Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/2204(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0342/2005

Pateikti tekstai :

A6-0342/2005

Debatai :

PV 14/12/2005 - 14

Balsavimas :

PV 15/12/2005 - 5.21

Priimti tekstai :

P6_TA(2005)0530

Priimti tekstai
PDF 220kWORD 72k
Ketvirtadienis, 2005 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras
Bulgarijos pasirengimas narystei Europos Sąjungoje
P6_TA(2005)0530A6-0342/2005

Europos Parlamento rezoliucija dėl Bulgarijos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje (2005/2204(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 25 d. pasirašytą Bulgarijos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą sutartį,

–   atsižvelgdamas į nuo derybų dėl narystės pradžios priimtas su tuo susijusias rezoliucijas ir pranešimus,

–   atsižvelgdamas į pirmininkavimo išvadas, pateiktas 2004 m. gruodžio 16–17 d. Briuselio Europos Vadovų Taryboje,

–   atsižvelgdamas į Komisijos 2005 m. išsamų stebėsenos pranešimą dėl Bulgarijos (KOM(2005)0534),

–   atsižvelgdamas į ES Komisijos nario Olli Rehn 2005 m. lapkričio 7 d. laišką Bulgarijos vyriausybei,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6-0342/2005),

A.   kadangi 2004 m. gruodžio 14 d. baigusi derybas dėl narystės Bulgarija 2005 m. balandžio 25 d. pasirašė Stojimo sutartį, o 2005 m. gegužės 11 d. ją ratifikavo,

B.   kadangi siekdama mūsų bendro tikslo – Bulgarijos įstojimo į ES 2007 m. sausio 1 d., ji eina teisingu keliu laiku prisiimdama narystės įsipareigojimus ir iki tos dienos ji privalo būti įvykdžiusi visas Stojimo sutartyje nustatytas sąlygas,

C.   kadangi, kaip jau yra anksčiau buvo pabrėžta, Bulgarijos įstojimas turi priklausyti tik nuo jos pačios nuopelnų ir neturi būti susijęs su jokios kitos šalies kandidatavimu ir tam neturi pakenkti nesusiję klausimai dėl būsimos ES plėtros; kadangi ji vis dėlto išreiškia viltį, kad Rumunijos ir Bulgarijos įstojimas įvyks tuo pačiu metu;

1.   sveikina, kad daugelis valstybių narių ratifikavo Bulgarijos stojimo sutartį, ir ragina likusias nares greičiau užbaigti ratifikavimo procesą;

2.   sveikina Bulgarijos vyriausybę su jos tvirtu atsidavimu ir pažanga siekiant narystės ES, taip pat sveikina, turėdamas omenyje 2005 m. birželio mėn. vykusius visuotinius rinkimus, kad vyriausybė ir nacionalinė asamblėja palaiko tęstinumą, nusistatydamos reikalavimų dėl narystės prioritetus;

3.   sveikina Bulgariją su Komisijos 2005 m. išsamios stebėsenos pranešime pateiktu iš esmės teigiamu, bet iš dalies kritišku Bulgarijos pažangos siekiant narystės įvertinimu ir ragina Bulgarijos vyriausybę bei valdžios institucijas parodyti didesnį ir akivaizdesnį pasiryžimą tose srityse, kurios dabar pristatomos kaip reikalaujančios daugiau dėmesio, ir iki 2006 m. balandžio mėn. (nes tada bus parengtas kitas stebėsenos pranešimas) konkrečiu būdu įrodyti, kad buvo imtasi rezultatyvių veiksmų, siekiant pagerinti padėtį didelį susirūpinimą kėlusiose srityse;

4.   pažymi, kad įvykdant narystės kriterijus prieš keturiolika mėnesių iki įstojimo Bulgarija yra beveik pasiekusi tokį lygį, o kai kuriose srityse net ir aukštesnį lygį, kaip naujosios valstybės narės atitinkamu etapu penktosios ES plėtros metu;

5.   pripažįsta, kad numatomas įstojimas laiku yra esminė paskata dėti didesnes pastangas ir pagreitinti reformos tempą; ragina Bulgarijos valdžios institucijas pasiekti juntamų rezultatų ir taip užtikrinti, kad numatyta įstojimo data 2007 m. sausio 1 d. yra reali; taip pat pažymi, kad dėl to atlikti pakeitimai yra naudingi savaime, o ne tik kaip būtini narystei ES, ir kad modernizavimo procesas ir reforma turi tęstis dar daugelį metų įstojus, ir tai turi atsispindėti sąlygose dėl sanglaudos finansavimo;

6.   sveikina 18 Bulgarijos parlamento narių, kurie kaip stebėtojai atvyko į Europos Parlamentą, ir tikisi rezultatyvaus Parlamento, Komisijos ir Tarybos bendradarbiavimo priimant sprendimus, susijusius su Bulgarijos pažanga siekiant ES narystės;

7.   primena Europos Parlamento ir Komisijos Pirmininkų pasikeitimą laiškais dėl Europos Parlamento visapusiško dalyvavimo svarstant Stojimo sutartyje numatytos apsaugos sąlygos taikymą; atkreipia dėmesį, kad Parlamentas šiais klausimais, ypač dėl įstojimo laiko, atsižvelgdamas į tai, kaip įgyvendinamos reikalingos reformos, ypač narystės reikalavimai dėl teismų sistemos ir kovos su korupcija srityse, bei į išsamų padėties įvertinimą, kurį Komisija atliks kitą pavasarį, pateiks savo nuomonę; todėl tikisi, kad Komisija ir Bulgarijoa šiuo klausimu glaudžiai bendradarbiaus su Parlamentu;

8.   pripažįsta reikšmingą Bulgarijos indėlį į stabilumo palaikymą išsiplėtusiame Pietryčių Europos regione ir jos nenutrūkstamą vaidmenį skatinant regiono saugumą ir gerovę;

Politiniai kriterijai

9.   pažymi, kad Bulgarija tęsia politinių kriterijų įvykdymą, ir ragina Bulgariją visą politinę, finansinę ir administracinę energiją nukreipti į realų įstatymų ir strategijų įgyvendinimą, kad būtų pasiekta akivaizdžių rezultatų; primena Bulgarijos vyriausybei būtinybę greičiau baigti pasirengimą, ypač suformuoti pakankamus administracinius ir teismų gebėjimus įgyvendinti acquis, ypač Kovos su korupcijos strategijos ir tolesnės neatidėliotinos teismų reformos srityse;

10.   ypač palaiko nuomonę, kad teisinės valstybės sukūrimas yra labai svarbus norint sukurti viešą pasitikėjimą, jis taip pat suteikia pagrindą ekonominei pažangai ir iš to kylančiai gerovei;

11.   pripažįsta, kad dėl pažangos, kuri buvo pasiekta kovojant su tokiais sunkiais nusikaltimais kaip narkotikų prekyba, prekyba žmonėmis ir pinigų klastojimas, nusikalstamumas Bulgarijoje sumažėjo iki daugelio valstybių narių lygio ir ragina Bulgariją tęsti šiuos veiksmus;

12.   taip pat išreiškia susirūpinimą dėl Bulgarijos organizuotų nusikaltėlių įžūlumo, įstatymų nepaisymo ir iššūkių šalies valdžiai ir jų aiškiai nebaudžiamo dalyvavimo plačiai nuskambėjusiose žmogžudystėse pastaraisiais metais; su susirūpinimu pažymi, kad mažą dalį sudaro ištirtos rimtų nusikaltimų bylos ir skirtos bausmės;

13.   apgailestauja, kad pagal tarptautinio korupcijos suvokimo indekso rezultatų skalę būdama aukščiau už vieną valstybę narę ir tris ES kandidates Bulgarija vis dėlto nepasižymi aukštais rezultatais ir kad iki šiol mažai atskleista ir nubausta korupcija įtariamų aukšto rango pareigūnų;

14.   ragina aukšto rango pareigūnus viešai atsiriboti nuo bet kokios korupcijos, taip parodant savo atsidavimą; labai ragina aukšto rango pareigūnus pritarti nuostatoms, reikalaujančioms, atskleisti informaciją apie asmeninį turtą ir pildyti pajamų mokesčio deklaracijas;

15.   sveikina iniciatyvą pagerinti įvairių ministerijų ir operatyvinių tarnybų kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija koordinavimą ir numatytą policijos bei apsaugos paslaugų teikimo organizavimo gerinimą; pritaria daugeliui priimtų naujų priemonių, ypač baudžiamojo proceso kodeksui, ir ragina kuo greičiau šias priemones sėkmingai įgyvendinti; tačiau vėl pakartoja, kad labai svarbi būsima teismų reforma, būtina visoms kitoms pažangioms iniciatyvoms įgyvendinti; be to, pripažįsta, kad kelios valstybės narės suteikė puikią specializuotą paramą ir prašo, kad tos valstybės narės, kurios turi specialią kovos su organizuotu nusikalstamumu patirtį, suteiktų skubią papildomą pagalbą; atkreipia dėmesį, kad patenkinamų rezultatų bus galima pasiekti tik sustiprinus pastangas ne tik nacionaliniu, bet ir vietos lygmeniu;

16.   dėlto ragina imtis šių papildomų veiksmų: priimti Konstitucijos pataisas, kad būtų aiškiau paskirstytos pareigos ir pasiekta geresnių rezultatų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn ir nusikaltimų tyrimo srityje; įvesti didesnę vyriausiojo prokuroro ir jo pavaduotojų kontrolę bei atsiskaitomybę; pagerinti priemones, lengvinančias korupcijos teismų sistemoje ištyrimą, ypač primygtinai reikalaujant, kad atitinkamos tarnybos glaudžiau bendradarbiautų tarpusavyje ir viduje; gerinti teisėjų skyrimo sistemą; padidinti policininkų atlyginimus, išteklius ir greito paaukštinimo tarnyboje galimybes; daug dėmesio skirti organizuotų nusikaltėlių turto konfiskavimui;

17.   atkreipia dėmesį, kad Bulgarija užima strateginę vietą prie ES išorinės sienos ir rekomenduoja tolesniais suderintais veiksmais gerinti visus pasienio kontrolės aspektus, įskaitant priemones kovai su organizuotu nusikalstamumu, prekyba žmonėmis ir narkotikais, taip pat su visuomenine sveikata susijusias priemones, kaip pvz. gyvūnų ligų kontrolė; ragina Bulgarijos valdžios institucijas užtikrinti pakankamai žmogiškųjų išteklių, reikalingų sienų kontrolės acquis įgyvendinti; bei ragina kaimynines šalis, ypač esančias Vakarų Balkanų regione, suintensyvinti savo veiklą;

18.   ragina daugiau lėšų skirti našlaičių prieglaudų, neįgalių vaikų ar vaikų su specialiais poreikiais mokyklų gerinimui ir efektyvesniam deinstitucionalizacijos planui įgyvendinti, atsižvelgiant į tai, kad Bulgarijoje yra sąlyginai didelis vaikų, kuriem reikalinga globa, skaičius; prašo Komisijos atlikti tyrimą ir stebėti įstaigose gyvenančių neįgalių vaikų padėtį; tikisi, kad siekiant sumažinti įvaikintų vaikų skaičių užsieniečių šeimose ir skatinti įsivaikinimą šalies viduje, turint omenyje ir bendro nacionalinio siekiančiųjų įsivaikinti šeimų registro sukūrimą, skatina įstatymų ir įvaikinimo tvarkos pakeitimus; taip pat reikia skatinti globą remiantis geriausia tarptautinio masto patirtimi; ragina tęsti reformą psichinės priežiūros srityje; taip pat ragina įsteigti specialiai jaunimui skirtą teismų sistemą, paremtą atitinkama struktūra ir susitarimais;

19.   pažymi, kad praktinėms priemonėms, kurių Bulgarija ėmėsi siekdama pagerinti romų integraciją į visuomenę, tačiau pabrėžia, kad esminės reformos būtinos kovojant su diskriminacija švietimo, apgyvendinimo ir sveikatos apsaugos srityje, ragina atkreipti didesnį dėmesį į "Veiksmų planą įgyvendinant pagrindų programą 2005 – 2006 m. lygiavertei romų integracijai į Bulgarijos visuomenę"; atkreipia dėmesį, kad romai vis dar susiduria su diskriminavimo problema, o romų moterys ypač kenčia nuo prekybos žmonėmis ir prostitucijos; primygtinai ragina daugiau pastangų skirti prieigai prie kokybinio švietimo ir kovai su atskirtimi bei tinkamai šias sritis finansuoti ir kad apie pažangą būtų sprendžiama iš akivaizdaus pagerėjimo; tačiau pabrėžia, kad integracijos politika turi būti vykdoma pilnai įsijungiant romų bendruomenėms ir su jomis bendradarbiaujant;

20.   ragina imtis veiksmų efektyviai įgyvendinti decentralizacijos strategiją tam, kad žymiai sustiprėtų vietinės administracinės struktūros ir kad jos turėtų reikiamą kompetenciją aktyviai dalyvauti Bulgarijos reformų įgyvendinimo procese;

Ekonominiai kriterijai

21.   giria Bulgariją už jos veiksmus, kurių buvo pareikalauta Parlamento paskutinėje rezoliucijoje dėl Bulgarijos, toliau stiprinti savo ekonominę veiklą atliekant svarbias struktūrines reformas ir vykdant reikiamas mokesčių politikas, ir skatina toliau dėti pastangas siekiant sumažinti einamųjų sąskaitų deficitą; pabrėžia, kad siekiant susidoroti su iššūkiais ir pasinaudoti narystės ES proga, visas pastangas reikia sutelkti į ekonomikos pažangą;

22.   sveikina su Komisijos sprendimu teigiamai įvertinti privatizacijos programos rezultatus; pažymi, kad privatus sektorius per pirmąjį 2005 m. pusmetį sudarė 67 proc. bendrojo vidaus produkto ir padidėjo 2,2 proc., palyginti su tuo pačiu 2004 m. laikotarpiu; ragina laikytis didesnio skaidrumo vykdant viešuosius pirkimus, skelbiant pasiūlymus ir sudarant sutartis;

23.   giria akivaizdžią pažangą kuriant verslo aplinką, kuri yra palanki investicijoms ir augimui ir kuri skatina privatų sektorių, valstybės ir Europos fondus kurti efektyvias ir nešališkas įstatymų leidžiamąsias, administracines ir reguliavimo struktūras, skirtas ekonominei veiklai; toliau pabrėžia patikimos teismų sistemos ir viešojo administravimo svarbą kuriant palankią verslui aplinką ir tvirtos decentralizuotos infrastruktūros, ypač naudingos mažoms ir vidutinėms įmonėms, reikšmę;

24.   rekomenduoja priemones, kurios suteiktų daugiau lankstumo darbo rinkoje, skatintų naujovių įdiegimą, padidintų darbo jėgos mobilumą ir pagerintų švietimo ir profesinio rengimo programas; taip pat tikisi, kad bus imtasi veiksmų nustatyti tikrąjį nedarbo lygį ir jo priežastis, žinant apie darbo jėgos stygių kai kuriose srityse;

25.   primena Bulgarijai, kad ji turi dėti daugiau pastangų visose vidaus rinkos srityse, kaip teigiama naujausiame Išsamiame stebėsenos pranešime dėl Bulgarijos, kad būtų užtikrintas jos veiksmingas veikimas;

Acquis communautaire

26.   sveikina Bulgarijos pažangą žemės ūkio sektoriuje, bet ragina imtis veiksmų užtikrinti, kad kontrolės ir mokėjimų agentūros yra įpareigotos spręsti klausimus dėl neįvykdytų įstatyminių įsipareigojimų šioje srityje; pabrėžia, kad visas pastangas reikia sutelkti žemės naudojimo sektoriui gerinti ir žemės nuosavybės problemoms spręsti; ragina Bulgariją pasinaudoti esamamu didžiuliu veiksmingos organinės žemdirbystės potencialu;

27.   ragina Bulgariją užtikrinti, kad visuose įstatymuose ir praktinėse priemonėse būtų laikomasi aukščiausių gyvūnų gerovės standartų, pavyzdžiui, gyvūnų transportavimo ir skerdimo srityje, ypač ragina imtis ryžtingų veiksmų stiprinant Bulgarijos galimybes priimti iššūkius gyvūnų sveikatos, veterinarijos paslaugų ir augalų sanitarinės kontrolės srityse, ypač tada, kai tai susiję su pavojumi visuomenės sveikatai kaip paukščių gripo atveju arba maisto produktų tiekimo saugumui;

28.   pabrėžia, kad pasirengimo narystei paramos valdymas ir kontrolė turi būti smarkiai sustiprinti, siekiant parengti Bulgariją efektyvesniam ES struktūrinių fondų panaudojimui; mano, kad ypač turi būti paspartintos pastangos akredituoti su Phare ir ISPA susijusią išplėstinę decentralizuotą įgyvendinimo sistemą ir kad Komisija turėtų tolesnę paramą skirti labiausiai to reikalaujančiose srityse;

29.   pabrėžia, kad svarbu užtikrinti tiekimą tokio elektros energijos kiekio, kuris ateityje bus reikalingas; taip pat pabrėžia naujo energijos gamybos pajėgumo, atsinaujinančių energijos išteklių atžvilgiu, bei pastangų taupyti energiją svarbą ir Kioto protokolo tikslus; dar kartą ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad Bulgarija laikytųsi Stojimo sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl Kozloduy elektrinės 3 ir 4 blokų uždarymo datos; tačiau tikisi, kad Bulgarija laikysis prisiimtų įsipareigojimų dėl elektrinės 3-ojo ir 4-ojo blokų uždarymo, ir pabrėžia, kad Bulgarijai reikėtų suteikti pagalbą panaikinti energijos trūkumus, atsirasiančius dėl šių blokų uždarymo;

30.   ragina imtis veiksmingų priemonių užkirsti kelią taršai, neteisėtam miško kirtimui ir nelegalios medienos paklausai prekybos pramonėje;

31.   primena Bulgarijai, kad nedelsiant reikia skirti dėmesio intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugos įgyvendinimo ir vykdymo gerinimui;

32.   pakartoja, kad remia Bulgarijos slaugytojas, nuo 1999 m. laikomas nelaisvėje Libijoje ir šiuo metu laukiančias mirties bausmės; išreiškia nerimą dėl to, kad Libijos Aukščiausiasis teismas toliau vilkina apeliacijos procesą; kreipiasi į aukščiausias Libijos valdžios institucijas prašydamas atsiliepti į plačiai paskelbtus tarptautinius prašymus priimti greitus ir teigiamus sprendimus dėl šios nemalonios situacijos;

33.   ragina Bulgarijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties dar neratifikavusias valstybes nares kuo greičiau tai padaryti;

o
o   o

34.   paveda Pirmininkui šią rezoliuciją perduoti Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir Bulgarijos Respublikos vyriausybei bei nacionalinei asamblėjai.

Teisinė informacija - Privatumo politika