Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2005/2641(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0634/2005

Predložena besedila :

B6-0634/2005

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2005 - 6.15

Sprejeta besedila :

P6_TA(2005)0460

Sprejeta besedila
PDF 198kWORD 46k
Četrtek, 1. december 2005 - Bruselj
Evropska regulativna agencija
P6_TA(2005)0460B6-0634/2005

Resolucija Evropskega parlamenta o zaključku razprave o vprašanju za ustni odgovor Svetu o osnutku medinstitucionalnega sporazuma o določitvi okvirnih pogojev za evropske regulativne agencije, ki ga je predstavila Komisija

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju osnutka besedila Komisije (KOM(2005)0059),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. januarja 2004 o sporočilu Komisije z naslovom "Okvirni pogoji za evropske regulativne agencije"(1),

–   ob upoštevanju deklaracije o členu 10 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, sprejete na medvladni konferenci v Nici, v zvezi z dolžnostjo lojalnega sodelovanja institucij Skupnosti,

–   ob upoštevanju mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane z dne 11. oktobra 2005 o predlogu Uredbe o spremembe Uredbe (EGS) št. 1210/90 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja glede mandata izvršnega direktorja,

–   ob upoštevanju skupnega vprašanja za ustni odgovor Svetu in odgovor s strani Sveta, ki sta ga vložila Odbor za ustavne zadeve in Odbor za proračun na seji 15. novembra 2005,

–   ob upoštevanju člena 108(5) svojega Poslovnika,

A.   ker opombe iz resolucije z dne 13. januarja 2004 ostajajo v bistvu enako pomembne; ker je še posebej racionalizacija in poenostavitev zgradbe obstoječih in prihodnjih agencij zaradi jasnosti, preglednosti in pravne varnosti ter z vidika Unije s 25 oziroma več državami članicami nujno potrebna in da mora ocenjevanje, povezano z ustanavljanje novih agencij, temeljiti na strogih merilih, kar med drugim zadeva tudi smotrnost in utemeljevanje njihove dejavnosti,

B.   ker je Komisija pri predstavitvi svojega osnutka sledila pozivu Parlamenta, da naj se pred sprejetjem okvirne uredbe sklene medinstitucionalni sporazum, s katerim bodo jasno določene skupne smernice,

C.   ker zgoraj navedena deklaracija glede člena 10 Pogodbe ES navaja, da Evropski parlament, Svet in Komisija lahko sklepajo medinstitucionalne sporazume, če se v okviru dolžnosti lojalnega sodelovanja izkaže potreba po olajšanju uporabe določb Pogodbe ES,

1.   pozdravlja predstavitev osnutka besedila s strani Komisije;

2.   obžaluje, da Svet ni pripravljen začeti pogajanj za sklenitev sporazuma na osnovi osnutka besedila Komisije;

3.   poziva Komisijo, naj nadaljuje s prizadevanji, da bi Svet spremenil svoje mnenje;

4.   opozarja, da bo ob preverjanju bodočih predlogov za ustanavljanje agencij izhajal še zlasti iz naslednjih načel:

   a) agencije se ustanavlja po običajnem zakonodajnem postopku, praviloma v postopku soodločanja; uporaba postopka po členu 308 ES bi morala biti omejena na izjemne primere, v katerih določbe Pogodbe v zvezi z obravnavano zadevo ne predstavljajo ustrezne pravne podlage,
   b) vsak predlog za ustanovitev agencije mora spremljati ocena stroškov in koristi in podrobna presoja vplivov, ki dokazuje, da je rentabilnost agencije stroškovno bolj učinkovita, kot da bi zadevne naloge izvajale službe Komisije same,
   c) avtonomija, ki se podeli agenciji v zvezi z nalogami, ki sodijo na področje njenega delovanja, ne odveže Komisije politične odgovornosti za delovanje agencije,
   d) način, kako Komisija izpolnjuje svojo vlogo pri izbiranju in imenovanju izvršnega organa, navadno direktorja, mora odražati to zahtevo po politični pristojnosti in odgovornosti,
   (e) Parlament izvaja "predhodni nadzor" v obliki zaslišanj kandidatov za mesto direktorja, "naknadni nadzor" v obliki razrešnice za izvajanje proračuna in stalen nadzor s spremljanjem dejavnosti agencije preko ustreznih strokovnih odborov; o podaljšanju mandata direktorja odloča izključno upravni svet na podlagi ocene prvega mandata direktorja,
   (f) Svet v nadzorni in upravni organ imenuje člane, ki so priznani strokovnjaki, ki jih pred njihovim imenovanjem Evropski parlament povabi na predstavitev, če meni, da je to smiselno; te člane imenuje v številu, ki je v razumnem razmerju z nalogami in pomenom agencije, pri tem pa si dolgoročno zaradi učinkovitosti prizadeva za zmanjšanje obsega upravnega odbora; dokler število članov v upravnem odboru ustreza številu držav članic, Parlament imenuje dva člana upravnega odbora,
   g) pri Komisiji se lahko vloži upravna pritožba proti aktom agencije, ki imajo pravni učinek na tretje osebe, Komisija lahko te pritožbe rešuje; odločitev Komisije je možno izpodbijati na sodišču;

5.   je zaskrbljen nad nenehno rastjo števila decentraliziranih agencij (trenutno jih je 23 v primerjavi s petimi v letu 1995) zaradi posledičnega tveganja, da bi izpodkopale izvršno funkcijo Komisije in jo razdrobile na kopico agencij, ki v veliki meri delujejo na medvladni način, in zato želi, da se vsaj v obdobju za presojo med postopkom ratifikacije Ustave za Evropo tovrstne agencije ne bi ustanavljale;

6.   pozdravlja dejstvo, da bo, glede na rastoče stroške za decentralizirane agencije v proračunu Skupnosti, Komisija v skladu z osnutkom besedila morala podpreti vsak predlog za ustanovitev agencije s presojo vpliva, ki ne bo samo upoštevala načel subsidiarnosti in sorazmernosti, temveč bo tudi v največji možni meri vključevala predhodno oceno predvidenih stroškov nadzora in koordiniranja ter vpliva na človeške vire in upravne izdatke;

7.   opaža, da agencije sicer prejemajo subvencijo iz proračuna Skupnosti, vendar kljub temu odločitve o politiki, povezane z izvajanjem zakonodaje Skupnosti, sprejemajo predstavniki držav članic v svojih upravnih odborih;

8.   obžaluje, da Komisija očitno ni pripravljena priskrbeti jasne izjave o finančnem vplivu obstoja in razvoja obstoječih agencija za obdobje, ki ga pokriva naslednja finančna perspektiva;

9.   poziva, naj se v medinstitucionalni sporazum določi načelo maksimalne stopnje povečanja upravnih izdatkov agencij, ki bo primerljivo s tistim, ki se uporablja v primeru Evropske Komisije;

10.   v nasprotju z osnutkom besedila poziva, naj se medinstitucionalni sporazum postopoma uporablja za obstoječe agencije;

11.   poziva konferenco predsednikov odborov, naj ponovno pregleda sodelovanje med stalnima odboroma, pristojnima za agencije, Odborom za proračun in Odborom za proračunski nadzor, pri spremljanju dejavnosti agencij ter da dopolni julija 1998 sprejete "smernice";

12.   poziva Odbor za ustavne zadeve, naj spremlja nadaljnji razvoj glede osnutka besedila Komisije in naj o zadevi ponovno poroča, če bo to potrebno;

13.   poziva predsednike in poročevalce Odbora za ustavne zadeve in Odbora za proračun, naj na politični ravni vzpostavijo neformalne stike s predstavniki Sveta in Komisije, da preučijo razvoj na Svetu o horizontalnih ukrepih glede bodoče zgradbe regulativnih agencij;

14.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam držav članic.

(1) UL C 92 E, 16.4.2004, str. 119.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov