Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/2204(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0342/2005

Iesniegtie teksti :

A6-0342/2005

Debates :

PV 14/12/2005 - 14

Balsojumi :

PV 15/12/2005 - 5.21

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2005)0530

Pieņemtie teksti
PDF 283kWORD 66k
Ceturtdiena, 2005. gada 15. decembris - Strasbūra
Bulgārija
P6_TA(2005)0530A6-0342/2005

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Bulgārijas gatavības līmeni kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti (2005/2204 (INI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līgumu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, kas parakstīts 2005. gada 25. aprīlī,

–   ņemot vērā tam atbilstīgās rezolūcijas un ziņojumus kopš pievienošanās sarunu sākuma,

–   ņemot vērā prezidentūras secinājumus 2004. gada 16. –17. decembra Briseles Eiropadomē,

–   ņemot vērā Komisijas 2005. gada Vispusīgo monitoringa ziņojumu par Bulgāriju (KOM(2005)0534),

–   ņemot vērā ES komisāra Olli Rehn 2005. gada 7. novembra vēstuli Bulgārijas valdībai,

–   ņemot vērā Reglamenta 45.  pantu,

–   ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A6-0342/2005),

A.   tā kā pēc pievienošanās sarunu noslēguma 2004. gada 14. decembrī Bulgārija parakstīja Pievienošanās līgumu 2005. gada 25. aprīlī un to ratificēja 2005. gada 11. maijā;

B.   tā kā Bulgārija turpina gatavošanos uzņemties saistības dalībai ES plānotajā termiņā, lai īstenotu kopīgo mērķi par pievienošanos ES 2007. gada 1. janvārī, taču tai vajadzēs pierādīt, ka Pievienošanās līguma nosacījumi līdz tam laikam ir izpildīti;

C.   tā kā, pēc Parlamenta atkārtoti uzsvērtiem izteikumiem, Bulgārijas pievienošanās gaitai jābūt atkarīgai vienīgi no tās pašas sasniegumiem, un to nedrīkst saistīt ar kādas citas valsts kandidatūru vai to kavēt, ņemot vērā nesaistītus apsvērumus par nākotnes ES paplašināšanās procesu; tomēr izsaka drošu cerību, ka Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās varēs notikt vienlaikus,

1.   atzinīgi vērtē Bulgārijas Pievienošanās ES līguma ratifikāciju, ko veikušas daudzas dalībvalstis, un prasa pārējām dalībvalstīm paātrināt ratifikācijas pabeigšanu;

2.   atzinīgi vērtē vairāku Bulgārijas valdību neatlaidīgo darbu saistību izpildē un sasniegto progresu ceļā uz dalību ES, kā arī atzinīgi vērtē nepārtrauktību valdības darbā un Nacionālās Asamblejas noteiktās prioritātes pievienošanās prasībām pēc 2005. gada jūnija vispārējām vēlēšanām Bulgārijā;

3.   atzinīgi vērtē visumā pozitīvo, bet dažās jomās arī kritisko Bulgārijas progresa novērtējumu Komisijas 2005. gada monitoringa ziņojumā par pievienošanos un prasa Bulgārijas valdībai un atbildīgām iestādēm pievērst pastiprinātu un skaidri redzamu apņēmību, rūpējoties par tām jomām, kam nepieciešami "pastiprināti pūliņi", un pirms 2006. gada aprīļa (kad tiks sagatavots nākamais Monitoringa ziņojums) konkrēti pierādīt, ka ir veikta efektīva darbība to jomu sakārtošanā, kuru sakarā ir izteiktas "nopietnas bažas";

4.   atzīmē, ka Bulgārija ir tikpat tuvu vai daudzos gadījumos tuvāk pievienošanās kritēriju izpildē četrpadsmit mēnešus pirms pievienošanās nekā jebkura cita jaunā dalībvalsts bija attiecīgajā pievienošanās posmā piektās paplašināšanās laikā;

5.   atzīst, ka savlaicīgas pievienošanās perspektīva ir galvenais stimuls, lai pieliktu pūliņus un paātrinātu reformas gaitu; prasa Bulgārijas atbildīgajām iestādēm sasniegt reālus rezultātus, tādējādi nodrošinot, ka pievienošanās termiņš 2007. gadā 1. janvārī ir sasniedzams; vienlaikus atzīmē, ka notiekošās pārmaiņas ir derīgas pašas par sevi, ne tikai kā ES pievienošanās priekšnoteikums, un ka modernizācijas un reformu procesam jāturpinās daudzus gadus pēc pievienošanās, un tas jāatspoguļo kohēzijas finansējuma nosacījumos;

6.   atzinīgi vērtē 18 Bulgārijas parlamentāro novērotāju ierašanos Eiropas Parlamentā un arī turpmāk sagaida Parlamenta, Komisijas un Padomes auglīgas sadarbības turpinājumu lēmumu pieņemšanā attiecībā uz Bulgārijas progresu ceļā uz dalību ES;

7.   atgādina par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja un Komisijas priekšsēdētāja vēstuļu apmaiņu par Parlamenta pilnīgu iesaisti attiecībā uz vienas Pievienošanās līguma drošības klauzulas pastiprināšanu; atzīmē, ka Parlaments pieņems nostāju par šiem jautājumiem, īpaši saistībā ar pievienošanās laika noteikšanu, ņemot vērā nepieciešamo reformu īstenošanas gaitu, īpaši pirmsiestāšanās prasības saistībā ar tiesu sistēmu un korupcijas apkarošanu, un Komisijas detalizētu situācijas izvērtējumu nākamā gada pavasarī; tādēļ sagaida, ka Komisija un Bulgārija strādās ciešā sadarbībā ar Parlamentu šajā jomā;

8.   atzīst Bulgārijas nozīmīgo ieguldījumu plašākā dienvidaustrumu Eiropas reģiona stabilitātē un tās pastāvīgo lomu reģiona drošības un labklājības veicināšanā;

Politiskie kritēriji

9.   atzīmē, ka Bulgārija turpina īstenot politiskos kritērijus, un prasa, lai Bulgārija veic iespējami plašus politiskos, finanšu un administratīvos pasākumus likumdošanas un stratēģijas īstenošanai praksē, lai sasniegtu reālus rezultātus; atgādina Bulgārijas valdībai nepieciešamību palielināt pūliņus pietiekamas institucionālās un tiesu sistēmas rīcībspējas attīstībai, lai īstenotu un piemērotu acquis, īpaši saistībā ar pretkorupcijas stratēģiju un steidzami nepieciešamo tiesu sistēmas reformas turpinājumu;

10.   stingri atbalsta viedokli, ka tiesiskuma ievērošana ir būtiska sabiedrības uzticības un paļāvības veidošanā, kas nodrošina arī ekonomiskā progresa pamatu un līdz ar to labklājību;

11.   atzīst, ka, pateicoties gūtajiem panākumiem cīņā pret noteiktām smagu noziegumu kategorijām, piemēram, narkotiku kontrabanda, cilvēku tirdzniecība un naudas viltošana, noziedzības līmenis ir pazeminājies līdz daudzu dalībvalstu rādītājam, un mudina Bulgāriju turpināt strādāt šajā jomā;

12.   tai pašā laikā izsaka bažas par Bulgārijas organizētās noziedzības grupu izaicinošo raksturu, to necieņu pret likumu un problēmu radīšanu valsts institūcijai, to iesaistīšanos pēdējo gadu laikā sērijveida augsta profila slepkavībās, kas liecina par acīmredzamu visatļautību; ar bažām atzīmē nelielo smago noziegumu īpatsvaru, par kuriem ir piespriesti sodi;

13.   atzīmē, ka, lai gan Bulgārija ieņem augstāku vietu nekā viena dalībvalsts un trīs pārējās ES kandidātvalstis starptautiskās "Korupcijas izpratnes" reitingā, tomēr tas nav pietiekami labs rādītājs, un līdz šim ir bijuši tikai nedaudzi gadījumi, kad par korupciju ir notiesāti augsta ranga ierēdņi;

14.   mudina augsta ranga ierēdņus, parādot savu labo gribu, norobežoties no iesaistīšanas jebkādās korupcijas izpausmēs; stingri mudina augsta ranga ierēdņus ievērot noteikumus par viņu personīgo aktīvu un ienākumu nodokļa deklarāciju nodošanu atklātībā;

15.   atzinīgi vērtē iniciatīvas, lai uzlabotu to dažādo ministriju un operatīvo aģentūru sadarbību, kas iesaistītas cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju, kā arī plānotos uzlabojumus policijas un drošības dienestu organizācijā un pārvaldībā; apsveic daudzu jaunu pasākumu uzsākšanu, īpaši Kriminālprocesa kodeksa pieņemšanu, un prasa, lai tie tiktu ātri un efektīvi īstenoti; tomēr atkārtoti uzsver, ka visu citu modernizēšanas iniciatīvu pamatā svarīga ir tālāka tiesu iestāžu reforma; turklāt atzīst, ka vairākas dalībvalsts ir sniegušas teicamu specializētu palīdzību, un prasa, lai tās dalībvalstis, kam ir speciālas zināšanas cīņai pret organizēto noziedzību, sniedz steidzamu papildu atbalstu; atzīmē, ka pietiekamus rezultātus varēs sasniegt tikai tad, ja tiks apvienoti centieni ne tikai valsts, bet arī vietējos līmeņos;

16.   aicina tāpēc veikt papildu pasākumus, tostarp grozījumus Bulgārijas konstitūcijā, lai nodrošinātu skaidrāku atbildību dalījumu un lielāku efektivitāti kriminālvajāšanā un noziegumu izmeklēšanā, lielāku virsprokurora un viņa vietnieku kontroli un pārskatatbildību, uzlabotus pasākumus, lai veicinātu korupcijas izmeklēšanu tiesu iestādēs, it īpaši, pieprasot sadarbību pašā sistēmā un ar atbilstošām iestādēm; uzlabotu tiesnešu amatā iecelšanas sistēmu, paaugstinātas algas, resursus un iespējas policijas darbiniekiem saņemt paaugstinājumu paātrinātā veidā, kā arī pievērst lielu vērību organizētā noziedzībā iesaistīto personu īpašuma arestam;

17.   atzīmē Bulgārijas stratēģisko ģeogrāfisko stāvokli pie ES ārējās robežas un iesaka tālāku saskaņotu darbību, lai uzlabotu visus ar robežkontroli saistītos aspektus, tostarp veicot atbilstīgus pasākumus cīņai pret organizēto noziedzību, cilvēku tirdzniecību un narkotiku kontrabandu, kā arī attiecībā uz sabiedrības veselību, piemēram, dzīvnieku slimību kontroli; prasa Bulgārijas atbildīgajām iestādēm nodrošināt pietiekamus cilvēkresursus, lai garantētu robežkontroles acquis izpildi; aicina arī kaimiņvalstis, jo īpaši Rietumbalkānos, attiecīgi paātrināt savu darbību;

18.   aicina vairāk resursu novirzīt bērnu namu un to skolu uzlabošanai, kurās mācās bērni no nelabvēlīgām ģimenēm un bērni ar īpašām vajadzībām, tostarp bērni invalīdi, kā arī ātrāk un efektīvāk īstenot deinstitucionalizācijas programmu, jo Bulgārijā ir salīdzinoši augsts to bērnu skaita īpatsvars, kam nepieciešamas īpašas rūpes; aicina Komisiju veikt pētījumus un apsekošanu saistībā ar invalīdu stāvokli audzināšanas iestādēs; mudina veikt izmaiņas adopcijas tiesību aktos un praksē, lai samazinātu to bulgāru bērnu skaitu, kurus adoptē ārzemnieki, un veicināt adopciju valsts iekšienē, šim nolūkam nodibinot arī potenciālo audžuvecāku vienotu valsts reģistru, kā arī veicinot audžuģimeņu kustību, izmantojot labāko starptautisko pieredzi; aicina turpināt psihiatriskās aprūpes reformu; prasa arī izveidot nepilngadīgo tiesu sistēmu, ko atbalstītu atbilstīgas struktūras un izmitināšanas centri;

19.   atzīmē praktiskos pasākumus, ko Bulgārija ir veikusi, lai integrētu romus vairākuma sabiedrībā, taču uzsver, ka joprojām ir vēl jāveic galvenās reformas diskriminācijas izskaušanā izglītībā, mājokļu jautājumā un veselības aprūpē; aicina vairāk uzmanību veltīt "Rīcības plānam Pamatprogrammas romu līdztiesīgai integrēšanai Bulgārijas sabiedrībā īstenošanai 2005. g.– 2006. g."; atzīmē, ka daudzi romi vēl joprojām sastopas ar diskrimināciju un ka romu sievietes ir īpaši neaizsargātas pret cilvēku tirdzniecību un prostitūciju; pieprasa pastiprināt un pienācīgi finansēt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības pieejamību un izskaustu segregāciju, un progresu vērtēt, ņemot vērā skaidri redzamus uzlabojumus; tomēr uzsver, ka ir nepieciešams plaši iesaistīt romu kopienas un ar tām sadarboties jebkuras integrācijas politikas īstenošanā;

20.   aicina veikt pasākumus efektīvai decentralizācijas stratēģijas īstenošanai, lai lielākā mērā stiprinātu vietējās administratīvās struktūras un lai tām būtu nepieciešamā spēja aktīvi un pilnībā veikt reformas Bulgārijā;

Ekonomiskie kritēriji

21.   atzinīgi vērtē Bulgāriju par veikto darbu, kas pieprasīts pēdējā Parlamenta ziņojumā, lai tālāk nostiprinātu tās tautsaimniecību, veicot būtiskas strukturālas reformas un pareizu fiskālo politiku, un mudina turpmāk pielikt īpašus pūliņus, lai samazinātu tekošā konta deficītu; uzsver, ka būtiski pievērst galveno uzmanību ekonomiskajam progresam, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un iespējas saistībā ar dalību ES;

22.   atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu par privatizācijas programmas pozitīvo ietekmi Bulgārijā; atzīmē, ka privātā sektora daļa sasniedza 67% no IKP 2005. gada pirmajā pusē, kas ir 2,2% pieaugums salīdzinājumā ar to pašu laika posmu 2004. gadā; aicina ievērot lielāku pārredzamību valsts pasūtījumiem, piedāvājumu konkursiem un līgumu slēgšanai;

23.   atzinīgi vērtē ievērojamo progresu tādas uzņēmējdarbības vides radīšanā, kas veicina ieguldījumus un izaugsmi un kas orientēta uz privātā sektora, valsts un Eiropas finansējumiem, lai saimnieciskā darbībā attīstītu efektīvas un atbilstīgas tiesiskas, administratīvas un uzraudzības struktūras; turpina uzsvērt samērīguma lomu attiecībā uz tiesu varu un sabiedrības pārvaldi labvēlīga uzņēmējdarbības klimata un spēcīgas decentralizētas infrastruktūras radīšanā, īpaši saistībā ar MVU;

24.   iesaka veikt pasākumus, lai sasniegtu lielāku elastīgumu darba tirgū, veicinātu inovāciju, palielinātu darbaspēka mobilitāti un uzlabotu izglītības un apmācību programmas; vienlaikus vēlas, lai tiktu veikti pasākumi bezdarba patiesā līmeņa un rakstura novērtēšanai, tā kā dažās nozarēs vērojams darbaspēka trūkums;

25.   atgādina Bulgārijai, ka tai nepieciešams veikt atbilstošus pasākumus visās iekšējā tirgus jomās, kā tas norādīts jaunākajā Visaptverošajā monitoringa ziņojumā par Bulgāriju, lai garantētu tā efektīvu darbību;

Acquis communautaire

26.   atzinīgi vērtē Bulgārijas sasniegto progresu lauksaimniecības nozarē, bet prasa tūlītēju rīcību, lai nodrošinātu, ka kontroles un maksāšanas aģentūras strādā to problēmu risināšanā, kas saistītas ar svarīgām juridiskām saistībām šajā jomā; uzsver nepieciešamību pievērst uzmanību uzlabojumiem zemes izmantošanā un zemes īpašuma jautājumu risināšanai; mudina Bulgāriju izmantot milzīgā efektīvas bioloģiskās lauksaimniecības potenciāla priekšrocības;

27.   aicina Bulgāriju nodrošināt visaugstāko dzīvnieku labturības standartu ievērošanu visos tiesību aktos un praktiskajos pasākumos, piemēram, dzīvnieku transportēšanā un kaušanā; it īpaši aicina enerģiski rīkoties, lai palielinātu Bulgārijas spēju veikt uzdevumus saistībā ar dzīvnieku veselību, veterināriem dienestiem un fitosanitārām pārbaudēm, sevišķi tajās jomās, kas saistītas ar draudiem sabiedrības veselībai, kā, piemēram, attiecībā uz putnu gripu vai pārtikas apgādes drošumu;

28.   uzsver, ka ir būtiski jāuzlabo pirmspievienošanās atbalsta vadība un kontrole, lai sagatavotu Bulgāriju efektīvākai ES struktūrfondu izmantošanai; īpaši jāpaātrina darbība, lai akreditētu ar PHARE un ISPA saistīto Paplašinātās decentralizētās īstenošanas sistēmu; tai pašā laikā Komisijai jāvirza tālāks atbalsts jomām, kurās pēc tā ir vislielākā nepieciešamība;

29.   uzsver nozīmi, kāda ir enerģijas apgādei atbilstoši nākotnes prasībām; uzsver svarīgo lomu, kāda ir jaunas atjaunīgās enerģijas ražošanas jaudai, kā arī enerģijas taupības pūliņiem un Kioto protokola mērķiem; vēlreiz aicina Padomi un Komisiju nodrošināt, ka Bulgārija izpilda savas saistības par Kozloduja kodolelektrostacijas 3. un 4. bloka slēgšanas datumu, kā noteikts Pievienošanās līgumā;

30.   aicina veikt efektīvus pasākumus piesārņojuma un nelegālas mežu izciršanas novēršanai, kā arī vērsties pret tirdzniecības nozares pieprasījumu pēc nelegālas izcelsmes kokmateriāliem;

31.   atgādina Bulgārijai, ka steidzami jāpievērš uzmanība intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzības sistēmas īstenošanai un piemērošanai;

32.   atkārtoti pauž savu atbalstu medmāsām no Bulgārijas, kuras tiek turētas apcietinājumā Lībijā kopš 1999. gada un kurām pašlaik draud nāves sods; izsaka bažas, ka turpinās apelācijas procesa atlikšana Lībijas Augstākajā tiesā; aicina Lībijas atbildīgās iestādes augstākajā līmenī atsaukties uz plašiem starptautiska mēroga lūgumiem izbeigt šo drausmīgo stāvokli pēc iespējas ātrāk un ar pieņemamu risinājumu;

33.   uzstāj, lai tās dalībvalstis, kuras vēl nav ratificējušas Bulgārijas Pievienošanās ES līgumu, izdarītu to pēc iespējas drīzāk;

o
o   o

34.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Bulgārijas Republikas valdībai un Nacionālajai Asamblejai.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika