Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/2205(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0344/2005

Předložené texty :

A6-0344/2005

Rozpravy :

PV 14/12/2005 - 14

Hlasování :

PV 15/12/2005 - 5.21

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0531

Přijaté texty
PDF 287kWORD 73k
Čtvrtek, 15. prosince 2005 - Štrasburk
Připravenost Rumunska na přistoupení k Evropské unii
P6_TA(2005)0531A6-0344/2005

Usnesení Evropského parlamentu o připravenosti Rumunska na přistoupení k Evropské unii (2005/2205(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na závěry předsednictví Evropské rady konané v Bruselu ve dnech 16. a 17. prosince 2004,

-   s ohledem na smlouvu o přistoupení k Evropské unii podepsanou Rumunskem dne 25. dubna 2005,

-   s ohledem na pravidelné zprávy Komise o pokroku Rumunska na cestě k přistoupení pokrývající období 1998 až 2004 a na strategický dokument Komise o pokroku v procesu rozšíření (KOM(2004)0657),

-   s ohledem na všechna svá usnesení a na všechny své předchozí zprávy od počátku procesu rozšíření do dnešního dne,

-   s ohledem na celkovou zprávu o pokroku v připravenosti Bulharska a Rumunska na přistoupení k Evropské unii ze dne 25. října 2005 (KOM(2005)0534),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A6-0344/2005),

A.   vzhledem k tomu, že v roce 2000 patřily Rumunsko a Bulharsko mezi kandidátské země na přistoupení spolu s jinými zeměmi, které se od té doby staly členy, že páté rozšíření Unie nebylo úplné a mělo by být dokončeno v zájmu Rumunska a Unie, a za dodržení závazků jedné i druhé strany,

B.   vzhledem k tomu, že podpis smlouvy o přistoupení zahájil novou etapu směrem k přistoupení Rumunska k Unii, že od té doby se Rumunsko jako pozorovatel účastní činností Evropské rady a Rady a že dne 26. září 2005 se do práce Parlamentu zapojilo 35 rumunských pozorovatelů,

C.   vzhledem k tomu, že lze konstatovat, že bylo dosaženo podstatných zlepšení od poslední zprávy Komise,

D.   vzhledem k tomu, že v některých oblastech pokrok nebyl uspokojivý a že Rumunsko musí přijmout neodkladná opatření, aby odstranilo nedostatky a mohlo přistoupit k Unii dnem 1. ledna 2007,

E.   vzhledem k tomu, že perspektiva přistoupení působí jako významný katalyzátor reforem tím, že mobilizuje různé činitele politického, hospodářského, společenského a občanského života,

F.   vzhledem k tomu, že skutečné datum přistoupení bude stanoveno na základě doporučení Komise po podrobném rozboru stavu připravenosti Rumunska,

1.   znovu potvrzuje, že přistoupení Rumunska představuje společný cíl Evropské unie a Rumunska, který umožní dokončit společně s přistoupením Bulharska páté rozšíření Unie vyvolané velkým osvobozujícím hnutím ve střední a východní Evropě;

2.   nadále si přeje, aby Rumunsko a Bulharsko přistoupily k Unii ke dni 1. ledna 2007, pokud každá z těchto dvou zemí splní podmínky stanovené ve Smlouvě o přistoupení;

3.   připomíná výměnu dopisů mezi předsedou Evropského parlamentu a předsedou Komise týkajících plného souhlasu Evropského parlamentu v případě aktivace jedné z ochranných doložek Smlouvy o přistoupení; poznamenává, že Parlament zaujme postoj k ochranným doložkám, zejména pokud jde o stanovení časového plánu pro přistoupení, s ohledem na vývoj provádění nezbytných reforem, zejména požadavky na členství týkající se soudního systému a boje proti korupci, a na základě podrobného hodnocení situace ze strany Komise na jaře příštího roku; očekává proto, že Komise a Rumunsko budou v této souvislosti úzce spolupracovat s Parlamentem;

4.   vyjadřuje rovněž přání, aby se přistoupení Rumunska a Bulharska uskutečnilo solidárním způsobem, avšak zdůrazňuje, že žádosti obou zemí musejí být nakonec posouzeny a vyhodnoceny podle jejich vlastní zásluh;

5.   zdůrazňuje, že reformní úsilí požadované Unií od Rumunska je v zájmu obou stran a že Rumunsku umožní, aby plně využilo výhod přistoupení, a zajistí, aby se přistoupení uskutečnilo za nejlepších možných podmínek;

6.   uznává významné přispění Rumunska ke stabilitě celé oblasti jihovýchodní Evropy a jeho trvalou roli při šíření bezpečnosti a prosperity v této oblasti;

7.   bere na vědomí vyhodnocení příprav na přistoupení Rumunska obsažené ve zprávě Komise o postupu a sdílí její závěry.

  

V této souvislosti:

   - vítá významný pokrok, zejména v oblasti svobody projevu, soudnictví, integrace menšin, ochrany dětí, navracení majetku a politiky hospodářské soutěže;
   - zdůrazňuje, že v úpravách je třeba pokračovat, zejména s cílem dokončit reformu veřejné správy, zajistit dobré fungování soudního systému, usadit na zdravém a průhledném základě vztahy mezi občany a orgány, bojovat proti zločinnosti a nezákonným obchodům, pokročit v integraci Romů a dokončit zavádění "acquis communautaire";
   - je znepokojen stálými zprávami o špatném zacházení ze strany osob, které jsou pověřeny prováděním právních předpisů, včetně nadměrné používání síly a prostředků s tragickými následky, přičemž mnoho obětí tvoří Romové; vyzývá Rumunsko, aby zdokonalilo soudní přezkoumání těchto případů;
   - je zneklidněn trvajícím zpožděním v četných oblastech jako například zlepšování administrativní kapacity; boj proti korupci a uplatňování "acquis communautaire" v některých oblastech zemědělství, veřejných zakázek a životního prostředí;

8.   za jednu z hlavních priorit považuje boj proti korupci, zejména proti korupci na vysoké úrovni, korupci na každé úrovni soudního systému, orgánů pro uplatňování práva a veřejné správy, a rovněž boj proti rozsáhlé korupci, ve kterém je třeba pokračovat s rozhodností na všech úrovních, prostřednictvím přísného uplatňování zákona a úspěšným potíráním korupce a také tím, že bude skutečně brána v úvahu závažnost tohoto problému a jeho důsledky;

9.   zdůrazňuje, že vnější hranice Rumunska se stane vnější hranicí Evropské unie;

10.   zdůrazňuje nutnost pokračovat v reformě soudního systému při respektování záměrů a harmonogramu uvedeného v akčním plánu s tím, že bude zajištěno jeho efektivní provádění, zejména pokud jde o boj proti nezákonnému obchodování (především proti obchodu s drogami a obchodu s lidmi), a že bude rovněž posílena finanční kontrola;

11.   důrazně nabádá rumunský parlament, aby neprodleně přijal revidovaný trestní zákoník navrhovaný vládou, jehož cílem je odstranit ustanovení týkající se křivého obvinění a sjednotit zákoník s právními předpisy všech členských států EU;

12.   domnívá se, že přijetí právních předpisů o zprostředkování ze strany rumunského parlamentu by napomohl snížit počet nevyřízených soudních případů;

13.   připomíná zároveň nutnost posílit lidské a materiální zdroje, aby byla podstatně zlepšena správa a bezpečnost hranic s cílem bojovat proti nezákonnému obchodování, proti organizovanému zločinu a proti nelegálnímu přistěhovalectví;

14.   konstatuje, že nehledě na povzbudivé hospodářské výsledky zůstává velmi rozšířena chudoba a životní úroveň je i nadále mnohem nižší, než je průměr EU, což vyžaduje zvýšené úsilí k dosažení soudržnosti a solidarity;

15.   považuje za mimořádně naléhavé, aby byla přijata opatření k posílení administrativní kapacity orgánů a k zavedení mechanismu pro finanční řízení a kontroly tak, aby poskytnuté prostředky mohly být využity efektivním a průhledným způsobem; důrazně trvá na tom, že k dosažení administrativní reformy, která je klíčová pro úspěšné uplatňování "acquis communautaire";

16.   doporučuje, aby se předvstupní pomoc v oblasti zemědělství a rozvoje venkova zaměřila na vytvoření partnerství k plánování udržitelného rozvoje venkova včetně občanské společnosti, veřejnosti a veřejného a soukromého sektoru, zejména využitím metody řízení zdola nahoru použité u programu LEADER, který je nyní k dispozici také v programech pro přístupové země;

17.   žádá rumunskou vládu, aby vyvinula další úsilí v uplatňování právních předpisů týkajících se životního prostředí a žádá. aby konzultovala sousední země a přísně dodržovala normy v duchu příslušných návrhů EU, které se projednávají (např. řízení odpadu vzniklého těžebním průmyslem) se zvláštním zřetelem na rozsáhlé důlní projekty mající značný dopad na životní prostředí, jako v případě oblasti Rosia Montana;

18.   poukazuje na katastrofální důsledky povodní v létě 2005, které byly největší za posledních 100 let a dočasně postihly více než 60 % země, způsobily značné škody a zcela zničily domovy mnoha lidem v několika regionech; vyzývá Komisi, aby zvážila, do jaké míry lze využít předvstupní finanční prostředky a pomoci tak lidem a regionům, jež záplavy vážně zasáhly;

19.   žádá Komisi a Radu, aby podpořily rumunskou vládu v její snaze ochránit jedinečné okolí Dunajské delty, která je součástí dědictví UNESCO, a v současné době je ohrožena pracemi, které ukrajinské orgány znovu zahájily na rameni Bystré;

20.   naléhá na Rumunsko, aby přijalo a provádělo právní předpisy ve veterinární oblasti tak, aby zajistilo bezpečnost potravin a předešlo přenášení nemocí zvířat;

21.   zdůrazňuje nutnost urychlit uplatňování právních předpisů o navrácení majetku;

22.   považuje rovněž za naléhavé uplatňování práva duševního vlastnictví, aby se zabránilo pirátství a padělání;

23.   s potěšením bere na vědomí zlepšení, kterých rumunské orgány dosáhly v oblasti ochrany dětí a vyzývá rumunskou vládu, aby vyřešila případy žádostí o mezinárodní adopce předložené během moratoria v červnu 2001 a zajistila, aby všechny případy byly přezkoumány ve světle Úmluvy OSN o právech dítěte a rumunských zákonů o právním statutu adopce, s cílem umožnit mezinnárodní adopce, pokud budou v těchto zvláštních případech vhodné a ospravedlněné;

24.   připomíná nutnost zlepšit ochranu osob trpících duševním postižením, jejichž životní podmínky a podmínky péče nejsou dosud uspokojivé, zejména postižené osoby s intelektuálním postižením a narušeným duševním zdravím v ústavní péči; vyzývá rumunskou vládu, aby okamžitě podnikla kroky vedoucí k odstranění velkých ústavních zařízení pro postižené osoby ve prospěch menších ústavů založených na společenství, přičemž Komise poskytne značnou finanční pomoc; nicméně zdůrazňuje, že je nezbytně nutné přijmout všechna nezbytná opatření pro uplatňování zákona o duševním zdraví a ochraně osob mentálně postižených osob z roku 2002;

25.   konstatuje, že zavedení zákonů proti diskriminaci a opatření, která Rumunsko přijalo ve prospěch Romů, zlepšila jejich postavení, ale domnívá se, že úsilí směřující k jejich integraci, zejména prostřednictvím lepšího přístupu na pracovní trh, musí dále pokračovat s důrazem na to, aby do něj byly plně zapojeny sdělovací prostředky;

26.   vyjadřuje své zklamání nad přetrvávajícím prodlením při přijímání zákonu týkajícího se menšin; je znepokojen tím, že diskriminační opatření stále tvoří součást volebních zákonů a jsou opakovaná v návrhu zákona o menšinách; vyjadřuje své přání, aby byl zákon týkající se menšin schválen co nejdříve, přičemž musí být dodržena politická kritéria;

27.   zdůrazňuje, že je třeba přijmout další opatření k zajištění ochrany maďarské menšiny v souladu se zásadou subsidiarity a kulturní autonomie; vyzývá rumunské orgány, aby plně podporovaly vyšší vzdělávání maďarských menšin a poskytly nezbytné finanční prostředky;

28.   žádá Komisi, aby pokračovala v přísném a objektivním monitorování příprav na přistoupení a pomáhala rumunským orgánům s plněním jejich závazků, přičemž bude pečlivě sledovat vývoj v oblastech, kde předchozí zprávy požadovaly změny;

29.   opakuje svou žádost, aby ho Komise pravidelně informovala o svých monitorovacích postupech a aby byl plně zapojen do konečného rozhodování o případném použití ochranných doložek;

30.   schvaluje přístup Komise, podle kterého rozhodnutí o případném odložení data přistoupení bude přijato na základě výsledků, jichž Rumunsko dosáhne do jara 2006;

31.   znovu potvrzuje své přání podpořené silnou politickou vůlí, aby Rumunsko přistoupilo dne 1. ledna 2007, ale zdůrazňuje, že uskutečnění tohoto záměru závisí především na schopnosti rumunských orgánů plnit závazky přijaté v přístupové smlouvě s tím, že v opačném případě budou uplatněny ochranné doložky;

32.   vyzývá rumunské orgány, aby uspokojivým způsobem odstranily nedostatky označené za mimořádně závažné a umožnily tak přistoupení Rumunska podle stanoveného harmonogramu;

33.   žádá členské státy Unie, které tak ještě neučinily, aby v co nejkratší době ratifikovaly smlouvu o přistoupení Rumunska k Evropské unii;

34.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských zemí a Rumunska.

Právní upozornění - Ochrana soukromí