Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/2205(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0344/2005

Iesniegtie teksti :

A6-0344/2005

Debates :

PV 14/12/2005 - 14

Balsojumi :

PV 15/12/2005 - 5.21

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2005)0531

Pieņemtie teksti
PDF 211kWORD 60k
Ceturtdiena, 2005. gada 15. decembris - Strasbūra
Rumānija
P6_TA(2005)0531A6-0344/2005

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Rumānijas gatavības līmeni kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti (2005/2205(INI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā prezidentūras secinājumus Briseles Eiropadomē 2004. gada 16. un 17. decembrī,

–   ņemot vērā 2005. gada 25. aprīlī Rumānijas un ES parakstīto Pievienošanās līgumu,

–   ņemot vērā Komisijas Regulāros ziņojumus par Rumānijas progresu ceļā uz pievienošanos no 1998. līdz 2004. gadam un Komisijas stratēģijas dokumentu par sasniegumiem paplašināšanās procesā (KOM(2004)0657),

–   ņemot vērā visas tā rezolūcijas un iepriekšējos ziņojumus kopš paplašināšanās procesa sākuma līdz šodienai,

–   ņemot vērā 2005. gada 25. oktobra Vispārējo pārraudzības ziņojumu par Bulgārijas un Rumānijas gatavības līmeni kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti (KOM(2005)0534),

–   ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

–   ņemot vērā Ārlietu komitejas ziņojumu (A6-0344/2005),

A.   tā kā 2000. gadā Rumānija un Bulgārija bija pievienošanās kandidātvalstu vidū kopā ar pārējām valstīm, kas kopš tā laika kļuvušas par dalībvalstīm; tā kā pēdējā paplašināšanās nebija pilnīga un to vajadzētu pabeigt Rumānijas un Eiropas Savienības interesēs, ievērojot abu pušu saistības;

B.   tā kā Pievienošanas līguma parakstīšana ir jauna posma sākums ceļā uz Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, tā kā no tā laika Rumānija novērotāja statusā piedalās Eiropadomes un Padomes darbā, tā kā 35 novērotāji no Rumānijas iesaistījās Parlamenta darbā 2005. gada 26. septembrī;

C.   tā kā kopš pēdējā Komisijas ziņojuma konstatējami nozīmīgi uzlabojumi;

D.   tā kā dažās nozarēs sasniegumi nav bijuši pietiekami, tā kā Rumānijai jāveic neatliekami pasākumi, šo trūkumu labošanai, lai 2007. gada 1. janvārī varētu pievienoties Eiropas Savienībai;

E.   tā kā pievienošanās perspektīva ir spēcīgs reformu katalizators, kas mobilizē dažādus politiskās, ekonomiskās, sociālās, un pilsoniskās dzīves dalībniekus;

F.   tā kā īstais pievienošanās datums tiks noteikts, pamatojoties uz Komisijas ieteikumu pēc rūpīgas Rumānijas gatavības līmeņa analīzes,

1.   no jauna apstiprina, ka Rumānijas pievienošanās ir Eiropas Savienības un Rumānijas kopīgs mērķis, kas kopā ar Bulgārijas pievienošanos ļaus pabeigt piekto Eiropas Savienības paplašināšanos, kuras virzītājspēks bija plašā atbrīvošanās kustība Centrāleiropā un Austrumeiropā;

2.   pastāv uz to, ka Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir redzēt Rumāniju un Bulgāriju pievienojamies Eiropas Savienībai 2007. gada 1. janvārī, atbilstīgi tam, kā abas valstis izpildīs noteikumus, kas formulēti Pievienošanās līgumā;

3.   atgādina par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja un Komisijas priekšsēdētāja apmaiņu ar vēstulēm par Eiropas Parlamenta pilnīgu iesaisti attiecībā uz vienas Pievienošanās līguma drošības klauzulas pastiprināšanu; atzīmē, ka Parlaments pieņems nostāju par šiem jautājumiem, īpaši saistībā ar pievienošanās laika noteikšanu, ņemot vērā nepieciešamo reformu īstenošanas gaitu, īpaši pirmsiestāšanās prasības saistībā ar tiesu sistēmu un korupcijas apkarošanu, kā arī Komisijas detalizētu situācijas izvērtējumu nākamā gada pavasarī; tādēļ sagaida, ka Komisija un Rumānija šajā sakarā cieši sadarbosies ar Parlamentu;

4.   izsaka arī vēlmi, lai Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās notiktu solidāri, vienlaicīgi uzsverot, ka abu valstu pievienošanās pieteikumi noslēgumā jāizskata un jāizvērtē atbilstīgi katras valsts sasniegumiem;

5.   uzsver, ka Rumānijas pūliņi attiecībā uz reformām, ko prasa Eiropas Savienība, ir abu pušu interesēs, tie ļaus Rumānijai pilnībā izmantot pievienošanās priekšrocības, kā arī nodrošinās to, lai pievienošanās norit pēc iespējas labākos apstākļos;

6.   atzīst Rumānijas nozīmīgo ieguldījumu plašākā dienvidaustrumu Eiropas reģiona stabilitātē un tās pastāvīgo lomu reģiona drošības un labklājības veicināšanā;

7.   pieņem zināšanai Rumānijas pievienošanās sagatavošanas darbu novērtēšanu, kas iekļauta Komisijas pārraudzības ziņojumā un piekrīt tās secinājumiem;

  

šajā sakarā:

   - atzinīgi vērtē svarīgos panākumus, īpaši vārda brīvības, tieslietu, minoritāšu integrācijas, bērnu aizsardzības, īpašuma atgūšanas jomā un konkurences politikā;
   - norāda, ka jāturpina centieni, īpaši, lai veiksmīgi pabeigtu valsts pārvaldes reformu; lai nodrošinātu labu tiesu sistēmas darbību; lai pilsoņu un iestāžu attiecības veidotu uz saprātīgiem un pārskatāmiem pamatiem; lai apkarotu noziedzību un nelegālo tirdzniecību; lai turpinātu romu integrāciju; lai pabeigtu Kopienas tiesību kopuma piemērošanu;
   - ir norūpējies par pastāvīgiem ziņojumiem par tiesībsargājošo darbinieku amata ļaunprātīgu izmantošanu, tostarp pārmērīgu spēka un nāvējošu līdzekļu izmantošanu, kad daudzi no cietušajiem ir romi; aicina Rumāniju veicināt šādu gadījumu izskatīšanu tiesā;
   - ir nobažījies par to, ka joprojām turpinās atpalicība vairākās jomās, piemēram, valsts pārvaldes rīcībspējas uzlabošanā, cīņā pret korupciju un Kopienu tiesību kopuma piemērošanā dažās lauksaimniecības nozarēs, valsts iepirkuma un vides jomā;

8.   uzskata par īpaši prioritāru korupcijas, īpaši liela mēroga korupcijas apkarošanu. kas apņēmīgi jāturpina visos līmeņos, stingri piemērojot likumu, kā arī patiesi apzinoties šīs problēmas nopietnību un sekas;

9.   norāda, ka Rumānijas ārējā robeža kļūs par Eiropas Savienības ārējo robežu;

10.   īpaši uzsver tiesu sistēmas reformu turpināšanas nepieciešamību, ievērojot Rīcības plānā noteiktos mērķus un termiņus, izmantojot nepieciešamos finanšu un cilvēkresursus, nodrošinot tā efektīvu īstenošanu, īpaši attiecībā uz nelegālās tirdzniecības apkarošanu (īpaši narkotiku un cilvēku tirdzniecības apkarošanu), kā arī pastiprinot finanšu kontroli;

11.   noteikti mudina Rumānijas parlamentu nekavējoties pieņemt pārskatīto kriminālkodeksu, ko ieteica valdība un kura mērķis ir svītrot noteikumus attiecībā uz apmelošanu, kā arī būt saskaņā ar visu ES dalībvalstu tiesību aktiem;

12.   uzskata, ka, ja Rumānijas parlaments pieņemtu likumu par ombudu, tas veicinātu nepabeigto lietu skaita samazināšanu;

13.   atgādina arī nepieciešamību nostiprināt cilvēku un materiālos resursus, lai būtiski uzlabotu robežu drošību un kontroli, lai apkarotu nelegālo tirdzniecību, organizēto noziedzību un nelegālo imigrāciju;

14.   konstatē, ka neskatoties uz uzmundrinošiem rezultātiem tautsaimniecībā, joprojām ļoti izplatīta ir nabadzība un dzīves līmenis krietni vien zemāks par vidējo dzīves līmeni ES, kas rada pastiprinātas kohēzijas un solidaritātes nepieciešamību;

15.   uzskata, ka ir īpaši neatliekami veikt pasākumus, lai palielinātu iestāžu administratīvo rīcībspēju un īstenot finanšu vadības un kontroles instrumentu, lai piešķirtās apropriācijas tiktu izmantotas efektīvi un pārskatāmi; noteikti uzstāj, ka vēl jāveic saskaņota un ilgstoša administratīvā reforma, kura ir pamatā veiksmīgai Kopienas tiesību kopuma ieviešanai;

16.   iesaka pirmsiestāšanās palīdzību lauksaimniecībai un lauku attīstībai virzīt uz partnerības veidošanu ilgtspējīgas laiku attīstības plānošanai, iesaistot pilsonisko sabiedrību, valsts un privāto sektoru, īpaši izmantojot LEADER pieejas progresējošo metodi, kas tagad ir pieejama pirmsiestāšanās programmām;

17.   prasa Rumānijas valdībai pielikt papildu pūles tiesību aktu piemērošanā saistībā ar vidi, un aicina konsultēties ar kaimiņvalstīm un stingri piemērot standartus, kas ir attiecīgu apspriežamo ES priekšlikumu garā (piemēram, kā ieguves rūpniecības uzņēmumiem veikt atkritumu apsaimniekošanu), īpašu uzmanību veltot lielajiem raktuvju projektiem ar ievērojamu ietekmi uz vidi, kā Rosia Montana gadījumā;

18.   norāda uz 2005. gada vasaras plūdu graujošo ietekmi, kas bija pēdējos 100 gados vislielākie plūdi un uz laiku ietekmēja vairāk nekā 60% valsts teritorijas, izraisot nopietnus postījumus un vairākos reģionos pilnībā iznīcinot daudzu cilvēku mājas; aicina Komisiju apsvērt apjomu, kādā varētu tikt izlietots pirmspievienošanās atbalsta finansējums, lai palīdzētu tiem cilvēkiem un reģioniem, kuri smagi cietuši plūdos;

19.   lūdz Komisiju un Padomi atbalstīt Rumānijas valdību tās centienos saglabāt unikālo Donavas deltas vidi, kas ir iekļauta UNESCO ainavu mantojuma sarakstā un ko pašlaik apdraud darbi, ko Ukrainas varas iestādes ir no jauna uzsākušas Bistrajas upes attekā;

20.   pieprasa Rumānijai pieņemt un īstenot tiesību aktus saistībā ar veterināriju, lai nodrošinātu pārtikas drošību un novērstu dzīvnieku slimību izplatīšanos;

21.   uzsver vajadzību paātrināti īstenot likumu par īpašumu restitūciju;

22.   uzskata arī, ka ir neatliekami jāpiemēro intelektuālā īpašuma tiesības, lai novērstu pirātismu un viltojumus;

23.   atzinīgi vērtē uzlabojumus, ko veikušas Rumānijas iestādes bērnu aizsardzības jomā; un atgādina Rumānijas valdībai nepieciešamību izlemt starptautiskās adopcijas iesniegumu lietas, kuras iesniegtas 2001. gada moratorija laikā, nodrošinot, ka visas lietas tie izskatītas atbilstīgi ANO Bērnu tiesību konvencijai un Rumānijas likumiem par adopcijas tiesisko statusu, lai atļautu īstenot starpvalstu adopciju, kad tas ir pamatots un piemērots, šajos īpašajos gadījumos;

24.   pievērš uzmanību steidzamajai nepieciešamībai uzlabot to personu aizsardzību, kurām ir garīgi traucējumi un kuru dzīves un aprūpes apstākļi vēl nav apmierinoši, it īpaši invalīdi ar intelektuālu atpalicību un psihiskās veselības problēmām, kuri ievietoti aprūpes iestādēs; prasa Rumānijas valdībai nekavējoties rīkoties, sadalot lielās invalīdiem domātās uzturēšanās iestādes, par labu mazākām, kuras balstās uz dzīvi kopienā, izmantojot nozīmīgo Komisijas finansiālo atbalstu tieši šim nolūkam; tomēr uzsver būtisko vajadzību veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai īstenotu 2002. gada Likumu par psihisko veselību un personu ar psiholoģiskiem traucējumiem aizsardzību;

25.   konstatē, ka pretdiskriminācijas likumu ieviešana un Rumānijas veiktie pasākumi romu labā ir solis uz priekšu, taču uzskata, ka jāturpina pūles viņu integrēšanā, īpaši īstenojot "nulles tolerances" politiku pret rasismu, kas izpaužas pret romiem, kā arī nodrošinot labāku piekļuvi kvalitatīvai izglītībai un darba tirgum, vienlaikus pilnībā iesaistot plašsaziņas līdzekļus;

26.   izsaka savu vilšanos par kavēšanos Likuma par minoritātēm pieņemšanā; izsaka bažas par to, ka vēlēšanu likumos joprojām saglabājas diskriminējoši pasākumi, kuri atkārtojas Likuma par minoritātēm projektā; izsaka savu vēlmi, lai Likums par minoritātēm tiktu pieņemts pēc iespējas drīz, ievērojot politiskos kritērijus;

27.   vēlreiz atkārto, ka jāveic papildu pasākumi, lai saskaņā ar subsidiaritātes un kultūras autonomijas principiem nodrošinātu ungāru minoritātes aizsardzību; aicina Rumānijas iestādes pilnībā atbalstīt ungāru minoritātes augstāko izglītību, nodrošinot vajadzīgos finanšu līdzekļus;

28.   aicina Komisiju turpināt pievienošanās sagatavošanas rūpīgu un objektīvu uzraudzību un palīdzēt Rumānijas varas iestādēm pildīt savas saistības, cenšoties turpināt sekot attīstībai, ne tikai kā tiek uzņemtas saistības, bet arī kā tās tiek īstenotas vietējā līmenī, tajās jomās, kurās izmaiņas tika pieprasītas iepriekšējos ziņojumos;

29.   atkārto savu prasību Komisijai, lai tā regulāri informē par to, ko tā dara saistībā ar uzraudzību un lai tas tiktu pilnībā iesaistīts galīgā lēmuma pieņemšanā par iespējamo aizsardzības klauzulu izmantošanu;

30.   atbalsta Komisijas pieeju, atbilstīgi kurai lēmums par iespējamo pievienošanās datuma pārcelšanu tiks pieņemts, pamatojoties uz Rumānijas sasniegumiem līdz 2006. gada pavasarim;

31.   atkārtoti apstiprina savu vēlmi, kas balstīta uz spēcīgu politisko gribu, piedzīvot Rumānijas pievienošanos 2007. gada 1. janvārī, taču uzsver, ka šī ambiciozā mērķa īstenošana pirmām kārtām ir atkarīga no Rumānijas varas iestāžu spējas pildīt Pievienošanās līgumā norādītās saistības, pretējā gadījumā tiks piemērotas aizsardzības klauzulas;

32.   aicina Rumānijas varas iestādes apmierinošā veidā novērst īpaši nopietnus trūkumus, lai Rumānija varētu pievienoties atbilstīgi noteiktajam grafikam;

33.   prasa Savienības dalībvalstīm, kuras to vēl nav izdarījušas, cik drīz vien iespējams ratificēt Rumānijas Pievienošanās līgumu Eiropas Savienībai;

34.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu un Rumānijas valdībām un parlamentiem.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika