Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/2159(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0336/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0336/2005

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 01/12/2005 - 6.6
PV 01/12/2005 - 6.7

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0451
P6_TA(2005)0452

Hyväksytyt tekstit
PDF 190kWORD 35k
Torstai 1. joulukuuta 2005 - Bryssel
Lisätalousarvio nro 6/2005
P6_TA(2005)0452A6-0336/2005

Euroopan parlamentin päätöslauselma esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2005 varainhoitovuodeksi 2005, Pääluokka IV – Yhteisöjen tuomioistuin – Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustaminen, sellaisena kuin se on neuvoston muuttamana (C6-0404/2005 – 2005/2159(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 272 artiklan 6 kohdan,

–   ottaa huomioon Euratomin perustamissopimuksen ja erityisesti sen 177 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

–   ottaa huomioon 16. joulukuuta 2004 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2005(2),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6. toukokuuta 1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3),

–   ottaa huomioon komission 5. syyskuuta 2005 esittelemän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2005 varainhoitovuodeksi 2005 (KOM(2005)0419),

–   ottaa huomioon neuvoston 3. lokakuuta 2005 hyväksymän esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2005 (12180/2005 – C6-0304/2005),

–   ottaa huomioon 25. lokakuuta 2005 antamansa päätöslauselman esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2005 varainhoitovuodeksi 2005, Pääluokka IV – Yhteisöjen tuomioistuin – Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustaminen(4),

–   ottaa huomioon 25. lokakuuta 2005 tekemänsä tarkistuksen esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2005(5),

–   ottaa huomioon, että neuvosto hylkäsi 21. marraskuuta 2005 parlamentin hyväksymän tarkistuksen esitykseen lisätalousarvioksi nro 6/2005 (SGS5/13784),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0336/2005),

1.   panee merkille neuvoston toisen käsittelyn;

2.   vahvistaa ensimmäisen käsittelyn päätöksensä;

3.   kehottaa puhemiestä julistamaan lisätalousarvion lopullisesti vahvistetuksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

4.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja yhteisöjen tuomioistuimelle.

(1) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.
(2) EUVL L 60, 8.3.2005, s 1.
(3) EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1, sopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2005/708/EY (EUVL L 269, 14.10.2005, s. 24).
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0392.
(5) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0391.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö