Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/2204(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0342/2005

Esitatud tekstid :

A6-0342/2005

Arutelud :

PV 14/12/2005 - 14

Hääletused :

PV 15/12/2005 - 5.21

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0530

Vastuvõetud tekstid
PDF 127kWORD 54k
Neljapäev, 15. detsember 2005 - Strasbourg
Bulgaaria ettevalmistused ühinemiseks Euroopa Liiduga
P6_TA(2005)0530A6-0342/2005

Euroopa Parlamendi resolutsioon Bulgaaria ettevalmistuse taseme kohta ühinemiseks Euroopa Liiduga (2005/2204(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 25. aprillil 2005. aastal allkirjastatud Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemislepingut Euroopa Liiduga;

–   võttes arvesse oma asjaomaseid resolutsioone ja raporteid, mis on välja antud alates ühinemisläbirääkimiste algusest;

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 16.–17. detsembri 2004. aasta Brüsseli kohtumise eesistujariigi järeldusi;

–   võttes arvesse komisjoni 2005. aasta üldist seirearuannet Bulgaaria kohta (KOM(2005)0534);

–   võttes arvesse ELi voliniku Olli Rehni 7. novembri 2005. aasta kirja Bulgaaria valitsusele;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A6-0342/2005);

A.   arvestades, et pärast ühinemisläbirääkimiste lõpetamist 14. detsembril 2004. aastal kirjutas Bulgaaria ühinemislepingule alla 25. aprillil 2005. aastal ja ratifitseeris selle 11. mail 2005. aastal;

B.   arvestades, et Bulgaaria liigub jätkuvalt liikmesusega seotud kohustuste õigeaegse täitmise suunas, et saavutada meie ühine eesmärk ja ühineda ELiga 1. jaanuaril 2007. aastal, mil kõik ühinemislepingus sätestatud tingimused peavad olema täidetud;

C.   arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt rõhutanud, et Bulgaaria ühinemine peaks sõltuma üksnes riigi enda saavutustest ja seda ei tohiks siduda ühegi muu riigi kandideerimisega ning seda ei tohiks kahjustada asjasse mittepuutuvad ELi tulevase laienemisega seotud probleemid; arvestades, et sellele vaatamata on lootust, et Rumeenia ja Bulgaaria ühinemine saab toimuma samal ajal,

1.   tervitab Bulgaaria ühinemislepingu ratifitseerimist mitmete liikmesriikide poolt ning kutsub ülejäänuid ratifitseerimisprotsessi kiiresti lõpule viima;

2.   õnnitleb Bulgaaria järjestikuseid valitsusi nende püsiva pühendumuse ja edusammude puhul ELiga ühinemisel ja tervitab järjepidevust, mis avaldub 2005. aasta juunis toimunud üldvalimiste järgse Bulgaaria valitsuse ja Rahvusassamblee otsustavuses pidada ühinemisnõuete täitmist üheks põhieesmärgiks;

3.   tervitab komisjoni 2005. aasta üldises seirearuandes antud üldjoontes positiivset, kuid kohati kriitilist hinnangut Bulgaaria edusammude kohta teel ühinemisele ja kutsub Bulgaaria valitsust ning ametivõime üles näitama kõrgendatud ja nähtavat otsustavust nendes valdkondades, mille puhul tõsteti esile "suurendatud jõupingutuste" vajadust, ning näitama enne 2006. aasta aprilli (mil koostatakse järgmine seirearuanne) selgesti, et riik on võtnud tõhusaid meetmeid olukorra parandamiseks valdkondades, mida määratleti "tõsise mure" allikatena;

4.   märgib, et Bulgaaria on neliteist kuud enne ühinemist sama lähedal, ning mitmetel juhtudel lähemal, ühinemiskriteeriumide täitmisele kui oli viienda laienemise käigus ühinemisprotsessi samal etapil ükskõik milline uutest liikmesriikidest;

5.   tunnistab, et õigeaegse ühinemise väljavaade on tugev stiimul suurendatud jõupingutuste tegemiseks ning reformide kiirendamiseks; nõuab tungivalt, et Bulgaaria ametivõimud esitaksid käegakatsutavaid tulemusi, kinnitades, et ühinemiseks kindlaks määratud kuupäev, 1. jaanuar 2007, on saavutatav; märgib samas, et elluviidavad muudatused on kasulikud iseenesest, mitte ainult ELiga ühinemise eeltingimusena, ja et kaasajastamise ning reformimise protsess peab ühinemise järel mitme aasta vältel jätkuma ning see peaks peegelduma Ühtekuuluvusfondi vahendite jagamise tingimustes;

6.   tervitab 18 Bulgaaria parlamendi vaatleja saabumist Euroopa Parlamenti ja loodab, et jätkub Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu vaheline viljakas koostöö Bulgaaria ELiga ühinemise edusamme puudutavate otsuste osas;

7.   meenutab Euroopa Parlamendi presidendi ja komisjoni presidendi kirjavahetust Euroopa Parlamendi täieliku kaasamise kohta, kui kaalutakse ühinemislepingu kaitseklauslite rakendamist; märgib, et Euroopa Parlament võtab seisukoha kaitseklauslite kasutamise osas, eriti ühinemise ajastamisel, pidades silmas vajalike reformide rakendamise seisu, eelkõige liikmelisuse nõuded kohtusüsteemi ja korruptsioonivastase võitluse osas, ning võttes aluseks olukorra komisjonipoolse üksikasjaliku hinnangu järgmisel kevadel; seetõttu ootab, et komisjon ja Bulgaaria teeksid Euroopa Parlamendiga selles osas tihedat koostööd;

8.   tunnustab Bulgaaria märkimisväärset panust laiema Kagu-Euroopa piirkonna stabiilsusesse ja riigi jätkuvat rolli piirkonna turvalisuse ja jõukuse edendamisel;

Poliitilised kriteeriumid

9.   märgib, et Bulgaaria täidab jätkuvalt poliitilisi kriteeriumeid, ja kutsub Bulgaariat üles suunama kogu poliitilist, rahandus- ja haldusalast energiat õigusaktide ja strateegiate praktilisele rakendamisele, et saavutada käegakatsutavaid tulemusi; tuletab Bulgaaria valitsusele meelde vajadust suurendada jõupingutusi, mis on suunatud ühenduse õigustiku rakendamiseks ja jõustamiseks piisava haldus- ja kohtusüsteemi suutlikkuse arendamisele, pöörates erilist tähelepanu korruptsioonivastasele strateegiale ja kohtusüsteemi jätkuvale hädavajalikule reformimisele;

10.   toetab igati arusaama, mille kohaselt on õigusriigi põhimõtted üldsuse usalduse jaoks hädavajalikud ning on ühtlasi majandusarengu ja sellest tulenevalt suurema jõukuse aluseks;

11.   tunnistab, et tänu edule, mida on saavutatud võitluses teatud tõsiste kuritegude liikidega nagu narkokaubandus, inimkaubandus ja rahavõltsimine, on kuritegevuse määra Bulgaarias alandatud mitme liikmesriigi tasemeni ning julgustab Bulgaariat jõupingutusi jätkama;

12.   väljendab samas muret Bulgaaria organiseeritud kurjategijate jultumuse, seaduste põlgamise ja riigivõimu eiramise üle ning organiseeritud kuritegevuse selgelt karistamatu osalemise üle viimastel aastatel toime pandud reas kõrgetasemelistes mõrvades; märgib murega, et süüdimõistvate otsustega lõppevate raskete kriminaaljuhtumite osakaal on väike;

13.   kahetseb, et kuigi Bulgaaria asub rahvusvahelises korruptsiooniindeksis paremal kohal kui üks ELi liikmesriik ja kolm kandidaatriiki, ei ole tulemus siiski hea ning siiani on esinenud vähe kõrgete ametnike süüdimõistmisi korruptsiooni eest;

14.   julgustab kõrgeid ametnikke oma pühendumuse märgiks avalikult lahti ütlema igasugust liiki korruptsioonist; soovitab tungivalt kõrgetel ametnikel toetada õigusakte, mis nõuavad ametnike isiklike varade ja tulude deklaratsioonide avalikustamist;

15.   tervitab algatusi, mille eesmärgiks on erinevate ministeeriumite ning organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga võitlevate operatiivasutuste vahelise kooskõlastamise parandamine ning politsei- ja julgeolekuteenistuste korralduse ning juhtimise kavandatav tõhustamine; kiidab heaks mitme uue meetme, eriti kriminaalmenetluse seadustiku vastuvõtmise ja kutsub üles neid kiirelt ja tõhusalt rakendama; rõhutab samas uuesti kohtusüsteemi jätkuva reformi olulisust, pidades seda kõigi ülejäänud kaasajastamisega seotud algatuste eeltingimuseks; tunnustab lisaks, et mitu liikmesriiki on osutanud suurepärast erialast abi, ja palub neil liikmesriikidel, kellel on erikogemus organiseeritud kuritegevusega võitlemisel, pakkuda kiiresti täiendavat abi; märgib, et rahuldavaid tulemusi on võimalik saavutada ainult juhul, kui jõupingutusi suurendatakse mitte ainult riiklikul, vaid ka kohalikul tasandil;

16.   kutsub sellega seoses üles astuma täiendavaid samme, sealhulgas: Bulgaaria põhiseaduse muudatus vastutuse selgemaks jaotuseks ning kuritegude eest vastutusele võtmise ja kuritegude uurimise tõhustamiseks; suurem järelevalve peaprokuröri ja tema asetäitjate tegevuse üle ning nende ametnike suurem aruandekohustus; paremad meetmed kohtusüsteemis esineva korruptsiooni uurimiseks, nõudes eelkõige asjaomaste asutuste sisest ja nende vahelist tõhusamat koostööd; parem kohtunike ametisse nimetamise süsteem; kõrgemad palgad, paremad vahendid ja võimalused politseiametnike kiirendatud edutamiseks; ning tõsise tähelepanu suunamine organiseeritud kuritegevusega seotud isikute vara arestimisele;

17.   märgib Bulgaaria strateegilist asukohta ELi välispiiril ning soovitab jätkata ühiseid jõupingutusi piirikontrolli kõikide aspektide parandamiseks, sealhulgas võtta meetmeid nii seoses võitlusega organiseeritud kuritegevuse, inimkaubanduse ja narkokaubanduse vastu kui ka seoses rahva tervisega, nagu loomatauditõrjemeetmed; nõuab, et Bulgaaria ametiasutused tagaksid piisava inimressursi olemasolu, et kindlustada piirikontrollialase õigustiku rakendamine; ning nõuab ka naaberriikidelt, eriti Lääne-Balkanil paiknevatelt, et nad tugevdaksid meetmeid;

18.   nõuab, et suunataks rohkem vahendeid lastekodude ja erivajadustega, sealhulgas puudega laste koolide olukorra parandamiseks ning deinstitutsionaliseerimise kava kiiremaks ja tõhusamaks rakendamiseks, arvestades hooldeasutustes elavate laste kõrget osakaalu Bulgaarias; palub komisjonil läbi viia põhjalik uurimine hooldekodudes elavate puuetega inimeste olukorra kohta ning teostada vastavat järelevalvet; julgustab tegema muudatusi lapsendamisseaduses ja -praktikas, et vähendada rahvusvaheliselt lapsendatud Bulgaaria laste arvu ja edendada riigisisest lapsendamist, sealhulgas looma võimalike lapsendajate ühtset riiklikku registrit ning edendama rahvusvahelise parima tava kohast perekonnas hooldamist; nõuab psühhiaatrilise abi reformimise jätkumist; nõuab tungivalt alaealistele mõeldud kohtusüsteemi sisseviimist, mida toetavad asjakohased struktuurid ja majutusvõimalused;

19.   märgib, et Bulgaaria on võtnud praktilisi meetmeid romide integreerimiseks tavaühiskonda, aga rõhutab, et peamisi reforme diskrimineerimise vastu võitlemisel hariduses, elamumajanduses ja tervishoius ei ole veel teostatud; nõuab suurema tähelepanu pööramist romide Bulgaaria ühiskonda võrdse integreerimise raamprogrammi rakendamist käsitlevale tegevuskavale aastateks 2005–2006; märgib, et paljud romid seisavad ikka veel vastamisi diskrimineerimisega ning et romi naised on eriti vähekaitstud inimkaubanduse ja prostitutsiooni eest; nõuab, et kvaliteetsele haridusele juurdepääsu tagavaid ja segregatsiooni kaotavaid jõupingutusi tugevdatakse ja toetatakse kohaste vahenditega ning et edasiminekut hinnatakse nähtavate edusammude järgi; rõhutab siiski, et igasugust integratsioonipoliitikat tuleb ellu viia romi kogukondi täielikult kaasates ja nendega koostööd tehes;

20.   nõuab meetmete võtmist detsentraliseerimise strateegia tõhusaks rakendamiseks, et märkimisväärselt tugevdada kohalikke haldusstruktuure ja anda neile vajalik suutlikkus etendada Bulgaaria reformides täisväärtuslikku ja aktiivset rolli;

Majanduskriteeriumid

21.   tunnustab Bulgaariat meetmete võtmise eest, nagu nõuti Euroopa Parlamendi viimases resolutsioonis Bulgaaria kohta, mis kindlustavad jätkuvalt Bulgaaria majanduslikku tulemuslikkust oluliste struktuurireformide ja nõuetekohase eelarvepoliitika kaudu, ning julgustab astuma edasisi samme jooksevkonto defitsiidi vähendamiseks; rõhutab, et tugev keskendumine majandusarengule on ELi liikmesusest tulenevate väljakutsete ja võimalustega toime tulemiseks hädavajalik;

22.   tervitab komisjoni otsust Bulgaaria erastamisprogrammi positiivse mõju kohta; märgib, et erasektori osakaal SKT-st jõudis 2005. aasta esimesel poolel 67%ni, mis tähendab võrreldes 2004. aasta esimese poolega 2,2%st tõusu; nõuab riigihangete, pakkumiste ja väljastpoolt töö tellimiste läbiviimisel suuremat läbipaistvust;

23.   tervitab märkimisväärseid edusamme investeeringuid ja majanduskasvu soodustava ettevõtluskeskkonna loomisel ning erasektori, riigi ja Euroopa vahendite suunamist majandustegevusele tõhusa ja õiglase õigusliku, haldusliku ja reguleeriva struktuuri väljatöötamisele; rõhutab jätkuvalt usaldusväärse õigussüsteemi ja avaliku halduse vajalikkust tervisliku ettevõtluskliima ja tugeva detsentraliseeritud infrastruktuuri loomisel, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks;

24.   soovitab võtta meetmeid tööturu paindlikumaks muutmiseks, uuenduslikkuse julgustamiseks, tööjõu liikuvuse suurendamiseks ning haridus- ja koolitusprogrammide arendamiseks; soovib samas, et tehtaks samme tööpuuduse tegeliku taseme ja iseloomu kindlakstegemiseks, võttes arvesse tööjõu puudust mõnedes sektorites;

25.   tuletab Bulgaariale meelde, et nagu märgiti Bulgaariat käsitlevas üldises seirearuandes, peab riik suurendama jõupingutusi siseturu kõikides valdkondades, et tagada selle tõhus toimimine;

Ühenduse õigustik

26.   tervitab Bulgaaria poolt põllumajandussektoris tehtud edusamme, kuid nõuab koheseid meetmeid, et tagada vajalike järelevalve- ja makseasutuste olemasolu, mis tegeleksid selles valdkonnas täitmata õiguslike kohustustega seonduvate probleemidega; rõhutab vajadust pöörata kõrgendatud tähelepanu maakasutuse parandamisele ja maaomandiga seonduvate küsimuste lahendamisele; julgustab Bulgaariat kasutama hiiglaslikku potentsiaali tõhusaks mahepõllumajanduseks;

27.   kutsub Bulgaariat üles tagama loomade heaolu käsitlevatest kõrgeimatest standarditest kinnipidamine kõigis õiguslikes ja praktilistes meetmetes, näiteks loomade transportimisel ja tapmisel; nõuab eelkõige jõulist tegutsemist Bulgaaria suutlikkuse suurendamisel, et vastata loomade tervise, veterinaarteenistuste ja fütosanitaarkontrolliga seonduvatele väljakutsetele, eriti ohu korral rahva tervisele, nagu linnugripi puhul, või toiduvarude ohutusele;

28.   rõhutab, et ühinemiseelse abi haldamist ja järelevalvet tuleb oluliselt parandada, et valmistada Bulgaariat ette ELi struktuurifondide tõhusamaks kasutamiseks; arvab eelkõige, et tuleb kiirendada jõupingutusi Phare ja ISPAga seotud laiendatud detsentraliseeritud rakendussüsteemi akrediteerimiseks ja et komisjon peaks samas suunama edasise abi valdkondadesse, kus seda kõige rohkem vajatakse;

29.   rõhutab, et on oluline tagada tulevikunõuetele vastaval tasemel energiavarud; rõhutab taastuvate energiaallikatega seonduva uue tootmisvõimsuse, samuti energia säästmise ja Kyoto protokolli eesmärkide olulisust; ning kutsub taas kord nõukogu ja komisjoni üles tagama, et Bulgaaria peab kinni ühinemislepingust tulenevast Kozloduy jõujaama kolmanda ja neljanda reaktori sulgemiskuupäevast; väljendab siiski lootust, et Bulgaaria täidab kohustust sulgeda jaama kolmas ja neljas reaktor, ning rõhutab, et Bulgaariat tuleks toetada mainitud reaktorite sulgemise tagajärjel tekkiva energia puudujäägi leevendamisel;

30.   nõuab tõhusate meetmete rakendamist reostuse, ebaseadusliku metsaraie ja kaubandussektori poolse ebaseadusliku puidu nõudluse vältimiseks;

31.   tuletab Bulgaariale meelde, et kohest tähelepanu tuleb pöörata intellektuaal- ja tööstusomandi kaitse rakendamise ja jõustamise parandamisele;

32.   kinnitab oma toetust Bulgaaria meditsiiniõdedele, keda Liibüas alates 1999. aastast vahi all hoitakse ning kelle suhtes hetkel kehtib surmaotsus; on Liibüa ülemkohtu jätkuvast viivitusest apellatsiooniprotsessis jahmunud; kutsub Liibüa kõrgeimaid ametivõime üles vastama laialdastele rahvusvahelistele üleskutsetele lahendada see kohutav olukord kiiresti ja rahuldavalt;

33.   nõuab, et liikmesriigid, kes ei ole veel Bulgaaria ühinemislepingut Euroopa Liiduga ratifitseerinud, teeksid seda nii kiiresti kui võimalik;

o
o   o

34.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Bulgaaria Vabariigi valitsusele ja Rahvusassambleele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika