Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0152(AVC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0328/2005

Ingivna texter :

A6-0328/2005

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2005 - 6.2

Antagna texter :

P6_TA(2005)0447

Antagna texter
PDF 195kWORD 48k
Torsdagen den 1 december 2005 - Bryssel
Avtal mellan EG och Sydafrika ***
P6_TA(2005)0447A6-0328/2005

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2005)0372 – C6-0350/2005 – 2005/0152(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2005)0372)(1),

–   med beaktande av rådets beslut 2005/206/EG av den 28 februari 2005(2) om undertecknande och provisorisk tillämpning av ovannämnda protokoll,

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3, andra stycket, jämförd med artikel 310 och artikel 300.2, första stycket i EG-fördraget (C6-0350/2005),

–   med beaktande av artikel 75 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för utveckling (A6-0328/2005).

1.  Europaparlamentet ger sitt samtycke till ingåendet av ovannämnda protokoll.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Sydafrika parlamentets ståndpunkt.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) EUT L 68, 15.3.2005, s. 32.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy