Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2004/2257(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0311/2005

Előterjesztett szövegek :

A6-0311/2005

Viták :

Szavazatok :

PV 01/12/2005 - 6.3

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2005)0448

Elfogadott szövegek
PDF 213kWORD 55k
2005. december 1., Csütörtök - Brüsszel
Az "eurorégiók" szerepe a regionális politika alakításában
P6_TA(2005)0448A6-0311/2005

Az Európai Parlament állásfoglalása az "eurorégiók" szerepéről a regionális politika alakításában (2004/2257(INI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-Szerződés 87. cikke (3) bekezdésére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 158. cikkére,

–   tekintettel az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2004)0628),

–   tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2004)0495),

–   tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2004)0492),

–   tekintettel a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2004)0494),

–   tekintettel az európai határokon átnyúló együttműködési csoportosulás (GECT) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2004)0496),

–   tekintettel az Európa Tanács keretében elfogadott, a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló európai keretegyezményre (Madrid, 1980. május 21.) és annak kiegészítő jegyzőkönyveire, valamint a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára, amelyet szintén az Európa Tanács keretében fogadtak el (Strasbourg, 1985. október 15.),

–   tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

–   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A6–0311/2005),

A.   mivel az Európai Unió 2004. május 1-jei 25 tagállamra bővítése fokozta az európai régiók közötti egyenlőtlenségeket, és a küszöbön álló bővítések tovább növelhetik ezeket az egyenlőtlenségeket; mivel a bővítés a határmenti régiók számának jelentős növekedéséhez is vezetett; mivel utalni kell arra, az eurorégiók nagymértékben hozzájárultak Európában a határok áthidalásához, a jószomszédi kapcsolatok kialakításához, a határ két oldalán élő emberek kapcsolatteremtéséhez és az előítéletek eloszlatásához, elsősorban a helyi és regionális szintű, határokon átnyúló együttműködés révén,

B.   mivel a kibővült Unió regionális egyenlőtlenségeit csökkenteni kell, és azt olyan, hatékony kohéziós politikával kell kezelni, amelynek célja az EU-n belüli harmonikus fejlődés,

C.   mivel a hatékony kohéziós politikának és az európai integrációnak egyik követelménye a határokon átnyúló együttműködés fenntartható fejlődésének biztosítása, és hogy végre megoldja a közös programok máig fennálló finanszírozási nehézségeit, ami segítséget jelent a határ mindkét oldalának helyi hatóságai és régiói számára,

D.   mivel az eurorégiók és a hasonló struktúrák fontos eszközei a határokon átnyúló együttműködésnek, amelyeket azonban tovább kell fejleszteni és javítani, valamint bizonyos jogi státusszal kell rendelkeznie,

E.   mivel az eurorégiók végső célja előmozdítani a határokon átnyúló együttműködést a határmenti régiók, helyi közigazgatási szervek, regionális hatóságok, valamint a szociális partnerek és valamennyi egyéb szereplő között – amelyek nem feltétlenül az Európai Unió tagállamai –, például kulturális, oktatási, idegenforgalmi és gazdasági téren, valamint a mindennapi élet egyéb területein,

F.   mivel az Európai Határmenti Régiók Szövetsége több jelentést is előterjesztett az európai határokon átnyúló együttműködés helyzetéről, és tanulmányokat készített egy, a Bizottság és a Régiók Bizottsága közötti decentralizált együttműködésről szóló, határokon átnyúló jogi eszközre vonatkozóan,

1.   úgy ítéli meg, hogy a határokon átnyúló együttműködés alapvető fontosságú az európai kohézió és integráció szempontjából, ezért széles körűen támogatni kell;

2.   felhívja a tagállamokat, hogy mozdítsák elő az eurorégiók használatát a határokon átnyúló együttműködés egyik eszközeként;

3.   megjegyzi, hogy az eurorégiók és más hasonló struktúrák fontos határokon átnyúló feladatokat látnak el, így például:

   tájékoztató és szolgáltató pontként szolgálnak a polgárok, az intézmények, valamint a regionális és helyi hatóságok számára,
   a közös értékek, célok és stratégiák fókuszpontjai,
   a határokon átnyúló problémák megoldásának mozgatórugói,
   minden határokon átnyúló kérdés szócsövei;

4.   megjegyzi, hogy az eurorégiók valamennyi határokon átnyúló kapcsolatban, érintkezésben, ismeretátadásban, operatív programban és projektben központi szerepet töltenek be, és bizonyos jogi státusszal kell rendelkezniük feladataik ellátása érdekében;

5.   hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló együttműködés megfelelő szemléletet kínál a határ mindkét oldalán felmerülő napi problémák megoldására, különösen a gazdasági, szociális, kulturális és környezetvédelmi területeken;

6.   hangsúlyozza, hogy a határokon átnyúló együttműködés jelentősen hozzájárul a lisszaboni stratégia megvalósításához az alábbiak révén:

   közös innováció és kutatás;
   határokon átnyúló kutatási és fejlesztési (K+F) hálózatok;
   a legjobb gyakorlat és a tapasztalat cseréje;

7.   megállapítja, hogy az eurorégiók a legjobb gyakorlatok cseréjét szolgáló helyi projekteken keresztül erősítik a szomszédsági kapcsolatokat; ezért különösen fontosnak tartja, hogy a mikroprogramok támogatási formája – mint ahogy azt a jelenleg érvényes INTERREG III bizottsági közleményben(1) előírt rendelkezések meghatározzák –, továbbra is a strukturális alapok keretén belül maradjon;

8.   utal az európai határokon átnyúló együttműködési csoportosulással (GECT) összefüggésben folyó jogalkotási munkára, amelynek célja a határokon átnyúló együttműködés eszközeinek egyszerűsítése (intézkedéseinek megkönnyítése, az eljárások ésszerűsítése és a működési költségek csökkentése), és ezáltal az eurorégiók fejlődéséhez szükséges háttér megteremtése;

9.   kiemeli, hogy prioritást kell biztosítani az új tagállamok és a régi tagállamok régiói közötti egyenlőtlenségek felszámolásának;

10.   hangsúlyozza, hogy az eurorégiók és más hasonló struktúrák koncepcióját ki kell terjeszteni az együttműködés több aspektusára, még akkor is, ha azok nem feltétlenül rendelkeznek megfelelő jogi hatáskörrel; közös érdekű területként javasolja a kultúra, az oktatás, a turizmus és a gazdasági kérdések támogatását, valamint adott esetben a szervezett bűnözés, a kábítószer-csempészet és a csalás elleni küzdelmet a megfelelő nemzeti intézményekkel partnerségben;

11.   rámutat annak szükségességére, hogy integrálják a közös határral rendelkező országok által kidolgozott programokat;

12.   üdvözli a Bizottság erőfeszítéseit a határokon átnyúló együttműködés eszközeinek egyszerűsítésére;

13.   kéri, hogy az eurorégiók és a GECT jogi keretében javasoltaknak megfelelő hasonló struktúrák számára tegyék lehetővé, hogy 2007-től kezdve a nemzeti intézményekkel közösen, az európai szomszédsági és partnerségi eszközzel, illetve az előcsatlakozási támogatási eszközzel (IPA) összhangban határokon átnyúló uniós programokat dolgozzanak ki, valósítsanak meg és irányítsanak;

14.   hangsúlyozza a határokon átnyúló együttműködés és az eurorégiók fontosságát a természeti hátrányokkal rendelkező tagállamok, beleértve a kis szigetállamok számára;

15.   hangsúlyozza, hogy támogatni kell a határokon átnyúló együttműködést és az eurorégiók létrehozását, beleértve a Közel-Kelet érzékeny területén található régiókét, annak érdekében, hogy a kölcsönös tisztelet és előnyök szellemében ösztönözzék a baráti kapcsolatokat, a stabilitást, a biztonságot és a gazdasági érdekeket;

16.   felhívja a figyelmet a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló 2005. július 6-i állásfoglalása(2) 1. bekezdésének xxvii) pontjára, és kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki hasonló módon egyfajta prémiumrendszert egy olyan "minőséghez és teljesítményhez kötött közösségi tartalék" formájában, amely elsősorban határokon átnyúló hatással bíró, vagy olyan intézkedések ösztönző eszköze lenne, amelyek alkalmasak arra, hogy beépüljenek az eurorégiók már meglévő infrastruktúrájába;

17.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) A Bizottság 2004. szeptember 2-i közleménye a tagállamoknak, az európai terület harmonikus és kiegyensúlyozott fejlődésének ösztönzését szolgáló transzeurópai együttműködésre vonatkozó közösségi kezdeményezés iránymutatásának meghatározásáról – INTERREG III (HL C 226., 2004.9.10., 2. o.)
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0278.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat