Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2005/2641(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0634/2005

Predkladané texty :

B6-0634/2005

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/12/2005 - 6.15

Prijaté texty :

P6_TA(2005)0460

Prijaté texty
PDF 209kWORD 50k
Štvrtok, 1. decembra 2005 - Brusel
Európske regulačné agentúry
P6_TA(2005)0460B6-0634/2005

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu Komisie na uzavretie medziinštitucionálnej dohody o vytvorení rámca pre európske regulačné agentúry

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie (KOM(2005)0059),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. januára 2004 o oznámení Komisie "Rámec pre európske regulačné agentúry"(1),

–   so zreteľom na vyhlásenie týkajúce sa článku 10 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ktoré bolo prijaté na medzivládnej konferencii v Nice, a ktoré znovu zdôrazňuje potrebu riadnej spolupráce medzi inštitúciami Spoločenstva,

–   so zreteľom na stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín z 11. októbra 2005 k návrhu nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1210/90 o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete pokiaľ ide o funkčné obdobie výkonného riaditeľa,

–   so zreteľom na otázku na ústnu odpoveď, ktorú Rade položil Výbor pre ústavné veci spoločne s Výborom pre rozpočet, a so zreteľom na odpoveď Rady na plenárnej schôdzi 15. novembra 2005,

–   so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.   keďže odôvodnenia uvedené v jeho uznesení z 13. januára 2004 platia vo svojej podstate aj naďalej; keďže v záujme jasnosti, transparentnosti a právnej istoty, ale aj pre budúcnosť EÚ s 25 a viac členskými štátmi je nevyhnutná najmä racionalizácia a zjednodušenie štruktúry súčasných i budúcich agentúr, a keďže vytváranie nových agentúr musí byť posudzované podľa najprísnejších kritérií najmä pokiaľ ide o účelnosť a opodstatnenosť ich činnosti,

B.   keďže Komisia predložením svojho návrhu medziinštitucionálnej dohody odpovedala na výzvu Európskeho parlamentu uzavrieť pred prijatím rámcového nariadenia medziinštitucionálnu dohodu, v ktorej budú jednoznačne stanovené príslušné spoločné usmernenia,

C.   keďže vo vyššie uvedenom vyhlásení týkajúcom sa článku 10 zmluvy sa uvádza, že Európsky parlament, Rada a Komisia môžu uzatvárať medziinštitucionálne dohody, pokiaľ to bude v rámci ich povinnosti riadnej spolupráce nevyhnutné na uľahčenie uplatňovania ustanovení zmluvy,

1.   víta návrh predložený Komisiou;

2.   vyslovuje poľutovanie nad tým, že Rada nie je pripravená zúčastniť sa na rokovaniach o uzavretí dohody na základe návrhu Komisie;

3.   vyzýva Komisiu, aby sa aj naďalej usilovala o to, aby Rada zmenila svoje stanovisko;

4.   upozorňuje na to, že pri posudzovaní budúcich návrhov týkajúcich sa zriaďovania agentúr bude vychádzať najmä z týchto zásad:

   a) zriaďovanie agentúry sa uskutočňuje v rámci riadneho legislatívneho postupu, t. j. spravidla v rámci spolurozhodovacieho postupu; postup podľa článku 308 zmluvy sa bude uplatňovať iba vo výnimočných prípadoch, ak ustanovenia zmluvy v príslušnej oblasti neposkytujú dostatočný právny základ,
   b) ku každému návrhu na zriadenie agentúry musí byť priložená analýza nákladov a prínosov, ako aj podrobné hodnotenie vplyvu, ktoré zahŕňa aj preukázanie, že zriadenie agentúry je rentabilnejšie ako vykonávanie daných úloh príslušnými oddeleniami Komisie,
   c) vecná autonómia, ktorá bude agentúre udelená v rámci oblasti jej pôsobnosti, nezbavuje Komisiu politickej zodpovednosti v tejto oblasti,
   d) činnosť Komisie pri výbere a menovaní výkonného orgánu, spravidla riaditeľa, má rešpektovať túto požiadavku politickej zodpovednosti a príslušnosti,
   e) Európsky parlament vykonáva "kontrolu ex-ante" vo forme vypočutia kandidáta alebo kandidátov na funkciu riaditeľa, "kontrolu ex-post" vo forme udelenia absolutória na plnenie rozpočtu, ako aj priebežnú kontrolu činnosti agentúry prostredníctvom svojich špecializovaných výborov; o predĺžení funkčného obdobia riaditeľa rozhoduje výlučne správna rada na základe vyhodnotenia jeho prvého funkčného obdobia,
   f) v dozornej rade a správnej rade je Rada zastúpená odborníkmi v danej oblasti, ktorých môže Európsky parlament, ak to považuje za účelné, pred ich menovaním podrobiť vypočutiu; počet týchto zástupcov bude zodpovedať úlohám a významu agentúry, pričom z dôvodu efektívnosti bude dlhodobým cieľom znížiť počet členov správnej rady; pokiaľ sa počet zástupcov v správnej rade bude rovnať počtu členských štátov, Európsky parlament určí dvoch členov správnej rady,
   g) proti právnym úkonom agentúry voči tretím stranám je možné podať správne odvolanie na Komisiu, ktorá má možnosť o tomto odvolaní rozhodnúť, pričom rozhodnutie Komisie možno napadnúť na Súdnom dvore;

5.   vyjadruje znepokojenie nad stálym rastom počtu decentralizovaných agentúr (v súčasnosti je ich dvadsaťtri, pričom v roku 1995 ich bolo päť), pretože to predstavuje riziko, že výkonná funkcia Komisie bude oslabená a roztrieštená medzi veľký počet inštitúcií, ktoré v značnej miere fungujú na medzivládnom základe, a za týchto okolností si preto neželá plánovanie vytvorenia nových agentúr aspoň počas obdobia úvah v rámci procesu ratifikácie Zmluvy o Ústave pre Európu;

6.   súhlasí s tým, že so zreteľom na narastajúce zaťaženie, ktoré pre rozpočet Spoločenstva predstavujú decentralizované agentúry, je Komisia podľa návrhu dohody povinná priložiť ku každému návrhu na zriadenie agentúry hodnotenie vplyvu, ktoré nebude zohľadňovať iba zásadu subsidiarity a proporcionality, ale bude obsahovať aj čo najúplnejšie hodnotenie ex ante predpokladaných nákladov v súvislosti s kontrolou a koordináciou, ako aj požiadaviek na ľudské zdroje a nákladov na správu;

7.   konštatuje, že agentúram síce budú poskytované finančné prostriedky z rozpočtu Spoločenstva, zástupcovia členských štátov v správnych radách však vykonávajú politické rozhodnutia, ktoré sa týkajú uplatňovania práva Spoločenstva;

8.   vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia zjavne nie je ochotná predložiť jasný prehľad finančných vplyvov v súvislosti s existenciou a ďalším rozvojom súčasných agentúr v období budúceho finančného výhľadu;

9.   žiada, aby bola v medziinštitucionálnej dohode stanovená zásada týkajúca sa maximálnej miery zvýšenia správnych výdavkov agentúr, ktorá je porovnateľná s mierou požadovanou Komisiou;

10.   žiada, aby sa, na rozdiel od textu návrhu, medziinštitucionálna dohoda postupne uplatňovala aj na už existujúce agentúry;

11.   žiada konferenciu predsedov výborov, aby v rámci kontroly činnosti agentúr predložila Výboru pre rozpočet a Výboru pre rozpočtovú kontrolu bilanciu spolupráce medzi príslušnými stálymi výbormi, a aby aktualizovala "usmernenia" prijaté v júli 1998;

12.   vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby sledoval ďalší vývoj v súvislosti s návrhom Komisie a aby sa ním v prípade potreby znova zaoberal;

13.   vyzýva predsedu a spravodajcu Výboru pre ústavné veci a predsedu a spravodajcu Výboru pre rozpočet, aby s cieľom preskúmať vývoj v Rade týkajúci sa horizontálnych opatrení v oblasti budúcej štruktúry regulačných agentúr nadviazali neformálne kontakty na politickej úrovni so zástupcami Rady a Komisie;

14.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 92 E, 16.4.2004, s. 119.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia