Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2005. gada 7. jūnijs - Strasbūra
 Eiropas enerģētikas tīkli ***Itc "(A6-0134/2005 - Referents: Anne Laperrouze)>MERGEFORMAT" \l 3\n Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejaPE 347.278Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko nosaka pamatnostādnes Eiropas enerģētikas tīkliem un atceļ Lēmumus 96/391/EK un 1229/2003/EK (KOM(2003)0742 — C5–0064/2004 — 2003/0297(COD))
 Enerģijas gala patēriņa efektivitāte un enerģijas pakalpojumi ***IEiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par enerģijas gala patēriņa efektivitāti un enerģijas pakalpojumiem (KOM(2003)0739 — C50642/2003 — 2003/0300(COD))
 Telpiskās informācijas infrastruktūra Kopienā (INSPIRE) ***I TC"(A6-0108/2005 - Referents: Frederika Brepoels)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja PE 349.811
 Pārapdrošināšana ***I
 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (EAFRD) *
 Tiesībaizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošana *
 Informācijas apmaiņa attiecībā uz teroristiskiem pārkāpumiem *
 Finansiālo interešu aizsardzība un krāpšanas apkarošana
 ES Rīcības plāns terorisma apkarošanai
 Teroristu uzbrukumi - novēršana, sagatavošanās un reaģēšana
 Kritisko infrastruktūru aizsardzība
 Cīņa pret terorisma finansēšanu
 Sadarbība attiecībā uz teroristiskiem pārkāpumiem
Teksti (794 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika