Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/2205(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0344/2005

Pateikti tekstai :

A6-0344/2005

Debatai :

PV 14/12/2005 - 14

Balsavimas :

PV 15/12/2005 - 5.21

Priimti tekstai :

P6_TA(2005)0531

Priimti tekstai
PDF 215kWORD 70k
Ketvirtadienis, 2005 m. gruodžio 15 d. - Strasbūras
Rumunijos pasirengimas narystei Europos Sąjungoje
P6_TA(2005)0531A6-0344/2005

Europos Parlamento rezoliucija dėl Rumunijos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje (2005/2205 (INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2004 m. gruodžio 16–17 d. susitikimo Briuselyje Pirmininkavimo išvadas,

–   atsižvelgdamas į Stojimo į Europos Sąjungą sutartį, kurią Rumunija pasirašė 2005 m. balandžio 25 d.,

–   atsižvelgdamas į reguliarius Komisijos pranešimus, kuriuose nurodoma 1998–2004 m. Rumunijos padaryta pažanga rengiantis narystei, ir į Komisijos strategijos dokumentą dėl plėtros procese padarytos pažangos (KOM(2004)0657),

–   atsižvelgdamas į savo rezoliucijas ir ankstesnius pranešimus, parengtus nuo plėtros proceso pradžios iki šios dienos,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 25 d. išsamų stebėsenos pranešimą dėl Bulgarijos ir Rumunijos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje (KOM(2005)0534),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6-0344/2005),

A.   kadangi 2000 m. Rumunija ir Bulgarija buvo tarp šalių kandidačių greta kitų šalių, kurios tapo narėmis; kadangi penktasis plėtros etapas nebuvo baigtas, bet Rumunijos ir Europos Sąjungos interesų labui ir atsižvelgiant į abiejų šalių įsipareigojimus jis turi būti baigtas,

B.   kadangi pasirašius Stojimo sutartį prasidėjo naujas Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą etapas, kadangi dabar Rumunija stebėtojos teisėmis dalyvauja Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos darbe, kadangi 35 rumunų stebėtojai įsitraukė į Parlamento darbą 2005 m. rugsėjo 26 d.,

C.   kadangi matoma žymi pažanga, padaryta po paskutinio Komisijos pranešimo,

D.   kadangi kai kuriose srityse pažanga nebuvo patenkinama ir kadangi Rumunija turi imtis skubių priemonių, kad pašalintų šiuos trūkumus ir galėtų įstoti į Europos Sąjungą 2007 m. sausio 1 d.,

E.   kadangi perspektyva įstoti yra galingas reformų stimulas, telkiantis įvairius politinio, ekonominio, socialinio ir pilietinio gyvenimo veikėjus,

F.   kadangi galutinė stojimo data bus nustatyta atsižvelgiant į Komisijos rekomendacijas, parengtas po griežtos Rumunijos atlikto pasirengimo narystei analizės,

1.   dar kartą patvirtina, kad Rumunijos narystė yra bendras Europos Sąjungos ir Rumunijos tikslas, kuris kartu su Bulgarijos naryste leis baigti penktąjį Europos Sąjungos plėtros etapą, paskatintą stipraus išsivadavimo sąjūdžio Vidurio ir Vakarų Europoje;

2.   patvirtina, kad Europos Parlamentas pageidauja matyti Rumuniją ir Bulgariją tarp Europos Sąjungos narių nuo 2007 m. sausio 1 d., jei abi šios šalys įvykdys Stojimo sutartyje nustatytus reikalavimus;

3.   primena Europos Parlamento ir Komisijos Pirmininkų pasikeitimą laiškais dėl Europos Parlamento visapusiško dalyvavimo svarstant Stojimo sutartyje numatytos apsaugos sąlygos taikymą; pažymi, kad Parlamentas šiais klausimais, ypač dėl įstojimo laiko, atsižvelgdamas į tai, kaip įgyvendinamos reikalingos reformos, ypač narystės reikalavimai dėl teismų sistemos ir kovos su korupcija srityse, bei į išsamų padėties įvertinimą, kurį Komisija atliks kitą pavasarį, pateiks savo nuomonę; todėl tikisi, kad Komisija ir Rumunija šiuo klausimu glaudžiai bendradarbiaus su Parlamentu;

4.   taip pat reiškia pageidavimą, kad Rumunijos ir Bulgarijos stojimas būtų solidarus, pabrėždamas, kad abiejų šalių paraiškos turi būti apsvarstytos ir įvertintos pagal jų padarytą pažangą;

5.   pabrėžia, kad pastangos, kurių Europos Sąjunga reikalauja iš Rumunijos reformų srityje, yra naudingos abiems šalims ir kad jos leis Rumunijai pasinaudoti visomis stojimo teikiamomis galimybėmis bei užtikrins, kad bus stojama kiek įmanoma geresnėmis sąlygomis;

6.   pripažįsta didelį Rumunijos indėlį į didesnį Pietryčių Europos regiono stabilumą ir tai, kad ji nuolat skatina regiono saugumą ir klestėjimą;

7.   atsižvelgia į Rumunijos pasirengimo įvertinimą, pateiktą Komisijos stebėsenos pranešime, ir pritaria jo išvadoms;

  

Atsižvelgdamas į tai:

   - džiaugiasi didele pažanga išraiškos laisvės, teisingumo, mažumų integracijos, vaikų apsaugos, nuosavybės grąžinimo ir konkurencijos politikos srityse;
   - pabrėžia, kad būtinos tolesnės reformos, ypač viešojo administravimo; būtina užtikrinti gerą teisingumo sistemos funkcionavimą, santykius tarp piliečių ir institucijų grįsti skaidrumo principu, kovoti su nusikalstamumu ir nelegalia prekyba, skatinti romų integraciją ir baigti acquis communautaire perėmimo procesą;
   - yra susirūpinęs dėl pasikartojančių pranešimų apie blogą teisėsaugos darbuotojų elgesį, įskaitant per didelį jėgos panaudojimą ir mirtinos jėgos panaudojimą, kai daugelis aukų yra romai; ragina Rumuniją pagerinti teisinę tokių atvejų peržiūrą;
   - yra susirūpinęs dėl užsitęsusio vėlavimo daugelyje sričių, pvz., gerinant administracinius pajėgumus, kovojant su korupcija ir įgyvendinant acquis communautaire kai kuriose žemės ūkio, viešųjų pirkimų ir aplinkosaugos srityse;

8.   mano, kad vienas iš prioritetine tvarka spręstinų uždavinių yra kova su korupcija, ypač aukšto lygio korupcija, korupcija visose teismo, teisėsaugos ir viešojo administravimo įstaigose, taip pat plataus masto korupcija, kuri turi būti ryžtingai vykdoma visais lygmenimis, griežtai taikant teisės normas ir teismine tvarka sėkmingai persekiojant bei baudžiant nusikaltėlius ir tinkamai įvertinant šios problemos svarbą bei pasekmes;

9.   pabrėžia, kad Rumunijos išorės siena taps Europos Sąjungos išorės siena;

10.   pabrėžia, kad būtina tęsti teisėsaugos sistemos reformą laikantis veiksmų plane nustatytų tikslų ir kalendorinio plano, naudojant reikiamus finansinius ir žmogiškuosius išteklius, užtikrinant efektyvų jos įgyvendinimą, ypač kovojant su nelegalia prekyba (prekyba narkotikais ir žmonėmis), ir sugriežtinant finansinę kontrolę;

11.   primygtinai ragina Rumunijos parlamentą nedelsiant patvirtinti vyriausybės pasiūlytas Baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis siekiama panaikinti baudžiamosios teisės nuostatas dėl šmeižto ir Baudžiamąjį kodeksą suderinti su ES teisės aktais;

12.   mano, kad Rumunijos parlamentui patvirtinus tarpininkavimo teisę, bus žengtas žingsnis mažinant neišspręstų teismo bylų skaičių;

13.   taip pat primena būtinybę stiprinti žmogiškuosius ir materialinius resursus, siekiant iš esmės pagerinti sienų apsaugą ir kovoti su nelegalia prekyba, organizuotu nusikalstamumu ir nelegalia imigracija;

14.   pažymi, kad, nepaisant teigiamų ekonominių pasiekimų, skurdas vis dar labai paplitęs, pragyvenimo lygis yra daug žemesnis už ES pragyvenimo lygį ir kad dėl to būtinos pastangos siekiant sanglaudos ir solidarumo,

15.   mano, jog ypač svarbu imtis priemonių institucijų administraciniams gebėjimams gerinti ir įgyvendinti valdymo bei finansų kontrolės priemones, kad lėšos būtų efektyviai ir skaidriai naudojamos; primygtinai reikalauja, kad būtų darniai ir nuosekliai stengiamasi įgyvendinti administracinę reformą, kuri būtina siekiant sėkmingai įgyvendinti acquis communautaire;

16.   rekomenduoja žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse teikiamos pasirengimo narystei pagalbos lėšomis visų pirma finansuoti tvarios kaimo plėtros programavimo partnerysčių, apimančių pilietinę visuomenę, viešąjį ir privatų sektorių, steigimą, ypač pasinaudojant LEADER programoje taikomu finansavimo nuo žemiausio iki aukščiausio lygmens metodu, kurį jau galima taikyti ir pasirengimo narystei programoms;

17.   ragina Rumunijos vyriausybę dėti papildomas pastangas įgyvendinant aplinkos apsaugos srities teisės aktus, konsultuotis su kaimyninėmis šalimis ir griežtai taikyti su atitinkamais svarstomais ES pasiūlymais susijusius standartus (pvz., kasybos pramonės atliekų tvarkymo), ypatingą dėmesį skiriant dideliems kasybos projektams, turintiems esminį poveikį aplinkai (kaip Rosios Montanos atveju);

18.   primena pragaištingą 2005 m. vasaros potvynį – didžiausią per pastaruosius 100 metų, – kuris paveikė daugiau nei 60 proc. šalies teritorijos, padarė didžiulę žalą ir kai kuriuose regionuose visiškai sugriovė daugelio gyventojų būstus; ragina Komisiją nustatyti, kiek pasirengimo narystei pagalbos lėšų gali būti panaudota padėti smarkiai nuo potvynio nukentėjusiems gyventojams ir regionams;

19.   ragina Komisiją ir Tarybą remti Rumunijos vyriausybę, kuri stengiasi apsaugoti unikalią į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktos Dunojaus deltos gamtą, kuriai pavojų kelia Ukrainos institucijų vėl pradėti darbai Bistrojė atšakoje;

20.   primygtinai ragina Rumuniją priimti ir įgyvendinti veterinarijos įstatymus, siekiant užtikrinti maisto saugą ir užkirsti kelią gyvulių ligų plitimui;

21.   pabrėžia, jog būtina kuo greičiau įgyvendinti nuosavybės grąžinimą reglamentuojantį įstatymą;

22.   taip pat mano, kad labai svarbu taikyti intelektinės nuosavybės įstatymus, siekiant užkirsti kelią piratinei produkcijai ir padirbinėjimams;

23.   su džiaugsmu pažymi Rumunijos valdžios institucijų padarytą pažangą vaikų apsaugos klausimais ir ragina Rumunijos vyriausybę išnagrinėti 2001 m. birželio mėnesio moratoriumo metu pateiktus prašymus dėl tarptautinio įvaikinimo ir užtikrinti, kad visi atvejai bus išnagrinėti atsižvelgiant į JT Vaiko teisių konvenciją ir teisinį įvaikinimo statusą reglamentuojančią Rumunijos teisę siekiant leisti tarptautinį įvaikinimą tais ypatingais atvejais, kai tai yra pateisinama ir priimtina;

24.   atkreipia dėmesį į poreikį nedelsiant ginti žmones su mokymosi sunkumais, kurių gyvenimo ir priežiūros sąlygos vis dar yra nepatenkinamos, ypač asmenų su intelekto sutrikimais ir psichine negalia, gyvenančių psichiatrijos įstaigose; ragina Rumunijos vyriausybę demontuoti dideles neįgalių žmonių apgyvendinimo įstaigas ir įkurti mažesnes, bendruomene pagrįstas apgyvendinimo tarnybas, tam skiriant ženklią numatytą Komisijos finansavimo paramą; tačiau pabrėžia, kad gyvybiškai svarbu imtis visų reikiamų priemonių 2002 m. įstatymui dėl psichologinių sutrikimų turinčių asmenų psichinės sveikatos ir apsaugos įgyvendinti;

25.   pažymi, kad antidiskriminacinių įstatymų įgyvendinimas ir priemonės, kurių romų labui ėmėsi Rumunija, yra žingsnis į priekį, tačiau mano, kad ir toliau turi būti dedamos pastangos siekiant integracijos, ypač netoleruojant į romus nukreipto rasizmo, garantuojant geresnes jų kokybiško mokymo ir patekimo į darbo rinką sąlygas bei užtikrinant, kad į tai būtų įtraukta žiniasklaida;

26.   reiškia nusivylimą, kad toliau delsiama priimti mažumų įstatymą; reiškia susirūpinimą tuo, kad rinkimų įstatymuose vis dar esama diskriminacinių priemonių ir kad tokias priemones apima ir mažumų įstatymo projektas; ragina kuo greičiau priimti mažumų įstatymą, paisant politinių kriterijų;

27.   pabrėžia, kad būtina imtis papildomų priemonių vengrų mažumos apsaugai užtikrinti laikantis subsidiarumo ir kultūrinės autonomijos principų; ragina Rumunijos valdžios institucijas palaikyti aukštesniojo mokslo galimybę vengrų mažumai ir skirti tam reikalingas lėšas;

28.   ragina Komisiją tęsti griežtą ir objektyvią pasirengimo narystei stebėseną ir padėti Rumunijos valdžios institucijoms įvykdyti savo įsipareigojimus, kad būtų tęsiama pažanga ne tik prisiimant įsipareigojimus, bet ir įgyvendinant juos vietos lygmeniu tose srityse, kurių pasikeitimų buvo reikalaujama ankstesniuose pranešimuose;

29.   dar kartą ragina Komisiją reguliariai informuoti jį apie savo atliekamą stebėsenos darbą ir įtraukti jį į galutinio sprendimo dėl apsaugos sąlygos taikymo priėmimą;

30.   pritaria Komisijos nuomonei, kad sprendimas dėl galimo narystės datos perkėlimo bus priimtas remiantis iki 2006 m. pavasario Rumunijos pasiektais rezultatais;

31.   patvirtina savo tvirta politine valia grįstą pageidavimą matyti Rumuniją ES valstybių narių gretose nuo 2007 m. sausio 1 d., tačiau pabrėžia, kad šio tikslo įgyvendinimas pirmiausia priklauso nuo Rumunijos valdžios institucijų gebėjimo įvykdyti Stojimo sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, kadangi priešingu atveju bus taikomos apsaugos sąlygos;

32.   ragina Rumunijos valdžios institucijas pasiekti pakankamų rezultatų šalinant nustatytus trūkumus, kad Rumunija galėtų įstoti į ES pagal numatytą tvarkaraštį;

33.   ragina Europos Sąjungos valstybes nares, dar neratifikavusias Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties, kuo greičiau ją ratifikuoti;

34.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Rumunijos vyriausybėms ir parlamentams.

Teisinė informacija - Privatumo politika