Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0650/2005

Rozpravy :

PV 14/12/2005 - 13

Hlasování :

PV 15/12/2005 - 5.20

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 221kWORD 64k
Čtvrtek, 15. prosince 2005 - Štrasburk
Domnělé užívání evropských zemí ze strany CIA k převozu a nelegálnímu zadržování vězňů
P6_TA(2005)0529RC-B6-0650/2005

Usnesení Evropského parlamentu o údajném využívání evropských zemí agenturou CIA k přepravě a nelegálnímu zadržování zajatců

Evropský parlament,

-   s ohledem na články 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii,

-   s ohledem na články 2, 3, 5 a 6 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,

-   s ohledem na články 1, 4, 19, 47 a 48 Listiny základních práv Evropské unie,

-   s ohledem na články 2, 3 a 11 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení nebo trestání,

-   s ohledem na otázky k písemnému zodpovězení E-2203/05 a E-2204/05, které Komisi a Radě předložili dne 9. června 2005 Martine Roure, Giovanni Claudio Fava a Wolfgang Kreissl-Dörfler (PSE) a které se týkají případů "mimořádného převozu zajatců" na území Evropské unie,

-   s ohledem na transatlantický dialog mezi EU a USA a zejména na summit EU a USA dne 20. června 2005 a výsledná prohlášení EU a USA o boji proti terorizmu a o demokracii, svobodě a lidských právech,

-   s ohledem na ustanovení dohod mezi EU a USA o vydávání(1) a vzájemné právní pomoci(2),

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že mezinárodní terorismus představuje jednu z největších hrozeb pro společnost v EU a její hodnoty,

B.   vzhledem k tomu, že dne 2. listopadu 2005 deník Washington Post prohlásil, že CIA zadržovala a vyslýchala podezřelé z terorismu v tajných zařízeních ve východní Evropě v rámci celosvětového utajeného systému přepravy, věznění a vyslýchání známého pod názvem "mimořádný převoz" vytvořeného po útocích z 11. září 2001, který funguje mimo jakoukoli soudní kontrolu a neřídí se požadavky o vydávání zajatců,

C.   vzhledem k tomu, že spolupráce v oblasti zpravodajských služeb zůstává v působnosti členských států a je součástí jejich bilaterálních a multilaterálních vztahů,

D.   znepokojen tím, že v souvislosti s bojem proti mezinárodnímu terorizmu, který se vede od 11. září 2001, dochází ke zřejmému porušování základních evropských a mezinárodních práv,

E.   vzhledem k tomu, že údajně tito a další podezřelí z terorizmu jsou zadržováni v USA i jinde v zahraničí jako "zajatci přízrakové", což znamená, že mohli být uneseni a jsou drženi v izolaci, aniž by měli jakákoli zákonná práva či přístup k poradenství nebo k Červenému kříži / Červenému půlměsíci,

F.   vzhledem k tomu, že tito zajatci mohou být podrobováni surovému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo mučení,

G.   vzhledem k tomu, že v několika členských státech bylo zahájeno soudní, parlamentní nebo oficiální vyšetřování, které má zjistit, jaká byla údajná úloha CIA při únosu a následné přepravě a nelegálním zadržování těchto "zajatců přízraků",

H.   vzhledem k tomu, že toto vyšetřování a odhalení tisku a zprávy nevládních organizací jako Human Rights Watch nepřímo poukázalo na kódy a znaky letadel a letištních zařízení údajně používaných CIA k přepravě podezřelých, kteří jsou předmětem mimořádného převozu, včetně zařízení, jako je Aviano v Itálii, Ramstein v Německu a Kogalniceanu v Rumunsku, které se nacházejí na území Evropské unie a jejích budoucích členských států,

I.   vzhledem k tomu, že jakákoli pomoc poskytovaná agentům jiného státu při tom, když tajně zbavují svobody a mučí zajatce, včetně pomoci při letecké přepravě a použití letištních zařízení, je také porušením článků 3 a 5 Evropské úmluvy o lidských právech,

J.   vzhledem k tomu, že dne 21. listopadu 2005 generální tajemník Rady Evropy zahájil vyšetřování těchto obvinění podle článku 52 Evropské úmluvy o lidských právech, přičemž požádal 45 vlád, které jsou stranami této úmluvy, o poskytnutí odpovědí do 21. února 2006,

K.   vzhledem k tomu, že tato záležitost má právní, morální a bezpečnostní důsledky pro počínání si v boji s terorizmem, který se Evropská unie zavázala vést a vyhrát,

L.   vzhledem k tomu, že Parlamentní shromáždění Rady Evropy jmenovalo pana Dicka Martyho jako zpravodaje, který vede vyšetřování,

M.   vzhledem k tomu, že je nanejvýš důležité důkladně vyšetřit veškerá obvinění údajného porušování lidských práv a právního státu ze strany USA a spoluúčasti evropských vlád, protože to má velmi vážný dopad na dodržování základních práv v Evropské unii,

1.   znovu potvrzuje své odhodlání v boji s terorizmem, zdůrazňuje však, že v tomto boji nelze zvítězit tím, že se obětují základní principy, které se terorizmus snaží zničit, a sice že z ochrany základních práv se nesmí nikdy slevit;

2.   je přesvědčen o tom, že boj proti terorizmu musí být veden legálními prostředky a že v této válce nového druhu je třeba zvítězit při dodržení mezinárodního práva a odpovědným přístupem vlád i veřejného mínění;

3.   ostře odsuzuje veškeré použití mučení, včetně krutého, nelidského a ponižujícího zacházení;

4.   připomíná, že článek 6 Smlouvy o Evropské unii zavazuje Unii a členské státy k dodržování základních práv zaručených Evropskou úmluvou o lidských právech, která jsou výsledkem společných ústavních tradic členských států, a že mezinárodní závazky a tyto společné principy zakazují používání mučení;

5.   připomíná, že článek 7 Smlouvy o Evropské unii předjímá možnost, aby Rada v případě závažného a trvajícího porušování základních práv členským státem nebo rizika takového porušování pozastavila některá práva, včetně hlasovacích práv v Radě, jak nedávno opakovaně prohlásil místopředseda Komise Franco Frattini;

6.   vyjadřuje své hluboké znepokojení nad obviněními týkajícími se úlohy CIA v protiprávních únosech, přepravě, tajném zadržování a mučení podezřelých z terorizmu a nad údajnou existencí tajných věznic CIA na území Evropské unie a přistupujících a kandidátských zemí;

7.   zdůrazňuje, že k dalšímu posilování vztahů mezi EU a USA a v zájmu spolupráce v boji proti terorizmu je nezbytná úplná transparentnost a vzájemné dodržování základních zásad právních předpisů;

8.   vítá vyšetřování zmíněných obvinění ze strany Rady Evropy a naléhavě žádá členské státy, aby v souvislosti s ním urychleně poskytly veškeré příslušné informace;

9.   vyzývá Radu a Komisi, aby vysvětlila zprávy v tisku týkající se dohody mezi EU a USA z roku 2003, která poskytuje USA přístup ke "zvláštním" tranzitním zařízením;

10.   vyzývá všechny dotčené vlády, aby vynaložily veškeré úsilí k prošetření dosud vznesených obvinění, a poskytly Komisi a Radě Evropy všechny potřebné informace;

11.   domnívá se, že souběžně s vyšetřováním Parlamentního shromáždění Rady Evropy pod vedením pana Dicka Martyho musí Parlament vést vlastní vyšetřování, které by mělo být vedeno minimálně dočasným výborem ustaveným podle článku 175 jednacího řádu a které by mělo stavět na odborných znalostech jeho sítě odborníků na základní práva, přičemž se mimo jiné bude zabývat tím,

   a) zda se CIA angažovala v "mimořádném převozu" "zajatců přízraků" zadržovaných v izolaci, bez jakýchkoli zákonných práv nebo přístupu k poradenství, kteří by byli předmětem krutého zacházení nebo mučení a přepravováni na území Evropské unie, včetně letů a zadržování v tajných věznicích;
   b) zda je možno tyto praktiky považovat na území Evropské unie za zákonné podle článku 6 Smlouvy o Evropské unii, článků 2, 3, 5 a 6 Evropské úmluvy o lidských právech a dohod mezi EU a USA o vydávání a vzájemné právní pomoci;
   c) zda občané EU nebo osoby s trvalým pobytem v EU byli mezi osobami, které se účastnili operací "mimořádného převozu zajatců", nezákonného zadržování či mučení v rámci údajných tajných operací CIA na území EU;
   d) zda se členské státy, veřejní činitelé a osoby v oficiální funkci angažovali nebo spolupodíleli na přiznaném i nepřiznaném nezákonném zbavení svobody jednotlivců, včetně převozu, přepravy, věznění nebo mučení, ať už záměrně nebo z nedbalosti;

12.   zasadí se o zahájení postupu podle článku 7 Smlouvy o Evropské unii, jestliže vyšetřování potvrdí obvinění, že kterýkoli členský stát při provádění těchto praktik poskytl pomoc, ať už záměrně nebo z nedbalosti, agentům jednajícím jménem jiných vlád;

13.   vyzývá, aby se Evropská rada na zasedání ve dnech 16. a 17. prosince 2005, těmito otázkami zabývala, a požaduje, aby si současné britské předsednictví a budoucí rakouské předsednictví spolu s předsedou Parlamentu Josepem Borrellem urychleně vytvořilo nezbytné kontakty s ministryní zahraničí USA Condoleezzou Riceovou, americkým Kongresem, národními parlamenty a Radou Evropy;

14.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a přistupujících a kandidátských zemí, Radě Evropy a oběma komorám amerického Kongresu.

(1) Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 27.
(2) Úř. věst. L 181, 19.7.2003, s. 34.

Právní upozornění - Ochrana soukromí