Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/2641(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0634/2005

Pateikti tekstai :

B6-0634/2005

Debatai :

Balsavimas :

PV 01/12/2005 - 6.15

Priimti tekstai :

P6_TA(2005)0460

Priimti tekstai
PDF 202kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2005 m. gruodžio 1 d. - Briuselis
Europos reguliavimo agentūros
P6_TA(2005)0460B6-0634/2005

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos pateikto tarpinstitucinio susitarimo projekto dėl Europos reguliavimo agentūrų sistemos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos projektą (KOM(2005)0059),

–   atsižvelgdamas į savo 2004 m. sausio 13 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato "Dėl Europos reguliavimo agentūrų sistemos"(1),

–   atsižvelgdamas į Nicos tarpvyriausybinės konferencijos metu priimtą deklaraciją dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnio, kuriame nustatoma, kad Bendrijos institucijos įsipareigoja sąžiningai bendradarbiauti,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 11 d. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę dėl pasiūlymo priimti reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo, dėl nuostatos, susijusios su vykdančiojo direktoriaus kadencija,

–   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto kartu Tarybai pateiktą žodinį klausimą ir į Tarybos per 2005 m. lapkričio 15 d. vykusį posėdį pateiktą atsakymą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi 2004 m. sausio 13 d. rezoliucijoje išdėstyti klausimai iš esmės ir toliau išlieka aktualūs ir kadangi ypač svarbu racionalizuoti ir suvienodinti esamų ir būsimų agentūrų struktūras siekiant aiškumo, skaidrumo ir teisinio tikrumo bei turint mintyje tai, kad Sąjunga ateityje turės 25 ir daugiau valstybių narių ir kad naujos agentūros turi būti kuriamos vadovaujantis griežčiausiais kriterijais, tai taip pat pasakytina ir apie jų tikslingumą bei jų veiklos pagrįstumą,

B.   kadangi, pateikdama tarpinstitucinio susitarimo projektą, Komisija atsižvelgė į Parlamento raginimą prieš priimant pagrindinį reglamentą sudaryti tarpinstitucinį susitarimą, kuriuo būtų aiškiai nustatytos bendros gairės, taikytinos šioje srityje,

C.   kadangi pirmiau minėtoje deklaracijoje dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnio sakoma, kad Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija gali sudaryti tarpinstitucinius susitarimus tada, kai, laikantis įsipareigojimo sąžiningai bendradarbiauti, reikia palengvinti Sutarties nuostatų taikymą,

1.   palankiai vertina Komisijos pateiktą projektą;

2.   apgailestauja, kad Taryba nėra pasirengusi pradėti derybų, kad Komisijos pateikto projekto pagrindu būtų priimtas susitarimas;

3.   ragina Komisiją ir toliau stengtis įtikinti Tarybą pakeisti savo nuomonę;

4.   atkreipia dėmesį į tai, kad, nagrinėjant būsimus pasiūlymus dėl agentūrų steigimo, reikės vadovautis visų pirma šiais principais:

   a) agentūra steigiama vadovaujantis įprasta teisės aktų leidybos procedūra, taigi paprastai pagal bendro sprendimo procedūrą; taikyti Sutarties 308 straipsnį galima tik išimtiniais atvejais, kai sprendžiant tam tikrą klausimą Sutarties nuostatos nėra pakankamas teisinis pagrindas;
   b) prie kiekvieno pasiūlymo dėl agentūros steigimo pridedama išlaidų ir naudos analizė ir išsamus poveikio vertinimas, kuriuose turi būti pagrįsta, kad agentūros veikla atliekant tam tikras užduotis yra ekonomiškai veiksmingesnė nei Komisijos padalinių darbas vykdant tą pačią veiklą;
   c) agentūrai suteikta dalykinė autonomija jos veiklos srityje neatleidžia Komisijos nuo politinės atsakomybės už agentūros veiklą;
   d) Komisijos vaidmens renkant ir skiriant valdymo organus, dažniausia direktorių, įgyvendinimo būdas turi atitikti šį politinės atsakomybės ir atskaitomybės reikalavimą;
   e) Parlamentas vykdo ex-ante kontrolę, rengdamas vieno ar kelių kandidatų į direktoriaus pareigas klausymus, ir vykdo ex-post kontrolę, tvirtindamas biudžeto įvykdymą, bei vykdo einamąją kontrolę, stebėdamas agentūros veiklą pasitelkiant savo atitinkamus komitetus; atsižvelgdama į direktoriaus pirmosios kadencijos vertinimą, administracinė taryba sprendžia, ar pratęsti direktoriaus kadenciją;
   f) į priežiūros instituciją, administracinę tarybą, Taryba turėtų skirti pripažintus ekspertus, kuriuos Europos Parlamentas, jei mano, kad tai tikslinga, prieš paskirdamas gali pakviesti į klausymą; turėtų būti siunčiamas toks atstovų skaičius, kuris reikalingas agentūros uždaviniams spręsti ir atitinka agentūros svarbą, o veiksmingumo sumetimais siekiama palaipsniui mažinti administracinės tarybos narių skaičių; kol administracinėje taryboje yra tiek atstovų, kiek yra valstybių narių, Parlamentas turėtų skirti du administracinės tarybos narius;
   g) agentūros veiksmai, turintys teisinių padarinių trečiosioms šalims, gali būti skundžiami pateikiant administracinį skundą Komisijai, kuri gali atitaisyti padėtį, o Komisijos sprendimas gali būti apskųstas teisme;

5.   nerimauja dėl didėjančio decentralizuotų agentūrų skaičiaus (šiuo metu jų yra dvidešimt trys, o 1995 m. buvo tik penkios), nes dėl to kyla pavojus, kad Komisijos vykdomosios valdžios funkcijos susilpnės ir išsiskirstys daugeliui pagal tarpvyriausybinį principą dirbančių institucijų, ir pageidauja, kad bent jau Sutarties dėl Konstitucijos Europai ratifikavimo apmąstymų laikotarpiu nebūtų kuriama naujų agentūrų;

6.   palankiai vertina tai, kad, atsižvelgiant į didėjančias Bendrijos biudžeto išlaidas decentralizuotoms agentūroms pagal tarpinstitucinio susitarimo projektą Komisija turi būti įpareigota kiekvieną pasiūlymą įkurti agentūrą pagrįsti poveikio vertinimu, kuris turi atitikti ne tik subsidiarumo ir proporcingumo principus, bet ir apimti kiek įmanoma išsamesnį ex-ante numatomų kontrolės ir koordinavimo išlaidų vertinimą bei poveikį darbuotojams ir valdymo išlaidoms;

7.   pažymi, kad nors agentūros ir yra finansuojamos iš Bendrijos biudžeto, politinius jų sprendimus, susijusius su Bendrijos teisės aktų įgyvendinimu, vis tiek priima valstybių narių į agentūrų administracines tarybas deleguoti atstovai;

8.   apgailestauja dėl to, kad Komisija būsimos finansinės perspektyvos galiojimo laikotarpiu regis nėra pasirengusi pateikti aiškaus esamų agentūrų veiklos ir tolesnės jų plėtros finansinio poveikio pagrindimo;

9.   reikalauja, kad tarpinstituciniame susitarime kaip pagrindinis principas būtų nustatyta maksimali agentūrų valdymo išlaidų didinimo norma, panaši į tą, kuri taikoma Komisijai;

10.   ragina, kad, kitaip negu įtvirtinta projekte, tarpinstitucinis susitarimas palaipsniui būtų pradedamas taikyti esamoms agentūroms;

11.   ragina Komitetų pirmininkų sueigą dar kartą apsvarstyti nuolatinių komitetų, atsakingų už agentūras, visų pirma, Biudžeto komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto, bendradarbiavimą agentūrų veiklos priežiūros srityje ir atnaujinti 1998 m. liepos mėn. priimtas gaires;

12.   ragina Konstitucinių reikalų komitetą stebėti tolesnę Komisijos parengto projekto raidą ir, iškilus būtinybei, vėl jį išnagrinėti;

13.   ragina Konstitucinių reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto pirmininkus ir pranešėjus užmegzti neformalius politinius ryšius su Tarybos ir Komisijos atstovais siekiant ištirti horizontaliųjų priemonių, susijusių su būsima reguliavimo agentūrų struktūra, raidą Taryboje;

14.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL C 92 E, 2004 4 16, p. 119.

Teisinė informacija - Privatumo politika