Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0644/2005

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/12/2005 - 13.1

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 120kWORD 42k
Torstai 15. joulukuuta 2005 - Strasbourg
Ihmisoikeustilanne Tiibetissä ja Hongkongissa
P6_TA(2005)0533RC-B6-0644/2005

Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeustilanteesta Tiibetissä ja Hongkongissa

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Tiibetistä ja Kiinan ihmisoikeustilanteesta,

–   ottaa huomioon 18. marraskuuta 2004(1), 13. tammikuuta 2005(2) ja 27. lokakuuta 2005(3) antamansa päätöslauselmat vangitun ja kidutetun ja siksi hengenvaarassa olevan Lama Tenzin Delek Rinpochen tapauksesta,

–   ottaa huomioon aiemman, 19. joulukuuta 2002 antamansa päätöslauselman Hongkongista(4),

–   ottaa huomioon Pekingissä 5. syyskuuta 2005 pidetyn EU:n ja Kiinan 8. huippukokouksen päätteeksi annetun yhteisen julkilausuman,

–   ottaa huomioon, että EU:n ja Kiinan välisessä ihmisoikeusvuoropuhelussa ei ole edistytty,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

Tiibet

A.   ottaa huomioon, että Kiinan viranomaiset toteuttavat lokakuussa 2005 käynnistettyä niin kutsuttua "isänmaallisen koulutuksen" kampanjaa pakottaakseen tiibetiläiset allekirjoittamaan julistuksia, joissa hänen pyhyytensä Dalai Lama tuomitaan vaarallisena separatistina ja jossa Tiibetin julistetaan olevan "osa Kiinaa",

B.   ottaa huomioon, että nuori tiibetiläismunkki Ngawang Jangchub kuoli lokakuussa 2005 salaperäisissä ja sekavissa olosuhteissa Drepungin luostarissa Lhasassa "isänmaalliseen koulutukseen" sisältyvän tapahtuman aikana,

C.   ottaa huomioon, että ne Lhasassa sijaitsevan Drepungin luostarin viisi tiibetiläismunkkia, jotka kieltäytyivät allekirjoittamasta julistuksia, pidätettiin 23. lokakuuta 2005 ja heitä pidetään vangittuina yleisestä turvallisuudesta vastaavan viraston (PSB) pidätyskeskuksissa kotipaikkakunnillaan ja että heitä on luultavammin kidutettu,

D.   ottaa huomioon vielä olevan epävarmaa, onko muita mielenosoittajia pidätetty,

E.   ottaa huomioon, että yli 400 tiibetiläismunkkia Lhasan Drepungin luostarista osoitti rauhanomaisesti mieltä tovereidensa vangitsemista vastaan ja että Kiinan kansan aseistettu poliisi ja PSB:n erikoisjoukot ovat pakottaneet väkivalloin kymmeniä heistä palaamaan luostariinsa,

F.   ottaa huomioon, että erikoisjoukot ovat sulkeneet täysin Lhasassa Drepungin luostarin, jossa on tuhansia asukkaista, eikä kukaan ole saanut astua sisään luostariin tai poistua sen rakennuksista 25. marraskuuta 2005 jälkeen,

G.   ottaa huomioon, että Tenzin Delek Rinpoche pysyy edelleen vangittuna ja että hänen terveydentilastaan ei tiedetä mitään,

H.   ottaa huomioon, että Kiinassa 20. marraskuuta – 2. joulukuuta 2005 vieraillut Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomission kidutuksesta ja muusta julmasta, epäinhimillisestä tai ihmisarvoa alentavasta kohtelusta tai rangaistuksesta vastaava erityistarkkailija Manfred Nowak vahvisti vierailunsa aikana keräämiensä tietojen perusteella, että Kiinassa on käytetty monenlaisia kidutusmenetelmiä ja että hänen mukaansa kidutusta harjoitetaan yhä laajasti Kiinassa,

Hongkong

I.   ottaa huomioon, että sunnuntaina 4. joulukuuta 2005 kymmenet tuhannet ihmiset marssivat Hongkongissa vaatien täysin demokraattista järjestelmää,

J.   ottaa huomioon, että Hongkongin toimeenpanevan johtajan valinnasta vastaa tällä hetkellä komitea, joka koostuu 800:sta Kiinan viranomaisten valitsemasta Hongkongin asukkaasta,

K.   ottaa huomioon, että Hongkongin perustuslain 45 ja 68 artiklan mukaan toimeenpanevan johtajan ja kaikkien lakia säätävän neuvoston jäsenten valinnassa on viime vaiheessa noudatettava yleistä äänioikeutta,

Tiibet

1.   vaatii Kiinan kansantasavallan hallitusta tekemään selkoa olosuhteista, jotka johtivat nuoren tiibetiläismunkin Ngawang Jangchubin kuolemaan "isänmaallisen koulutuksen" yhteydessä lokakuussa 2005;

2.   on erittäin huolestunut viiden Drepungin luostarissa 23. marraskuuta 2005 pidätetyn munkin terveydentilasta;

3.   kehottaa Kiinan kansantasavallan hallitusta vapauttamaan heidät välittömästi PSB:n pidätyskeskuksissa kärsimästään vankeudesta;

4.   pyytää Kiinan kansantasavallan hallitusta toimittamaan kaikki tiedot, jotka liittyvät kyseisten munkkien oloihin vankeudessa, erityisesti mitä tulee väitteisiin kidutuksista ja mahdollisista muista pidätyksistä;

5.   vaatii hallitusta keskeyttämään viipymättä Lhasan Drepungin luostarin piirityksen;

6.   kehottaa Kiinan viranomaisia lopettamaan "isänmaallisen koulutuksen" kampanjan ja reagoimaan oikeasuhteisesti väkivallattomiin mielenosoituksiin ja olemaan heikentämättä ihmisoikeuksia turvautumalla fyysiseen väkivaltaan niitä vastaan;

7.   pyytää neuvostoa ja komissiota ottamaan tämän kysymyksen tiukasti esille Kiinan viranomaisten kanssa EU:n ja Kiinan välisen ihmisoikeusvuoropuhelun yhteydessä; odottaa kyseistä vuoropuhelua tehostettavan Kiinan kehnon ihmisoikeustilanteen parantamiseksi merkittävästi nykyisestä;

8.   vaatii jälleen Tenzin Delek Rinpochen välitöntä vapauttamista;

9.   toistaa edellyttävänsä, että kuolemanrangaistus lakkautetaan ja että Kiina keskeyttää välittömästi sen täytäntöönpanon;

10.   kehottaa Kiinan kansantasavallan hallitusta reagoimaan kansainvälisesti esitettyihin vaatimuksiin maan ihmisoikeustilanteen parantamiseksi ja takaamaan uskonnonvapauden, ilmaisunvapauden, vapaan poliittisen toiminnan ja kehottaa erityisesti vapauttamaan kaikki uskonnollisen toimintansa vuoksi vangitut henkilöt;

11.   kehottaa jälleen kerran Kiinan kansantasavallan hallitusta kohentamaan oloja maan vankiloissa, lopettamaan pidätettyjen kidutukset sekä tiibetiläisiin ja muihin vähemmistöihin kohdistuvat jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset ja varmistamaan, että se kunnioittaa ihmisoikeuksia ja humanitaarista lainsäädäntöä koskevia kansainvälisiä standardeja;

12.   kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita pitämään voimassa EU:n Kiinan kansantasavallalle asettaman aseiden myyntiä koskevan kauppasaarron ja pidättäytymään lieventämästä kyseisiin kauppoihin nykyisin sovellettavia rajoituksia;

13.   kehottaa Kiinan kansantasavallan hallitusta jatkamaan vuoropuheluaan hänen pyhyytensä Dalai-laman edustajien kanssa;

14.   pyytää puheenjohtajakokousta kutsumaan hänen pyhyytensä Dalai-laman puhumaan Euroopan parlamentille vuonna 2006;

Hongkong

15.   palauttaa mieleen, että Hongkongin perustuslakiin sisältyy säännöksiä, jotka mahdollistavat Hongkongin toimeenpanevan johtajan valitsemisen viime vaiheessa yleistä äänioikeutta soveltamalla;

16.   kehottaa Hongkongin viranomaisia:

   asettamaan yleisen äänioikeuden käyttöönotolle määräajan, jonka kaikki demokraattiset puolueet ja kansalaiset voivat hyväksyä,
   kumoamaan piirineuvoston nimitysjärjestelmän,
   korvaamaan korporatiivisen äänestysmallin henkilökohtaisella äänestämisellä lakia säätävän neuvoston sidosryhmävaaleissa,
   laajentamaan vaalilautakunnan äänestäjäkuntaa;

17.   odottaa aikaa, jolloin se voi todeta toimeenpanevan johtajan ja lakia säätävän neuvoston kaikkien jäsenten tulevan valituiksi sellaisen vaalijärjestelmän avulla, joka perustuu monipuoluedemokratiaa, hallituksen vastuullisuutta lainsäätäjälle ja aitoa tehokasta hallintotapaa koskeville periaatteille, mikä varmistaa sen, että hyödyn muutoksista korjaa Hongkongin koko väestö;

o
o   o

18.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, YK:n pääsihteerille, Kiinan kansantasavallan hallitukselle ja kansankongressin pysyvälle komitealle, Hongkongin toimeenpanevalle johtajalle ja lakia säätävälle neuvostolle, Sichuanin maakunnan kuvernöörille sekä Sichuanin maakunnan syyttäjäviranomaisen ylimmälle syyttäjälle.

(1) EUVL C 201 E, 18.8.2005, s. 122.
(2) EUVL C 247 E, 6.10.2005, s. 158.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0416.
(4) EUVL C 31 E, 5.2.2004, s. 261.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö