Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0644/2005

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/12/2005 - 13.1

Teksty przyjęte :


Teksty przyjęte
PDF 209kWORD 48k
Czwartek, 15 grudnia 2005 r. - Strasburg
Sytuacja praw człowieka w Tybecie i w Hongkongu
P6_TA(2005)0533RC-B6-0644/2005

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Tybetu i Hongkongu

Parlament Europejski,

-   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Tybetu i sytuacji praw człowieka w Chinach,

-   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 18 listopada 2004 r.(1), 13 stycznia 2005 r.(2) i 27 października 2005 r.(3) dotyczące sprawy lamy Tenzina Deleka Rinpocze, więzionego i torturowanego, którego życie jest tym samym w niebezpieczeństwie,

-   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie Hongkongu(4),

-   uwzględniając wspólne oświadczenie wydane na ósmym szczycie UE-Chiny, który odbył się w Pekinie w dniu 5 września 2005 r.,

-   uwzględniając brak postępów w dialogu między UE a Chinami w sprawie praw człowieka,

-   uwzględniając art. 115 ust. 5 Regulaminu,

Tybet

A.   mając na uwadze, że od października 2005 r. chińscy urzędnicy prowadzą kampanię tak zwanej "edukacji patriotycznej", zmuszając Tybetańczyków do podpisywania oświadczeń, w których donoszą, że Jego Świątobliwość Dalai Lama jest niebezpiecznym separatystą i ogłaszają Tybet "częścią Chin",

B.   mając na uwadze, że młody tybetański mnich Ngawang Jangczub zmarł w tajemniczych i niewyjaśnionych okolicznościach w klasztorze Drepung w Lhasie w październiku 2005 r. podczas jednej z sesji "edukacji patriotycznej",

C.   mając na uwadze, że pięciu tybetańskich mnichów należących do klasztoru Drepung w Lhasie, którzy odmówili podpisania oświadczeń zostało aresztowanych w dniu 23 października 2005 r. i uwięzionych w Ośrodkach Zatrzymań Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w ich miejscach pochodzenia oraz było prawdopodobnie torturowanych,

D.   mając na uwadze, że jest jeszcze niejasne, czy więcej protestujących zostało aresztowanych,

E.   mając na uwadze, że ponad 400 tybetańskich mnichów z klasztoru Drepung w Lhasie pokojowo demonstrowało przeciwko uwięzieniu ich towarzyszy i wielu z nich zostało siłą zmuszonych do powrotu do swoich kwater przez Chińską Ludową Policję Zbrojną i Siły Specjalne Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego,

F.   mając na uwadze, że klasztor Drepung w Lhasie z tysiącami jego mieszkańców jest szczelnie zapieczętowany przez Siły Specjalne i nikomu nie pozwala się wejść ani wyjść z jego zabudowań od dnia 25 listopada 2005 r.,

G.   mając na uwadze, że Tenzin Delek Rinpocze jest nadal więziony, a stan jego zdrowia nieznany,

H.   majac na uwadze, że specjalny sprawozdawca Komisji Praw Człowieka ONZ ds. tortur oraz innych form okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania Manfred Nowak, który przebywał w Chinach w dniach od 20 listopada do 2 grudnia 2005 r. potwierdził, w oparciu o informacje otrzymane podczas jego misji, że w Chinach stosowano wiele metod tortur i uważa, że praktyka tortur jest w Chinach nadal powszechnie stosowana,

Hongkong

I.   mając na uwadze, że w niedzielę, 4 grudnia 2005 r. dziesiątki tysięcy ludzi w Hongkongu wzięło udział w marszu, domagając się w pełni demokratycznego systemu,

J.   mając na uwadze, że szef rządu jest obecnie wybierany przez komitet złożony z około 800 mieszkańców Hongkongu wybieranych przez chińskie władze,

K.   mając na uwadze, że zgodnie z art. 45 i 68 Ustawy Zasadniczej Hongkongu, szef rządu oraz wszyscy członkowie Rady Ustawodawczej powinni być ostatecznie wybierani w głosowaniu powszechnym,

Tybet

1.   domaga się, aby rząd Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) wyjaśnił okoliczności śmierci młodego tybetańskiego mnicha Ngawanga Jangczuba podczas sesji "edukacji patriotycznej" w październiku 2005 r.;

2.   jest głęboko zaniepokojony stanem zdrowia pięciu mnichów aresztowanych w dniu 23 listopada 2005 r. w klasztorze Drepung;

3.   wzywa rząd ChRL do ich natychmiastowego uwolnienia z Ośrodków Zatrzymań Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego;

4.   wzywa rząd ChRL do dostarczenia wszelkich dostępnych informacji dotyczących warunków, w jakich są oni przetrzymywani, zwłaszcza w odniesieniu do zarzutów stosowania tortur oraz ewentualnych aresztowań innych osób;

5.   wzywa rząd ChRL do natychmiastowego zaprzestania blokady klasztoru Drepung w Lhasie;

6.   wzywa władze chińskie do zaprzestania kampanii "edukacji patriotycznej" oraz do reagowania w proporcjonalny sposób na pokojowe protesty oraz do niepodważania praw człowieka poprzez używanie wobec protestantów przemocy fizycznej;

7.   wzywa Radę i Komisję do zdecydowanego postawienia tej kwestii w rozmowach z władzami chińskimi w ramach dialogu między UE a Chinami w sprawie praw człowieka; oczekuje, że dialog ten stanie się bardziej skuteczny w dążeniu do doprowadzenia do istotnego polepszenia słabych osiągnięć Chin w dziedzinie praw człowieka;

8.   ponawia żądanie natychmiastowego uwolnienia Tenzina Deleka Rinpocze;

9.   ponawia swoje wezwanie do zniesienia kary śmierci i natychmiastowego wprowadzenia moratorium na jej wykonywanie w Chinach;

10.   wzywa rząd ChRL do odpowiedzi na międzynarodowe apele o poprawę sytuacji praw człowieka w Chinach oraz do zagwarantowania wolności religii, wolności wypowiedzi i wolności politycznej, a zwłaszcza do uwolnienia wszystkich więźniów skazanych za ich działalność religijną;

11.   ponownie wzywa rząd ChRL do poprawy warunków, w jakich są przetrzymywani więźniowie, do zaprzestania i zniesienia tortur wobec więźniów, jak również do zaprzestania ciągłego łamania praw człowieka w stosunku do narodu tybetańskiego i innych mniejszości oraz do zapewnienia przestrzegania międzynarodowych standardów w zakresie praw człowieka i prawa humanitarnego;

12.   wzywa Radę i Państwa Członkowskie do utrzymania embarga UE na handel bronią z ChRL oraz do nieosłabiania istniejących ograniczeń dotyczących tego typu sprzedaży broni;

13.   wzywa rząd ChRL do kontynuacji dialogu z przedstawicielami Jego Świętobliwości Dalai Lamy;

14.   wzywa Konferencję Przewodniczących do zaproszenia Jego Świątobliwości Dalai Lamy do wystąpienia przed Parlamentem Europejskim w 2006 r.;

Hongkong

15.   przypomina, że Ustawa Zasadnicza Hongkongu zawiera przepisy stanowiące o ostatecznym wyborze szefa rządu Hongkongu w głosowaniu powszechnym;

16.   wzywa władze Hongkongu do:

   - ustalenia harmonogramu wyborów powszechnych, który mogłyby przyjąć wszystkie demokratyczne partie oraz obywatele,
   - zniesienia systemu mianowania w Radzie Okręgu,
   - zastąpienia głosowania zbiorowego przez głosowanie indywidualne w okręgach funkcjonalnych Rady Ustawodawczej,
   - rozszerzenia praw wyborczych Komitetu Wyborczego;

17.   z niecierpliwością oczekuje wyboru szefa rządu i wszystkich członków Rady Ustawodawczej w ramach systemu wyborczego opartego na zasadach wielopartyjnej demokracji, odpowiedzialności rządu przed ciałem ustawodawczym oraz prawdziwie skutecznego kierowania, co przyniesie autentyczną korzyść wszystkim obywatelom Hongkongu;

o
o   o

18.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, rządowi Chińskiej Republiki Ludowej i Stałemu Komitetowi Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, szefowi rządu i Radzie Ustawodawczej Hongkongu, gubernatorowi prowincji Syczuan i Głównemu Oskarżycielowi Ludowej Prokuratury Prowincji Syczuan.

(1) Dz.U. C 201 E z 18.8.2005, str. 122.
(2) Dz.U. C 247 E z 6.10.2005, str. 158.
(3) Teksty przyjęte, P6_TA(2005)0416.
(4) Dz.U. C 31 E z 5.2.2004, str. 261.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności