Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2004/2257(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0311/2005

Predkladané texty :

A6-0311/2005

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2005 - 6.3

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0448

Prijaté texty
PDF 129kWORD 53k
Štvrtok, 1. decembra 2005 - Brusel
Euroregióny
P6_TA(2005)0448A6-0311/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o úlohe euroregiónov pri rozvoji regionálnej politiky (2004/2257(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 87 ods. 3 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 158 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce Nástroj Európskeho susedstva a partnerstva (KOM(2004)0628),

–   so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja (KOM(2004)0495),

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa zakladajú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (KOM(2004)0492),

–   so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond (KOM(2004)0494),

–   so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce (EZCS) (KOM(2004)0496),

–   so zreteľom na Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi, ktorý vypracovala Rada Európy (Madrid, 21. mája 1980), a na dodatkové protokoly k tomuto dohovoru, a so zreteľom na Európsku chartu miestnej samosprávy, vypracovanú Radou Európy (Štrasburg, 15. októbra 1985),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0311/2005),

A.   keďže rozšírenie EÚ na 25 členských štátov 1. mája 2004 zväčšilo rozdiely medzi európskymi regiónmi a keďže nastávajúce rozšírenia by tieto rozdiely mohli ešte prehĺbiť; keďže rozšírenie taktiež viedlo k výraznému nárastu množstva pohraničných regiónov; keďže je potrebné pripomenúť, že euroregióny významne prispeli k prekonávaniu hraníc v Európe, vytváraniu dobrých susedských vzťahov, zjednocovaniu ľudí na oboch stranách hranice a k boju proti predsudkom, a to najmä prostredníctvom cezhraničnej spolupráce na miestnej a národnej úrovni,

B.   keďže regionálne rozdiely v rozšírenej EÚ je potrebné znížiť a zaoberať sa nimi prostredníctvom účinnej politiky súdržnosti, aby sa rámci EÚ dosiahol harmonický rozvoj,

C.   keďže súčasťou účinnej politiky súdržnosti a európskej integrácie je zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja cezhraničnej spolupráce a napokon prekonanie ťažkostí, ktoré dosiaľ sprevádzali financovanie spoločných projektov, z ktorých majú rovnaký prospech miestne orgány a regióny na oboch stranách hranice,

D.   keďže euroregióny a podobné usporiadania sú dôležitými nástrojmi cezhraničnej spolupráce, ktoré však treba ďalej rozvíjať a zdokonaľovať, a keďže by mali mať určité právne postavenie,

E.   keďže hlavným cieľom euroregiónov je podporiť cezhraničnú spoluprácu medzi pohraničnými regiónmi, miestnymi subjektmi, regionálnymi orgánmi, sociálnymi partnermi a všetkými ostatnými účastníkmi, ktorí nemusia byť členskými štátmi EÚ, v oblastiach ako napr. kultúra, vzdelávanie, cestovný ruch, hospodárske otázky a v akýchkoľvek ďalších oblastiach každodenného života,

F.   keďže Združenie európskych pohraničných regiónov predložilo množstvo správ o stave cezhraničnej spolupráce v Európe a pripravilo štúdie o cezhraničnom právnom nástroji decentralizovanej spolupráce Komisie a Výboru regiónov,

1.   domnieva sa, že cezhraničná spolupráca má zásadný význam pre európsku súdržnosť a integráciu a musí sa preto široko podporovať;

2.   vyzýva členské štáty, aby podporili využívanie euroregiónov ako jedného z nástrojov cezhraničnej spolupráce;

3.   konštatuje, že euroregióny alebo podobné usporiadania plnia dôležité úlohy cezhraničnej spolupráce, a to tým, že poskytujú napríklad:

   informačné centrá a centrá služieb pre občanov, inštitúcie a regionálne a miestne orgány,
   základňu spoločných hodnôt, cieľov a stratégií,
   hnaciu silu pre riešenie cezhraničných problémov,
   sú hovorcom vo všetkých otázkach cezhraničnej spolupráce;

4.   konštatuje, že euroregióny sú miestom, kde sa stretajú všetky cezhraničné vzťahy, kontakty, kde dochádza k výmene poznatkov, kde sa stretávajú operačné programy a projekty, a že potrebujú určité právne postavenie, aby mohli vykonávať svoje úlohy;

5.   zdôrazňuje, že cezhraničná spolupráca predstavuje vhodný prístup na riešenie každodenných problémov na oboch stranách hranice, a to predovšetkým v hospodárskej, sociálnej a kultúrnej oblasti a oblasti životného prostredia;

6.   zdôrazňuje, že cezhraničná spolupráca výrazne prispieva k vykonávaniu lisabonskej stratégie prostredníctvom:

   spoločných inovačných postupov a výskumu,
   cezhraničných výskumných a vývojových sietí (R&D),
   výmeny osvedčených postupov a skúseností;

7.   berie na vedomie, že euroregióny posilňujú blízke väzby prostredníctvom miestnych projektov výmeny osvedčených postupov; preto považuje za obzvlášť dôležité, aby sa v rámci štrukturálnych fondov zachovala v súčasnosti využívaná forma pomoci na báze mikroprojektov, stanovená v oznámení Komisie INTERREG III(1);

8.   berie na vedomie súčasnú legislatívnu prácu na EZCS, ktorej cieľom je zjednodušiť nástroje cezhraničnej spolupráce (uľahčenie ich činnosti, racionalizácia postupov a zníženie operačných nákladov), a tak vytvoriť priestor na rozvoj euroregiónov;

9.   zdôrazňuje, že je potrebné uprednostniť odstránenie rozdielov medzi regiónmi v nových členských štátoch a starých členských štátoch;

10.   zdôrazňuje, že je potrebné rozšíriť koncepciu euroregiónov a podobných usporiadaní, hoci vždy nemajú zákonné právomoci, ktoré by zahŕňali viacero aspektov spolupráce; navrhuje ako možné oblasti vzájomného záujmu podporu kultúry, vzdelávania, cestovného ruchu a hospodárskych otázok, ako aj, v prípade potreby, boj proti organizovanému zločinu, pašovanie drog a podvody v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi inštitúciami;

11.   poukazuje na potrebu vzájomnej integrácie projektov naplánovaných v krajinách so spoločnou hranicou;

12.   víta úsilie Komisie zjednodušiť nástroje cezhraničnej spolupráce;

13.   žiada, aby euroregióny a podobné usporiadania, ako ich navrhuje právny rámec ECZS, mali možnosť od roku 2007 v spolupráci s vnútroštátnymi inštitúciami rozvíjať, vykonávať a riadiť cezhraničné programy v rámci EÚ, ako aj programy, ktoré sú v súlade s Nástrojom Európskeho susedstva a partnerstva a Nástrojom predvstupovej pomoci (IPA);

14.   zdôrazňuje dôležitosť cezhraničnej spolupráce a euroregiónov pre členské štáty s prírodným znevýhodnením vrátane malých ostrovných štátov;

15.   zdôrazňuje potrebu podporovať cezhraničnú spoluprácu a vytváranie euroregiónov, vrátane regiónov v citlivej oblasti Blízkeho východu, v úsilí o posilnenie priateľských vzťahov, stability, bezpečnosti a hospodárskych záujmov pri vzájomnej úcte a vzájomnom prospechu;

16.   upozorňuje na odsek 1 písm. xxvii) svojho uznesenia o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond(2), ktoré bolo prijaté 6. júla 2005, a vyzýva Komisiu, aby v rovnakom duchu vypracovala systém odmien v podobe tzv. rezervy kvality a účinnosti Spoločenstva, ktorého stimuly by sa obzvlášť zameriavali na opatrenia s cezhraničnou pôsobnosťou alebo by zapadali do existujúcej infraštruktúry euroregiónov;

17.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.

(1) Oznámenie Komisie členským štátom z 2. septembra 2004, ktorým sa ustanovuje usmernenie iniciatívy spoločenstva o transeurópskej spolupráci na podporu harmonického a vyváženého rozvoja európskeho priestoru ‐ INTERREG III (Ú. v. EÚ C 226, 10.9.2004, s. 2).
(2) Prijaté texty, P6_TA(2005)0278.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia