Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/2120(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0386/2005

Předložené texty :

A6-0386/2005

Rozpravy :

PV 12/12/2005 - 18

Hlasování :

PV 13/12/2005 - 8.43

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0511

Přijaté texty
PDF 310kWORD 95k
Úterý, 13. prosince 2005 - Štrasburk
Daňová povinnost podniků: konsolidovaný daňový základ pro daň z příjmu právnických osob
P6_TA(2005)0511A6-0386/2005

Usnesení Evropského parlamentu o zdanění podniků v Evropské unii: společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob (2005/2120(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na pracovní dokumenty Komise "Společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob v EU" a "Zdanění malých a středních podniků v domovském státě" vydané dne 7. července 2004 a předložené na neformálním zasedání Rady ve složení pro hospodářské a finanční záležitosti ve dnech 10. a 11. září 2004,

-   s ohledem na neformální zasedání Rady ve složení pro hospodářské a finanční záležitosti ve dnech 10. a 11. září 2004 v Scheveningenu,

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Hospodářskému a sociálnímu výboru: "K vnitřnímu trhu bez daňových překážek. Strategie zajištění konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob pro jejich činnosti v rámci EU" (KOM(2001)0582),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Hospodářskému a sociálnímu výboru: "Vnitřní trh bez daňových překážek pro společnosti – úspěchy, probíhající iniciativy a zbývající výzvy" (KOM(2003)0726),

-   s ohledem na sdělení předsedy Komise Barrosa po dohodě s místopředsedou Verheugenem ze dne 2. února 2005 jarnímu zasedání Evropské rady: "Společně k růstu a zaměstnanosti, Nový začátek lisabonské strategie" (KOM(2005)0024),

-   s ohledem na sdělení předsedy Komise Barrosa po dohodě s místopředsedou Verheugenem a komisaři Almuniou a Špidlou ze dne 12. dubna 2005 o integrovaných hlavních směrech pro růst a zaměstnanost (2005–2008), včetně doporučení Komise o hlavních směrech hospodářské politiky členských států a Společenství a návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politiky zaměstnanosti členských států (KOM(2005)0141 - 2005/0057(CNS)),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2002 o sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Hospodářskému a sociálnímu výboru o daňové politice v Evropské unii(1),

-   s ohledem na své stanovisko ze dne 16. prosince 2003 k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 90/435/EHS o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států(2),

-   s ohledem na své stanovisko ze dne 10. března 2004 k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států(3),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)(4),

-   s ohledem na směrnici Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců(5),

-   s ohledem na studii o analýze případných otázek hospodářské soutěže a diskriminace týkajících se pilotního projektu programu daňové konsolidace EU pro statut evropské společnosti, který vypracovala skupina Deloitte pro daně v EU ze dne 18. srpna 2004 (Taxud/2003/DE/305),

-   s ohledem na Evropský daňový průzkum Komise ze dne 10. září 2004(6),

-   s ohledem na studii "Účinky navrhované směrnice o službách na vnitřním trhu na výběr daní a daňové výnosy v členských státech EU", výzkumnou studii, kterou dle zadání Generálního ředitelství Evropského parlamentu pro vnitřní politiky Unie, ředitelství A – Hospodářská a vědecká politika vypracoval rakouský Ekonomický institut (Projekt č. IP/A/ECON/ST/2004-33),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6-0386/2005),

A.   vzhledem k tomu, že Smlouva o založení Evropského společenství upravuje v článku 94 sbližování právních a správních předpisů členských států, které mají vliv na fungování společného trhu,

B.   vzhledem k tomu, že na jarním zasedání Evropské rady v březnu 2005 Evropská unie stanovila základní směry pro nový začátek lisabonské strategie založené na znalostech, konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti,

C.   vzhledem k tomu, že odstranění všech překážek v oblasti základu daně společností, které brání náležitému fungování vnitřního trhu je důležitým prvkem konkurenceschopnosti evropských podniků podle nových "integrovaných hlavních směrů",

D.   vzhledem k tomu, že z důvodů jevů, jako jsou ekonomická integrace, restrukturalizace, přeshraniční fúze a větší mezinárodní hospodářská soutěž, je nutné překonat všechny daňové překážky, které brání dokončení vnitřního trhu a hospodářskému růstu,

E.   vzhledem k tomu, že pokračující existence odchylných základů v systémech zdanění společností vytváří překážky přeshraniční činnosti společností, a má za následek administrativní a ekonomickou neefektivnost,

F.   vzhledem k tomu, že 25 různých daňových systémů přináší nejen náklady a neefektivnost evropským společnostem, které vykonávají přeshraniční činnost, ale z důvodů podvodů, výpočtu převodních cen pro daňové účely a daňových úniků i ztráty členským státům,

G.   vzhledem k tomu, že je nutno bojovat proti faktorům způsobujícím narušení hospodářské soutěže a že se náležitým fungováním vnitřního trhu musí vytvořit podmínky pro to, aby malé a střední podniky mohly užívat rovných podmínek,

H.   vzhledem k tomu, že je otázka zdanění společností na vnitřním trhu důležitá i z právního hlediska, jak ukazuje rostoucí počet právních sporů a soudních řízení v této oblasti, a že rozsudky Soudního dvora Evropských společenství týkající se předpisů členských států o zdanění společností vždy potvrdily zákaz diskriminace a omezování a vzhledem k tomu, že je třeba se zabývat právní nejistotou vyplývající ze skutečnosti, že společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB) (který možná bude v budoucnu přijat v rámci posílené spolupráce) by mohl platit pro společnosti a pobočky usazené v zemích, které si nepřejí přijmout CCCTB,

I.   vzhledem k tomu, že přístup přijatý Komisí k zavedení společného konsolidovaného základu pro daně z příjmu právnických osob je zcela vyvážený, stanovuje nejvhodnější řešení pro velké společnosti a musí se k němu přistupovat jako k prioritnímu opatření, které má být na evropské úrovni zavedeno v oblasti zdanění společností; vzhledem k tomu, že by možnost zdanění malých a středních podniků v domovském státě mohla být pro podnikatele určitým zjednodušením za předpokladu, že členské státy uzavřou nezbytné bilaterální a multilaterální smlouvy,

J.   vzhledem k tomu, že účelem společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob by mělo být vytvoření společné metody zdanění na evropské úrovni pro společnosti, které vykonávají přeshraniční činnosti a které jsou usazené alespoň ve dvou členských státech, metody, která bude efektivnější, transparentní a prospěšnější pro investice v rámci účinně fungujícího jednotného evropského trhu,

K.   vzhledem k tomu, že návrh Komise týkající se pilotního projektu, který se opírá o systém zdanění v domovském státě by mohl být realistickým a účinným nástrojem ke snížení nákladů na dosažení shody a pro odstranění daňových a administrativních překážek ovlivňujících činnosti malých a středních podniků v oblastech s porovnatelnou mírou zdanění v příslušných členských státech a že takový systém zavádí výrazné zjednodušení, přičemž je majitel malého nebo středního podniku povinen znát a uplatňovat pouze vnitrostátní daňové předpisy, aby mohl působit na celém vnitřním trhu,

L.   vzhledem k tomu, že vytvoření společného konsolidovaného základu daně by mohlo být bezcenné, pokud tento konsolidovaný daňový základ není účinný, transparentní a konkurenceschopný,

1.   konstatuje, že evropské společnosti působící na vnitřním trhu jsou při svých investicích nebo působení v jiném členském státě omezovány daňovými překážkami, problémy dvojího zdanění a vysokými náklady na dosažení shody;

2.   upozorňuje na to, že na překážky vytvořené velmi odlišnými vnitrostátními základy daně z příjmů právnických osob pro podniky, které vykonávají přeshraniční činnost v Evropské unii, mají negativní dopad na hospodářský růst a konkurenceschopnost podniků jak na vnitřním, tak i na mezinárodním trhu;

3.   znovu zdůrazňuje, že je zapotřebí užší spolupráce mezi členskými státy v oblasti základů daně z příjmů právnických osob, aby byly odstraněny daňové překážky spojené s konkrétními otázkami, jako jsou:

   - přeshraniční vyrovnání zisků a ztrát;
   - převodní ceny pro daňové účely;
   - fúze a akvizice;
   - přeshraniční restrukturalizace a výplata dividend mezi přidruženými společnostmi;

4.   potvrzuje nutnost reformy základů daně z příjmů právnických osob pro společnosti působící na vnitřním trhu, za účelem podpory nové lisabonské strategie, aby bylo zajištěno rovné zacházení s podniky, zjednodušení administrativy a snížení nákladů, a aby byly podporovány větší investice, konkurenceschopnost společností, růst a tvorba pracovních míst;

5.   vítá nové návrhy Komise, které se týkají zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob na evropské úrovni pro velké společnosti a experimentální a uvážené zavedení systému zdanění v domovském státě pro malé a střední podniky, a bere na vědomí vytvoření pracovní skupiny pro CCCTB;

6.   lituje toho, že některé členské státy stále odmítají nutnost větší spolupráce v daňových záležitostech, zejména v souvislosti s daňovými základy pro společnosti, maje na paměti skutečnost, že koordinace mezi členskými státy v oblasti zdanění společností je jedním z nástrojů, které jsou stanoveny v "integrovaných hlavních směrech";

Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob na evropské úrovni

7.   zdůrazňuje význam přijetí společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, který splní požadavek větší integrace na vnitřním trhu; podporuje návrh Komise a je přesvědčen, že zavedení společného konsolidovaného základu daně pro společnosti, které jsou usazené alespoň ve dvou členských státech – což je základ, díky němuž bude možné určit zdanitelné příjmy podle souboru společných pravidel definovaných na evropské úrovni a použitelných pro individuální skupinu společností – je nejlepší způsob, jak efektivně vyřešit daňové překážky, které brání společnostem ve výkonu jejich přeshraniční činnosti;

8.   znovu potvrzuje, že zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob nebude žádným způsobem poškozovat základní výsady členských států v oblasti daňových záležitostí, a zejména jejich právo na stanovení sazeb vnitrostátní daně z příjmů právnických osob; věří však, že harmonizace základu daně z příjmů právnických osob vytvoří podmínky pro transparentnější veřejnou a finanční politiku a umožní tak co nejlepší možné využití kapitálu, a tím podpoří dosažení lisabonských cílů;

9.   opakovaně zdůrazňuje, že cíle vytvoření společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob na úrovni Evropské unie zahrnují:

   - odstranění překážek vytvořených různými vnitrostátními daňovými systémy;
   - administrativní zjednodušení a snížení byrokratické zátěže a nákladů na dosažení shody;
   - vytvoření společných podmínek rovného zacházení pro společnosti, které jsou usazené v různých členských státech;
   - odstranění zrcadlových problémů dvojího zdanění a daňových úniků;

10.   věří, že nejlepším způsobem, jak zajistit vytvoření společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob na evropské úrovni, je vymezit rámec společných norem prostřednictvím regulace opírající se o dva klíčové, vzájemně se doplňující prvky: vytvoření společného základu daně v souladu s evropskými pravidly a vypracování metody konsolidace, jakož i metody rozdělení základu daně mezi příslušné členské státy, díky nimž budou společnosti moci vyrovnávat a konsolidovat zisky a ztráty v rámci celé Evropské unie;

11.   má za to, že cíle zavést CCCTB na evropské úrovni by mohlo být dosaženo také prostřednictvím mechanismu posílené spolupráce, pokud členské státy nebudou schopny dosáhnout jednomyslné dohody; zdůrazňuje, že mechanismus posílené spolupráce – přestože je to pouze druhá nejlepší možnost vzhledem k jednomyslné dohodě členských států – zároveň umožní významné většině evropských zemí pokročit v oblasti společného rámce pro zdanění společností na vnitřním trhu, přičemž ostatním členským státům umožní, aby se připojily v pozdější fázi;

12.   přimlouvá se za postupný přístup, s počátečním zavedením dobrovolného společného konsolidovaného základu daně – který ponechá podnikům možnost volby mezi stávajícími vnitrostátními základy daně a evropským základem daně – a následným střednědobým zhodnocením s cílem prozkoumat prospěšnost přechodu k povinnému společnému konsolidovanému základu daně;

13.   zastává názor, že právní předpisy Evropské unie, které mají zavést společný konsolidovaný základ daně, musí stanovit alespoň:

   - společné daňové zásady používané jako referenční bod na evropské úrovni;
   - všechna pravidla a mechanismy potřebné pro vymezení společného evropského základu daně;
   - pravidla týkající se postupů k provádění konsolidace pro skupiny společností;
   - spojení mezi právními a daňově účetními operacemi společností, tj. účetní zásady, které slouží jako základ pro určení zdanitelných příjmů pro daňové účely;
   - mechanismy pro poměrné rozdělení daňového výnosu odvozeného od společného konsolidovaného základu daně, který si skupiny společností zvolí, mezi dotčené členské státy, které se musí řídit zásadou transparentnosti a řádné správy;

14.   naléhavě žádá členské státy, aby zvýšily spolupráci v oblasti daňových záležitostí, a uznává důležitost cíle zajistit vhodné záruky pro legitimní finanční zájmy členských států, a zejména schopnost vybírat daňové výnosy, prostřednictvím spravedlivého, transparentního, přiměřeného a schváleného mechanismu poměrného rozdělování;

15.   žádá Komisi, aby v pozdějším stádiu a po provedení analýzy důsledků zhodnotila prospěšnost uplatňování daňového režimu, který se opírá o společný konsolidovaný základ daně na statut evropské společnosti;

Systém zdanění malých a středních podniků v domovském státě

16.   konstatuje, že malým a středním podnikům se nedaří plně využívat výhod vnitřního trhu a že jejich potenciál růstu, pokud jde o trhy, přeshraniční činnost a schopnost usadit se v jiných členských státech, naráží na překážky vznikající v důsledku administrativní složitosti a vysokých nákladů na dodržování různých vnitrostátních daňových systémů, což má poměrně mnohem větší dopad na malé a střední podniky než na velké společnosti;

17.   zastává názor, že systém zdanění v domovském státě by mohl, za předpokladu, že mezi sebou členské státy uzavřou bilaterální nebo multilaterální smlouvy upravující všechny technické otázky a ustavující mechanismus pro sdílení příjmů z daní mezi různými vnitrostátními daňovými správami potřebný pro předcházení škodlivé daňové konkurenci, představovat výrazné zjednodušení pro přeshraniční činnost malých a středních podniků; podporuje návrh Komise týkající se pilotního projektu opírajícího se o tento systém, díky čemuž budou malé a střední podniky moci vypočítat zdanitelné příjmy mateřské společnosti a všech poboček a dceřiných společností usazených v jiných členských státech účastnících se projektu tak, že použijí platné daňové předpisy svých domovských států;

18.   upozorňuje, že v nové lisabonské strategii a v rámcovém programu pro inovace a konkurenceschopnost (2007–2013) je prioritním cílem podpora malých a středních podniků, a je přesvědčen, že pilotní projekt může mít pozitivní účinek na míru přežití malých a středních podniků a na jejich konkurenceschopnost na evropské a mezinárodní úrovni;

19.   hluboce lituje toho, že členské státy neukazují nezbytný zájem o zbavení se daňových překážek, které brání činnosti malých a středních podniků, a závazek k jejich odstranění a že nevynakládají úsilí o provádění pilotního projektu, který navrhuje Komise; vybízí členské státy, a zejména členské státy s ekonomicky integrovanými přeshraničními regiony, aby se připojily k pilotnímu projektu, a aby tak poskytly hodnotné reprodukovatelné zkušenosti;

o
o   o

20.   pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 47 E, 27.2.2003, s. 591.
(2) Úř. věst. C 91 E, 15.4.2004, s. 84.
(3) Úř. věst. C 102 E, 28.4.2004, s. 569.
(4) Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 1.
(5) Úř. věst. L 294, 10.11.2001, s. 22.
(6) Evropský daňový průzkum, pracovní dokument č. 3/2004.

Právní upozornění - Ochrana soukromí