [o registraciji, vrednotenju, dovoljevanju in omejevanju kemikalij].
(6)* 18 mesecev od datuma začetka veljavnosti te direktive.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov