Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/2204(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0342/2005

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0342/2005

Keskustelut :

PV 14/12/2005 - 14

Äänestykset :

PV 15/12/2005 - 5.21

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2005)0530

Hyväksytyt tekstit
PDF 127kWORD 54k
Torstai 15. joulukuuta 2005 - Strasbourg
Bulgarian valmius liittyä Euroopan unioniin
P6_TA(2005)0530A6-0342/2005

Euroopan parlamentin päätöslauselma Bulgarian valmiudesta liittyä Euroopan unioniin (2005/2204(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2005 allekirjoitetun sopimuksen Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin,

–   ottaa huomioon asiaa koskevat päätöslauselmansa ja aiemmat mietintönsä liittymisneuvottelujen aloittamisesta tähän hetkeen asti,

–   ottaa huomioon Brysselissä 16. ja 17. joulukuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajiston päätelmät,

–   ottaa huomioon komission vuoden 2005 kokonaisvaltaisen seurantakertomuksen Bulgarian jäsenyysvalmisteluista (KOM(2005)0534),

–   ottaa huomioon komission jäsenen Olli Rehnin 7. marraskuuta 2005 päivätyn kirjeen Bulgarian hallitukselle,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6-0342/2005),

A.   ottaa huomioon, että 14. joulukuuta 2004 päättyneiden liittymisneuvottelujen jälkeen Bulgaria allekirjoitti liittymissopimuksen 25. huhtikuuta 2005 ja ratifioi sen 11. toukokuuta 2005,

B.   katsoo, että Bulgaria on edistynyt jäsenyydelle asetettujen velvoitteiden täyttämiseksi ajallaan, jotta yhteinen tavoitteemme Bulgarian liittymisestä Euroopan unioniin 1. tammikuuta 2007 saavutetaan, johon päivämäärään mennessä maan on täytettävä liittymissopimuksessa vahvistetut ehdot,

C.   katsoo, että Bulgarian liittymisen perusteena tulisi yksinomaan olla sen omat saavutukset, sen liittymistä ei pidä yhdistää minkään muun maan jäsenyyshakemukseen eikä Bulgariaa pidä asettaa epäsuotuisaan asemaan EU:n tulevaa laajenemista koskevista Bulgariaan liittymättömistä syistä; toivoo kuitenkin edelleen, että Romanian ja Bulgarian liittyminen voisivat tapahtua samanaikaisesti,

1.   panee tyytyväisenä merkille, että useat jäsenvaltiot ovat ratifioineet Bulgarian liittymissopimuksen, ja kehottaa muita jäsenvaltioita saattamaan ratifiointiprosessin pikaisesti päätökseen;

2.   kiittää Bulgarian nykyistä ja edellisiä hallituksia niiden vakaasta sitoumuksesta unionin jäsenyyteen ja siihen johtavasta kehityksestä sekä pitää myönteisenä jatkuvuutta, jota Bulgarian hallitus ja kansalliskokous ovat osoittaneet kesäkuussa 2005 järjestettyjen vaalien jälkeen asettamalla jäsenyyteen liittyvät vaatimukset ensisijaiseen asemaan;

3.   on tyytyväinen Bulgarian edistymisestä jäsenyysvalmisteluissa esitettyyn yleisesti ottaen myönteiseen mutta osittain kriittiseen arvioon komission vuoden 2005 seurantakertomuksessa ja kehottaa Bulgarian hallitusta ja viranomaisia osoittamaan lujempaa ja näkyvää päättäväisyyttä niissä kohdissa, joiden kertomuksessa mainitaan tarvitsevan lisäponnisteluja, sekä osoittamaan ennen vuoden 2006 huhtikuuta (jolloin seuraava seurantakertomus laaditaan) käytännössä, että se on ryhtynyt toimenpiteisiin kertomuksessa vakaviksi huolenaiheiksi määriteltyjen epäkohtien korjaamiseksi;

4.   huomauttaa, että Bulgaria on 14 kuukautta ennen suunniteltua liittymistä edistynyt jäsenyydelle asetettujen vaatimusten täyttämisessä yhtä hyvin kuin uudet jäsenvaltiot liittymisprosessinsa vastaavana ajankohtana ennen unionin viidettä laajentumista;

5.   tunnustaa, että aikataulun mukainen liittyminen on merkittävä kannustin lisäponnisteluille ja uudistusten nopeuttamiselle; kehottaa Bulgarian viranomaisia esittämään konkreettisia tuloksia ja siten varmistamaan, että liittymiselle asetettu tavoiteajankohta 1. tammikuuta 2007 on saavutettavissa; huomauttaa samalla, että tekeillä olevat muutokset ovat jo sinänsä hyödyllisiä muutenkin kuin unioniin liittymisen edellytyksinä ja että uudenaikaistamis- ja muutosprosessin tulisi jatkua useita vuosia liittymisen jälkeen, mikä pitäisi huomioida koheesiorahastosta annettavan rahoituksen ehdoissa;

6.   pitää myönteisenä Bulgarian 18 parlamentaarisen tarkkailijan saapumista Euroopan parlamenttiin ja toivoo, että parlamentin, komission ja neuvoston tuloksellinen yhteistyö jatkuu päätöksissä, jotka koskevat Bulgarian kehitystä kohti unionin jäsenyyttä;

7.   muistuttaa parlamentin puhemiehen ja komission puheenjohtajan välillä käydystä kirjeenvaihdosta, joka koskee parlamentin täysimääräistä osallistumista kaikkeen keskusteluun liittymissopimuksen turvalausekkeiden aktivoimisesta; toteaa aikovansa ottaa kantaa näihin kysymyksiin ja erityisesti liittymisen ajankohtaan ottaen huomioon edistymisen tarpeellisten uudistusten toteuttamisessa erityisesti oikeuslaitosta ja lahjonnan torjumista koskevien jäsenyysedellytysten osalta, ja perustaa kantansa komission yksityiskohtaiseen ensi kevään tilannearvioon; odottaa siten, että komissio ja Bulgaria työskentelevät tässä asiassa tiiviissä yhteistyössä parlamentin kanssa;

8.   tunnustaa Bulgarian merkittävän osuuden Kaakkois-Euroopan vakauttamisessa ja aseman, joka sillä on edelleen alueen turvallisuuden ja vaurauden edistämisessä;

Poliittiset kriteerit

9.   toteuttaa, että Bulgaria täyttää edelleen poliittiset kriteerit, ja kehottaa Bulgariaa kohdistamaan mahdollisimman paljon poliittisia, taloudellisia ja hallinnollisia voimavaroja lainsäädännön ja strategioiden toimeenpanemiseksi, jotta saadaan käytännössä tuntuvia tuloksia; muistuttaa Bulgarian hallitukselle, että sen on lisättävä ponnistuksiaan riittävän hallinnollisen ja oikeudellisen kapasiteetin kehittämiseksi säännöstön täytäntöönpanemiseksi ja noudattamiseksi ja viittaa erityisesti korruption vastaiseen strategiaan ja oikeuslaitoksen pikaisesti tarvittavan uudistuksen jatkamiseen;

10.   tukee voimakkaasti kantaa, jonka mukaan oikeusvaltion periaatteilla on ensisijainen merkitys yleisen luottamuksen luomisessa ja ne ovat samoin perustana taloudelliselle kehitykselle ja näin ollen lisääntyvälle vauraudelle;

11.   tunnustaa, että tiettyjen vakavan rikollisuuden muotojen kuten huumekaupan, ihmiskaupan ja rahan väärentämisen torjunnassa tapahtuneen edistymisen vuoksi Bulgarian rikollisuus on laskenut monien jäsenvaltioiden tasolle, ja kannustaa Bulgariaa jatkamaan ponnistelujaan;

12.   ilmaisee samalla huolensa Bulgarian järjestäytyneen rikollisuuden röyhkeästä luonteesta, sen tavasta halveksia lakia ja uhmata valtiovaltaa sekä sen osallisuudesta viime vuosina tehtyihin ammattimaisiin murhiin joutumatta niistä vastuuseen; panee huolestuneena merkille, että vain pieni osa vakavista rikoksista johtaa rikosoikeudellisiin tuomioihin;

13.   pahoittelee, että vaikka Bulgaria sijoittuikin kansainvälisessä Corruption Perceptions -selvityksessä paremmin kuin yksi jäsenvaltio ja kolme muuta hakijamaata, maan sijoitus listalla ei tästä huolimatta ole hyvä ja että tähän päivään mennessä maassa on tuomittu vasta muutamia korkeita virkamiehiä korruptiosta;

14.   kannustaa korkean tason virkamiehiä sanoutumaan julkisesti irti kaikenlaisesta korruptiosta ja osoittamaan siten sitoutumistaan; kannustaa voimakkaasti korkean tason virkamiehiä tukemaan säännöksiä, jotka edellyttävät virkamiesten henkilökohtaisen vaarallisuuden ja tuloveroilmoitusten julkistamista;

15.   pitää myönteisenä aloitteita, jotka koskevat järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunnassa mukana olevien eri ministeriöiden ja virastojen välisen koordinoinnin parantamista, sekä poliisin ja turvallisuuspalvelujen järjestämiseen ja hallintoon suunniteltuja parannuksia; suhtautuu myönteisesti useisiin uusiin toimenpiteisiin, kuten rikosprosessilakiin, ja kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä nopeasti ja tehokkaasti; muistuttaa kuitenkin oikeusjärjestelmän uudistusten jatkamisesta edellytyksenä kaikille muille uudistusaloitteille; tunnustaa lisäksi, että useat jäsenvaltiot ovat antaneet erinomaista asiantuntijatukea, ja kehottaa sellaisia jäsenvaltioita, joilla on järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan erikoisasiantuntemusta, antamaan pikaisesti lisätukea; toteaa, että tyydyttävään tulokseen voidaan päästä vain tehostamalla ponnisteluja kansallisen tason lisäksi myös paikallisella tasolla;

16.   kehottaa näin ollen toteuttamaan seuraavia lisätoimia: Bulgarian perustuslain muuttaminen selkeämmän työnjaon ja paremman tehokkuuden aikaansaamiseksi rikoksista syyttämisessä ja niiden tutkinnassa; pääsyyttäjän ja apulaissyyttäjien valvonnan tehostaminen ja näiden vastuunalaisuus, tehostetut toimet oikeusjärjestelmässä esiintyvää korruptiota koskevan tutkinnan helpottamiseksi erityisesti vaatimalla läheisempää yhteistyötä asianosaisten elinten sisällä ja välillä; parempi tuomarien nimittämisjärjestelmä; poliisivoimien palkkojen parantaminen, voimavarojen lisääminen ja nopean uralla etenemisen edistäminen sekä lisääntyvä huomio järjestäytyneen rikollisuuden piirissä toimivien henkilöiden varallisuuden takavarikoimiseksi;

17.   panee merkille Bulgarian strategisen sijainnin unionin ulkorajalla ja suosittaa yhteisiä lisäponnisteluja rajavalvonnan kaikkien näkökohtien, kuten järjestäytyneen rikollisuuden vastustamiseen, ihmiskauppaan ja huumeiden salakuljetukseen sekä kansanterveyteen ja eläinten terveyden valvontaan liittyvien toimien parantamiseksi; kehottaa Bulgarian viranomaisia varmistamaan, että rajavalvontaa koskevan säännöstön täytäntöönpanon varmistamiseksi on saatavana riittävät henkilöstövoimavarat; kehottaa myös erityisesti Länsi-Balkanin naapurivaltioita tehostamaan toimiaan;

18.   pyytää, että voimavaroja suunnattaisiin enemmän lastenkotien ja heikossa asemassa oleville lapsille sekä erityistä tukea tarvitseville lapsille, kuten vammaisille lapsille tarkoitettujen koulujen parantamiseen sekä laitoshoidon vaihtoehtoja koskevan suunnitelman nopeampaan ja tehokkaampaan toteuttamiseen ottaen tässä yhteydessä huomioon, että Bulgariassa suhteellisen suuri osuus lapsista on hoidossa; pyytää komissiota tutkimaan ja seuraamaan hoitolaitoksissa elävien vammaisten asemaa; haluaa kannustaa adoptiota koskevia lainmuutoksia ja muutoksia käytännöissä ulkomaille adoptoitavien bulgarialaislapsien määrän vähentämiseksi edelleen, sekä edistää kansallista adoptiota ja mahdollisia adoptiovanhempia koskevan yhtenäisen kansallisen rekisterin luomista, ja kannustaa sijoituskotien käyttöä kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti; kehottaa jatkamaan psykiatrisen hoidon uudistusta; vaatii myös perustamaan nuorisotuomioistuinjärjestelmän, jota tukevat asianmukaiset rakenteet ja tukijärjestelyt;

19.   panee merkille, että Bulgaria on toteuttanut käytännönläheisiä toimenpiteitä romaniväestön sopeuttamiseksi paremmin yhteiskuntaan, mutta korostaa, että keskeisiä uudistuksia syrjinnän torjumiseksi opetuksen, asumisen ja terveydenhoidon aloilla ei vielä ole saatettu loppuun; kehottaa kiinnittämään enemmän huomiota "toimintasuunnitelmaan, jolla pannaan täytäntöön ohjelma romaniväestön tasaveroiseksi integroimiseksi Bulgarian yhteiskuntaan vuosina 2005–2006"; panee merkille, että monet romanit joutuvat yhä kohtaamaan syrjintää ja että romaninaiset ovat erityisen suuressa vaarassa joutua ihmiskaupan ja prostituution uhreiksi; vaatii tehostamaan ponnistuksia laadukkaan koulutuksen saatavuuden varmistamiseksi ja erottelun poistamiseksi ja varaamaan sitä varten asianmukaiset määrärahat, ja arvioimaan edistystä näkyvien parannusten perusteella; painottaa kuitenkin, että kaikki yhteiskuntaan sopeuttamiseen tähtäävät politiikat on pantava täytäntöön niin, että romaniyhteisö voi osallistua niihin ja tukea niitä täysipainoisesti;

20.   kehottaa toimiin hajauttamisstrategian toteuttamiseksi tehokkaasti niin, että paikallisia hallintorakenteita vahvistetaan tuntuvasti ja että niillä olisi tarvittavat valmiudet toimiakseen täysimittaisesti ja aktiivisesti Bulgarian muutosprosesseissa;

Taloudelliset kriteerit

21.   kehottaa Bulgariaa ryhtymään toimiin, kuten Euroopan parlamentin viimeisimmässä Bulgariaa koskevassa päätöslauselmassa vaadittiin, maan taloudellisen toimintakyvyn vahvistamiseksi edelleen perusteellisten rakenteellisten muutosten ja vakaan veropolitiikan avulla ja kannustaa lisäponnisteluihin nykyisen alijäämän pienentämiseksi; korostaa, että keskittyminen taloudelliseen edistykseen on ensisijaisen tärkeää unionin jäsenyyden mukanaan tuomien haasteiden ja mahdollisuuksien hallitsemiseksi;

22.   pitää myönteisenä komission arviota Bulgarian yksityistämisohjelman positiivisista vaikutuksista; huomauttaa, että yksityisen sektorin osuus BKT:sta oli 67 prosenttia vuoden 2005 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, mikä tarkoittaa 2,2 prosentin nousua vuoden 2004 samaan ajanjaksoon verrattuna; vaatii suurempaa avoimuutta julkisiin hankintoihin, tarjouskilpailuihin ja urakkasopimuksiin;

23.   pitää myönteisenä investointeihin ja kasvuun johtavan liiketoimintaympäristön kehittämisessä tapahtunutta huomattavaa edistystä sekä yksityisen sektorin, valtion ja Euroopan unionin rahoituksen keskeisiä toimintakohteita talouselämän tehokkaiden ja tasapuolisten juridisten ja hallinnollisten rakenteiden sekä sääntelyrakenteiden kehittämiseksi; korostaa edelleen luotettavan oikeusjärjestelmän ja julkishallinnon merkitystä terveelle liiketoimintaympäristölle ja voimakkaasti hajautetun infrastruktuurin merkitystä erityisesti pk-yrityksille;

24.   suosittaa toimenpiteitä työmarkkinoiden joustavuuden lisäämiseksi, innovoinnin kannustamiseksi, työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi sekä opetus- ja koulutusohjelmien parantamiseksi; toivoo samalla toimenpiteitä työttömyyden todellisten mittasuhteiden ja luonteen arvioimiseksi tiettyjen alojen työvoimapula huomioon ottaen;

25.   muistuttaa Bulgariaa, että sen on tehostettava ponnisteluja sisämarkkinoiden kaikilla alueilla, kuten äskettäisessä Bulgariaa koskevassa kattavassa seurantakertomuksessa todettiin, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden tehokas toiminta;

Yhteisön säännöstö

26.   suhtautuu myönteisesti Bulgarian maatalouden alalla saavuttamaan edistykseen, mutta kehottaa välittömiin toimiin valvonta- ja maksajavirastojen perustamiseksi, jotta se pystyisi vastaamaan alaa koskeviin huomattaviin lainsäädännöllisiin sitoumuksiin; korostaa tarvetta kiinnittää suurempaa huomiota maankäytössä tehtäviin parannuksiin ja maanomistusta koskevien ongelmien selvittämiseen; kannustaa Bulgariaa hyödyntämään luonnonmukaisen viljelyn tarjoamat valtavat mahdollisuudet;

27.   kehottaa Bulgariaa varmistamaan, että se noudattaa eläinten hyvinvointia koskevia korkeimpia mahdollisia standardeja kaikkien lainsäädännöllisten ja käytännön toimenpiteiden yhteydessä, kuten esimerkiksi eläinten kuljetuksessa ja teurastuksessa; kehottaa erityisesti Bulgariaa ryhtymään päättäväisiin toimiin valmiuksiensa parantamiseksi, jotta se pystyisi vastaamaan eläinten terveyteen, eläinlääkintäpalveluihin ja kasvinsuojelutarkastuksiin liittyviin haasteisiin erityisesti silloin, kun näihin liittyy kansanterveydellistä vaaraa, kuten lintuinfluenssan tapauksessa, tai elintarviketurvallisuutta uhkaavaa vaaraa;

28.   painottaa, että liittymistä valmistelevan tuen hallinnointia ja valvontaa on merkittävästi tehostettava Bulgarian valmistautumiseksi EU:n rakennerahastojen tehokkaampaan hyödyntämiseen; erityisesti on lisättävä ponnisteluja Phare-ohjelmaan ja Ispa-välineeseen kuuluvan laajennetun hajautetun täytäntöönpanojärjestelmän toteuttamiseksi; katsoo, että komission tulisi samanaikaisesti osoittaa lisätukea niille alueille, jotka sitä eniten tarvitsevat;

29.   korostaa, että on tärkeää varmistaa energiatoimitusten säilyttäminen tasolla, jolla taataan tarpeet tulevaisuudessa; painottaa uusiutuvia energialähteitä koskevan tuotantokapasiteetin kasvattamisen, energian säästämiseen tähtäävien ponnistelujen ja Kioton sopimuksen tavoitteiden merkitystä; kehottaa jälleen neuvostoa ja komissiota varmistamaan, että Bulgaria pitää kiinni Kozloduyn ydinvoimalan yksikköjen 3 ja 4 sulkemisajankohtaa koskevista, liittymissopimuksen mukaisista sitoumuksistaan; toivoo kuitenkin, että Bulgaria pitää kiinni kyseisen voimalan yksikköjen 3 ja 4 sulkemisesta antamistaan sitoumuksista, ja korostaa, että Bulgariaa on tuettava kyseisten sulkemisten aiheuttaman energiavajeen täyttämisessä;

30.   kehottaa toteuttamaan tehokkaita toimenpiteitä, joilla estetään teollisuuden aiheuttama pilaantuminen, laittomat hakkuut ja laittoman puutavaran kysyntä;

31.   muistuttaa Bulgariaa siitä, että sen on kiinnitettävä pikaisesti huomiota tekijänoikeuksien ja teollisten oikeuksien suojan täytäntöönpanon ja valvonnan parantamiseen;

32.   toistaa tukensa Libyassa vuodesta 1999 lähtien vangittuina oleville bulgarialaisille sairaanhoitajille, jotka on tuomittu kuolemaan; on tyytymätön muutoksenhakumenettelyn pitkittymiseen entisestään Libyan korkeimmassa oikeudessa; kehottaa Libyan viranomaisia reagoimaan esitettyihin lukuisiin kansainvälisiin vetoomuksiin nopean ja tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi tähän kauhistuttavaan tilanteeseen;

33.   kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet Bulgarian liittymissopimusta Euroopan unioniin, ratifioimaan sen mahdollisimman pian;

o
o   o

34.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Bulgarian tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö