Kazalo 
Sprejeta besedila
Sreda, 8. junij 2005 - Strasbourg
Politični izzivi in proračunska sredstva (2007-2013)
 Kontrola gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje ***II
 Trošarinski proizvodi *
 Območje svobode, varnosti in pravice
 Varstvo manjšin in protidiskriminacijska politika v razširjeni Evropi

Politični izzivi in proračunska sredstva (2007-2013)
PDF 516kWORD 252k
Resolucija
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta o političnih izzivih in proračunskih sredstvih razširjene Unije 2007-2013 (2004/2209(INI))
P6_TA(2005)0224A6-0153/2005

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Pogodbe ES, zlasti členov 268 do 276 Pogodbe,

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka(1),

–   ob upoštevanju sporočil Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z dne 10. februarja 2004 - Gradnja skupne prihodnosti: politični izzivi in proračunska sredstva v razširjeni Uniji 2007-2013 (KOM(2004)0101) ter z dne 14. julija 2004 o finančni perspektivi 2007-2013 (KOM(2004)0487), delovnega dokumenta Komisije z dne 14. julija 2004 "Predlog obnovitve medinstitucionalnega sporazuma o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka" (KOM(2004)0498), predloga Komisije Sklepa Sveta z dne 14. julija 2004 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (KOM(2004)0501) in poročila Komisije z dne 14. julija 2004 o delovanju sistema virov lastnih sredstev (KOM(2004)0505),

–   ob upoštevanju Pogodbe o Ustavi za Evropo(2),

–   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2000/597/ES, Euratom z dne 29. septembra 2000 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(3),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. aprila 2004 o gradnji naše skupne prihodnosti: politični izzivi in proračunska sredstva razširjene Unije 2007-2013(4),

–   ob upoštevanju svoje odločitve z dne 15. septembra 2004 o ustanovitvi Začasnega odbora za politične izzive in proračunska sredstva razširjene Unije 2007-2013(5),

–   ob upoštevanju vprašanja za ustni odgovor O-0067/2004 (B6-0130/2004) Svetu in svoje resolucije o finančni perspektivi, sprejete pred zasedanjem Evropskega sveta decembra 2004(6),

–   ob upoštevanju vprašanja za ustni odgovor O-0068/2004 (B6-0131/2004) Komisiji,

–   ob upoštevanju člena 175 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Začasnega odbora za politične izzive in proračunska sredstva razširjene Unije 2007-2013 ter mnenj Odbora za proračunski nadzor, Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energijo, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za promet in turizem, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za ribištvo, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, Odbora za ustavne zadeve, Odbora za pravice žensk in enakost spolov, Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj in Odbora za mednarodno trgovino (A6-0153/2005),

A.   ker se bosta sedanja finančna perspektiva in Medinstitucionalni sporazum z dne 6. maja 1999 o proračunski disciplini in izboljšanju proračunskega postopka načeloma končala leta 2006,

B.   ker se bo večina zakonodaje Skupnosti s finančnimi posledicami zaključila leta 2006,

C.   ker je priprava naslednje finančne perspektive eden največjih izzivov, s katerim se bo soočila Unija v prihajajočih mesecih, saj bo oblikoval novo razširjeno Evropo, ker se nanaša na nove notranje in globalne izzive in naloge,

D.   ker se je Evropski parlament odločil ustanoviti začasni odbor z naslednjimi nalogami:

   a) določiti politične prednostne naloge Evropskega parlamenta za prihodnjo finančno perspektivo tako v zakonodaji kot tudi v proračunu,
   b) v skladu s temi prednostnimi nalogami predlagati strukturo prihodnje finančne perspektive,
   c) oceniti finančna sredstva, ki bodo dodeljena za izdatke Evropske unije za obdobje 2007-2013,
   d) v skladu s prednostnimi nalogami in predlagano strukturo predlagati okvirno porazdelitev sredstev med različne razdelke finančne perspektive in v okviru njih,

E.   ker bi moral začasni odbor predložiti končno poročilo, preden Evropski Svet poda svoje skupno stališče,

F.   ker je v skladu z odstavkom 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 Komisija začela postopek priprave nove finančne perspektive in novega medinstitucionalnega sporazuma, tako da je podala predloge 10. februarja 2004 in 14. julija 2004,

G.   ker Pogodba o Ustavi za Evropo (Ustava) krepi vlogo Evropskega parlamenta na številnih zakonodajnih področjih, širi pooblastila proračunskega organa Evropskega parlamenta ter v členih I-55 in III-402(5) omogoča, da večletni finančni okvir postane evropski zakon Sveta, ki ga ta sprejme soglasno po spravnem postopku z Evropskim parlamentom in pridobitvi njegovega soglasja, ki ga slednji sprejme z večino svojih poslancev,

H.   ker odstavek 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999 predvideva podaljšanje trenutne finančne perspektive, razen če ga izrecno ne zavrne ena od podpisnic tega sporazuma,

I.   ker v primeru nesklenitve medinstitucionalnega sporazuma Pogodba ES omogoča sprejetje letnih proračunov po določbah členov 272 in 273, če proračun ni sprejet na začetku finančnega leta,

J.   ker je nova Komisija uradno odobrila predloge prejšnje Komisije glede strukture, trajanja in stopnje finančnih sredstev po razdelkih na leto izdatkov nove finančne perspektive in vseh zakonodajnih predlogov, ki so skupaj znani kot "Prodijev paket",

K.   ker je v svoji prej omenjeni resoluciji z dne 22. aprila 2004 Evropski parlament poudaril, da "ne bo finančne perspektive brez sporazuma med Evropskim parlamentom in Svetom o finančnem paketu, ker obstoječa pogodba ne predvideva obveznosti finančne perspektive in predvideva samo letne proračune",

L.   ker sredstva iz razdelka DDV in BDP (ob njihovem nastanku uvedena kot prihodki, ki dopolnjujejo vire lastnih sredstev EU) postopoma postali glavni vir financiranja proračuna Skupnosti; ker so skupaj z ureditvijo shem odstopanj, dodane trenutnemu sistemu lastnih sredstev, naredile sistem bolj zapleten, manj pregleden za državljane in vedno manj pravičen ter vodile v sistem financiranja, katerega rezultat so nesprejemljive razlike med državami članicami,

M.   ker so sklepi Evropskega sveta decembra 2004 potrdili "Prodijev paket" kot delovno osnovo Sveta, ki se je dogovoril za institucionalen dialog v okviru rednih stikov z Evropskim parlamentom,

N.   ker je v sklepih Evropskega sveta decembra 2004 povezava med finančno perspektivo in vprašanjem virov lastnih sredstev in korekcijskim mehanizmom jasno določena,

O.   ker je v zadnjih šestih mesecih začasni odbor:

   izvedel poglobljeno analizo predlogov Komisije,
   tesno sodeloval z vsemi stalnimi odbori, katerih mnenja so bila temeljito preučena,
   z zanimanjem sledil načinu dela z "gradniškimi" delovnimi metodami nizozemskega predsedstva in imel pogoste in konstruktivne stike z luksemburškim predsedstvom,
   določil pozitivne politične prednostne naloge z namenom določitve pogajalskega izhodišča Evropskega parlamenta,
   v skladu z njegovimi pooblastili podal predloge za trajanje, strukturo in finančna sredstva naslednje finančne perspektive,

P.   ker Ustava predvideva možnost uvedbe novih kategorij virov lastnih sredstev Unije in ukinitev katere od obstoječih kategorij,

Splošni okvir

1.   vztraja, da bi bilo treba širitvi Evropske unije nameniti dovolj finančnih sredstev, ki bodo zadostila njenim rastočim političnim ambicijam in ustrezala vse večjim odgovornostim doma in v tujini; nadalje vztraja, da morajo vsi proračunski izdatki EU dodati evropsko vrednost javnim izdatkom držav članic ter da je treba strogo spoštovati načelo subsidiarnosti pri odločitvah glede izdatkov na področju neizključne pristojnosti, kar še posebej velja za kriterij, da je dejavnost EU zaradi svojega obsega ali učinka bolj ustrezna za uresničevanje ciljev Unije;

2.   v interesu dobrega finančnega poslovodenja, poenostavitve in demokratične odgovornosti zahteva izboljšanje in poenostavitev mehanizmov finančnega nadzora na ravni institucij in držav članic, da bi se vzpostavila dejanska jasna odgovornost za vse izdatke EU;

3.   opominja, da je finančna perspektiva finančni okvir, katerega cilj je zagotoviti razvoj prednostnih nalog EU v okviru finančne discipline in ni večletni proračun, določen za sedem let; poudarja, da finančna perspektiva ostaja priporočilo in mora biti zato dovolj prilagodljiv, da izraža srednjeročne politične ambicije, ter mora zagotoviti finančna sredstva, ki so potrebna za učinkovito in ustrezno soočanje s prihodnjimi izzivi, kot to določa Pogodba; je odločen v celoti uporabiti svoja pooblastila iz člena 272 Pogodbe, ki določa, da se izdatki Evropske unije odobrijo na podlagi letnega proračunskega postopka;

4.   ugotavlja, da je nova Barrosova Komisija v celoti potrdila predloge, ki jih je predstavila Prodijeva Komisija v zadnjih mesecih njenega mandata; vendar zavrača sistem, ki zavezuje izvoljene in izvršilne organe Evropske unije za tri zaporedne mandate;

5.   se zaveda težkega političnega, gospodarskega in socialnega stanja v številnih državah članicah, vendar opozarja, da se je proračun EU povečal za 8,2 % med letoma 1996 in 2002, medtem ko je bilo povprečno povečanje v državnih proračunih (EU-15) 22,9 %; ugotavlja, da iz MacDougallovega poročila(7) izhaja, da bi evropski proračun moral znašati od 2 % do 2,5 % BDP držav članic; izkorišča priložnost, da poudari, da je zgornja meja virov lastnih sredstev, določena leta 1993 za 15 držav članic, ostala od takrat nespremenjena, namreč 1,31 % BND EU za odobritve za prevzem obveznosti in 1,24 % BND EU za odobritve plačil; opozarja, da je sedanja raven proračuna EU manj kot 2,5 % celotne javne porabe Unije v primerjavi s povprečjem 47 % BND EU za skupno javno porabo;

6.   ugotavlja, da lahko stroške širitve, ki jih je treba obravnavati na pošten in pravičen način, brez težav prevzame 15 starih držav članic ter da se morajo upoštevati kot najnižji stroški, upoštevajoč politične, socialne in gospodarske koristi, ki jih predstavlja ponovna združitev Evrope za vso Unijo;

7.   je prepričan, da lahko finančna perspektiva omogoči uravnotežen razvoj finančnih sredstev, dodeljenih Uniji, pod pogojem, da:

   se uporabijo za dejavnosti z resnično evropsko dodano vrednostjo, jasno določenimi prednostnimi nalogami in preglednostjo za državljane,
   optimizirajo osredotočanje in dopolnjevanje z dejavnostjo, ki poteka na državni, regionalni in lokalni ravni, da bi čim bolj omejili obremenitev davkoplačevalcev,
   se porabijo v skladu s pravili dobrega finančnega poslovanja, z osredotočenjem na uspešnost in učinkovitost; ugotavlja, da so lahko izdatki na evropski ravni viri prihrankov na nacionalni ravni, še zlasti zato, ker omogočajo ekonomijo obsega in lahko ustvarjajo prihodke na nacionalni ravni;

8.   poudarja, da je razprava o finančni perspektivi tesno povezana z vprašanjem virov lastnih sredstev, korekcijskim mehanizmom in številnimi oblikami sofinanciranja in finančnih instrumentov ter potrebe po prilagoditvi obstoječega sistema, kot je to potrdil Evropski svet v svojih sklepih decembra 2004; obžaluje, da Komisija vzporedno z novo finančno perspektivo ni predstavila bolj ambicioznih predlogov za nadomestitev trenutnega sistema vzporedno z novo finančno perspektivo;

9.   bo v svojem končnem glasovanju upošteval, da Svet priznava potrebo po temeljiti reformi obstoječega sistema virov lastnih sredstev za pravično delitev novih sredstev med državami članicami in tako vračanje k prvotnemu načelu financiranja skupnih politik s pristnimi viri lastnimi sredstvi skozi pregleden, pravičen in demokratičen sistem, ki bi moral začeti veljati najpozneje na začetku naslednje finančne perspektive;

10.   ugotavlja, da bo začetek veljavnosti Ustave z uvedbo soodločanja spremenil zakonodajni postopek za številne predloge; se zaveda, da bi bilo nemogoče predvideti Ustavo v pravnem smislu pred koncem postopka ratifikacije; poziva Svet, da se dogovori o prijateljskem sporazumu za zaščito zakonodajnih pooblastil Parlamenta in uvede prilagoditvene klavzule za zakonodajne akte, katerih postopki se bodo spremenili po začetku veljavnosti Ustave;

11.   meni, da:

   ob upoštevanju velike politične pomembnosti naslednje finančne perspektive,
   ob upoštevanju, da Ustava predvideva, da mora prihodnjo zakonodajo Sveta, ki vsebuje večletni finančni okvir, odobriti Evropski parlament z večino svojih poslancev,
   ob upoštevanju dejstva, da bo naslednja finančna perspektiva zajela tudi obdobje po začetku veljave Ustave in bo perspektiva zelo verjetno imela vlogo večletnega finančnega okvira, kar bo omogočilo sprejetje prvega letnega proračuna ob spoštovanju pravil Ustave,
  

bi se Parlament moral v sporazumu obvezati, da bo odobril naslednjo finančno perspektivo, le če jo bo odobrila večina njegovih članov;

12.   opominja, da v skladu s trenutnimi pogodbami finančna perspektiva nima uradnega statusa in se lahko vzpostavi le na prostovoljni osnovi s soglasjem Evropskega parlamenta; nadalje opominja, da se bo v primeru, če sporazum ni dosežen, uporabila Pogodba ES glede postopka sprejemanja letnih proračunov; poudarja, da ne bo dal soglasja k naslednji finančni perspektivi, če Svet ne bo upošteval njegovih prednostnih nalog;

13.   v določeni meri pozdravlja predloge Komisije za naslednji finančni okvir 2007-2013 in z njim povezane zakonodajne predloge, ki so del "Prodijevega paketa" in naj bi zamenjali večino trenutne zakonodaje, ki se izteče leta 2006, kot priložnost za razširjeno Unijo, da še naprej razvija nov politični program; po poglobljeni analizi njegovega začasnega odbora in 17 odborov, ki so mu predložili mnenja, meni, da so bili predlogi Komisije deležni omejene podpore in so kot taki sprejemljiva osnova za analizo in prihodnja pogajanja; kljub temu opozarja Svet na nekatere politične prednostne naloge, kjer je evropska dodana vrednost za Unijo in njene državljane izredno pomembna;

14.   meni zato, da je pomembno, da se finančna perspektiva hitro potrdi in se lahko v celoti začne izvajati 1. januarja 2007 ter s tem prepreči prekinitev dejavnosti EU, še posebej v zvezi z zakonodajnimi predlogi Komisije;

Del I Politični izzivi
Bolj konkurenčna in kohezivna Evropa
Kohezija

15.   pozdravlja predlagano reformo kohezijske politike za izvajanje ciljev rasti, zaposlovanja in trajnostnega razvoja; meni, da je evropska regionalna politika nujno potrebno orodje za spodbujanje socialne, ekonomske in teritorialne kohezije, ki Uniji dovoljuje sprejemanje ukrepov za zmanjšanje regionalnih razlik, za pospeševanje skladnega razvoja v vsej Uniji ter spopadanje s strukturnimi pomanjkljivostmi (otežen dostop, odseljevanje in redka poseljenost, oddaljenost itd.), za spodbujanje trajnostnega razvoja regij, njihove rasti, konkurenčnosti in zaposlovanja; poudarja pomen kohezijske politike za doseganje lizbonskih ciljev ter za prispevanje k odpravi razlik med različnimi ozemlji Evropske unije, vsa sredstva, namenjena za kohezijsko politiko, bi morala biti porabljena v ta namen; je prepričan, da so skupni ukrepi na evropski ravni stroškovno učinkoviti, ker omogočajo ekonomije obsega, racionalizacijo postopkov in združevanje sredstev, zlasti na področju čezmejnega sodelovanja; meni, da je obstoj močne, dobro financirane evropske regionalne politike osnovni pogoj za sposobnost Unije za nadaljnjo širitev in zmanjšanje regionalnih razlik ter da je pri tem treba ohraniti osnovno tristebrno strukturo programov pomoči na področju primerjalnega razmerja med njimi; zato meni, da sta zneska 0,41 % BND Unije in 4 % nacionalnega BND novih držav članic primerna, če lahko države članice zagotovijo, da ukrepi potekajo hkrati z nacionalnimi in regionalnimi ukrepi ter da je na voljo ustrezno sofinanciranje (z javnimi in zasebnimi sredstvi); je odločen spremljati, ali Komisija dosledno upošteva pravilo N + 2 v strukturnih skladih in bi morali zato še naprej izvajan ta pravila v zvezi s kohezijskim skladom;

Raziskave

16.   poudarja, da so znanstvene raziskave, tehnološki razvoj in inovacije v središču gospodarstva, ki temelji na znanju, in so ključni dejavniki za rast in trajnostni razvoj, konkurenčnost podjetij, zaposlovanje in doseganje ciljev Lizbonske strategije; meni, da bi raziskovalna prizadevanja morala biti povečana in okrepljena na ravni EU, s čimer bi se razvili centri odličnosti, prinesla dodana vrednost industriji, MSP in državljanom Evrope, spodbujalo sodelovanje med zasebnimi in javnimi udeleženci, zlasti v zvezi z raziskovalnimi infrastrukturami ter spodbujanjem javno-zasebnega partnerstva; poudarja, da mora ta finančna perspektiva veliko prispevati k dosegi ciljev, določenih v okviru Evropskega sveta v Barceloni 2002 za povečanje izdatkov raziskav in razvoja na 3 % BND EU do leta 2010, in da mora to biti vključeno v prihodnje finančne perspektive; meni, da bi morala biti iz razdelka raziskovanja predvidena ustrezna sredstva za izvajanje vesoljskega programa in da bi morali zakonodajni instrumenti in finančna sredstva biti deležni koristi iz prilagoditvene klavzule po začetku veljavnosti Ustave; vztraja, da bi evropsko raziskovalno območje moralo dejansko vključevati vseh 25 držav članic; meni, da je ključnega pomena za evropsko konkurenčnost in tudi za socialno kohezijo odpraviti digitalne razlike med regijami in socialnimi skupinami ter da noben državljan ni izključen iz informacijske družbe;

Vseevropska omrežja

17.   pozdravlja predlog Komisije o prednostnih projektih TEN-T; vendar ugotavlja, da sredstva, dodeljena za 30 prometnih prednostnih projektov in program Marco Polo, predstavljajo najmanjši znesek, ki mora biti podvržen reviziji navzgor; poudarja strateški pomen prometnih omrežij za končno konsolidacijo enotnega trga EU in zbližanje EU odnosov z državami kandidatkami, državami, ki so zaprosile za članstvo in državami, ki spadajo v "krog prijateljev"; opaža, da medsebojno povezovanje prometnih omrežij lahko krepi razvoj trgovine in naložb ter na ta način lahko spodbuja trajnost in stabilnost ter tudi socialno, gospodarsko in geografsko kohezijo; poziva k primernemu financiranju razvoja prometnih medsebojnih povezav in skupne infrastrukture, ki jo delijo države; vztraja, da bi moralo to financiranje biti pogojeno z jamstvi držav članic za primerno sofinanciranje z njihove strani in z ustreznim dostopom zadevnih regij do mreže, in je pripravljen preučiti inovativne finančne instrumente, kot so jamstva za posojila, evropske koncesije, evropsko najemanje posojil in sklad za financiranje obrestne mere, ki bi kril naložbe javnega in zasebnega sektorja samo v raziskave, inovacije, vesoljsko tehnologijo in glavna materialna ter nematerialna omrežja ali sredstva EIB;

18.   ugotavlja, da bi nova uredba omogočila tudi financiranje infrastrukture v programu TEN-E, kar ni bilo mogoče v prejšnjem okviru 2000-2006; meni, da bi se morala podpora tega programa osredotočiti predvsem na študije;

Program socialne politike

19.   meni, da so skromna finančna sredstva, namenjena izvajanju programa socialne politike, najmanj, kar je potrebno, da se omogoči prispevanje k Lizbonski strategiji za trajnostni razvoj z več in boljšimi delovnimi mesti; meni, da ustrezna stopnja izdatkov Skupnosti na področju socialne politike ostaja ključna, zlasti glede zaposlovanja in socialnega varstva, vendar poudarja dejstvo, da je glavna odgovornost in pristojnost v zadevah socialne politike na strani držav članic; meni, da je potrebno povečanje v višini 200 milijard EUR, da bi izpolnili cilje programa socialne politike;

Izobraževanje in usposabljanje

20.   meni, da je vseživljenjsko učenje, vključno z izobraževanjem in usposabljanjem, ena od največjih prednostnih nalog naslednje finančne perspektive in ključni dejavnik za rast, socialno vključenost in konkurenčnost; meni, da je predlagano povečanje njegovega finančnega okvira absolutno najmanjši znesek, potreben za doseganje ciljev EU na tem področju; meni, da je učinkovitost evropskih programov na področju vseživljenjskega učenja, vključno z izobrazbo in usposabljanjem, samoumevna, ker predstavljata dodano vrednost in sta način širjenja inovacij in dobre prakse, ki bi sicer ostale znotraj državnih meja; poudarja, da je treba okrepiti mobilnost študentov in delavcev v Uniji, da bi jim omogočili koristi od novih priložnosti; poudarja,da bi se moralo večje število študentov vključevati v skupne dejavnosti izobraževanja; pozdravlja združitev v en sam instrument; meni, da je potrebno povečanje v višini 670 milijonov EUR, da bi izpolni cilje programa;

Boljša kakovost življenja
Razvoj podeželja

21.   meni, da mora prestrukturiranje skupne kmetijske politike (SKP) spremljati znatno povečanje skladov za razvoj podeželja zaradi reševanja težav zaposlovanja in konkurenčnosti na podeželju, zlasti v novih državah članicah; meni, da naložbe v razvoj podeželja zahtevajo tudi povečano podporo podjetjem, ki spodbujajo diverzifikacijo podeželja; meni, da je predlog Komisije glede proračuna novega sklada za razvoj podeželja izredno omejen in zato predstavlja absolutno najnižji znesek;

Okolje

22.   pozdravlja pristop Komisije, da Natura 2000 vključi v sklad za razvoj podeželja in strukturne sklade, ki bi morali ob bistveno okrepljenem programu Life+ biti glavni viri finančnih sredstev; v zvezi s tem vztraja na pravno zavezujočem mehanizmu, ki zagotavlja pravilno izvajanje in financiranje Nature 2000 s strani EU na ravni ocenjenega prispevka EU k predvidenemu skupnemu znesku, ki znaša približno 6,1 milijard EUR na leto za EU-25; vztraja, da bi moral biti znesek 21 milijard EUR za Naturo 2000 namensko dodeljen ("označen") v finančni perspektivi 2007-2013 znotraj ustreznih področij; poziva k uvrstitvi financiranja ukrepov za izvajanje Nature 2000 v razdelku 2 finančne perspektive; poziva k financiranju dejavnosti in vodenja Nature 2000, ki jih ni mogoče financirati iz drugih instrumentov programa Life+; v zvezi s tem poziva Komisijo, da preuči morebitno vključitev Nature 2000 v druge sklade;

Področje svobode, varnosti in pravice

23.   opredeli dokončanje področja svobode, varnosti in pravice za eno od svojih političnih prednostnih nalog naslednjega finančnega okvira in ugotavlja, da je Komisija predlagala znatno povečanje sredstev, ki so mu dodeljena; meni, da predlagana dodelitev približno dveh tretjin sredstev, predvidenih v predlaganem razdelku 3, temu področju morda ne bo zadostna za kritje potreb in ambicij Evropske unije na tem področju, kot sta določila Evropski parlament in Svet; meni, da je potrebno povečanje v višini 1 milijarde EUR, da bi izpolnili cilje programa; poleg tega meni, da je treba pustiti zadostno rezervo v razdelku 3 za nepredvidene potrebe in nov razvoj;

24.   v luči prednosti, ki je dana boju proti organiziranemu kriminalu, vključno s terorizmom, in krepitvi pravosodnega sodelovanja, poziva k povečanju proračunskih sredstev za Europol in Eurojust; poziva tudi, naj ukrepe spremlja okrepljen demokratični nadzor nad Europolom;

Evropa, bližja državljanu
Spodbujanje evropskega državljanstva, kulture in raznolikosti

25.   meni, da je program Mladi v akciji prednostna naloga; meni, da je sedanji program za mlade nazorno prikazal evropsko dodano vrednost ukrepov Skupnosti pri organiziranju večstranskih izmenjav mladih, Evropske prostovoljne službe, povezovanja projektov v mrežo in evropskega usposabljanja za mlade delavce; pozdravlja predlagano racionalizacijo instrumentov Skupnosti na tem področju; meni, da je potrebno povečanje sredstev z 811 na 1 000 milijonov EUR, da bi izpolni cilje programa;

26.   pozdravlja racionalizacijo instrumentov Skupnosti na področju kulture, predvidenih v predlogu Komisije za program "Kultura 2007" (KOM (2004)0469); obžaluje dejstvo, da se zdaj iz proračuna EU za umetnost porabi le 7 centov na državljana; meni, da je potrebno povečanje sredstev s 360 na 500 milijonov EUR, da bi izboljšali financiranje predloga Komisije;

27.   je zaskrbljen, ker velika večina evropskih državljanov pravi, da o Evropski uniji, njenih institucijah, njenih politikah ali njenih dosežkih ve malo ali nič; poudarja, da mora Unija dati na razpolago zadostna sredstva za podporo učinkovite strategije obveščanja in komuniciranja, da bi tako pojasnila državljanom, kako delujejo obstoječe institucije, ki služijo državljanom, in zakaj sledijo nekaterim političnim ciljem; poziva k povečanju odvisnosti med finančno perspektivo in novimi določbami Ustave tudi glede participativne demokracije in zlasti razvoja civilnega dialoga ter izvajanja državljanske pobude; pozdravlja predložitev zakonodajnega predloga za program, ki bo nasledil program sodelovanja državljanov, ki ostaja prednostna naloga za spodbujanje dejavne in živahne civilne družbe ter približevanje Evrope državljanom s procesom "od spodaj navzgor";

Močnejša Evropa v varnejšem in solidarnejšem svetu

28.   vztraja na ravni financiranja zunanjih ukrepov, ki je zadostna, da omogoči EU postati pravi "globalni partner" v svetu in ji zagotovi sredstva za njene politične cilje in mednarodne obveznosti; poudarja, da ni pripravljen ohranjati stanja stalnega pritiska v razdelku 4, kot se je zgodilo v okviru sedanje finančne perspektive, in poudarja zlasti potrebo po visoki ravni prilagodljivosti in zadostni rezervi za nepredvidene dogodke; poudarja potrebo po zagotovitvi zadostnih finančnih sredstev za zagotovitev izvajanja pristopa, ki ga na tem področju določa Ustava, zlasti novo sosedsko politiko na osnovi posebnega partnerstva, predvidenega v členu I-57 Ustave;

29.   poudarja potrebo po nadaljnji diverzifikaciji evropske sosedske strategije, kar zagotavlja zanimivo možnost za tiste države, ki bi lahko postale članice Evropske unije, vendar bodo na koncu ostale tesne partnerice Unije; vztraja, da mora Evropski parlament, ki je del proračunskega organa, v prihodnje sodelovati kot enakovredni partner, kakršen je zdaj, pri vsakršni odločitvi v zvezi s prehodom potencialne kandidatke na predpristopno kandidatko, zaradi znatnih proračunskih posledic; meni, da je povečanje sredstev potrebno za poglobitev odnosov s sosednjimi državami in za zagotavljanje ustrezne ravni sredstev za možne države kandidatke in države kandidatke, kar jim zagotavlja pošteno in enako obravnavo; opozarja zlasti na dejstvo, da je treba sredstva, ki so na voljo za financiranje odnosov EU z državami v razvoju, razumeti kot najnižjo vrednost z vidika izpolnjevanja evropske zaveze za pomoč tem državam pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja do leta 2015;

30.   zahteva skladnost med določbami predlaganih zakonodajnih instrumentov in verjetnimi prihodnjimi določbami Ustave, ki v vseh primerih krepi učinkovito demokratično sodelovanje Evropskega parlamenta pri odločanju, vključno s sprejetjem in revizijo večletnih strateških okvirov; poudarja posebno potrebo po večji udeležbi Evropskega parlamenta pri odločitvah o ukrepih SZVP, zlasti takrat, ko imajo proračunske posledice; v skladu s tem meni, da spada dodeljevanje sredstev v okvir "običajnega" proračuna EU in torej v okviru pristojnosti Evropskega parlamenta v zvezi s podelitvijo razrešnice.

31.   pozdravlja skorajšnjo ustanovitev Evropske službe za zunanjepolitično delovanje in vztraja, da njeni upravni stroški v celoti sodijo v okvir proračuna EU;

32.   pozdravlja ponovno odločnost evropskega in ameriškega vodstva o oblikovanju skupnega programa, vključno s skupnimi ukrepi glede zunanjepolitičnih vprašanj; ugotavlja, da se ta pristop ne odraža v predlogu Komisije in vztraja, da bi moral Evropski parlament sodelovati pri odločanju o teh zadevah, ki imajo proračunske posledice;

Del II Organizacija in zgradba finančnega okvira
Trajanje

33.   ugotavlja, da je Komisija predlagala finančni okvir za sedemletno obdobje; zaradi demokratične odgovornosti ponovno poudarja svojo podporo vzporednosti med trajanjem finančne perspektive ter petletnima mandatoma Evropskega parlamenta in Komisije ter opozarja, da Ustava predvideva, da bo prihodnji večletni finančni okvir trajal najmanj pet let, kar bi omogočilo usklajevanje mandatov Komisije in Evropskega parlamenta; poudarja, da bi trajanje zakonodajnih predlogov lahko ostalo neodvisno od časovnega okvira finančne perspektive; zato zahteva od svoje delegacije, ki se pogaja o medinstitucionalnem sporazumu, da vztraja, da prihodnji medinstitucionalni sporazum vključuje določbe, ki zagotavljajo daljše (do sedemletno) trajanje večletnih programov, primerljivo s trajanjem prihodnje finančne perspektive, zlasti za glavne politike, kot so kmetijska politika, strukturna in kohezijska politika ter raziskave;

34.   podpira predlog Komisije za finančni okvir za sedemletno obdobje; meni, da bi bil krajši časovni okvir tehnično in politično neuporaben ter da bo daljša finančna perspektiva prispevala k stabilnosti sistema in olajšala načrtovanje kohezijske politike ter drugih finančnih instrumentov skupnega proračuna;

Zgradba

35.   upošteva predlog Komisije za preoblikovanje naslednjega finančnega okvira, da bi bolje odražal široke politične cilje, okrepil socialno in ekonomsko kohezijo, državljanom pa zagotovil večjo preglednost nad večletno porabo EU, vendar pa meni, da to v nekaterih primerih privede do nepotrebne okornosti;

36.   meni, da bi bilo mogoče dvomiti v ustreznost razdelka 3 (Državljanstvo, svoboda, varnost in pravosodje) glede na obseg sredstev v primerjavi z vsemi drugimi razdelki, vendar pa je v političnem smislu kljub temu sprejemljiv; zavzema pozitivno stališče do vzpostavitve samostojnega podrazdelka za področje svobode, varnosti in pravosodja znotraj tega razdelka, da bi se zagotovila večja preglednost za to pomembno politično prednostno nalogo EU, hkrati pa želi zagotoviti, da se ne bi zmanjšalo financiranje drugih delov razdelka;

37.   opozarja, da po začetku veljavnosti Ustave, ko ne bo več razlikovanja med obveznimi in neobveznimi izdatki, ločene obračunske enote sredstev za izdatke, povezane s trgom, in neposredna plačila iz razdelka 2 ne bodo več obstajala;

Upravni izdatki

38.   je pripravljen ohraniti zgradbo, ki spodbuja nadzor s strani proračunskega organa nad upravnimi izdatki Komisije in je zato proti predlogu odstranitve tega izdatka iz razdelka 5; vendar pa kljub temu meni, da bi bilo treba ohraniti sistem upravljanja proračuna po dejavnostih, vzpostavljen zaradi proračunske nomenklature, in ga nadalje razvijati; zato podpira opustitev upravnih izdatkov Komisije s področja vsake politike, podpira pa vzpostavitev obvezujoče zgornje meje zunaj preglednice finančne perspektive z možnostjo zvišanja te zgornje meje, kar lahko stori le proračunski organ, ob uporabi kateregakoli drugega sredstva, ki ga bo ponudil prihodnji medinstitucionalni sporazum; poudarja, da bi morale strogost proračuna podpirati vse institucije EU;

Agencije

39.   je zaskrbljen zaradi stalnega večanja števila vseh vrst agencij (decentraliziranih, izvršnih in regulatornih agencij) ter obžaluje, da Komisija ni mogla zagotoviti podrobnosti o večletnem programu dela za agencije v naslednjem finančnem okviru; poziva zakonodajne oblasti, da pri ustanavljanju novih agencij upoštevajo učinek na proračun; poudarja, da na proračun EU močno vpliva tudi povečanje delovnih nalog posameznih agencij; poziva države članice, da pri ustanavljanju novih agencij prevzamejo potrebno odgovornost za njihovo financiranje v prihodnje;

40.   poudarja, da bi morali proračunski in zakonodajni organi v prihodnje stalno nadzorovati razvoj agencij, ne le zaradi upravnega bremena, ki ga decentralizirani organi ustvarjajo za proračun (2735 uslužbencev več, kot v kadrovskih načrtih Komisije v proračunu za leto 2005), ampak tudi zaradi tveganja medvladnega vplivanja na skupno politiko prek prisotnih predstavnikov držav članic v njihovih upravnih odborih in pomanjkanja demokratične odgovornosti Evropskemu parlamentu;

41.   poziva k podobnemu pristopu, kot je bil zahtevan za upravne izdatke Komisije, ki temelji na vzpostavitvi obvezujoče zgornje meje za agencije, zunaj preglednice finančne perspektive, ki jo lahko zviša le sklep proračunskega organa, ob uporabi vseh sredstev, ki jih bo ponujal prihodnji medinstitucionalni sporazum; s temi sredstvi namerava izboljšati nadzor in preglednost nad agencijami brez škodljivih vplivov na programe;

Revizija, prilagodljivost in rezerve

42.   opozarja, da so bili v sedanji finančni perspektivi aktivirani vsi različni instrumenti, predvideni za povišanje zgornje meje finančne perspektive, kot so revizija, prilagoditev, prilagodljivost in solidarnostni sklad, po skupnem sporazumu za odzivanje na stalne in strukturne potrebe ali za financiranje nepredvidenih potreb; poudarja, da je instrument prilagodljivosti nujno potreben z vidika večletnega okvira; opozarja, da je bila finančna perspektiva do leta 1999 večkrat revidirana in da se je v zadnjih letih, zlasti pa med sedanjo finančno perspektivo (2000-2006), instrument prilagodljivosti uporabil šest let od sedmih, kar jasno kaže, da so bili nekateri razdelki nezadostno financirani; poziva, da se mehanizmi prilagodljivosti v prihodnje ne uporabljajo za financiranje trajnih letnih potreb;

43.   poudarja, da bo prilagodljivost imela ključno vlogo pri pogajalskem izhodišču Evropskega parlamenta; zavrnil bo vsakršen poskus Sveta, da bi sprejel finančni okvir brez primernih mehanizmov, ki bi ga prilagodili prihodnjim potrebam, in meni, da ima proračunski organ veliko odgovornost za zagotovitev takšnih mehanizmov; meni, da so obseg in instrumenti prilagodljivosti tesno povezani z določitvijo skupnih številk in končno zgradbo ter trajanjem finančnega okvira;

44.   zato predlaga:

   da se sprejme predlog Komisije za postopek revizije z večletnim učinkom, ki bo vključeval trajne spremembe finančnega okvira, ki jih lahko pospeši sprejetje z isto večino kot za sprejetje proračuna (s kvalificirano večino v Svetu in absolutno večino v Parlamentu),
   da se sprejme predlog Komisije o prilagodljivosti za zakonodajne akte, vendar da se ta prilagodljivost poveča na 10 % nad vsotami, določenimi s soodločanjem, ali pod njimi,
   da se zavrne predlog Komisije o prilagodljivosti pri prerazporeditvi proračunskih sredstev med razdelki,
   da se oblikujejo znatne rezerve za prilagodljivost zunaj finančnega okvira, ki bodo Evropski uniji omogočile odziv na nepredvidene potrebe in nepričakovane krize,
   da se načrtuje prenova finančne perspektive, če se spremenijo temeljne predpostavke glede gospodarskega razvoja, npr. v primeru znatnega odstopanja od predvidene stopnje rasti 2,3 %;

45.   poudarja, da je načelo oblikovanja rezerv za prilagodljivost neprenosljiv del celotnega sporazuma o finančnem okviru; meni, da bi morala biti stopnja prilagodljivosti tesno povezana s splošno zgornjo mejo finančnega okvira in da bilo treba zneske za nepredvidene potrebe:

   izključiti iz finančnega okvira,
   aktivirati v skladu s predlogom Komisije z odločitvijo proračunskega organa,
   financirati:

– s ponovnim načrtovanjem znotraj poglavij,
– s prerazporeditvijo neporabljenih dodeljenih proračunskih sredstev znotraj razdelkov in med njimi,
– z novimi proračunskimi sredstvi, če sta prva dva načina nezadostna;
poziva, da se v primeru dodelitve novih proračunskih sredstev zahteva sredstva od držav članic šele po sprejetju odločitve, da se kar najbolj zmanjša obremenitev davkoplačevalcev; predlaga, naj se proračunski organ dogovori o poenostavljenem postopku, da se pospeši izvajanje vseh odločitev;
   46. meni, da bi morala skupna prilagodljivost predstavljati 0,03 % BND (v skladu s točko 20 medinstitucionalnega sporazuma z dne 6. maja 1999) in bi jo bilo treba uporabiti za naslednje cilje:

– rezerva za konkurenčnost (največ 7 milijard EUR):
nov instrument, ki nadomešča sklad za prilagajanje rasti in ga predlaga Komisija, namenjen povečanju rasti in konkurenčnosti, Uniji pa bo omogočil odziv na gospodarske spremembe,
– rezerva za kohezijo (največ 3 milijarde EUR):
nov instrument za razvoj mehanizma, ki je namenjen odzivu na gospodarske šoke in nenadne spremembe v regijah EU in državah članicah, upravičenih v skladu z razdelkom 1b) tudi s ponovnim načrtovanjem neporabljenih dodeljenih proračunskih sredstev,
– rezerva: nujna pomoč (največ 1,5 milijarde EUR):
obstoječ instrument, ki ga je treba izključiti iz finančne perspektive,
– rezerva: solidarnostni sklad (največ 6,2 milijarde EUR):
obstoječ instrument, ki ni vključen v finančno perspektivo in za katerega Komisija predlaga, da se ga v proračunu načrtuje pod zgornjo mejo,
– rezerva za garancije (največ 3,0 milijarde EUR):
del te rezerve je bil predviden v razdelku 4; to načelo bi bilo treba razširiti na zagotovitev finančnih sredstev za projekte na področju prevoza in infrastrukture; ta instrument bi bilo treba izključiti iz finančne perspektive,
– rezerva za prožnost (največ 3,5 milijarde EUR):
obstoječ instrument, ki je izključen iz finančne perspektive in je zanj predviden višji znesek 500 milijonov EUR;

Del III Proračunska sredstva in nadomestne možnosti

47.   meni, da je predlog Komisije gledano v celoti sprejemljiv; meni, da če so bili nekateri razdelki precenjeni, drugi ne izražajo ambicij, ki bi jih razširjena Unija s 490 milijoni prebivalcev lahko v prihodnjih letih pričakovala v političnem, gospodarskem in solidarnostnem smislu;

48.   meni, da je treba raziskati možnosti in nadomestne možnosti za kompromis med ambicijo poglobitve evropske povezave, strogostjo proračuna, zakonitimi pričakovanji novih držav članic in predlogi Komisije; je tudi pripravljen vzpostaviti ponovno ravnotežje globalnega obsega izdatkov glede na svoje politične prednostne naloge v prihodnosti;

49.   zato trdi, kot možnost za nadomestne rešitve glede na predlog Komisije in kot prikazuje priložena tabela, da:

– Kmetijstvo:

opaža, da bo po predlogu Komisije obseg sredstev, namenjenih kmetijstvu, zmanjšan s 45 % leta 2007 na 35 % leta 2013; opaža, da čeprav se sčasoma poveča le za 3 %, to še vedno predstavlja nesorazmerje v obsegu proračunskih sredstev, ki bo celo še večje, če se obseg nekaterih politik zoži v primerjavi z drugimi politikami; bo zavrnil vsakršen poskus za renacionalizacijo SKP; je zaskrbljen, da je, ob odsotnosti političnega in finančnega sporazuma, še vedno vprašljivo financiranje ukrepov, povezanih s trgom, in neposrednih izplačil za Bolgarijo in Romunijo nad zgornjo mejo, ki jo je določil Svet leta 2002 za EU-25, in zato predlaga, da bi se morala za zagotovitev ravni podpore, določene s sklepom Evropskega sveta oktobra 2002, vzpostaviti možnost uvajalnega postopka obveznega sofinanciranja v EU-15, če potrebe presežejo napovedi,

– Evropski razvojni sklad (ERS):

ponovno opozarja, da je Evropski parlament močno podpiral vključitev ERS v splošni proračun na podlagi načela enotnosti proračuna in zaradi preglednosti, vendar pa ugotavlja, da vključitev v proračun v finančnem smislu ne bi smelo ogrožati drugih politik; zato poudarja, da je vključitev v proračun sprejemljiva le, če splošna zgornja meja finančnega okvira ustvari dodatna sredstva v splošnem proračunu; poudarja, da je treba v proračunu predvidena odobrena sredstva namensko dodeliti, da bi preprečili negativen učinek na države AKP; poudarja, da je treba spoštovati načelo partnerstva z državami AKP, ko bo ERS vključen v splošni proračun,

– Sklad za prilagajanje rasti:

zavzema negativno stališče do predloga Komisije; se strinja s rezervo prilagodljivosti za konkurenčnost iz odstavka 47,

– Solidarnostni sklad:

meni, da je bolje ohraniti sedanji sistem, ki se financira kot rezerva zunaj omejitev, najvišji znesek pa se uporabi le, kadar je to nujno, kot je navedeno v odstavku 47,

– Nujna pomoč:

zavzame negativno stališče do predloga Komisije za vključitev nujne pomoči v zgornje meje; predlaga vzpostavitev mehanizma nujne pomoči, omejenega zunaj določenih zgornjih meja, ki bi se po potrebi financiral z enakim mehanizmom kot sedanji solidarnostni sklad, kot je navedeno v odstavku 47,

– Jamstva za posojila:

zavzema negativno stališče do predlogov Komisije za ta mehanizem iz razdelka 4 in predlaga, da se podoben mehanizem razširi na druge razdelke, kot je navedeno v odstavku 47,

– Podrazdelek 1a): Konkurenčnost za rast in zaposlovanje:

meni, da bi morali "lizbonski cilji" ostati prednostna naloga za Unijo v naslednjem finančnem okviru, za dosego ciljev pa si je treba močno prizadevati; meni, da bi morala proračunska sredstva biti primerna, ampak realna, povečana, ampak ne precenjena, omejena na subsidiarnost in jasno evropsko dodano vrednost; zato v celoti podpira predlog Komisije za raziskave in TEN-T; predlaga globalno prerazporeditev 4,7 milijard EUR iz rezerve in neprednostnih dejavnosti v razdelek 3 (+ 1,3 milijarde EUR), razdelek 4 (+ 2,7 milijarde EUR) in vseživljenjsko učenje (+ 670 milijonov EUR); razen tega tudi notranjo prerazporeditev 200 milijonov EUR iz TEN-E v socialni program,

– Razdelek 3: Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica:

zavzame stališče, da so politike, ki se bodo financirale iz tega poglavja, zlasti svoboda, varnost in pravica, ter tudi mladina in kultura, zelo pomembne prednostne naloge za Evropski parlament; zato bi se moral globalni obseg proračunskih sredstev povečati za 1,3 milijarde EUR, od tega za + 1 milijardo EUR za temeljne pravice in boj proti kriminalu, 140 milijonov EUR za kulturo in 189 milijonov EUR za mlade,

– Razdelek 4: EU kot svetovni partner (in SZVP):

meni, da ambicije za razširjeno Unijo v naslednjem obdobju, zlasti za predpristopni instrument ter instrument o sosedstvu in partnerstvu, nujnost financiranja kriznih razmer in preoblikovanje zunanje politike iz osnutka Ustave omogočajo povečanje za 2,5 milijardi EUR in prerazporeditev 1,2 milijarde EUR; poudarja, da bi bilo povečanje za 900 milijonov EUR za SZVP na razpolago šele po sporazumu s Svetom o vlogi Evropskega parlamenta pri odločanju,

– Upravni izdatki:

meni, da bi se morali upravni izdatki Komisije zmanjšati za 2,9 milijardi EUR v skladu s strogostjo, ki jo nalagajo nacionalne uprave, in ob upoštevanju novih oblik vodenja (agencije) ter upoštevanju tega, da nadaljnje širitve ne bi smele sistematično ustvarjati novih virov;

50.   je prepričan, da se pogajanja ne bi smela osredotočati le na odstotke in številke, ampak bi morala uvesti tudi druge elemente, kot recimo načeli pravičnosti in postopnosti, ki sta bistveni za EU, da bi vzpostavili ravnotežje za izpolnitev pričakovanj držav članic in državljanov; poziva Komisijo in Svet, da preučita te elemente kot osnovne pogoje za dosego dogovora z Evropskim parlamentom; v zvezi s tem meni, da:

– Vidiki, povezani z Ustavo:

je odločen, da bo zavrnil vsako pravno obveznost, ki bi imela negativen zavezujoč učinek, ko bo začela veljati Ustava; zato poziva Svet in Komisijo, da skleneta prijateljski sporazum, da se zavarujejo zakonodajna pooblastila Evropskega parlamenta in da bi se uvedla prilagoditvena klavzula za zakonodajne akte, za katere se bo postopek spremenil z začetkom veljavnosti Ustave, vloga Evropskega parlamenta pa se bo povečala; poziva Komisijo in Svet, da se dogovorita o takšni obveznosti v naslednjem medinstitucionalnem sporazumu,

– Finančna uredba:

je prepričan, da je treba načela razumnega upravljanja iz Finančne uredbe in njenih pravil o izvajanju pregledati zaradi lažjega izvajanja in pospešitve plačil (ali nadomestil) državam članicam; poziva Komisijo in Svet, da se dogovorita o ponovnem sprejetju določb zaradi lažjega izvajanja in preprostejših postopkov,

– Upravno breme:

poudarja, da bi morala Komisija sprejeti ukrepe za poenostavitev in izboljšanje učinkovitosti upravnega poslovodenja glede izvajanja programov Skupnosti za lastne službe, države članice in končne upravičence, zlasti kar zadeva majhne projekte; meni, da bi bilo treba opraviti natančno analizo učinkovitosti upravnega poslovodenja zakonodaje Skupnosti na vseh štirih ravneh, s čimer bi se določile možnosti za povečanje uspešnosti in učinkovitosti uporabe upravnih stroškov; predlaga, da bi ta analiza zajela cel proračun;

– Overitev s strani držav članic:

meni, da je Evropski parlament kot del proračunskega organa odgovoren za čim boljše izvajanje financiranja s strani držav članic v proračun EU; je odločen izboljšati izvajanje programov, ki se bodo financirali v naslednjem finančnem okviru; poziva države članice k zagotovitvi potrdila o njihovih finančnih obveznostih za vse politike v skupni pristojnosti prek uradne predhodne objave v uradnem poročilu in letne naknadne uradne izjave o zanesljivosti, ki jo izda najvišja politična in upravna oblast države članice (finančni minister); zato poziva Komisijo, da uvede primerne mehanizme za odlog plačil, če ta zahteva ni izpolnjena; ni pripravljen predlagati nobenih znatnih povečanj pri financiranju programov brez jamstev držav članic, da bodo odobrile proračunska sredstva; meni, da je sprejetje koncepta "objave v uradnem poročilu" osnovni pogoj za soglasje Evropskega parlamenta k novemu medinstitucionalnemu sporazumu o finančni perspektivi,

– Viri lastnih sredstev in korekcijski mehanizem:

odobrava sklepe Evropskega sveta decembra 2004, da je treba na pogajanja o izdatkih Evropske unije gledati v celotnem smislu, vključno z vprašanjem virov lastnih sredstev, korekcijskim mehanizmom in preučitvijo mogoče poenostavitve sistema; poziva k reviziji sistema virov lastnih sredstev, ki bo kratkoročno pripeljal do pravičnejše porazdelitve neto obremenitev in pred iztekom naslednje finančne perspektive ustvaril neodvisen sistem financiranja EU; predlaga, da se priprava takega novega sistema zaupa medparlamentarni konferenci, ki bo vključevala Evropski parlament in nacionalne parlamente, v skladu z duhom protokola k Ustavi o vlogi nacionalnih parlamentov,

– Finančni instrumenti in sofinanciranje

naproša Komisijo za predloge, ki bodo spremljali izvajanje vseh skupnih politik z novimi finančnimi instrumenti in mehanizmi sofinanciranja; ti instrumenti bi se morali osredotočiti na tržne neuspehe in na zasebne vlagatelje delovati kot katalizatorji; glavna cilja bi morala biti optimizacija proračuna in velik učinek finančnega vzvoda; to je mogoče doseči še zlasti z jamstvenimi instrumenti za MSP, pa tudi z usmerjeno pomočjo tveganega kapitala, vključno z mrežami poslovnih angelov in prenosom tehnologije;

Del IV Priporočila za stalne odbore o zakonodajnih vidikih

51.   meni, da bi morala biti naslednja priporočila okvirna usmeritev za specializirane odbore, brez poseganja v prihodnje zakonodajne odločitve;

Konkurenčnost in inovativnost

52.   ga še vedno skrbi, da prejšnji programi za inovativnost in konkurenčnost niso uspeli vzpostaviti potrebne povezave med osnovnimi in uporabnimi raziskavami ter industrijskimi novostmi, deloma tudi zaradi precej omejenih finančnih sredstev; meni, da je podpora evropske javnosti nepogrešljiva za uresničitev lizbonskih ciljev; meni, da bi morala Komisija predlagati poenostavitev svojih postopkov financiranja za pospešeno izvajanje raziskovalne politike; meni, da je treba o finančnih instrumentih ponovno razmisliti na bolj usklajen in usmerjen način ter da je vzpostavitev visoko zastavljenega programa, namenjenega konkurenčnosti in novostim z zagotovljenimi finančnimi sredstvi, bistvenega pomena za podporo industrijske politike, usmerjene k blaginji, zlasti za MSP, ki bi uspešno izkoristila raziskave prek industrijske uporabe, kot je prenos tehnologije z univerz in raziskovalnih centrov na industrijsko uporabo; meni, da bi bilo treba sprejeti nadaljnje ukrepe za spodbujanje razvoja informacijske družbe, kot predlaga Komisija, razvoj in spodbujanje mednarodnih standardov za IKT in tehnologijo mobilnih telekomunikacij, spremljanje izvajanja zakonodajnega okvira elektronske komunikacije, podpiranje dejavnosti primerjalnih analiz EU na področju pobud akcijskih načrtov eEvrope in še naprej spodbujati raziskave EU na področju raziskav varnosti; meni, da je tak program bistven za izpolnitev ciljev Lizbonske strategije na področju novih tehnologij in ekotehnologij; meni, da je treba zagotoviti ustrezna finančna sredstva s 7. raziskovalnim programom EU in Okvirnim programom za konkurenčnost in inovacije za Akcijski načrt okoljskih tehnologij za EU; poziva k ustreznemu financiranju podpore inovativnih MSP in pobud za zagotavljanje pomoči za trženje raziskav in prenos tehnologije, zlasti prek Evropskega investicijskega sklada;

Vesoljski program

53.   ugotavlja, da je evropska vesoljska politika zdaj del okvirnega programa za raziskave; poudarja, pred začetkom veljavnosti ustreznih določb Ustave, v kateri ima vesoljski program svojo pravno podlago (člen III-254), da bi se moralo to obravnavati kot ločeno politično področje z lastno jasno opredeljeno pravno podlago in da se zanj zagotovijo zadostna finančna sredstva in ustrezni finančni instrumenti za podporo raziskovalnih dejavnosti, povezanih z vesoljem, in tudi razvoj in delovanje infrastruktur Galileja in pobude globalnega nadzorovanja okolja in varnosti ter dostopa EU do vesolja; verjame, da bi bilo treba v okvirni program uvesti konkretna pravila, ki bi omogočila izvajanje teh konkretnih dejavnosti;

Vseevropska omrežja

54.   ugotavlja, da zaradi velikosti projektov in njihovih finančnih okvirov ni resničnega nadomestila za nacionalno financiranje ali financiranje Skupnosti; opaža, da velikokrat izraženo upanje, da bi se povečalo sodelovanje zasebnih vlagateljev, ostaja zaenkrat, z nekaj izjemami, neuresničeno; upošteva sprejetje nove Uredbe (ES) št. 807/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2236/95 o določitvi splošnih pravil za dodelitev finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih omrežij(8), kar omogoča usmerjanje pomoči na projekte, ki so je najbolj potrebni (prednostni čezmejni projekti ali tisti, ki prečkajo naravne ovire), in povečanje deleža pomoči za prednostne projekte do največ 20 %-30 % in do 50 % v izjemnih primerih;

Program socialne politike

55.   upošteva zakonodajni predlog za novi program PROGRESS in poudarja pomembnost in potrebnost usklajenega evropskega programa, vključno z zadostnim financiranjem tega področja, ki spodbuja dejavnosti na nacionalni ravni; zato meni, da je treba razširiti finančni okvir programa PROGRESS, če Evropska unija res misli resno z izvajanjem Lizbonske strategije in programa socialne politike;

Kohezija

56.   poziva Komisijo, da vzpostavi "razvojne cilje" ter merljive, dejanske in natančne kazalce z gospodarsko, družbeno in okoljsko razsežnostjo v skladu s sklepi Evropskega sveta iz Lizbone in Göteborga, da poenostavi sedanje upravne postopke, tako da se bo zmanjšalo upravno breme držav članic, po potrebi z revizijo ustreznih določb Finančne uredbe; poudarja, da zgornja meja 4 % BND za plačila strukturnih skladov temelji na prejšnjih izkušnjah, vendar pa bi jo bilo treba obravnavati bolj prilagodljivo; je prepričan, da se lahko upošteva začasna nadaljnja diferenciacija sofinanciranja EU za njene programe; poziva države članice, da rešijo težave s skupnim upravljanjem in da izboljšajo zanesljivost nadzora, ki ga izvajajo, ter tudi svoje metode napovedovanja; nadalje poziva k jasnejši zavezanosti in natančnemu časovnemu razporedu za izvajanje načela poročil s strani najvišjega političnega in izvršnega organa držav članic (finančni minister);

57.   opozarja, da regionalne politike ni mogoče obravnavati ločeno od regionalne zakonodaje, ki ureja dodeljevanje pomoči, ter poziva k skladnosti predlogov, pri čemer je treba preprečiti nastanek pretiranih razlik pri dodeljevanj pomoči regijam, ki mejijo druga na drugo, ker to lahko povzroči izkrivljanje konkurence; opozarja na poseben položaj najbolj oddaljenih regij (člen 299(2) Pogodbe ES), ki v zvezi s parametri kohezijske politike zahteva drugačno obravnavo; predlaga prehodni mehanizem, ki regijam, prizadetim zaradi statističnega učinka, omogoča, da še naprej zahtevajo ustrezno podporo EU, ker nobena regija ne bi smela čutiti, da je trpela zaradi širitve; ob tem poudarja, da je treba v regijah pod vplivom statističnega učinka priznati interakcijo med regionalno politiko in politiko konkurence ter jo zajeti v analizo učinkov, ki jih imajo (ali jih bodo imeli) sedanji in bodoči prepisi o državni pomoči na omenjene regije; poudarja tudi, da je treba regijam v prehodu, zlasti tistim, ki sodijo v okvir cilja 1, a tudi tistim, ki jih krije cilj 2, nuditi primerno podporo in jih prednostno obravnavati pri uporabi pravil glede državne pomoči;

58.   pozdravlja objavo osnutka besedila, v katerem skuša Komisija uvesti jamstveni instrument za posojila EU, namenjena projektom TEN na področju prometa; meni, da bi se lahko ta ureditev razširila tudi na druga področja, s ciljem pospeševanja naložb, potrebnih za dosego lizbonskih ciljev;

Kmetijstvo

59.   meni, da je glavni cilj skupne kmetijske politike (SKP) zagotovitev modela večfunkcionalnosti evropskega kmetijskega sektorja, da se zaščiti delovanje notranjega trga kmetijskih proizvodov in ustreznimi dohodki kmetov zaradi zagotovitve doma pridelanih kakovostnih kmetijskih proizvodov, vključno z visokimi zdravstvenimi standardi in standardi dobrega počutja živali, za zagotovitev nadaljnje podpore za podeželska območja, ki zaostajajo za mestnimi območji glede na dohodke, infrastrukturo in dostop do storitev, spodbujanja trajnostnih in okolju prijaznih kmetijskih praks zaradi ohranitve okolja in, z Lizbonsko strategijo v ozadju, krepitve konkurenčnosti evropske kmetijske industrije, tako da bo lahko prispevala k zagotavljanju delovnih mest v kmetijskem sektorju;

60.   ugotavlja, da je Evropska unija od leta 1999 izvedla pomembne reforme SKP in organizacij skupnega trga; na tej podlagi poziva Komisijo, da partnerjem EU pojasni, koliko so proizvajalci Skupnosti že žrtvovali kot rezultat teh reform, in da brani večnamenski model za evropsko kmetijstvo na trgovskih pogajanjih o razvojnem programu iz Dohe; nadalje poudarja potrebo po ohranjanju prednostne obravnave Skupnosti, zlasti z doseganjem pravičnega in nepristranskega ravnotežja med zahtevami držav v razvoju po dostopu do trga ter stabilnostjo in vitalnostjo trgov Skupnosti, tako da bi lahko učinkovito upravljali te trge in se izognili krizam, ki bi dodatno finančno bremenile Evropsko unijo in tako ustvarile nove proračunske težave;

61.   opozarja, da je temeljna politična reforma v kmetijstvu v letu 2003, vključno z reformo skoraj vseh organizacij skupnega trga, temeljila na veljavnem finančnem okvirju, določenem v sklepu Evropskega sveta oktobra 2002; nadalje opozarja, da se je Evropski parlament strinjal s Pogodbo in Aktom o pogojih pristopa desetih novih držav članic, ki je svoje finančne vidike, povezane s kmetijstvom, zasnoval na podlagi sporazuma Evropskega sveta;

Ribištvo

62.   meni, da je skupna ribiška politika (SRP) eden od bistvenih elementov okoljskih prizadevanj EU za vzpostavitev ponovnega ravnotežja morskega ekosistema, v katerem so nekatere vrste preveč izkoriščane; meni, da so sredstva, ki jih predvideva Komisija, absolutni minimum, potreben za ohranitev ribjih staležev in za doseganje ciljev, ki temeljijo na trajnostnem razvoju in so bili dogovorjeni ob reformi skupne ribiške politike leta 2002; meni, da mora SRP bolje upoštevati položaj ribičev in biti zlasti pozorna na najbolj oddaljene regije;

Okolje

63.   meni, da se je okoljska politika EU izkazala za bistven instrument pri blaženju posledic podnebnih sprememb, zaviranju propada naravnih življenjskih prostorov in biološke raznolikosti, zaščiti vodnih virov, izboljšanju okolja, zdravja in kakovosti življenja, spodbujanju trajnostnega izkoriščanja in upravljanja naravnih virov in odpadkov ter pri razvoju strateških pristopov k razvojni politiki ter izvajanju in povečanju obveščenosti/ozaveščenosti, kot tudi trajnostni gospodarski rasti, zaposlovanju in ekološki koheziji;

64.   poudarja, da področja okoljske politike prispevajo k doseganju lizbonskih in göteborških ciljev; je močno naklonjen vključitvi področij okoljske politike na področja drugih politik; poudarja, da se morajo okoljski vidiki in vplivi na okolje, kot so okoljske tehnologije, okoljske raziskave in varstvo okolja, v celoti upoštevati pri financiranju politik v okviru razdelka 1 in razdelka 2;

Območje svobode, varnosti in pravice

65.   pozdravlja prizadevanja za poenostavitev in racionalizacijo sedanjih razmer na tem področju z opredelitvijo treh okvirnih programov ("Solidarnost", "Varnost" in "Pravica"), ki bodo omogočili večjo prilagodljivost pri razporejanju prednostnih nalog med različnimi dejavnostmi, vendar pa poudarja, da ta pristop ne bi smela zmanjšati političnega in proračunskega nadzora s strani Evropskega parlamenta; svari, da morajo uvedbo pojma "skupno upravljanje z državami članicami" za izvajanje programov s tega področja spremljati ustrezni nadzorni mehanizmi;

66.   odloži, dokler Komisija ne predstavi svojih zakonodajnih predlogov, svoje končno mnenje v zvezi s posebno vsebino programov in zlasti v zvezi s tem, ali bo delež globalnih skladov, ki jih je za vsak program predlagala Komisija, zadostoval za potrebno preglednost glavnih prednostnih nalog Evropskega parlamenta na tem področju: spodbujanje temeljnih pravic, krepitev varnosti državljanov in učinkovito izvajanje skupne priseljenske in azilne politike (zlasti v zvezi z Evropskim skladom za begunce);

Varstvo potrošnikov in javno zdravje

67.   poziva Komisijo, da brez zamude predloži zakonodajne predloge za novo potrošniško politiko in program javnega zdravja, da lahko Evropski parlament in Svet pravočasno začneta z zakonodajnim delom in omogočita, da začneta programa veljati v začetku leta 2007; je še vedno prepričan, da bo razdelitev na nov program potrošniške politike in nov program javnega zdravja najboljša rešitev za doseganje prednostnih ciljev EU; poudarja, da je treba finančna sredstva, dodeljena novemu programu, znatno povečati glede na trenutno stanje; opaža, da je treba upoštevati učinek prejšnje širitve in bodoče širitve na države z deficiti na področju zdravja in potrošnikov, pa tudi predlagano širitev ciljev programa;

Izobraževanje in usposabljanje

68.   meni, da je za mobilnost študentov v zvezi s programom Erasmus treba povečati povprečje štipendij; meni, bi moral v obdobju trajanja programa cilj podprograma Comenius biti vključevanje večjega števila dijakov v skupne dejavnosti izobraževanja; meni, da te izboljšave programa zahtevajo znatno povečanje referenčnega zneska, ki ga predlaga Komisija;

Spodbujanje evropske kulture in raznolikosti

69.   poudari pomen avdiovizualnega sektorja glede tehnoloških sprememb in inovativnih gospodarskih postopkov ter poudari njegov mogoč prispevek k vzpostavitvi gospodarstva, ki temelji na znanju, kot je bilo predvideno z Lizbonskim procesom; poudarja, da je razvoj avdiovizualnega sektorja odvisen predvsem od zasebnega sektorja, neodvisnih medijev in javnega financiranja držav članic; poudarja pozitivne rezultate sedanjih programov MEDIA; poudarja, da so se programi MEDIA izkazali za zelo učinkovite in so pokazali pomembno evropsko dodano vrednost za podporo razvoju sektorja; poudarja, da je za program MEDIA 2007 pomembna zadostna raven financiranja in da je znesek, ki ga predlaga Komisija, najmanjši znesek, potreben za uresničevanje ciljev programa;

70.   pozdravlja vključitev več dejavnosti z izredno majhnimi finančnimi okviri v novi program KULTURA 2000 in poudarja, da zadostna raven financiranja tega področja ostaja bistvenega pomena, opozarjajoč na potrebo po vključitvi glavnih dejavnosti akcijskega programa za 2004-2006 v nov večletni okvir; poziva Komisijo, da spodbuja dejavnosti v skladu z Evropskim paktom za mlade, ki ga je sprejel Evropski svet 22. in 23. marca 2005; podpira stališče ministrov za kulturo na srečanju v Rotterdamu julija 2004, da bi bilo treba proračun za kulturo znatno zvišati;

Zunanje politike

71.   načelom pozdravlja poenostavitev finančnih instrumentov iz razdelka 4, vendar pa se sprašuje, ali so številke in razdelitev, ki jih predlaga Komisija, primerne glede na preglednost, prepoznavnost in demokratičen nadzor pri uporabi sredstev; zlasti meni, da:

   pravne osnove za nove finančne instrumente jasno določajo vlogo Evropskega parlamenta pri opredelitvi ciljev geografskih ali tematskih programov, ki se bodo razvili iz teh instrumentov,
   je bi bilo treba predlog o razvojnem in gospodarskem sodelovanju revidirati na podlagi geografske strukture, ki jasno loči med pomočjo državam v razvoju in sodelovanjem z industrijskimi državami, tako da bi bila sredstva dodeljena v skladu s tematskimi smernicami, ki ustrezajo prednostnim ciljem in horizontalnim političnim ciljem EU,
   je bi bilo treba preučiti pravne podlage predpristopnega instrumenta in instrumenta stabilnosti, da se omogoči uporaba postopka soodločanja,
   je okolje pomembna sestavina zunanjih in tudi notranjih ukrepov EU; poudarja odgovornost Evropske unije pri reševanju svetovnih okoljskih izzivov s pomočjo zunanjih tematskih programov, ki so opredeljeni skupaj s partnerskimi državami v razvoju,
   bi morala Komisija predlagati ločeno uredbo za potrebno prilagodljivost evropske pobude za demokracijo in človekove pravice (proračunska postavka 19-04) kot edinega zunanjepolitičnega dokumenta EU, ki ne zahteva privolitve države gostiteljice, in privoliti v popoln parlamentarni nadzor programa;

o
o   o

72.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter drugim zadevnim institucijam in organom, kakor tudi nacionalnim vladam in parlamentom držav članic.

Priloga

Finančni okvir 2007-2013

Milijon € pri cenah iz 2004

Odobritve za prevzem obveznosti

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SKUPAJ 2007 - 2013

1. Trajnostna rast

57 612

60 612

63 560

65 558

67 699

70 559

73 435

459 035

1a. Konkurenca za rast in zaposlovanje

11 010

13 157

15 377

17 207

19 190

21 272

23 350

120 563

1b. Kohezija za rast in zaposlovanje

46 602

47 455

48 183

48 351

48 509

49 287

50 085

338 472

2. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

56 744

56 866

56 980

56 747

56 524

56 299

56 088

396 248

od tega: Kmetijstvo – Izdatki, povezani s trgom in neposredna plačila

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3. Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica

1 777

2 156

2 470

2 778

3 096

3 420

3 741

19 437

4. EU kot globalni partner

8 235

8 795

9 343

10 050

10 782

11 434

12 060

70 697

5. Uprava

3 675

3 815

3 950

4 090

4 225

4 365

4 500

28 620

Nadomestila

419

191

190

-

800

SKUPAJ odobritve za prevzem obveznosti

128 462

132 434

136 493

139 223

142 326

146 077

149 824

974 837

Odobritve za prevzem obveznosti preko BDP [1]

1,17%

1,18%

1,19%

1,18%

1,18%

1,19%

1,19%

1,18%

Skupno zmanjšanje glede na predlog KOM

-47 518

Zgornja meja Upravni izdatki Komisije

3 114

3 321

3 528

3 744

3 942

4 140

4 356

26 145

Zgornja meja Agencije (ocena)

307

313

320

326

332

339

346

2 283

SKUPAJ odobrena sredstva za plačila [ 2]

116 403

120 003

123 680

126 154

128 966

132 365

135 760

883 329

Plačila preko BDP [1]

1,06%

1,07%

1,08%

1,07%

1,07%

1,07%

1,08%

1,07%

[1] Temelječe na delovnem dokumentu Komisije SEK(2005)0494 končno (tehnične prilagoditve).

[2] Razmerje obveznosti/plačila temeljijo na profilu Komisije KOM(2004)0498.

(1) UL C 172, 18.6.1999, str. 1.
(2) UL C 310, 16.12.2004, str. 1.
(3) UL L 253, 7.10.2000, str. 42.
(4) UL C 104 E, 30.4.2004, str. 991.
(5) Sprejeta besedila s tega dne, P6_TA(2004)0005.
(6) Sprejeta besedila, 2.12.2004, P6_TA(2004)0075.
(7) Poročilo predstavljeno leta 1977 s strani ekspertov na zahtevo Komisije.
(8) UL L 143, 30.4.2004, str. 46.


Kontrola gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje ***II
PDF 392kWORD 72k
Resolucija
Prečiščeno besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje (14843/1/2004 – C6-0038/2005 – 2002/0132(COD))
P6_TA(2005)0225A6-0167/2005

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (14843/1/2004 – C6-0038/2005),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(1) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2002)0328)(2),

–   ob upoštevanju sprememb predloga Komisije (KOM(2003)0371)(3),

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 62 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0167/2005),

1.   odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 8. junija 2005 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. ..../2005 Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje

P6_TC2-COD(2002)0132


EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 95 in 135 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije(4),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora(5),

v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe(6),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Ena od nalog Skupnosti je, da z vzpostavitvijo skupnega trga ter ekonomske in monetarne unije v celotni Skupnosti spodbuja skladen, uravnotežen in trajnosten razvoj gospodarskih dejavnosti. V ta namen notranji trg vključuje območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala.

(2)  Vnos premoženjske koristi iz kaznivih dejanj v finančni sistem in naložbe te premoženjske koristi, ki sledijo pranju denarja, škodujejo uravnovešenemu in trajnostnemu gospodarskemu razvoju. Zato je bil z Direktivo Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja(7) uveden mehanizem Skupnosti za preprečevanje pranja denarja, s katerim kreditne in finančne institucije ter določene dejavnosti in poklici spremljajo transakcije. Ker obstaja nevarnost, da bi uporaba tega mehanizma vplivala na povečan pretok gotovine za nezakonite namene, je treba Direktivo 91/308/EGS dopolniti s sistemom za kontrolo prenosa gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje.

(3)  Trenutno takšne sisteme kontrole uporablja samo nekaj držav članic v skladu z nacionalno zakonodajo. Razlike v zakonodajah škodujejo pravilnemu delovanju notranjega trga. Za zagotovitev enakovredne ravni kontrole prenosa gotovine preko meja Skupnosti je treba temeljne elemente uskladiti na ravni Skupnosti. Ta uskladitev pa ne bi smela vplivati na možnost držav članic, da v skladu z obstoječimi določbami Pogodbe uporabljajo nacionalne kontrole prenosa gotovine znotraj Skupnosti.

(4)  Upoštevati je bi bilo treba tudi dopolnilne dejavnosti, ki se izvajajo v drugih mednarodnih forumih, predvsem v finančni delovni skupini za pranje denarja (FATF), ki je bila ustanovljena na vrhu G-7 v Parizu leta 1989. Skupina FATF s posebnim Priporočilom IX z dne 22. oktobra 2004, poziva vlade, da sprejmejo ukrepe za odkrivanje fizičnih prenosov gotovine, vključno s sistemom prijave ali drugim načinom obveznega sporočanja podatkov.

(5)  V skladu s tem bi bilo treba v zvezi z gotovino, ki jo ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje nosi s seboj vsaka fizična oseba, uveljaviti načelo obvezne prijave. To načelo bi carinskim organom omogočilo zbiranje podatkov o takih prenosih gotovine in, kadar je to primerno, posredovanje teh podatkov drugim organom. Carinski organi so prisotni na mejah Skupnosti, kjer je kontrola najbolj učinkovita, in nekateri so že pridobili praktične izkušnje na tem področju. Uporabiti je treba Uredbo Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje(8). Ta medsebojna pomoč bi morala zagotoviti pravilno uporabo sistema kontrole gotovine in posredovanje podatkov, kar bi lahko pripomoglo k doseganju ciljev Direktive 91/308/EGS.

(6)  Za namene preprečevanja in doseganja odvračilnih učinkov bi bilo treba obveznost prijave izpolniti ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje. Da bi se delovanje organov osredotočilo na pomembne prenose gotovine, obveznost prijave velja samo za prenose gotovine v višini 10 000 EUR ali več. Poleg tega bi bilo treba tudi določiti, da se obveznost prijave uporablja za fizično osebo, ki nosi gotovino, ne glede na to, ali je ta oseba njen lastnik.

(7)  Za zagotavljanje podatkov bi bilo treba uporabiti skupne standarde. S tem bo omogočena lažja izmenjava podatkov med pristojnimi organi.

(8)  Za enotno razlago te uredbe je treba določiti opredelitve pojmov.

(9)  Podatki, ki jih pristojni organi pridobijo po tej uredbi, bi se morali posredovati organom iz člena 6(1) Direktive 91/308/EGS.

(10)  Za izvajanje te uredbe pri obdelavi osebnih podatkov s strani pristojnih organov držav članic se uporabljata Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov(9) in Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti(10).

(11)  Kadar obstajajo znaki, da zneski gotovine izvirajo iz kakršnih koli nezakonitih dejavnosti, ki so povezane s prenosi gotovine, kakor to izhaja iz Direktive 91/308/EGS, se lahko podatki, ki jih pristojni organi pridobijo po tej uredbi, posredujejo pristojnim organom v drugih državah članicah in/ali Komisiji. Na podoben način bi bilo treba zagotoviti posredovanje nekaterih podatkov tudi v primeru, ko obstajajo znaki, da gre za prenos gotovine pod mejno vrednostjo, predpisano s to uredbo.

(12)  Pristojni organi bi morali dobiti pooblastila, potrebna za izvrševanje učinkovite kontrole prenosa gotovine.

(13)  Pooblastila pristojnih organov bi bilo treba dopolniti z obveznostjo držav članic, da določijo kazni. Vendar pa bi bilo treba kazni naložiti samo v primeru opustitve prijave v skladu s to uredbo.

(14)  Ker cilja te uredbe ni mogoče zadovoljivo doseči z delovanjem držav članic in ga je zaradi trans-nacionalnega obsega pranja denarja na notranjem trgu lažje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz tega člena, ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego tega cilja.

(15)  Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana v členu 6(2) Pogodbe o Evropski uniji in navedena v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije, zlasti v členu 8 Listine

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilj

1.  S to uredbo se dopolnijo določbe Direktive 91/308/EGS v zvezi s transakcijami, ki jih opravljajo finančne in kreditne institucije ter določene dejavnosti in poklici, z določitvijo usklajenih pravil o kontroli, ki jo pri prenosu gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje izvajajo pristojni organi.

2.  Ta uredba ne vpliva na nacionalne ukrepe za kontrolo prenosov gotovine znotraj Skupnosti, kadar so ti ukrepi sprejeti v skladu s členom 58 Pogodbe.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi:

   1) "pristojni organi" pomenijo carinske organe držav članic ali katere koli druge organe, ki jih države članice pooblastijo za izvajanje te uredbe;
  2) "gotovina" pomeni:
   a) prenosljive instrumente na prinosnika, vključno z denarnimi instrumenti, ki se glasijo na prinosnika, kot so potovalni čeki, prenosljive instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in denarnimi nakazili), ki so izdani na prinosnika, indosirani brez omejitev, izdani v korist neobstoječega prejemnika ali v drugih oblikah, ki dopuščajo prenos naslova ob predaji, ter nepopolne instrumente (vključno s čeki, zadolžnicami in denarnimi nakazili), ki so sicer podpisani, vendar brez navedbe imena prejemnika plačila;
   b) gotovino (bankovce in kovance, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo).

Člen 3

Obveznost prijave

1.  Vsaka fizična oseba, ki vstopa v Skupnost ali iz nje izstopa in nosi gotovino v vrednosti 10 000 EUR ali več, mora ta znesek, v skladu s to uredbo, prijaviti pristojnim organom države članice, skozi katero vstopa v Skupnost ali iz nje izstopa. Obveznost prijave ni izpolnjena, če je dan napačen ali nepopoln podatek.

2.  Prijava iz odstavka 1 vsebuje podatke o:

   a) prijavitelju, vključno s polnim imenom, datumom in krajem rojstva ter državljanstvom;
   b) lastniku gotovine;
   c) nameravanem prejemniku gotovine;
   d) znesku in vrsti gotovine;
   e) izvoru in namenu uporabe gotovine;
   f) poti prevoza;
   g) prevoznem sredstvu.

3.  Podatki se posredujejo v pisni, ustni ali elektronski obliki, kar določi država članica iz odstavka 1. Kadar prijavitelj tako zahteva, lahko podatke posreduje v pisni obliki. Kadar je vložena pisna prijava, se prijavitelju na zahtevo izda overjena kopija.

Člen 4

Pooblastila pristojnih organov

1.  Zaradi preverjanja izpolnjevanja obveznosti prijave, določene v členu 3, so v skladu s pogoji, določenimi v nacionalni zakonodaji, uradniki pristojnih organov pooblaščeni za izvajanje kontrole fizičnih oseb, njihove prtljage in prevoznih sredstev.

2.  V primeru neizpolnitve obveznosti prijave, določene v členu 3, se lahko v skladu s pogoji, ki jih določa nacionalna zakonodaja, gotovina zaseže v upravnem postopku.

Člen 5

Evidentiranje in obdelava podatkov

1.  Podatke, pridobljene v skladu s členom 3 in/ali členom 4, evidentirajo in obdelajo pristojni organi države članice iz člena 3(1) in so na razpolago organom iz člena 6(1) Direktive 91/308/EGS te države članice.

2.  Kadar je iz kontrol, predvidenih v členu 4, razvidno, da fizična oseba vstopa v Skupnost ali iz nje izstopa z zneskom gotovine, ki je nižji od mejne vrednosti iz člena 3, in kadar obstajajo znaki, da je prenos gotovine povezan z nezakonito dejavnostjo v smislu Direktive 91/308/EGS, lahko pristojni organi države članice iz člena 3(1) ta podatek kakor tudi priimek in ime, datum in kraj rojstva ter državljanstvo te osebe ter podatke o uporabljenem prevoznem sredstvu evidentirajo in obdelajo ter dajo na razpolago organom iz člena 6(1) Direktive 91/308/EGS te države članice.

Člen 6

Izmenjava podatkov

1.  Kadar obstajajo znaki, da zneski gotovine izvirajo iz kakršnih koli nezakonitih dejavnosti povezanih s prenosom gotovine, kakor to izhaja iz Direktive 91/308/EGS, se lahko podatki, pridobljeni na podlagi prijave, predvidene v členu 3 ali kontrol, predvidenih v členu 4, posredujejo pristojnim organom v drugih državah članicah.

Uredba (ES) št. 515/97 se uporablja smiselno.

2.  Kadar obstajajo znaki, da zneski gotovine izvirajo iz premoženjske koristi, pridobljene z goljufijami ali s katerimi koli drugimi nezakonitimi dejanji, ki škodljivo vplivajo na finančne interese Skupnosti, se podatki posredujejo tudi Komisiji.

Člen 7

Izmenjava podatkov s tretjimi državami

Podatke, pridobljene na podlagi te uredbe, lahko države članice ali Komisija posredujejo tretji državi v okviru medsebojne upravne pomoči, ob upoštevanju soglasja pristojnih organov, ki so podatke pridobili v skladu s členom 3 in/ali členom 4 in ustreznih nacionalnih predpisov in predpisov Skupnosti o posredovanju osebnih podatkov tretjim državam. Države članice o takih izmenjavah podatkov uradno obvestijo Komisijo, zlasti kadar je to pomembno za izvajanje te uredbe.

Člen 8

Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti

Za vse podatke, ki so zaupne narave ali so posredovani kot zaupni, velja dolžnost varovanja poslovne skrivnosti. Pristojni organi jih ne smejo razkriti brez izrecnega dovoljenja osebe ali organa, ki jih je posredoval. Vendar pa je posredovanje podatkov dovoljeno, če so pristojni organi to dolžni storiti v skladu z veljavnimi predpisi, zlasti v zvezi s sodnimi postopki. Razkritje ali posredovanje podatkov se opravi ob polnem spoštovanju predpisov s področja varstva podatkov, zlasti Direktive 95/46/ES in Uredbe (ES) št. 45/2001.

Člen 9

Kazni

1.  Vsaka država članica uvede kazni, ki se uporabijo zaradi neizpolnjevanja obveznosti prijave, določene v členu 3. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.  Države članice uradno obvestijo Komisijo najpozneje v …(11) o kaznih zaradi neizpolnjevanja obveznosti prijave, določene v členu 3.

Člen 10

Ocenjevanje

Komisija štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o uporabi te uredbe.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od ...(12).

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL C 67 E, 17.3.2004, str. 259.
(2) UL C 227 E, 24.9.2004, str. 574.
(3) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(4) UL C 227 E, 24.9.2002, str. 574.
(5) UL
(6) Stališče Evropskega parlamenta z dne 15. maja 2003 (UL C 67 E, 17.3.2004, str. 259), Skupno stališče Sveta z dne 17. februarja 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 8. junija 2005.
(7) UL L 166, 28.6.1991. str. 77. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2001/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 344, 28.12.2001, str. 76).
(8) UL L 82, 22.3.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).
(9) UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).
(10) UL L 8, 12.1.2001, str. 1.
(11)* 18 mesecih po dnevu začetka veljavnosti te uredbe.
(12)* 18 mesecev po dnevu začetka veljavnosti te uredbe.


Trošarinski proizvodi *
PDF 365kWORD 57k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske proizvode in skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov (KOM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS))
P6_TA(2005)0226A6-0138/2005

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2004)0227)(1),

–   ob upoštevanju člena 93 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0039/2004),

–   ob upoštevanju člena 27 Direktive Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske proizvode in skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov(2),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenja Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A6-0138/2005),

1.   odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.   poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

3.   poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.   poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.   naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Spremembe Parlamenta
Sprememba 1
UVODNA IZJAVA -1 (novo)
(-1) Trinajst let po izteku obdobja iz člena 14 Pogodbe ES cilj tega člena še vedno ni dosežen za tobak, alkoholne pijače in mineralna olja. Treba bi bilo začeti z novimi prizadevanji za olajšanje prostega pretoka trošarinskih proizvodov in vzpostavitev notranjega trga na tem področju.
Sprememba 2
UVODNA IZJAVA 2
(2)  Od takrat pa si kljub temu, da so številke v zvezi z davki, plačanimi na promet znotraj Skupnosti, še vedno sorazmerno nizke, vse več gospodarskih subjektov ali fizičnih oseb poskuša razlagati določbe členov od 7do 10 Direktive 92/12/EGS na način, ki jim omogoča upravičiti trgovsko prakso, ki vodi k plačilu trošarine v državi članici, kjer je proizvod nabavljen. Poleg tega sta razvoj trgovskega poslovanja prek interneta in ukinitev brezcarinske prodaje osebam, ki potujejo znotraj Skupnosti, povzročila večjo uporabo zgoraj navedenih določb. Na podlagi ugotovitev nove ankete, ki se je začela januarja 2002 in je bila naslovljena na državne upravne organe in gospodarske subjekte, ki jih to zadeva, je Komisija sestavila poročilo o uporabi členov od 7 do10 Direktive 92/12/EGS
(2)  Od takrat pa si kljub temu, da so številke v zvezi z davki, plačanimi na promet znotraj Skupnosti, še vedno sorazmerno nizke, vse več trgovcev teži k razlagi členov 7do 10 Direktive 92/12/EGS na način, ki jim omogoča upravičiti trgovsko prakso, ki vodi k plačilu trošarine v državi članici, kjer je proizvod nabavljen, in vedno večje število posameznikov kupuje izdelke v drugih državah članicah za osebno rabo in zanje upravičeno plačujejo trošarine v državi članici nakupa. Poleg tega sta razvoj trgovskega poslovanja prek interneta in ukinitev brezcarinske prodaje osebam, ki potujejo znotraj Skupnosti, povzročila večjo uporabo zgoraj navedenih določb. Na podlagi ugotovitev nove ankete, ki se je začela januarja 2002 in je bila naslovljena na državne upravne organe in trgovce, ki jih to zadeva, je Komisija sestavila poročilo o uporabi členov 7 do10 Direktive 92/12/EGS.
Sprememba 3
UVODNA IZJAVA 6
(6)  Člen 7 razlikuje različne primere, v katerih se trošarinski proizvodi, ki so že sproščeni za porabo v eni državi članici, zadržujejo v drugi državi članici za komercialne namene, vendar jasno ne opredeli osebe, ki mora v posameznem primeru plačati trošarino v namembni državi članici. Zato je treba za vse navedene primere nedvoumno navesti, kdo mora plačati trošarino in katere obveznosti je treba izpolniti v namembni državi članici.
(6)  Člen 7 razlikuje različne primere, v katerih se trošarinski proizvodi, ki so že v prometu v eni državi članici, zadržujejo v drugi državi članici za komercialne namene, vendar jasno ne opredeli osebe, ki mora v posameznem primeru plačati trošarino v namembni državi članici. Zato bi bilo treba za vse navedene primere nedvoumno navesti, kdo mora plačati trošarino in katere obveznosti je treba izpolniti v namembni državi članici z namenom uskladitve ustreznih nacionalnih zakonodaj, ki veljajo v državah članicah.
Sprememba 4
UVODNA IZJAVA 7
(7)  V teh primerih je treba tudi poenostaviti obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki v državi članici skladiščenja nimajo sedeža, morajo pa tam plačati trošarino, obenem pa je treba organom zadevnih držav članic omogočiti boljši nadzor nad gibanjem blaga.
(7)  V teh primerih bi bilo treba tudi poenostaviti obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki v državi članici skladiščenja nimajo sedeža, morajo pa tam plačati trošarino, obenem pa bi bilo treba organom zadevnih držav članic omogočiti učinkovitejši nadzor nad gibanjem blaga, z namenom oblikovanja notranjega trga na področju trošarin.
Sprememba 5
UVODNA IZJAVA 13
(13)  Ukiniti je treba možnost, da bi države članice določale okvirne ravni za ugotavljanje, ali ima proizvod komercialni namen ali je predviden za lastne potrebe fizičnih oseb. Vsekakor upravni organ ne more uporabiti samo teh okvirnih omejitev, da bi dokazal komercialni namen zadrževanja trošarinskih proizvodov. Zato so lahko te omejitve samo del navodil za nadzor, ki jih da upravni organ svojim uradnikom.
(13)  Ukiniti bi bilo treba možnost, da bi države članice določale okvirne ravni za ugotavljanje, ali ima proizvod komercialni namen ali je predviden za osebno rabo posameznikov. Te priporočene vrednosti so bile v nekaterih državah članicah prevečkrat uporabljene kot obvezne mejne vrednosti in so v praksi povzročile diskriminacijo, kar je v nasprotju z načeli notranjega trga. Zato bi lahko bile te omejitve samo del navodil za nadzor, ki jih da nacionalni upravni organ svojim uradnikom, in ne bi smele biti edino merilo za razvrstitev trošarinskega blaga, glede na to, ali je namenjeno za osebno rabo posameznikov ali komercialne namene.
Sprememba 6
UVODNA IZJAVA 14
(14)  Odstavek 3 člena 9 je treba črtati, saj ni primerno obdržati davčno določbo, ki državam članicam omogoča, da kršijo načelo iz člena 8 zaradi varnostnih razlogov na področju prevoza mineralnih olj.
črtano
Sprememba 7
ČLEN 1, TOČKA 3, TOČKA B
Člen 9, odstavek 2, uvodni del (Direktiva 92/12/EGS)
2.  Pri določanju, ali so proizvodi iz člena 8 predvideni za komercialne namene, države članice upoštevajo naslednje elemente:
2.  Proizvodi iz člena 8 se štejejo za kupljene s strani posameznika za osebno rabo, razen če ni dokazano, da so predvideni za komercialne namene, ob upoštevanju naslednjega:

(1) Še ni objavljeno v Uradnem listu.
(2) UL L 76, 23.3.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/106/ES (UL L 359, 4.12.2004, str. 30).


Območje svobode, varnosti in pravice
PDF 306kWORD 86k
Resolucija Evropskega parlamenta o napredku, doseženem v letu 2004, pri oblikovanju območja svobode, varnosti in pravice (OSVP) (člena 2 in 39 Pogodbe EU)
P6_TA(2005)0227B6-0327/2005

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju člena 108(5) svojega Poslovnika,

A.   ob upoštevanju svojih nedavno sprejetih resolucij z dne 11. marca 2004(1) in 14. oktobra 2004(2), v katerih je že povzel rezultate izvajanja programa iz Tampereja in oblikoval svoja izhodiščna priporočila Evropskemu svetu, ki je 5. novembra 2004 sprejel haaški program za prihodnjih pet let, v katerem so določene smernice za območje svobode, varnosti in pravice (OSVP),

B.   ob upoštevanju razprave z dne 11. aprila 2005 in odgovore Sveta in Komisije na vprašanji za ustni dogovor št. B6-0164/2005 in B6-0165/2005,

C.   ker je v minulem letu, z izjemo prehoda na soodločanje za načrtovane ukrepe s področja nezakonitega priseljevanja, ni bilo želenega napredka glede OSVP, občutnemu napredku, doseženem na drugih področjih dejavnosti Skupnosti ali celo pri medvladnem sodelovanju na področju obrambne in varnostne politike, navkljub,

D.   ker je do postopne blokade prišlo tudi v Evropskem svetu, ki se je v letu 2004 trikrat moral seznaniti s težavami pri izvajanju sklepov Unije, predvsem na področju pravosodnega in policijskega sodelovanja na kazenskem področju in bolj podrobno pri boju proti terorizmu in mednarodnemu kriminalu,

E.   je zaskrbljen, ker mora kljub ponovljenim pozivom devet starih in šest novih držav članic še vedno ratificirati Konvencijo o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, sprejeto 29. maja 2000, medtem ko enajst držav še vedno ni ratificiralo Protokola k Konvenciji Europol z dne 27. novembra 2003,

F.   je vznemirjen zaradi zamud in težav, s katerimi se srečujejo države članice, pri uporabi evropskega pripornega naloga, kot tudi zaradi zadržanosti, ki jo kažejo do pobud s področja pravosodnega sodelovanja ali mediacij v civilnih zadevah, ki jih nekatere države omejujejo zgolj na čezmejne primere; vse našteto odseva pomanjkanje zaupanja v odnosih med državami članicami,

G.   ker so nekatere države članice za izhod iz blokade razvile zunaj okvira pogodb oblike sodelovanja, kot je "G5", ali "kvazi odločujoče" organe, kot so FATF za pranje denarja, "Dublinska skupina" za boj proti drogam, "Bernska skupina" za izmenjavo podatkov, torej vsi organi, ki se izognejo demokratičnemu nadzoru; je prepričan, da mora imeti napredovanje, čeprav zaželeno in primerno, obliko "okrepljenega sodelovanja" (kot t. i. "Schengen+"),

H.   je prepričan, da vsi ti dejavniki vplivajo na verodostojnost politike Unije in legitimnost njenega delovanja v trenutku, ko se sooča z izzivom velikih razsežnosti v povezavi s politikami priseljevanja, nadzora meja, širjenja svoboščin ali pa za boja proti čezmejnemu kriminalu in terorizmu, in da je treba za vsako ceno nujno ponovno sprožiti oblikovanje skupnega območja in okrepiti vzajemno zaupanje med 25 državami članicami ter se pripraviti na širitev in pristop držav kandidatk,

Nujno odpravljanje demokratičnega primanjkljaja in zavzemanje za enovit pravni okvir na OSVP

1.   ponovno poziva Svet, naj vzpostavi enovit pravni okvir za politike, povezane z OSVP, in naj nujno prenese pravosodno in policijsko sodelovanje v okvir Skupnosti na podlagi člena 42 Pogodbe EU ter v skladu s členom 67 Pogodbe ES posploši uporabo kvalificirane večine v Svetu in uporabo postopka soodločanja za vsa področja politike, povezana z OSVP;

2.   želi pritegniti pozornost Sveta na dejstvo, da ohranjanje trenutnih razmer v pričakovanju ratificiranja Ustavne pogodbe ne samo povečuje obstoječ demokratični primanjkljaj, ampak tudi onemogoča sprejemanje odločitev petindvajseterice ter praktično onemogoča preverjanje njihovega izvajanja (kakor kaže lastna presoja Evropskega sveta);

3.   zato poziva Komisijo, naj pred septembrom 2005 oblikuje predlog sklepa na podlagi člena 42 Pogodbe EU, v katerem bodo predvideni ukrepi na področjih, naštetih v členu 29 sodili pod naslov IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ob hkratni določitvi uporabe postopka odločanja s kvalificirano večino za njihovo sprejetje; poziva Svet, naj na podlagi člena 67 Pogodbe ES sprejme nov sklep, ki bo določil prehod na uporabo postopka soodločanja o ukrepih Skupnosti, predvidenih v naslovu IV, ter tudi odpravo omejitev glede pristojnosti Sodišča;

4.   poziva Svet, naj v najkrajšem možnem času spremeni svoj poslovnik tako, da bo omogočen dostop do pripravljalnih besedil zakonodajnih aktov s tem v zvezi, vključno s pravnimi mnenji, pripravljenimi s tem v zvezi, kakor je EP ponovno zahteval v primerih C-52/05 P in C-32/05 P, kot tudi stališč držav članic, ki bo omogočalo, da bodo razprave in odločitve o teh vprašanjih javne, predvsem v času razprav odločanja o vprašanjih v zvezi z OSVP; prosi pristojni odbor, da preveri, če bi bilo v teh primerih primerno posredovati tako, da bi zagotovili preglednost ob sprejetju ukrepov, ki zadevajo evropske državljane;

5.   želi pritegniti pozornost Sveta na potrebo, da se vsa napredovanja pri uresničevanju področja svobode, varnosti in pravice izvedejo glede na resno sodelovanje z EP in v skladu z načelom demokratičnosti, po katerem mora biti EP vključen v pripravo evropske zakonodaje od začetka, in ne šele takrat, ko je bil sklenjen politični sporazum;

6.   predlaga Komisiji, naj vzpostavi postopek rednega obveščanja Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve o zunanjih vidikih OSVP, predvsem o pogajanjih za sklenitev sporazumov ter o političnem dialogu s tretjimi državami članicami in mednarodnimi organizacijami; poziva Komisijo, da konča pilotni projekt "TRANS-PNZ", ki mora omogočiti dnevno spremljanje dogodkov in dokumentov, povezanih z zakonodajnimi postopki v zvezi z OSVP, če bodo ti podatki in dokumenti dostopni v registru organov; poziva nacionalne parlamente, da se seznanijo s pilotnim projektom z usklajevanjem pripravljalnih del za vsak zakonodajni postopek v zvezi s sprejetjem ali prenosom ukrepov EU, povezanih z OSVP;

7.   poziva države članice, da ne prejudicirajo pristojnosti Evropske skupnosti in Evropske unije v zvezi z mednarodnimi sporazumi in da se zavzamejo za uvedbo "klavzul povezanosti" v mednarodne konvencije, ki omogočajo Uniji in Skupnosti, da pristopijo k takim konvencijam, ali najmanj "klavzul o prekinitvi", ki lahko zavarujejo pravni red Unije v odnosih med državami članicami, na področjih teh konvencij;

8.   spodbuja vse institucije Unije, da vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog s predstavniškimi združenji in civilno družbo ter da pospešujejo in olajšajo sodelovanje državljanov v javnem življenju; prosi Komisijo, da čimprej predstavi predlog za sprejetje dejanskih ukrepov v tem smislu;

Svoboda, varnost, pravica in solidarnost

9.   meni, da bi morali ukrepe za razvoj OSVP, vključiti v okvir Skupnosti, ne samo s pravnega vidika, ampak tudi z vidika političnih ciljev, s čimer bi se udejanjil duh solidarnosti med državami članicami in državljani; meni, da bi moral v ta namen Svet PNZ odpreti svoje postopke in odločati zlasti ob sodelovanju s:

   Svetom za razvoj, splošne zadeve in socialne zadeve pri oblikovanju politike priseljevanja, vključevanja in ponovnega sprejema,
   Svetom za proračun in splošne zadeve pri določitvi ukrepov za finančno solidarnost ob izvajanju sistemov nadzora meja, azilne politike in politike vračanja ter glede uporabe infrastrukture in virov, potrebnih za civilno zaščito in preprečevanje katastrof in terorističnih napadov;

Vključitev zavzemanja za temeljne pravice

10.   ponovno izraža trdno prepričanje, da oblikovanje OSVP zahteva še bolj dejavno udejstvovanje evropskih in nacionalnih institucij pri zavzemanju za čim višjo stopnjo zaščite temeljnih pravic, kar je tako v interesu posameznikov kakor tudi v izogib zamudam ali zavračanju prenosa sprejetih ukrepov v nacionalne zakonodaje; v ta namen predlaga, da:

   vse nove zakonodajne predloge, predvsem glede OSVP, spremlja presoja z utemeljitvijo njihovega vpliva na temeljne pravice; ob tem poziva delovno skupino komisarjev, zadolženo za temeljne pravice, da Odbor za državljanske svoboščine redno obvešča o delu in zagotovi dobro usklajenost svojega dela,
   bi EP moral imeti enake pravice kot Svet, ko Komisija sprejme ukrepe za izvajanje zakonodajnih aktov Skupnosti in Unije, kadar bi ti akti lahko ogrozili temeljne pravice, kot je to pogosto na področjih OSVP,
   prihodnje letne razprave EP o OSVP postanejo tudi priložnost za oceno varstva temeljnih pravic v Uniji, ki naj bo izvedena na podlagi specifičnih tematskih poročil, ki jih pripravi Komisija v povezavi s poročilom, predvidenim v členu 212 Pogodbe ES, skupaj z Agencijo za temeljne pravice, kakor je predlagal v svoji resolucija z dne 26. maja 2005 o promociji in varstvu temeljnih pravic: vloga nacionalnih in evropskih institucij, vključno z Agencijo za temeljne pravice(3);

11.   ocenjuje, da je za varstvo temeljnih pravic nujno naslednje:

   sprejetje ustreznih ukrepov za širjenje vključevanja manjšin in boj proti vsem oblikam diskriminacije (člen 13 Pogodbe ES), vključno s sprejetjem, po ponovnem posvetovanju z EP, okvirnega sklepa o rasizmu in ksenofobiji,
   oblikovanje programa o kakovosti sodstva v Evropi ob soglasju držav članic in v skladu s svojim priporočilom Svetu z dne 22. februarja 2005 o kakovosti sodstva in usklajevanju kazenskega prava v državah članicah(4),
   sprejetje skupnih ukrepov za dostop do sodnega varstva v kazenskih in civilnih zadevah v Evropi (preprečevanje dvojnih meril za čezmejne primere),
   krepitev jamstev v postopkom; poziva Svet, da sprejme, kakor hitro je to mogoče, okvirni sklep o tem predmetu s primernim upoštevanjem mnenja EP; poziva Komisijo, da pred koncem leta 2005 predloži napovedane zakonodajne predloge v zvezi z:

– medsebojnim priznavanjem v predhodni fazi postopka,
– nadzornimi ukrepi, ki ne povzročajo izgube svobode,
– načelom, da med odsotnostjo ne sme biti nihče dvakrat kaznovan za isto dejanje (ne bis in idem in absentia),
– pravičnim obravnavanjem pri pridobivanju in uporabi dokazov,
– pravicami, ki izhajajo iz domneve nedolžnosti,
   sprejetjem ukrepov za solidarnost z žrtvami še posebej, če se nanašajo na otroke,
   uradna vključitev Evropskega kodeksa policijske etike(5), ki ga je Svet PNZ neuradno že potrdil(6) 28. oktobra 2004 in okrepitev vlogo Evropske policijske akademije (CEPOL);

Določitev natančnih ciljev EU in njenih držav članic

12.   poziva Komisijo, da na prihodnjem zasedanju Evropskega sveta predloži program izvajanja Haaškega programa, ki:

   navaja natančne cilje, ki se morajo uresničiti v dogovoru z državami članicami v prihodnjih petih letih, v zvezi z zmanjševanjem kriminalnih dejanj, zaščito posameznikov in krepitvijo svoboščin,
   predvideva pregleden mehanizem spremljanja na evropski in nacionalni ravni za izvajanje teh ciljev ter primerno analizo morebitnih pomanjkljivosti;

Sodstvo

13.   opozarja, da kazensko pravosodno sodelovanje temelji na načelih vzajemnega zaupanja med sodnimi organi in državljani ter med samimi sodnimi organi in na medsebojnem priznavanju; ti cilji bodo doseženi z oblikovanjem skupnih pravil in boljšo izmenjavo podatkov med zadevnimi stranmi ter tudi z izobraževanjem sodnih uradnikov o evropskih vprašanjih; na tem področju je krepitev Eurojusta kot cilja uresničitve evropskega javnega tožilstva nujna;

14.   želi, da se nadaljuje napredovanje na področju civilnega pravosodnega sodelovanja, zlasti v družinskem pravu in gospodarskem pravu;

Politika priseljevanja, azilna politika in politika prehajanja meja

15.   zahteva od Komisije, da do konca 2006 izdela predlog nadzornega mehanizma, ki bo dopolnjeval obstoječi schengenski ocenjevalni mehanizem;

16.   zahteva pravo evropsko azilno politiko in pravično politiko priseljevanja, primerno temeljnim pravicam migrantov in spoštljivo do njih;

17.   zavrača zunanje izvajanje azilne politike in politike priseljevanja ter ustvarjanje taborišč ali zavetišč za priseljence zunaj Evropske unije;

18.   poziva Komisijo in Svet, da v zvezi s sporazumom o okrepljenem sodelovanju glede priseljevanja med EU in Libijo, ki ga je nedavno odobril Svet za pravosodje in notranje zadeve, zagotovita, da ne predvideva kolektivnih izgonov ali upravnih pridržanj v krajih, kjer so temeljne pravice brezobzirno kršene, ter da v skladu z Ženevsko konvencijo prizna tudi pravice iskalcev azila v Libiji;

19.   opozarja na potrebo po skupni politiki priseljevanja, ki se ne omejuje le na boj proti nezakonitemu priseljevanju; zahteva nujno izvajanje politike zakonitega priseljevanja;

20.   opozarja, da mora biti evropska migracijska politika povezana z evropsko politiko vključevanja, ki omogoča med drugim pravo združevanje na trgu dela, pravico do izobrazbe in usposabljanja, dostop do socialnih in zdravstvenih storitev, sodelovanje priseljencev v družbenem, kulturnem in političnem življenju;

21.   obravnava Zeleno knjigo Komisije o pristopu EU do urejanja ekonomske migracije (KOM(2004)0811); opozarja, da se ekonomske migracije v Evropi ne smejo omejiti na potrebe evropskega trga dela, ampak morajo upoštevati vse vrste migracij, vključno z združevanjem družine; zelo si želi, da evropsko ekonomsko priseljevanje podpira usklajevanje s pravili sprejema migrantov v Evropsko unijo in da je dejavnik boja proti diskriminaciji na trgu dela;

22.   zahteva od Evropske unije in njenih držav članic, da ratificirajo Mednarodno konvencijo o zaščiti pravic vseh delavcev migrantov in članov njihovih družin, ki jo je sprejela Generalna skupščina OZN 18. decembra 1990, ter Konvenciji št. 97 in št. 143 o delavcih migrantih Mednarodne organizacije dela; poziva Komisijo, da v sklepe in okvirne sklepe vključiti vse določbe konvencije OZN;

23.   je zelo zaskrbljen zaradi politike Evropske unije v zvezi z vračanjem, še zlasti nad skupinskimi leti za odstranjevanje priseljencev; opozarja, da morajo sporazumi s tretjimi državami o ponovnem sprejemu temeljiti na pravem dialogu in upoštevati njihove potrebe; ta dialog mora omogočati politično sodelovanje in sorazvoj, da se odpravijo vzroki migracij;

24.   prosi Komisijo, da osebam, ki potrebujejo varstvo, zagotovi varen dostop do Unije, obravnavanje njihovih zahtev na primeren način ter da se merila mednarodnega prava v zvezi s človekovimi pravicami in pravico do azila ter še zlasti načelo nevračanja, resno upoštevajo;

25.   opozarja Komisijo, kot varuhinjo pogodb, na nalogo, da je glede na pravico do azila v Evropski uniji, v skladu s členom 6 Pogodbe EU in členom 63 Pogodbe ES, pozorna na nedavne dogodke skupinskih izgonov, ker so nekatere države članice zasenčile spoštovanje obveznosti v skladu s pravom EU;

26.   opozarja na potrebo po politiki Skupnosti na področja priseljevanja in azila, ki bi temeljila na odprtju zakonitih kanalov priseljevanja in na opredelitvi skupnih standardov varovanja temeljnih pravic priseljencev in prosilcev azila v vsej Evropski uniji, kakor je določil Evropski svet v Tampereju leta 1999 in potrdil Haaški program;

27.   ponovno potrjuje velike zadržke v zvezi s pristopom najmanjšega skupnega imenovalca v osnutku Direktive Sveta o azilnih postopkih in zahteva, da države članice ne odlašajo pri prenosu Direktive 2004/83/ES(7);

Boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu

28.   ponovno izraža trdno prepričanje, da notranja varnostna politika Unije ne zahteva samo vzajemnega zaupanja, ampak tudi opredelitev skupnih ciljev, razpoložljivost ustreznih sredstev in pravni okvir ter zagotovila za državljane; s tega vidika je obžalovanja vredno:

   da ne obstaja resnična evropska strategija notranje varnosti, ki bi opredelila otipljive cilje, odgovornost za njeno izvajanje in pričakovane rezultate ter objektivna merila za presojo izvedbe,
   da, po drugi strani, ne glede na ohlapnost zastavljenih ciljev, ki naj bi jih dosegli na evropski ravni, države članice še vedno zahtevajo sprejetje blanketnih ukrepov za zbiranje in dostop do podatkov, pa naj bodo le-ti operativni (ob uveljavi načela razpoložljivosti podatkov) ali pa povezani z vsakodnevnimi dejavnostmi posameznikov (potovanja, komunikacije);

29.   sklene, da zaradi nerazpoložljivosti ustreznih podatkov o tej temi s strani Sveta zadolži svoj pristojen parlamentarni odbor, da preveri, kateri strateški in operativni ukrepi za boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu se trenutno izvajajo na evropski ravni; glede na to bi moral Odbor LIBE do konca leta 2005 pripraviti predstavitve mnenj:

   odgovorne osebe v Svetu za oceno groženj (SITCEN) in v Generalnem direktoratu Komisije za svobodo, varnost in pravico, zadolžene za politike boja proti organiziranemu kriminalu,
   odgovorne osebe iz Europola, Eurojusta in Olafa, da bi se seznanil s trenutnimi razmerami na področju sodelovanja med državami članicami in organizacijami Unije, kot tudi z verodostojnimi perspektivami za to sodelovanje,
   odgovorne osebe Interpola, da bi se seznanili s trenutnimi razmerami in perspektivami za sodelovanje med državami članicami, EU in njenimi agencijami ali sistemi za izmenjavo podatkov,
   odgovornih pravosodnih in policijskih nacionalnih organov, da bi preveril dejansko raven sodelovanja med državami članicami, med njimi in EU ter njenimi agencijami (pri izmenjavi podatkov, skupnih ekipah, dvostranskih sporazumih),
   najvišjih predstavnikov nacionalnih parlamentov, zadolženih za naštete teme;

30.   poziva Komisijo, naj:

   opredeli novo pravno podlago Skupnosti za Europol in pred začetkom veljavnosti Ustavne pogodbe predvidi tesne oblike sodelovanja med to organizacijo in Eurojustom ter ustrezne oblike nadzora teh dveh uradov s strani EP in nacionalnih parlamentov,
   opredeli pravno podlago za to, da se sestavi evropski seznam posameznikov, skupin in dejavnosti, za katere veljajo omejevalni ukrepi v okviru boja proti terorizmu ter oseb, ki potencialno ogrožajo javni red (člena 96 in 99 Schengenske konvencije);

Politika blanketnega nadzora, zahteve za sorazmernost ter varstvo podatkov

31.   podpira pristop Evropskega sveta k racionalnemu upravljanju s podatki, s katerimi razpolagajo Unija in države članice; kljub temu opozarja, so bili vsi IT sistemi za upravljanje s podatki, ki so lahko pomembni za varnostno politiko Unije, osnovani z točno določenim ciljem in ob upoštevanju načela sorazmernosti, ki v demokratični družbi lahko utemelji omejitve njihove uporabe z vidika varstva podatkov;

32.   opozarja, da se ne sme pozabiti na te omejitve, češ da je to potrebno zaradi novih zahtev v boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu, ampak se je treba vnaprej dogovoriti o želenih ciljih in posledično opredeliti podatke, ki so nujno potrebi za doseganje zastavljenega, ter pristojnim organom omogočiti dostop do teh podatkov v ustreznem obdobju; ponovno poudarja svojo zahtevo po prehodu iz sistema "pull" na sistem "push" za posredovanje podatkov organom ZDA ter zelo previdnega ravnanja glede vzpostavitve evropskega sistema PNR, za katerega naj bi bil pristojen Europol, kakor je predvideno v obvestilu Komisije o prenosu podatkov iz evidenc potnikov v zračnem prometu (PNR): globalni pristop EU (KOM(2003)0826); poziva Svet in Komisijo, da pri vseh pogajanjih s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami, še posebej z Mednarodno organizacijo civilnega letalstva (ICAO), upoštevata svojo resolucijo z dne 31. marca 2004(8) o PRN;

33.   opozarja Svet pred tveganji, ki izhajajo iz medobratovalnosti informacijskih sistemov;

34.   ponavlja svoj poziv, da se opredelijo nova skupna merila za varstvo podatkov na področju varnosti, pri čemer naj za osnovo služijo načela, ki sta jih v ta namen navedla Evropski svet in Evropska konferenca organov za varovanje podatkov(9) in ponovno poziva k ustanovitvi skupnega organa za varstvo podatkov v okviru pravosodnega in policijskega sodelovanja ob povezovanju nacionalnih in evropskih organov (Europol, Eurojust, SIS in SID); meni, da bi moral biti ta organ zadolžen za preverjanje spoštovanja standardov varstva podatkov s strani evropskih organov in za pomoč tem organom pri zakonodajnih dejavnostih;

35.   opozarja na potrebo po okrepitvi varnosti potovalnih dokumentov; vendar pa je izbrana tehnična rešitev najpomembnejša, ker se lahko le tako zagotovi učinkovitost uporabe biometrije in fizične zaščite podatkov, zlasti pred nepooblaščenim dostopom; bistveno je, da se hkrati ohranijo tehnične posebnosti s priporočilom rešitev, za katere je značilna stroškovna učinkovitost, in da so zanesljive za zbiranje, obravnavo, shranjevanje in uporabo teh podatkov; opozarja, da je povsem neuporabno, če se Evropska unija prenagli s predčasno rešitvijo, ki se je pokazala za nezadostno;

36.   opozarja, da delovna skupina in evropski nadzornik za varstvo podatkov iz člena 29 menita, da nacionalne pobude iz aprila 2004, ki obravnavajo izmenjavo podatkov, niso povsem v skladu z EKČP in Listino o temeljnih pravicah Evropske unije;

37.   poudarja, da mora stroške analize zbranih podatkov podpreti organ prosilec, da se izogne nesorazmernemu številu zahtev;

38.   ponovno oporeka pomanjkanju preglednosti in odsotnosti javne razprave pri izbiri vrst teh tehnologij ter pri pogajanjih, tako s strokovnimi skupinami ICAO kot z vlado ZDA; želi spomniti na svoje nasprotovanje uporabi čipov za radio-frekvenčno identifikacijo (RFID) v potnih listinah evropskih državljanov in poziva Komisijo, naj natančno preveri te tehnologije, preden postane njihova uporaba obvezna za milijone potnih listov;

39.   naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo Svetu, Komisiji, Evropskemu svetu in vladam ter parlamentom držav članic,

(1) UL C 102 E, 28.4.2004, str. 819.
(2) Sprejeta besedila, P6_TA(2004)0022.
(3) Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0208.
(4) Sprejeta besedila, P6_TA(2005)0030.
(5) Evropski kodeks policijske etike, Priporočilo REC (2001) 10, ki ga je sprejel Odbor ministrov Sveta Evrope 19. septembra 2001.
(6) Svet Evropske unije, osnutek sklepov Sveta glede policijskih poklicnih standardov v zvezi z mednarodnim policijskim sodelovanjem, Bruselj, 28. oktobra 2004, 11977/2/04.
(7) UL L 304, 30.9.2004, str. 12.
(8) UL C 103 E, 29.4.2004, str. 665.
(9) Sprejeta besedila, 7.6.2005, P6_TA(2005)0223.


Varstvo manjšin in protidiskriminacijska politika v razširjeni Evropi
PDF 480kWORD 133k
Resolucija Evropskega parlamenta o varstvu manjšin in protidiskriminacijski politiki v razširjeni Evropi (2005/2008(INI))
P6_TA(2005)0228A6-0140/2005

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju ciljev razvijanja Unije kot območja svobode, varnosti in pravice ter uveljavlja načela svobode, demokracije, varovanja temeljnih pravic in pravne države, kot je opredeljeno v členih 6 in 7 Pogodbe EU;

–   ob upoštevanju zlasti člena 13 Pogodbe ES, ki določa nalogo Skupnosti, da se bojuje proti diskriminaciji na podlagi spola, rasne ali etnične pripadnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, člena 63 Pogodbe ES, ki vzpostavlja okvir za azil in politiko priseljevanja, znotraj katerega se spodbuja vključevanja državljanov tretjih držav, in drugih pravnih podlag za dejavnosti Unije na tem področju,

–   ob upoštevanju Pogodbe o Ustavi za Evropo, ki dalje razvija sedanji pravni red, zlasti z vključitvijo Listine o temeljnih pravicah, in s tem daje pojmu temeljnih pravic še večji pomen(1),

–   ob upoštevanju člena I-14 Pogodbe o Ustavi v zvezi s področji deljenih pristojnosti EU glede območja svobode, varnosti in pravice, vključno s človekovimi pravicami in ob upoštevanju, da so pravice manjšin ključni sestavni del splošnih človekovih pravic,

–   ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost(2), Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu(3) ter Direktive 2002/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. septembra 2002 o spremembiDirektive Sveta 76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev(4),

–   ob upoštevanju Zelene knjige Komisije o enakosti in nediskriminaciji v razširjeni Evropi (KOM(2004)0379) ter letnih in tematskih poročil, ki jih je sprejel Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije,

–   ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0140/2005),

A.   ob upoštevanju, da obstaja razlika med varstvom manjšin in protidiskriminacijsko politiko; meni, da je enako obravnavanje temeljna pravica vseh in ne privilegij ter da mora biti strpnost splošna drža v življenju, ne pa privilegij, podeljen zgolj nekaterim; meni, da se je zato treba boriti proti vsem oblikam diskriminacije z enako intenzivnostjo; opozarja, da narodnostne manjšine prispevajo k bogastvu Evrope,

B.   ker ima vsak posameznik v Evropski uniji pravico in dolžnost, da je polnopraven, dejaven in vključen član družbe, ki je drugim enakim pred zakonom; ker je vsak človek predvsem, in najbolj pomembno, posebna in enkratna oseba ter ker dejstvo, da je nekdo pripadnik manjšine, nikdar ne upraviči ali pojasni izključenosti ali diskriminacije niti odločitve, da se nekdo umakne iz družbe,

Politične razsežnosti in nujna potreba po protidiskriminacijski politiki in varstvu manjšin

1.   meni, da je za razširjeno Unijo s 25 državami članicami in 450 milijoni prebivalcev zelo pomembno, da:

   okrepi povezavo med narodi Unije in projektom, ki ga predstavlja, istočasno pa spodbuja občutek pripadnosti Evropski uniji in priznavanje zgodovine, kulture, identitete in drugačnosti vsakega posameznika,
   uskladi dejavnosti in izvajanje pooblastil na lokalni, regionalni, nacionalni ravni in ravni EU v skladu z načelom subsidiarnosti,
   začne pravočasno izvajati obstoječo zakonodajo in zato prenese direktive na tem področje v notranje zakonodaje;
   spoštuje načelo zaupanja, kot ga določa resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. aprila 2004 o sporočilu Komisije glede člena 7 Pogodbe o Evropski uniji: spoštovanje in spodbujanje vrednot, na katerih temelji Unija(5);

2.   opozarja, da imajo politične skupine na evropski ravni v skladu s členom 191 PES pomembno vlogo pri vključitvi v Unijo; je zaskrbljen zaradi vedno večjega sprejemanja s strani javnosti skrajno rasističnih, antisemitskih, islamofobičnih ter homofobičnih izjav in dejanj znanih politikov in članov vlad; poziva vse politične stranke, da obnovijo svoje obveznosti do Listine evropskih političnih strank za družbo brez rasizma, ki je bila sprejeta 5. decembra 1997, in poudarja, da so temeljni predpogoji za politiko vključevanja manjšin sledeči:

   nujnost ustrezne zastopanosti pri političnem odločanju,
   nujnost zagotavljanja enakega obravnavanja manjšin v zvezi z izobraževanjem, zdravstvenim varstvom, socialnimi storitvami, pravosodjem in drugimi javnimi storitvami,
   nujnost, da mora sestava Evropskega parlamenta izražati kulturno in jezikovno raznolikost EU ter njenih držav članic (ker se bo število sedežev na državo članico zmanjševalo z vsako naslednjo širitvijo);

3.   je seznanjen z dejstvom, da vprašanja manjšin v Uniji na splošno niso bila dovolj pogosto obravnavana in da jim je sedaj treba posvetiti več pozornosti za okrepitev učinkovitosti ukrepov, ki so jih sprejele javne oblasti na tem področju; meni, da mora v zvezi s tem prihodnja Agencija za temeljne pravice igrati ključno vlogo;

4.   poudarja, da nedavne in prihodnje širitve so in bodo vodile do večjega števila držav članic, za katere je značilna kulturna in jezikovna raznolikost; zato verjame, da ima EU posebno odgovornost pri varovanju pravic manjšin;

5.   poudarja, da so pravice manjšin sestavni del temeljnih človekovih pravic, in meni, da je potrebno jasno razlikovati med (narodnostnimi) manjšinami, priseljenci in prosilci za azil;

6.   poziva Komisijo, da oblikuje politične standarde za varstvo narodnostnih manjšin, ob upoštevanju člena 4(2) Okvirne konvencije za varstvo narodnostnih manjšin: "Pogodbenice se obvezujejo sprejeti, če je to potrebno, na vseh področjih gospodarskega, družbenega, političnega in kulturnega življenja ustrezne ukrepe za pospeševanje polne in učinkovite enakosti med pripadniki narodne manjšine in pripadniki večinskega naroda. V tem pogledu morajo dovolj upoštevati posebne razmere pripadnikov narodnih manjšin.";

7.   opozarja na nedoslednost politike do manjšin – medtem ko je varstvo manjšin sestavni del kopenhagenskih meril, v politiki Skupnosti ni standardov za pravice manjšin kot tudi še vedno ni dogovora Skupnosti o tem, kdo lahko velja za pripadnika manjšine; poudarja, da opredelitev manjšin tudi ni podana v Deklaraciji Združenih narodov o pravicah pripadnikov narodnostnih ali etničnih, verskih in jezikovnih manjšin ter tudi ne v Okvirni konvenciji za varstvo narodnostnih manjšin; priporoča, da mora taka opredelitev temeljiti na opredelitvi "narodnostne manjšine", ki je vključena v Priporočilo Sveta Evrope 1201(1993) , kot skupine ljudi v državi, ki:

   bivajo na ozemlju te države in so njeni državljani,
   vzdržujejo dolgoletne, trdne in trajne vezi s to državo,
   kažejo posebne etnične, kulturne, verske ali jezikovne značilnosti,
   so dovolj reprezentativni, čeprav številčno manjši kot ostali del prebivalstva države ali regije v državi,
   jih spodbuja zanimanje, da se ohrani to, kar določa njihovo skupno identiteto, vključno z njihovo kulturo, tradicijo, vero ali jezikom;

8.   meni, da je iz zgoraj opisanih okoliščin razvidno, da:

   ni enotne rešitve za izboljšanje položaja manjšin v vseh državah članicah,
   je treba za javne oblasti v EU oblikovati nekaj skupnih in minimalnih zahtev za določitev ciljev, ob upoštevanju preteklih izkušenj mnogih držav članic in na osnovi izvajanja Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, Konvencije ZN o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije ter konvencij Sveta Evrope, kot sta Okvirna konvencija za varstvo narodnostnih manjšin, Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih in Protokol št. 12 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah; opozarja pa tudi na izvajanje načel, razvitih v okviru OVSE, še zlasti priporočil iz Lunda o učinkoviti udeležbi narodnostnih manjšin v javnem življenju, priporočil iz Haaga o pravicah narodnostnih manjšin do izobraževanja in priporočil iz Osla v zvezi z jezikovnimi pravicami narodnostnih manjšin;

9.   ugotavlja, da je Komisija te standarde že upoštevala v okviru kopenhagenskih meril(6) med pristopnimi pogajanji z državami iz Srednje in Vzhodne Evrope, Ciprom in Malto ter s sedanjimi državami pristopnicami in državami kandidatkami;

10.   opozarja na dejstvo, da Unija pri izvajanju politike varstva manjšin in nediskriminacije ne sme dvomiti v pravno in ustavno strukturo držav članic ali v načelo, da so vsi enaki pred zakonom;

Pomanjkljivosti v odzivih držav članic na ukrepe, ki temeljijo na členu 13 Pogodbe ES

11.   z zaskrbljenostjo ugotavlja , da izvajanje protidiskriminacijske politike ni ustrezno; poziva vse države članice, da pospešijo izvajanje protidiskriminacijskih politik, zlasti v zvezi z Direktivo 2000/43/ES in Direktivo 2000/78/ES, ter poziva Komisijo, da v cilje Evropskega leta enakih možnosti za vse 2007 vključi potrebo po ustreznem reševanju težav v zvezi s/z:

   zapoznelim ali nepopolnim prenosom s strani držav članic(7),
   ustanovitvijo organov za uveljavljanje enakosti(8),
   določbami o pravnem položaju nevladnih organizacij, ki še niso bile opredeljene,
   z usposabljanjem in krepitvijo zmožnosti, ki sta izredno pomembna za učinkovito protidiskriminacijsko zakonodajo (obstaja jasna potreba, da se sodnikom, odvetnikom, zastopnikom nevladnih organizacij itd. zagotovi usposabljanje na področju ključnih določb in pojmov, kot so opredelitve neposredne in posredne diskriminacije, dokaznega bremena itd.),
   širjenjem informacij ter kampanjo ozaveščanja ljudi, kot je določeno z direktivami, da države članice obveščajo ljudi o določbah protidiskrimiacijske zakonodaje (vključitev nevladnih organizacij in socialnih partnerjev je pomembna za večjo ozaveščenost ter za zagotovitev, da so podatki o priložnostih iz direktiv posredovani potencialnim žrtvam diskriminacije);

12.   poudarja pomembnost razvijanja mehanizmov za zbiranje podatkov o rasni diskriminaciji v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov kot učinkovitem sredstvu določanja, spremljanja ter preučevanju politik in praks za boj proti rasni diskriminaciji in spodbujanje rasne enakosti;

13.   meni, da se v mnogih primerih zakonodajo Skupnosti izvaja zgolj omejeno zaradi nevednosti pripadnikov družbenih struktur ter nezaupanja in dvomov s strani državljanov; meni, da bi morale države članice na zakonodajni osnovi spodbujati skupne dogovore in dejavnosti ter spodbujati delodajalce iz javnega in zasebnega sektorja k načrtnemu in sistematičnemu spodbujanju načela enakosti in nediskriminacije na delovnem mestu ter pri delovnih pogojih za dostop do zaposlitve, razvoja kariere, plače in poklicnega usposabljanja;

14.   zagovarja celostni pristop k enakosti in nediskriminaciji ter vključitev teh pojmov v ustrezne politike EU; meni, da je cilj zagotoviti, da države članice učinkovito in ustrezno obravnavajo vedno večjo raznolikost svojih družb;

15.   pozdravlja študijo izvedljivosti, predlagano v zgoraj omenjeni Zeleni knjigi, kot pomemben korak k oblikovanju skupnih standardov na področju varstva v EU in se zavzema za oblikovanje nadaljnje zakonodaje EU o prepovedi diskriminacije ter o spodbujanju načela enakosti pri zagotavljanju blaga in storitev na podlagi invalidnosti, vere, spolne usmerjenosti in starosti;

16.   meni, da se v okviru globalizacije, kjer gospodarska dejavnost ni geografsko omejena ter je gibanje kapitala in delovne sile doseglo izjemne razsežnosti, ne moremo spopasti z enakostjo in odpravo diskriminacije le iz 'evropskega stališča'; poudarja, da je zasičenost svetovnih trgov z izdelki pogosto posledica prekomernega izkoriščanja delovne sile (kar vodi v nezakonito priseljevanje) in da bolj razvite regije (ZDA, EU) 'uvažajo' znanstvenike iz manj razvitega juga, zaradi česar je nemogoče premostiti 'nerazvitost';

17.   meni, da mora Unija, v dogovoru z državami članicami in ob uporabi obstoječih pravnih podlag, dati prednost skladni politiki vključevanja s sprejetjem zakonodajnih ukrepov in zagotovitvijo finančne podpore;

18.   opozarja, da je, kot je navedeno v Haaškem programu, treba odstraniti ovire za vključevanje državljanov tretjih držav, in poziva k večji usklajenosti nacionalnih politik vključevanja in pobud EU na tem področju; skupna osnovna načela za usklajen evropski okvir vključevanja morajo upoštevati dejstvo, da vključevanje:

   predstavlja neprekinjen dvosmerni proces, ki vključuje oboje, državljane tretjih držav z zakonitim stalnim prebivališčem in družbo, ki jih sprejme,
   zajema, vendar presega protidiskriminacijsko politiko,
   pomeni spoštovanje osnovnih vrednot Evropske unije in temeljnih človekovih pravic,
   zahteva osnovne sposobnosti za udeležbo v družbi,
   temelji na pogostem vzajemnem delovanju in medkulturnem dialogu med vsemi člani družbe pri skupnih forumih in dejavnostih, da se izboljša medsebojno razumevanje,
   se razširi na vrsto drugih področij politike, vključno z zaposlovanjem in izobraževanjem;
  

se strinja z Evropskim svetom, da je treba spodbujati strukturirano izmenjavo izkušenj in podatkov o vključevanju;

Manjšine, diskriminirane zaradi številnih razlogov, vključno na podlagi rase, etnične pripadnosti, spolne usmerjenosti, vere, invalidnosti in starosti

19.   pozdravlja v sporočilu Komisije opredeljene zaveze o enakih možnostih za invalidne osebe: evropski akcijski načrt (KOM(2003)0650), ki zagotavlja spremljanje izvajanja ukrepov iz Evropskega leta invalidnih oseb 2003, ter zlasti pozdravlja sprejetje evropskega akcijskega načrta s strani Komisije; poziva h krepitvi pobud in sredstev za doseganje akcijskega načrta, s ciljem vključevanja področij, ki zadevajo invalidnost, nediskriminacijo ter dostop do pobud EU, predvsem pa dostop do zakonodajnih pobud;

20.   opozarja na možne diskriminacijske stranske učinke ukrepov zoper kazniva dejanja in terorizem, ker obstajajo dokazi, da so etnične manjšine petkrat do šestkrat bolj izpostavljene policijskim pregledom in intervencijam, kontroli dokumentov itd;

21.   poziva institucije Evropske unije, države članice, vse evropske demokratične politične stranke, civilno družbo in socialna združenja, da:

   obsodijo vsa dejanja in izraze antisemitizma in naperjenosti proti islamu, protikrščanskega vedenja, oživljanje teorij zanikanja holokavsta, zanikanje in omalovaževanje genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov,
   obsodijo vse oblike nestrpnosti in spodbujanja k rasnemu sovraštvu ter vse oblike ustrahovanja ali rasnega nasilja,
   obsodijo vsa nasilna dejanja, storjena zaradi verskega ali rasnega sovraštva ali nestrpnosti, vključno z napadi na verske kraje, mesta in svetišča,
   obsodijo vsa homofobična ali transfobična nasilna dejanja, vključno z nadlegovanjem, poniževanjem in verbalnim ali fizičnim zlorabljanjem s strani države in tudi posameznikov(9);
   obsodijo dejstvo, da se diskriminacija na podlagi vere in etnične pripadnosti nadaljuje na različnih stopnjah, kljub pomembnim ukrepom, ki jih je sprejela Evropska unija v povezavi z uporabo člena 13 Pogodbe ES; v zvezi s tem še zlasti opozarjajo na diskriminacijo ljudi iz manjšinske skupine s strani sodstva;

22.   ponovno poudarja, da je diskriminacija na podlagi vere prepovedana; poziva države članice ter države pristopnice in kandidatke, da zagotovijo popolno versko svobodo in enake pravice za vse vere; vendar ponovno poudarja, da verska svoboda ne upravičuje diskriminacije, na primer na področju izobraževanja;

23.   opaža nenehne predsodke in homofobijo, ki še vedno prežemajo javno področje, in poziva Komisijo, da še nadalje izvaja pritisk nad vsemi državami članicami, da se ravnajo po mednarodnih in evropskih standardih človekovih pravic;

24.   meni, da je treba ukrepati proti naraščajoči homofobiji; z zaskrbljenostjo ugotavlja vedno večje nasilje zoper homoseksualce, npr. ustrahovanje v šolah in na delovnem mestu, izjave, polne sovraštva, s strani verskih in političnih voditeljev, zmanjšan dostop do zdravstvene oskrbe (npr. ukinitev zavarovanja, otežen dostop do posegov, kjer gre za presaditev organov) ter otežen dostop do trga delovne sile; poziva Komisijo, da pripravi sporočilo o ovirah, ki onemogočajo prosto gibanje poročenih ali pravno priznanih homoseksualnih parov v EU;

25.   ugotavlja, da sta vse večja nezaposlenosti in revščina, ki ju v zadnjih letih opažamo v osrčju evropske družbe, pripeljali do posebnega stanja, ki ga zaznamujeta neenakost in diskriminacija;

26.   ugotavlja visoko stopnjo nezaposlenosti med starejšimi ali invalidnimi osebami zaradi večjih težav pri dostopu do programov usposabljanja in novih delovnih mest;

27.   poziva socialne partnerje k znatnemu prizadevanju za odpravo diskriminacije na podlagi invalidnosti ali starosti in k zagotovitvi temeljito izboljšanega dostopa do trga delovne sile;

28.   je prepričan, da morajo ta prizadevanja vključevati tudi spodbujanje dialoga in sodelovanja med raznolikimi ravnmi družbe na lokalnih in nacionalnih ravneh, vključno z dialogom in sodelovanjem med različnimi kulturnimi, etničnimi in verskimi skupinami; poziva države članice, da vključijo interesne skupine in se z njimi posvetujejo pri oblikovanju protidiskriminacijske zakonodaje;

29.   poziva Svet, Komisijo ter različne lokalne, regionalne in nacionalne ravni vlad v državah članicah, da uskladijo svoje ukrepe za boj proti vsem oblikam diskriminacije, vključno z bojem proti antisemitizmu, vedenjem, naperjenim zoper muslimane in cigane, romofobiji in islamofobiji ter napadom na manjšine, vključno z Romi, državljani tretjih držav in apatridi, z namenom, da podprejo načela strpnosti in nediskriminacije ter da spodbujajo družbeno, gospodarsko in politično vključevanje oseb, ki bivajo v Uniji;

30.   poziva države članice, da storijo vse, kar je v njihovi moči, za zagotovitev učinkovite vključitve otrok beguncev, prosilcev za azil in priseljencev v sistem izobraževanja;

Diskriminacija na podlagi spola

31.   izpostavlja dejstvo, da so ženske kljub veljavni protidiskriminacijski zakonodaji še nadalje diskriminirane na različnih področjih vsakdanjega življenja;

32.   je močno razočaran ob ugotovitvi, da se je po politiki enake obravnave, ki je trajala četrt stoletja, razlika v plačilu glede na spol le s težavo odpravila; poziva Komisijo, da poroča o stanju razlik v plačilu v vsaki državi članici pred koncem leta 2005;

33.   opozarja, da so ženske kljub doseženem napredku na področju zaposlovanja žensk in njihovi visoki stopnji izobrazbe za isto delo še vedno plačane manj kot moški ter da jih delodajalci zaradi nosečnosti in materinstva obravnavajo z nezaupanjem; opozarja tudi na primere spolnega nadlegovanja, kjer imajo ženske težave pri vlaganju pritožb zaradi bojazni pred javnim ponižanjem ali odpovedjo;

34.   poudarja pomen osredotočanja na vidik enakosti spolov v povezavi z vsemi skupinami, ki trpijo zaradi diskriminacije, ker se ženske v teh skupinah pogosto srečujejo s posebnimi težavami;

35.   poziva EU in države članice, da razvijejo metodologijo za preučitev povezanosti etnične sestave in enakosti spolov ter prepoznajo oblike večvrstne diskriminacije in njenega raznovrstnega vpliva na ženske in dekleta, tako da lahko ta metodologija služi kot podlaga, po kateri so določeni pravni instrumenti, izvajanje, politika in programi;

36.   opozarja na dejstvo, da ženske kot pripadnice narodnih manjšin (zlasti romskih/sintskih manjšin) ali kot priseljenke trpijo zaradi več oblik diskriminacije ter da je zato potreben skladen političen pristop;

37.   poziva države članice in Komisijo, da posebno pozornost posvetijo pripadnicam narodnostnih in verskih manjšin, ker so pogosto žrtve diskriminacije, ne le s strani ostalih prebivalcev, temveč tudi s strani pripadnikov svoje lastne manjšine; države članice naj sprejmejo ustrezne ukrepe za varstvo pravic teh žensk; takšni ukrepi bi lahko vključevali redno obveščanje pripadnic manjšin o pravicah, ki jih Skupnost in nacionalno pravo priznavata vsem in še zlasti ženskam;

Romska skupnost

38.   meni, da ta skupnost potrebuje posebno varstvo, ker je po širitvi Unije ena izmed največjih manjšin v EU in je bila kot skupnost v preteklosti marginalizirana ter ji ni bilo omogočeno, da bi se razvijala na nekaterih ključnih področjih; ter ugotavlja, da so romska kultura, zgodovina in jezik pogosto zapostavljeni ali očrnjeni;

39.   ugotavlja, da se Romi soočajo z rasnim ločevanjem pri izobraževanju in so zelo pogosto neupravičeno uvrščeni v šole za duševno prizadete, diskriminirani pri zagotavljanju bivališča, zdravstvene oskrbe in javnih storitev, trpijo zaradi visoke stopnje nezaposlenosti, javne oblasti pa jim pogosto odrekajo pravice ter v političnem življenju ne sodelujejo v dovolj velikem številu;

40.   pozdravlja objavo zgoraj omenjene Zelene knjige, ki obravnava probleme, s katerimi se spopadajo Romi v razširjeni EU, organizacijo delovnega programa za nacionalne oblasti v zvezi z uporabo strukturnih skladov za pomoč Romom in drugim marginaliziranim skupinam ter uvedbo posebnega pripravniškega programa Komisije za pripadnike romske skupnosti; vseeno meni, da je treba pogosto pojavljajočo zapostavljenost odpraviti:

   z izvajanjem skupnih projektov vključevanja držav članic, v katerih živijo pripadniki te skupnosti, zato da se v roku desetih let odpravi pogosto zapostavljanje, s katerim se spopadajo Romi,
   s spodbujanjem skupnih projektov, financiranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,
   s spodbujanjem učenja jezikov držav, v katerih živijo pripadniki te skupnosti, in učenja svojega jezika kot načina ohranjanja jezika Romov ter krepitve svoje kulturne dediščine ter lastne kulture in samopodobe,
   z izboljšanjem dostopa do zaposlitve, nastanitve, socialnih storitev in pokojninskih sistemov;

Novi in ustaljeni priseljenci

41.   meni, da lahko nedavni priseljenci doživijo posebne vrste diskriminacij, ki se v nekaterih pogledih razlikujejo od diskriminacije, s katero se soočajo pripadniki etničnih manjšin druge, tretje ali četrte generacija priseljencev, ki so državljani EU;

42.   meni, da je pomembno razlikovati med manjšinami novo prispelih priseljencev in tistimi tradicionalnimi nacionalnimi in etničnimi manjšinami,ki so avtohtone na ozemlju, kjer bivajo;

43.   meni, da je najnujnejša naloga pripadnikov manjšine, ki so se na določeno ozemlje priselili, da se čim prej vključijo v družbo, vključno z nadaljnjo poenostavitvijo postopka naturalizacije s strani držav članic; meni, da je namen varstva manjšin zagotoviti, da vključevanje ne preraste v nehoteno asimilacijo ali ne spodkopava skupinske identitete ljudi, ki živijo na ozemlju države članice; meni, da je treba priznati pravico do državljanstva vsaki osebi, ki se rodi in živi v državi članici;

Jezikovne manjšine

44.   meni, da je treba posebno pozornost posvetiti skupinam ljudi, ki pripadajo jezikovnim manjšinam, ter poziva Komisijo in države članice, da jih obravnavajo v skladu z načeli Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih, Okvirne konvencije za varstvo narodnostnih manjšin, zgoraj omenjenimi priporočili iz Haaga in priporočili iz Lunda;

Tradicionalne ali etnične manjšine na ozemlju države članice

45.   meni, da je učinkovito sodelovanje pri odločanju na podlagi načel subsidiarnosti in samouprave med najučinkovitejšimi načini obravnavanja težav tradicionalnih manjšin, vključno z najboljšimi praksami v Uniji; spodbuja države članice, da nemudoma ratificirajo Okvirno konvencijo za varstvo narodnostnih manjšin;

46.   meni, da imajo tradicionalne manjšinske skupnosti posebne potrebe, ki se razlikujejo od potreb drugih manjšin, da se morajo javni politični programi bolj osredotočiti nanje in da mora Unija te potrebe obravnavati na primernejši način, ker se je njihovo število po razširitvi znatno povečalo;

Apatridi, ki stalno bivajo v državah članicah

47.   meni, da se osebe brez državljanstva s stalnim prebivališčem v državah članicah soočajo s posebnimi razmerami v EU, ter poziva zadevne države članice, da po svojih močeh storijo vse, da jih spodbudijo k pridobitvi državljanstva njihove države, kar jim bo v celoti omogočilo uživanje pravic državljanstva EU;

48.   poziva države članice, da uporabijo načelo učinkovitega sodelovanja narodnostnih manjšin v javnem življenju iz člena 15 Okvirne konvencije za varstvo narodnostnih manjšin in priporočila OVSE iz Lunda v zvezi z skupnostmi nedržavljanov, ki bivajo na njihovem ozemlju, kot ključ za njihovo vključitev ter da poenostavijo in pospešijo postopek naturalizacije in tako kar najhitreje omogočijo pridobitev državljanstva EU večini oseb, ki ga še nima;

Zakonodajni ukrepi, ki jih je treba sprejeti, preden začne veljati Ustavna pogodba

49.   čestita Komisiji za njeno delo glede člena 13 in jo poziva, da nadaljuje z izvajanjem splošne usklajene strategije za rešitev problemov manjšin v Uniji, tako da nadaljuje z izvajanjem obstoječih protidiskriminacijskih zakonov in preuči nadaljnje možne ukrepe na osnovi naslednjih členov iz Pogodbe:

   a) člen 13 o protidiskriminacijski politiki; ob uporabi te pravne podlage, ki je v zvezi z varstvom manjšin najbolj daljnosežna, bi lahko Unija na osnovi svojih izkušenj razvila naslednje ukrepe, ki so že bili izvedeni, in okrepila različne člene Okvirne konvencije za varstvo narodnostnih manjšin, kot so členi 3(1), 4(2) in (3) ter 6 in 8 Okvirne konvencije za varstvo narodnostnih manjšin,
   b) člen 18 PES, ki obravnava prosto gibanje in pravico do prebivanja, je lahko trdna podlaga za olajšanje gibanja ljudi, ki pripadajo manjšinam, kar bi preprečilo njihovo izolacijo ali ustvarjanje novih "getov",
   c) členi 49, 95 in 151 PES bi lahko zagotovil trdno podlago za varovanje načel v Uniji, ki so zapisani v členu 9 Okvirne konvencije za varstvo narodnostnih manjšin, kot sta svoboda izražanja ali prepoved diskriminacije pri dostopu do medijev,
   d) člena 65 PES in 31 PEU, ki obravnavata pravosodno sodelovanje in pomoč ter zajemata osnovo podobno členu 10(3) Okvirne konvencije za varstvo narodnostnih manjšin, sta izredno pomembna za vse pripadnike manjšine, ki potrebujejo pomoč v civilnih ali kazenskih postopkih,
   e) člen 62 PES, ki obravnava politiko preseljevanja, ki je šest let po začetku veljavnosti Amsterdamske pogodbe še vedno nepopolna (upoštevati je treba nujnost vključitve priseljencev v družbo, ki že dolgo zakonito bivajo v EU),
   f) točke (g), (h), (i) in (j) člena 137(1), ki obravnavajo zaposlitev državljanov tretjih držav, vključitev oseb, ki so izključene iz trga dela, in boj proti socialni izključenosti, bi lahko služile kot osnova pri razvijanju novih pobud, osredotočene na manjšine,
   g) člen 149 PES o izboljšanju dostopa do izobraževanja lahko s pomočjo izobraževanja prispeva k boljšemu vključevanju manjšin v družbo, kot je to določeno v členih 12 in 14 Okvirne konvencije za varstvo narodnostnih manjšin,
   h) člena 151 in 163 PES, ki zadevata kulturo in raziskovanje, sta lahko pomembna za razvijanje skupnih programov za manjšine na teh področjih (kot je to določeno v členu 12 Okvirne konvencije za varstvo narodnostnih manjšin);

50.   poziva Svet, da doseže soglasje o predlogu Komisije za Okvirni sklep Sveta o boju proti rasizmu in ksenofobiji(10); meni, da je tak okvirni sklep pomemben korak pri vzpostavitvi okvira za kaznovanje rasističnega/ksenofobnega nasilja kot kaznivega dejanja po vsej EU in spoznavanje rasističnih/ksenofobnih vzgibov kot oteževalnih okoliščin, ki vodijo v daljše prestajanje kazni; sklicuje se na svoje stališče z dne 4. julija 2002(11), ki je bilo naklonjeno predlogu; pozdravlja odločitev Sveta za pravosodje in notranje zadeve z dne 24. februarja 2005, da ponovno preuči že obravnavani okvirni sklep;

Prihodnji gospodarski in finančni ukrepi

51.   meni, da mora Unija ukrepe držav članic na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ustrezno finančno dopolniti:

   z izdelavo obširne strategije za boj proti diskriminaciji manjšin s pomočjo koriščenja virov iz strukturnih skladov, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada (ESS) ter iz pobude Skupnosti Equal,
   z razvojem novih pilotnih projektov in solidarnostne mreže na podlagi členov iz pogodbe, ki se omenjeni v odstavku 50 ter ustrezne pobude s tretjimi državami, iz katerih izvirajo manjšine,
   z vključenjem vodila proti diskriminaciji v strukturne sklade, še zlasti v ESS, in z dejavnim spodbujanjem ESS kot sredstva za izvajanje Direktiv 2000/78/ES in 2000/43/ES,
   s ponovnim vključevanjem financiranja nadnacionalnih pobud na področju nediskriminacije in socialne vključitve v predlog za oblikovanje programa PROGRESS (KOM(2004)0488),
   z olajšanjem dostopa nevladnim organizacijam, ki zastopajo interese oseb, ki jih pokriva člen 13 PES, do koriščenja evropskih strukturnih skladov in še zlasti ESS,
  

v zvezi s tem poziva države članice, da nekaj pristojnosti odločanja o strukturnih skladih prenesejo na regionalne in lokalne organe v skladu z decentralizacijsko politiko Unije;

Izvedbeni ukrepi in mehanizmi povratnih informacij

52.   pozdravlja nedavne pobude Komisije na tem področju, in sicer:

   ustanovitev skupine komisarjev za temeljne pravice, ki jo je ustanovil predsednik Komisije in ki mora igrati ključno vlogo pri varstvu manjšin in nediskriminaciji,
   ustanovitev medslužbene skupine, ki združuje predstavnike 14 različnih služb Komisije;

53.   poziva k zbiranju podatkov o neposredni in posredni diskriminaciji (tj. o deležu ljudi, ki pripadajo narodnostnim manjšinam, ki živijo na robu revščine ter med zaposlenimi in brezposelnimi ljudmi, o njihovi stopnji izobrazbe itd.), da se zagotovijo ustrezne povratne informacije o učinkovitosti politike države članice proti diskriminaciji in za varstvo manjšin;

54.   poziva države članice, da v akcijski načrt na vseh ravneh vključijo vidike enakosti spolov za odpravo rasne diskriminacije, ksenofobije in podobnih nestrpnosti ter še zlasti za razvoj smernic in kazalcev, ki so ločeni glede na spol, in uporabo podatkov, ki so razčlenjeni glede na spol;

55.   zahteva ustanovitev posebnih enot znotraj organov pregona držav članic, držav pristopnic in držav kandidatk za boj proti incidentom rasno pogojenih dejanj in dejanj rasističnih skupin; te enote morajo vzpostaviti sisteme za nadzor, razvrščanje, beleženje in spremljanje rasističnih incidentov, ki vzbujajo njihovo pozornost; priporoča nadaljnji razvoj smernic za zbiranje podatkov o rasističnih incidentih s strani EUMC v skladu z ukrepi za varovanje podatkov in skupaj z organi pregona, kot so policijske službe in državna tožilstva; spodbuja razvoj nadomestnih mehanizmov za zbiranje podatkov, kot so raziskave rasističnih zločinov;

56.   poziva države članice, da zagotovijo, da osebje, ki izvaja javne storitve in nudi svetovanje, pozna posebna vprašanja, ki zadevajo etnične manjšine in ženske priseljenke, ter da je temu osebju ponujeno usposabljanje na področju antirasizma, ki vključuje vidik enakosti spolov;

57.   ponovno potrjuje svojo odločenost, da sta spominjanje in izobrazba bistvena elementa prizadevanj, da nestrpnost, diskriminacija in rasizem postanejo zadeve preteklosti, ter poziva Svet, Komisijo in države članice, da okrepijo boj proti vsem oblikam diskriminacije:

   z razvijanjem možnosti učinkovitega preprečevanja in obravnavanja diskriminacije, še zlasti z izboljšanjem sredstev organizacij za ukrepanje ter s podpiranjem izmenjevanja podatkov in dobre prakse ter s povezovanjem v mreže na evropski ravni, pri čemer se upoštevajo posebnosti različnih oblik diskriminacije,
   s spodbujanjem in razširjanjem vrednot in metod boja proti diskriminaciji, vključno z ukrepi za povečanje ozaveščenosti o problemu, ker meni, da je preprečevanje diskriminacije enako pomembno kot boj proti njej,
   s spodbujanjem usposabljanja učiteljev, kar jim bo v šolah olajšalo seznanjanje učencev s potrebo po boju proti rasizmu, antisemitizmu in nestrpnosti ter po prepoznavanju prednosti kulturne raznolikosti, zlasti tistih, ki izhajajo iz priseljevanja;

58.   poziva države članice, da sprejmejo zakonodajo proti diskriminaciji, vključno s pozitivnimi ukrepi, upoštevajoč področje enakosti spolov na podlagi člena 13 Pogodbe ES;

59.   je prepričan, da mora biti v skladu z načelom subsidiarnosti tesnejše sodelovanje med predstavniki manjšin in lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi institucijami; meni, da mora takšno sodelovanje temeljiti na:

   jasni primerjalni analizi, ki omogoča preverjanje, ali je sprejeti ukrep v skladu s predhodno določenimi standardi,
   odprti metodi sodelovanja, ki združuje organe različnih držav članic in zastopnike evropskih institucij pri izmenjavi dobrih praks;

60.   ob upoštevanju členov 262 in 265 PES poziva Odbor regij ter Evropski ekonomsko-socialni odbor za mnenje o zadevah varstva manjšin in protidiskriminacijske politike, ki jih obravnava ta resolucija; spodbuja oba odbora, da mnenje izdelata do sredine leta 2006 in da se osredotočita na posebno vlogo, ki bi jo lahko imeli regionalni ali lokalni organi, ter na različne gospodarske in socialne sestavne dele organizirane civilne družbe;

61.   meni, da je izredno pomembno, da Agencija za temeljne pravice, v tesnem sodelovanju z nacionalnimi in mednarodnimi ustanovami, ki se ukvarjajo s temeljnimi pravicami, dobi vire in osebje, s katerimi postane koristno sredstvo sodelovanja z evropskimi institucijami; je prepričan, da mora ta agencija spremljati tudi učinek politik, opisanih v tej resoluciji, ter redno poročati Evropskemu parlamentu in nacionalnim parlamentom;

62.   poziva Komisijo, da začne s pregledom uporabe Direktiv 2000/43/ES in 2000/78/ES, da se okrepijo protidiskriminacijski ukrepi Evropske unije, in organizacijo velike konference z vsemi zadevni udeleženci, še zlasti s političnimi predstavniki in predstavniki javnih ustanov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, predstavniki nevladnih organizacij ter združenj, ki so dejavna na tem področju;

o
o   o

63.   naroči svojemu predsedniku, naj posreduje to resolucijo Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic, držav pristopnic in držav kandidatk ter Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

(1) Ko bo Pogodba o Ustavi začela veljati, se bo pojem "manjšine" prvič pojavil v primarni zakonodaji, in sicer v dveh določbah: v členu 21 Listine (člen II-81 Ustave), ki prepoveduje vse oblike diskriminacije na podlagi "pripadnosti narodnostni manjšini"; v členu I-2 Ustave, ki se nanaša na "človekove pravice, vključno s pravicami pripadnikov manjšin", kot eno od vrednot, na katerih "temelji Unija". Ustava navaja tudi, da se mora Unija "boriti proti socialni izključenosti in diskriminaciji ter spodbujati socialno pravičnost in varstvo, enakost žensk in moških, solidarnost med generacijami in varstvo pravic otrok" (člen I-3(3), pododstavek 2).
(2) UL L 180, 19.7.2000, str. 22.
(3) UL L 303, 2.12.2000, str. 16.
(4) UL L 269, 5.10.2002, str. 15.
(5) UL C 104 E, 30.4.2004, str. 408.
(6) Eno izmed treh kopenhagenskih meril se nanaša na stabilno demokracijo, pravno državo, človekove pravice ter spoštovanje in varstvo manjšin.
(7) Komisija je že sprožila postopke za ugotavljanje kršitev v primerih, kjer države članice Komisije niso obvestile o nacionalnih ukrepih glede prenosa Direktiv 2000/43/ES in 2000/78/ES. Nadaljnji postopki za ugotavljanje kršitve zaradi "neskladnosti" (prenos zakonodaje je bodisi nepravilen bodisi ni izveden v celoti) bodo predvidoma sproženi kmalu.
(8) Komisija je zaskrbljena zaradi tega, ker številne države članice še niso uspele ustanoviti organov za uveljavljanje enakosti v skladu z Direktivo 2000/43/ES. Kjer pa je do ustanovitve takšnih organov že prišlo, pa takšni organi v nekaterih primerih v povezavi z njihovo neodvisnostjo še ne delujejo učinkovito.
(9) Primeri homofobičnih zločinov iz sovraštva vključujejo bombe z žeblji v Londonu (1999), napade na parade ponosa LGBT na Poljskem in v Bosni (2004), silovit napad na Sebastiena Noucheta, ki je bil živ zažgan v svojem domačen kraju v Franciji (2004).
(10) UL C 75 E, 26.3.2002, str. 269.
(11) UL C 271 E, 12.11.2003, str. 558.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov