Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/2257(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0311/2005

Ingivna texter :

A6-0311/2005

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2005 - 6.3

Antagna texter :

P6_TA(2005)0448

Antagna texter
PDF 189kWORD 66k
Torsdagen den 1 december 2005 - Bryssel
Euroregioner
P6_TA(2005)0448A6-0311/2005

Europaparlamentets resolution om "Euroregionernas" roll i utvecklingen av regionalpolitiken (2004/2257(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 87.3 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 158 i EG-fördraget,

–   med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av de allmänna principerna för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (KOM(2004)0628),

–   med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden (KOM(2004)0495),

–   med beaktande av förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0492),

–   med beaktande av förslaget till rådets förordning om inrättandet av Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0494),

–   med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGGS) (KOM(2004)0496),

–   med beaktande av Europarådets europeiska konvention om gränsöverskridande samarbete mellan regionala och lokala samhällen och myndigheter (European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities of the Council of Europe) (Madrid den 21 maj 1980) och dess tilläggsprotokoll samt Europarådets europeiska stadga om lokalt självstyre (European Charter of Local Self-Government of the Council of Europe) (Strasbourg den 15 oktober 1985),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A6-0311/2005) och av följande skäl:

A.  Europeiska unionens utvidgning till 25 medlemsstater den 1 maj 2004 ledde till ökade skillnader mellan Euroregionerna, och kommande utvidgningar kan ytterligare stärka denna utveckling. Utvidgningen har även lett till en betydande ökning av antalet gränsregioner. Det bör noteras att Euroregionerna på ett avgörande sätt bidragit till att överbrygga gränserna i Europa, bygga upp goda grannskapsförbindelser, föra samman människor från båda sidorna av en gräns och avskaffa fördomar, i synnerhet genom gränsöverskridande samarbete på lokal och regional nivå.

B.  Regionala skillnader i en utvidgad union behöver minskas och en effektiv sammanhållningspolitik krävs för en harmonisk utveckling inom EU.

C.  En nödvändig beståndsdel i en effektiv sammanhållningspolitik och europeisk integration är att garantera en hållbar utveckling av det gränsöverskridande samarbetet och att slutligen övervinna de svårigheter som man hittills brottats med i samband med finansieringen av gemensamma projekt som är av ömsesidigt intresse för kommuner och regioner på båda sidor av en gräns.

D.  Euroregionerna och liknande strukturer är viktiga instrument för det gränsöverskridande samarbetet. De bör emellertid ytterligare utvecklas och förbättras och de bör ges en viss rättslig status.

E.  Syftet med Euroregionerna är att främja det gränsöverskridande samarbetet inom kultur, utbildning, turism, ekonomi och alla andra aspekter av det dagliga livet mellan gränsregioner, lokala enheter, regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter och övriga aktörer, som inte nödvändigtvis måste vara medlemsstater.

F.  De europeiska gränsregionernas arbetsgemenskap har lagt fram flera rapporter om läget för det gränsöverskridande samarbetet i Europa och förberett studier om en gränsöverskridande rättsakt om decentraliserat samarbete mellan kommissionen och Regionkommittén.

1.  Europaparlamentet anser att det gränsöverskridande samarbetet är av avgörande betydelse för europeisk sammanhållning och integration, och att det därför måste få ett brett stöd.

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja utnyttjandet av Euroregioner som ett av verktygen för gränsöverskridande samarbete.

3.  Europaparlamentet konstaterar att en Euroregion eller en motsvarande struktur fyller viktiga gränsöverskridande funktioner genom att utgöra:

   en informations- och servicepunkt för medborgare, institutioner och regionala och lokala myndigheter,
   en kontaktpunkt för gemensamma värderingar, mål och strategier,
   en drivkraft för lösningar på gränsöverskridande problem och
   ett språkrör för gränsöverskridande frågor i allmänhet.

4.  Europaparlamentet konstaterar att Euroregionerna är en kontaktpunkt för alla former av gränsöverskridande förbindelser, kontakter, kunskapsöverföring, verksamhetsprogram och projekt, och att de behöver en viss rättslig status för att kunna fullfölja sina uppgifter.

5.  Europaparlamentet betonar att gränsöverskridande samarbete är ett lämpligt sätt att lösa dagliga problem på båda sidor av en gräns, särskilt inom ekonomiska, sociala, kulturella och miljörelaterade områden.

6.  Europaparlamentet betonar att gränsöverskridande samarbete på ett betydande sätt bidrar till genomförandet av Lissabonstrategin genom:

   gemensam innovation och forskning,
   gränsöverskridande nätverk för forskning och utveckling och
   utbyte av bästa metoder och av erfarenheter.

7.  Europaparlamentet konstaterar att Euroregionerna via lokala projekt för utbyte av bästa praxis stärker grannskapsbanden. Parlamentet anser det vara ytterst viktigt att bistånd i form av mikroprojekt i enlighet med kommissionens meddelande INTERREG III(1), som nu tillämpas, bibehålls inom ramen för strukturfonderna.

8.  Europaparlamentet noterar det lagstiftningsarbete som pågår gällande europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGGS). Detta arbete har som mål att förenkla instrumenten för gränsöverskridande samarbete (underlätta deras verksamhet, förenkla förfarandena och sänka driftskostnaderna) och därmed skapa en plattform för utvecklingen av Euroregioner.

9.  Europaparlamentet understryker behovet av att prioritera avskaffandet av skillnaderna mellan regionerna både i de nya och de gamla medlemsstaterna.

10.  Europaparlamentet understryker behovet av att utsträcka begreppet Euroregioner och liknande strukturer, även om de inte nödvändigtvis har juridiska befogenheter, till att omfatta flera olika typer av samarbete. Parlamentet föreslår som möjliga områden av gemensamt intresse projekt som hänför sig till främjande av kultur, utbildning, turism och ekonomi samt, då det är tillämpligt, bekämpning av organiserad brottslighet, narkotikahandel och bedrägerier, i samarbete med behöriga nationella institutioner.

11.  Europaparlamentet betonar behovet av integration mellan projekt som planeras i länder som gränsar till varandra.

12.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar att förenkla instrumenten för gränsöverskridande samarbete.

13.  Europaparlamentet vill att Euroregionerna och motsvarande strukturer, i enlighet med förslaget i EGGS, skall kunna utveckla, genomföra och förvalta gränsöverskridande program inom EU samt program som är i linje med det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet och instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) från och med 2007, i partnerskap med nationella organ.

14.  Europaparlamentet understryker betydelsen av gränsöverskridande samarbete och Euroregioner för medlemsstater med naturliga hinder, såsom små östater.

15.  Europaparlamentet betonar behovet att stödja gränsöverskridande samarbete och inrättande av Euroregioner som även omfattar regioner i Mellanöstern, som är ett känsligt område, i syfte att främja vänskapliga förbindelser, stabilitet, säkerhet och ekonomiska intressen i form av ömsesidig respekt och vinst.

16.  Europaparlamentet uppmärksammar punkt 1 (xxvii) i sin resolution om förslaget till rådets förordning om inrättandet av Sammanhållningsfonden(2), som antogs den 6 juli 2005, och uppmanar kommissionen att analogt med denna vidta åtgärder för att definiera ett "premiesystem" i form av en "gemenskapsreserv för kvalitet och prestanda", vars särskilda syfte är att främja åtgärder som har en gränsöverskridande verkan eller eventuellt överensstämmer med existerande infrastruktur i Euroregionerna.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 2 september 2004 om fastställande av riktlinjer för ett gemenskapsinitiativ för transeuropeiskt samarbete som syftar till att stimulera harmonisk och balanserad utveckling i Europa – INTERREG III (EUT C 226, 10.9.2004, s. 2).
(2) Antagna texter, P6_TA(2005)0278.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy