Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/2257(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0311/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0311/2005

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/12/2005 - 6.3

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0448

Hyväksytyt tekstit
PDF 202kWORD 43k
Torstai 1. joulukuuta 2005 - Bryssel
Euroregions
P6_TA(2005)0448A6-0311/2005

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroregions-alueiden merkityksestä aluepolitiikan kehittämisessä (2004/2257(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 158 artiklan,

   ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä (KOM(2004)0628),

–   ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta (KOM(2004)0495),

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (KOM(2004)0492),

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi koheesiorahastosta (KOM(2004)0494),

–   ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta rajaseutuyhteistyöyhtymästä (ERY) (KOM(2004)0496),

–   ottaa huomioon Euroopan neuvoston eurooppalaisen puiteyleissopimuksen paikallisten ja alueellisten viranomaisten yhteistyöstä yli valtakunnan rajojen (Madrid, 21. toukokuuta 1980) ja sen lisäpöytäkirjat sekä Euroopan neuvoston Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan (Strasbourg, 15. lokakuuta 1985),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6-0311/2005),

A.   katsoo, että Euroopan unionin laajentuminen käsittämään 25 jäsenvaltiota 1. toukokuuta 2004 alkaen on lisännyt Euroopan alueiden välisiä eroja, ja että tulevat laajentumiset voivat kasvattaa syntyneitä eroja entisestään, ja että laajentuminen on lisännyt raja-alueita merkittävästi, ja katsoo, että Euroregions-alueet ovat edistäneet merkittävästi rajojen ylittämistä Euroopassa, hyvien naapuruussuhteiden rakentamista, ihmisten tuomista yhteen rajan kummallakin puolella ja ennakkoluulojen murtamista erityisesti kansalliset rajat ylittävällä paikallisen ja alueellisen tason yhteistyöllä,

B.   katsoo, että laajentuneen unionin alueellisia eroja on vähennettävä ja niihin on vastattava tehokkaalla koheesiopolitiikalla pyrkien yhdenmukaiseen kehitykseen EU:n alueella,

C.   katsoo, että rajatylittävän yhteistyön kestävän kehityksen turvaaminen sekä tähänastisten vaikeuksien voittaminen rajan kummallakin puolella olevia viranomaisia ja alueita tasapuolisesti hyödyttävien yhteisten hankkeiden rahoittamisessa ovat tehokkaan koheesiopolitiikan ja Euroopan yhdentymisen edellytyksiä,

D.   katsoo, että Euroregions-alueet ja niiden kaltaiset rakenteet ovat merkittäviä rajatylittävän yhteistyön välineitä, joita on kuitenkin kehitettävä ja parannettava edelleen, ja että näillä olisi oltava tietty oikeudellinen asema,

E.   katsoo, että Euroregions-alueiden perimmäisenä tavoitteena on edistää kulttuuriin, koulutukseen, matkailuun, talouskysymyksiin ja kaikkiin muihin kansalaisten arjessa ilmeneviin seikkoihin liittyvää rajatylittävää yhteistyötä raja-alueiden, paikallisten toimijoiden, alueviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kaikkien muiden toimijoiden välillä, joiden ei välttämättä tarvitse olla Euroopan unionin jäsenvaltioita,

F.   katsoo, että Euroopan raja-alueiden liitto on laatinut useita raportteja rajatylittävän yhteistyön tilasta Euroopassa sekä valmistellut selvityksiä komission ja alueiden komitean hajautettua yhteistyötä koskevasta rajatylittävästä oikeudellisesta välineestä,

1.   katsoo, että rajatylittävä yhteistyö on olennaisen tärkeää Euroopan yhteenkuuluvuuden ja yhdentymisen kannalta ja että sitä on näin ollen laajalti tuettava;

2.   kehottaa jäsenvaltioita edistämään Euroregions-alueiden hyödyntämistä yhtenä rajatylittävän yhteistyön välineistä;

3.   panee merkille, että Euroregions-alueella tai sen kaltaisella rakenteella on tärkeä rajatylittävä rooli, koska se on

   tiedotus- ja palvelupiste kansalaisille, instituutioille sekä alueellisille ja paikallisille viranomaisille,
   yhteisten arvojen, tavoitteiden ja strategioiden keskus,
   rajatylittävien ongelmien ratkaisua edistävä voima,
   äänitorvi kaikissa rajatylittävissä kysymyksissä;

4.   katsoo, että Euroregions-alueet ovat kaikkien rajatylittävien suhteiden, yhteyksien, tiedonsiirron, toimintaohjelmien ja hankkeiden monitoimijoita ja että niillä on oltava tietty oikeudellinen asema, jotta ne voivat huolehtia tehtävistään;

5.   korostaa, että rajatylittävä yhteistyö on sopiva tapa jokapäiväisten ongelmien ratkaisemiseen rajan molemmilla puolilla, erityisesti talouden, sosiaalipolitiikan, kulttuurin ja ympäristön aloilla;

6.   korostaa, että rajatylittävä yhteistyö edistää merkittävästi Lissabonin strategian täytäntöönpanoa luomalla

   yhteistä innovointia ja tutkimusta,
   rajatylittäviä tutkimus- ja kehittämisverkkoja,
   parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa;

7.   panee merkille, että Euroregions-alueet tehostavat läheisyyteen perustuvia siteitä paikallisilla hankkeilla parhaiden toimintatapojen vaihtamiseksi; katsoo siksi, että on erityisen tärkeää säilyttää voimassa olevassa komission antamassa INTERREG III -tiedonannossa(1) mainittu pienhankkeiden avustaminen rakennerahastoissa;

8.   panee merkille Eurooppalaista rajaseutuyhteistyöyhtymää koskevan kehitteillä olevan lainsäädäntötyön, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa rajatylittävän yhteistyön välineitä (tukea näiden alueiden toimia, järkeistää niiden menettelyjä ja pienentää toimintakuluja) ja tarjota näin perusta Euroregions-alueiden kehitykselle;

9.   korostaa, että etusijalle on asetettava uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden alueiden välisten erojen poistaminen;

10.   korostaa, että Euroregions-käsitettä ja vastaavia rakenteita, joilla ei välttämättä ole oikeudellista toimivaltaa, on laajennettava kattamaan yhteistyön moninaiset muodot; katsoo, että mahdollisia yhteisten etujen aloja voisivat olla kulttuurin, koulutuksen, matkailun ja talousasioiden edistäminen sekä tarvittaessa järjestäytyneen rikollisuuden, huumekaupan ja petosten torjunta yhteistyössä kansallisten elinten kanssa;

11.   korostaa tarvetta integroida hankkeita, jotka ovat toiminnassa yhteisen rajan jakavissa maissa;

12.   panee tyytyväisenä merkille komission pyrkimykset rajatylittävän yhteistyön välineiden yksinkertaistamiseksi;

13.   katsoo, että Eurooppalaisen rajaseutuyhteistyöryhmän oikeudellisten puitteiden mukaisesti Euroregions-alueiden ja niiden kaltaisten rakenteiden olisi saatava käsitellä, panna täytäntöön ja hallinnoida unionissa rajatylittäviä EU-ohjelmia, eurooppalaisen naapuruus- ja kumppanuusohjelman mukaisia ohjelmia sekä liittymistä valmistelevan tuen ohjelmaa vuodesta 2007 alkaen yhdessä kansallisten elinten kanssa;

14.   korostaa rajatylittävän yhteistyön ja Euroregions-alueiden merkitystä jäsenvaltioille, joilla on yhteistyön maantieteellisiä esteitä, pienet saarivaltiot mukaan lukien;

15.   korostaa tarvetta tukea rajatylittävää yhteistyötä ja Euroregions-alueiden perustamista, mukaan lukien Lähi-idän herkillä alueilla, tarkoituksin edistää hyviä suhteita, vakautta, turvallisuutta ja taloudellisia etuja keskinäisen kunnioituksen ja hyödyn puitteissa;

16.   kiinnittää huomiota ehdotuksesta koheesiorahaston perustamista koskevaksi neuvoston asetukseksi 6. heinäkuuta 2005 annetun päätöslauselman(2) 1 kohdan xxvii alakohtaan ja kehottaa komissiota määräämään samoja linjoja noudattaen korkealuokkaisemmasta järjestelmästä, josta tulisi "yhteisön laatu- ja tehokkuusvarasto" ja joka suuntaisi kannustimia erityisesti toimenpiteisiin, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia tai jotka mahdollisesti sopivat yhteen Euroregions-alueiden nykyisten infrastruktuurien kanssa;

17.   kehottaa puhemiestä toimittamaan tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) Komission tiedonanto jäsenvaltioille, annettu 2 päivänä syyskuuta 2004, "Euroopan alueen sopusointuiseen ja tasapainoiseen kehittämiseen tähtäävän Euroopan laajuista yhteistyötä koskevan yhteisöaloitteen suuntaviivojen vahvistamisesta – INTERREG III" (EUVL C 226, 10.9.2004, s. 2).
(2) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0278.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö