Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/2641(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0634/2005

Esitatud tekstid :

B6-0634/2005

Arutelud :

Hääletused :

PV 01/12/2005 - 6.15

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0460

Vastuvõetud tekstid
PDF 112kWORD 43k
Neljapäev, 1. detsember 2005 - Brüssel
Euroopa Liidu reguleerivad asutused
P6_TA(2005)0460B6-0634/2005

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni esitatud institutsioonidevahelise kokkuleppe eelnõu kohta, millega luuakse Euroopa Liidu reguleerivate asutuste ühtne raamistik

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut (KOM(2005)0059);

–   võttes arvesse oma 13. jaanuari 2004. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta pealkirjaga "Euroopa Liidu reguleerivate asutuste raamistik"(1);

–   võttes arvesse Nice'i valitsustevahelise konverentsi deklaratsiooni Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 10 kohta, ja tuletades meelde ühenduse institutsioonide kohustust teha lojaalset koostööd;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni 11. oktoobri 2005. aasta arvamust ettepaneku kohta võtta vastu määrus, millega muudetakse tegevdirektori ametiaja osas määrust (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta;

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni ja eelarvekomisjoni ühiselt nõukogule esitatud suuliselt vastatavat küsimust ja nõukogu poolt 15. novembri 2005. aasta istungil antud vastust;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et oma 13. jaanuari 2004. aasta resolutsioonis toodud põhjendused on endiselt aktuaalsed; arvestades eelkõige, et praeguste ja tulevaste asutuste struktuuri tuleb selguse, läbipaistvuse ja õiguskindluse huvides, aga ka 25 ja enama liikmesriigiga liitu silmas pidades ratsionaliseerida ja lihtsustada ning et uute ametite loomist tuleb hinnata kõige rangemate kriteeriumide alusel, eelkõige nende tegevuse otstarbekuse ja õigustatuse osas;

B.   arvestades, et komisjon järgis institutsioonidevahelise kokkuleppe projekti esitamisega Euroopa Parlamendi üleskutset sõlmida enne raammääruse vastuvõtmist institutsioonidevaheline kokkulepe, milles sätestatakse selgelt antud valdkonnas kohaldamiseks ühtsed suunised;

C.   arvestades, et eelpoolnimetatud deklaratsioon Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 10 kohta ütleb, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon võivad sõlmida institutsioonidevahelisi kokkuleppeid, kui nende lojaalse koostöökohustuse raames osutub vajalikuks hõlbustada asutamislepingu sätete kohaldamist,

1.   tervitab komisjoni poolt esitatud projekti;

2.   avaldab kahetsust, et nõukogu ei ole valmis alustama läbirääkimisi komisjoni projekti alusel kokkuleppe sõlmimiseks;

3.   kutsub komisjoni üles jätkama jõupingutusi nõukogu ümberveenmiseks;

4.   juhib tähelepanu sellele, et asutuste loomise edaspidiste ettepanekute läbivaatamisel võtab ta aluseks eelkõige järgmised põhimõtted:

   a) asutuse loomine toimub tavapärase õigusloomemenetluse raames, seega reeglina kaasotsustamismenetluse teel; asutamislepingu artiklis 308 sätestatud menetlust kasutatakse vaid erandjuhtudel, kui asutamislepingu vastavat valdkonda reguleerivad sätted ei ole piisavaks õiguslikuks aluseks;
   b) iga ettepanekuga asutuse loomiseks kaasneb kulutasuvuse analüüs ja täpne mõjuhindamine, mis tõendab, et loodav asutus suudab antud ülesandeid kulutasuvamalt täita kui komisjoni talitused;
   c) asutusele tema pädevusse jäävates küsimustes antav sõltumatus ei vabasta komisjoni poliitilisest vastutusest asutuse tegevuse eest;
   d) komisjon peab täitevorgani, üldjuhul direktori valimise ja määramise ülesannet täites järgima poliitilise vastutuse ja aruandekohustuse nõuet;
   e) Euroopa Parlament peab direktori ametikohale kandideerija(te) suhtes rakendama eelkontrolli kuulamistega, järelkontrolli nende tegevusele heakskiidu andmisega seoses eelarve rakendamisega ja samuti jooksvat kontrolli, jälgides asutuse tegevust oma vastavate erialakomisjonide vahendusel; direktori ametiaja pikendamise üle otsustab üksnes haldusnõukogu hinnangu põhjal, mis anti direktori esimesele ametiajale;
   f) nõukogu peaks määrama järelvalveorgani, haldusnõukogu liikmeteks tunnustatud eksperdid, keda Euroopa Parlament võib enne nende nimetamist kutsuda kuulamisele, kui ta peab seda vajalikuks. Nende ekspertide arv peaks olema mõistlikus proportsioonis asutuse ülesannete ja olulisusega, kusjuures pikaajaliselt on tõhususe huvides eesmärgiks haldusnõukogu liikmete arvu vähendamine. Niikaua kui haldusnõukogu liikmete arv vastab liikmesriikide arvule, peaks Euroopa Parlament omalt poolt määrama kaks haldusnõukogu liiget.
   g) asutuse tegude kohta, millel on õiguslik toime kolmanda poole suhtes, võib esitada halduskaebuse komisjonile, kes võib kaebuse rahuldada, kusjuures komisjoni otsuse võib kohtus vaidlustada;

5.   avaldab muret seoses detsentraliseeritud asutuste arvu jätkuva suurenemisega (praegu 23, aastal 1995 oli neid 5), kuna seetõttu tekib oht, et komisjoni täitevfunktsiooni õõnestatakse, killustades seda paljude asutuste vahel, mis enamasti töötavad valitsustevahelisel põhimõttel, ning avaldab seepärast soovi, et vähemalt Euroopa põhiseaduse lepingu ratifitseerimisprotsessi järelemõtlemisperioodil ei kavandataks uute asutuste loomist;

6.   tervitab detsentraliseeritud asutuste ühenduse eelarves kasvavate kulude taustal asjaolu, et eelnõu kohaselt kohustub komisjon põhjendama iga asutuse loomise ettepanekut mõjuanalüüsi alusel, mis peale subsidiaarsus- ja proportsionaalsuse põhimõtete järgimist hõlmab kontrolli ja kooskõlastamise eesmärgil ka kulude võimalikult täielikku eelhindamist, samuti mõju inimressurssidele ja halduskuludele;

7.   märgib, et kuigi asutused saavad toetust ühenduse eelarvest, langetavad ühenduse õiguse kohaldamist puudutavaid poliitilisi otsuseid asutuste haldusnõukogudes siiski liikmesriikide esindajad;

8.   avaldab kahetsust, et komisjon ei ole ilmselt valmis esitama selget seisukohta olemasolevate asutuste ja nende edaspidise arengu finantsmõju kohta järgmise finantsperspektiivi kehtivuse ajal;

9.   nõuab asutuste halduskulude suurendamise maksimaalse määra sätestamist institutsioonidevahelises kokkuleppes sarnaselt komisjoni puhul nõutule;

10.   nõuab vastupidiselt eelnõu tekstile institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaldamisala järkjärgulist laiendamist olemasolevatele asutustele;

11.   teeb komisjonide esimeeste konverentsile ülesandeks teha kokkuvõte asutuste eest vastutavate alaliste komisjonide, eelarvekomisjoni ja eelarvekontrollikomisjoni koostööst asutuste üle järelevalve teostamisel ning ajakohastada 1998. aasta juulis vastu võetud "suuniseid";

12.   teeb põhiseaduskomisjonile ülesandeks jälgida komisjoni eelnõuga toimuvaid edasisi arenguid ja vajadusel küsimus uuesti arutlusele võtta;

13.   palub põhiseaduskomisjoni ja eelarvekomisjoni esimeestel ja raportööridel võtta poliitilisel tasandil mitteametlikult ühendust nõukogu ja komisjoni esindajatega, et uurida arenguid nõukogus seoses horisontaalmeetmetega, mis käsitlevad reguleerivate asutuste tulevast struktuuri;

14.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT C 92 E, 16.4.2004, lk 119.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika