Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2052(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0305/2005

Ingivna texter :

A6-0305/2005

Debatter :

PV 30/11/2005 - 20

Omröstningar :

PV 01/12/2005 - 6.22

Antagna texter :

P6_TA(2005)0467

Antagna texter
PDF 138kWORD 78k
Torsdagen den 1 december 2005 - Bryssel
Elektronisk kommunikation
P6_TA(2005)0467A6-0305/2005

Europaparlamentets resolution om EU:s lagstiftning och marknader på området för elektronisk kommunikation 2004 (2005/2052(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen "EU:s lagstiftning och marknader på området för elektronisk kommunikation 2004" (KOM(2004)0759),

–   med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Bryssel den 22–23 mars 2005,

–   med beaktande av högnivågruppens rapport om Lissabonstrategin från november 2004,

–   med beaktande av sin resolution av den 18 november 2003 om kommissionens åttonde rapport om genomförandet av EU:s lagstiftning på telekommunikationsområdet(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 12 februari 2003 om en fullständig utbyggnad av tredje generationens system för mobil kommunikation(2),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/19/EG av den 7 mars 2002 om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter (tillträdesdirektivet)(3),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/20/EG av den 7 mars 2002 om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (auktorisationsdirektivet)(4),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektivet)(5),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/22/EG av den 7 mars 2002 om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (direktivet om samhällsomfattande tjänster)(6),

–   med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Lissabon den 23–24 mars 2000,

–   med beaktande av kommissionens beslut av den 29 juli 2002 om att bilda Europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för nät och tjänster inom området elektronisk kommunikation(7),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0305/2005), och av följande skäl:

A.  Införlivandet och genomförandet av gemenskapslagstiftningen skiljer sig åt i de olika medlemsstaterna och denna oenhetlighet äventyrar förverkligandet av en verklig gemensam marknad för elektronisk kommunikation.

B.  Kommissionen har en central roll i genomförandet och den korrekta tillämpningen av regelverket.

C.  Kommissionen kan inleda överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som inte tillämpar relevant lagstiftning eller tillämpar den på ett felaktigt sätt.

D.  Kommissionen utvärderar de åtgärder som nationella regleringsmyndigheter avser vidta i enlighet med förfarandet i artikel 7 i ramdirektivet.

E.  Dessa bestämmelser utgör ett flexibelt instrument för regleringsmyndigheterna och möjliggör ingripanden på marknaden vid tillfällen då det finns risk för att den fria konkurrensen äventyras.

F.  Dessa egenskaper hos regelverket är värdefulla för att de möjliggör att regleringsmyndigheten ingriper på rätt sätt på en föränderlig marknad där den senaste tekniska utvecklingen kommer att göra det möjligt att erbjuda konsumenterna nya tjänster.

G.  Denna regleringsmodell gör det möjligt att anpassa vidtagandet av åtgärder i enlighet med proportionalitetsprincipen och tillåter att man stegvis minskar regleringsåtgärderna då konkurrensutvecklingen på marknaden motiverar det.

H.  De nationella regleringsmyndigheterna kan självständigt besluta om att ingripa på marknaderna och en förutsättning för dessa ingripanden är att står i proportion till de mål som eftersträvas.

I.  Förfarandena för överklagande av de nationella regleringsmyndigheternas beslut är utdragna och i några medlemsstater förordnas systematiskt att dessa beslut inte skall verkställas förrän överklagandet avgjorts.

J.  Förseningarna i genomförandet och i marknadsanalyserna utgör ett stort hinder för skapandet av en gemensam marknad för elektronisk kommunikation och ger upphov till oenhetliga driftsvillkor mellan företagen i de olika medlemsstaterna och osäkerhet när det gäller vilket regelverk som skall tillämpas under övergångsperioden.

K.  Ett tydligt regelverk skapar förutsättningar för att uppmuntra operatörerna att göra ytterligare investeringar, vilket utgör en grundläggande faktor för att EU:s industri för elektronisk kommunikation skall få en ledande roll internationellt.

L.  Genom att tolka och tillämpa bestämmelserna om infrastruktur för elektronisk kommunikation kan kommissionen avsevärt bidra till att säkra och främja mångfalden inom media.

M.  Trots att de nationella regleringsmyndigheterna har vidtagit åtgärder för att sänka de överdrivet höga kostnaderna för roaming i EU är priserna för samtal till eller från utlandet fortfarande på en alltför hög nivå. Det finns också en risk för konkurrensbegränsande överenskommelser och missbruk av dominerande ställning.

N.  En väl reglerad gemensam marknad kan säkra rättvisa tjänste- och prisvillkor för alla konsumenter genom att den garanterar konsumenterna den nödvändiga insynen och säkerheten.

O.  Regelverket bidrar till uppkomsten och upprätthållandet av mångfald inom media.

P.  I sin vitbok om tjänster i allmänhetens intresse (KOM(2004)0374) konstaterar kommissionen att målet att skapa en öppen och konkurrenskraftig inre marknad är förenligt med målet att utveckla tjänster i allmänhetens intresse. Det är således nödvändigt att garantera rättvisa pris- och tjänstevillkor för konsumenterna så att man skapar en gemensam marknad för telekommunikation på hela det europeiska territoriet, i syfte att minska den digitala klyftan, vilket är ett prioriterat mål för EU.

1.  Europaparlamentet delar den oro som kommissionen gav uttryck för i sitt ovannämnda meddelande och ger sitt fulla stöd till kommissionen i dess roll som en drivkraft för regleringen både när det gäller att korrekt tolka de nya bestämmelserna och att, genom en snabb och permanent övervakningsverksamhet, garantera en harmoniserad tillämpning som följer syftet med lagstiftningen om elektronisk kommunikation.

Den institutionella ramen

2.  Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att inleda en debatt mellan institutionerna vilken strävar till att förstärka och förenkla EU:s institutionella modell inom området elektronisk kommunikation och det relevanta regelverket samt till att finna de bästa lösningarna för att uppnå detta mål.

Kommissionen

3.  Europaparlamentet begär således att kommissionens roll skall stärkas och betonar att kommissionen bör inneha den centrala rollen som gemenskapslagstiftningens väktare medan den europeiska gruppen av regleringsmyndigheter fortsättningsvis bör ha en rådgivande och stödjande funktion i enlighet med beslut 2002/627/EG för att bistå kommissionen i syfte att uppnå en enhetlig och konsekvent tillämpning av regelverket i enlighet med artikel 7.2 i ramdirektivet.

4.  Europaparlamentet ger kommissionen sitt fulla stöd både när det gäller de förfaranden som kommissionen har inlett mot de medlemsstater som inte har uppfyllt sina förpliktelser och de utvärderingar kommissionen genomfört av anmälningar från de nationella regleringsmyndigheterna i enlighet med artikel 7 i ramdirektivet. Parlamentet uppmanar kommissionen att vara vaksam så att initiativ riktade till de nationella marknaderna inte äventyrar förverkligandet av den gemensamma marknaden för elektronisk kommunikation.

Den europeiska gruppen av regleringsmyndigheter

5.  Europaparlamentet betonar att den europeiska gruppen av regleringsmyndigheter och gruppen av oberoende regleringsmyndigheter i en hög grad överlappar varandra avseende sammansättning och uppgifter och att det därför är nödvändigt att undvika allt dubbelarbete och onödig användning av de begränsade administrativa resurserna. Mot denna bakgrund rekommenderar parlamentet att man kommer överens om en stegvis ihopslagning av den europeiska gruppen av regleringsmyndigheter och gruppen av oberoende regleringsmyndigheter.

6.  Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att den europeiska gruppen av regleringsmyndigheter begränsar sig till att utöva sina rådgivande uppgifter genom att samarbeta med alla berörda parter på ett så uttömmande och öppet sätt som möjligt och till att utföra sådana uppgifter som den uttryckligen har tilldelats genom regelverket.

Parlamentet

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för parlamentet lägga fram sin årliga rapport om genomförandet av regelverket så snart det har antagits, liksom alla andra rapporter med analyser av hur marknaden för den elektroniska kommunikationen fungerar, så att parlamentet utan dröjsmål kan delta i övervakningsarbetet.

8.  Europaparlamentet välkomnar den snabba ökningen av bredbandsspridningen och ber kommissionen att informera parlamentet om sin övervakning av bredbandsutvecklingen och om vilka åtgärder som vidtagits i detta avseende.

Medlemsstater och nationella regleringsmyndigheter

9.  Europaparlamentet beklagar att vissa medlemsstater ännu inte har införlivat regelverket fullt ut eller inte har tillämpat det korrekt och uppmanar dessa medlemsstater att omedelbart se till att full förenlighet med gemenskapslagstiftningen om elektronisk kommunikation uppnås.

10.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att understödja de nationella regleringsmyndigheternas verksamhet på ett lämpligt sätt eftersom myndigheternas begränsade resurser inte tillåter dem att snabbt utföra de uppgifter som de har tilldelats. Parlamentet uppmanar även medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att påskynda förfarandena för överklagande av de nationella regleringsmyndigheternas beslut.

11.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera de nationella regleringsmyndigheternas absoluta oberoende och uppmanar kommissionen att övervaka detta och att hålla parlamentet informerat.

12.  Europaparlamentet uppmuntrar de nationella regleringsmyndigheterna och kommissionen att förbättra sina konsekvensbedömningar och sin riktmärkning i fråga om föreslagna skyldigheter och dessas verkningsgrad och genomslagskraft på marknaderna.

13.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att med hänsyn till det offentliga intresset följa principen om öppenhet och proportionalitetsprincipen och att motivera storleken på de administrativa avgifter som debiteras operatörerna i samband med auktorisation av tjänster. Kommissionen bör utan dröjsmål genomföra kontroller på detta område.

14.  Europaparlamentet betonar betydelsen av att ett lämpligt antal frekvenser fördelas till allmännyttiga tjänster samt av öppna, begripliga och icke-diskriminerande förfaranden och behovet av flexibilitet vid beviljandet av radiofrekvenser och tillstånd.

15.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, kommissionen och de nationella regleringsmyndigheterna att beakta att regelverket bör dra till sig och skydda investeringar. Parlamentet påpekar att det är nödvändigt att främja investeringar i infrastruktur, med speciell hänsyn till bredband, tredje generationens mobiltelefoni och andra nya marknader, samtidigt som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse beaktas.

16.  Europaparlamentet betonar behovet av att säkra de reglerade tjänsterna trots att tekniken håller på att förändras, speciellt i fråga om accessnät. Det är således viktigt att upprätthålla möjligheten att ge alternativa operatörer tillgång till den nya infrastrukturen på rättvisa och skäliga villkor.

17.  Europaparlamentet påminner om att regleringsåtgärderna måste inriktas på att undanröja de snedvridningar som förhindrar en rättvis konkurrens med speciell hänsyn till att man bör främja utvecklingen av de nya marknaderna och lika möjligheter för marknadsdeltagarna.

18.  Europaparlamentet påminner om att nationella och lokala bestämmelser om tillstånd för att installera infrastruktur samt stränga kriterier för beviljande av tillstånd i vissa fall står i vägen för utvecklingen av tredje generationens mobiltelefoni. Parlamentet uppmanar således de behöriga myndigheterna att råda bot på denna situation och att undanröja alla hinder för den fulla utvecklingen av tredje generationens kommunikation.

19.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att installationerna som mobiltelefonnätet stöder sig på placeras med respekt för hälsa och miljö och att beslut om placeringen fattas i enlighet med öppna stadsplanerings förfaranden. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka denna verksamhet och regelbundet rapportera till parlamentet om den. Parlamentet insisterar på att uppgifter om strålningsvärden bör vara offentliga.

20.  Europaparlamentet välkomnar de frivilliga koderna som skall skydda användarna mot icke begärd kommersiell kommunikation och kräver att reglerna för samtyckesbaserad marknadsföring skall införlivas i hela EU.

21.  Europaparlamentet understryker vikten av datasekretess med hänsyn till de ökande önskemålen om lagring av trafikuppgifter och noterar att operatörerna på marknaden för elektronisk kommunikation sedan länge samarbetar med de brottsbekämpande myndigheterna inom en tydlig rättslig ram med utgångspunkt i enskilda fall. Parlamentet inser att krav på obligatorisk lagring av trafikuppgifter skulle inverka menligt på de medborgerliga friheterna och medföra betydande kostnader för operatörerna. Parlamentet drar slutsatsen att bestämmelser om lagring av trafikuppgifter bör antas genom medbeslutande tillsammans med Europaparlamentet.

Industrin och konsumenterna

22.  Europaparlamentet betonar att området för kommunikations- och informationsteknologi är en drivkraft i den europeiska ekonomin som starkt bidrar till tillväxt och nya arbetstillfällen.

23.  Europaparlamentet påminner om att den europeiska lagstiftningen om elektronisk kommunikation strävar till att främja konkurrensen mellan företag och samtidigt garantera en hög nivå på konsumentskyddet.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i syfte att skydda användarnas rättigheter, genomföra och för parlamentet lägga fram regelbundna undersökningar i vilka åtminstone följande parametrar analyseras: insyn i faktureringen, kontraktsgarantier samt pris- och marknadstrender inom bredband, fast telefoni och mobiltelefoni.

25.  Europaparlamentet välkomnar det ökade tillträdet till accessnätet, men understryker att detta måste utvecklas mer för att kunderna skall kunna tillförsäkras konkurrenskraftiga marknader.

26.  Europaparlamentet uppmanar leverantörerna av telekommunikationstjänster att ta hänsyn till de funktionshindrades intressen då det gäller utbudet och priset på telekommunikationstjänster, tjänsternas kvalitetsfördelar samt deras tillgänglighet och uppmanar regleringsmyndigheterna att konsultera representanter för de funktionshindrade vid bedömningen av tjänsternas kvalitet.

27.  Europaparlamentet uppmanar tjänsteleverantörerna för tredje generationens mobiltelefoni att skapa ett sådant förhållande mellan priser och tjänster att så många människor som möjligt på så många platser som möjligt kan få tillgång till bredbandsanslutning, för att på så sätt undanröja de geografiska gränserna för bredband.

28.  Europaparlamentet betonar således nödvändigheten av att operatörerna tillämpar öppenhet i sin prispraxis och att konsumenten är fullt och klart informerad om de erbjudna tjänsterna och deras pris, speciellt då det gäller kostnaderna. I fråga om tjänster för internationell roaming följer parlamentet noggrant kommissionens aktuella förfaranden med avseende på fördragets bestämmelser om missbruk av dominerande ställning (artikel 82 i fördraget) och meddelandet om invändningar. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att undersöka vilka strukturella förändringar som är nödvändiga för att säkra lämpliga och öppna avgifter för roaming. Parlamentet uppmanar vidare rådet att instruera kommissionen att utarbeta en handlingsplan och en tidsplan som gör det möjligt för konsumenterna att till bästa möjliga pris och så snart som möjligt utnyttja internationell roaming på hela det europeiska territoriet. Tjänsternas kontinuitet bör även säkerställas.

29.  Europaparlamentet upprepar sin begäran till kommissionen och de nationella regleringsmyndigheterna att bemöda sig om att få till stånd ytterligare framsteg avseende nummerportabilitet både för fast telefoni och mobiltelefoni samt i fråga om priser för terminering av samtal i telefonnät.

30.  Europaparlamentet påpekar att en fungerande portabilitet för mobila nummer är avgörande för en sund konkurrens mellan mobiloperatörerna och understryker därför att avgifterna för nummerportering bör vara låga eller obefintliga i alla medlemsstater samt att tidsåtgången för att genomföra porteringen bör förkortas i vissa medlemsstater.

31.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att sänka avgifterna för mobilterminering som fortfarande är höga i många medlemsstater och som bör kopplas till de faktiska kostnaderna.

32.  Europaparlamentet påpekar att kommissionen i sin vitbok om tjänster i allmänhetens intresse konstaterade att målet att skapa en öppen och konkurrenskraftig inre marknad är förenligt med målet att utveckla tjänster i allmänhetens intresse av hög kvalitet som är tillgängliga till ett överkomligt pris, och således bör bådadera beaktas i samband med regleringsåtgärderna.

33.  Europaparlamentet emotser slutsatserna av undersökningen av hur medlemsstaterna tolkar målen i fråga om allmänt intresse när de inför sändningsplikt.

34.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ om öppenhet inom området internationell roaming, vilket kommer att ge konsumenterna nyttig information om de slutkundspriser som de olika mobiltelefonioperatörerna tillämpar i de olika EU-länderna. Parlamentet uppmanar särskilt tjänsteleverantörerna att sänka avgifterna för roaming så att det ekonomiska och sociala samarbetet mellan medlemsstaterna inte hämmas av höga avgifter, och uppmanar kommissionen att utveckla nya initiativ för att sänka de höga kostnaderna för gränsöverskridande mobiltelefontrafik, så att en verklig inre konsumentmarknad med överkomliga avgifter för roaming inom mobiltelefonin snart kan förverkligas.

35.  Europaparlamentet påpekar att alla Europas medborgare bör ha tillgång till informationssamhällets tjänster och att man genom användarvänliga bestämmelser bör överbrygga den digitala klyftan, speciellt för funktionshindrade och äldre människor. Parlamentet anser att främjandet av en öppen europeisk standard för att uppnå driftskompatibilitet för tjänster, överföringsplattformer och terminaler på ett grundläggande sätt bidrar till att nå detta mål.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka hur man kan gå till väga för att de olika nationella marknaderna inom denna sektor skall utvecklas till en inre marknad utan gränser med gemensam lagstiftning och gemensamma bestämmelser, som tillåter operatörerna att fungera och konkurrera på en gemensam marknad.

o
o   o

37.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, den europeiska gruppen av regleringsmyndigheter och de behöriga nationella regleringsmyndigheterna.

(1) EUT C 87 E, 7.4.2004, s. 65.
(2) EUT C 43 E, 19.2.2004, s. 260.
(3) EGT L 108, 24.4.2002, s. 7.
(4) EGT L 108, 24.4.2002, s. 21.
(5) EGT L 108, 24.4.2002, s. 33.
(6) EGT L 108, 24.4.2002, s. 51.
(7) EGT L 200, 30.7.2002, s. 38

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy