Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/2204(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0342/2005

Předložené texty :

A6-0342/2005

Rozpravy :

PV 14/12/2005 - 14

Hlasování :

PV 15/12/2005 - 5.21

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0530

Přijaté texty
PDF 295kWORD 76k
Čtvrtek, 15. prosince 2005 - Štrasburk
Připravenost Bulharska na přistoupení k Evropské unii
P6_TA(2005)0530A6-0342/2005

Usnesení Evropského parlamentu o stavu připravenosti Bulharska na přistoupení k EU (2005/2204(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na Smlouvu o přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii podepsanou dne 25. dubna 2005,

-   s ohledem na svá související usnesení a zprávy od zahájení přístupových jednání,

-   s ohledem na závěry předsednictví Evropské rady v Bruselu konané ve dnech 16.–17. prosince 2004,

-   s ohledem na celkovou monitorovací zprávu Komise o Bulharsku (KOM(2005)0534),

-   s ohledem na dopis komisaře EU Olliho Rehna bulharské vládě ze dne 7. listopadu 2005,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0342/2005),

A.   vzhledem k tomu, že po ukončení jednání o přistoupení dne 14. prosince 2004 Bulharsko dne 25. dubna 2005 podepsalo Smlouvu o přistoupení a dne 11. května 2005 ji ratifikovalo,

B.   vzhledem k tomu, že Bulharsko je na cestě splnit povinnosti pro členství včas, aby mohl být splněn náš společný cíl přistoupení Bulharska k EU dne 1. ledna 2007, do kteréhožto data bude Bulharsko muset splnit podmínky stanovené ve Smlouvě o přistoupení,

C.   vzhledem k tomu, jak Parlament opakovaně zdůraznil, že by přistoupení Bulharska mělo záviset výlučně na jeho zásluhách a nemělo by být spojeno s kandidaturou žádné jiné země nebo být znevýhodněno nesouvisejícími obavami o průběh budoucích rozšíření EU; že nicméně lze nadále doufat, že přistoupení Rumunska a Bulharska bude moci proběhnout současně,

1.   vítá ratifikaci Smlouvy o přistoupení s Bulharskem mnoha členskými státy a naléhavě vyzývá k rychlému završení procesu ratifikace zbývajícími státy;

2.   gratuluje jednotlivým bulharským vládám k jejich pevnému úsilí a pokroku na cestě k přistoupení k EU a vítá prvky kontinuity v odhodlaném upřednostňování přístupových požadavků vládou a Národním shromážděním po všeobecných volbách v Bulharsku v červnu 2005;

3.   vítá celkově příznivé, avšak místy kritické hodnocení pokroku Bulharska na cestě k přistoupení v monitorovací zprávě Komise z roku 2005 a naléhá na bulharskou vládu a orgány, aby prokázaly zvýšené a viditelné odhodlání v oblastech, jež byly označeny jako vyžadující "zvýšené úsilí", a aby do dubna 2006 (kdy bude vypracována další hodnotící zpráva) prokázaly konkrétním způsobem, že podnikly účinné kroky k nápravě v těch oblastech, které byly označeny za "velmi znepokojivé";

4.   konstatuje, že Bulharsko je splnění přístupových kritérií čtrnáct měsíců před přistoupením stejně blízko jako kterýkoli z nových členských států ve téže fázi procesu přistoupení vedoucímu k pátému rozšíření, nebo v mnoha případech blíže;

5.   bere na vědomí, že perspektiva přistoupení ve stanoveném termínu je významným stimulem ke zvýšení úsilí a urychlení průběhu reforem; naléhavě žádá bulharské orgány, aby dosáhly hmatatelných výsledků, a zajistily tak, že cílové datum přistoupení, 1. leden 2007, je splnitelné; současně konstatuje, že probíhající změny jsou přínosné samy o sobě, nejen jako podmínka přistoupení k EU, a že proces modernizace a reforem musí pokračovat po mnoho let po přistoupení; tuto skutečnost by měly odrážet podmínky pro získání prostředků na soudržnost;

6.   vítá příchod 18 bulharských parlamentních pozorovatelů do Evropského parlamentu a těší se na pokračování plodné spolupráce mezi Parlamentem, Komisí a Radou při rozhodnutích týkajících se pokroku Bulharska na cestě k členství v EU;

7.   připomíná korespondenci mezi předsedou Evropského parlamentu a předsedou Komise týkající se plného zapojení Parlamentu do všech úvah o uplatnění jedné z ochranných doložek ve Smlouvě o přistoupení; konstatuje, že Parlament zaujme stanovisko k těmto otázkám, zejména k otázce termínu přistoupení, na základě stavu provádění nutných reforem, zejména požadavky na členství týkající se soudního systému a boje proti korupci, a na základě podrobného posouzení situace Komisí příští rok na jaře; očekává proto, že Komise a Bulharsko budou v tomto ohledu úzce spolupracovat s Parlamentem;

8.   je si vědom významného podílu Bulharska na stabilitě v širší oblasti jihovýchodní Evropy a jeho trvalé úlohy v podpoře bezpečnosti a prosperity v regionu;

Politická kritéria

9.   konstatuje, že Bulharsko nadále plní politická kritéria, a naléhá na Bulharsko, aby směřovalo maximální množství politického, finančního a administrativního úsilí do praktického uplatňování právních předpisů a strategií, aby bylo dosaženo hmatatelných výsledků; upozorňuje bulharskou vládu na nutnost zintenzivnit úsilí o vytvoření dostatečných administrativních a soudních kapacit k uplatňování a prosazování acquis, zvláště pokud jde o protikorupční strategii a naléhavě potřebné reformy soudnictví;

10.   rozhodně podporuje názor, že právní stát je nezbytný k nastolení veřejné důvěry a že je rovněž základem pro hospodářský pokrok, a tudíž i větší prosperitu;

11.   uznává, že díky pokroku v boji proti některým druhům závažné trestné činnosti, jako je pašování drog, obchod s lidmi a padělání peněz, byla v Bulharsku snížena míra trestné činnosti na úroveň mnoha členských států, a vyzývá Bulharsko, aby ve svém úsilí pokračovalo;

12.   současně vyjadřuje znepokojení nad troufalostí skupin bulharského organizovaného zločinu, jejich pohrdáním zákony a zpochybňováním autority státu a jejich zjevně beztrestnou účastí na řadě vražd prominentů v nedávné minulosti; se znepokojením konstatuje, že pouze nízký počet závažných trestných případů je zakončen trestními rozsudky;

13.   lituje, že ačkoli má Bulharsko na mezinárodním žebříčku vnímání korupce lepší umístění než jeden členský stát a tři ostatní kandidátské země, nevede si nicméně dobře a jen málo vysoce postavených úředníků se podařilo usvědčit z korupce;

14.   vyzývá úředníky ve vysokých funkcích, aby se na důkaz svého odhodlání veřejně distancovali od všech druhů korupce; důrazně vyzývá úředníky ve vysokých funkcích, aby podpořili předpisy požadující zveřejnění jejich osobního majetku a daňových přiznání;

15.   vítá podněty ke zlepšení koordinace různých ministerstev a agentur zapojených do boje proti organizované trestné činnosti a korupci a plánovaná zlepšení v organizaci a řízení policie a bezpečnostních složek; velmi vítá přijetí řady nových opatření, zejména trestního řádu, a vybízí k jejich rychlému a účinnému uplatnění; znovu však zdůrazňuje význam pokračování reformy soudnictví, která je nezbytným předpokladem veškeré ostatní modernizace; dále bere na vědomí, že několik členských států poskytlo výbornou specializovanou pomoc, a žádá, aby tyto členské státy se zkušenostmi v boji proti organizované trestné činnosti nabídly další naléhavou pomoc; upozorňuje, že uspokojivých výsledků bude dosaženo pouze tehdy, pokud bude úsilí zvýšeno nejen na celostátní, ale i na místní úrovni;

16.   žádá proto o další kroky, mezi něž patří: změna bulharské ústavy, která zajistí jasnější rozdělení odpovědností a vyšší účinnost při stíhání a vyšetřování trestné činnosti; větší kontrola a odpovědnost nejvyššího státního zástupce a jeho zástupců; zlepšení opatření pro snadnější vyšetřování korupce v soudnictví, zejména vyžadováním větší spolupráce v rámci příslušných orgánů a mezi nimi; zlepšení systému jmenování soudců; zlepšení platových podmínek, zdrojů a příležitostí pro zrychlený kariérní růst v policii; a soustředění velké pozornosti na zabavování majetku osob zapojených do organizované trestné činnosti;

17.   upozorňuje na strategickou polohu Bulharska na vnější hranici EU a doporučuje další koordinované úsilí o zlepšení všech aspektů kontroly hranic včetně opatření týkajících se boje proti organizované trestné činnosti, obchodování s lidmi a obchodování s drogami a také opatření týkajících se veřejného zdraví, jako je kontrola chorob zvířat; naléhavě žádá bulharské orgány o zajištění dostatečných lidských zdrojů, aby bylo zaručeno uplatňování acquis v oblasti kontroly hranic; a vyzývá také sousední země, zejména na západním Balkánu, aby zintenzívnily svou činnost;

18.   vyzývá k tomu, aby bylo více prostředků určeno na zlepšení domovů a škol pro znevýhodněné děti a pro děti vyžadující zvláštní péči, včetně postižených osob, a k rychlejšímu a efektivnějšímu provádění plánu deinstitucionalizace vzhledem k tomu, že Bulharsko má relativně vysoké procento dětí v ústavní péči; žádá Komisi, aby provedla výzkum a sledovala postavení postižených osob žijících v ústavech; vyjadřuje podporu změnám v právních předpisech a postupech týkajících se adopcí, aby se snížil počet bulharských dětí adoptovaných do zahraničí a aby byla podpořena adopce v rámci Bulharska včetně zřízení jednotného národního registru potenciálních adoptivních rodičů a rovněž podpořena pěstounská péče v souladu s osvědčenými mezinárodními postupy; vyzývá k pokračování reformy psychiatrické péče; naléhavě žádá také o vytvoření systému soudů pro mladistvé, který se bude opírat o vhodné struktury a ubytování;

19.   bere na vědomí, že Bulharsko přijalo praktická opatření s cílem zlepšit integraci Romů do většinové společnosti, zdůrazňuje však skutečnost, že klíčové reformy v boji proti diskriminaci v souvislosti se vzděláním, bydlením a zdravotní péčí musí být teprve provedeny; vyzývá k tomu, aby byla věnována větší pozornost "akčnímu plánu uplatnění rámcového programu rovnoprávné integrace Romů do bulharské společnosti 2005–2006"; konstatuje, že mnoho Romů stále čelí diskriminačním problémům a že obzvláště romské ženy jsou často oběťmi obchodování s lidmi a prostituce; trvá na tom, že snahy o zajištění přístupu ke kvalitnímu vzdělání a o odstranění segregace musí být posíleny a řádně financovány a že pokrok bude posuzován na základě viditelných zlepšení; zdůrazňuje však, že všechny integrační politiky musí být prováděny za plné účasti a spolupráce romských komunit;

20.   vyzývá k tomu, aby byly podniknuty kroky k účinnému provedení Strategie decentralizace, aby místní správní orgány byly značně posíleny a měly dostatečnou kapacitu k plné a aktivní účasti na reformách v Bulharsku;

Hospodářská kritéria

21.   projevuje uznání Bulharsku za podniknuté kroky – k nimž ve své nejnovější zprávě vyzýval Parlament – k další konsolidaci hospodářského výkonu pomocí významných strukturálních reforem a řádných politik veřejných financí, a podporuje další konkrétní úsilí o snížení současného deficitu; zdůrazňuje, že velký důraz na hospodářský pokrok je nezbytný ke zvládnutí problémů a příležitostí spojených s členstvím v EU;

22.   vítá výrok Komise o příznivých důsledcích programu privatizace v Bulharsku; konstatuje, že podíl soukromého sektoru dosáhl 67 % HDP v první polovině roku 2005, což představuje nárůst o 2,2 % oproti témuž období v roce 2004; vyzývá k větší transparentnosti ve všech postupech veřejných zakázek, předkládání nabídek a uzavírání smluv;

23.   vítá znatelný pokrok ve vytváření podnikatelského prostředí, které napomáhá investicím a růstu, a zacílení prostředků ze soukromého sektoru a státních a evropských prostředků na vytváření účinných a nestranných právních, správních a regulačních struktur pro hospodářskou činnost; nadále zdůrazňuje význam spolehlivého soudnictví a veřejné správy pro zdravé podnikatelské ovzduší a silnou decentralizovanou infrastrukturu, jež jsou prospěšné zejména pro MSP;

24.   doporučuje opatření, jež přinesou větší pružnost na trh práce, podpoří inovaci, zvýší mobilitu pracovních sil a zlepší vzdělávací a školicí programy; současně by rád viděl, aby byly podniknuty kroky k posouzení skutečné míry a charakteru nezaměstnanosti vzhledem k nedostatku pracovních sil v některých odvětvích;

25.   připomíná Bulharsku, že musí vyvinout větší úsilí ve všech oblastech vnitřního trhu, jak bylo zdůrazněno v poslední celkové hodnotící zprávě o Bulharsku, aby bylo zaručeno jeho účinné fungování;

Acquis communautaire

26.   vítá pokrok, kterého Bulharsko dosáhlo v odvětví zemědělství, avšak naléhavě žádá o okamžitá opatření, aby byly zřízeny kontrolní a výplatní agentury a zabývaly se zbývajícími legislativními závazky v této oblasti; zdůrazňuje nutnost velkého důrazu na zlepšení využívání půdy a vyřešení otázek vlastnictví půdy; vybízí k tomu, aby Bulharsko využilo značného potenciálu k výkonnému organickému zemědělství;

27.   vyzývá Bulharsko, aby zajistilo, že ve všech legislativních a praktických opatřeních budou respektovány nejvyšší standardy zacházení se zvířaty, například při přepravě a porážce zvířat; žádá zejména o rázné kroky vedoucí ke zvýšení schopnosti Bulharska vyrovnat se s problémy oblasti zdraví zvířat, veterinárních služeb a fytosanitárních kontrol, zejména tam, kde existuje riziko ohrožení veřejného zdraví, jako je tomu v případě ptačí chřipky, nebo ohrožení dodávky potravin;

28.   zdůrazňuje, že řízení a kontrolu předvstupní pomoci je nutno podstatně zdokonalit, aby bylo Bulharsko připraveno na efektivnější využívání strukturálních fondů EU; domnívá se, že zrychleno musí být zejména úsilí o uznání rozšířeného decentralizovaného systému provádění pro programy Phare a ISPA a současně by Komise měla zaměřit další pomoc do oblastí, kde jí je nejvíce třeba;

29.   zdůrazňuje zásadní význam zabezpečení dodávek energie ve výši, která splní budoucí požadavky jak na národní, tak i regionální úrovni; zdůrazňuje význam budování nových výrobních kapacit na udržitelném základě a rovněž úsilí o úsporu energie a dosažení cílů stanovených v Kjótském protokolu; a znovu vyzývá Radu, aby byla připravena považovat termín uzavření jednotek 3 a 4 jaderné elektrárny Kozloduj za flexibilní, dokud nebudou v Bulharsku k dispozici nové kapacity výroby energie, aniž by byly jakkoli omezeny bezpečností požadavky, které jsou nadále absolutní prioritou; zdůrazňuje význam zabezpečení dodávek energie ve výši, která splní budoucí požadavky; zdůrazňuje význam budování nových výrobních kapacit ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie a rovněž úsilí o úsporu energie a dosažení cílů stanovených v Kjótském protokolu; a znovu vyzývá Radu a Komisi, aby zajistily splnění závazku Bulharska, pokud jde o termín uzavření jednotek 3 a 4 elektrárny Kozloduj, který je stanoven ve Smlouvě o přistoupení; doufá nicméně, že Bulharsko splní povinnosti v souvislosti s uzavřením jednotky 3 a 4 elektrárny a zdůrazňuje, že Bulharsku by měla být poskytnuta pomoc při překonávání nedostatku energie, který vznikne v důsledku uzavření těchto jednotek;

30.   vyzývá k účinným opatřením na prevenci znečištění, protiprávní těžby dřeva a poptávky po protiprávně těženému dřevu ze strany obchodniků;

31.   připomíná Bulharsku, že je naléhavě třeba věnovat pozornost zlepšení uplatňování a prosazování ochrany duševního a průmyslového vlastnictví;

32.   znovu vyjadřuje svou podporu bulharským zdravotním sestrám, které jsou od roku 1999 ve vazbě v Libyi a v současné době jsou odsouzeny k trestu smrti; vyjadřuje svůj údiv nad dalším zpožděním v odvolacím procesu u libyjského nejvyššího soudu; vyzývá libyjské orgány na nejvyšší úrovni, aby vyhověly četným mezinárodním žádostem o rychlé a uspokojivé vyřešení této otřesné situace;

33.   vyzývá ty členské státy, které dosud neratifikovaly Smlouvu o přistoupení Bulharska k Evropské unii, aby tak učinily co nejdříve;

o
o   o

34.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států, vládě a národnímu shromáždění Bulharské republiky.

Právní upozornění - Ochrana soukromí