Indeks 
Vedtagne tekster
Torsdag den 27. oktober 2005 - Strasbourg
Forslag til det almindelige budget 2006 (Sektion III)
 Forslag til det almindelige budget 2006 (sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
 Situationen i Aserbajdsjan umiddelbart før valgene
 Barcelona-processen
 Ombudsmandens årsberetning for 2004
 Menneskerettigheder i Vestsahara
 Usbekistan
 Sagen om Tenzin Delek Rinpoche

Forslag til det almindelige budget 2006 (Sektion III)
PDF 49kWORD 77k
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006, Sektion III - Kommissionen (C6-0299/2005 - 2005/2001(BUD))
P6_TA(2005)0409A6-0309/2005

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272 og Euratom-traktatens artikel 177,

-   der henviser til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1),

-   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(3),

-   der henviser til sin beslutning af 13. april 2005 om 2006-budgettet: Kommissionens årlige politikstrategi (APS)(4),

-   der henviser til sin beslutning af 6. juli 2005 om mandat med henblik på budgetsamrådsproceduren for regnskabsåret 2006 inden Rådets førstebehandling(5),

-   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006, forelagt af Kommissionen den 27. april 2005 (KOM(2005)0300),

-   der henviser til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006, vedtaget af Rådet den 15. juli 2005 (C6-0299/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

-   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og til udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A6-0309/2005),

Generelle betragtninger og prioriteringer

1.   gentager sin forpligtelse til at opfylde de vigtigste politiske målsætninger for 2006 og skabe en bæredygtig overgang til de nye finansielle overslag; beklager i den forbindelse de generelle nedskæringer, Rådet har foretaget i budgetforslaget uden at tage individuelle hensyn:

2.   har i tråd med sine tidligere beslutninger om 2006-budgettet vedtaget at forhøje forpligtelsesbevillingerne navnlig til Lissabon- og Göteborg-strategien, informationspolitikken og de eksterne foranstaltninger for at sikre vigtige EU-foranstaltninger i overensstemmelse med sine tidligere beslutninger om 2006-budgettet, og som vil gøre en forskel for borgerne i EU; opfordrer indtrængende Rådet til at samarbejde fuldt ud med Parlamentet for at nå frem til en tilfredsstillende løsning, herunder at gøre brug af foranstaltninger, som der er skabt grundlag for i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999;

3.   indtager samme holdning, for så vidt angår betalingsbevillingerne, og anser det niveau på 111,4 mia. EUR, som Rådet har vedtaget (svarende til 1,01 % af BNI), for utilstrækkeligt til at sikre en effektiv gennemførelse af såvel allerede vedtagne politikker som nye nødvendige foranstaltninger; har derfor vedtaget at forhøje betalingsbevillingerne i budgettet til et niveau på 115,4 mia. EUR (svarende til 1,04 % af BNI); understreger, at dette stadig ligger inden for rammerne af den stramme budgetpolitik, der skal føres af hensyn til de økonomiske problemer, visse medlemsstater står over for;

4.   insisterer på, at EU-budgettet skal bidrage til mere effektive foranstaltninger til gavn for EU's borgere, først og fremmest en forbedret Lissabon-dagsorden med fokus på beskæftigelse, social, økonomisk og miljømæssig samhørighed og EU's konkurrenceevne; understreger, at det er afgørende for enhver fornuftig strategi på EU-plan at inddrage de unge, og deler Rådets politiske ambitioner med hensyn til et ungdomscharter; er fundamentalt uenig i budgetnedskæringerne på dette område og har vedtaget at sætte øget fokus på Lissabon-dagsordenen, herunder at forhøje bevillingsrammerne for Socrates- og Ungdomsprogrammerne, forskningsprogrammerne, Life-instrumentet og programmet Intelligent Energi vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure; henstiller indtrængende til Rådet at tilslutte sig en styrkelse af disse prioriteter ligesom ved udgangen af sidste programmeringsperiode;

Udgiftsområde 1

5.   glæder sig over, at underlofterne for udgiftsområde 1 er blevet ændret for at gøre det muligt at gennemføre allerede vedtagne gradueringsforanstaltninger som led i reformen af den fælles landbrugspolitik, således som Parlamentet og Rådet nåede til enighed om i samrådet den 15. juli 2005;

6.   minder om, at det har indtaget den holdning, at beløbene foreslået af Kommissionen i det foreløbige budgetforslag skal betragtes som de absolut nødvendige mindstebeløb, og har derfor vedtaget af forkaste Rådets nedskæringer; er af den opfattelse, at disse bevillinger er nødvendige, selv om det fuldt ud støtter den igangværende reform af foranstaltningerne i denne sektor;

7.   understreger betydningen af innovation og fornyelse inden for EU's reformerede landbrugspolitik, navnlig inden for erhvervsuddannelse og andre foranstaltninger for unge landmænd;

8.   ønsker at følge op på udnyttelsen af bevillingerne under underudgiftsområde 1b (udvikling af landdistrikter) og især foranstaltninger, der sigter mod at forbedre miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling af landdistrikter samt foranstaltninger, der medfinansieres af andre strukturfonde vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af ørkendannelse og ødelæggelserne efter brande i landdistrikter og naturområder, hvilket desværre har vist sig at være en af EU's større udfordringer gennem de seneste år; opfordrer Kommissionen til at forelægge en oversigt over, hvordan midlerne til udvikling af landdistrikter er blevet anvendt på dette område; gør opmærksom på betydningen af støtte og solidaritet under udgiftsområde 1, blandt andet gennem udlevering af mad til særlige organisationer fra interventionslagre med henblik på uddeling til de mest ugunstigt stillede befolkningsgrupper i Fællesskabet;

Udgiftsområde 2

9.   noterer sig de seneste betalingsprognoser for strukturforanstaltninger og oplysningerne fra Kommissionen i overensstemmelse med fælleserklæringen vedtaget som led i 2005-proceduren; bemærker endvidere den store afvigelse mellem medlemsstaternes betalingsprognoser og Kommissionens FBF; vedtager derfor at forhøje betalingsbevillingerne til 39,2 mia. EUR; er samtidig betænkelig ved de generelle udnyttelsesgrader for de sidste nye medlemsstater og ønsker derfor at undersøge, hvorvidt der kan blive behov for en overgangsløsning mellem den nuværende og den kommende programmeringsperiode for at sikre, at disse ikke sættes på spil;

10.   insisterer på, at der fortsat ydes støtte til Peace-programmet for Nordirland, men minder om, at det beløb, der skal genanvendes fra innovative foranstaltninger, blev fastlagt af Parlamentet og Rådet i fællesskab og med deltagelse af Kommissionen på budgetsamrådet den 25. november 2004; har derfor vedtaget at føre bevillingerne tilbage til dette niveau og opfordrer Rådet til at udnytte alle de muligheder, der er skabt grundlag for i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999, med henblik på at finde en løsning på finansieringen af de resterende 12 mio. EUR til Peace;

Udgiftsområde 3

11.   tager afstand fra Rådets praksis med hensyn til at foretage vilkårlige nedskæringer, som er i modstrid med presserende politiske prioriteringer, og i særdeleshed behovet for at leve op til ambitionerne for den fornyede Lissabon-strategi ved at afsætte flere bevillinger i forhold til de disponible bevillinger i 2005;

12.   mener i betragtning af, at 2006-budgettet markerer overgangen til en ny programmeringsperiode, hvilket der bør tages højde for ved at foregribe det planlagte højere støtteniveau fra 2007 og fremover for de vigtigste politikområder, at forhøje bevillingerne på en række vigtige budgetposter vedrørende forskning og innovation, små og mellemstore virksomheder, konkurrenceevne, Socrates, Ungdom, udvikling af det indre marked, Life-programmet, programmet Intelligent Energi og Leonardo da Vinci-programmet; er endvidere villigt til sammen med Rådet at aftale et tilstrækkeligt støtteniveau til på objektiv vis at kunne finansiere prioriteterne på lang sigt gennem anvendelse af bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999, særlig punkt 33 og 34, eller gennem anvendelse af EF-traktatens artikel 272;

13.   ønsker at der sættes øget fokus på forenkling af procedurerne for EU-programmer til gavn for de mennesker og organisationer, der modtager støtte fra EU; har derfor vedtaget en række forslag til ændring med henblik på forenkling, som er i tråd med det igangværende arbejde med revision af finansforordningen, men slår til lyd for hurtigere fremskridt baseret på forenklingen af de interne procedurer;

14.   mener, at de bevillinger, der er afsat til EU's informationspolitik, er utilstrækkelige og har vedtaget at forhøje dette beløb; understreger, at det er presserende nødvendigt, at Kommissionen forelægger sin hvidbog om informationspolitik; har vedtaget indtil da at opføre en del af bevillingerne i reserven;

15.   bakker fuldt ud op om betydningen af og de ambitiøse planer for den nye indsats for arbejdstageres mobilitet, der er foreslået som et pilotprojekt; foreslår dog at finansiere denne foranstaltning som en særlig årlig begivenhed under Kommissionens egne institutionelle beføjelser; minder samtidig Kommissionen om, at alle pilotprojekter, som Parlamentet har været med til at fremme, skal gennemføres effektivt;

16.   forventer, at de beløb, som er øremærket til det europæiske mobilitetsår for arbejdstagere vil blive brugt på decentraliserede kampagner tæt på borgerne, og at synligheden og funktionen af eksisterende instrumenter som f.eks. Eures og Europass, vil blive udvidet, og at deres dækning vil blive øget til at omfatte indvandrere fra tredjelande, da der, i lyset af den stadig større andel af ældre i befolkningen, i stigende grad vil være krav om en mere vedvarende indvandring for at kunne opfylde kravene fra EU's arbejdsmarked;

17.   fremhæver betydningen af databeskyttelse under den tredje søjle og støtter indførelsen af en formel ad hoc-struktur med deltagelse af medlemsstaternes myndigheder med ansvar for databeskyttelse og andre organer, som har relation til de specifikke problemer, som skal løses;

Udgiftsområde 4

18.   bekræfter, at det er af den opfattelse, at man i forbindelse med EU's eksterne foranstaltninger har påtaget sig nye og øgede forpligtelser i løbet af de sidste fem år, uden at der er foretaget en tilsvarende tilpasning af de nødvendige økonomiske ressourcer; henviser i den forbindelse til forpligtelserne til at yde støtte til Kosovo, Serbien, Afghanistan, Irak, øgede ambitioner på FUSP-området og som den senest tilkomne forpligtelse tilsagnet om at vise solidaritet over for ofrene for tsunami-katastrofen;

19.   er sikker på, at Rådet vil komme til fornuft og vil gå med til at finansiere nye prioriterede opgaver uden at sætte vigtige igangværende foranstaltninger på spil; har derfor vedtaget at forkaste Rådets foreslåede nedskæringer på posterne vedrørende menneskerettigheder og demokrati, geografisk relaterede samarbejdsprogrammer, herunder naboskabspolitikken og aktioner, som er afgørende for millenniumudviklingsmålene; har vedtaget at opføre bevillinger af en størrelsesorden, som sikrer disse politikker og samtidig giver plads for nye; har af ovennævnte årsager besluttet at finansiere genopbygningsprogrammerne i Irak og i lande berørt af tsunamien og at støtte til sukkerprotokollande uden for den eksisterende margen; opfordrer Rådet til at gå med til en finansieringsløsning, som udnytter alle de muligheder, der er skabt grundlag for i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999, særlig punkterne 19 og 24 eller i de relevante bestemmelser i traktaten;

20.   fastholder, at Kommissionen og Rådet fortsat bør støtte det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder og har vedtaget at yde tilstrækkelige midler, gentager sin anmodning til Kommissionen om at fremlægge forslag til et særskilt juridisk instrument for menneskerettigheder for programmeringsperioden 2007-2013; understreger endvidere, at Parlamentets inddragelse i fastsættelsen af prioriteter for gennemførelsen af de nye programmer for perioden 2007-2013 (komitologiordninger) i høj grad bør forbedres;

21.   henleder opmærksomheden på sin henstilling til Rådet af 24. september 2003 om situationen i Irak(6) og sin beslutning af 6. juli 2005 om "Den Europæiske Union og Irak - Rammen for et engagement"(7), hvori det kræves, at EU-midler til genopbygningen af Irak forvaltes af FN; kritiserer Kommissionen for, at den accepterer, at en betydelig del af Fællesskabets bidrag forvaltes af Verdensbanken; konstaterer, at bevillinger tildelt over 2004- og 2005-budgettet kun i ringe omfang er blevet udnyttet af Verdensbanken, og mener på baggrund heraf ikke, at der er behov for yderligere bevillinger til Verdensbanken i 2006; erindrer Kommissionen om, at Verdensbanken er afhængig af de irakiske myndigheder med hensyn til gennemførelsen af dens programmer; gør i den forbindelse opmærksom på den svage administrative struktur og de gentagne tilfælde af korruption i Irak; kræver derfor, at der ikke kanaliseres yderligere midler til Verdensbanken, og at det overvejes at benytte andre europæiske mellemled til udbetaling af disse midler; opfordrer Kommissionen til i 2006 at gennemføre en uafhængig revision af FN's og Verdensbankens udnyttelse af EU-midler;

22.   gentager, at Kommissionen bør gøre en indsats for at nå de mål, Parlamentet har sat for de samlede årlige forpligtelser inden for udviklingssamarbejde, dvs. at 35 % skal afsættes til social infrastruktur og 20 % til grundlæggende sundhed og grunduddannelse; opfører 10 % af en række geografiske budgetposter i reserven for at opfordre Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at nå målet på 20 % til grundlæggende sundhed og grunduddannelse;

23.   tager afstand fra, at Rådet har forhøjet bevillingerne til to yderligere særlige repræsentanter inden for FUSP uden at have foretaget den foreskrevne høring af Europa-Parlamentet; bemærker, at det irske og det hollandske formandskab på grundlag af den fælles erklæring af 25. november 2002 har opnået væsentlige fremskridt, hvad angår oprettelsen af et politisk informations- og konsultationskredsløb sammen med Parlamentet; beklager, at der, til trods for at sådanne møder burde afholdes ca. fem gange om året, kun er blevet afholdt et møde i år (frem til september 2005); betoner derfor, at den politiske dialog bør fortsætte som aftalt mellem de to institutioner, og at kvaliteten heraf bør forbedres;

24.   understreger betydningen af, at den private sektor bidrager til bekæmpelse af fattigdom og opfordrer Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) til i fællesskab at undersøge muligheden for at yde rentegodtgørelser for lån af egne midler, som EIB yder til SMV-sektoren i udviklingslande;

25.   henstiller til Kommissionen ikke at yde fællesskabsbistand under udgiftsområde 4 til nogen regeringer, organisationer eller programmer, der støtter eller deltager i forvaltningen af programmer, som kan føre til menneskerettighedskrænkelser såsom tvangsabort, ufrivillig sterilisering eller barnemord, idet dette er i overensstemmelse med det specifikke forbud mod udøvelse af tvang i forbindelse med seksuel og reproduktiv sundhed, som blev vedtaget på Konferencen om Befolkning og Udvikling (ICPD) i Kairo;

26.   mener, at den nye budgetpost for "støtte til handel" er nødvendig med henblik på at:

   i) forbedre gennemsigtigheden og dermed den demokratiske kontrol over et stort budget;
   ii) yde handelsrelateret bistand med større synlighed og
   iii) øge fleksibiliteten med hensyn til at mobilisere økonomiske midler hurtigt og gennem multilaterale initiativer efter omstændighederne;

Udgiftsområde 5

27.   er orienteret om Kommissionens erklæringer om rekruttering af tjenestemænd fra de nye medlemsstater og anser dette for en berettiget prioritering; mener, at den linerære nedskæring, Rådet har foretaget, er uacceptabel og har vedtaget ved førstebehandlingen at genopføre et beløb på 90,4 mio. EUR til Kommissionen af den nedskæring på 94,4 mio. EUR, som Rådet har foretaget; har endvidere vedtaget at opføre et beløb på 16 mio. EUR i reserven til bevillinger til vederlag af nedennævnte årsager;

28.   har besluttet at oprette samtlige stillinger, Kommissionen har anmodet om, og frigive dem fra reserven, når Kommissionen har:

   - afklaret situationen omkring ansættelser og mulighederne for at besætte udvidelsesstillingerne
   - foretaget en fuldstændig gennemgang af alle de ikke færdigbehandlede forslag til retsakt (herunder dem, der indgår i lovgivnings- og arbejdsprogrammet for 2005) med henblik på at sikre, at alle eksisterende og planlagte lovgivningsmæssige forslag fra Kommissionen opfylder kriterierne for subsidiaritet, mindre bureaukrati og lavere gennemførelsesomkostninger; kræver, at denne analyse foreligger senest i november 2005
   - indgået en aftale med Parlamentet om lovgivnings- og arbejdsprogrammet for 2006
   - forelagt detaljerede oplysninger om den flerårige programmering for alle lovgivningsforslag inden for den kommende finansielle ramme
   - erklæret, at den vil respektere den fælleserklæring om finansiel programmering, der blev vedtaget under samrådet den 13. juli 2004, og give Parlamentet de relevante oplysninger og data
   - forpligtet sig til inden andenbehandlingen at forelægge et forslag om fastlæggelse af en personalepolitik, en karriereprofil og bedste praksis for agenturerne
   - forelagt en hvidbog om den fremtidige informations- og kommunikationsstrategi
   - forelagt et forslag til revision af gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen inden den 31. oktober 2005, og
   - forelagt et særskilt instrument for menneskerettigheder, som Parlamentet krævede i sin beslutning af 8. juni 2005 om politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013(8).

29.   opfordrer Kommissionen til at undersøge mulighederne for besparelser inden andenbehandlingen, herunder at foretage en kritisk gennemgang af dens bevillingsanmodninger;

Udgiftsområde 7

30.   insisterer på større budgetgennemskuelighed i forbindelse med EU-støtte til kandidatlande eller potentielle kandidatlande; minder om, at dette er meget afgørende i betragtning af det nye førtiltrædelsesinstruments ikrafttrædelse, hvormed en lang række geografiske og tematiske programmer vil blive konsolideret i en enkelt retsakt;

Horisontale spørgsmål
Agenturer

31.   er af den opfattelse, at agenturerne skal behandles individuelt på grundlag af deres overslag og de ændringer, Kommissionen har slået til lyd for, og som budgetmyndigheden skal tage hensyn til; har derfor vedtaget generelt at genopføre de bevillinger, der er foreslået i FBF, og opføre særlige bevillingsbehov sag for sag baseret på de nødvendige begrundelser; opfordrer Kommissionen til at forelægge den planlagte karrierestruktur og andre oplysninger, som der er anmodet om;

Tilskud

32.   henviser til, at de tidligere poster under A-30 er omfattet af basisretsakter og begrænsede finansielle rammer, som udløber i 2006; understreger, at der derfor er en yderst begrænset aktionsmargen i denne sektor; fremhæver betydningen af venskabsbyer og har vedtaget at opretholde bevillingerne på 2005-niveau; påpeger endvidere, at udbudsprincippet vil komme til at gælde i fuldt omfang for alle programmer i 2006, og at det ikke længere vil være muligt at øremærke bevillingerne; opfordrer Kommissionen til at forelægge forslag til en eventuel nødvendig overgangsløsning for at forhindre, at støttemodtagerne udsættes for en afbrydelse i støtten på grund af overgangen til et nyt system;

33.   bemærker, at der er et antal succesrige kulturelle organisationer, såsom Det Europæiske Ungdomsorkester, Det Europæiske Barokorkester, den internationale Yehudi Menuhin-fond m.fl., som Europa-Parlamentet har støttet i mange år; understreger, at det forventes, at disse organisationer kan fortsætte deres aktiviteter inden for den nye flerårige finansielle ramme fra 2007 og fremover; bemærker, at det er foruroligende, at der er en reel fare for, at disse organisationer ikke vil kunne fortsætte deres aktiviteter i 2006, hvis der ikke bliver stillet overgangsstøtte til rådighed med henblik på at sikre en glidende overgang mellem de to finansielle programmeringsperioder; er derfor villigt til sammen med Rådet at aftale et tilstrækkeligt støtteniveau til på objektiv vis at kunne finansiere disse prioriteter på lang sigt gennem anvendelse af bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999, særlig punkt 33 og 34, eller gennem anvendelse af EF-traktatens artikel 272;

Pilotprojekter, forberedende foranstaltninger og undersøgelser

34.   glæder sig over det forbedrede samarbejde med Kommissionen, for så vidt angår pilotprojekter, forberedende foranstaltninger og undersøgelser, men beklager, at et ganske vist begrænset antal projekter stadig lider under gennemførelsesproblemer;

35.   har vedtaget at iværksætte en række vigtige nye initiativer i tråd med sine prioriteringer, herunder grænseoverskridende samarbejde i kampen mod naturkatastrofer, som kunne øge bevidstheden om behovet for tættere samarbejde om civilbeskyttelsesforanstaltninger med henblik på at forebygge eller i det mindste mindske konsekvenserne af sådanne katastrofer, individuel mobilitet for elever inden for ungdomsuddannelserne, pilotprojekter vedrørende sikkerheden langs transeuropæiske net, mobilitetsforanstaltninger for unge iværksættere for at fremme udvekslinger på europæisk plan, fremtrædende europæiske turistmål og forberedende foranstaltninger til et internetbaseret system for bedre lovgivning og borgerdeltagelse og for Natura 2000;

Aktivitetsbaseret budgettering

36.   minder om, at Kommissionen efter Parlamentets gennemgang af aktivitetsredegørelserne for 2005 blev opfordret til at forbedre kvaliteten af oplysningerne i sine redegørelser for 2006-budgetproceduren; bemærker, at selv om der er opnået visse fremskridt, er der behov for yderligere forbedringer for at øge oplysningernes relevans for budgettet, navnlig med hensyn til målsætninger og indikatorer; bemærker, at aktivitetsredegørelserne bør udgøre et nyttigt instrument for Parlamentets udvalg og anvendes i øget omfang; opfordrer derfor Kommissionen til at forny sin indsats ved at forelægge bedre og mere relevante aktivitetsredegørelser til den næste budgetprocedure;

37.   fremhæver endvidere, at Kommissionen skal sikre, at der tages højde for ligestillingsaspektet i forbindelse med gennemførelsen af budgettet, og at alle foranstaltninger skal evalueres ud fra deres forskellige konsekvenser for mænd og kvinder;

o
o   o

38.   pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne og ændringsforslagene til sektion III i budgetforslaget, til Rådet og Kommissionen og til de øvrige berørte institutioner og organer.

(1) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Aftale ændret ved afgørelse 2003/429/EF (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 25).
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0126.
(5) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0286.
(6) EUT C 77 E af 26.3.2004, s. 226.
(7) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0288.
(8) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0224.


Forslag til det almindelige budget 2006 (sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
PDF 243kWORD 115k
Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006, sektion I - Europa-Parlamentet, sektion II - Rådet, sektion IV - Domstolen, sektion V - Revisionsretten, sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, sektion VII - Regionsudvalget, sektion VIII (A) - Den Europæiske Ombudsmand, sektion VIII (B) - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (C6-0300/2005 - 2005/2002(BUD))
P6_TA(2005)0410A6-0307/2005

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 272,

-   der henviser til Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1),

-   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(2),

-   der henviser til sin beslutning af 9. marts 2005 om retningslinjerne for 2006-budgetproceduren for sektion II, IV, V, VI, VII, VIII (A) og VIII (B) og foreløbigt forslag til Europa-Parlamentets budgetoverslag (sektion I)(3),

-   der henviser til sin beslutning af 12. maj 2005 om overslag over Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2006(4),

-   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006, forelagt af Kommissionen den 27. april 2005 (KOM(2005)0300),

-   der henviser til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2006, vedtaget af Rådet den 15. juli 2005 (C6-0300/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 69 og bilag IV,

-   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget for Andragender (A6-0307/2005),

A.   der henviser til, at der i de nuværende finansielle overslag er fastsat et loft for udgiftsområde 5 (administrationsudgifter) for regnskabsåret 2006 på 6 708 mio. EUR i løbende priser,

B.   der henviser til, at der i det foreløbige forslag til budget var en margen på ca. 10,2 mio. EUR under loftet for udgiftsområde 5 i de finansielle overslag for regnskabsåret 2006,

C.   der henviser til, at der i Rådets budgetforslag var en margen på ca. 130,1 mio. EUR under loftet for udgiftsområde 5 for regnskabsåret 2006, hvilket svarer til en nedskæring i bevillingerne på 119,9 mio. EUR,

D.   der henviser til, at Parlamentets overslag fastsattes til 1 341,6 mio. EUR, hvilket svarer til det maksimale niveau på 20 % i udgiftsområde 5,

E.   der henviser til betydningen af, at anvendelsen af principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning og stram budgetpolitik på Parlamentets administrationsudgifter blev understreget i ovennævnte beslutning af 12. maj 2005 om Parlamentets overslag,

Generelt

1.   gentager, at det er indstillet på at give EU-institutionerne de nødvendige midler til at konsolidere udvidelsen fra 2004, og forberede den næste udvidelse og sikre, at institutionerne fungerer korrekt;

2.   opfordrer alle institutioner til at bruge de disponible bevillinger på en rationel måde til at øge effektiviteten af deres aktiviteter og gennemføre de prioriteringer, som de har sat;

3.   mener, at anmodningerne om at nå et passende niveau for ansættelse af personale fra de medlemsstater, som tiltrådte i 2004, skal imødekommes; anmoder alle institutioner om at undersøge årsagerne til eventuelle forsinkelser eller fortsat ubesatte stillinger og at finde løsninger ved hjælp af specifikke initiativer;

4.   kan tilslutte sig Rådets holdning om at anvende en stram budgetpolitik på administrationsudgifter, men mener, at selv om der anvendes en stram budgetpolitik, bør alle institutionernes behov vurderes individuelt; kritiserer Rådet for at anvende en udifferentieret metode til at foretage generelle nedskæringer for antallet af stillinger og bevillinger, og anvender derfor en differentieret metode i forhold til Rådets;

5.   går ind for, at der skal være en passende margen under loftet for udgiftsområde 5 (administrationsudgifter); foreslår genopførelse af ca. 7,7 mio. EUR af de nedskæringer på 15,1 mio. EUR, Rådet har foretaget under førstebehandlingen af de øvrige institutioners budgetter (undtagen Parlamentets og Rådets budgetter);

Sektion I - Europa-Parlamentet
Budgetniveau

6.   bemærker Præsidiets forslag om at budgettere op til det maksimale niveau på 20 % i udgiftsområde 5, hvilket svarer til en samlet forhøjelse af Parlamentets budget på 6,1 % i forhold til 2005-budgettet, som ligger over den gennemsnitlige forhøjelse på 4,5 % i administrationsudgifter i udgiftsområde 5 i budgetforslaget; bekræfter, at Parlamentets normale andel af budgettet svarer til 20 % af udgiftsområde 5; understreger, at Parlamentet med succes har overholdt det loft, som det har pålagt sig selv, og har gennemført betydelige besparelser ved at fremskynde betalinger til bygninger;

7.   minder om, at der systematisk i de seneste år har været et betydeligt beløb i "opsamlingsoverførsler" og endog annullerede bevillinger; mener ikke, at dette er en konsekvent måde at budgettere på; minder om, at "opsamlingsoverførslen" i 2004 var på mere end 150 mio. EUR, og at 27 mio. EUR i bevillinger blev annulleret, og at overskuddet i 2005 anslås til at være på 98 mio. EUR;

8.   har vedtaget at opføre 15 mio. EUR i den "formålsbestemte reserve i forbindelse med institutionens investeringer i fast ejendom" (konto 2009) for at gøre det muligt fortsat at erhverve bygninger;

9.   tilslutter sig, at Budgetudvalget ved hjælp af ændringsbudgetter fuldt ud vil støtte ethvert uanvendt beløb inden for loftet på 20 % i udgiftsområde for at gøre det muligt at tilføre kapital til erhvervelse af bygninger;

10.   fastholder sit synspunkt, som anført i punkt 27 i ovennævnte beslutning af 12. maj 2005 om Parlamentets overslag, om at Parlamentets samlede budgetniveau bør fastsættes på grundlag af begrundede, reelle behov, efter at de er blevet nøje undersøgt; skønner efter nøje vurdering, at det i forbindelse med 2006-budgettet er muligt at nedskære Parlamentets budget med 20 mio. EUR under de 20 % i udgiftsområde 5, uden at Parlamentet forhindres i at fungere effektivt; har derfor vedtaget at fastsætte Parlamentets budget for 2006 til 1 321,6 mio. EUR; understreger, at dette ikke udgør en præcedens til at begrænse Parlamentets ret til at bruge de 20 % i udgiftsområde 5 i de efterfølgende år;

11.   mener, at der bør anvendes en forsigtig fremgangsmåde, når der træffes afgørelse om nye prioriteringer for at sikre, at Parlamentets økonomiske behov er dækket på lang sigt; henviser til indførelsen af den nye statut for medlemmerne fra i midten af 2009, hvilket anslås til at koste omkring 100 mio. EUR årligt;

Informations- og kommunikationspolitik

12.   mener, at Præsidiets beslutning om at afsætte 50 mio. EUR til en "informationsreserve" og desuden opføre 17,2 mio. EUR til uforudsete udgifter hverken er i overensstemmelse med den nuværende udvikling med de nye politiske prioriteringer eller princippet om budgetdisciplin;

13.   gentager sin holdning om, at informations- og kommunikationspolitik er en af Parlamentets prioriteringer og støtter investeringer til at forbedre kommunikationen mellem EU's borgere og Parlamentet; har vedtaget at opføre 20 mio. EUR i en "informations- og kommunikationsreserve", der skal anvendes til at forbedre Parlamentets kommunikation med borgerne;

14.   fastslår, at en forbedret formidling af dets arbejde forudsætter, at moderne (audiovisuelle) medier udnyttes bedre, såvel som at plenarforsamlingens debatter struktureres på en mere forståelig og attraktiv måde;

15.   minder om de prioriteringer, som er fremhævet i punkt 11 og 12 i ovennævnte beslutning af 12. maj 2005 om Parlamentets overslag, hovedsagelig om forbedring af Besøgstjenesten og styrkelse af informationskontorernes rolle for at decentralisere informationsaktiviteterne til medlemsstaterne, navnlig med henblik på at lette medlemmernes kontakt med borgerne;

16.   mener, at ethvert forslag bør indeholde klare oplysninger om finansieringsudgifter og de finansielle krav på mellemlang sigt; påpeger, at der i forbindelse med nye projekter vedrørende informations- og kommunikationspolitik bør sikres passende overvågningsordninger, som inddrager Parlamentets ledelsesorganer og politiske grupper;

Udvidelse

17.   støtter en yderligere forbedring af sprogtjenester til medlemmerne; er bekymret over det høje niveau for ubesatte stillinger på dette særlige område, og mener, at dette spørgsmål bør tildeles den nødvendige opmærksomhed; forventer, at administrationen inden den 30. november 2005 forelægger specifikke forslag;

18.   bekræfter de følgende udvidelsesrelaterede foranstaltninger:

   - som vedtaget tidligere i overslagene opføres der i 2006 på stillingsfortegnelsen 113 stillinger (77 A*, 14 B* og 22 C*) til Parlamentets sekretariat og 22 stillinger (10 A*, 4 B* og 8 C*) til de politiske grupper;
   - at der i forbindelse med de stillinger, der oprettedes til udvidelsen i maj 2004, omdannes 12 D*-stillinger til C * stillinger;
   - at opnormere 5 A*5-stillinger til A*9 og 5 A*5-stillinger til A*12, for at tjenestemænd fra udvidelseslandene i 2004 kan ansættes på mellemlederniveau;

19.   har vedtaget at afsætte yderligere bevillinger - ud over de 13,8 mio. EUR, der var opført i dens overslag - i alt 9 726 000 EUR i forbindelse med Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse:

   - at opføre 3 850 000 EUR under konto 1400 "Øvrige ansatte";
   - at opføre 900 000 EUR under konto 1402 "Konferencetolke";
   - at opføre 440 000 EUR under konto 1420 "Eksterne ydelser";
   - at opføre 1 136 000 EUR under konto 2001 "Acontobetalinger";
   - at opføre 1 400 000 EUR under konto 2007 "Indretning af lokaler";
   - at opføre 2 000 000 EUR under konto 400 "De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde";

Mere omfattende budgettering

20.   kræver en forbedret præsentation af indtægter fra lån eller lejemål eller levering af tjenester, som klart bør fremgå af oversigten over indtægter i Parlamentets budget;

21.   foreslår, at der oprettes en særlig konto til informationskontorer og anmoder om, at der i en fodnote i Parlamentets stillingsfortegnelse angives antallet af de ansatte, der er relateret til disse;

22.   anmoder om, at udgifter til tjenesterejser i forbindelse med uddannelse opføres i en separat budgetpost;

Ejendomspolitik

23.   beklager, at Præsidiet ikke har imødekommet anmodningen om at forelægge en ajourført oversigt over erhvervelse af ejendomme, herunder forkøbsret på bygninger til informationskontorer; anmoder om, at disse oplysninger forelægges inden den 30. november 2005; mener, at Parlamentet bør have en klar ejendomspolitik for at gøre det muligt at foretage en passende finansiel planlægning;

Personalepolitik

24.   beklager, at der i Præsidiets anmodninger om 112 nye ikke-udvidelsesrelaterede stillinger ikke blev taget hensyn til muligheden for omrokering af eksisterende personale som nævnt i punkt 6 i sin ovennævnte beslutning af 12. maj 2005 om Parlamentets overslag;

25.   gentager sin anmodning om, at der inden den 30. november 2005 forelægges en rapport med detaljerede oplysninger om det nuværende antal kontraktansatte og midlertidigt ansatte og en sammenligning af situationen før og efter ændringen af deres status; mener, at oplysningerne i den tidligere rapport var for korte og generelle;

26.   anmoder Parlamentets administration om at forelægge detaljerede oplysninger om antallet af kontraktansatte i Parlamentets sekretariat og politiske grupper såvel som om alle ansatte på informationskontorerne i forslaget til Parlamentets foreløbige forslag til budgetoverslag;

27.   har vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   a) at oprette 18 A*-stillinger i "Web-publishing" for at sikre dets flersprogethed;
   b) at oprette 46 stillinger (21 A*, 1 midlertidig A*, 19 B*, 5 C*) til alle prioriterede områder, herunder ordningen for miljøstyring og miljørevision (EMAS), Sikkerhedsenheden, Direktoratet for Informationsteknologier, bistand til den parlamentariske virksomhed, GD Eksterne Politikker, GD Information, GD Personale, GD Infrastruktur og Tolkning, GD Økonomi og at udvide med 4 midlertidige stillinger (3 A* og 1 C*) i Juridisk Tjeneste og omdanne 6 midlertidige A*-stillinger i GD Information til faste stillinger;
   c) at godkende tekniske opnormeringer af 60 A*5-stillinger til A*12, 39 B*3-stillinger til B*11 og 91 C*1-stillinger til C*7 for at fremme interinstitutionelle overførsler;
   d) at foretage de nødvendige opnormeringer for at gennemføre Parlamentets personaleforfremmelsespolitik og sikre en korrekt anvendelse af den nye personalevedtægt, der har medført en ny indplaceringsstruktur med følgende fordeling: 245 i kategori A*, 87 i kategori B*, 573 i kategori C* og 35 i kategori D*;
  e) at træffe foranstaltninger af samme årsag til supplerende opnormeringer i de politiske gruppers sekretariater:
   - 6 A*12 til A*13, 4 A*11 til A*12, 6 A*10 til A*11, 1 A*9 til A*10, 1 A*8 til A*9, 10 A*6 til A*7, 1 A*5 til A*7, 7 A*5 til A*6, 2 B*10 til B*11, 1 B*8 til B*10, 3 B*8 til B*9, 5 B*7 til B*8, 2 B*6 til B*7, 2 B*5 til B*6, 13 B*3 til B*4, 2 C*6 til C*7, 1 C*5 til C*6, 1 C*3 til C*4, 5 C*1 til C*2, 1 D*4 til C*4, 1 D*3 til C*4;
   - at lade følgende opnormeringer, der var opført i dets overslag, udgå: 2 A*6 til A*9;
   f) at træffe foranstaltninger med henblik på en forfremmelse med personlig indplacering fra A*14 til A*15 for lang og tro tjeneste;
  g) at foretage følgende opnormeringer af midlertidige stillinger:
   - Parlamentets sekretariat: 1 A*12 til A*13 til Lægetjenesten;
   - Løsgængernes sekretariat: 3 C* til 3 B*;
  h) at tillade en teknisk opnormering i forbindelse med den sidste særlige førtidspensioneringsordning:
   - Parlamentets sekretariat: 1 B*7 til B*8, 3 B*3 til B*5 og 1 C*5 til C*6;
   - Politiske grupper: 1 A*5 til A*12, 1 B*10 til B*8, 1 B*7 til B*6 og 1 C*1 til B*3;

28.   bemærker, at Parlamentets administration fuldt ud bør overholde kodeksen for god praksis i forbindelse med ansættelse af personer med handicap;

Andre spørgsmål

29.   har vedtaget at opføre et p.m. til debatten om "Europas fremtid", indtil Formandskonferencen har truffet en afgørelse om dette;

30.   anmoder Parlamentets administration om at undersøge muligheden for at indføre et elevprogram, som vil gøre det muligt for et vist antal praktikanter at nyde godt af et uddannelsesprogram i Parlamentet; opfordrer generalsekretæren til at forelægge en rapport om dette; foreslår at oprette 5 stillinger (1 A* og 4 B*) i reserven til enheden for faglig uddannelse og en ny budgetpost 1 4 0 7 Elevløn (Europa-Parlamentets elevprogram) med et p.m ;

31.   opfordrer til, at der oprettes nye stillinger til EMAS for at undersøge Parlamentets brug af køretøjer, som forurener miljøet mindre;

32.   har vedtaget at foretage tilpasninger på andre områder, hvor der er sket en udvikling, efter at overslagene vedtoges:

   - at opføre et p.m. under konto 3222/02 (Udgifter til arkivsamlinger: behandling af arkivmateriale, som Europa-Parlamentets medlemmer har overdraget i form af gaver eller ved testamente) hvor bevillinger kan overføres til budgetposten, når Præsidiet er færdig med sin vurdering af politikken for historiske arkiver;
   - at forhøje bevillingen til konto 3200/02 (Køb af ekspertise: eksperter og andre personer, som deltager i EU's eksterne politikker) med 65 000 EUR;

33.   bemærker de fremskridt, der er gjort i forbindelse med den administrative reform "Raising the Game" med at yde bistand til medlemmerne i deres lovgivningsarbejde i det udvidede EU; opfordrer generalsekretæren og Præsidiet til regelmæssigt at undersøge udvalgssekretariaternes funktion og kræver, at udvalgsformændene får støtte i fuldt omfang til at udføre deres opgaver; opfordrer generalsekretæren til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at tage højde for medlemmernes og udvalgenes øgede ansvar i forbindelse med varetagelsen af Parlamentets lovgivende rolle;

34.   opfordrer Præsidiet til at undersøge måder til at reducere de stigende energiudgifter, f.eks. ved at følge det japanske initiativ med "ingen slips", hvilket vil reducere behovet for aircondition i sommerperioder;

35.   påpeger, at daglig motion er vigtig for medlemmers og personalets sundhed; anmoder Præsidiet om at foretage en vurdering af, hvordan sportscentret fungerer, navnlig med hensyn til de leverede ydelser og centrets prispolitik under hensyntagen til centrets åbningstider;

36.   opfordrer Præsidiet til at undersøge mulighederne for yderligere at forbedre sin uddannelsespolitik, herunder sprogundervisning for medlemmer;

Øvrige institutioner

37.   har oprettet nye stillinger i forbindelse med den næste udvidelse for at sikre, at institutionernes behov i denne forbindelse opfyldes; har genopført en del af de bevillinger, som Rådet har nedskåret, for at gøre muligt, at institutionerne kan fungere hensigtsmæssigt;

38.   godkender de opnormeringer med henblik på karriereudvikling efter bestemmelserne i den nye personalevedtægt, som institutionerne har anmodet om, og som Rådet har godkendt i budgetforslaget;

Sektion II ‐ Rådet

39.   er bekymret med hensyn til bevillinger, der er afsat til at dække udgifterne til FUSP-aktiviteter såvel som indførelsen af adskillige nye budgetposter til aktiviteter inden for ESFP/FUSP; minder om, at de øvrige institutioners budgetter bør omfatte administrationsudgifter;

40.   bemærker oprettelsen af 161 nye stillinger (1 A*15, 4 A*12, 6 A*11, 1 A*10 T, 8 A*9, 12 A*7, 58 A*5, 2 B*7, 6 B*6, 17 B*3, 23 C*4, 23 C*1) og overførslen af 1 C*1-stilling til Kommissionen;

Sektion IV ‐ Domstolen

41.   opfordrer EF-Domstolen til inden den 1. november 2005 at ændre sin administrative afgørelse af 31. marts 2004, således at ikke-tjenstlig benyttelse af tjenestebiler udelukkes;

42.   har vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   - oprettelse af 5 nye faste stillinger (4 B*3 og 1 C*1) ud over de 22 nye stillinger (2 A*14 T, 2 A*12 T, 3 A*11 T, 1 A*10 T, 4 A*6, 1 A*5, 1 B*5 T, 3 B*3, 3 B*3 T, 2 C*1, hvoraf 18 er til den nye ret for EU-personalesager), som Rådet allerede har vedtaget i budgetforslaget;
   - oprettelse af 16 faste stillinger med henblik på Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse (10 A*7, 2 B*3 og 4 C*1);

43.   påpeger, at afgørelsen om det endelige antal stillinger til den nye ret for EU-personalesager er blevet forelagt og vil blive truffet i løbet af 2005;

44.   har vedtaget at forhøje de bevillinger, Rådet havde stillet til rådighed i budgetforslaget, med 3 398 000 EUR, hovedsagelig bevillinger til vederlag, freelanceoversættelse og informationsteknologi;

Sektion V ‐ Revisionsretten

45.   opfordrer Revisionsretten til inden den 1. november 2005 at ændre sin administrative afgørelse af 15. juni 2004, således at ikke-tjenstlig benyttelse af tjenestebiler udelukkes;

46.   har vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   - oprettelse af 4 nye faste stillinger (4 B*3) ud over de 11 stillinger (10 A*6, og 1 B*3), således som det allerede er godkendt af Rådet i budgetforslaget og fjernelsen af 1 midlertidig A*12-stilling;

47.   har vedtaget at forhøje de bevillinger, Rådet havde stillet til rådighed i budgetforslaget, med 1 555 000 EUR; hovedsagelig bevillinger til vederlag;

Sektion VI - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

48.   har vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   - oprettelse af 7 nye faste stillinger (7 B*3) ud over de 28 stillinger (1 A*12, 23 A*6 og 4 B*3), således som det allerede er godkendt af Rådet i budgetforslaget;

49.   har vedtaget at forhøje de bevillinger, Rådet havde stillet til rådighed i budgetforslaget, med 1 190 000 EUR; hovedsagelig bevillinger til vederlag og foretage tilpasninger i udgifter til bygninger;

Sektion VII - Regionsudvalget

50.   bemærker med tilfredshed, at arbejdet med Belliard-Bygningen blev afsluttet den 15. juni 2004, og glæder sig over, at både Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg regelmæssigt har orienteret Parlamentet om udviklingen i bygningsarbejdet; anmoder om, at de to udvalg anmoder om en rapport fra konsulentvirksomheden Sicabel, der førte tilsyn med bygningsarbejdet fra begyndelsen af istandsættelsesprojektet, for at sikre sig, at projektet blev gennemført i overensstemmelse med kontrakten og dens bilag; anmoder om, at rapporten sendes til Parlamentet inden den 1. marts 2006;

51.   har vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   - oprettelse af 11 nye faste stillinger (6 faste B*3-stillinger og 2 midlertidige B*3-stillinger og 3 midlertidige C*1-stillinger) ud over de 20 stillinger (1 A*12, 18 A*6, hvoraf 14 er sprogrelaterede stillinger og 1 midlertidig stilling A*6), således som det allerede er godkendt af Rådet i budgetforslaget;

52.   har vedtaget at forhøje de bevillinger, Rådet havde stillet til rådighed i budgetforslaget, med 1 259 500 EUR; hovedsagelig bevillinger til vederlag og foretage tilpasninger i udgifter til bygninger;

Sektion VIII (A) - Den Europæiske Ombudsmand

53.   har vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   - oprettelse af 2 nye midlertidige stillinger (2 B*3) ud over de 4 nye stillinger (3 A*5, 1 C*1), således som det allerede er godkendt af Rådet i budgetforslaget;

54.   har vedtaget at forhøje de bevillinger, Rådet havde stillet til rådighed i budgetforslaget, med 173 056 EUR;

Sektion VIII (B) - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

55.   har vedtaget følgende foranstaltninger på stillingsfortegnelsen:

   - oprettelse af 2 nye faste stillinger (1 B*8 og 1 C*6) ud over de 3 nye stillinger (3 A*8), således som det allerede er godkendt af Rådet i budgetforslaget;

56.   har vedtaget at forhøje de bevillinger, Rådet havde stillet til rådighed i budgetforslaget, med 136 600 EUR;

o
o   o

57.   pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne til sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) og VIII (B) i budgetforslaget, til Rådet og Kommissionen og til de øvrige berørte institutioner og organer.

(1) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.
(2) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Aftale ændret ved afgørelse 2003/429/EF (EUT L 147 af 14.6.2003, s. 25).
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0067.
(4) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0181.


Situationen i Aserbajdsjan umiddelbart før valgene
PDF 25kWORD 50k
Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Aserbajdsjan umiddelbart før valgene
P6_TA(2005)0411RC-B6-0558/2005

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Aserbajdsjan og det sydlige Kaukasus, særlig beslutningen af 9. juni 2005(1),

-   der henviser til sin beslutning af 20. november 2003 om det bredere europæiske naboskab: en ny ramme for forbindelserne med vores naboer i øst og syd(2),

-   der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen med Aserbajdsjan, der trådte i kraft den 1. juli 1999,

-   der henviser til Rådets afgørelse af 14. juni 2004 om at lade Aserbajdsjan omfatte af den europæiske naboskabspolitik (ENP) sammen med Armenien og Georgien,

-   der henviser til sluterklæring og henstillinger fra det sjette møde i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Aserbajdsjan den 18.-19. april 2005,

-   der henviser til landerapporten af 2. marts 2005 om Aserbajdsjan,

-   der henviser til EU-erklæringen af 6. oktober 2005 om Aserbajdsjan,

-   der henviser til Aserbajdsjans medlemskab af Europarådet, til den europæiske menneskerettighedskonvention og til de talrige resolutioner fra Europarådets Parlamentariske Forsamling om Aserbajdsjan, særlig dets resolution af 22. juni 2005,

-   der henviser til interimsrapporter fra OSCE-valgobservatørernes besøg i september og oktober 2005,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at parlamentsvalget den 6. november 2005 vil sætte den aserbajdsjanske regerings løfter om at fortsætte den demokratiske proces på en prøve,

B.   der henviser til, at Rådets afgørelse efter anmodning fra Europa-Parlamentet om at udvide ENP til de tre lande i det sydlige Kaukasus giver Aserbajdsjan nye instrumenter til at knytte forbindelser med EU og en ramme, som kan bruges til at integrere landet i EU's politikker på en måde, der rækker længere end den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale,

C.   der henviser til, at Aserbajdsjans europæiske ambitioner og betydning som et land med stærke historiske, kulturelle og økonomiske forbindelser til EU anerkendes i ENP, og at et ægte og afbalanceret partnerskab kun kan udvikles på grundlag af de fælles værdier demokrati, retsstatsprincipper, respekt for menneskerettighederne og respekt for mindretal samt borgerlige frihedsrettigheder,

D.   der er dybt bekymret over de begivenheder, som fandt sted den 25. september samt 1. og 9. oktober 2005, da politiet med vold forhindrede tusinder af oppositionsaktivister tilhørende Azadliq-blokken i at afholde et møde i Baku til trods for et forbud fra regeringen, tævede journalister og arresterede snesevis af protesterende,

E.   der henviser til, at Rasul Guliyev, som er ledende oppositionspolitiker og opstillet som kandidat ved valget, den 17. oktober 2005 på vej tilbage til Baku blev midlertidigt tilbageholdt i Ukraine på grundlag af en international arrestordre fra aserbajdsjansk side med anklage for underslæb, og at det aserbajdsjanske politi den 16. og 17. oktober tilbageholdt ca. 200 oppositionsaktivister og arresterede mange af dem i forbindelse med Rasul Guliyev planlagte tilbagevenden til Baku,

F.   der er bekymret over situationen for oppositionsmedierne og over tilfælde af misbrug og angreb på journalister såvel som trusler og bagvaskelse, pression og chikane mod menneskerettighedsforkæmpere,

G.   der henviser til, at OSCE's valgobservatører i deres første interimsrapport om besøget i september 2005 giver udtryk for bekymring over beskæringen af forsamlingsfriheden og bekræfter, at henstillingerne fra Venedig-Kommissionen om forbedring af lovrammerne for afholdelse af valg og gennemførelse af væsentlige sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at øge offentlighedens tillid kun delvis er blevet fulgt,

H.   der henviser til, at OSCE's valgobservatører i deres anden interimsrapport fra besøget i oktober 2005 ganske vist erkender, at der er sket visse forbedringer med hensyn til adgangen til medierne for alle partier, men understreger, at regeringsvenlige kræfter fortsat pålægger oppositionskandidaters valgkampagner uforholdsmæssig strenge restriktioner, og at nogle valgkommissioner ikke håndhæver valgloven retfærdigt og upartisk,

I.   der henviser til, at præsident Ilham Aliyev med henblik på parlamentsvalget i november 2005 den 11. maj 2005 udstedte et dekret om forbedring af valgpraksis i Republikken Aserbajdsjan,

J.   der henviser til, at den fælles amerikanske, russiske og franske ledelse af OSCE-Minsk-Gruppen for nylig mødtes i Washington for at se på, hvor langt Nagorno-Karabakh-fredsprocessen er nået, og navnlig drøfte deres planlagte møde i Ljubljana med den aserbajdsjanske og den armenske udenrigsminister,

1.   beklager, at de aserbajdsjanske myndigheder har nægtet at give tilladelse til oppositionsmøder på de ønskede steder i Bakus centrum, og fordømmer politiets uforholdsmæssig hårde og voldsomme fremfærd over for demonstranter siden september 2005;

2.   opfordrer til en omgående løsladelse af alle tilbageholdte, anmoder om en tilbundsgående og retfærdig undersøgelse af de nævnte hændelser, herunder af politistyrkernes ansvar, og opfordrer indtrængende Aserbajdsjan til at garantere de tilbageholdte personers grundlæggende menneskerettigheder;

3.   opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at sørge for samt respektere forsamlingsfriheden og sikre, at det kommende parlamentsvalg fuldt ud kommer til at leve op til internationalt anerkendte normer samt de mangeårige henstillinger fra OSCE/ODIHR og Venedig-Kommissionen, samt opfordrer alle partier, der deltager i det kommende valg, til at føre deres valgkampagner på fredelig vis; understreger, at den nuværende valglov kunne være udgangspunkt for afholdelse af demokratiske valg, hvis den gennemføres korrekt;

4.   glæder sig over, at de ukrainske domsmyndigheder har løsladt Rasul Guliyev efter en afgørelse om, at de aserbajdsjanske myndigheders argument for udlevering ikke var tilstrækkeligt; fremhæver den modstridende holdning, som regeringen i Baku har indtaget ved at tillade ham at opstille som valgkandidat og samtidig forhindre ham i at deltage i valget;

5.   opfordrer indtrængende myndighederne til i særlig grad at være opmærksomme på journalisters og mediers sikkerhed og frihed og straks at træffe foranstaltninger for at beskytte journalister efter en bølge af vold mod medierepræsentanter;

6.   opfordrer indtrængende de aserbajdsjanske myndigheder til at gøre alt, hvad der står i deres magt, for at retsforfølge dem, der er ansvarlige for mordet på Elmar Huseynov, der var chefredaktør på oppositionsnyhedsmagasinet Monitor;

7.   beklager anholdelsen af lederne af ungdomsbevægelsen Yeni Fikir (Ny Idé), der er blevet anklaget for at forberede et statskup, og kræver, at de øjeblikkelig løslades;

8.   gentager sin opfordring til Aserbajdsjan om at sikre domstolenes uafhængighed og garantere tilbageholdte personers grundlæggende menneskerettigheder; opfordrer myndighederne til at tage initiativ til at afhjælpe de mangler, der er konstateret i forbindelse med retssager, og henstiller på baggrund af udbredte og troværdige påstande om tortur og mishandling i den forbindelse indtrængende til regeringen at følge Europarådets henstillinger om behandling af politiske fanger;

9.   understreger, at den samlede vurdering af valgets demokratiske troværdighed vil få indflydelse på beslutningen om at påbegynde arbejdet med en ny handlingsplan for Aserbajdsjan, som bør fokusere på udviklingen af et ægte demokrati og respekt for menneskerettighederne og retsstatsprincipperne; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at koordinere sin indsats med Europarådet og gøre alt for at støtte og styrke civilsamfundet;

10.   glæder sig over Kommissionens henstillinger om en betydelig intensivering af forbindelserne med Aserbajdsjan og opfordrer indtrængende Kommissionen til fortsat at yde den nødvendige bistand til den aserbajdsjanske regering, så den gennemfører de retlige og institutionelle reformer med hensyn til menneskerettigheder og retsstatsprincipper;

11.   opfordrer indtrængende de aserbajdsjanske myndigheder til effektivt at nedkæmpe korruptionen i landet, navnlig ved at øge midlerne til uddannelsesprogrammer og indføre de nødvendige lovrammer til at fremme koordineringen af bestræbelserne fra regeringens og den civile sektors side på at bekæmpe korruption;

12.   opfordrer den aserbajdsjanske regering til at løse problemet omkring åbningen af direkte flyforbindelse mellem Baku og den nordlige del af Cypern i overensstemmelse med Den Internationale Organisation for Civil Luftfarts normer, så det sikres, at ENP videreføres med deltagelse af alle lande i det sydlige Kaukasus;

13.   er stærkt overbevist om, at Minsk-gruppen sidder inde med den bedste mekanisme til at afklare spørgsmålet om Nagorno-Karabakh, og støtter fuldt ud den aserbajdsjanske og den armenske regerings bestræbelser siden årets begyndelse på at forbedre dialogen;

14.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Republikken Aserbajdsjans præsident, regering og parlament, foruden regering og parlament i Rusland, Tyrkiet og De Forenede Stater, samt OSCE's og Europarådets Parlamentariske Forsamlinger.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0243.
(2) EUT C 87 E af 7.4.2004, s. 506.


Barcelona-processen
PDF 178kWORD 88k
Europa-Parlamentets beslutning om nyt skub i Barcelona-processen (2005/2058(INI))
P6_TA(2005)0412A6-0280/2005

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Barcelona-erklæringen som vedtaget under Euro-Middelhavskonferencen den 27. og 28. november 1995 om oprettelsen af et Euro-Middelhavspartnerskab med et detaljeret arbejdsprogram,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet "Euro-Middelhavspartnerskabet har bestået i ti år - Et arbejdsprogram til at imødegå de næste fem års udfordringer" (KOM(2005)0139) og bilagene hertil SEK(2005)0482 og SEK(2005)0483,

-   der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om det bredere europæiske naboskab: en ny ramme for forbindelserne med vores naboer i øst og syd (KOM(2003)0104), dets strategidokument om EU's naboskabspolitik (KOM(2004)0373), dets forslag til om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (KOM(2004)0628), dets meddelelse om handlingsplaner under EU's naboskabspolitik (KOM(2004)0795) og handlingsplanerne for Israel, Jordan, Marokko, Den Palæstinensiske Myndighed og Tunesien,

-   der henviser til konklusionerne fra alle de Euro-Middelhavsministerkonferencer og andre ministerkonferencer på forskellige områder, der har fundet sted siden igangsættelsen af Barcelona-processen, navnlig konklusionerne fra udenrigsministrenes syvende Euro-Middelhavskonference afholdt i Luxembourg den 30.-31. maj 2005,

-   der henviser til det strategiske partnerskab for Middelhavsområdet og Mellemøsten, som Rådet besluttede at indlede i juni 2004,

-   der henviser til de erklæringer fra Euro-Middelhavsforummets fem plenarmøder, der er blevet offentliggjort fra oprettelsen i november 1998 til den 3. december 2003, da det blev omdøbt til Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet (EMPA) i forbindelse med den sjette Euro-Middelhavsministerkonference i Napoli den 2. og 3. december 2003,

-   der henviser til de politiske prioriteringer, der kom til udtryk den 21. april 2005 i forbindelse med Europa-Parlamentets formandskab for EMPA, nemlig at fremme dialogen om menneskerettighederne med parlamenterne i partnerlandene,

-   der henviser til beslutningen af 15. marts 2005, som den første Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet vedtog i Kairo,

-   der henviser til sin beslutning af 12. februar 2004 om styrkelse af EU's aktioner for menneskerettigheder og demokratisering med partnere i Middelhavsområdet(1),

-   der henviser til sin beslutning af 20. november 2003 om det bredere europæiske naboskab: en ny ramme for forbindelserne med vores naboer i øst og syd(2),

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om EU's Middelhavspolitik,

-   der henviser til FN's Udviklingsprograms årlige rapporter om menneskelig udvikling i den arabiske verden fra 2002, 2003 og 2004,

-   der henviser til rapporten om Barcelona Plus: Mod et Euro-Middelhavsfællesskab af demokratiske stater, der blev udfærdiget af Euro-Mediterranean Study Commission i april 2005,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

-   der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelser fra Udvalget om International Handel og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0280/2005),

A.   der henviser til, at fremme af og respekt for demokratiet, menneskerettighederne, retsstatsprincippet og de grundlæggende frihedsrettigheder er nogle af EU's vigtigste principper og prioriteter og udgør et væsentligt grundlag for udviklingen i Middelhavsområdet,

B.   der henviser til Euro-Middelhavsassocieringsaftalernes bestemmelser, især artikel 2, der slår fast, at respekt for demokratiske principper og grundlæggende rettigheder skal ligge til grund for partnernes nationale og eksterne politikker og udgør et væsentligt element i disse aftaler,

C.   der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 23. februar 2005 om Euro-Middelhavspartnerskabet(3) opfordrer Rådet og Kommissionen til at gøre en fornyet indsats for at udbygge demokratiet og bidrage til samt fremme de nødvendige politiske, økonomiske og sociale reformer i Middelhavslandene,

D.   der henviser til, at Middelhavspolitikken er et af de højst prioriterede områder i EU's udenrigspolitik, og at Barcelona-processen kun kan blive mere effektiv ved en sammenhængende fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik for EU, som dermed også ville blive mere troværdig,

E.   der henviser til, at det udvidede EU har en stor interesse i oprettelsen af et sammenhængende system af forbindelser med nabolandene i Middelhavsregionen og Mellemøsten, der er baseret på ovennævnte principper og værdier og på en dialog mellem kulturer og religioner, og som sigter mod at skabe et omfattende partnerskab, der omfatter politisk og økonomisk liberalisering, bæredygtig økonomisk vækst og generel velstand,

F.   der henviser til, at en demokratisk og vellykket udvikling af Euro-Middelhavspartnerskabet i høj grad afhænger af partnerlandenes og borgernes vilje til at dele fælles værdier, der bygger på demokrati og respekt for menneskerettighederne, i et afbalanceret samarbejde præget af ligeværdighed, fælles deltagelse og ejerskab såvel som medansvar,

G.   der henviser til, at den europæiske naboskabspolitik sigter mod at fremme et sådant partnerskab og åbne nye muligheder for at skabe stærkere forbindelser, styrke den politiske dialog og inddrage partnerlandene i EU's politikker;

H.   der henviser til, at Barcelona-erklæringen af 28. november 1995 markerede et vendepunkt i forbindelserne mellem EU og dets naboer i Middelhavsområdet,

I.   der henviser til, at Euro-Middelhavspartnerskabet, som kombinerer bilaterale og multilaterale høringsmekanismer og beslutningstagningsprocedurer, har et unikt sigte og idégrundlag, og at det derfor skal bevares, gøres mere aktivt, revideres på grundlag af de opnåede resultater og gennemføres i højere grad, hvis der skal arbejdes hen imod de ambitiøse mål, der blev sat fra starten,

J.   der imidlertid henviser til, at den regionale dimension af partnerskabet kun i begrænset omfang er blevet udviklet, men burde udvikles mere, og at der burde bruges flere finansielle ressourcer i denne henseende, som det blev bestemt ved Barcelona- processens begyndelse,

K.   der henviser til, at Israels tilbagetrækning fra Gaza må anses for blot at være ét skridt - men dog et vigtigt skridt - i køreplanen for fred hen imod en omfattende løsning af konflikten i Mellemøsten; der endvidere henviser til, at dette, hvis der træffes yderligere foranstaltninger i denne retning på begge sider, vil kunne sætte nyt skub i Barcelona-processen,

L.   der henviser til, at resultaterne af den evaluering, der blev gennemført efter ti års partnerskab, er blandede, og at der på den ene side er opnået mange positive resultater, mens der på den anden side stadig er meget, der skal gøres for at udnytte Barcelona-erklæringens potentiale fuldt ud,

M.   der henviser til, at de bilaterale forbindelser hidtil har været de mest fremherskende inden for den multilaterale ramme, bl.a. på grund af partnerlandenes svagheder og vanskeligheder med at udvikle og styrke syd-syd-forbindelserne,

N.   der henviser til, at der på topmødet i Barcelona den 27.-28. november 2005 bør sættes klare og overkommelige mål for den nærmeste fremtid på grundlag af erfaringerne fra tidligere fiaskoer og hårdknuder, og at der bør sigtes mod at opnå konkrete resultater på kort og mellemlang sigt,

O.   der henviser til, at støtte til uddannelsesreform, fælles styring af mobilitet og migrationsstrømme, såvel som en intensivering af dialogen - også mellem de forskellige religioner - og hjælp til fælles strategier til bekæmpelse af terrorisme lader til at være områder med potentiale for øget samarbejde mellem Euro-Middelhavspartnerne,

P.   der henviser til, at det første vellykkede møde i Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet i marts 2005, såvel som den øvrige udvikling på det institutionelle plan som led i Euro-Middelhavspartnerskabet, gør det muligt at styrke den multilaterale politiske dimension,

Q.   der henviser til, at det er vigtigt at styrke denne dimension også gennem en øget inddragelse af civilsamfundet og ikke-statslige aktører i processen,

R.   der henviser til, at fejringen af 2005 som Middelhavets år burde gøre Barcelona-processen mere synlig og borgerne mere bevidste om dens aktiviteter,

1.   glæder sig over Kommissionens seneste meddelelse om fornyelsen af det ti år gamle partnerskab og fremhævelsen af specifikke områder, hvor samarbejdet i løbet af de næste fem år skal videreudvikles, nemlig menneskerettigheder og demokrati, bæredygtig økonomisk vækst og økonomiske reformer og uddannelse;

2.   er overbevist om, at der er mulighed for forbedringer, selv om partnerskabet endnu ikke har skabt de forventede resultater og ikke har udnyttet dets fulde potentiale for at bidrage til at begrænse spændingerne i området; mener, at Barcelona-processen således fortsat udgør en hensigtsmæssig ramme for en Middelhavspolitik, men at der er behov for ændringer, hvis der skal opnås bedre resultater;

3.   understreger, at Euro-Middelhavspolitikken skal råde over et budget, der står mål med ambitionerne, hvis den skal være effektiv;

4.   beklager, at Euro-Middelhavssamarbejdet ikke hidtil har haft nogen direkte effekt på de større uløste konflikter i Middelhavsområdet, til trods for at der er indledt en dialog om konkrete indsatsområder inden for forskellige arbejdsgrupper;

5.   minder om, at udvikling af demokratiet er et af Barcelona-processens mål, som skal nås ved hjælp af politiske reformer og med deltagelse af det civile samfund og alle politiske grupper og bevægelser, der tager afstand fra anvendelse af vold;

6.   mener, at et af de vigtigste emner, der skal tages op, er øget deltagelse fra alle Euro-Middelhavspartnerlandenes side i partnerskabets beslutningsproces for at fremme fælles initiativer og styrke medansvar;

7.   glæder sig i denne forbindelse over oprettelsen af den ngo-platform for Euro-Middelhavssamarbejdet, der holdt sit konstituerende møde under det civile forum i april 2005 i Luxembourg; understreger i den forbindelse betydningen af at inddrage og udvikle et tæt samarbejde med denne platform med henblik på at udbygge deltagelsen i Euro-Middelhavspartnerskabet og øge offentlighedens opmærksomhed omkring denne proces;

8.   mener, at det er vigtigt, at den politiske dialog suppleres med et tættere samarbejde på det kulturelle og sociale plan, bl.a. med henblik på at lægge større vægt på de resultater og prioriteter, der fremgår af et stigende antal analyser fra de arabiske lande og Middelhavslandene, således som det fremgår af de seneste årlige rapporter fra UNDP;

9.   glæder sig over oprettelsen af Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet og anmoder om, at denne fremover får tildelt de midler og administrative strukturer, der skal til for at sikre, at den bliver synlig og kommer til at fungere efter hensigten;

10.   er overbevist om, at det fremtidige samarbejde ikke blot må være koncentreret om EU's sikkerhedspolitiske eller andre dermed forbundne behov, men at sammenhængen mellem de tre samarbejdsområder - fred, samhandel og civilsamfund - skal fremhæves; anerkender i den forbindelse navnlig sammenhængen mellem sikkerhed og udvikling og de socio-økonomiske spørgsmåls særlige betydning for de sydlige Middelhavslande;

11.   beklager, at forslaget i den oprindelige Barcelona-erklæring om, at Kommissionen tilrettelægger et årligt møde for repræsentanter for byer og regionale repræsentanter, som skal gøre status over fælles udfordringer og udveksle erfaringer, aldrig er blevet gennemført, og opfordrer Kommissionen til at gennemføre dette initiativ inden for rammerne af det reviderede Euro-Middelhavs-partnerskab;

12.   mener, at EU's naboskabspolitik, der bygger på resultaterne af Barcelona-processen og principperne om medejerskab og differentiering, bør styrke eksisterende former for samarbejde inden for rammerne for Euro-Middelhavssamarbejdet med henblik på at give partnerlandene mulighed for at deltage i EU-programmer og -politikker på grundlag af prioriteter og målsætninger, der fastsættes i fællesskab, idet både Euro-Middelhavspartnerne og medlemsstaterne altid skal respektere princippet om regionalt og subregionalt (såvel som lokalt og kommunalt) samarbejde;

13.   påpeger, at den regionale syd-syd-integration er afgørende for, om der kan skabes en stabil ramme for generel velstand, hvilket EU og dets erfaringer er et godt eksempel på;

14.   minder om, at et af de vigtigste mål for EU's Euro-Middelhavspolitik såvel som for EU's naboskabspolitik er at støtte og fremme politiske reformer (fremskridt i demokratiseringsprocessen, styrkelse af pluralismen og retsstaten, øget overholdelse af menneskerettighederne) såvel som økonomiske og sociale reformer;

15.   glæder sig over oprettelsen af et underudvalg om menneskerettigheder med Jordan og Marokko inden for rammerne af de relevante associeringsaftaler og opfordrer til, at der også oprettes et sådant underudvalg om menneskerettigheder inden for rammerne af de øvrige associeringsaftaler, således at der kan føres en struktureret dialog om menneskerettigheder og demokrati; mener, at sådanne underudvalg udgør et vigtigt element i handlingsplanerne; understreger betydningen af at høre civilsamfundet og inddrage det i disse underudvalgs arbejde for bedre at kunne overvåge menneskerettighedssituationen; understreger endvidere, at Parlamentet på nært hold bør følge disse underudvalgs arbejde og opfølgningen heraf;

16.   gentager sin støtte til menneskerettighedsforkæmpere og glæder sig over vedtagelsen af EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer i den forbindelse Rådet til at lægge det nødvendige pres på Middelhavspartnerne for at få dem til at opfylde deres forpligtelse til at respektere menneskerettighedsforkæmperes rettigheder og sikre beskyttelsen heraf;

17.   minder om, at skabelsen af et område med generel velstand fortsat er et vigtigt mål for Euro-Middelhavspartnerskabet, og at dette mål forudsætter, at der sker fremskridt både med hensyn til mindskelse af fattigdommen i regionen og udligning af de socio-økonomiske forskelle mellem nord og syd; bemærker, at partnerlandene har gjort betydelige fremskridt hen imod makroøkonomisk stabilitet, og at liberaliseringen af handelen med varer er i god fremgang;

18.   glæder sig i den forbindelse over oprettelsen af Euro-Middelhavsfaciliteten for investeringer og partnerskab i 2002 inden for rammerne af Den Europæiske Investeringsbank, men anmoder EU-medlemsstaterne og Euro-Middelhavspartnerne om at tage dette initiativ op til fornyet overvejelse med henblik på at udvikle det til et egentligt finansielt instrument for et åbent samarbejde mellem de berørte lande i Euro-Middelhavsområdet;

19.   understreger, at det at vigtigt at oprette et frihandelsområde senest i 2010, og ønsker, at princippet om oprindelseskumulation implementeres hurtigst muligt; henviser til, at dette er et system, som for at fremme syd-syd-integrationen giver fri adgang til fællesskabsmarkedet for varer, der er fremstillet af dele fra flere forskellige Middelhavslande;

20.   bemærker, at der er blevet truffet foranstaltninger med henblik på at etablere et frihandelsområde inden 2010 og fastlægge en strategi for liberalisering af handel med landbrugsprodukter; opfordrer til, at der fastsættes kriterier for bæredygtig udvikling i denne proces og gennemføres en korrekt og grundig miljøvurdering i hver enkelt fase; opfordrer Kommissionen til at udarbejde en analyse af konsekvenserne af liberaliseringen af handelen med landbrugs- og fiskeriprodukter i Euro-Middelhavsområdet;

21.   konstaterer, at Middelhavspartnerlandenes underskud på handelsbalancen i forhold til Den Europæiske Union fortsat vokser, selvom liberaliseringen af handelen med varer er væsentligt forbedret;

22.   konstaterer, at partnerlandene trods forventningerne i begyndelsen af processen ikke har draget fordel af disse handelsmæssige åbninger med hensyn til økonomisk velstand og stadig befinder sig i en svær økonomisk situation med meget høj arbejdsløshed og et lavt investeringsniveau, som sammen med disse landes befolkningssammensætning, der er kendetegnet ved en stor andel af unge, indvirker på migrationsstrømmene;

23.   mener, at partnerskabets økonomiske sigte igen bør rettes mod den sociale samhørighed og en bæredygtig økonomisk udvikling, da liberaliseringen af samhandelen ikke bør være det eneste mål, og der bør skabes en hensigtsmæssig retlig ramme;

24.   kræver, at Kommissionen og medlemsstaterne sikrer sig, at finansieringen i henhold til de næste finansielle overslag er tilstrækkelig til at støtte Middelhavspartnerlandenes økonomiske overgangsproces, og at det finansielle referencebeløb, der afsættes til det nye, finansielle naboskabs- og partnerskabsinstrument, gør det muligt til en vis grad at sikre, at den europæiske bistand til landene i Middelhavsområdet er stabil og vedvarende (f.eks. Meda-programmet);

25.   mener, at Kommissionens arbejdsprogram også skal fokusere på og tage højde for de sociale konsekvenser af reformerne i det sydlige Middelhavsområde, idet der tages hensyn til de forskellige behov og prioriteter i partnerlandene;

26.   mener, at den økonomiske situation i Middelhavspartnerlandene gør det nødvendigt at yde en betragtelig støtte til infrastrukturprojekter, især inden for transport-, drikkevandforsynings- og boligområdet;

27.   er af den opfattelse, at olie- og naturgasindtægterne i denne region i højere grad skal anvendes til den økonomiske og sociale udvikling i regionen, og at der af hensyn til den samlede befolknings interesser skal herske fuld gennemskuelighed;

28.   opfordrer til en styrkelse af infrastrukturen for gods- og persontransport i Euro-Middelhavsområdet med særlig vægt på havnene;

29.   minder om betydningen af at fremme konkrete samarbejdsprojekter af mindre omfang; finder, at små og mellemstore virksomheder kan bidrage betydeligt til øget velstand i partnerlandene, og anbefaler derfor, at der vedtages foranstaltninger til at øge den økonomiske vækst og forbruget, især ved hjælp af lånemuligheder og mikrokreditfaciliteter

30.   understreger, at det er vigtigt at afhjælpe tekstilindustriens problemer ved at støtte Euro-Middelhavspartnerskabet, som er et partnerskab, der fremmer samarbejdet i sektoren og dennes konkurrenceevne gennem en aktiv støtte til uddannelse, forskning og udvikling, teknologisk innovation, udbredelse af bedste praksis og udveksling af markedsoplysninger; anbefaler, at der udvikles et Euro-Middelhavsnetværk af skoler, fagspecifikke uddannelsesinstitutioner og tekniske centre inden for tekstil og beklædning til fremme af det tekniske partnerskab, uddannelse og fælles forskningsprogrammer;

31.   mener, at et decentraliseret samarbejde mellem lokale og regionale myndigheder kan bidrage til institutions- og kapacitetsopbygning på lokalt plan og til at skabe større synlighed og ejerskab inden for partnerskabet; bemærker, at konkrete små samarbejdsprojekter mellem byer, hvad enten de er bilaterale eller vedrører regionale eller transregionale net, om en række områder, der vedrører bæredygtig byudvikling (f.eks. affaldshåndtering, vandforvaltning og drikkevandsforsyning), kan skabe håndgribelige resultater for borgerne og umiddelbart forbedre deres livskvalitet;

32.   bemærker, at der i de seneste år er gjort væsentlige fremskridt hvad angår hurtigere gennemførelse af projekter og programmer inden for rammerne af Meda, navnlig som følge af en grundig gennemgang af Kommissionens programmering af interventioner og på grund af den store rolle, som de lokale aktører har fået; beklager dog, at Rådet har nedskåret bevillingerne til Meda-programmet i budgetforslaget for 2006, især de poster, der vedrører institutionelle reformer, demokratisk udvikling og menneskerettigheder, økonomiske og sociale reformer og subregionalt samarbejde; mener ikke, at denne nedskæring er i tråd med det skub, Barcelona-processen har brug for;

33.   mener, at tiden nu er inde til at opgradere Euro-Middelhavspartnerskabets aktiviteter og tage højde for de muligheder, den europæiske naboskabspolitik giver for at bringe hele denne proces tættere på borgerne;

34.   anbefaler, at der i fremtiden fokuseres mere på en række udvalgte multilaterale og bilaterale aktiviteter, der skal fastlægges i fællesskab og iværksættes hurtigt, og som skal være mere resultatorienterede;

35.   mener, at den demokratiske udvikling i regionen er et af de vigtigste områder for Euro-Middelhavspartnerskabet, der involverer såvel partnerlandene som ikke-statslige aktører og civilsamfundet; anbefaler derfor, at der i højere grad gøres brug af det europæiske initiativ for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) - et fællesskabsprogram, der yder støtte til forskellige projekter - med henblik på igangsættelse af en række demokratirelaterede projekter;

36.   mener, at en af de grundlæggende prioriteter bør være samarbejdet om civil- og miljøbeskyttelse og imødegåelse af naturkatastrofer; mener, at procedurerne for etablering af et hurtigt varslingssystem i Middelhavsområdet til afværgelse af sådanne katastrofer i den forbindelse bør fremskyndes;

37.   gør opmærksom på, at Middelhavsområdet samt mange af medlemsstaterne i de seneste år har været vidne til en forringelse af den miljømæssige balance, øget forurening, en voksende mangel på vand og en ukontrolleret og spekulationspræget udvikling i byerne, især langs kysterne; mener, at miljøpolitikken skal spille en mere fremtrædende rolle i hele Middelhavsområdet, da dette er altafgørende for enhver politik med sigte på bæredygtig udvikling;

38.   mener, at en af de vigtigste prioriteringer er udvikling af almen og faglig uddannelse, som er altafgørende for den sociale og økonomiske udvikling i Middelhavslandene; anmoder om, at der udvises særlig opmærksomhed over for kvinder og underprivilegerede grupper, såsom analfabeter, kvindelige elever og studerende, flygtninge og fordrevne og befolkningsgrupper i land- og forstadsområder; mener, at det er nødvendigt at anlægge en mere strategisk tilgangsvinkel for at støtte Middelhavspartnernes indsats, hvad angår uddannelsesreformer og institutionel modernisering på dette område; opfordrer navnlig Rådet, medlemsstaterne og Kommissionen til at iværksætte og støtte udvekslingsprogrammer for skoleelever, studerende og videnskabsfolk og partnerskaber mellem byer og geografiske områder samt til at øge antallet af udvekslinger på parlamentarisk plan; understreger i den forbindelse, at det er vigtigt at videreudvikle initiativet "Erasmus Mundus" såvel som programmet "Aktive unge" for perioden 2007-2013 med henblik på at styrke den interkulturelle udveksling i Middelhavslandene;

39.   glæder sig over oprettelsen og indvielsen af Anna Lindhs fond for kulturel dialog mellem landene i Euro-Middelhavsområdet; er overbevist om, at denne fonds aktiviteter vil yde et væsentligt bidrag til større gensidig forståelse og give det bedst mulige udbytte af vores fælles arv;

40.   opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og landene i Euro-Middelhavspartnerskabet til at undersøge, hvordan og med hvilke mekanismer det er muligt at støtte oprettelse, styrkelse og udvikling af Anna Lindh-fondens nationale netværk i alle 35 partnerlande; opfordrer fonden til at bidrage til at øge Barcelona-processens synlighed og medejerskab for at øge borgernes kendskab til Euro-Middelhavspartnerskabet både på nationalt og regionalt plan;

41.   opfordrer til, at presse- og tankefriheden i Middelhavsregionen beskyttes og fremmes for at sikre mediefolks fri udøvelse af deres erhverv og en demokratisk udvikling, hvilket hidtil har ladet en del tilbage at ønske i denne region;

42.   er overbevist om, at der i betragtning af den aktuelle internationale situation skal gennemføres en seriøs interkulturel dialog mellem partnerlandene, hvilket også omfatter foranstaltninger af den art, som anbefale i rapporten fra den højtstående rådgivende gruppe for en dialog mellem befolkningerne og kulturerne i Euro-Middelhavsområdet, der nedsattes af Romano Prodi i 2003;

43.   mener, at Euro-Middelhavspartnerskabet, der bygger på et fælles ansvar, bør fremme religiøs dialog mellem kristne, muslimer og jøder ikke kun inden for uddannelse og udbredelse af viden, men også hvad angår bekæmpelse af terrorisme, som er en af de største udfordringer i verden;

44.   slår til lyd for, at akademikere, eksperter og andre specialister i fællesskab søger at finde svar på islams rolle i demokratiske og åbne samfund og gør sig overvejelser om årsagerne til, at medlemmer af kulturelt-religiøse samfund ved visse lejligheder griber til vold;

45.   understreger, at indvandring og social integration af indvandrere er et andet vigtigt område for Euro-Middelhavspartnerskabet; mener, at associeringsaftaler og naboskabshandlingsplaner udgør egnede redskaber til fremme af fælles styring af mobilitet og migrationsstrømme; foreslår i denne forbindelse, at det nye europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument anvendes til at støtte grænseoverskridende samarbejde blandt partnerne; understreger, at det er nødvendigt at gribe fat om den illegale indvandring såvel som dennes alvorlige negative konsekvenser, herunder vigtige aspekter som forhandlinger om tilbagetagelsesaftaler og den energiske kamp mod menneskesmugling, der forårsager tab af menneskeliv og store lidelser; minder om, at det er nødvendigt at rådføre sig med de lokale og regionale myndigheder på dette område på grund af deres erfaring med og ansvar for social integration af indvandrere, modtagelse af asylansøgere og de følsomme spørgsmål i forbindelse med behandling af personer, der er bosiddende uden papirer, og afviste asylansøgere;

46.   minder om, at alt samarbejde om migration bør ske i overensstemmelse med international humanitær lovgivning og menneskerettighedslovgivning; betoner, at alle tilbagetagelsesaftaler bør offentliggøres, og at "non-refoulement"-princippet i henhold til artikel 33 i Genève-konventionen fra 1951 om flygtninges status, skal overholdes; afviser ideen om at oprette modtagelsescentre for indvandrere i EU's nabolande;

47.   understreger, at fremme af kvinders deltagelse på det økonomiske, sociale og kulturelle område såvel som i politisk virksomhed i de enkelte lande skalr være det vigtigste redskab med henblik på at konsolidere demokratiet og imødegå forskelsbehandlingen af kvinder; anmoder om, at ligestillingsaspektet integreres som tværgående element i Euro-Middelhavspartnerskabets vigtigste aktiviteter;

48.   opfordrer således regeringerne i partnerskabslandene til at anerkende, respektere og beskytte kvinders grundlæggende rettigheder og status, således som disse er befæstet i de internationale traktater, og appellerer til partnerskabslandenes regeringer om at fremskynde de lovgivningsmæssige, administrative og øvrige reformer med henblik på at skabe lighed for loven mellem mænd og kvinder i det private og offentlige rum samt at integrere kønnenes ligestilling i alle deres politikker på kort og lang sigt;

49.   anmoder Kommissionen om at tilvejebringe kvalitative og kvantitative oplysninger om iværksættelsen og den konkrete opfyldelse af de finansielle forpligtelser, der er indgået inden for rammerne af det bilaterale samarbejde (associeringsaftaler) samt inden for rammerne af det regionale samarbejde Meda II (nuværende fase), med henblik på at støtte kvinders aktive deltagelse i det politiske, økonomiske og samfundsmæssige liv;

50.   glæder sig over den nylige implementering af det første regionalprogram om kvinders deltagelse i udviklingen af det økonomiske og samfundsmæssige liv (beslutningen om implementering af dette program blev truffet tilbage i 2001), og opfordrer Kommissionen til at udvide anvendelsesområdet og temaerne til at omfatte aktioner af oplysningsmæssig karakter og til fremme af forståelsen for kvindeopfattelsens betydning og den rolle, kvinder spiller i demokratiseringsprocessen;

51.   er foruroliget over den omfattende diskrimination, som kvinder udsættes for på arbejdsmarkedet, i det almene uddannelses- og erhvervsuddannelsessystem og i forbindelse med deltagelsen i det politiske og samfundsmæssige liv samt de alvorlige problemer, de står over for, f.eks.vold; anmoder partnerskabslandene om at udvise en oprigtig politisk vilje og handleevne med henblik på at udvirke en ændring i den generelle indstilling og fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd;

52.   understreger, at det er nødvendigt, at Euro-Middelhavspartnerne opretter nye programmer for at opfordre til samarbejde såvel mellem politimyndighederne som mellem de retslige myndigheder og sikre en fælles tilgang til kampen mod organiseret kriminalitet og terrorisme; anmoder om, at alle staterne snarest muligt ratificerer De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet og tilhørende protokoller om bekæmpelse af menneskehandel og smugling af indvandrere; understreger, at Euro-Middelhavspartnerne har en fælles forpligtelse, både hvad angår menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, og opfordrer derfor Rådet, medlemsstaterne og Kommissionen til aktivt at støtte Euro-Middelhavsaftalens mål om at sikre respekt for menneskerettighederne gennem permanent politisk dialog med partnerlandene; understreger endvidere, at de har fælles erfaringer med hensyn til terrorisme, hvilket burde gøre det muligt for disse lande at samarbejde om at overtale oprørske grupper til at fravælge terrormetoder og voldelige overgreb og om at udvikle statslige strukturer, der kan være med til at bekæmpe terrorisme og værne om menneskerettighederne i kampen mod terrorisme; påpeger, at terrorhandlinger i en hvilken som helst form essentielt er et direkte overgreb mod borgernes rettigheder og friheder som nedfældet i verdenserklæringen om menneskerettighederne, mod demokratiet og mod retsstaten;

53.   understreger i denne forbindelse endnu en gang, at bekæmpelsen af terrorisme på ingen måde må ske på bekostning af borgerlige rettigheder og menneskerettigheder; glæder sig over det øgede samarbejde på dette område, men anmoder om, at procedurerne gøres mere åbne og gennemsigtige; støtter i den henseende forslaget om en adfærdskodeks på dette område;

54.   beklager, at der ikke er gjort større fremskridt, hvad angår demokrati og menneskerettigheder, og understreger i den forbindelse betydningen af handlingsplanerne for den europæiske naboskabspolitik (ENP), der sigter mod tydeligt at definere, hvilke forpligtelser partnerlandene har til at forbedre demokratiseringsprocessen og respekten for menneskerettighederne; understreger, at prioriteterne i disse handlingsplaner vil udgøre mål, der skal overvåges og evalueres regelmæssigt;

55.   opfordrer derfor Kommissionen til fuldt ud at involvere Parlamentet i vurderingen af gennemførelsen af ENP-handlingsplanerne, der bør indeholde klare bestemmelser om suspendering, som omfatter det tilfælde, at målene, herunder demokratisering og menneskerettigheder, ikke respekteres;

56.   opfordrer Kommissionen til at gøre respekt for menneskerettighederne til et vurderingskriterium ved evalueringen af overholdelsen af aftaler mellem EU og partnerlandene og håber, at Kommissionen hvert år vil udfærdige en rapport om sine konklusioner inden for rammerne af Euro-Middelhavspartnerskabet;

57.   opfordrer Rådet og Kommissionen til at tage klausulerne om suspendering af associationsaftalerne med Euro-Middelhavslandene i brug i tilfælde af krænkelser af menneskerettighederne og de demokratiske frihedsrettigheder;

58.   opfordrer endnu en gang alle de parter, der har undertegnet Euro-Middelhavsassocieringsaftaler, til at omsætte klausulen om menneskerettigheder og demokrati i et handlingsprogram med det formål at øge og fremme respekten for menneskerettighederne og oprette en mekanisme med henblik på en regelmæssig kontrol med overholdelsen af artikel 2 i associeringsaftalen; opfordrer i den forbindelse Kommissionen til at nedsætte underudvalg om menneskerettigheder med henblik på at overvåge gennemførelsen af menneskerettighedsklausulen og fuldt ud inddrage Parlamentet og civilsamfundet i disse underudvalgs arbejde; opfordrer på baggrund af tiåret for Barcelona-processen Kommissionen til at udarbejde en offentlig rapport om gennemførelsen af politikken vedrørende menneskerettigheder og demokrati i Middelhavslandene som grundlag for yderligere udbygning af partnerskabet;

59.   foreslår, at samarbejdet mellem Den Europæiske Union og Middelhavslandene på sikkerhedsområdet fortsættes og udbygges; glæder sig over indføjelsen af klausuler om ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben i de seneste aftaler og handlingsplaner; bemærker, at sådanne foranstaltninger skal træffes i alle partnerlandene uden undtagelse med henblik på at erklære Middelhavsområdet fri for masseødelæggelsesvåben; opfordrer til større inddragelse af partnerlande i Den Fælles Sikkerheds- og Forsvarspolitik, og anmoder i den forbindelse Rådet om at overveje, om det vil være muligt at høre Middelhavspartnerne om de spørgsmål vedrørende FUSP, som er på dagsordenen, i de tilfælde, hvor disse er berørt heraf, og i det nødvendige omfang inddrage dem i Rådets møder (almindelige og eksterne anliggender);

60.   mener, at politisk vilje og en pragmatisk tilgang mere end nogensinde er en grundlæggende betingelse for et vellykket udfald af partnerskabet på grund af de mangler, Barcelona-processen indtil nu har lidt af;

61.   henviser til, at Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet spiller en vigtig rolle i den politiske Euro-Middelhavsdialog, og at forsamlingens arbejde fremover bør tillægges større vægt i beslutningstagningen som led i Euro-Middelhavsprocessen;

62.   minder deltagerne i det ekstraordinære møde på højt plan i Barcelona, der vil finde sted den 27.-28. november 2005, om, at markeringen af tiåret for Euro-Middelhavspartnerskabet skal følges op af fastlæggelsen af klare og forpligtende prioriteter og aktioner for fremtiden; mener endvidere, at de grundlæggende principper i erklæringen samt medlemsstaternes vilje til at opbygge et fællesskab af demokratiske lande, der sætter skub i forbindelserne mellem Middelhavslandene indbyrdes, ved denne lejlighed skal bekræftes endnu en gang; opfordrer især alle EU's medlemsstater til at koncentrere deres indsats om at sætte nyt skub i Barcelona-processen fremover;

63.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til det kommende ekstraordinære møde på højt plan, Rådet, Kommissionen, de nationale regeringer og parlamenter og de partnerlande, der deltager i Barcelona-processen, og Den Parlamentariske Forsamling for Euro-Middelhavssamarbejdet.

(1) EUT C 97 E af 22.4.2004, s. 656.
(2) EUT C 87 E af 7.4.2004, s. 506.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0046.


Ombudsmandens årsberetning for 2004
PDF 38kWORD 60k
Europa-Parlamentets beslutning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2004 (2005/2136(INI))
P6_TA(2005)0413A6-0276/2005

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2004,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 195,

-   der henviser til artikel 43 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

-   der henviser til sin beslutning af 17. november 1993 om demokrati, åbenhed og nærhed, til den interinstitutionelle aftale om gennemførelsen af subsidiaritetsprincippet, til ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv og til de nærmere bestemmelser for arbejdsgangen i det Forligsudvalg, der er omhandlet i EF-traktatens artikel 189B(1),

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed,

-   der henviser til forretningsordens artikel 112, stk. 1, og artikel 195, stk. 2,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender (A6-0276/2005),

A.   der henviser til, at chartret om grundlæggende rettigheder højtideligt blev proklameret i Nice den 7. december 2000, og at der er en politisk vilje til at gøre det retligt bindende,

B.   der henviser til, at det i artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder hedder, at enhver har ret til at få sin sag behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for en rimelig frist af Unionens institutioner og organer,

C.   der henviser til, at det i chartrets artikel 43 hedder, at "enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til at klage til Unionens ombudsmand over tilfælde af fejl og forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Fællesskabets institutioner eller organer med undtagelse af Domstolen og Retten i Første Instans under udøvelsen af deres domstolsfunktioner",

D.   der henviser til, at 2005 markerer både påbegyndelsen af anden embedsperiode for den nuværende ombudsmand, Nikiforos Diamandouros, og tiårsdagen i september for oprettelsen af Den Europæiske Ombudsmandsinstitution,

E.   der henviser til, at Ombudsmandens årsberetning formelt blev afgivet til Europa-Parlamentets formand den 8. marts 2005, og at ombudsmanden, Nikiforos Diamandouros, forelagde den for Udvalget for Andragender den 10. maj 2005 i Strasbourg,

F.   der henviser til, at der i 2004 var en kraftig stigning (53%) i antallet af klager til Ombudsmanden i sammenligning med året før, og at kun halvdelen af denne stigning (51%) skyldes det forhold, at statsborgerne i de ti nye medlemsstater nu er blevet EU-borgere,

G.   der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmand er et uvildigt organ og samtidig tilbyder borgere et udenretsligt middel inden for Unionen, og at Ombudsmanden i 2004 gav effektiv hjælp i næsten 70% af alle klager, inklusive de klager, der ikke blev antaget til behandling,

H.   der henviser til, at Ombudsmanden i 2004 afsluttede 251 undersøgelser, hvoraf 247 var undersøgelser af klager, og fire var undersøgelser på eget initiativ, at 65 sager blev løst af institutionen eller organet selv efter en klage til Ombudsmanden, og at der foresloges 12 mindelige løsninger,

I.   der henviser til, at Ombudsmanden besluttede at afgive en særlig beretning (OI/2/2003/GG) til Europa-Parlamentet som svar på en klage, der vedrørte en sag, hvor Ombudsmanden fandt, at klageren var blevet udsat for diskriminerende ansættelsesbetingelser i Kommissionen, og hvor der ikke var fundet en mindelig løsning, og Kommissionen ikke havde accepteret et forslag til henstilling,

J.   der henviser til, at afgivelsen af en særlig beretning til Europa-Parlamentet er et vigtigt middel, hvorved Ombudsmanden kan søge Europa-Parlamentets og dets Udvalg for Andragenders støtte med henblik på både at give borgere, hvis rettigheder er blevet tilsidesat, oprejsning og fremme højnelsen af standarden i EU-forvaltningen,

K.   der henviser til, at Ombudsmandens undersøgelser ofter bringer positive resultater for klagere og kan bidrage til at forbedre kvaliteten af administrative tjenesteydelser,

L.   der henviser til, at de talrige kritiske bemærkninger i Ombudsmandens årsberetning 2004 om tilfælde af fejl og forsømmelser i forvaltningen måske kan være med til at forhindre, at fejl eller forsømmelser gentager sig fremover takket være EU-institutioners og andre organers vedtagelse og gennemførelse af passende foranstaltninger,

M.   der henviser til, at Ombudsmanden kritiserede, at Parlamentet havde undladt at træffe passende foranstaltninger for at fremme effektiv overholdelse af bestemmelserne om rygning i Parlamentets lokaler,

N.   der henviser til, at Ombudsmanden fortsætter med udbygge det konstruktive samarbejde med EU-institutioner- og organer gennem møder og fælles arrangementer med henblik på at koordinere bestræbelserne på at nå de fælles mål,

O.   der henviser til, at det af årsberetningen fremgår, hvor stort et arbejde Ombudsmanden har gjort for at udvide og aktivisere netværket af nationale og regionale ombudsmænd i Unionen, ansøgerlandene, Norge og Island gennem etablering af et system for udveksling af oplysninger og bedste praksis under behørig hensyntagen til den omstændighed, at ombudsmændenes beføjelser og virksomheds- og ansvarsområder ofte er meget forskellige,

P.   der henviser til, at deltagelsen af Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender i dette netværk kunne fremme det praktiske samarbejde mellem EU-institutionerne og de nationale og regionale ombudsmænd i betragtning af deres indbyrdes forskellige ansvarsområder,

Q.   der henviser til, at Ombudsmanden i 2004 udvidede sin kommunikationsvirksomhed, herunder navnlig informationsbesøg, offentlige arrangementer, konferencer og presseinterviews, med henblik på at øge borgernes kendskab til deres rettigheder i forhold til fællesskabsforvaltningen,

R.   der henviser til, at Europa-Parlamentet den 6. september 2001(2) enstemmigt vedtog adfærdskodeksen for god forvaltningsskik, som Ombudsmanden havde anbefalet i en særlig rapport fra april 2000, men som Kommissionen endnu ikke har vedtaget,

S.   der henviser til, at Nikiforos Diamandouros for nylig i en skrivelse til Europa-Parlamentets formand og under et møde med Kommissionens formand og kommissionsmedlemmerne slog til lyd for, at EU's institutioner og organer vælger en fælles tilgang til adfærdskodeksen for god forvaltningsskik i EU,

T.   der henviser til, at ombudsmanden i sin beretning har gentaget sin anmodning om en ændring af ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv,

1.   godkender Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2004 og glæder sig over den nye opstilling af beretningen, som ud over at give en omfattende oversigt over de behandlede sager og de undersøgelser, der er blevet gennemført i årets løb, også indeholder en enkel og klar tematisk analyse;

2.   lykønsker Ombudsmanden for at have diversificereret og modernisereret årsberetningen for at imødekomme klagernes, EP-medlemmernes, fagfolks og den brede offentligheds forskellige behov;

3.   glæder sig over den stærke offentlige profil, som Ombudsmanden har opnået gennem sin oplysningsvirksomhed over for borgerne, og finder, at bedre information kan bidrage til at nedbringe antallet af klager, der ikke henhører under Ombudsmandens mandat;

4.   opfordrer indtrængende Den Europæiske Ombudsmand til at fortsætte sine bestræbelser og udvikle sin virksomhed på en effektiv og fleksibel måde, således at borgerne vil betragte ham som vogteren af god forvaltningsskik i EU-institutionerne;

5.   bemærker, at selv om der har været en stigning i antallet af klager til Ombudsmanden, ligger ca. 75% af disse klager uden for Ombudsmandens mandat, da klagen i de fleste tilfælde er rettet mod de nationale myndigheder, som er ansvarlige for gennemførelsen af fællesskabsretten;

6.   opfordrer Ombudsmanden til af definere begrebet "fejl og forsømmelser"(3) ved at opstille en præcis og udtømmende liste over dets indhold med henblik på både de institutioner og organer, som det finder anvendelse på, og de spørgsmål, der kan være genstand for klager, idet de spørgsmål, der henhører under medlemsstatsmyndighedernes kompetenceområde utvetydigt udelukkes;

7.   opfordrer indtrængende Ombudsmanden til gennem netværket fortsat at henvise klager, der ikke henhører under hans mandat, direkte til det mest hensigtsmæssige nationale eller lokale plan i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet;

8.   støtter Ombudsmanden i hans stræben efter så vidt muligt at øge antallet af forslag til mindelige løsninger;

9.   opfordrer indtrængende Ombudsmanden til at henvise sager til Udvalget for Andragender, således at udvalget på et udvalgsmøde - i givet fald efter at have hørt klageren - kan drøfte den pågældende institutions eller det pågældende organs eventuelle afslag på en mindelig løsning eller et forslag til henstilling;

10.   bemærker, at syv sager blev afsluttet gennem den pågældende institutions accept af et forslag til henstilling, og at én sag førte til en særlig beretning (OI/2/2003/GG);

11.   glæder sig over Ombudsmandens særlige beretning (OI/2/2003/GG) og henstiller til Kommissionen, at den af respekt for EU-borgernes rettigheder og til gavn for EU-forvaltningens kvalitet tager bestemmelserne om rekruttering af pressemedarbejdere til sine delegationer i tredjelande op til fornyet overvejelse;

12.   opfordrer ombudsmanden til at være til stede i Udvalget for Andragender, hver gang han forelægger en særlig beretning for Parlamentet for således at gennemføre artikel 195 i dettes forretningsorden, og finder, at Parlamentet i almindelighed bør vedtage en holdning til sådanne beretninger gennem vedtagelse en særskilt betænkning med en beslutning;

13.   bifalder Ombudsmanden bestræbelser på at sikre, at EU-institutionerne accepterer en kortere tidsfrist for behandling af klager om afslag på aktindsigt i dokumenter, og opfordrer indtrængende Rådet til at acceptere dette forslag;

14.   opfordrer indtrængende alle fællesskabsinstitutioner og -organer til at fortolke bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter(4) så bredt som muligt og opfordrer navnlig indtrængende Kommissionen til ikke at nægte aktindsigt i sine dokumenter med den begrundelse, at de er bestemt til intern brug;

15.   opfordrer Kommissionen til at behandle klager om overtrædelser inden for et rimeligt tidsrum;

16.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe foranstaltninger for bringe den nuværende situation, hvor de forskellige institutioner og organer følger forskellige kodekser for god forvaltningsskik, til ophør og opfordrer den til at vedtage den europæiske kodeks for god forvaltningsskik;

17.   opfordrer parterne i Ombudsmandens undersøgelser til i deres skriftveksling at henvise til den relevante artikel i den europæiske kodeks og opfordrer alle fællesskabsinstitutioner og -organer til at bidrage til en gennemgang af kodeksen og til i overensstemmelse med dens artikel 27 at aflægge beretning til Ombudsmanden om deres gennemførelse af kodeksen;

18.   bemærker, at Kommissionen bør påbegynde det forberedende arbejde med henblik på forelæggelse af et lovgivningsforslag om god forvaltningsskik;

19.   støtter behovet for en ændring af Ombudsmandens statut, som Europa-Parlamentet godkendte ved sin afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994(5), i lyset af udviklingen i de sidste ti år, herunder de efterforskningsbeføjelser, der er tillagt Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs (OLAF), og vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001;

20.   tilskynder til en udvidelse og styrkelse af det udenretslige system, der giver borgerne et alternativ til sagsanlæg i form af afgørelser eller henstillinger, der ikke er retligt bindende og ikke er tvangsmæssige foranstaltninger;

21.   opfordrer indtrængende Ombudsmanden til at benytte sine beføjelser til at fremsætte henstillinger og i givet fald udfærdige en særlig beretning i henhold til traktatens artikel 195, stk. 1, andet afsnit, ved klager om overtrædelser af rettigheder forankret i chartret om grundlæggende rettigheder, og til at arbejde tæt sammen med Europa-Parlamentet og det fremtidige EU-agentur for grundlæggende rettigheder for at finde det bedst egnede middel;

22.   glæder sig over det tætte samarbejde mellem Den Europæiske Ombudsmand og hans nationale, regionale og lokale kolleger, navnlig gennem netværket af europæiske ombudsmænd, der er blevet en effektiv mekanisme til at behandle borgernes klager omgående og effektivt;

23.   finder, at integreringen af Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender i netværket vil gøre det muligt for udvalget at styrke dets regelmæssige kontakt med de nationale parlamenters udvalg for andragender og medlemsstaternes ombudsmænd;

24.   roser ombudsmandens anstrengelser for at skabe opmærksomhed omkring sin rolle og oplyse borgerne om deres rettigheder gennem uddeling af materiale, besøg i medlemsstaterne og konferencer;

25.   opfordrer indtrængende Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) til at overholde reglerne og praksis med hensyn til åbenhed og gennemsigtighed i ansættelsesprocedurerne og navnlig til at efterleve artikel 4 i den europæiske kodeks for god forvaltningsskik ved at begrunde sine beslutninger;

26.   roser det gode samarbejde, der er udviklet mellem Ombudsmanden og Udvalget for Andragender, herunder den gensidige henvisning af sager;

27.   pålægger sin formand at sende denne beslutning og betænkningen fra Udvalget for Andragender til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og ombudsmændene eller tilsvarende organer i medlemsstaterne.

(1) EFT C 329 af 6.12.1993, s. 132.
(2) EFT C 72 E af 21.3.2002, s. 331.
(3) I årsberetningen for 1997 foreslog Ombudsmanden følgende definition: Der foreligger fejl eller forsømmelser, når en offentlig myndighed ikke handler i overensstemmelse med en bindende regel eller et bindende princip.
(4) EFT L 145, 31.5.2001, s. 43.
(5) EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15. Ændret ved afgørelse 2002/262/EF, EKSF, Euratom (EFT L 92 af 9.4.2002, s. 13).


Menneskerettigheder i Vestsahara
PDF 15kWORD 40k
Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettighedssituationen i Vestsahara
P6_TA(2005)0414RC-B6-0561/2005

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Vestsahara, særlig resolution 1598 (2005) af 28. april 2005 og resolution 1495 (2003), der bekræftedes ved samlingen i FN's Generalforsamling den 11. oktober 2005,

-   der henviser til FN-generalsekretærens rapport om Vestsahara til Sikkerhedsrådet (april 2005),

-   der henviser til, at FN's generalsekretær for nylig udnævnte en særlig repræsentant og en personlig udsending for Vestsahara,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Vestsahara,

-   der henviser til sin beslutning af 28. april 2005 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden i 2004 og EU's menneskerettighedspolitik(1),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der er dybt foruroliget over de seneste rapporter fra Amnesty International og Verdensorganisationen mod Tortur, ifølge hvilke befolkningerne i Vestsahara er ofre for alvorlige menneskerettighedskrænkelser fra Marokkos side,

B.   der henviser til, at det efterforskningsarbejde, der er gennemført af instansen for retfærdighed og forsoning for så vidt angår personer, der er afgået ved døden i illegale interneringscentre, har gjort det muligt at fastslå, hvor der var begravet 57 ofre for tvungne forsvindinger, heriblandt 43 vestsaharanere,

1.   glæder sig over, at Polisario-Fronten har løsladt alle marokkanske krigsfanger; kræver, at de marokkanske myndigheder straks løslader menneskerettighedsforkæmperne Aminattou Haidar og Ali Salem Tamek og de 35 andre vestsaharanske politiske fanger, samt at de kaster lys over, hvad der er sket med over 500 forsvundne vestsaharanere, herunder også dem, der er forsvundet i forbindelse med militære aktioner;

2.   anmoder Marokko og Polisario-fronten om fuldt ud at samarbejde med Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) med henblik på at finde frem til, hvad der er sket med de personer, der er meldt savnet siden konfliktens begyndelse;

3.   kræver, at Vestsaharas befolkning ydes beskyttelse, samt at deres grundlæggende rettigheder respekteres, især ytringsfriheden og retten til fri bevægelighed, i overensstemmelse med bestemmelserne i verdenserklæringen om menneskerettigheder samt de internationale traktater og konventioner om menneskerettigheder;

4.   går ind for en retfærdig og varig løsning på konflikten i Vestsahara, baseret på internationale rets- og legalitetsprincipper og i overensstemmelse med de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, især resolution 1495;

5.   opfordrer Kongeriget Marokko, Polisario-Fronten, nabostaterne og Den Europæiske Union til at samarbejde fuldt ud med FN med henblik på at fuldføre processen for Vestsaharas afkolonisering;

6.   anmoder Rådet og medlemsstaterne om aktivt at tilslutte sig FN's appel om bevarelse af de naturlige energiressourcer i Vestsahara som et ikke-autonomt område, der er genstand for en afkoloniseringsproces, hvilket er fastsat i et responsum (2002) fra FN's vicegeneralsekretær for retlige anliggender, Hans Correl;

7.   glæder sig over, at FN's generalsekretær har udnævnt Peter Van Valsum til sin personlige udsending for Vestsahara, medens Francesco Bastagali er udnævnt til særlig repræsentant med ansvar for De Forenede Nationers Mission for Afholdelse af Folkeafstemning i Vestsahara (Minurso), hvilket skulle bidrage til at sætte nyt skub i fredsprocessen i Vestsahara;

8.   opfordrer FN's generalsekretærs nye personlige udsending til at aflægge beretning til Europa-Parlamentets udenrigsudvalg og dettes underudvalg samt til Europa-Parlamentets Maghreb-delegation;

9.   anmoder Marokko om at lette adgangen til vestsaharansk territorium for uafhængige internationale observatører, repræsentanter for menneskerettighedsorganisationer samt den internationale presse; beklager i denne sammenhæng, at flere europæiske delegationer er blevet udvist;

10.   er af den opfattelse, at dets delegations rejse til regionen vil give Parlamentet nye oplysninger om situationen, og er overbevist om, at denne delegation vil kunne udføre sin mission uhindret og som berammet, dvs. i januar 2006;

11.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer, FN's generalsekretær, præsidenten for Den Afrikanske Union og Polisario-Frontens ledelse.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0150.


Usbekistan
PDF 20kWORD 43k
Europa-Parlamentets beslutning om Usbekistan
P6_TA(2005)0415RC-B6-0563/2005

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om de centralasiatiske republikker og Usbekistan, navnlig beslutningen af 9. juni 2005(1),

-   der henviser til sin beslutning af 28. april 2005 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden i 2004 og EU's menneskerettighedspolitik(2),

-   der henviser til sin beslutning af 24. februar 2005 om EU's prioriteter og henstillinger med henblik på den 61. samling i FN's Menneskerettighedskommission i Genève (14. marts til 22. april 2005)(3),

-   der henviser til rapporten fra Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE/ODIHR) om begivenhederne i Andijan,

-   der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side, som trådte i kraft den 1. juli 1999,

-   der henviser til konklusionerne fra møder i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. maj, 13. juni, 18. juli og 3. oktober 2005,

-   der henviser til Kommissionens strategidokument om Centralasien 2002-2006,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at regeringen i Usbekistan stadig ikke har indvilget i en uafhængig undersøgelse af begivenhederne i Andijan den 13. maj 2005; der henviser til rapporter fra menneskerettighedsorganisationer, ifølge hvilke et ubestemt antal civile - flere hundrede ifølge visse vidneudsagn - blev dræbt og endnu flere såret af skud fra "statslige sikkerhedsstyrker",

B.   der henviser til, at der ifølge internationale menneskerettighedsorganisationer er blevet arresteret flere tusinde mennesker i et forsøg på at skjule sandheden, samtidig med at de fængslede løber en alvorlig risiko for at blive tortureret eller mishandlet på anden vis, og at mange er blevet anklaget for alvorlige forbrydelser og risikerer at blive dømt til døden uden en retfærdig rettergang,

C.   der henviser til, at de fleste uafhængige lokale journalister og menneskeretsforkæmpere udsættes for intimidering fra sikkerhedstjenestens side eller blevet tvunget til at forlade landet,

D.   der henviser til, at de usbekiske myndigheder har besluttet at udsætte det 6. møde i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Usbekistan, fordi EP-delegationen ønskede at rejse til Andijan og mødes med ikke-statslige organisationer og personer, der havde været involveret i begivenhederne,

E.   der henviser til, at der for tiden er femten personer for retten i Tasjkent, anklaget for at ville omstyrte regeringen og etablere en islamisk stat samt for at stå i spidsen for det væbnede oprør i Andijan,

F.   der henviser til, at Leandro Despouy, FN's særlige rapportør for spørgsmålet om dommeres og advokaters uafhængighed, har udtrykt tvivl om retssagens uvildighed og krævet adgang til de anklagede,

G.   der henviser til, at en gruppe på 439 usbekere, som flygtede til den kirgisiske grænse efter opstanden den 13. maj 2005, er blevet overført til en FN-lejr i Rumænien, der henviser til, at situationen for de tilbageværende flygtninge stadig er uklar,

H.   der henviser til, at opbygningen af et civilsamfund er en forudsætning for at give landet et velfungerende demokrati, stabilitet og social sammenhængskraft, hvilket er afgørende for effektivt at kunne bekæmpe enhver risiko for religiøs ekstremisme,

I.   der understreger, at skabelsen af et civilsamfund i såvel Usbekistan som nabolandene kræver et mere åbent samfund, hvor individuelle friheder og menneskerettigheder fuldt ud respekteres, samt reelle fremskridt hen imod demokrati,

1.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at overføre bevillingerne til nationale projekter og institutionsopbygning i Usbekistan på EU-budgettet til reserven, dog med forbehold af midler til humanitær bistand;

2.   fordømmer den usbekiske regerings manglende åbenhed og selvisolering og understreger vigtigheden af, at en internationale undersøgelseskommission straks får mulighed for at kaste lys over omstændighederne omkring begivenhederne i maj 2005 i Andija-regionen, og at den får fri adgang til de verserende retssager;

3.   fremhæver vigtigheden af forbindelserne mellem EU og Usbekistan og af fortsat dialog og anerkender den afgørende rolle, Usbekistan spiller i Centralasien, men understreger samtidig, at disse forbindelser skal bygge på gensidig respekt for principperne om demokrati, retsstat og menneskerettigheder, som det klart fremgår af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Usbekistan;

4.   bifalder og støtter den beslutning, som Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) traf på sit møde den 3. oktober 2005 om at indføre et forbud mod eksport af våben, militært udstyr og andet udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, til Usbekistan, begrænse adgangen til EU for usbekere med direkte ansvar for begivenhederne i Andijan, udsætte alle planlagte tekniske møder under partnerskabs- og samarbejdsaftalen på ubestemt tid og lade Kommissionen nyorientere og reducere sit Tacis-program med henblik på i højere grad at tilgodese befolkningens behov, demokratiet og menneskerettighederne samt knytte forbindelser med det usbekiske civilsamfund;

5.   anmoder indtrængende den usbekiske regering om at løslade alle de menneskeretsforkæmpere, journalister og oppositionspolitikere, som fortsat tilbageholdes, og lade dem arbejde frit og uden frygt for forfølgelse samt bringe chikanen mod ngo'er til ophør;

6.   kræver, at pressefriheden bliver genindført, hvilket indebærer ophævelse af de retslige skridt, som er taget mod nationale medier og ngo'er, der søger at fremme pluralismen i informationen; fordømmer alle hindringer for borgernes ytringsfrihed;

7.   anmoder indtrængende om, at retssagen mod de personer, som er anklaget for have planlagt at omstyrte den usbekiske regering, gennemføres under fuld overholdelse af folkeretten og med fuld adgang til forhandlingerne for uafhængige observatører; bemærker, at de usbekiske myndigheder har besluttet at lade OSCE-observatører overvære disse retssager;

8.   forventer, at de usbekiske myndigheder vil give EP-medlemmer, som skal deltage i det 6. møde i Den Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Usbekistan, adgang til at besøge landet og mødes med oppositionen, ngo'er og de uafhængige medier;

9.   opfordrer de kirgisiske myndigheder til ikke at udvise flygtninge, så længe den usbekiske regering ikke kan garantere for en uafhængig og retfærdig rettergang eller give humanitære organisationer adgang til de fængslede;

10.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU's særlige repræsentant for Centralasien, Usbekistans præsident, regering og parlament, FN's generalsekretær og OSCE's generalsekretær.

(1) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0239.
(2) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0150.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0051.


Sagen om Tenzin Delek Rinpoche
PDF 15kWORD 40k
Europa-Parlamentets beslutning om sagen vedrørende Tenzin Delek Rinpoche
P6_TA(2005)0416RC-B6-0562/2005

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til sine tidligere beslutninger om Tibet og menneskerettighedssituationen i Kina,

-   der henviser til sin beslutning af 18. november 2004 om Tibet (Sagen om Tenzin Delek Rinpoche)(1) og beslutning af 13. januar 2005 omTibet(2),

-   der henviser til sin beslutning af 28. april 2005 om årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2004 og EU's menneskerettighedspolitik(3),

-   der henviser til menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina,

-   der henviser til rapporten og henstillingerne fra seminaret om menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina, der fandt sted den 20.-21. juni 2005,

-   der henviser til den fælles erklæring fra det 8. topmøde mellem EU og Kina den 5. september 2005,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

A.   der henviser til, at folkedomstolen i Kardze i det autonome tibetanske præfektur Kardze i provinsen Sichuan den 2. december 2002 afsagde dødsdom over Tenzin Delek Rinpoche, en indflydelsesrig og respekteret buddhistisk lama, med udsættelse af eksekveringen i to år, og over hans medarbejder, Lobsang Dhondup, uden udsættelse,

B.   der henviser til, at der ikke foreligger beviser for hverken Tenzin Delek Rinpoches eller Lobsang Dhondups deltagelse i en række bombeattentater eller i tilskyndelse til separatisme,

C.   der henviser til, at Lobsang Dhondup blev henrettet den 26. januar 2003,

D.   der henviser til, at dødsdommen over Tenzin Delek Rinpoche i henhold til kinesisk lov - eftersom den anklagede ikke overtrådte loven igen i løbet af den to år lange udsættelse - og efter massivt pres fra det internationale samfund og menneskerettighedsorganisationer blev ændret til livsvarigt fængsel den 26. januar 2005,

E.   der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer rapporterer, at Tenzin Delek Rinpoche - på grund af tortur og umenneskelige fængselsforhold - befinder sig i en livstruende tilstand, og at han ikke er i stand til hverken at tale eller gå,

F.   der henviser til, at oplysninger vedrørende Tenzin Delek Rinpoches sundhedstilstand ikke kan bekræftes af uafhængige observatører, eftersom den kinesiske regering nægter dem adgang,

G.   der henviser til, at topmødet mellem EU og Kina af 5. september 2005 markerede trediveårsdagen for de diplomatiske forbindelser mellem EU og Kina med igangsættelsen af en ny strategisk dialog; der henviser til, at menneskerettighedsspørgsmålet er et af de vigtigste problemer på dagsordnen,

H.   der henviser til opretholdelsen af embargoen mod våbensalg til Kina, der blev besluttet og iværksat i 1989 efter massakren på Tiananmen-pladsen og den fortsatte krænkelse af menneskerettighederne og religionsfriheden,

1.   er dybt bekymret over Tenzin Delek Rinpoches sundhedstilstand;

2.   opfordrer de ansvarlige myndigheder til at gøre alt, hvad de kan for at forbedre Tenzin Deleks Rinpoches levevilkår og sundhedstilstand;

3.   anmoder den kinesiske regering om at give Manfred Nowak, FN's særlige rapportør om tortur, tilladelse til at besøge Tenzin Delek Rinpoche og aflægge rapport om hans sundhedstilstand i løbet af inspektionsbesøget til Kina fra den 21. november til 2. december 2005;

4.   gentager sin støtte til retsstatsprincippet og sætter pris på ændringen af dødsdommen over Tenzin Delek Rinpoche;

5.   opfordrer dog den kinesiske regering til at annullere alle domme over Tenzin Delek Rinpoche og løslade ham umiddelbart;

6.   bekræfter sin opfordring til afskaffelse af dødsstraffen og øjeblikkelig indførelse af et moratorium for dødsstraf i Kina;

7.   beklager manglen på konkrete resultater, hvad angår menneskerettighedsdialogen mellem EU og Kina og opfordrer endnu en gang regeringen i Folkerepublikken Kina til at forbedre de umenneskelige fængselsforhold, standse og afskaffe tortur mod indsatte samt til at standse de fortsatte krænkelser af det tibetanske folks og andre mindretals menneskerettigheder og sikre overholdelse af internationale normer med hensyn til menneskerettighederne og den humanitære folkeret,

8.   opfordrer Rådet og medlemsstaterne til at opretholde EU-embargoen mod våbenhandel med Folkerepublikken Kina og til ikke at svække de eksisterende nationale begrænsninger for sådanne våbensalg;

9.   opfordrer Folkerepublikken Kinas regering til at intensivere den igangværende dialog med repræsentanterne for Dalai Lama for uden yderligere forsinkelser at nå frem til en løsning på Tibet-spørgsmålet, der kan accepteres af begge parter;

10.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, FN's generalsekretær, den kinesiske regering, guvernøren for provinsen Sichuan og chefanklageren ved provinsen Sichuans folkedomstol.

(1) EUT C 201 E af 18.8.2005, s. 122.
(2) EUT C 247 E af 6.10.2005, s. 158.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0150.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik