Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2004/2263(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0341/2005

Předložené texty :

A6-0341/2005

Rozpravy :

PV 14/12/2005 - 18

Hlasování :

PV 15/12/2005 - 5.22
PV 15/12/2005 - 5.23

Přijaté texty :

P6_TA(2005)0532

Přijaté texty
PDF 295kWORD 72k
Čtvrtek, 15. prosince 2005 - Štrasburk
Ženská sdružení: rybolov, zemědělství a rozmanitost
P6_TA(2005)0532A6-0341/2005

Usnesení Evropského parlamentu o ženských sdruženích: rybolov, zemědělství a rozmanitost (2004/2263(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č.1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech(1),

-   s ohledem na inovační akce financované v rámci finančního nástroje pro orientaci rybolovu (FNOR) na základě článku 22 nařízení Rady (ES) 1260/1999,

-   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2792/1999 ze dne 17. prosince 1999 o pravidlech a podmínkách pro strukturální pomoc Společenství v odvětví rybářství(2),

-   s ohledem na konferenci o úloze žen v odvětví rybářství, kterou uspořádala Evropská komise ve dnech 23.–24. ledna 2003,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 3. července 2003 o ženách ve venkovských oblastech Evropské unie na základě dílčího hodnocení společné zemědělské politiky Evropské unie(3),

-   s ohledem na návrh Komise na nařízení Rady o Evropském rybářském fondu (KOM(2004)0497),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2005 o návrhu Komise na nařízení Rady o Evropském rybářském fondu(4),

-   s ohledem na články 13, 32, 137, 141 a 158 Smlouvy o založení Evropského společenství,

-   s ohledem na úroveň rozvoje sítí žen v oblastech závislých na rybolovu,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0341/2005),

A.   vzhledem k tomu, že úloha žen v oblastech závislých na rybolovu je tradičně z velké části přehlížena,

B.   vzhledem k tomu, že ženy sice tvoří jen malé procento těch, kteří se přímo zabývají výlovem ryb, ale ve skutečnosti jsou činné v oblasti sběru a chovu vodních živočichů, zpracování produkce, marketinku, výzkumu, žurnalistiky, řízení, obchodu, vzdělávání, včetně osvěty v otázkách bezpečnosti na moři, působí v zastupitelských orgánech a zajišťují další formy podpory osobám zaměstnaným v odvětví rybářství,

C.   vzhledem k tomu, že přes výraznou ekonomickou hodnotu těchto činností a jejich všeobecný přínos pro odvětví vykonávají ženy mnoho z nich dobrovolně bez nároku na odměnu nebo za velmi nízkou mzdu, a v důsledku toho nemají dostatečnou sociální ochranu, vzhledem k tomu, že tato práce je také často spojena s vysokou mírou rizika nebo s vážnými zdravotními následky,

D.   vzhledem k tomu, že se v tomto ohledu nachází v obdobném postavení jako ženy v zemědělství,

E.   vzhledem k tomu, že ženy mají zvláště dobré předpoklady pro poskytování informací o sociálně ekonomických důsledcích provádění společné rybářské politiky, společné zemědělské politiky a o dopadech restrukturalizace na tato odvětví,

F.   vzhledem k tomu, že od konference o ženách v odvětví rybářství, kterou Komise uspořádala, získala práce žen v oblastech závislých na rybolovu sice větší uznání a rozšířilo se zakládání sítí žen, zdá se však, že neexistuje dostatek informací o počtu a charakteru těchto sítí,

G.   vzhledem k tomu, že sítě žen neslouží pouze k poskytování vzájemné podpory, ale mohou také významně přispět k hospodářskému a sociálnímu rozvoji oblastí závislých na rybolovu,

H.   vzhledem k tomu, že se tyto sítě stále omezují pouze na místní a regionální úroveň, jejich rozvoj je v rámci Evropské unie nerovnoměrný a je obzvláště nedostatečný v nových členských státech,

I.   vzhledem k tomu, že síť žen Severního moře je zastoupena v regionálním poradním výboru Severního moře,

J.   vzhledem k tomu, že v odvětví rybářství stále existuje příliš mnoho právních a sociálních bariér pro plnou účast žen v zastupitelských orgánech, které mohou dokonce vést k tomu, že v některých komunitách nebo sdruženích je ženám znemožněn přístup do rozhodovacích orgánů,

1.   oceňuje úlohu, kterou Komise sehrála uspořádáním konference o úloze žen v odvětví rybářství v lednu roku 2003 a financováním několika inovativních opatření; vítá její záměr uspořádat v blízké budoucnosti další konferenci, domnívá se však, že pokrok, kterého bylo dosud dosaženo, není dostatečný;

2.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zahájily nezbytné kroky, které povedou k právnímu i společenskému uznání, podpoře a ocenění práce žen v odvětví rybářství, zároveň žádá, aby Komise a členské státy přijaly opatření, které povedou ke zlepšení životních podmínek žen v odvětví rybářství, jejich rodin a společnosti, ve které žijí, a zejména aby zajistily uplatňování jejich sociálních a hospodářských práv, jako jsou platová rovnost, podpora v nezaměstnanosti v případě přerušení pracovní činnosti (dočasné nebo trvalé), právo na získání důchodového příspěvku, sladění pracovního a rodinného života a dostupnost mateřské dovolené, dostupnost sociálního zabezpečení a bezplatné zdravotní péče a bezpečnost a ochrana při práci;

3.   vyzývá Komisi, aby co nejdříve vypracovala zprávu o charakteru a rozsahu sítí žen v odvětví rybářství v celé Evropské unii a aby v ní věnovala zvláštní pozornost situaci v nových členských státech;

4.   zdůrazňuje, že vysoce aktivní zapojení žen do různých činností spadajících do odvětví rybářství přispívá na jedné straně k zachování kulturních tradic a charakteristických postupů, a na straně druhé k pokračování jejich komunit, čímž se chrání kulturní rozmanitost těchto oblastí;

5.   uvědomuje si, že tyto sítě vznikly především na základě místních a regionálních iniciativ, a vyzývá Komisi, aby přezkoumala konkrétní opatření s cílem aktivně podpořit další rozvoj stávajících sítí tam, kde jsou méně konsolidované, a jejich vytváření v místech, kde dosud neexistují;

6.   vyzývá Komisi, aby rovněž posoudila, jaká opatření by mohla přijmout na podporu vzniku sítí žen na úrovni celé Evropské unie, a aby přitom věnovala patřičnou pozornost nutnosti odstranit jazykové bariéry;

7.   vyzývá Komisi, aby ustanovila odpovídající informační kanály pro šíření většího množství informací týkajících se situace žen v různých oblastech, které patří k odvětví rybářství, nebo jsou s ním nějak spojeny, aby podpořila sociologický průzkum skupin zabývajících se rybářstvím, žádá, aby Komise aktivně podpořila stávající sítě žen a vznik dalších nových sítí na národní, regionální a místní úrovni a zároveň podpořila výměnu informací a zkušeností s osvědčenými postupy; zdůrazňuje, že v tomto ohledu je nezbytná úzká spolupráce se vznikajícím Evropským institutem pro rovné postavení žen a mužů, aby se zvýšila úspěšnost při odhalování diskriminace, kterou ženy v této skupině trpí, a boje proti ní;

8.   vyzývá Komisi a členské státy, aby se zavázaly prostřednictvím konkrétních kroků zavést nezbytná opatření k odstranění administrativních a sociálních překážek, které brání plnému začlenění žen ve všech oblastech odvětví rybářství a jejich kariérnímu růstu a aby dohlížely na uplatňování zásady rovného zacházení a rovných příležitostí pro muže a ženy ve všech oblastech, zejména v oblasti vzdělávání a zajištění přístupu k finančním prostředkům a úvěrům při zakládání podniků, včetně mikroúvěrů atd., aby se podpořil podnikatelských duch;

9.   vyzývá členské státy a Komisi, aby více podporovaly odbornou přípravu a vzdělávání konkrétně zaměřené na činnost žen pracujících v odvětví rybářství a aby vytvořily mechanismy pro lepší poskytování informací o možnostech odborné přípravy a finančních prostředcích, které jsou na ně k dispozici;

10.   vítá ustanovení v navrhovaném Evropském rybářském fondu, která zavazují členské státy k tomu, že zajistí podporu opatření na zvýšení úlohy žen v odvětví rybářství, a vyzývá Radu, aby přijala pozměňovací návrh 24, který Evropský parlament předložil ve svém usnesení o Evropském rybářském fondu a který zdůrazňuje, že by se mělo rovněž podporovat úsilí na nadnárodní úrovni; vyzývá Komisi, aby podpořila konkrétní projekty, které mají za cíl uznání, podporu a rozšíření role žen v oblastech souvisejících s rybolovem;

11.   vyzývá Komisi, aby rovněž vypracovala specifické pilotní projekty k řešení konkrétní situace sběraček měkkýšů;

12.   domnívá se, že ustanovení Evropského rybářského fondu by měla poskytnout příležitost podpořit činnosti, které byly až dosud prováděny dobrovolně, a vyzývá Komisi, aby zvážila, jaké další zdroje financování, včetně mikroúvěrů, by se mohly dát sítím žen pracujících v odvětví rybářství k dispozici;

13.   dále se domnívá, že významným využitím evropských finančních prostředků určených pro rybářství by bylo zapojení sítí žen do projektů zkoumajících vliv restrukturalizace na odvětví rybářství a zemědělství;

14.   vyzývá Komisi, aby prodloužila program FEMMES a zapojila sítě žen do činností spadajících do odvětví rybářství;

15.   rovněž se domnívá, že sítě žen sehrají významnou roli při vytváření pobřežních akčních skupin a že využívání strukturálních fondů by mělo být dostatečně flexibilní, aby umožnilo integraci činnosti žen v rybářských a zemědělských pobřežních oblastech;

16.   zdůrazňuje nutnost posílit účinnou účast žen v orgánech zastupujících odvětví rybářství a v jeho rozhodujících a poradních orgánech na evropské, národní i regionální úrovni, přičemž pozitivní dopad by mohlo mít doporučení Komise odpovědným orgánům zahájit v tomto ohledu odpovídající kroky;

17.   je přesvědčen o tom, že sítě žen mohou přispět ke zlepšení bezpečnosti na moři a ke zlepšení udržitelnosti rybářství tím, že budou podporovat konzumaci ryb z udržitelných zdrojů a odrazovat od konzumace ryb z neudržitelných zdrojů;

18.   vyzývá Komisi, aby Evropskému parlamentu pravidelně předkládala zprávy o rozvoji sítí žen v odvětví rybářství a o způsobech financování jejich činnosti; vyzývá Komisi, aby pravidelně informovala Parlament o vývoji situace žen v odvětví rybářství;

19.   vyzývá Komisi a členské státy, aby přezkoumaly postavení žen ve společenstvích zabývajících se rybolovem a chovem ryb na evropské, národní a regionální úrovni a řešily všechny otázky týkající se přiměřenosti jejich zdravotní a sociální ochrany a aby odstranily všechny překážky jejich účasti v zastupitelských orgánech; navrhuje začít tím, že Komise doporučí příslušným orgánům, aby v tomto směru přijaly opatření;

20.   sdílí obavy s ženami pracujícími v tomto odvětví, pokud jde o velice nízké zastoupení mládeže v oblasti rybářství, a žádá proto Komisi, aby zavedla opatření, která by vedla ke zvýšení počtu mladých pracovníků v tomto odvětví a zajistilo se jeho udržení;

21.   vyzývá všechny, kteří se podílejí na vytváření regionálních poradních výborů, aby zajistili účast zástupkyň sítí žen v jejich činnosti, zejména pokud jde o práci v oblasti sociálně ekonomických důsledků rybářské politiky; domnívá se, že by se v této souvislosti měla věnovat pozornost tomu, do jaké míry lze sítím žen poskytnout náhradu nákladů, které jim vzniknou;

22.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a regionálním poradním výborům.

(1) Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1.
(2) Úř. věst. L 337, 30.12.1999, s. 10.
(3) Úř. věst. C 74 E, 24.3.2004, s. 882.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2005)0282.

Právní upozornění - Ochrana soukromí