Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2004/2257(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0311/2005

Predložena besedila :

A6-0311/2005

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2005 - 6.3

Sprejeta besedila :

P6_TA(2005)0448

Sprejeta besedila
PDF 118kWORD 49k
Četrtek, 1. december 2005 - Bruselj
Evroregije
P6_TA(2005)0448A6-0311/2005

Resolucija Evropskega parlamenta o vlogi "evroregij" pri razvoju regionalne politike (2004/2257(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 87(3) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 158 Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah o ustanovitvi evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta (KOM(2004)0628),

–   ob upoštevanju predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (KOM(2004)0495),

–   ob upoštevanju predloga Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (KOM(2004)0492),

–   ob upoštevanju predloga Uredbe Sveta o ustanovitvi Kohezijskega sklada (KOM(2004)0494),

–   ob upoštevanju predloga Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske skupine za čezmejno sodelovanje (GECT) (KOM(2004)0496),

–   ob upoštevanju Evropske okvirne konvencije o čezmejnem sodelovanju med ozemeljskimi skupnostmi ali organi Sveta Evrope (Madrid, 21. maj 1980) in njenih dodatnih protokolov ter Evropske listine o lokalni samoupravi Sveta Evrope (Strasbourg, 15. oktober 1985),

–   ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A6-0311/2005),

A.   ker je širitev Evropske unije 1. maja 2004 na 25 držav članic povečala razlike med evropskimi regijami in ker lahko prihodnje širitve dodatno povečajo te razlike; ker je širitev občutno povečala število obmejnih regij; ker je treba opozoriti, da so evroregije odločilno prispevale k preseganju razmejenosti Evrope, gradnji dobrososedskih odnosov, približevanju ljudi z obeh strani meje in premagovanju predsodkov, zlasti prek sodelovanja na lokalni in regionalni ravni prek državnih meja,

B.   ker je treba regionalne razlike v razširjeni Uniji zmanjšati in obravnavati z učinkovito kohezijsko politiko, ki si bo prizadevala za usklajen razvoj znotraj EU,

C.   ker je ena zahteva učinkovite kohezijske politike in evropskega povezovanja zagotovitev trajnostnega razvoja čezmejnega sodelovanja in končno premagovanje ovir, ki so do sedaj obstajale pri financiranju skupnih projektov, od katerih imajo koristi tako lokalni organi kot regije na obeh straneh meje,

D.   ker so evroregije in podobne strukture pomembni instrumenti čezmejnega sodelovanja, ki jih je treba še nadalje razviti in izboljšati, ter ker bi jim bilo treba zagotoviti pravni status,

E.   ker je končni cilj evroregij spodbujanje čezmejnega sodelovanja med obmejnimi regijami, lokalnimi subjekti, regionalnimi organi, socialnimi partnerji in vsemi drugimi akterji, ki niso nujno države članice EU, na področju kulture, izobraževanja, turizma, gospodarskih vprašanj in vseh drugih vidikov vsakdanjega življenja,

F.   ker je Združenje evropskih obmejnih regij predstavilo več poročil o položaju čezmejnega sodelovanja v Evropi in pripravilo študije o čezmejnem pravnem instrumentu na področju decentraliziranega sodelovanja med Komisijo in Odborom regij,

1.   meni, da je čezmejno sodelovanje temeljnega pomena za evropsko kohezijo in povezovanje, zato mu je treba nameniti širšo podporo;

2.   poziva države članice, naj spodbujajo uporabo evroregij kot enega izmed orodij za čezmejno sodelovanje;

3.  Ugotavlja, da evroregije ali podobne strukture izpolnjujejo naslednje pomembne čezmejne naloge, kot npr.:

   informiranje in storitve za državljane, institucije in regionalne ter lokalne organe,
   so osrednja točka skupnih vrednot, ciljev in strategij,
   so glavno gibalo reševanja čezmejnih težav,
   so glasnik za vsa čezmejna vprašanja;

4.   ugotavlja, da evroregije pomenijo preobrat za vse čezmejne odnose, stike, prenose znanja in operativne programe in projekte ter da za opravljanje svojih nalog potrebujejo določen pravni status;

5.   poudarja, da je čezmejno sodelovanje primeren pristop za reševanje vsakdanjih težav na obeh straneh meje, zlasti na gospodarskem, socialnem, kulturnem in okoljskem področju;

6.   poudarja, da čezmejno sodelovanje pomembno prispeva k izvajanju lizbonske strategije prek:

   skupnih raziskav in inovacij,
   čezmejnih raziskovalno-razvojnih omrežij,
   izmenjave najboljše prakse in izkušenj;

7.   ugotavlja, da evroregije krepijo sosedske vezi z lokalnimi projekti izmenjave najboljše prakse; zato meni, da je še posebej pomembno, da se v strukturnih skladih ohrani pomoč za mikro projekte, kakor je predvideno v trenutno veljavnem sporočilu Komisije INTERREG III(1);

8.   je seznanjen s potekajočo pripravo zakonodaje glede evropske skupine za čezmejno sodelovanje (GECT), katere cilj je poenostavitev instrumentov čezmejnega sodelovanja (izboljšanje njihovega delovanja, racionalizacija postopkov in zmanjšanje stroškov delovanja) in izgradnja temeljev za razvoj evroregij;

9.   poudarja, da je treba dati prednost odpravi razlik med regijami v novih in starih državah članicah;

10.   poudarja, da je treba razširiti koncept evroregij in podobnih struktur, čeprav nimajo ustreznih pravnih pristojnosti, da bi vključili več vidikov sodelovanja; kot možna področja medsebojnih interesov predlaga pospeševanje kulture, izobraževanja, turizma in gospodarskih vprašanj ter po potrebi boj proti organiziranemu kriminalu, trgovanju z drogami in goljufijam v sodelovanju z ustreznimi nacionalnimi institucijami;

11.   opozarja na potrebo po povezovanju med projekti, ki so načrtovani v državah s skupnimi mejami;

12.   pozdravlja prizadevanja Komisije, da bi poenostavila instrumente čezmejnega sodelovanja;

13.   poziva, da se evroregijam in podobnim strukturam, kakor so predlagane v pravnem okviru GECT, omogoči, da razvijejo, izvajajo in upravljajo čezmejne programe v EU, kakor tudi programe Evropskega sosedskega in partnerskega instrumenta ter instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) od leta 2007 dalje v partnerstvu z nacionalnimi institucijami;

14.   poudarja pomembnost čezmejnega sodelovanja in evroregij za države članice z naravnimi ovirami, vključno z majhnimi otoškimi državami;

15.   poudarja potrebo po podpori čezmejnega sodelovanja in oblikovanja evroregij, vključno z regijami na občutljivih območjih Bližnjega vzhoda, in sicer z namenom spodbujanja prijateljskih odnosov, stabilnosti, varnosti in gospodarskih interesov ob vzajemnem spoštovanju in v obojestransko korist;

16.   opozarja na odstavek 1(xxvii) svoje resolucije o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Kohezijskega sklada(2), sprejete dne 6. julija 2005, in poziva Komisijo, da predvidi podoben sistem premij v obliki rezerv Skupnosti za kakovost in učinkovitost, posebej namenjenih pobudam za ukrepe, ki imajo čezmejne učinke ali so potencialno v tesni zvezi z obstoječo infrastrukturo v evroregijah;

17.   naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) Sporočilo Komisije državam članicam z dne 2. septembra 2004 o določitvi smernic pobude Skupnosti o vseevropskem sodelovanju, namenjenem spodbujanju skladnega in uravnoteženega razvoja evropskega ozemlja – INTERREG III (UL C 226, 10.9.2004, str. 2).
(2) Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0278.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov