Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0152(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0328/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0328/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2005 - 6.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0447

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 255kWORD 33k
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2005 - Βρυξέλλες
Συμπληρωματικό πρωτόκολλο στη συμφωνία ΕΚ/Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής σχετικά με το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μετά τη διεύρυνση ***
P6_TA(2005)0447A6-0328/2005

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σχετικά με το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, αφενός, και τη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής αφετέρου, ως συνέπεια της προσχώρησης της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή ´Ενωση (COM(2005)0372 – C6-0350/2005 – 2005/0152(AVC))

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2005)0372)(1),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2005/206/ΕΚ της 28ης Φεβρουαρίου 2005(2) για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του προαναφερόμενου πρόσθετου πρωτοκόλλου,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 310 και 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ (C6-0350/2005),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 75 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0328/2005),

1.   εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη του προαναφερόμενου πρόσθετου πρωτοκόλλου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ L 68 της 15.3.2005, σ. 32.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου