Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0644/2005

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/12/2005 - 13.1

Vedtagne tekster :


Vedtagne tekster
PDF 24kWORD 47k
Torsdag den 15. december 2005 - Strasbourg
Menneskerettighedssituationen i Tibet og Hongkong
P6_TA(2005)0533RC-B6-0644/2005

Europa-Parlamentets beslutning om Tibet og Hongkong

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Tibet og menneskerettighedssituationen i Kina,

-   der henviser til sine beslutninger af 18. november 2004(1), 13. januar 2005(2) og 27. oktober 2005(3) om sagen vedrørende den fængslede lama, Tenzin Delek Rinpoche, der er i livsfare på grund af tortur,

-   der henviser til sin beslutning af 19. december 2002 om Hongkong(4),

-   der henviser til fælleserklæringen fra det ottende topmøde mellem EU og Kina, som fandt sted den 5. september 2005 i Beijing,

-   der henviser til de manglende fremskridt i menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

Tibet

A.   der anfører, at kinesiske embedsmænd siden oktober 2005 har ført en såkaldt "patriotisk uddannelseskampagne", hvorunder tibetanerne tvinges til at underskrive erklæringer, der beskriver Dalai Lama som en farlig separatist og proklamerer Tibet som "en del af Kina",

B.   der gør opmærksom på, at en ung tibetansk munk ved navn Ngawang Jangchub i oktober 2005 døde under mystiske og uopklarede omstændigheder i Drepung-klosteret i Lhasa under en "patriotisk opdragelsessession",

C.   der fremhæver, at fem tibetanske munke fra Drepung-klosteret i Lhasa, som nægtede at underskrive erklæringerne, blev anholdt den 23. oktober 2005 og fængslet i den offentlige sikkerhedstjenestes interneringscentre i deres respektive hjembyer og sandsynligvis er blevet tortureret,

D.   der bemærker, at det endnu ikke er fastslået, om flere protesterende blev anholdt,

E.   der tilføjer, at mere end 400 tibetanske munke fra Drepung-klosteret i Lhasa protesterede fredeligt mod fængslingen af deres medbrødre, og at snesevis af dem voldeligt blev tvunget tilbage til deres kvarterer af væbnet kinesisk politi og den offentlige sikkerhedstjenestes specialstyrker,

F.   der gør opmærksom på, at Drepung-klosteret i Lhasa med dets mange beboere er hermetisk lukket af specialstyrkerne, og at ingen har fået lov til at komme ind i eller forlade bygningerne siden den 25. november 2005,

G.   der understreger, at Tenzin Delek Rinpoche stadig er fængslet, og at hans helbredstilstand er et åbent spørgsmål,

H.   der anfører, at Manfred Nowak, FN's Menneskerettighedskommissions særlige ordfører om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som besøgte Kina fra den 20. november til den 2. december 2005, på grundlag af de oplysninger, han modtog under opholdet, har bekræftet, at der er blevet anvendt mange forskellige torturmetoder i Kina, og mener, at tortur stadig er en udbredt praksis i Kina,

Hongkong

I.   der minder om, at titusindvis af mennesker søndag den 4. december 2005 deltog i en march i Hongkong for at kræve indførelse af et fuldt demokratisk system,

J.   der bemærker, at Hongkongs øverste leder for tiden vælges af en komité bestående af ca. 800 i Hongkong bosiddende personer, som udpeges af de kinesiske myndigheder,

K.   der påpeger, at artikel 45 og 68 i Hongkongs grundlov foreskriver, at udvælgelsen af den øverste leder og alle medlemmer af lovgivningsrådet med tiden skal ske ved almindelige valg,

Tibet

1.   kræver, at Folkerepublikken Kinas regering klarlægger omstændighederne ved den unge tibetanske munk Ngawang Jangchubs død under den "patriotiske opdragelsessession" i oktober 2005;

2.   er dybt bekymret over helbredstilstanden hos de fem munke, der blev anholdt ved Drepung-klosteret den 23. november 2005;

3.   anmoder indtrængende Folkerepublikken Kinas regering om øjeblikkeligt at løslade de fem munke fra deres fangenskab i den offentlige sikkerhedstjenestes interneringscentre;

4.   anmoder Folkerepublikken Kinas regering om at give alle oplysninger om de vilkår, hvorunder munkene tilbageholdes, og navnlig redegøre nærmere for påstandene om tortur og eventuelle yderligere anholdelser;

5.   tilskynder kraftigt Folkerepublikken Kinas regering til omgående at ophæve blokaden af Drepung-klosteret i Lhasa;

6.   anmoder indtrængende de kinesiske myndigheder om at standse "den patriotiske uddannelseskampagne", reagere på en rimelig måde på ikke-voldelige protester og ikke undergrave menneskerettighederne ved brug af fysisk vold mod de protesterende;

7.   anmoder Rådet og Kommissionen om på det kraftigste at gøre indsigelse over for de kinesiske myndigheder i dette spørgsmål inden for rammerne af menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina; forventer, at denne dialog bliver mere effektiv, således at der sker en betydelig forbedring i Kinas beklagelige situation på menneskerettighedsområdet;

8.   kræver endnu en gang, at Tenzin Delek Rinpoche løslades omgående;

9.   gentager sit krav om ophævelse af dødsstraffen og et øjeblikkeligt moratorium herfor i Kina;

10.   tilskynder kraftigt Folkerepublikken Kinas regering til at reagere på internationale anmodninger om forbedringer af menneskerettighedssituationen i Kina og garantere religionsfrihed, ytringsfrihed og politisk frihed og især løslade alle indsatte, der er idømt fængselsstraf på grund af deres religiøse aktiviteter;

11.   anmoder endnu en gang Folkerepublikken Kinas regering om at forbedre forholdene for de indsatte i landets fængsler, ophøre med at udsætte tilbageholdte for tortur og afskaffe denne praksis, bringe den fortsatte krænkelse af det tibetanske folks og andre mindretals menneskerettigheder til ophør og sikre, at landet respekterer de internationale standarder for menneskerettigheder og humanitær ret;

12.   anmoder Rådet og medlemsstaterne om at opretholde EU's embargo på våbenhandel med Folkerepublikken Kina og ikke slække på den eksisterende begrænsning af våbensalget;

13.   anmoder Folkerepublikken Kinas regering om at fortsætte dialogen med repræsentanterne for Hans Hellighed Dalai Lama;

14.   tilskynder kraftigt Formandskonferencen til at indbyde Hans Hellighed Dalai Lama til at tale i Europa-Parlamentet i 2006;

Hongkong

15.   minder om, at Hongkongs grundlov foreskriver, at Hongkongs øverste leder med tiden skal vælges ved almindelige valg;

16.   anmoder Hongkongs myndigheder om:

   - at opstille en tidsplan for indførelse af almindelige valg, som kan accepteres af alle demokratiske partier og offentligheden
   - at afskaffe den gældende ordning for udnævnelse af medlemmer af distriktsrådet,
   - at erstatte kollektiv stemmeafgivelse med individuel stemmeafgivelse i de funktionelle valgkredse ved valg til lovgivningsrådet,
   - at udvide valgkomiteens vælgerkorps;

17.   ser frem til, at den øverste leder og alle medlemmer af lovgivningsrådet vælges ved et valgsystem, der er baseret på de principper, som kendetegner et demokrati med et flerpartisystem, hvor regeringen står til regnskab over for den lovgivende magt, og virkelig effektiv regeringsførelse er i højsædet - en situation, som i høj grad vil komme hele Hongkongs befolkning til gode;

o
o   o

18.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær, Folkerepublikken Kinas regering, Den Nationale Folkekongres' Stående Udvalg, Hongkongs øverste leder og lovgivningsråd, Sichuan-provinsens guvernør og den øverste anklagemyndighed i Sichuanprovinsen.

(1) EUT C 201 E af 18.8.2005, s. 122.
(2) EUT C 247 E af 6.10.2005, s. 158.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0416.
(4) EUT C 31 E af 5.2.2004, s. 261.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik