Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2205(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0344/2005

Ingivna texter :

A6-0344/2005

Debatter :

PV 14/12/2005 - 14

Omröstningar :

PV 15/12/2005 - 5.21

Antagna texter :

P6_TA(2005)0531

Antagna texter
PDF 125kWORD 70k
Torsdagen den 15 december 2005 - Strasbourg
Rumäniens förberedelser för EU-medlemskap
P6_TA(2005)0531A6-0344/2005

Europaparlamentets resolution om hur långt Rumänien har nått i sina förberedelser inför anslutningen till Europeiska unionen (2005/2205(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 16-17 december 2004,

–   med beaktande av fördraget om anslutning till Europeiska unionen som undertecknades av Rumänien den 25 april 2005,

–   med beaktande av kommissionens återkommande rapporter om Rumäniens framsteg på vägen mot anslutning för åren 1998–2004 och kommissionens strategidokument om framstegen i anslutningsprocessen (KOM(2004)0657),

–   med beaktande av samtliga tidigare resolutioner och betänkanden som antagits av Europaparlamentet sedan utvidgningsprocessen inleddes,

–   med beaktande av den övergripande uppföljningsrapport av den 25 oktober 2005 om Bulgariens och Rumäniens beredskap för anslutningen till Europeiska unionen (KOM(2005)0534),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A6-0344/2005), och av följande skäl:

A.  År 2000 fanns Rumänien och Bulgarien med bland kandidatländerna vid sidan av de länder som sedan dess har blivit medlemmar. Europeiska unionens femte utvidgning har inte fullbordats och bör slutföras i både Rumäniens och unionens intresse och med hänsyn till de åtaganden som gjorts av båda parter.

B.  Undertecknandet av anslutningsfördraget innebar att en ny fas i Rumäniens anslutning till Europeiska unionen inleddes. Rumänien deltar nu som observatör i arbetet inom Europeiska rådet och rådet, och 35 rumänska observatörer deltar sedan den 26 september 2005 i parlamentets arbete.

C.  Sedan kommissionens senaste rapport kan avsevärda förbättringar konstateras.

D.  På vissa områden har framstegen inte varit tillräckliga, och Rumänien bör omedelbart vidta åtgärder för att fylla dessa luckor och därmed kunna anslutas till Europeiska unionen den 1 januari 2007.

E.  Utsikterna till anslutning fungerar som en kraftfull katalysator för reformer genom att de olika politiska, ekonomiska, sociala och civila aktörerna mobiliseras.

F.  Det faktiska anslutningsdatumet kommer att fastställas på grundval av kommissionens rekommendation efter en noggrann analys av Rumäniens beredskap.

1.  Europaparlamentet bekräftar på nytt att Rumäniens anslutning är ett gemensamt mål för Europeiska unionen och Rumänien, vilket tillsammans med Bulgariens anslutning kommer att bidra till fullbordandet av unionens femte utvidgning, som kunde inledas till följd av den stora befrielserörelsen i Central- och Östeuropa.

2.  Europaparlamentet vidhåller sin önskan att Rumänien och Bulgarien skall ansluta sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007, om villkoren i anslutningsfördraget är uppfyllda av båda länderna.

3.  Europaparlamentet erinrar om skriftväxlingen mellan Europaparlamentets talman och kommissionens ordförande beträffande Europaparlamentets fulla involvering i alla diskussioner om en eventuell tillämpning av en av säkerhetsklausulerna i anslutningsfördraget. Parlamentet kommer att ta ställning till dessa frågor, särskilt till tidsplaneringen för anslutningen, i ljuset av de framsteg som gjorts när det gäller genomförandet av nödvändiga reformer, särskilt i fråga om anslutningskraven för rättsväsendet och kampen mot korruption och på grundval av kommissionens detaljerade utvärdering av situationen nästa vår. Därför förväntas kommissionen och Rumänien föra ett nära samarbete med parlamentet i detta hänseende.

4.  Europaparlamentet önskar också att Rumänien och Bulgarien skall anslutas samtidigt men betonar samtidigt att båda ländernas ansökningar i sista hand måste behandlas och bedömas på basis av ländernas egna meriter.

5.  Europaparlamentet betonar att de reformer som Europeiska unionen kräver av Rumänien ligger i båda parters intresse och kommer att göra det möjligt för Rumänien att till fullo utnyttja medlemskapets fördelar, samtidigt som det garanteras att anslutningen sker under bästa möjliga förhållanden.

6.  Europaparlamentet erkänner att Rumäniens betydande bidrag till stabiliteten i sydöstra Europa och landets fortsatt viktiga roll när det gäller främjandet av säkerheten och välståndet i regionen.

7.  Europaparlamentet tar del av den bedömning av Rumäniens förberedelser inför anslutningen som gjorts i kommissionens uppföljningsrapport och stöder slutsatserna i rapporten.

  

I detta avseende

   välkomnar Europaparlamentet de stora framsteg som gjorts, särskilt med hänsyn till yttrandefriheten, rättsväsendet, integrationen av minoriteter, skyddet av barn, återlämnandet av egendom och konkurrenspolitiken,
   understryker Europaparlamentet att ansträngningarna måste fortsätta, framför allt för att slutföra reformen av den offentliga förvaltningen, se till att rättsväsendet fungerar på ett tillfredsställande sätt, inrätta sunda och öppna förbindelser mellan medborgarna och institutionerna, bekämpa brottslighet och olaglig handel, förbättra integrationen av romerna och fullborda tillämpningen av gemenskapens regelverk,
   är Europaparlamentet bekymrat över de ständigt återkommande rapporterna om misshandel från den brottsbekämpande personalens sida, bland annat överdrivet bruk av våld och bruk av dödligt våld, där många av offren är romer; Rumänien uppmanas att förbättra den rättsliga kontrollen av sådana ärenden,
   är Europaparlamentet bekymrat över de kvarstående förseningarna på ett antal områden, t.ex. förbättring av den administrativa kapaciteten, bekämpning av korruption och tillämpning av gemenskapslagstiftningen på vissa områden inom jordbruk, offentlig upphandling och miljö.

8.  Europaparlamentet anser att kampen mot korruption, framför allt korruption på hög nivå och på alla nivåer inom rättsväsendet, de rättsvårdande myndigheterna och den offentliga förvaltningen liksom storskalig korruption måste få högsta prioritet, och att kampen måste föras med beslutsamhet på alla nivåer genom en strikt tillämpning av lagen och genom effektiva rättegångar samt med verklig förståelse för problemets allvar och dess konsekvenser.

9.  Europaparlamentet påpekar att Rumäniens yttre gräns kommer att bli en av Europeiska unionens yttre gränser.

10.  Europaparlamentet framhåller behovet av att fullfölja reformen av rättsväsendet med full respekt för de mål och den tidsplan som fastställs i handlingsplanen, och att med hjälp av nödvändiga ekonomiska och mänskliga resurser samt en stärkt finansiell kontroll säkra att den genomförs på ett effektivt sätt, framför allt när det gäller kampen mot olaglig handel (särskilt narkotikahandel och människohandel).

11.  Europaparlamentet uppmuntrar starkt det rumänska parlamentet att så snart som möjligt anta den av regeringen omarbetade strafflagstiftningen, som syftar till att avskaffa bestämmelserna om ärekränkning och anpassa lagstiftningen till de övriga EU-medlemsstaternas lagstiftning.

12.  Europaparlamentet anser att det rumänska parlamentets antagande av lagen om förlikning skulle bidra till att minska antalet oavslutade rättsärenden.

13.  Europaparlamentet erinrar också om behovet av att stärka de mänskliga och materiella resurserna för att åstadkomma en avsevärd förbättring av gränsförvaltningen och gränsskyddet och därmed kunna bekämpa den olagliga handeln, den organiserade brottsligheten och den illegala invandringen.

14.  Europaparlamentet konstaterar att fattigdomen, trots positiva ekonomiska resultat, fortfarande är mycket utbredd och att levnadsstandarden är betydligt lägre än genomsnittet i EU, vilket kräver ytterligare insatser till förmån för sammanhållning och solidaritet.

15.  Europaparlamentet ser det som särskilt angeläget att åtgärder vidtas för att stärka institutionernas administrativa kapacitet och att bestämmelser om förvaltning och finansiell kontroll införs så att de anslagna medlen kan utnyttjas på ett effektivt och öppet sätt. Parlamentet understryker behovet av samordnade och konsekventa insatser för att genomföra en administrativ reform, som är en nyckelfaktor för att man skall lyckas genomföra gemenskapslagstiftningen.

16.  Europaparlamentet rekommenderar att man i samband med föranslutningsstödet för jordbruk och landsbygdens utveckling fokuserar på inrättandet av partnerskap för planering av en hållbar utveckling på landsbygden och i dessa inbegripa det civila samhället samt den offentliga och privata sektorn, detta i synnerhet genom att använda sig av underifrån-perspektivet som är en av infallsvinklarna i Leader som nu också är tillgängligt för föranslutningsprogram.

17.  Europaparlamentet uppmanar den rumänska regeringen att göra ytterligare insatser när det gäller tillämpningen av miljölagstiftningen, och kräver samråd med grannländerna samt en konsekvent tillämpning av standarderna i överensstämmelse med andan i relevanta EU-förslag, som nu är under behandling (till exempel hantering av avfall inom utvinningsindustrin), i synnerhet när det gäller storskaliga gruvprojekt med omfattande miljökonsekvenser, som till exempel i Rosia Montana.

18.  Europaparlamentet hänvisar till de katastrofala följderna av översvämningarna 2005, som var de mest omfattande under de senaste 100 åren och tillfälligt drabbade mer än 60 procent av landet, orsakade stora skador och ödelade många människors hem i flera regioner. Parlamentet uppmanar kommissionen att överväga i vilken utsträckning föranslutningsstöd skulle kunna användas för att hjälpa de människor och regioner som drabbades hårt av översvämningarna.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att stöda den rumänska regeringen i dess ansträngningar för att skydda den unika miljön i Donaudeltat som uppförts på Unescos världsarvslista och hotas av de arbeten med att bygga Bystroekanalen som de ukrainska myndigheterna nu har återupptagit.

20.  Europaparlamentet uppmanar Rumänien att anta och tillämpa veterinärlagstiftningen för att säkra livsmedelssäkerheten och förhindra spridning av djursjukdomar.

21.  Europaparlamentet betonar att genomförandet av lagen om återlämnande av egendom måste påskyndas.

22.  Europaparlamentet anser också att lagen om immaterialrätt måste genomföras snarast, för att förhindra piratkopiering och förfalskningar.

23.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse de förbättringar som de rumänska myndigheterna åstadkommit i fråga om skyddet av barn och uppmanar den rumänska regeringen att ta itu med de ärenden gällande internationell adoption som inkom under moratoriet i juni 2001, och därvid se till att samtliga ärenden behandlas i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter och den rumänska lagen om adoptionens rättsliga ställning, med målsättningen att tillåta adoptioner mellan länder i dessa speciella fall, när det är motiverat och lämpligt.

24.  Europaparlamentet erinrar om vikten av att så snabbt som möjligt förbättra skyddet för personer med psykiska funktionshinder, vars levnads- och vårdsituation fortfarande inte är tillfredsställande, i synnerhet funktionshindrade personer med förståndshandikapp som lever på vårdinrättningar. Parlamentet uppmanar den rumänska regeringen att omgående vidta åtgärder för att lägga ner de stora vårdinrättningarna för funktionshindrade personer och i stället inrätta små, lokala vårdavdelningar med hjälp av omfattande, öronmärkt finansiellt stöd från kommissionen. Parlamentet understryker dock att det är mycket viktigt att vidta alla nödvändiga åtgärder för att genomföra lagen från 2002 om mental hälsa och skydd av människor med psykiska funktionshinder.

25.  Europaparlamentet konstaterar att den lagstiftning mot diskriminering och de åtgärder till förmån för romerna som Rumänien antagit är ett steg i rätt riktning, men anser att insatserna för att integrera romerna, i synnerhet genom att tillämpa nolltolerans när det gäller rasism mot romer och förbättra tillträdet till utbildning av god kvalitet och till arbetsmarknaden, bör fortsätta och att mediernas fulla delaktighet i integrationsarbetet bör säkras.

26.  Europaparlamentet är besviket över den fortsatta fördröjningen i antagandet av lagen om minoriteter. Parlamentet är oroat över att diskriminerande åtgärder fortfarande ingår i vallagarna och i lagförslaget om minoriteter. Parlamentet hoppas att en lag om minoriteter som respekterar de politiska kriterierna antas så snart som möjligt.

27.  Europaparlamentet upprepar att ytterligare åtgärder måste vidtas för att garantera skyddet av den ungerska minoriteten i enlighet med subsidiaritetsprincipen och principen om kulturell självständighet. Parlamentet uppmanar de rumänska myndigheterna att till fullo främja högre utbildning för den ungerska minoriteten genom att tillhandahålla nödvändiga ekonomiska medel.

28.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att även i fortsättningen på ett strikt och objektivt sätt övervaka förberedelserna inför anslutningen och hjälpa de rumänska myndigheterna att uppfylla sina åtaganden, samtidigt som man följer upp utvecklingen, inte enbart i fråga om de åtaganden som gjorts utan även i fråga om uppfyllandet av dessa åtaganden på lokal nivå, inom de områden där förändringar efterlysts i kommissionens tidigare rapporter.

29.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på att kommissionen regelbundet skall informera parlamentet om sitt övervakningsarbete och att parlamentet till fullo skall involveras i det slutgiltiga beslutet beträffande en eventuell tillämpning av skyddsklausulerna.

30.  Europaparlamentet stöder kommissionens uppfattning att beslutet om en eventuell senareläggning av anslutningen skall fattas på grundval av de resultat Rumänien uppnått fram till våren 2006.

31.  Europaparlamentet bekräftar på nytt sitt starka politiska önskemål om att Rumänien skall kunna bli medlem i Europeiska unionen den 1 januari 2007, men betonar att detta främst beror på de rumänska myndigheternas förmåga att fullgöra sina åtaganden enligt anslutningsfördraget. I annat fall kommer skyddsklausulerna att träda i kraft.

32.  Europaparlamentet uppmanar de rumänska myndigheterna att på ett tillfredsställande sätt avhjälpa de brister som konstaterats, så att Rumäniens anslutning kan genomföras enligt tidsplanerna.

33.  Europaparlamentet uppmanar de EU-medlemsstater som ännu inte ratificerat fördraget om Rumäniens anslutning till Europeiska unionen att snarast göra det.

34.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen och till medlemsstaternas och Rumäniens regeringar och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy