Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/2205(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0344/2005

Esitatud tekstid :

A6-0344/2005

Arutelud :

PV 14/12/2005 - 14

Hääletused :

PV 15/12/2005 - 5.21

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2005)0531

Vastuvõetud tekstid
PDF 123kWORD 53k
Neljapäev, 15. detsember 2005 - Strasbourg
Rumeenia ettevalmistused ühinemiseks Euroopa Liiduga
P6_TA(2005)0531A6-0344/2005

Euroopa Parlamendi resolutsioon Rumeenia ettevalmistuse taseme kohta ühinemiseks Euroopa Liiduga (2005/2205(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 16.–17. detsembril 2004. aasta Brüsseli kohtumise eesistuja järeldusi;

–   võttes arvesse Rumeenia poolt 25. aprillil 2005 allkirjastatud ühinemislepingut Euroopa Liiduga;

–   võttes arvesse komisjoni korrapäraseid aruandeid aastatest 1998–2004 Rumeenia edusammude kohta ühinemise suunas ning komisjoni strateegiadokumenti laienemisprotsessi edusammude kohta (KOM(2004)0657);

–   võttes arvesse kõiki oma resolutsioone ja varasemaid raporteid alates ühinemisprotsessi algusest kuni tänaseni;

–   võttes arvesse 25. oktoobri 2005. aasta üldist seirearuannet Bulgaaria ja Rumeenia valmisoleku kohta Euroopa Liiduga ühinemiseks (KOM(2005)0534);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A6-0344/2005),

A.   arvestades, et 2000. aastal olid Rumeenia ja Bulgaaria kandidaatriikide hulgas koos teiste riikidega, kellest nüüd on saanud liikmesriigid ning arvestades, et liidu viies laienemine ei olnud täielik ning see tuleks viia lõpule Rumeenia ja liidu huvides kooskõlas mõlema poole poolt võetud kohustustega;

B.   arvestades, et ühinemislepingu allkirjastamine avas uue etapi Rumeenia ühinemiseks liiduga, et nüüdsest osaleb Rumeenia Euroopa Ülemkogu ja nõukogu töös vaatlejana ning et 26. septembril 2005. aastal ühines Euroopa Parlamendi tööga 35 Rumeenia vaatlejat;

C.   arvestades, et alates komisjoni viimasest aruandest on tehtud märkimisväärseid edusamme;

D.   arvestades, et teatud valdkondades ei ole edusammud olnud piisavad ning et Rumeenia peab otsekohe võtma meetmeid kitsaskohtade kõrvaldamiseks, et ta saaks ühineda liiduga 1. jaanuaril 2007;

E.   arvestades, et ühinemisväljavaade toimib reformide võimsa kiirendajana, koondades erinevaid poliitilise, majandus- ja ühiskonnaelu osalejaid;

F.   arvestades, et ühinemise tegelik kuupäev määratakse kindlaks komisjoni soovituse põhjal pärast seda, kui Rumeenia valmisolekut on põhjalikult analüüsitud,

1.   kinnitab, et Rumeenia ühinemine on liidu ja Rumeenia ühine eesmärk ja see võimaldab koos Bulgaaria ühinemisega viia korralikult lõpule liidu viienda laienemise, mis algas suure vabastusliikumisega Kesk- ja Ida-Euroopas;

2.   kinnitab jätkuvalt soovi näha Rumeeniat ja Bulgaariat ühinemas liiduga 1. jaanuaril 2007 tingimusel, et nimetatud riigid on täitnud ühinemislepingus sätestatud tingimused;

3.   meenutab Euroopa Parlamendi presidendi ja komisjoni presidendi kirjavahetust Euroopa Parlamendi täieliku kaasamise kohta, kui kaalutakse ühinemislepingu kaitseklauslite rakendamist; märgib, et Euroopa Parlament võtab seisukoha kaitseklauslite kasutamise osas, eriti ühinemise ajastamisel, pidades silmas vajalike reformide rakendamise seisu, eelkõige liikmelisuse nõudeid kohtusüsteemi ja korruptsioonivastase võitluse osas, ning võttes aluseks komisjoni olukorra üksikasjalikku hinnangu järgmisel kevadel; seetõttu ootab, et komisjon ja Rumeenia teeksid selles osas tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga;

4.   väljendab ka soovi, et Rumeenia ja Bulgaaria ühinemine toimuks solidaarselt, rõhutades samas, et mõlema riigi taotlusi tuleb lõppkokkuvõttes käsitleda ja hinnata riikide enda saavutuste põhjal;

5.   rõhutab, et reformide tegemise pingutus, mida liit Rumeenialt nõuab, on mõlema poole huvides, võimaldades Rumeenial kasutada täiel määral ühinemisega kaasnevaid eeliseid ning tagades ühinemise toimumise nii heades tingimustes kui võimalik;

6.   tunnustab Rumeenia märkimisväärset panust laiema Kagu-Euroopa piirkonna stabiilsusesse ja riigi jätkuvat rolli piirkonna julgeoleku ja jõukuse edendamisel;

7.   võtab teatavaks Rumeenia ühinemisettevalmistuste hinnangu, mis on toodud komisjoni seirearuandes, ning jagab tema järeldusi.

  

Selles kontekstis:

   - tervitab olulist arengut, eelkõige sõnavabaduse, õiguse, vähemuste lõimimise, lastekaitse, varade tagastamise ja konkurentsipoliitika valdkonnas;
   - rõhutab, et jõupingutusi tuleb jätkata, eelkõige selleks, et viia lõpule avaliku halduse reform, tagada kohtusüsteemi korralik toimimine, rajada kodanike ja institutsioonide suhted tervele ja läbipaistvale alusele, võidelda kuritegevuse ja ebaseadusliku kaubandusega, liikuda edasi romide integratsiooniga ning viia lõpule ühenduse õigustiku kohaldamine;
   - tunneb muret sagedaste teadete pärast õiguskaitseametnike poolse väärkohtlemise kohta, sealhulgas liigse jõu kasutamine ja surmava jõu kasutamine, mille puhul paljud ohvrid on romid; kutsub Rumeeniat üles parandama seaduslikkuse järelevalvet selliste juhtumite puhul;
   - tunneb muret püsiva mahajäämuse üle mitmetes valdkondades, näiteks haldussuutlikkuse parandamine, võitlus korruptsiooniga ning ühenduse õigustiku kohaldamine põllumajanduse teatud valdkondades, riigihangete ja keskkonna alal;

8.   peab üheks peamiseks prioriteediks võitlust korruptsiooniga, eelkõige kõrgetasemelise korruptsiooniga ja korruptsiooniga igal kohtusüsteemi, õiguskaitseorgani ja avaliku halduse tasandil ning ka suurkorruptsiooniga, millega tuleb meelekindlalt tegeleda igal tasandil seaduse range kohaldamise ja eduka vastutuselevõtmise abil ning samuti teadvustades endale tõeliselt selle probleemi ja selle tagajärgede tõsidust;

9.   juhib tähelepanu asjaolule, et Rumeenia välispiir saab Euroopa Liidu välispiiriks;

10.   rõhutab vajadust jätkata kohtusüsteemi reformi, pidades silmas tegevuskavas kehtestatud eesmärke ja ajakava ning tagades vajalike rahaliste vahendite ja inimressursside abil selle tõhusa elluviimise, eelkõige seoses võitlusega ebaseadusliku kaubanduse vastu (eriti uimastikaubandus, inimkaubandus), samuti tugevdades finantskontrolli;

11.   ergutab tungivalt Rumeenia parlamenti võtma viivitamata vastu valitsuse esitatud muudetud karistusseadustikku, mille eesmärgiks on kuritegeliku laimamise sätete kõrvaldamine ning seadustiku kooskõlastamine ELi liikmesriikide õigusaktidega;

12.   on arvamusel, et lepitust käsitleva seaduse vastuvõtmine Rumeenia parlamendi poolt aitaks kaasa menetletavate kohtuasjade vähendamisele;

13.   tuletab ka meelde vajadust tugevdada inim- ja materiaalseid ressursse, et parandada oluliselt piiride haldamist ja turvalisust eesmärgiga võidelda ebaseadusliku kaubanduse, organiseeritud kuritegevuse ja ebaseadusliku sisserände vastu;

14.   tõdeb, et vaatamata julgustavatele majandustulemustele on vaesus ikka veel väga ulatuslik ning elatustase on tunduvalt alla ELi keskmise, mistõttu on vajalik suuremad pingutused ühtekuuluvuse ja solidaarsuse saavutamiseks;

15.   arvab, et eriti kiiresti tuleb võtta meetmed institutsioonide haldussuutlikkuse parandamiseks ning töötada välja haldus- ja finantskontrollimehhanism, et võimaldada eraldatud vahendite tõhusat ja läbipaistvat kasutamist; nõuab tungivalt, et endiselt tuleb teha kooskõlastatud ja pidevaid jõupingutusi haldusreformi suunas, mis on ühenduse õigustiku eduka rakendamise võti;

16.   soovitab, et ühinemiseelne põllumajanduse ja maaelu arendamise abi peaks keskenduma säästva maaelu arengu programmitöö jaoks partnerlussuhete loomisele, hõlmates kodanikuühiskonna ning avaliku ja erasektori, eelkõige kasutades LEADER-lähenemisviisi altpoolt tuleva algatuse meetodit, mida nüüd saab rakendada ka ühinemiseelsete programmide puhul;

17.   palub Rumeenia valitsusel teha täiendavaid jõupingutusi keskkonnateemaliste õigusaktide kohaldamisel ning nõuab konsulteerimist naaberriikidega ja standardite jõulist kohaldamist asjakohaste kaalumisel olevate ELi ettepanekute vaimus (nt kaevandusettevõtjate jäätmehooldus), pöörates erilist tähelepanu ulatuslikele märkimisväärse keskkonnamõjuga kaevandusprojektidele nagu nt Rosia Montana;

18.   viitab 2005. aasta suvel toimunud laastava mõjuga üleujutustele, mis olid viimase 100 aasta jooksul kõige raskemad ning mõjutasid ajutiselt rohkem kui 60% riigist, põhjustades tõsiseid kahjustusi ja hävitades täielikult paljude inimeste kodud paljudes piirkondades; kutsub komisjoni üles kaaluma, millises ulatuses võiks ühinemiseelse abi vahendeid kasutada üleujutustest tõsiselt kahjustada saanud inimeste ja piirkondade aitamiseks;

19.   palub komisjonil ja nõukogul toetada Rumeenia valitsust püüdlustes kaitsta Doonau delta unikaalset keskkonda, mis on osa UNESCO maailmapärandi alast ja mida nüüd ohustavad Ukraina ametiasutuste taasalustatud tööd Bystroe harujõel;

20.   kohustab Rumeeniat võtma vastu ja viima ellu veterinaariaalaseid õigusakte, et tagada toiduohutus ja ennetada loomade haiguste edasikandumist;

21.   rõhutab vajadust kiirendada vara tagastamist käsitlevate õigusaktide rakendamist;

22.   arvab, et kiiresti on vaja kohaldada ka intellektuaalomandi õigust, et takistada piraatlust ja võltsimist;

23.   tervitab edusamme, mida Rumeenia ametiasutused on teinud lastekaitse valdkonnas, ning nõuab tungivalt, et Rumeenia valitsus lahendaks 2001. aasta juunikuu moratooriumi ajal esitatud rahvusvahelise lapsendamise taotlused, tagades kõigi juhtumite käsitlemise ÜRO laste õiguste konventsiooni ja Rumeenia lapsendamise õiguslikku seisundit käsitlevat seadust silmas pidades, eesmärgiga võimaldada nendel erijuhtudel, kui see on põhjendatud ja asjakohane, rahvusvaheliste lapsendamiste toimimist;

24.   tuletab meelde tungivat vajadust parandada nende isikute kaitset, kes kannatavad vaimse puude all ning kelle elutingimused ja ravi ei ole veel rahuldavad, eriti hooldekodudes elavad vaimse puudega ja vaimse tervise häiretega vaegurid; nõuab Rumeenia valitsuselt viivitamatut tegutsemist, et komisjoni eraldatud olulise rahalise toetuse abil lõpetada puuetega inimeste suurte hooldeasutuste töö ja rajada nende asemel väiksemad kogukondlikud hooldusteenused; rõhutab siiski elulist vajadust võtta kõik vajalikud meetmed, et rakendada 2002. aasta seadus vaimse tervise ja psühholoogiliste häiretega inimeste kaitse kohta;

25.   tõdeb, et Rumeenia poolt romide kaitseks vastu võetud diskrimineerimisvastased õigusaktid ja meetmed on samm edasi, kuid arvab, et nende pingutust integratsiooni saavutada – eelkõige kohaldades nulltolerantsi poliitikat rassismi vastu romide suhtes ning tagades neile parema juurdepääsu kvaliteetsele haridusele ja tööturule – tuleb jätkata, hoolitsedes massiteabevahendite täieliku kaasamise eest sellesse;

26.   väljendab pettumust jätkuva viivituse üle vähemuste õigusaktide vastuvõtmisel; väljendab rahulolematust, et endiselt on jõus diskrimineerivad meetmed, mis sisalduvad valimisalastes õigusaktides ja korduvad vähemuste seaduse eelnõus; avaldab soovi, et vähemuste seadus kiidetakse heaks võimalikult kiiresti, võttes arvesse poliitilisi kriteeriume;

27.   kordab lisameetmete võtmise vajadust, tagamaks ungari vähemuse kaitse vastavalt subsidiaarsuse ja kultuurautonoomia põhimõtetele; kutsub Rumeenia ametiasutusi üles täielikult säilitama kõrghariduse ungari vähemuse puhul, eraldades vajalikke rahalisi vahendeid;

28.   palub komisjonil jätkata ühinemisettevalmistuste jälgimist tähelepanelikult ja objektiivselt ning aidata Rumeenia ametiasutustel oma kohustusi täita, samas jälgides hoolikalt arengut mitte ainult seoses võetud kohustustega, vaid ka nende täitmisega kohalikul tasandil valdkondades, kus komisjon nõudis oma eelmiste aruannetega muutusi;

29.   kordab oma nõuet, et komisjon teavitaks teda korrapäraselt oma jälgimistööst ning kaasaks ta täiel määral lõppotsuse tegemisse kaitseklauslite võimaliku kasutamise kohta;

30.   toetab komisjoni lähenemist, mille kohaselt otsus ühinemiskuupäeva võimaliku edasilükkamise küsimuses tehakse nende tulemuste põhjal, mis Rumeenia saavutab 2006. aasta kevadeks;

31.   kinnitab taas oma soovi – mida toetab tugev poliitiline tahe – näha Rumeeniat ühinemas 1. jaanuaril 2007, kuid rõhutab, et selle eesmärgi saavutamine sõltub kõigepealt Rumeenia ametiasutuste suutlikkusest täita ühinemislepinguga võetud kohustusi; vastasel juhul kasutatakse kaitseklausleid;

32.   kutsub Rumeenia ametiasutusi üles rahuldaval viisil kaotama väljaselgitatud kitsaskohad, et võimaldada Rumeenia ühinemine ettenähtud ajakava järgi;

33.   palub liidu liikmesriikidel, kes ei ole veel ratifitseerinud Rumeenia ühinemislepingut Euroopa Liiduga, teha seda nii kiiresti kui võimalik;

34.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide ja Rumeenia valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika