Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/0152(AVC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0328/2005

Predkladané texty :

A6-0328/2005

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2005 - 6.2

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0447

Prijaté texty
PDF 200kWORD 35k
Štvrtok, 1. decembra 2005 - Brusel
Dodatkový protokol k Dohode medzi ES a Juhoafrickou republikou o obchode, rozvoji a spolupráci po rozšírení ***
P6_TA(2005)0447A6-0328/2005

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dodatkového protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (KOM(2005)0372 – C6-0350/2005 – 2005/0152(AVC))

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2005)0372)(1),

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/206/ES z 28. februára 2005(2) o podpísaní a dočasnom uplatňovaní vyššie uvedeného protokolu,

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú predložila Rada v súlade s článkom 300 ods. 3 druhý pododsek, v spojení s článkom 310 a článkom 300 ods. 2 prvý pododsek Zmluvy o ES (C6-0350/2005),

–   so zreteľom na článok 75 a 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rozvoj (A6-0328/2005),

1.   udeľuje súhlas s uzavretím vyššie uvedeného protokolu;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Juhoafrickej republiky.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Ú. v. EÚ L 68, 15.3.2005, s. 32.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia