Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/2174(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0331/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0331/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 01/12/2005 - 6.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2005)0450

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 265kWORD 32k
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2005 - Βρυξέλλες
Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Giovanni Claudio Fava
P6_TA(2005)0450A6-0331/2005

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Giovanni Claudio Fava (2005/2174(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Giovanni Claudio Fava για την υπεράσπιση της ασυλίας του που υπέβαλε την 1η Ιουλίου 2005 και η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομέλειας στις 6 Ιουλίου 2005,

–   αφού άκουσε τον Giovanni Claudio Fava, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 12 Μαΐου 1964 και στις 10 Ιουλίου 1986(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 3, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0331/2005),

1.   αποφασίζει να υπερασπίσει την ασυλία και τα προνόμια του Giovanni Claudio Fava·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στις αρμόδιες αρχές της Ιταλικής Δημοκρατίας.

(1) Υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σελ. 1089 και υπόθεση 149/85 Wybot/Faure και άλλοι, Συλλογή 1986, σελ. 2403.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου