Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0644/2005

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/12/2005 - 13.1

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 119kWORD 46k
Neljapäev, 15. detsember 2005 - Strasbourg
Inimõiguste olukord Tiibetis ja Hong-Kongis
P6_TA(2005)0533RC-B6-0644/2005

Euroopa Parlamendi resolutsioon Tiibeti ja Hongkongi kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Tiibeti ja inimõiguste olukorra kohta Hiinas;

–   võttes arvesse oma 18. novembri 2004. aasta(1), 13. jaanuari 2005. aasta(2) ja 27. oktoobri 2005. aasta(3) resolutsioone laama Tenzin Delek Rinpoche kohta, kes on vangistatud ja keda on piinatud ja kelle elu on seetõttu ohus;

–   võttes arvesse oma 19. detsembri 2002. a resolutsiooni Hongkongi kohta(4);

–   võttes arvesse 5. septembril 2005 Pekingis toimunud kaheksanda Euroopa Liidu ja Hiina tippkohtumise ühisavaldust;

–   võttes arvesse ELi ja Hiina inimõigustealase dialoogi edutust;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

Tiibet

A.   arvestades, et Hiina ametivõimud jätkavad 2005. aasta oktoobris alustatud nn patriootilise hariduse kampaaniat, sundides tiibetlasi alla kirjutama avaldustele, mis nimetavad Tema Pühadust dalai-laamat ohtlikuks separatistiks ja kuulutavad Tiibeti "Hiina osaks";

B.   arvestades, et oktoobris 2005 Lhasas Drepungi kloostris toimunud "patriootliku hariduse" õppetunni käigus suri noor tiibeti munk Ngawang Jangchub salapärastel ja selgitamata jäänud asjaoludel;

C.   arvestades, et viis Lhasa Drepungi kloostri tiibetlasest munka, kes keeldusid deklaratsioonidele alla kirjutamast, vahistati 23. oktoobril 2005, nad paigutati oma kodukohtades riikliku julgeolekubüroo kinnipidamiskeskustesse ja neid on tõenäoliselt piinatud;

D.   arvestades, et veel ei ole teada, kas teisigi meeleavaldajaid on vahistatud;

E.   arvestades, et üle 400 Lhasa Drepungi kloostri munga avaldas rahumeelselt meelt oma kaaslaste vangistamise vastu ning et relvastatud sõjaväepolitsei ja riikliku julgeolekubüroo eriväelased sundisid kümneid munki vägivaldselt kloostriruumidesse taanduma;

F.   arvestades, et eriväed on Lhasa Drepungi kloostri koos selle tuhandete asukatega täielikult isoleerinud ja alates 25. novembrist 2005 pole kedagi kloostrihoonetesse sisse ega sealt välja lubatud;

G.   arvestades, et Tenzin Delek Rinpoche viibib endiselt vangistuses ja andmed tema tervisliku seisundi kohta puuduvad;

H.   arvestades, et ÜRO inimõiguste komisjoni piinamise ja muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise eriraportöör Manfred Nowak, kes külastas Hiinat 20. novembrist 2. detsembrini 2005, kinnitas oma reisi kestel saadud teabe põhjal, et Hiinas on kasutatud paljusid piinamismeetodeid, ja on veendunud, et piinamine on Hiinas endiselt laialt levinud,

Hongkong

I.   arvestades, et pühapäeval, 4. detsembril 2005 osalesid kümned tuhanded inimesed Hongkongis meeleavaldusel, kus nõuti täielikult demokraatlikku süsteemi;

J.   arvestades, et praeguse korralduse järgi valib Hongkongi juhi umbes 800 Hongkongi elanikust koosnev, Hiina ametivõimude valitud komitee;

K.   arvestades, et Hongkongi põhiseaduse artiklite 45 ja 48 kohaselt peaks erihalduspiirkonna juhi ja kõigi seadusandliku nõukogu liikmete valimine lõppeesmärgina toimuma üldiste valimiste teel,

Tiibet

1.   nõuab, et Hiina Rahvavabariigi (HRV) valitsus selgitaks noore Tiibeti munga Ngawang Jangchubi surma asjaolusid "patriootliku hariduse" õppetunni ajal oktoobris 2005;

2.   on sügavalt mures 23. novembril 2005 Drepungi kloostris vahistatud viie munga tervisliku seisundi pärast;

3.   nõuab tungivalt, et HRV valitsus vabastaks nad viivitamatult riikliku julgeolekubüroo kinnipidamiskeskustest, kus neid vangis hoitakse;

4.   kutsub HRV valitsust üles avaldama kogu teavet nende kinnipidamistingimuste kohta, eriti seoses väidetega piinamiste kohta ja võimalike uute vahistamistega;

5.   nõuab tungivalt, et Hiina valitsus viivitamatult lõpetaks Drepungi kloostri blokaadi;

6.   nõuab tungivalt, et Hiina ametivõimud lõpetaksid "patriootliku hariduse" kampaania, reageeriksid rahumeelsetele meeleavaldustele mõõdukal viisil ega rikuks inimõigusi, tarvitades meeleavaldajate vastu füüsilist vägivalda;

7.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles seda küsimust ELi ja Hiina inimõigusdialoogi raames kindlameelselt esile tõstma; ootab, et see dialoog muutuks tõhusamaks ja aitaks inimõiguste halba olukorda Hiinas märgatavalt parandada;

8.   nõuab veel kord Tenzin Delek Rinpoche viivitamatut vabastamist;

9.   kordab oma üleskutset kaotada surmanuhtlus ja kuulutada viivitamatult moratoorium kõrgeima karistusmäära täideviimise suhtes Hiinas;

10.   nõuab tungivalt, et HRV valitsus vastaks rahvusvahelistele üleskutsetele inimõiguste olukorra parandamiseks Hiinas, tagaks usu-, sõna- ning poliitilise vabaduse ja eelkõige vabastaks kõik usulise tegevuse pärast süüdimõistetud vangid;

11.   kutsub veel kord HRV valitsust üles oma vanglate kinnipidamistingimusi parandama, kinnipeetavate piinamist lõpetama ja piinamist kaotama, lõpetama Tiibeti rahva ja teiste vähemuste inimõiguste jätkuvat rikkumist ja kinni pidama rahvusvahelistest inimõiguste ja humanitaarõiguse normidest;

12.   kutsub nõukogu ja liikmesriike üles säilitama ELi embargot relvakaubandusele HRVga ning mitte leevendama kehtivaid relvamüügi piiranguid;

13.   kutsub HRV valitsust üles jätkama dialoogi Tema Pühaduse dalai-laama esindajatega;

14.   nõuab tungivalt, et esimeeste konverents kutsuks Tema Pühaduse dalai-laama 2006. aastal Euroopa Parlamendis kõnet pidama;

Hongkong

15.   tuletab meelde, et Hongkongi põhiseadus näeb lõppeesmärgina ette piirkonna juhi valimise üldiste valimiste teel;

16.   kutsub Hongkongi ametivõime üles:

   - määrama üldiste valimiste ajakava, mis oleks vastuvõetav kõigile demokraatlikele parteidele ja avalikkusele;
   - kaotama piirkonnanõukogu liikmete ametissenimetamisse süsteemi;
   - asendama seadusandliku nõukogu valimisel funktsionaalsete valmisringkondade korporatiivne hääletamine individuaalse hääletamisega;
   - laiendama valimiskomisjoni valijaskonda,

17.   ootab aega, mil Hongkongi tegevjuht ja kõik seadusandliku nõukogu liikmed valitaks põhimõtete kohaselt, millel rajaneb mitmeparteiline demokraatia, valitsuse vastutus seadusandliku kogu ees ja tõeliselt tõhus valitsemine, mis tooks selget kasu kõigile Hongkongi elanikele;

o
o   o

18.   teeb presidendile ülesandeks edastada see resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜRO peasekretärile, Hiina Rahvavabariigi valitsusele, Hiina rahvakongressi alalisele komiteele, Hongkongi erihalduspiirkonna juhile ja seadusandlikule nõukogule, Sichuani provintsi kubernerile ja Sichuani provintsi rahvaprokuratuuri peaprokurörile.

(1) ELT C 201 E, 18.8.2005, lk 122.
(2) ELT C 247 E, 6.10.2005, lk 158.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0416.
(4) ELT C 31 E, 5.2.2004, lk 261.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika