Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2004/2257(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0311/2005

Indgivne tekster :

A6-0311/2005

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/12/2005 - 6.3

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0448

Vedtagne tekster
PDF 126kWORD 51k
Torsdag den 1. december 2005 - Bruxelles
Euroregionerne
P6_TA(2005)0448A6-0311/2005

Europa-Parlamentets beslutning om "euroregionernes" rolle for udviklingen af regionalpolitikken (2004/2257(INI))

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 87, stk. 3,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 158,

-   der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (KOM(2004)0628),

-   der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (KOM(2004)0495),

-   der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (KOM(2004)0492),

-   der henviser til forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden (KOM(2004)0494),

-   der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en europæisk gruppe for grænseoverskridende samarbejde (EGGS) (KOM(2004)0496),

-   der henviser til Europarådets europæiske rammekonvention om samarbejde over landegrænser mellem kommuner eller andre lokale myndigheder (Madrid, den 21. maj 1980) og de tilhørende tillægsprotokoller og til Europarådets europæiske konvention om lokalt selvstyre (Strasbourg, den 15. oktober 1985),

-   der henviser til forretningsordenens 45,

-   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0311/2005),

A.   der henviser til, at udvidelsen af EU til 25 medlemsstater den 1. maj 2004 har ført til større uligheder mellem euroregionerne og at kommende udvidelser kan øge disse uligheder yderligere; der henviser til, at udvidelsen også har medført en betydelig forøgelse af antallet af grænseregioner; der henviser til, at euroregionerne har bidraget betydeligt til at nedbryde grænser i Europa, skabe gode naborelationer, samle befolkningen på begge sider af grænserne og nedbryde fordomme, især gennem samarbejde på lokalt og regionalt plan på tværs af nationale grænser,

B.   der henviser til, at det er nødvendigt at mindske de regionale uligheder i det udvidede EU og tage højde for dem gennem en effektiv samhørighedspolitik til fremme af en harmonisk udvikling inden for EU,

C.   der henviser til, at et af målene for en effektiv samhørighedspolitik er at sikre udvikling af det grænseoverskridende samarbejde og i sidste ende at overvinde de vanskeligheder, der hidtil har været med finansiering af fælles projekter, som gavner lokale myndigheder og regioner på begge sider af grænserne ligeligt,

D.   der henviser til, at euroregionerne og lignende strukturer spiller en vigtig rolle for det grænseoverskridende samarbejde, som ikke desto mindre skal videreudvikles og forbedres, og at de bør have en veldefineret juridisk status,

E.   der henviser til, at det vigtigste mål med euroregionerne er at fremme det grænseoverskridende samarbejde vedrørende blandt andet kultur, turisme og økonomiske aspekter mellem grænseregioner eller andre lokale aktører i en lang række lande, som ikke nødvendigvis er EU-medlemsstater,

F.   der henviser til, at Sammenslutningen af Europæiske Grænseregioner har forelagt adskillige rapporter om status for det grænseoverskridende samarbejde i Europa og har udarbejdet udførlige undersøgelser vedrørende et grænseoverskridende juridisk instrument for decentraliseret samarbejde mellem Kommissionen og Regionsudvalget,

1.   mener, at grænseoverskridende samarbejde er af afgørende betydning for europæisk samhørighed og integration, og derfor skal have omfattende støtte;

2.   opfordrer medlemsstaterne til at fremme brugen af euroregioner som et af redskaberne for grænseoverskridende samarbejde;

3.   bemærker, at en euroregion eller lignende struktur har vigtige grænseoverskridende funktioner som f.eks.:

   - et oplysnings- og servicested for borgere, institutioner, regionale og lokale myndigheder
   - et knudepunkt for fælles værdier, mål og strategier
   - en drivkraft bag løsning af grænseoverskridende problemer
   - et talerør i forbindelse med alle grænseoverskridende spørgsmål;

4.   bemærker, at euroregionerne er samlingspunkt for alle relationer, al kontakt, al videnoverførsel og alle operationelle programmer og projekter på tværs af grænserne, og at de skal have en vis juridisk status for at kunne udføre deres opgaver;

5.   understreger, at grænseoverskridende samarbejde er en hensigtsmæssig tilgang til løsning af de daglige problemer på begge sider af grænsen, især på det økonomiske, sociale, kulturelle og miljømæssige område;

6.   understreger, at grænseoverskridende samarbejde bidrager betydeligt til gennemførelse af Lissabon-strategien gennem:

   - fælles innovation og forskning
   - forsknings- og udviklingsnet på tværs af grænserne
   - udveksling af bedste praksis og erfaring;

7.   bemærker, at euroregioner forstærker nærheden gennem udveksling af lokale projekter vedrørende bedste praksis; betragter det derfor som særlig vigtigt, at bistand i form af mikroprojekter i henhold til de gældende retningslinjer i Kommissionens meddelelse om Interreg III(1) bevares under strukturfondene;

8.   bemærker det igangværende lovgivningsarbejde vedrørende en europæisk gruppe for grænseoverskridende samarbejde (EGGS), hvis formål er at forenkle instrumenterne for grænseoverskridende samarbejde (forbedre deres aktioner, effektivisere procedurer og nedbringe driftsudgifterne) og derved tilvejebringe en platform for udvikling af euroregioner;

9.   understreger behovet for at prioritere afskaffelsen af uligheder mellem regionerne i de nye og de gamle medlemsstater;

10.   fremhæver behovet for at udvide begrebet euroregioner og tilsvarende strukturer, selv om de ikke nødvendigvis har retlige beføjelser til at omfatte mange forskellige former for samarbejde; foreslår, at områder af gensidig interesse kunne være fremme af kultur, uddannelse, turisme og økonomiske aspekter samt, når det er muligt, bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, handel med narkotika og svig i forbindelse med partnerskabet med de relevante nationale organer;

11.   påpeger behovet for integration mellem projekter, som er programmeret i lande med fælles grænser;

12.   glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at forenkle instrumenterne for grænseoverskridende samarbejde;

13.   opfordrer til, at euroregionerne og lignende strukturer som foreslået i den juridiske ramme for EGGS også får mulighed for at udarbejde, gennemføre og forvalte grænseoverskridende EU-programmer inden for EU samt programmer i overensstemmelse med henholdsvis det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument og instrumentet for førtiltrædelsesbistand (IPA) fra år 2007 i samarbejde med de nationale institutioner;

14.   fremhæver betydningen af grænseoverskridende samarbejde og euroregioner for medlemsstater med naturlige ulemper, herunder små østater;

15.   understreger behovet for at støtte det grænseoverskridende samarbejde og oprettelsen af euroregioner, der omfatter regioner fra det følsomme område Mellemøsten i et forsøg på at fremme venskabelige relationer, stabilitet, sikkerhed samt økonomiske interesser i form af gensidig respekt og fordele;

16.   henleder opmærksomheden på punkt 1, underpunkt xxvii, i sin beslutning af 6. juli 2005 om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden(2), og opfordrer Kommissionen til at udtænke et belønningssystem af samme type i form af en "EU-kvalitets- og effektivitetsreserve", som er rettet specielt mod initiativer til foranstaltninger, der har grænseoverskridende virkning eller passer ind i den eksisterende infrastruktur i euroregionerne;

17.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Meddelelse fra Kommissionen til medlemsstaterne af 2. september 2004 om retningslinjer for et fællesskabsinitiativ vedrørende transeuropæisk samarbejde, der skal fremme en harmonisk og afbalanceret udvikling inden for det europæiske territorium ‐ Interreg III (EUT C 226 af 10.9.2004, s. 2).
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0278.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik