Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/2641(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0634/2005

Indgivne tekster :

B6-0634/2005

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/12/2005 - 6.15

Vedtagne tekster :

P6_TA(2005)0460

Vedtagne tekster
PDF 21kWORD 48k
Torsdag den 1. december 2005 - Bruxelles
Europæiske reguleringsorganer
P6_TA(2005)0460B6-0634/2005

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens udkast til interinstitutionel aftale om rammer for europæiske reguleringsorganer

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens udkast (KOM(2005)0059),

-   der henviser til sin beslutning af 13. januar 2004 om Kommissionens meddelelse "Rammer for europæiske reguleringsorganer"(1),

-   der henviser til erklæring om artikel 10 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab vedrørende EU-organernes pligt til loyalt samarbejde, der blev vedtaget af Nice-regeringskonferencen,

-   der henviser til udtalelse af 11. oktober 2005 fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag til ændring af forordning (EØF) nr. 1210/90 om oprettelse af Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet, for så vidt angår den administrerende direktørs embedsperiode,

-   der henviser til den forespørgsel til mundtlig besvarelse, som Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Budgetudvalget i fællesskab har stillet til Rådet, og Rådets besvarelse på mødet den 15. november 2005,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.   der henviser til, at de overvejelser, der er indeholdt i Parlamentets beslutning af 13. januar 2004, i alt væsentligt fortsat gælder, nemlig at en rationalisering og en forenkling af de hidtidige og nye organers struktur er uomgængelig ikke blot med henblik på at sikre klarhed, gennemsigtighed og retssikkerhed, men også ud fra udsigten til en Europæisk Union med 25 eller flere medlemsstater, og at oprettelsen af nye organer bør vurderes ud fra de strengeste kriterier bl.a. med hensyn til relevansen og rimeligheden af deres virksomhed,

B.   der henviser til, at Kommissionen med forelæggelsen af sit udkast til interinstitutionel aftale har fulgt Parlamentets opfordring til inden vedtagelsen af en rammeforordning at indgå en interinstitutionel aftale, som klart fastlægger de relevante fælles retningslinjer på dette område,

C.   der henviser til, at det i ovennævnte erklæring om artikel 10 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab er fastsat, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen kan indgå interinstitutionelle aftaler, hvis det som led i opfyldelsen af deres pligt til loyalt samarbejde viser sig nødvendigt at lette anvendelsen af traktatens bestemmelser,

1.   hilser Kommissionens forelæggelse af udkastet velkommen;

2.   beklager, at Rådet ikke er rede til at indlede forhandlinger om indgåelse af en aftale på grundlag af Kommissionens udkast;

3.   opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at opnå en holdningsændring i Rådet;

4.   gør opmærksom på, at det ved behandlingen af fremtidige forslag om oprettelse af organer navnlig vil lægge følgende principper til grund:

   a) oprettelse af et organ finder sted ved anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure, dvs. i reglen den fælles beslutningsprocedure, idet anvendelsen af proceduren i traktatens artikel 308 bør begrænses til helt særlige tilfælde, hvor de traktatbestemmelser, der vedrører den pågældende sag, ikke udgør noget tilstrækkeligt retsgrundlag,
   b) hvert forslag om oprettelse af et organ ledsages af en costbenefitanalyse og en nøjagtig konsekvensanalyse, som også dokumenterer rentabiliteten af en løsning i form af et organ sammenlignet med en løsning, hvor Kommissionens tjenestegrene selv varetager de pågældende opgaver,
   c) den saglige selvstændighed, der skal indrømmes organet i overensstemmelse med dets opgaveområde, fjerner ikke Kommissionens politiske ansvar for organets virksomhed,
   d) dette krav om politisk ansvarlighed og pålidelighed skal opfyldes som led i Kommissionens rolle ved udvælgelsen og udnævnelsen af det udøvende organ, dvs. i reglen direktøren,
   e) Parlamentet udøver en forudgående kontrol i form af høring af kandidaten eller kandidaterne til direktørposten, en efterfølgende kontrol i form af decharge for gennemførelsen af budgettet samt en løbende kontrol ved, at de pågældende fagudvalg følger agenturets virksomhed; det er udelukkende bestyrelsen, der på grundlag af en vurdering af direktørens første embedsperiode træffer afgørelse om en forlængelse af direktørens embedsperiode,
   f) Rådet udnævner repræsentanter, der er anerkendt på grund af deres sagkundskab, til tilsynsorganet, bestyrelsen, og Europa-Parlamentet kan inden deres udnævnelse invitere dem til høring, såfremt det finder det hensigtsmæssigt; antallet af disse repræsentanter står i et fornuftigt forhold til organets opgaver og betydning, idet det af hensyn til effektiviteten på lang sigt tilstræbes at gøre bestyrelsen mindre; så længe antallet af repræsentanter i bestyrelsen svarer til antallet af medlemsstater, udnævner Europa-Parlamentet fra sin side to medlemmer af bestyrelsen;
   g) der kan indgives administrativ klage til Kommissionen over handlinger udført af organet med retsvirkning over for tredjemand, og Kommissionen kan behandle en sådan klage; i den forbindelse kan Kommissionens afgørelse indbringes for Domstolen;

5.   er bekymret over den stadige stigning i antallet af decentrale organer (i øjeblikket treogtyve i forhold til fem organer i 1995), da der derved er fare for, at Kommissionens udøvende funktion udhules og opsplittes i en uoverskuelig mængde organer, der i det store hele arbejder på en mellemstatslig måde, og ønsker derfor i det mindste under tænkepausen i forbindelse med ratifikationen af forfatningen for Europa, at der ikke oprettes flere nye organer;

6.   er på baggrund af den stigende belastning, som de decentrale organer udgør for Fællesskabets budget, positiv over for, at Kommissionen ifølge udkastet skal forpligtes til at begrunde ethvert forslag om oprettelse af et organ med en vedlagt konsekvensanalyse, som ikke blot skal være i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet, men også skal indeholde en muligst fuldstændig forudgående vurdering af de omkostninger, der opstår som følge af kontrol, samordning og indvirkningen på de menneskelige ressourcer og de administrative udgifter;

7.   konstaterer, at organerne ganske vist modtager EF-tilskud, men at der ikke desto mindre af medlemsstaternes repræsentanter i deres bestyrelser træffes politiske beslutninger, der vedrører gennemførelsen af fællesskabsretten;

8.   beklager, at Kommissionen åbenbart ikke er villig til at udarbejde nogen klar oversigt over de finansielle virkninger af eksistensen og videreudviklingen af de bestående organer for den periode, hvor de næste finansielle overslag skal gælde;

9.   kræver, at der i den interinstitutionelle aftale principielt fastsættes en maksimal stigningssats for organernes administrative udgifter svarende til den sats, der kræves anvendt for Kommissionen;

10.   kræver, at den interinstitutionelle aftale efterhånden finder anvendelse på de allerede eksisterende organer i modsætning til, hvad der er foreslået i teksten til udkastet;

11.   opfordrer Udvalgsformandskonferencen til at gøre status over samarbejdet mellem de stående udvalg, der er tildelt beføjelser med hensyn til organer, nemlig Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget, omkring overvågningen af organernes virksomhed og ajourføre de "retningslinjer", der vedtoges i juli 1998;

12.   opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til at følge den videre udvikling i forbindelse med Kommissionens udkast og om nødvendigt på ny at forelægge sagen for Parlamentet;

13.   opfordrer formændene og ordførerne for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og Budgetudvalget til på politisk plan at etablere uformelle kontakter med repræsentanter for Rådet og Kommissionen for at undersøge udviklingen i Rådet med henblik på horisontale foranstaltninger vedrørende reguleringsorganernes fremtidige struktur;

14.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT C 92 E af 16.4.2004, s. 119.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik