Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2005 - Βρυξέλλες
Συμπληρωματικό πρωτόκολλο στη συμφωνία ΕΚ/Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής σχετικά με το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μετά τη διεύρυνση ***
 Ο ρόλος των "ευρωπεριφερειών" στην ανάπτυξη της περιφερειακής πολιτικής
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Andrzej Pęczak
 Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Giovanni Claudio Fava
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροπολογία)
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2005
 Δημοσιονομική πειθαρχία
 Διπλώματα ευρεσιτεχνίας για φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα δημόσιας υγείας ***I
 Καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών *
 Δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα *
 Διεύρυνση της ζώνης του ευρώ *
 Τροποποίηση του κοινού συστήματος ΦΠΑ όσον αφορά τη διάρκεια εφαρμογής του ελάχιστου ύψους του κανονικού συντελεστή *
 Κανόνες σχετικά με την επιστροφή του ΦΠΑ σε υποκειμένους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος *
 Ευρωπαϊκοί ρυθμιστικοί οργανισμοί
 Προετοιμασία της Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ
 Ανθρώπινα δικαιώματα στην Καμπότζη, το Λάος και το Βιετνάμ
 Ολυμπιακή εκεχειρία
 Ανάπτυξη και αθλητισμός
 Έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής *
 Εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού στις θαλάσσιες μεταφορές
 Ρυθμίσεις και αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρώπη το 2004
 ΦΠΑ που εφαρμόζεται σε υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού

Συμπληρωματικό πρωτόκολλο στη συμφωνία ΕΚ/Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής σχετικά με το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μετά τη διεύρυνση ***
PDF 255kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σχετικά με το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, αφενός, και τη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής αφετέρου, ως συνέπεια της προσχώρησης της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή ´Ενωση (COM(2005)0372 – C6-0350/2005 – 2005/0152(AVC))
P6_TA(2005)0447A6-0328/2005

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2005)0372)(1),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2005/206/ΕΚ της 28ης Φεβρουαρίου 2005(2) για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή του προαναφερόμενου πρόσθετου πρωτοκόλλου,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 300, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, σε συνδυασμό με το άρθρο 310 και 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ (C6-0350/2005),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 75 και 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A6-0328/2005),

1.   εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη του προαναφερόμενου πρόσθετου πρωτοκόλλου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ L 68 της 15.3.2005, σ. 32.


Ο ρόλος των "ευρωπεριφερειών" στην ανάπτυξη της περιφερειακής πολιτικής
PDF 290kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ρόλο των "ευρωπεριφερειών" στην ανάπτυξη της περιφερειακής πολιτικής (2004/2257(INI))
P6_TA(2005)0448A6-0311/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 87, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 158 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (COM(2004)0628),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (COM(2004)0495),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (COM(2004)0492),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής (COM(2004)0494),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ) (COM(2004)0496),

–   έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης περί Διασυνοριακής Συνεργασίας Τοπικών Κοινοτήτων ή Αρχών (Μαδρίτη, 21 Μαΐου 1980) και τα συμπληρωματικά της Πρωτόκολλα, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Στρασβούργο, 15 Οκτωβρίου 1985),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (Α6-0311/2005),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 25 κράτη μέλη την 1η Μαΐου 2004 δημιούργησε μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και ότι επόμενες διευρύνσεις πιθανόν να επιτείνουν αυτές τις ανισότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση οδήγησε επίσης σε σημαντική αύξηση του αριθμού των παραμεθορίων περιφερειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπεριφέρειες συνέβαλαν καθοριστικά στην υπέρβαση των συνόρων στην Ευρώπη, με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, με την αμοιβαία προσέγγιση των λαών εκατέρωθεν των συνόρων και με την κατάρριψη των προκαταλήψεων, ιδίως μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι περιφερειακές ανισότητες στην διευρυμένη Ένωση χρειάζεται να μειωθούν και να αντιμετωπισθούν με αποτελεσματική πολιτική συνοχής που θα αποβλέπει σε μια αρμονική ανάπτυξη εντός της ΕΕ,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι προϋπόθεση της αποτελεσματικής πολιτικής συνοχής και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας, και οι τοπικές αρχές και οι περιφέρειες εκατέρωθεν των συνόρων να υπερνικήσουν επί τέλους τις υφιστάμενες δυσκολίες χρηματοδότησης των κοινών σχεδίων προς κοινό όφελος των τοπικών αρχών και περιφερειών εκατέρωθεν των συνόρων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπεριφέρειες και οι συναφείς δομές αποτελούν σημαντικό μηχανισμό διασυνοριακής συνεργασίας που ωστόσο πρέπει να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί περαιτέρω και ότι θα πρέπει να διαθέτουν κάποιο νομικό καθεστώς,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι απώτερος στόχος των ευρωπεριφερειών είναι η προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ παραμεθορίων περιοχών ή αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακών αρχών καθώς και κοινωνικών εταίρων και όλων των λοιπών φορέων, όχι κατ' ανάγκη κρατών μελών της ΕΕ, σε τομείς όπως ο πολιτισμός, η παιδεία, ο τουρισμός και ο οικονομικός τομέας, καθώς και σε κάθε άλλη πτυχή του καθημερινού βίου,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση Ευρωπαϊκών Παραμεθορίων Περιοχών παρουσίασε αρκετές εκθέσεις για την κατάσταση της διασυνοριακής συνεργασίας στην Ευρώπη και συνέταξε μελέτες για την κατάρτιση διασυνοριακού νομικού μηχανισμού για την αποκεντρωμένη συνεργασία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτροπής των Περιφερειών,

1.   θεωρεί ότι η διασυνοριακή συνεργασία έχει θεμελιώδη σημασία για την ευρωπαϊκή συνοχή και ολοκλήρωση και ότι ως εκ τούτου πρέπει να της παρασχεθεί ευρεία υποστήριξη·

2.   καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση των ευρωπεριφερειών ως ένα από τα εργαλεία της διασυνοριακής συνεργασίας·

3.   επισημαίνει ότι οι ευρωπεριφέρειες ή οι συναφείς δομές επιτελούν σημαντικά διασυνοριακά καθήκοντα, επιτελώντας, για παράδειγμα, το έργο:

   κέντρου ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών, θεσμικών οργάνων, περιφερειακών και τοπικών αρχών,
   σημείων εστίασης σε κοινές αξίες, στόχους και στρατηγικές,
   κινητήριας δύναμης για την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων,
   εκπροσώπου σε όλα τα διασυνοριακά ζητήματα·

4.   επισημαίνει ότι οι ευρωπεριφέρειες αποτελούν κομβικό σημείο για το σύνολο των διασυνοριακών σχέσεων, των επαφών, των μεταφορών γνώσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων και σχεδίων, και ότι απαιτείται να έχουν νομική υπόσταση προκειμένου να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους·

5.   τονίζει ότι η διασυνοριακή συνεργασία προσφέρει την κατάλληλη προσέγγιση για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων εκατέρωθεν των συνόρων, ειδικότερα στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό τομέα·

6.   τονίζει ότι η διασυνοριακή συνεργασία συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση της "στρατηγικής της Λισαβώνας", μέσω:

   κοινών καινοτομιών και ερευνών
   διασυνοριακών δικτύων έρευνας και ανάπτυξης
   ανταλλαγής "βέλτιστων πρακτικών" και εμπειριών·

7.   επισημαίνει ότι οι ευρωπεριφέρειες συσφίγγουν τους δεσμούς γειτονίας με τοπικά προγράμματα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών· θεωρεί συνεπώς ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρηθεί στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων το ισχύον σήμερα μικροπρόγραμμα στήριξης που προβλέπει η ανακοίνωση της Επιτροπής INTERREG ΙΙΙ(1)·

8.   επισημαίνει το νομοθετικό έργο που πραγματοποιείται σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ), σκοπός του οποίου είναι η απλοποίηση των μηχανισμών διασυνοριακής συνεργασίας (μέσω της διευκόλυνσης των δράσεών τους, του εξορθολογισμού των διαδικασιών και της μείωσης των λειτουργικών δαπανών), και με τον τρόπο αυτό η δημιουργία βάσης για την ανάπτυξη των ευρωπεριφερειών·

9.   υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών στα νέα και στα παλαιά κράτη μέλη·

10.   τονίζει την ανάγκη να επεκταθεί η έννοια των ευρωπεριφερειών και παρεμφερών δομών, ακόμη και εάν δεν διαθέτουν υποχρεωτικά τις νομικές αρμοδιότητες, ώστε να συμπεριληφθούν πολλαπλές πλευρές συνεργασίας· παραδείγματα πιθανών τομέων αμοιβαίου ενδιαφέροντος θα μπορούσαν να είναι εκείνοι που έχουν σχέση με την προώθηση του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του τουρισμού και των οικονομικών ζητημάτων καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και τις περιπτώσεις απάτης σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς των κρατών μελών·

11.   τονίζει την ανάγκη ενοποίησης των σχεδίων που προγραμματίζονται σε όμορες χώρες·

12.   εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες της Επιτροπής να απλοποιηθούν τα μέσα της διασυνοριακής συνεργασίας·

13.   ζητεί οι ευρωπεριφέρειες και οι συναφείς δομές, με την έννοια που η πρόταση σχετικά μ" αυτές διαμορφώνεται στο νομικό πλαίσιο του ΕΟΔΣ, να έχουν το δικαίωμα επεξεργασίας, εφαρμογής και διαχείρισης ευρωπαϊκών διασυνοριακών προγραμμάτων εντός της ΕΕ καθώς και προγραμμάτων σύμφωνων προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης και προς τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) από το 2007 και μετά, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές·

14.   τονίζει τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας και των ευρωπεριφερειών για τα κράτη μέλη με φυσικά μειονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων των μικρών νησιωτικών κρατών·

15.   τονίζει την ανάγκη στήριξης της διασυνοριακής συνεργασίας και ίδρυσης ευρωπεριφερειών, με τη συμμετοχή περιφερειών από την ευαίσθητη περιοχή της Μέσης Ανατολής, στην προσπάθεια για την προαγωγή των φιλικών σχέσεων, της σταθερότητας, της ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων σε πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού και οφέλους·

16.   εφιστά την προσοχή στην παράγραφο 1, σημείο xxvii, του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής(2) και καλεί την Επιτροπή να προβλέψει κατ" αναλογία τον καθορισμό "συστήματος πριμοδοτήσεων" υπό μορφήν "κοινοτικού αποθεματικού ποιότητας και αποτελεσματικότητας" που θα προσφέρει ρητώς κίνητρα για ενέργειες με διασυνοριακές επιπτώσεις ή ικανές να ενσωματωθούν σε ήδη υπάρχουσες δομές των ευρωπεριφερειών·

17.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη της 2ας Σεπτεμβρίου 2004 που θεσπίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για μια κοινοτική πρωτοβουλία η οποία αφορά τη διευρωπαϊκή συνεργασία και έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού εδάφους - INTERREG III (ΕΕ C 226 της 10.9.2004, σ. 2).
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0278.


Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Andrzej Pęczak
PDF 273kWORD 37k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Andrzej Pęczak, πρώην βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/2128(IMM))
P6_TA(2005)0449A6-0330/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Andrzej Pęczak, για την υπεράσπιση της ασυλίας του σε σχέση με ποινική δίωξη ασκηθείσα εις βάρος του ενώπιον του Πρωτοδικείου της Łódź, στην Πολωνία, στις 18 Απριλίου 2005, και η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομέλειας στις 25 Μαΐου 2005,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 12 Μαΐου 1964 και στις 10 Ιουλίου 1986(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 3, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0330/2005),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Andrzej Pęczak εξελέγη βουλευτής στο πολωνικό κοινοβούλιο (Sejm) στις 23 Σεπτεμβρίου 2001· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης στις 16 Απριλίου 2003 έγινε Παρατηρητής· λαμβάνοντας υπόψη ότι διετέλεσε βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την 1η Μαΐου 2004 έως τις 19 Ιουλίου 2004· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θητεία του στο πολωνικό κοινοβούλιο έληξε στις 19 Οκτωβρίου 2005,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Andrzej Pęczak καταγγέλλει ότι η πολωνική Εισαγγελία έχει παραβιάσει τον νόμο όσον αφορά την ασκηθείσα δίωξη και ότι οι αποφάσεις του Πρωτοδικείου σχετικά με την κράτηση και προφυλάκισή του, καθώς και οι επακόλουθες παρατάσεις της προφυλάκισής του έχουν πολιτικά κίνητρα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Andrzej Pęczak καταγγέλλει ότι η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί εις βάρος του παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητας και ότι οι συνθήκες κράτησης και σύλληψής του περιορίζουν τη δυνατότητά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Andrzej Pęczak καταγγέλλει ότι η διαδικασία με την οποία το πολωνικό κοινοβούλιο ήρε την ασυλία του ήταν "νομικά άκυρη" και βασιζόταν σε δημοσιεύματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και ότι οι αιτήσεις του για λήψη μέτρων που έστειλε σε διάφορα πρόσωπα (όπως ο Διαμεσολαβητής) δεν είχαν αποτέλεσμα,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν, ο Andrzej Pęczak δεν προστατεύεται από κοινοβουλευτική ασυλία σχετικά με τους ισχυρισμούς που έχουν τεθεί υπόψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

1.   αποφασίζει να μην υπερασπίσει την ασυλία και τα προνόμια του Andrzej Pęczak.

(1) Υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σελ. 1089 και υπόθεση 149/85 Wybot/Faure και άλλοι, Συλλογή 1986, σελ. 2403.


Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του Giovanni Claudio Fava
PDF 265kWORD 32k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Giovanni Claudio Fava (2005/2174(IMM))
P6_TA(2005)0450A6-0331/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Giovanni Claudio Fava για την υπεράσπιση της ασυλίας του που υπέβαλε την 1η Ιουλίου 2005 και η οποία ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση της ολομέλειας στις 6 Ιουλίου 2005,

–   αφού άκουσε τον Giovanni Claudio Fava, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965, και το άρθρο 6, παράγραφος 2, της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–   έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 12 Μαΐου 1964 και στις 10 Ιουλίου 1986(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 6, παράγραφος 3, και το άρθρο 7 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0331/2005),

1.   αποφασίζει να υπερασπίσει την ασυλία και τα προνόμια του Giovanni Claudio Fava·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής στις αρμόδιες αρχές της Ιταλικής Δημοκρατίας.

(1) Υπόθεση 101/63, Wagner/Fohrmann και Krier, Συλλογή 1964, σελ. 1089 και υπόθεση 149/85 Wybot/Faure και άλλοι, Συλλογή 1986, σελ. 2403.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τροπολογία)
PDF 351kWORD 66k
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα IV - Δικαστήριο - Ίδρυση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (C6-0404/2005 – 2005/2159(BUD))
P6_TA(2005)0451A6-0336/2005

Τροπολογία 1

ΤΜΗΜΑ IV - Δικαστήριο

Οργανόγραμμα: Δημιουργία 2 θέσεων μονίμων υπαλλήλων B*3, 2 θέσεων μονίμων υπαλλήλων C*1 και 4 θέσεων εκτάκτων υπαλλήλων B*3.

Προσωπικό εν ενεργεία

Θέση

Προϋπολογισμός 2005

ΣΔΠ 6/2005

Τροπολογία

Προϋπολογισμός 2005 + ΣΔΠ 6 (όπως τροποποιήθηκε)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Αναλήψεις υποχρεώσεων

1 1 0 0

Βασικοί μισθοί

111 633 022

111 964 022

+73 000

112 037 022

1 1 0 1

Οικογενειακά επιδόματα

8 940 000

8 967 000

+6 000

8 973 000

1 1 0 2

Επιδόματα αποδημίας και εκπατρισμού (στα οποία συμπεριλαμβάνεται το άρθρο 97 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης ΕΚΑΧ)

17 770 000

17 823 000

+12 000

17 835 000

1 1 3 0

Κάλυψη των κινδύνων ασθενείας

3 890 000

3 902 000

+3 000

3 905 000

1 1 8 1

Έξοδα ταξιδίου (συμπεριλαμβανομένων και των μελών της οικογενείας)

42 000

45 000

+2 000

47 000

1 1 8 2

Αποζημιώσεις πρώτης εγκατάστασης, επανεγκατάστασης και μετάθεσης

1 170 000

1 223 000

+30 000

1 253 000

1 1 8 3

Έξοδα μετακόμισης

217 000

238 000

+10 000

248 000

1 1 8 4

Προσωρινές ημερήσιες αποζημιώσεις

956 000

1 008 000

+23 000

1 031 000

1 1 9 1

Προσωρινή πίστωση

1 973 000

1 242 000

-159 000

1 083 000

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Δημιουργία 8 θέσεων (2 μονίμων υπαλλήλων B*3, 2 μονίμων υπαλλήλων C*1 και 4 εκτάκτων υπαλλήλων B*3) τις οποίες δεν ενέκρινε το Συμβούλιο και επαναφορά των ποσοτικών στοιχείων του προσχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού 7/2005.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2005
PDF 264kWORD 37k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα IV - Δικαστήριο - Ίδρυση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (C6-0404/2005 – 2005/2159(BUD))
P6_TA(2005)0452A6-0336/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και συγκεκριμένα το άρθρο 272, παράγραφος 6,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και συγκεκριμένα το άρθρο 177,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), συγκεκριμένα δε τα άρθρα του 37 και 38,

–   έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 16 Δεκεμβρίου 2004(2),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(3),

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 5 Σεπτεμβρίου 2005 (COM(2005)0419),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2005 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 3 Οκτωβρίου 2005 (12180/2005 - C6-0304/2005),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2005 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2005, Τμήμα IV – Δικαστήριο - Ίδρυση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης(4),

–   έχοντας υπόψη την τροπολογία του, της 25ης Οκτωβρίου 2005, επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2005(5),

–   έχοντας υπόψη την εκ μέρους του Συμβουλίου απόρριψη, στις 21 Νοεμβρίου 2005, της τροπολογίας που ενέκρινε το Κοινοβούλιο επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2005 (SGS5/13784),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0336/2005),

1.   λαμβάνει υπό σημείωση τη δεύτερη ανάγνωση του Συμβουλίου·

2.   επιβεβαιώνει την απόφασή του που ελήφθη σε πρώτη ανάγνωση·

3.   αναθέτει στον πρόεδρό του να ανακοινώσει την τελική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2005 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Δικαστήριο.

(1) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 60 της 8.3.2005, σ. 1.
(3) EE C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/708/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 269 της 14.10.2005, σ. 24).
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0392.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0391.


Δημοσιονομική πειθαρχία
PDF 267kWORD 44k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την διοργανική συμφωνία για την δημοσιονομική πειθαρχία και την βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού (2005/2237(INI))
P6_TA(2005)0453A6-0356/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, συγκεκριμένα δε το άρθρο 272 αυτής,

–   έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 26ης Φεβρουαρίου 2004 με τίτλο "Η οικοδόμηση του κοινού μας μέλλοντος: Προκλήσεις πολιτικής και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013" (COM(2004)0101), της 14ης Ιουλίου 2004 με τίτλο "Δημοσιονομικές προοπτικές 2007 - 2013" (COM(2004)0487), και το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 2005 με τίτλο "Τεχνικές προσαρμογές στην πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013" (SEC(2005)0494),

–   έχοντας υπόψη την Διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού(1), συγκεκριμένα δε το σημείο 26 αυτής,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2005 σχετικά με τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013(2),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0356/2005),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές τερματίζονται, κατ' αρχήν, το 2006,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος των νομοθετικών διατάξεων της ΕΚ που αφορούν πολυετή προγράμματα με δημοσιονομικές επιπτώσεις πρέπει να ανανεωθούν από το 2007 και έπειτα,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές αποτελούν τμήμα της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού που μπορεί να επιτευχθεί μόνο βάσει αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των δύο σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία επί των δημοσιονομικών προοπτικών, το άρθρο 272 της Συνθήκης προβλέπει ετήσιους προϋπολογισμούς,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ενέκρινε διαπραγματευτική θέση που καθορίζει τις πολιτικές του προτεραιότητες για τις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές και την πρότασή του για αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ επιδιώκει επίσης να προωθήσει την ποιότητα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών,

1.   επιβεβαιώνει τη θέση του όπως εκφράζεται στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2005·

2.   επιβεβαιώνει τη βούλησή του να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές και αποδεκτή διοργανική συμφωνία προκειμένου να διατηρηθούν οι ευθύνες και οι φιλοδοξίες της ΕΕ για μια νέα πολυετή περίοδο·

3.   συμμερίζεται τις ανησυχίες της Επιτροπής για την έγκαιρη επίτευξη συμφωνίας εις τρόπον ώστε να εξασφαλισθεί η συνέχεια και η μεταρρύθμιση των προγραμμάτων και να προετοιμασθεί έγκαιρα η προσεχής περίοδος για την έναρξη της διαδικασίας προϋπολογισμού 2007 (Απρίλιος 2007)·

4.   λαμβάνει γνώση της επιστολής του Προέδρου Barroso της 20ής Οκτωβρίου 2005 που περιέχει τη συμβολή της Επιτροπής στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων και θεωρεί ορισμένες πτυχές των προτάσεων αυτών χρήσιμες, υπενθυμίζει όμως στο Συμβούλιο και την Επιτροπή τη σημασία όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2005 προς συμπλήρωση των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013 και θεωρεί την ενσωμάτωσή τους στη διοργανική συμφωνία ουσιώδους σημασίας για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές·

5.   καλεί επειγόντως την Επιτροπή να υποβάλει επίσημη αναθεωρημένη πρόταση διοργανικής συμφωνίας που θα ενσωματώνει τις προτάσεις του σχετικά με τα αποθεματικά και την ευελιξία, καθώς και άλλα ποιοτικά στοιχεία σύμφωνα με το προαναφερθέν ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2005·

6.   επισημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν δημοσιονομικές προοπτικές χωρίς διοργανική συμφωνία· υπενθυμίζει επ' αυτού ότι η εγκεκριμένη θέση του Κοινοβουλίου περιλαμβάνει μη διαπραγματεύσιμα σημεία, όπως η δημιουργία ρήτρας αναθεώρησης, η δημιουργία αποθεμάτων ευελιξίας, η βελτίωση της ποιότητας εφαρμογής μέσω της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, η απλοποίηση της διοικητικής επιβάρυνσης, η πιστοποίηση των κρατών μελών και η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου στις εξωτερικές δράσεις·

7.   διαπιστώνει ότι οι αποκλίσεις που παρεμπόδισαν την επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2005 αφορούσαν λιγότερο το επίπεδο ή την κατανομή των δαπανών και περισσότερο τον τρόπο χρηματοδότησης αυτών, το οποίο επιβεβαιώνει το γεγονός ότι μια συνολική συμφωνία επί των δημοσιονομικών προοπτικών θα πρέπει να περιλαμβάνει συμφωνία επί της αρχής της αναμόρφωσης του ισχύοντος συστήματος των ιδίων πόρων·

8.   καλεί το Συμβούλιο να εκφράσει, στην κοινή θέση του και στη διαπραγματευτική εντολή του, τη σοβαρή βούλησή του να διαπραγματευθεί όχι μόνον μια πρόταση για δημοσιονομικό πλαίσιο αλλά και στοιχεία σχετικά με τη βελτίωση της διάρθρωσης του προϋπολογισμού και της ποιότητας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού καθώς και σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της στρατηγικής της Λισσαβώνας ακολουθώντας το παράδειγμα της διαπραγματευτικής θέσης του Κοινοβουλίου·

9.   υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι δεν θα υπάρξουν δημοσιονομικές προοπτικές ούτε διοργανική συμφωνία αν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου· επισημαίνει επίσης ότι, δεδομένου ότι ενέκρινε εγκαίρως την διαπραγματευτική του θέση στις 8 Ιουνίου 2005, δεν είναι διατεθειμένο να ανεχθεί καμία απόπειρα να του αποδοθούν ευθύνες για ενδεχόμενη καθυστέρηση στην προσπάθεια εξεύρεσης συμφωνίας·

10.   υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι ελλείψει δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και νέας διοργανικής συμφωνίας οι οικονομικές ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένων των πολυετών προγραμμάτων μπορούν να διασφαλισθούν δυνάμει του άρθρου 272 της Συνθήκης ή με προσαρμογή του σημείου 26 της διοργανικής συμφωνίας της 6ης Μαΐου 1999·

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/708/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 269 της 14.10.2005, σ. 24).
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0224.


Διπλώματα ευρεσιτεχνίας για φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα δημόσιας υγείας ***I
PDF 427kWORD 152k
Ψήφισμα
Ενοποιημένο κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων για εξαγωγή σε χώρες με προβλήματα δημόσιας υγείας (COM(2004)0737 – C6-0168/2004 – 2004/0258(COD))
P6_TA(2005)0454A6-0242/2005

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2004)0737)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 95 και 133 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0168/2004),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0242/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 1 Δεκεμβρίου 2005 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων για εξαγωγή σε χώρες με προβλήματα δημόσιας υγείας

P6_TC1-COD(2004)0258


ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 95 και 133,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης(3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Στις 14 Νοεμβρίου 2001, η τέταρτη υπουργική διάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) εξέδωσε τη Δήλωση της Ντόχα σχετικά με τη Συμφωνία για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ("συμφωνία TRIPs") και τη δημόσια υγεία. Η Δήλωση αναγνωρίζει ότι κάθε μέλος του ΠΟΕ έχει το δικαίωμα να χορηγεί υποχρεωτικές άδειες εκμετάλλευσης και την ελευθερία να καθορίζει τους όρους χορήγησής τους. Επίσης αναγνωρίζει ότι τα μέλη του ΠΟΕ με ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες ικανότητες παρασκευής στον φαρμακευτικό τομέα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες όσον αφορά την αποτελεσματική χρήση των υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης.

(2)  Στις 30 Αυγούστου 2003, το Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ, υπό το πρίσμα της δήλωσης που ανέγνωσε ο Πρόεδρός του, εξέδωσε την απόφαση σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 6 της Δήλωσης της Ντόχα για τη συμφωνία TRIPs και τη δημόσια υγεία, στο εξής "απόφαση". Υπό ορισμένους όρους, η απόφαση αίρει ορισμένες υποχρεώσεις σχετικά με την έκδοση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης που ορίζονται στη συμφωνία TRIPs, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μελών του ΠΟΕ που έχουν ανεπαρκείς δυνατότητες παρασκευής.

(3)  Δεδομένου του ενεργού ρόλου της Κοινότητας στην έκδοση της απόφασης, της δέσμευσης που ανέλαβε έναντι του ΠΟΕ να συμβάλει πλήρως στην εφαρμογή της απόφασης και της έκκλησής της προς όλα τα μέλη του ΠΟΕ να διασφαλίσουν ότι θα δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στο σύστημα που θεσπίζεται με την απόφαση να λειτουργήσει αποτελεσματικά, είναι σημαντικό να ενσωματώσει η Κοινότητα την απόφαση στην έννομη τάξη της.

(4)  Απαιτείται ομοιόμορφη εφαρμογή της απόφασης προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι όροι χορήγησης των υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης για την παρασκευή και την πώληση φαρμακευτικών προϊόντων, όταν τα προϊόντα αυτά προορίζονται για εξαγωγή, θα είναι οι ίδιοι σε όλα τα κράτη μέλη και για να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά. Θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται ενιαίοι κανόνες που θα εμποδίζουν την επανεισαγωγή, στο έδαφος της Κοινότητας, φαρμακευτικών προϊόντων που παρασκευάσθηκαν σύμφωνα με την απόφαση.

(5)  Ο παρών κανονισμός πρόκειται να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής και διεθνούς δράσης για την επίλυση των προβλημάτων δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζουν οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως για τη βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτά από οικονομική άποψη φάρμακα ασφαλή και αποτελεσματικά, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών καθορισμένης δόσης, και των οποίων η ποιότητα είναι εγγυημένη. Στη συνάρτηση αυτή, θα είναι διαθέσιμες οι διαδικασίες που προβλέπει η κοινοτική φαρμακευτική νομοθεσία και οι οποίες εγγυώνται την επιστημονική ποιότητα των προϊόντων αυτών, ιδίως οι διαδικασίες του άρθρου 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων(4).

(6)  Δεδομένου ότι το σύστημα χορήγησης υποχρεωτικών αδειών που θεσπίζει ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην αντιμετώπιση προβλημάτων δημόσιας υγείας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται με καλή πίστη. Το σύστημα αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τις διάφορες χώρες για στόχους εμπορικούς ή βιομηχανικής πολιτικής. Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στη δημιουργία ασφαλούς νομικού πλαισίου και την αποθάρρυνση των αντιδικιών.

(7)  Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός είναι μέρος μιας ευρύτερης δράσης για την αντιμετώπιση του θέματος της πρόσβασης των αναπτυσσόμενων χωρών σε προσιτά από οικονομική άποψη φάρμακα, στο Πρόγραμμα Δράσης της Επιτροπής: Ενισχυμένη δράση για το HIV/AIDS, την ελονοσία και τη φυματίωση, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας και στην Ανακοίνωσή της σχετικά με ένα συνεπές πλαίσιο ευρωπαϊκής πολιτικής προκειμένου να αναληφθεί εξωτερική δράση για την αντιμετώπιση του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας, προβλέπονται συμπληρωματικές ενέργειες. Η διαρκής και επείγουσα πρόοδος είναι αναγκαία, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών για τη στήριξη της έρευνας για την καταπολέμηση των ασθενειών αυτών και την ενίσχυση της ικανότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες.

(8)  Είναι επιτακτική ανάγκη τα προϊόντα που θα παρασκευάζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό να φθάνουν μόνον σε όσους τα χρειάζονται και να μην διοχετεύονται σε παραλήπτες άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζονται. Ως εκ τούτου, η χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συνδέεται με σαφείς όρους χορήγησης όσον αφορά τις πράξεις που καλύπτονται από την άδεια εκμετάλλευσης, τον προσδιορισμό των φαρμακευτικών προϊόντων που παρασκευάζονται δυνάμει της άδειας εκμετάλλευσης και τις χώρες στις οποίες θα εξάγονται τα εν λόγω προϊόντα.

(9)  Θα πρέπει να προβλεφθούν τελωνειακοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα για τα προϊόντα που παρασκευάζονται και πωλούνται για εξαγωγή στο πλαίσιο υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης και τα οποία ένα πρόσωπο προσπαθεί να επανεισαγάγει στο έδαφος της Κοινότητας.

(10)  Στην περίπτωση που φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία έχουν παραχθεί στο πλαίσιο υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης κατάσχονται βάσει του παρόντος κανονισμού, η αρμόδια αρχή μπορεί, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα κατασχεμένα φαρμακευτικά προϊόντα θα διατεθούν για τη χρήση για την οποία προορίζονταν, να αποφασίσει να αποστείλει τα προϊόντα αυτά στη σχετική χώρα εισαγωγής σύμφωνα με τη χορηγηθείσα υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης.

(11)  Προκειμένου να αποφεύγονται η διευκόλυνση της υπερπαραγωγής και η πιθανή εκτροπή των προϊόντων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις υπάρχουσες υποχρεωτικές άδειες εκμετάλλευσης για τα ίδια προϊόντα και χώρες, καθώς και τις παράλληλες αιτήσεις που αναφέρει ο αιτών.

(12)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ιδίως η θέσπιση εναρμονισμένων διαδικασιών για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης που συμβάλλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος που θέσπισε η απόφαση, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη λόγω των εναλλακτικών δυνατοτήτων που παρέχονται στις χώρες εξαγωγής δυνάμει της απόφασης και, ως εκ τούτου, μπορούν, λόγω των δυνητικών συνεπειών για τους επιχειρηματίες στην εσωτερική αγορά, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(13)  Η Κοινότητα αναγνωρίζει ότι είναι άκρως επιθυμητή η προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων σε χώρες με ανεπαρκείς ή και ανύπαρκτες ικανότητες παρασκευής στον φαρμακευτικό τομέα προκειμένου να διευκολυνθεί και να αυξηθεί η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων από αυτές τις χώρες.

(14)  Προκειμένου να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός χειρισμός των αιτήσεων για υποχρεωτικές άδειες εκμετάλλευσης βάσει του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να καθορίζουν καθαρά τυπικές ή διοικητικές απαιτήσεις, όπως τους κανόνες σχετικά με τη γλώσσα της αίτησης, τη μορφή που πρέπει να χρησιμοποιείται, τον προσδιορισμό του διπλώματος /διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή/και συμπληρωματικών πιστοποιητικών προστασίας δυνάμει των οποίων ζητείται υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης, καθώς και τους κανόνες σχετικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.

(15)  Ο απλός τύπος καθορισμού της αποζημίωσης αποσκοπεί στην επίσπευση της διαδικασίας χορήγησης υποχρεωτικής αδείας εκμετάλλευσης σε περιπτώσεις έκτακτης εθνικής ανάγκης ή σε άλλες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή σε περιπτώσεις δημόσιας μη εμπορικής χρήσης βάσει του άρθρου 31, στοιχείο β) της συμφωνίας TRIPs. Το ποσοστό 4% μπορεί να χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για αποφάσεις σχετικά με την επαρκή αποζημίωση υπό συνθήκες άλλες από τις απαριθμούμενες ανωτέρω,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μια διαδικασία για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης σε σχέση με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας που αφορούν την παρασκευή και την πώληση φαρμακευτικών προϊόντων, όταν τα προϊόντα αυτά προορίζονται για εξαγωγή σε επιλέξιμες χώρες εισαγωγής που χρειάζονται τα προϊόντα αυτά προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα δημόσιας υγείας.

Τα κράτη μέλη χορηγούν υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης σε κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 6 και με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στα άρθρα 6 έως 10.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

   1) "φαρμακευτικό προϊόν": οποιοδήποτε προϊόν του φαρμακευτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων όπως ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, της οδηγίας 2001/83/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση(5), των δραστικών συστατικών και των διαγνωστικών πακέτων ex vivo·
   2) "κάτοχος του δικαιώματος": ο κάτοχος οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας σε σχέση με το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση για υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης, δυνάμει του παρόντος κανονισμού·
   3) "χώρα εισαγωγής": η χώρα στην οποία πρόκειται να εξαχθεί το φαρμακευτικό προϊόν·
   4) "αρμόδια αρχή": για τους σκοπούς των άρθρων 1 έως 11, 16 και 17, νοείται κάθε εθνική αρχή αρμόδια για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης βάσει του παρόντος κανονισμού σε ένα δεδομένο κράτος μέλος.

Άρθρο 3

Αρμόδια αρχή

Η αρμόδια αρχή, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 4, έχει αρμοδιότητα για τη χορήγηση υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης δυνάμει του εθνικού δικαίου για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εκτός αν το κράτος μέλος ορίζει άλλως.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την ορισθείσα αρμόδια αρχή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, παράγραφος 4.

Οι κοινοποιήσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Επιλέξιμες χώρες εισαγωγής

Επιλέξιμες χώρες εισαγωγής είναι οι ακόλουθες:

   α) Οποιαδήποτε λιγότερο αναπτυγμένη χώρα που εμφανίζεται ως τέτοια στον κατάλογο των Ηνωμένων Εθνών·
   β) οποιοδήποτε μέλος του ΠΟΕ, εκτός των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών μελών που αναφέρονται στο στοιχείο α), που κοινοποίησε στο Συμβούλιο για την TRIPs την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει το σύστημα ως εισαγωγέας, συμπεριλαμβανομένου του εάν θα χρησιμοποιήσει το σύστημα στο σύνολό του ή με περιορισμένο τρόπο·
   γ) οποιαδήποτε άλλη χώρα που δεν είναι μέλος του ΠΟΕ, περιλαμβάνεται όμως στον κατάλογο των πτωχών χωρών της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ κάτω των 745 δολαρίων και κοινοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει το σύστημα ως εισαγωγέας, συμπεριλαμβανομένου του εάν θα χρησιμοποιήσει το σύστημα στο σύνολό του ή με περιορισμένο τρόπο.

Ωστόσο, οποιοδήποτε μέλος του ΠΟΕ που υποβάλλει δήλωση στον ΠΟΕ ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το σύστημα ως μέλος εισαγωγής του ΠΟΕ, δεν είναι επιλέξιμη χώρα εισαγωγής.

Άρθρο 5

Επέκταση σε λιγότερο ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες που δεν είναι μέλη του ΠΟΕ

Οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται στις επιλέξιμες χώρες εισαγωγής δυνάμει του άρθρου 4, οι οποίες δεν είναι μέλη του ΠΟΕ:

   α) Η χώρα εισαγωγής απευθύνει απευθείας στην Επιτροπή την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1·
   β) η χώρα εισαγωγής, στο πλαίσιο της κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει το σύστημα για την αντιμετώπιση προβλημάτων δημόσιας υγείας και όχι ως μέσον για την επίτευξη στόχων βιομηχανικής ή εμπορικής πολιτικής και ότι θα λάβει τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της απόφασης·

γ)   η αρμόδια αρχή μπορεί, κατόπιν αιτήματος του κατόχου του δικαιώματος ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας και εφόσον το εθνικό δίκαιο επιτρέπει στην αρμόδια αρχή να ενεργήσει εξ ιδίας πρωτοβουλίας, να τερματίσει την ισχύ μιας υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης, χορηγηθείσας σύμφωνα με το παρόν άρθρο, στην περίπτωση που η χώρα εισαγωγής δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις της που αναφέρονται στο στοιχείο β). Πριν από τη λήξη της ισχύος της υποχρεωτικής αδείας εκμετάλλευσης, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τις τυχόν απόψεις που εκφράζουν οι φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 3, στοιχείο στ).

Άρθρο 6

Αίτηση για χορήγηση υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης

1.  Κάθε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση για υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού σε αρμόδια αρχή στο κράτος μέλος ή κράτη μέλη όπου ισχύουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας και καλύπτουν τις δραστηριότητες παρασκευής και πώλησης για εξαγωγή που προτίθεται να αναπτύξει.

2.  Εάν το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης, υποβάλλει αιτήσεις σε αρχές σε περισσότερες από μια χώρες για το ίδιο προϊόν, αναγράφει το γεγονός αυτό σε κάθε αίτηση, μαζί με τα λεπτομερή στοιχεία για τις ποσότητες και τις σχετικές χώρες εισαγωγής.

3.  Η αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 αναφέρει τα ακόλουθα:

   α) το όνομα και τα στοιχεία του αιτούντος και κάθε πράκτορα ή αντιπροσώπου τον οποίο ο αιτών έχει ορίσει να ενεργεί για λογαριασμό του ενώπιον της αρμόδιας αρχής·
   β) το μη ιδιόκτητο όνομα του φαρμακευτικού προϊόντος ή των φαρμακευτικών προϊόντων που ο αιτών προτίθεται να παρασκευάσει και να πωλήσει για εξαγωγή δυνάμει της υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης·
   γ) την ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος που επιδιώκει να παραγάγει ο αιτών δυνάμει της υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης·
   δ) τη χώρα ή τις χώρες εισαγωγής·
   ε) εφόσον ενδείκνυται, στοιχεία που αποδεικνύουν προηγούμενη διαπραγμάτευση με τον κάτοχο του δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 9·
  στ) στοιχεία ειδικής αίτησης από:

από όπου προκύπτει η ποσότητα του απαιτούμενου προϊόντος.
   i) εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της χώρας ή των χωρών εισαγωγής· ή
   ii) μη κυβερνητική οργάνωση που ενεργεί με επίσημη έγκριση μίας ή περισσοτέρων χωρών εισαγωγής· ή
   iii) οργανισμούς του ΟΗΕ ή άλλες διεθνείς οργανώσεις υγείας που ενεργούν με την επίσημη έγκριση μίας ή περισσοτέρων χωρών εισαγωγής,

4.  Οι αναγκαίες, σαφώς τυπικές ή διοικητικές, απαιτήσεις για την αποτελεσματική επεξεργασία της αίτησης μπορούν να προβλέπονται δυνάμει του εθνικού δικαίου. Οι απαιτήσεις αυτές δεν προσθέτουν χωρίς λόγο στο κόστος ή σε άλλη επιβάρυνση του αιτούντος και, σε κάθε περίπτωση, δεν καθιστούν τη διαδικασία χορήγησης υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού δυσχερέστερη της διαδικασίας χορήγησης άλλων υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης δυνάμει του εθνικού δικαίου.

Άρθρο 7

Δικαιώματα του κατόχου του δικαιώματος

Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί αμελλητί στον κάτοχο του δικαιώματος την αίτηση για υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης. Πριν από τη χορήγηση υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης, η αρμόδια αρχή δίνει στον κάτοχο του δικαιώματος την ευκαιρία να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με την αίτηση και να παράσχει στην αρμόδια αρχή κάθε συναφή πληροφορία σχετικά με αυτήν.

Άρθρο 8

Επαλήθευση

1.  Η αρμόδια αρχή ελέγχει ότι:

   α) κάθε χώρα εισαγωγής που αναφέρεται στην αίτηση η οποία είναι μέλος του ΠΟΕ απηύθυνε κοινοποίηση στον ΠΟΕ, σύμφωνα με την απόφαση,
  

ή

  β) κάθε χώρα εισαγωγής που αναφέρεται στην αίτηση η οποία δεν είναι μέλος του ΠΟΕ απηύθυνε κοινοποίηση στην Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για καθένα από τα προϊόντα που καλύπτονται από την αίτηση, η οποία:
   i) καθορίζει τα ονόματα και τις αναμενόμενες ποσότητες του απαιτούμενου προϊόντος /προϊόντων·
   ii) εκτός αν η χώρα εισαγωγής είναι λιγότερο αναπτυγμένη χώρα, βεβαιώνει, ότι η χώρα έχει εξακριβώσει ότι έχει ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες ικανότητες παρασκευής στον φαρμακευτικό τομέα για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή προϊόντα, με έναν από τους τρόπους που καθορίζονται στο Παράρτημα της απόφασης·
   iii) βεβαιώνει ότι όταν ένα φαρμακευτικό προϊόν κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην επικράτεια της χώρας εισαγωγής, η εν λόγω χώρα εισαγωγής έχει χορηγήσει ή προτίθεται να χορηγήσει υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης για την εισαγωγή του σχετικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 31 της συμφωνίας TRIPs και τις διατάξεις της απόφασης.

Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη της ελαστικότητας που προβλέπεται για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες βάσει της απόφασης του Συμβουλίου για την TRIPs της 27ης Ιουνίου 2002.

2.  Η αρμόδια αρχή επαληθεύει ότι η ποσότητα του προϊόντος που αναφέρεται στην αίτηση δεν υπερβαίνει εκείνη την οποία κοινοποίησε προς τον ΠΟΕ η χώρα εισαγωγής που είναι μέλος του ΠΟΕ ή προς την Επιτροπή η χώρα εισαγωγής που δεν είναι μέλος του ΠΟΕ, και ότι, λαμβανομένων υπόψη άλλων υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης που έχουν χορηγηθεί αλλού, η συνολική ποσότητα του προϊόντος που επιτρέπεται να παραχθεί για οιαδήποτε χώρα εισαγωγής δεν υπερβαίνει σημαντικά την ποσότητα που κοινοποιήθηκε, από την εν λόγω χώρα στον ΠΟΕ, στην περίπτωση των χωρών εισαγωγής που είναι μέλη του ΠΟΕ, ή στην Επιτροπή, στην περίπτωση των χωρών εισαγωγής που δεν είναι μέλη του ΠΟΕ.

Άρθρο 9

Προηγούμενη διαπραγμάτευση

1.  Ο αιτών παρέχει στοιχεία που να πείθουν την αρμόδια αρχή ότι έχει καταβάλει προσπάθειες για να λάβει άδεια από τον κάτοχο του δικαιώματος και ότι οι προσπάθειες αυτές δεν είχαν επιτυχία εντός διαστήματος τριάντα ημερών πριν από την υποβολή της αίτησης.

2.  Η απαίτηση της παραγράφου 1 δεν ισχύει σε καταστάσεις εθνικής ανάγκης ή άλλες συνθήκες επείγοντος χαρακτήρα ή σε περιπτώσεις δημόσιας μη εμπορικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 31, στοιχείο β) της συμφωνίας TRIPs.

Άρθρο 10

Όροι της υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης

1.  Η χορηγηθείσα άδεια εκμετάλλευσης δεν δύναται να εκχωρείται παρά μόνον μαζί με το τμήμα της επιχείρησης ή την υπεραξία που απολαύει η επιχείρηση που διαθέτει την άδεια εκμετάλλευσης, και δεν είναι αποκλειστική. Περιλαμβάνει τους οριζόμενους στις παραγράφους 2 έως 9 ειδικούς όρους που πρέπει να πληρούνται από τον κάτοχο της άδειας εκμετάλλευσης.

2.  Η ποσότητα του ή των προϊόντων που παρασκευάζονται δυνάμει της άδειας εκμετάλλευσης δεν υπερβαίνει εκείνη που είναι απαραίτητη για να καλύψει τις ανάγκες της χώρας ή χωρών εισαγωγής που αναφέρονται στην αίτηση, λαμβανομένης υπόψη της ποσότητας του προϊόντος ή των προϊόντων που παρασκευάζονται βάσει άλλων υποχρεωτικών αδειών εκμετάλλευσης που έχουν χορηγηθεί αλλού.

3.  Αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της αδείας εκμετάλλευσης.

4.  Η άδεια εκμετάλλευσης περιορίζεται αυστηρά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες παρασκευής του εν λόγω προϊόντος για εξαγωγή και διανομή στη χώρα ή χώρες που αναφέρονται στην αίτηση. Κανένα προϊόν που παρασκευάζεται ή εισάγεται δυνάμει της υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης δεν διατίθεται προς πώληση ούτε κυκλοφορεί στην αγορά σε οποιαδήποτε χώρα άλλη από την αναφερόμενη στην αίτηση, εκτός εάν μια χώρα εισαγωγής δράττεται της ευκαιρίας δυνάμει της παραγράφου 6, σημείο i), της απόφασης για να εξαγάγει σε μέλη με τα οποία συνδέεται με περιφερειακή εμπορική συμφωνία και με τα οποία μοιράζεται το εν λόγω υγειονομικό πρόβλημα.

5.  Τα προϊόντα που παρασκευάζονται δυνάμει της άδειας εκμετάλλευσης προσδιορίζονται σαφώς, μέσω της επίθεσης ειδικής ετικέτας ή της επισήμανσης, ως προϊόντα που παράγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα προϊόντα διακρίνονται από εκείνα που παράγονται από τον κάτοχο του δικαιώματος με ειδική συσκευασία ή/και ειδικό χρώμα ή σχήμα, υπό τον όρο ότι αυτή η διάκριση είναι εφικτή και δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στην τιμή. Η συσκευασία και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ενδεικτικό στοιχείο φέρουν ένδειξη ότι το προϊόν υπόκειται σε υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού, προσδιορίζοντας το όνομα της αρμόδιας αρχής και οποιοδήποτε αριθμό αναφοράς-αναγνώρισης και καθορίζοντας σαφώς ότι το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για εξαγωγή και διανομή στη σχετική χώρα ή χώρες εισαγωγής. Οι λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος διατίθενται στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών.

6.  Πριν από την αποστολή στη χώρα ή χώρες εισαγωγής που αναφέρονται στην αίτηση, ο κάτοχος της άδειας αναφέρει σε ιστοχώρο τις ακόλουθες πληροφορίες:

   α) τις ποσότητες που παρέχονται δυνάμει της άδειας εκμετάλλευσης και τις χώρες εισαγωγής στις οποίες παρέχονται,
   β) τα διακριτικά χαρακτηριστικά του εν λόγω προϊόντος ή προϊόντων.

Η διεύθυνση του ιστοχώρου ανακοινώνεται στην αρμόδια αρχή.

7.  Εάν το προϊόν ή τα προϊόντα που καλύπτονται από την υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης είναι κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις χώρες εισαγωγής που αναφέρονται στην αίτηση, το προϊόν ή τα προϊόντα εξάγονται μόνον εφόσον οι χώρες αυτές έχουν εκδώσει υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης για την εισαγωγή, την πώληση ή/και τη διανομή των προϊόντων.

8.  Η αρμόδια αρχή μπορεί, κατόπιν αιτήματος του κατόχου του δικαιώματος ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας, και εφόσον το εθνικό δίκαιο επιτρέπει στην αρμόδια αρχή να ενεργήσει εξ ιδίας πρωτοβουλίας, να απαιτήσει πρόσβαση στα βιβλία και τα αρχεία που τηρεί ο κάτοχος της άδειας, με μοναδικό σκοπό τον έλεγχο του κατά πόσον οι όροι της άδειας, ιδίως εκείνοι που σχετίζονται με τον τελικό προορισμό των προϊόντων, έχουν τηρηθεί. Τα βιβλία και τα αρχεία περιλαμβάνουν αποδεικτικά στοιχεία εξαγωγής του προϊόντος, με δήλωση εξαγωγής πιστοποιημένη από τη σχετική τελωνειακή αρχή και αποδεικτικά στοιχεία εισαγωγής από έναν από τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 3, στοιχείο στ).

9.  Ο κάτοχος της άδειας ευθύνεται για την πληρωμή επαρκούς αποζημίωσης στον κάτοχο του δικαιώματος, όπως ορίζεται από την αρμόδια αρχή, ως εξής:

   α) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφος 2, η αποζημίωση ανέρχεται κατ" ανώτατο όριο στο 4% της συνολικής τιμής που θα καταβληθεί από τη χώρα εισαγωγής ή εξ ονόματός της·
   β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η αποζημίωση προσδιορίζεται λαμβανομένων υπόψη της οικονομικής αξίας της χρήσης που έχει επιτραπεί δυνάμει της άδειας εκμετάλλευσης στη σχετική χώρα ή χώρες εισαγωγής, καθώς και των ανθρωπιστικών λόγων ή μη εμπορικών περιστάσεων που σχετίζονται με τη χορήγηση της αδείας εκμετάλλευσης.

10.  Οι όροι της αδείας εκμετάλλευσης υπόκεινται στη μέθοδο διανομής στη χώρα εισαγωγής.

Η διανομή μπορεί να πραγματοποιείται παραδείγματος χάριν από οιονδήποτε από τους φορείς που απαριθμούνται στο άρθρο 6, παράγραφος 3, στοιχείο στ), υπό εμπορικούς ή μη όρους, στους οποίους περιλαμβάνεται η καθ" ολοκληρίαν δωρεάν διανομή.

Άρθρο 11

Απόρριψη της αίτησης

Η αρμόδια αρχή απορρίπτει την αίτηση εφόσον δεν πληρούται οιοσδήποτε από τους όρους που ορίζονται στα άρθρα 6 έως 9, ή στην περίπτωση που η αίτηση δεν περιέχει στοιχεία ικανά να επιτρέψουν στην αρμόδια αρχή να χορηγήσει την άδεια εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 10. Πριν από την απόρριψη μιας αίτησης, η αρμόδια αρχή παρέχει στον αιτούντα την ευκαιρία να επανορθώσει την κατάσταση και να ακουσθεί.

Άρθρο 12

Κοινοποίηση

Οσάκις χορηγείται υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης, το κράτος μέλος κοινοποιεί στο Συμβούλιο για την TRIPs μέσω της Επιτροπής τη χορήγηση της άδειας εκμετάλλευσης και τους ειδικούς όρους που τη συνοδεύουν.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες λεπτομέρειες της άδειας:

   α) το όνομα και τη διεύθυνση του κατόχου της άδειας·
   β) το σχετικό προϊόν ή προϊόντα·
   γ) την παρεχόμενη ποσότητα·
   δ) τη χώρα ή τις χώρες στις οποίες θα εξαχθεί το προϊόν ή τα προϊόντα·
   ε) τη διάρκεια της άδειας εκμετάλλευσης·
   στ) τη διεύθυνση του ιστοχώρου που αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 6.

Άρθρο 13

Απαγόρευση εισαγωγής

1.  Απαγορεύεται η εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων που παρασκευάζονται βάσει υποχρεωτικής άδειας εκμετάλλευσης χορηγούμενης σύμφωνα με την απόφαση ή/και τον παρόντα κανονισμό για τους σκοπούς της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, επανεξαγωγή, υπαγωγή σε διαδικασίες αναστολής ή τοποθέτηση σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη.

2.  Η παράγραφος 1 δεν ισχύει στην περίπτωση επανεξαγωγής στη χώρα εισαγωγής που αναφέρεται στην αίτηση και ορίζεται στη συσκευασία και στα έγγραφα που σχετίζονται με το προϊόν ούτε στην περίπτωση υπαγωγής σε διαδικασία διαμετακόμισης ή τελωνειακής αποθήκης ή τοποθέτησης σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη για τον σκοπό της επανεξαγωγής στην εν λόγω χώρα εισαγωγής.

Άρθρο 14

Δράση των τελωνειακών αρχών

1.  Εάν υφίστανται επαρκείς λόγοι για υπόνοιες ότι τα παρασκευασθέντα προϊόντα που υπόκεινται σε υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης χορηγούμενης δυνάμει της απόφασης ή/και του παρόντος κανονισμού εισάγονται στην Κοινότητα, αντίθετα με το άρθρο 13, παράγραφος 1, οι τελωνειακές αρχές αναστέλλουν την παράδοση των εν λόγω προϊόντων ή τα κρατούν όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την έκδοση απόφασης από την αρμόδια αρχή όσον αφορά τη φύση του εμπορεύματος. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εξουσιοδοτείται ένας φορέας για να επανεξετάσει το εάν έλαβε χώρα τέτοια εισαγωγή. Το χρονικό διάστημα αναστολής ή κράτησης δεν υπερβαίνει 10 εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν ισχύουν ειδικές περιστάσεις, οπότε το χρονικό διάστημα μπορεί να παρατείνεται για 10 ακόμη εργάσιμες ημέρες κατ" ανώτατο όριο. Μετά τη λήξη του διαστήματος αυτού, τα προϊόντα παραδίδονται, με την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι τελωνειακές διατυπώσεις.

2.  Η αρμόδια αρχή, ο κάτοχος του δικαιώματος και ο παρασκευαστής ή ο εξαγωγέας των σχετικών προϊόντων ενημερώνονται αμελλητί σχετικά με την αναστολή της παράδοσης ή την κράτηση των προϊόντων και τους παρέχονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα υπό εξέταση προϊόντα. Λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και το εμπορικό και βιομηχανικό απόρρητο και την επαγγελματική και διοικητική εχεμύθεια.

Ο εισαγωγέας και, όπου ενδείκνυται, ο εξαγωγέας, έχει κάθε δυνατότητα να παρέχει στην αρμόδια αρχή τις πληροφορίες που θεωρεί χρήσιμες για τα προϊόντα.

3.  Αν επιβεβαιωθεί ότι τα προϊόντα η παράδοση των οποίων έχει ανασταλεί ή τα οποία κρατούνται από τελωνειακές αρχές προορίζονταν για εισαγωγή στην Κοινότητα, αντίθετα με την απαγόρευση του άρθρου 13, παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει την κατάσχεση και τη διάθεση των προϊόντων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

4.  Η διαδικασία αναστολής ή κράτησης ή κατάσχεσης των εμπορευμάτων πραγματοποιείται με δαπάνη του εισαγωγέα. Εάν οι δαπάνες αυτές δεν είναι δυνατόν να ανακτηθούν από τον εισαγωγέα, δύνανται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να ανακτώνται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο είναι υπεύθυνο για την επιχειρούμενη παράνομη εισαγωγή.

5.  Αν διαπιστωθεί στη συνέχεια ότι τα προϊόντα η παράδοση των οποίων έχει ανασταλεί ή τα οποία κρατούνται από τελωνειακές αρχές δεν παραβιάζουν την απαγόρευση του άρθρου 13, παράγραφος 1, οι τελωνειακές αρχές παραδίδουν τα προϊόντα στον παραλήπτη, με την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι τελωνειακές διατυπώσεις.

6.  Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για οποιαδήποτε απόφαση κατάσχεσης ή καταστροφής λαμβάνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 15

Εξαίρεση προσωπικών αποσκευών

Τα άρθρα 13 και 14 δεν ισχύουν για τα εμπορεύματα μη εμπορικού χαρακτήρα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών και που προορίζονται για προσωπική χρήση, εντός των ορίων που προβλέπονται για τις δασμολογικές απαλλαγές.

Άρθρο 16

Παύση ισχύος ή επανεξέταση της άδειας

1.  Στο πλαίσιο της επαρκούς προστασίας των νόμιμων συμφερόντων του κατόχου της άδειας, μια υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης που χορηγείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορεί να παύσει να ισχύει με απόφαση της αρμόδιας αρχής ή ενός από τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 17 εάν ο κάτοχος της άδειας δεν τηρεί τους όρους της.

Η αρμόδια αρχή δικαιούται να εξετάζει, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του κατόχου του δικαιώματος ή του κατόχου της άδειας, εάν έχουν τηρηθεί οι όροι της άδειας. Αυτή η εξέταση βασίζεται στην αποτίμηση που διενεργείται στη χώρα εισαγωγής, όπου ενδείκνυται.

2.  Η παύση ισχύος μιας άδειας που χορηγήθηκε δυνάμει του παρόντος κανονισμού κοινοποιείται στο Συμβούλιο για την TRIPs μέσω της Επιτροπής.

3.  Μετά την παύση ισχύος της άδειας, η αρμόδια αρχή ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που διορίζει το κράτος μέλος, δικαιούται να τάσσει εύλογο χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο κάτοχος της άδειας μεριμνά ώστε οποιοδήποτε προϊόν που έχει στην κατοχή, την επιμέλεια, την εξουσία ή τον έλεγχό του να επιστρέφεται, με δαπάνη του, στις χώρες που το χρειάζονται, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4, ή, άλλως, να διατίθεται όπως ορίζει η αρμόδια αρχή ή άλλος φορέας που ορίζει το κράτος μέλος, σε συνεννόηση με τον κάτοχο του δικαιώματος.

4.  Οσάκις η χώρα εισαγωγής κοινοποιεί ότι η ποσότητα του φαρμακευτικού προϊόντος έχει καταστεί ανεπαρκής για την ικανοποίηση των αναγκών της, η αρμόδια αρχή μπορεί, κατόπιν αίτησης του κατόχου της αδείας, να τροποποιεί τους όρους της αδείας, επιτρέποντας την παρασκευή και την εξαγωγή επιπλέον ποσοτήτων του προϊόντος στο βαθμό που απαιτείται για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της ενδιαφερόμενης χώρας εισαγωγής. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση του κατόχου της αδείας εξετάζεται σύμφωνα με την απλουστευμένη και ταχύτερη διαδικασία βάσει της οποίας δεν απαιτούνται οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφος 3, στοιχεία α) και β), υπό την προϋπόθεση ότι η αρχική υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης προσδιορίζεται από τον κάτοχο της αδείας. Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται το άρθρο 9, παράγραφος 1, όχι όμως και η παρέκκλιση βάσει του άρθρου 9, παράγραφος 2, δεν απαιτείται περαιτέρω απόδειξη διαπραγμάτευσης με τον κάτοχο του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι η ζητούμενη πρόσθετη ποσότητα δεν υπερβαίνει το 25% της χορηγηθείσας ποσότητας βάσει της αρχικής άδειας.

Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 9, παράγραφος 2, δεν απαιτείται απόδειξη διαπραγμάτευσης με τον κάτοχο του δικαιώματος.

Άρθρο 17

Ένδικα μέσα

1.  Ενστάσεις έναντι οποιασδήποτε απόφασης της αρμόδιας αρχής και διαφορές σχετικά με τη συμμόρφωση με τους όρους της άδειας, εξετάζονται από τον κατάλληλο φορέα που είναι υπεύθυνος δυνάμει του εθνικού δικαίου.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή ή/και ο φορέας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 έχουν την εξουσία να αποφασίζουν εάν η ένσταση κατά απόφασης χορήγησης υποχρεωτικής αδείας εκμετάλλευσης θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Άρθρο 18

Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών προϊόντων

1.  Εάν η αίτηση για υποχρεωτική άδεια εκμετάλλευσης αφορά φαρμακευτικό προϊόν, ο αιτών μπορεί να επικαλείται:

   α) τη διαδικασία επιστημονικής γνωμοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004, ή
   β) οιεσδήποτε παρόμοιες διαδικασίες βάσει του εθνικού δικαίου, όπως επιστημονικές γνώμες ή πιστοποιητικά εξαγωγής, με προορισμό αποκλειστικά τις αγορές εκτός της Κοινότητας.

2.  Εάν η αίτηση για οιαδήποτε από τις ανωτέρω διαδικασίες αφορά προϊόν που είναι κοινή ονομασία φαρμακευτικού προϊόντος αναφοράς για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δυνάμει του άρθρου 6 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, οι περίοδοι προστασίας που ορίζονται στο άρθρο 14, παράγραφος 11, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 και στο άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 5, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, δεν ισχύουν.

Άρθρο 19

Επανεξέταση

Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των ενδεικνυομένων σχεδίων τροποποίησης. Η έκθεση καλύπτει, ιδίως :

   α) την εφαρμογή του άρθρου 10, παράγραφος 9, σχετικά με τον προσδιορισμό της αποζημίωσης του κατόχου του δικαιώματος,
   β) την εφαρμογή της απλουστευμένης και ταχύτερης διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 16, παράγραφος 4,
   γ) την επάρκεια των απαιτήσεων βάσει του άρθρου 10, παράγραφος 5, προκειμένου να προλαμβάνεται στρέβλωση του εμπορίου, και
   δ) τη συμβολή του παρόντος κανονισμού στην εφαρμογή του συστήματος που θέσπισε η απόφαση.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε , στις …., στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) ΕΕ C 286 της 17.11.2005, σ. 4.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1.12.2005.
(4) ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1.
(5) ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/24/ΕΚ (ΕΕ L 136, 30.4.2004, σ. 85).


Καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών *
PDF 581kWORD 335k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου όσον αφορά τα κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών (COM(2005)0171 - C6-0195/2005 - 2005/0062(CNS))
P6_TA(2005)0455A6-0327/2005

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

‐   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0171)(1),

‐   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο εκλήθη να γνωμοδοτήσει από το Συμβούλιο (C6-0195/2005),

‐   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

‐   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

‐   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0327/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η γρίπη των πτηνών είναι μια σοβαρή, άκρως μολυσματική νόσος των πουλερικών και άλλων πτηνών η οποία προκαλείται από διαφόρους τύπους ιών της γρίπης. Οι ιοί αυτοί μπορούν επίσης να μεταδοθούν στα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των χοίρων και του ανθρώπου.
(1)  Η γρίπη των πτηνών είναι μια σοβαρή, άκρως μολυσματική νόσος των πουλερικών και άλλων πτηνών η οποία προκαλείται από διαφόρους τύπους ιών της γρίπης. Οι ιοί αυτοί μπορούν επίσης να μεταδοθούν στα θηλαστικά, συμπεριλαμβανομένων των χοίρων και του ανθρώπου, και θεωρούνται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας σοβαρή απειλή για την υγεία του ανθρώπου, επειδή ενέχουν την απειλή πρόκλησης πανδημίας γρίπης.
Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η μόλυνση με ορισμένα στελέχη των ιών της γρίπης με προέλευση τα πτηνά μπορεί να οδηγήσει σε επιδημικές εκρήξεις επιζωοτικών αναλογιών στα οικιακά πτηνά, προκαλώντας θανάτους και διαταραχές των πουλερικών σε τέτοια κλίμακα που μπορεί να απειλήσει ιδιαίτερα την κερδοφορία της πτηνοτροφίας στο σύνολό της. Οι ιοί της γρίπης των πτηνών μπορούν επίσης να προσβάλουν τον άνθρωπο και να απειλήσουν με σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
(7)  Η μόλυνση με ορισμένα στελέχη των ιών της γρίπης με προέλευση τα πτηνά μπορεί να οδηγήσει σε επιδημικές εκρήξεις επιζωοτικών αναλογιών στα οικιακά πτηνά, προκαλώντας θανάτους και διαταραχές των πουλερικών σε τέτοια κλίμακα που μπορεί να απειλήσει την πτηνοτροφία στο σύνολό της. Οι ιοί της γρίπης των πτηνών μπορούν επίσης να προσβάλουν τον άνθρωπο και η εκδήλωση πανδημίας γρίπης του ανθρώπου που θα προέρχεται από στέλεχος ιού γρίπης των πτηνών θεωρείται από την ΠΟΥ σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)
(7α) Τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν στήριξη για ενίσχυση της υλικοτεχνικής βοήθειας, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων όπου απαιτούνται, προς τις γειτονικές χώρες και τις χώρες που επλήγησαν από τη γρίπη των πτηνών για να τις βοηθήσουν να εντείνουν τις ικανότητες αξιολόγησης και περιορισμού του κινδύνου, ιδίως με τον εξοπλισμό των εργαστηρίων και τη χρήση επικυρωμένων και αξιόπιστων μεθοδολογιών, σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα, με την εκτεταμένη χρήση εμβολίων κατά των επιδημιών και τη στοχοθετημένη χρήση κατάλληλων φαρμάκων για την καταπολέμηση των ιών, με σκοπό τη διευκόλυνση της αξιόπιστης και αντικειμενικής, από εμπορικής άποψης, διαχείρισης των κινδύνων με βάση τη σχέση κόστους οφέλους.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 7β (νέα)
(7β) Τα κράτη μέλη πρέπει να στηρίξουν την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση μεταξύ μηχανισμών προσαρμογής των ιών, δηλ. της μετάλλαξης ή του ανασυνδυασμού και της αποτίμησης των κινδύνων και των οδών μετάδοσης από είδος σε είδος καθώς και των μεθοδολογιών, ιδίως με σκοπό την ανάπτυξη μακροπρόθεσμα διαθέσιμων εμβολίων ειδικών για συνδυασμούς υποτύπων ιών.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 7γ (νέα)
(7γ) Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ κτηνιατρικών αρχών και αρχών δημόσιας υγείας σχετικά με τη γρίπη που εμφανίζεται σε ανθρώπους και ζώα, και να περιλαμβάνει την εργαστηριακή παρακολούθηση που θα διασφαλίζεται σε διαρκή δημοσιονομική και αξιόπιστη νομική βάση καθώς και τη συμμετοχή κοινοτικών εργαστηριακών δομών αναφοράς που είναι εξίσου αρμόδιες και για τους δύο τομείς.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η κοινοτική νομοθεσία για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών πρέπει να δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να θεσπίζουν μέτρα καταπολέμησης της νόσου με ανάλογο και ευέλικτο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα επίπεδα κινδύνου που εγκυμονούν τα διάφορα στελέχη των ιών, τον πιθανό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των εν λόγω μέτρων στο γεωργικό και άλλους τομείς, ενώ, παράλληλα, να εξασφαλίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση της νόσου είναι τα καταλληλότερα.
(9)  Η κοινοτική νομοθεσία για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών πρέπει να δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να θεσπίζουν μέτρα καταπολέμησης της νόσου με ανάλογο και ευέλικτο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα επίπεδα κινδύνου που εγκυμονούν τα διάφορα στελέχη των ιών, τον πιθανό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των εν λόγω μέτρων στον γεωργικό καθώς και σε άλλους τομείς, ενώ, παράλληλα, να εξασφαλίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση της νόσου είναι τα πλέον κατάλληλα και δεόντως συντονισμένα.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)
(9α) Η αντιμετώπιση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών πρέπει να οργανώνεται σύμφωνα με διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και σε στενή συνεργασία με τους κατάλληλους διεθνείς φορείς (π.χ. την ΠΟΥ, τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας( FAO) και τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την υγεία των ζώων(ΟΙΕ)).
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 9β (νέα)
(9β) Η αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών καθώς και μιας ενδεχόμενης πανδημίας γρίπης έχει διασυνοριακές διαστάσεις και επομένως απαιτείται η κατάρτιση σχεδίων ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης για την προστασία της δημόσιας υγείας καθώς και της υγείας των ζώων.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Με σκοπό την πρόληψη και την πρόβλεψη των προβλημάτων δημόσιας υγείας που μπορεί να θέσει η γρίπη των πτηνών, πρέπει να επιδιώκεται αποτελεσματική επικοινωνία και στενή συνεργασία μεταξύ των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να μπορούν επίσης να λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας του ανθρώπου, όταν απαιτείται.
(10)  Με σκοπό την πρόληψη και την πρόβλεψη των προβλημάτων δημόσιας υγείας που μπορεί να θέσει η γρίπη των πτηνών, η αποτελεσματική και συντονισμένη επικοινωνία για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του κοινού και η στενή συνεργασία μεταξύ των κτηνιατρικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στα κράτη μέλη είναι απολύτως αναγκαίες ούτως ώστε οι αρμόδιες αρχές να μπορούν επίσης να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και να εξασφαλίζουν τον συντονισμό αυτών των μέτρων και των σχεδίων ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να προβλέπουν πόρους και ταχέως αποτελεσματικές δράσεις στην περίπτωση επιδημίας.
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 10α (νέα)
(10α) Προς μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και ελαχιστοποίηση του κόστους η Κοινότητα και τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν από κοινού τη μεταναστευτική συμπεριφορά των αγρίων πτηνών και να μελετούν το μέγεθος της απειλής την οποία συνιστούν όσον αφορά την εξάπλωση της γρίπης των πτηνών στην ΕΕ και άλλες περιοχές όπου υφίσταται αυτό το ενδεχόμενο.
Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 10β (νέα)
(10β) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη πρέπει να βοηθούν τρίτα κράτη που αντιμετωπίζουν εμφανίσεις εστιών της γρίπης των πτηνών να καταπολεμήσουν τη νόσο. Στα εν λόγω κράτη πρέπει να παρέχεται βοήθεια υπό μορφήν εμπειρογνωμοσύνης και χρηματοδότησης μέσω των καταλλήλων προγραμμάτων σε στενή συνεργασία με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς (FAO, ΟΙΕ και ΠΟΥ).
Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Ενόψει της δυνατότητας των ιών της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας να μεταλλάσσονται σε ιούς της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την έγκαιρη ανίχνευση της μόλυνσης των πουλερικών, με στόχο τη γρήγορη αντίδραση και τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σύστημα ενεργού παρακολούθησης η οποία θα πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη. Η παρακολούθηση πρέπει να ακολουθεί γενικές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες πρέπει να χαράσσονται με βάση τις νέες γνώσεις και εξελίξεις στον τομέα.
(11)  Ενόψει της δυνατότητας των ιών της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας να μεταλλάσσονται σε ιούς της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την έγκαιρη ανίχνευση της μόλυνσης των πουλερικών και άλλων ζώων καθώς και των ανθρώπων, με στόχο τη γρήγορη αντίδραση και τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σύστημα ενεργού παρακολούθησης, η οποία θα πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη. Η παρακολούθηση πρέπει να ακολουθεί γενικές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες πρέπει να χαράσσονται με βάση τις νέες γνώσεις και εξελίξεις στον τομέα.
Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)
(11α) Η Επιτροπή πρέπει να συντονίζει και να παρακολουθεί την επιστημονική έρευνα στην ανάπτυξη νέων εμβολίων κατά της γρίπης των πτηνών στα κράτη μέλη με σκοπό την ενθάρρυνση των επιστημόνων να αναπτύξουν εμβόλια τα οποία:
a) καλύπτουν πολλαπλά στελέχη της γρίπης των πτηνών,
β) είναι αποτελεσματικά για όλα τα σχετικά είδη πτηνών, και
γ) χορηγούνται δια της στοματικής οδού.
Προφορική τροπολογία
Αιτιολογική σκέψη 11β (νέα)
(11β) Οι κυνηγοί στην Ευρώπη πρέπει να ενθαρρύνονται να επικουρούν τον έλεγχο των κρουσμάτων της γρίπης των πτηνών στα άγρια πτηνά ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές εφόσον υποψιάζονται ότι τα πτηνά μπορεί να είναι μολυσμένα.
Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Οποιαδήποτε υπόνοια για λοίμωξη από τη γρίπη των πτηνών που μπορεί να ανακύψει από κλινικές ή εργαστηριακές έρευνες ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που οδηγεί στην υπόνοια παρουσίας λοίμωξης πρέπει να κινητοποιεί αμέσως επίσημες έρευνες κατά τρόπον ώστε να μπορεί να αναλαμβάνεται ταχεία και αποτελεσματική δράση, κατά περίπτωση. Τα μέτρα αυτά πρέπει να ενισχύονται μόλις επιβεβαιώνεται η παρουσία λοίμωξης, ώστε να επιτυγχάνεται η εξολόθρευση των πτηνών των εκμεταλλεύσεων που έχουν μολυνθεί και εκείνων που κινδυνεύουν να μολυνθούν.
(12)  Οποιαδήποτε υπόνοια για λοίμωξη από τη γρίπη των πτηνών που μπορεί να ανακύψει από κλινικές ή εργαστηριακές έρευνες ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία που οδηγεί στην υπόνοια παρουσίας λοίμωξης πρέπει να κινητοποιεί αμέσως επίσημες έρευνες κατά τρόπον ώστε να μπορεί να αναλαμβάνεται ταχεία και αποτελεσματική δράση, αυτομάτως, ως τμήμα του συστήματος ταχείας αντιμετώπισης της ΕΕ όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην τροφική αλυσίδα. Τα μέτρα αυτά πρέπει να ενισχύονται μόλις επιβεβαιώνεται η παρουσία λοίμωξης, ώστε να επιτυγχάνεται η εξολόθρευση των πτηνών των εκμεταλλεύσεων που έχουν μολυνθεί και εκείνων που κινδυνεύουν να μολυνθούν. Οι επίσημες έρευνες πρέπει να περιλαμβάνουν κλινικές ή εργαστηριακές έρευνες για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.
Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Σε περίπτωση ανίχνευσης λοίμωξης από τον ιό της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας ή σε περίπτωση ορολογικών αποδεικτικών στοιχείων λοίμωξης, όπου η παρουσία του ιού δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με δοκιμές απομόνωσης του ιού, τα μέτρα καταπολέμησης μπορεί να διαφέρουν από εκείνα που πρέπει να εφαρμόζονται στην περίπτωση ανίχνευσης του ιού της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου που εγκυμονούν οι δύο αυτές περιπτώσεις.
(13)  Σε περίπτωση ανίχνευσης λοίμωξης από τον ιό της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας ή σε περίπτωση ορολογικών αποδεικτικών στοιχείων λοίμωξης, όπου η παρουσία του ιού δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με δοκιμές απομόνωσης του ιού, τα μέτρα καταπολέμησης πρέπει να διαφέρουν από εκείνα που πρέπει να εφαρμόζονται στην περίπτωση ανίχνευσης του ιού της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών επιπέδων κινδύνου που εγκυμονούν οι δύο αυτές περιπτώσεις.
Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Τα μέτρα καταπολέμησης της νόσου, ιδίως δε η οριοθέτηση απαγορευμένων ζωνών, πρέπει επίσης να κλιμακώνονται, λαμβανομένων υπόψη της πυκνότητας του πληθυσμού των πουλερικών καθώς επίσης και άλλων παραγόντων κινδύνου στην περιοχή στην οποία ανιχνεύθηκε η λοίμωξη.
(14)  Τα μέτρα καταπολέμησης της νόσου, ιδίως δε η οριοθέτηση απαγορευμένων ζωνών, πρέπει επίσης να κλιμακώνονται, λαμβανομένων υπόψη της πυκνότητας του πληθυσμού των πουλερικών καθώς επίσης και άλλων παραγόντων κινδύνου στην περιοχή στην οποία ανιχνεύθηκε η λοίμωξη, όπως η εγγύτητα σε ύδατα, που προσελκύουν μεταναστευτικά πτηνά.
Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Ο εμβολιασμός κατά της γρίπης των πτηνών μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο, το οποίο συμπληρώνει τα μέτρα καταπολέμησης της νόσου, και να αποφευχθούν οι μαζικές θανατώσεις των πουλερικών και των πτηνών γενικότερα. Οι υπάρχουσες γνώσεις δείχνουν ότι ο εμβολιασμός μπορεί να είναι χρήσιμος όχι μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αλλά επίσης και για την πρόληψη της νόσου σε περιπτώσεις υψηλότερου κινδύνου εισαγωγής ιών της γρίπης των πτηνών από τη φύση και άλλες πηγές. Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει πρόβλεψη τόσο για εμβολιασμό έκτακτης ανάγκης όσο και για προληπτικό εμβολιασμό.
(17)  Οι έλεγχοι, οι τυχαίες δοκιμασίες διάγνωσης στα ζώα και ο εμβολιασμός κατά της γρίπης των πτηνών μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό μέσο, το οποίο συμπληρώνει τα μέτρα καταπολέμησης της νόσου, και να αποφευχθούν οι μαζικές θανατώσεις των πουλερικών και των πτηνών γενικότερα. Οι υπάρχουσες γνώσεις δείχνουν ότι ο εμβολιασμός μπορεί να είναι χρήσιμος όχι μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αλλά επίσης και για την πρόληψη της νόσου σε περιπτώσεις υψηλότερου κινδύνου εισαγωγής ιών της γρίπης των πτηνών από τη φύση και άλλες πηγές. Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει πρόβλεψη για ελέγχους, τυχαίες δοκιμές διάγνωσης στα ζώα τόσο για εμβολιασμό έκτακτης ανάγκης όσο και για προληπτικό εμβολιασμό.
Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)
(18α) Η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει κατά τον βέλτιστο τρόπο τα διαθέσιμα κονδύλια για την ανάπτυξη εμβολίων και μεθόδων δοκιμής. Αυτή η έρευνα πρέπει να συμβαδίζει με τη στρατηγική DIVA και να στοχεύει στη διευκόλυνση του ελέγχου της νόσου και της πώλησης των προϊόντων που προέρχονται από εμβολιασμένα ζώα.
Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν αποθέματα εμβολίου κατά της γρίπης των πτηνών, ώστε να χρησιμοποιούνται για τα πουλερικά και άλλα πτηνά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
(19)  Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διαθέτουν αποθέματα εμβολίου κατά της γρίπης των πτηνών, ώστε να χρησιμοποιούνται για τα πουλερικά και άλλα πτηνά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)
(19α) Για να περιορισθεί η επιβάρυνση που αντιπροσωπεύει για τον προϋπολογισμό της ΕΕ η οικονομική ενίσχυση των κρατών μελών μέσω της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να παρέχει στο κοινό αντικειμενική ενημέρωση σχετικά με την απουσία κινδύνων από την κατανάλωση κρέατος που προέρχεται από εμβολιασμένα ζώα, δεδομένου ότι, εφόσον ο εμβολιασμός έχει διενεργηθεί ορθά, αυτοί δεν διαφέρουν από τους κινδύνους που είναι σύμφυτοι με την κατανάλωση κρέατος προερχόμενου από μη εμβολιασμένα ζώα.
Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις που θα εγγυώνται τη χρησιμοποίηση εναρμονισμένων διαδικασιών και μεθόδων για τη διάγνωση της γρίπης των πτηνών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ενός κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς καθώς και εργαστηρίων αναφοράς στα κράτη μέλη.
(20)  Θα πρέπει να θεσπιστούν και να υλοποιηθούν επειγόντως διατάξεις οι οποίες θα διασφαλίζουν τη χρησιμοποίηση εναρμονισμένων διαδικασιών και μεθόδων για τη διάγνωση της γρίπης των πτηνών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς καθώς και εργαστηρίων αναφοράς στα κράτη μέλη και τα γειτονικά με την ΕΕ κράτη.
Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 20α (νέα)
(20α) Πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις για την εξασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς, των εργαστηρίων αναφοράς στα κράτη μέλη και των αντίστοιχων εργαστηρίων για την γρίπη που προσβάλλει τον άνθρωπο (δηλ. το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τη γρίπη που προσβάλλει τον άνθρωπο και τα εθνικά εργαστήρια για τη γρίπη που προσβάλλει τον άνθρωπο όπως αυτά εμφαίνονται στο Παράρτημα VIII, σημείο 2, στοιχείο γ), σημείο (v)).
Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 20β (νέα)
(20β) Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν βελτίωση της συνεργασίας και ένταση των προσπαθειών στο πεδίο της ανάπτυξης εμβολίων και μεθόδων δοκιμής.
Τροπολογία 24
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη που να εξασφαλίζει το αναγκαίο επίπεδο προετοιμασίας από πλευράς των κρατών μελών, προκειμένου να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά καταστάσεις έκτακτης ανάγκης οφειλόμενες σε μία ή περισσότερες εστίες της γρίπης των πτηνών, ιδίως δε με την κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης και τη δημιουργία κέντρων ελέγχου. Τα εν λόγω σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη των κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που εγκυμονεί η γρίπη των πτηνών στους εργαζομένους στον τομέα των πουλερικών και στο υπόλοιπο σχετικό προσωπικό.
(21)  Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη που να εξασφαλίζει το αναγκαίο επίπεδο προετοιμασίας από πλευράς των κρατών μελών, προκειμένου να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά καταστάσεις έκτακτης ανάγκης οφειλόμενες σε μία ή περισσότερες εστίες της γρίπης των πτηνών, ιδίως δε με την κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης και τη δημιουργία συντονισμένων κέντρων ελέγχου. Η εν λόγω πρόβλεψη ανάγκης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία που εγκυμονεί η γρίπη των πτηνών στους εργαζομένους στον τομέα των πουλερικών και στο υπόλοιπο σχετικό προσωπικό καθώς και τα εθνικά σχέδια ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πανδημίας γρίπης.
Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη 21α (νέα)
(21α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν σχέδιο δράσης και υποστήριξης για τα κράτη που δεν είναι γειτονικά της ΕΕ όπου έχουν εμφανισθεί εστίες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο όσον αφορά την εμφάνιση της νόσου στην Ευρώπη.
Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη 21β (νέα)
(21β) Είναι απαραίτητο βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 851/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ)1 η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργάζονται με το Κέντρο για τα μέτρα καταπολέμησης της γρίπης των πτηνών καθώς και για τα σχέδια ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης.
_______________
1ΕΕ L 142 της 30.4.2004, σ. 1.
Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη 21γ (νέα)
(21γ) Η Επιτροπή πρέπει να επιδιώξει από κοινού με τα κράτη μέλη να εναρμονίσει την κατανομή του κόστους μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων και του αγροτικού τομέα στο πλαίσιο του μεριδίου του κράτους μέλους στη συγχρηματοδότηση του κόστους της εκδήλωσης εστιών μολυσματικών νόσων των ζώων.
Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη 21δ (νέα)
(21δ) Για να περιορισθεί η επιβάρυνση που αντιπροσωπεύει για τον προϋπολογισμό της ΕΕ η οικονομική ενίσχυση των κρατών μελών μέσω της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στην προτροπή των παραγόντων εντός της αλυσίδας παραγωγής κρέατος να δεσμευθούν να συνεργάζονται στον τομέα της πώλησης χωρίς διακρίσεις του κρέατος που προέρχεται από εμβολιασμένα ζώα.
Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη 21ε (νέα)
(21ε) Για να περιορισθεί η επιβάρυνση που αντιπροσωπεύει για τον προϋπολογισμό της ΕΕ η οικονομική ενίσχυση των κρατών μελών μέσω της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια τροποποίησης των ρυθμίσεων του ΟΙΕ, όσον αφορά τους εμπορικούς περιορισμούς όταν διενεργείται εμβολιασμός.
Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Αν ανιχνευθεί η γρίπη των πτηνών κατά τη διάρκεια της εισαγωγής σε εγκαταστάσεις ή σε κέντρο καραντίνας, όπως προβλέπεται στην απόφαση 2000/666/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2000, για καθορισμό των υγειονομικών όρων και των όρων κτηνιατρικής πιστοποίησης για εισαγωγή πτηνών άλλων πλην των πουλερικών και για καθορισμό των συνθηκών της περιόδου απομόνωσης (καραντίνας), πρέπει να αναφέρεται στην Επιτροπή. Ωστόσο, δεν θα ήταν σκόπιμο να γίνεται σχετική αναφορά, όπως προβλέπει η οδηγία 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1982 για την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων μέσα στην Κοινότητα, σε περιπτώσεις εμφάνισης εστιών στα κράτη μέλη.
(22)  Σε περίπτωση ανίχνευσης γρίπης των πτηνών κατά τη διάρκεια της εισαγωγής σε εγκαταστάσεις ή σε κέντρο καραντίνας, όπως προβλέπεται στην απόφαση 2000/666/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2000, για καθορισμό των υγειονομικών όρων και των όρων κτηνιατρικής πιστοποίησης για εισαγωγή πτηνών άλλων πλην των πουλερικών και για καθορισμό των συνθηκών της περιόδου απομόνωσης (καραντίνας), πρέπει να αναφέρεται στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τους ελέγχους τους επί των νομίμων καθώς και παρανόμων εισαγωγών άγριων πτηνών για να μειώσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών μέσω των εισαγωγών αγρίων πτηνών. Ωστόσο, δεν θα ήταν σκόπιμο να γίνεται σχετική αναφορά, όπως προβλέπει η οδηγία 82/894/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1982 για την κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων μέσα στην Κοινότητα, σε περιπτώσεις εμφάνισης εστιών στα κράτη μέλη.
Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Ο καθαρισμός και η απολύμανση πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινοτικής πολιτικής για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών. Τα υλικά απολύμανσης πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά.
(23)  Ο καθαρισμός και η απολύμανση πρέπει να αποτελούν ένα από τα αναπόσπαστα τμήματα της κοινοτικής πολιτικής για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών. Τα υλικά απολύμανσης πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά.
Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Η παρούσα οδηγία ορίζει τα ελάχιστα μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση που παρουσιαστούν εστίες της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά και σε άλλα πτηνά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να προβαίνουν σε αυστηρότερες διοικητικές και υγειονομικές ενέργειες στον τομέα τον οποίο καλύπτει η παρούσα οδηγία. Επιπλέον, η παρούσα οδηγία προβλέπει ότι οι αρχές των κρατών μελών μπορούν να εφαρμόζουν μέτρα ανάλογα προς τον κίνδυνο για την υγεία που εγκυμονούν οι διάφορες περιπτώσεις της νόσου.
(29)  Η παρούσα οδηγία ορίζει τα ελάχιστα μέτρα καταπολέμησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση που παρουσιαστούν εστίες της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά και σε άλλα πτηνά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να προβαίνουν σε αυστηρότερες διοικητικές και υγειονομικές ενέργειες στον τομέα τον οποίο καλύπτει η παρούσα οδηγία. Επιπλέον, η παρούσα οδηγία προβλέπει ότι οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα ανάλογα προς τον κίνδυνο για την υγεία που εγκυμονούν οι διάφορες περιπτώσεις της νόσου.
Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και σκόπιμο για την επίτευξη του βασικού στόχου, δηλ. να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη του τομέα των πουλερικών και να προωθηθεί η προστασία της υγείας των ζώων, να θεσπισθούν κανόνες για ειδικά μέτρα και ελάχιστα μέτρα που θα έχουν ως στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών. Η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 5 της Συνθήκης.
(30)  Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, είναι αναγκαίο και σκόπιμο για την επίτευξη του βασικού στόχου, δηλ. να προωθηθεί η προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων καθώς και να εξασφαλισθεί η ανάπτυξη του τομέα των πουλερικών, να θεσπισθούν κανόνες για ειδικά μέτρα και ελάχιστα μέτρα που θα έχουν ως στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών. Η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 5 της Συνθήκης.
Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη 32α (νέα)
(32α) Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τις απειλές επιζωοτιών και επιδημιών χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα.
Τροπολογία 35
Άρθρο 3, σημείο 7, στοιχείο βα) (νέο)
βα) για επιστημονικούς σκοπούς ή σκοπούς που σχετίζονται με τη διατήρηση απειλούμενων ειδών ή επισήμως καταχωρημένων σπάνιων ειδών πουλερικών ή άλλων πτηνών, όπως σε ένα τσίρκο, ζωολογικό κήπο ή πάρκο άγριων ζώων·
Τροπολογία 36
Άρθρο 3, σημείο 15, στοιχείο β)
β) στην περίπτωση δεύτερης και επόμενων εστιών γρίπης των πτηνών, οποιαδήποτε πουλερικά ή άλλα πτηνά στα οποία τα κλινικά σημεία, οι μεταθανάτιες κακώσεις ή αντιδράσεις σε εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιούνται σε εγκεκριμένα εργαστήρια σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 51 παράγραφος 3 ("εγκεκριμένο εργαστήριο') συμφωνούν με τη διάγνωση της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής·
β) στην περίπτωση δεύτερης και επόμενων εστιών γρίπης των πτηνών, οποιαδήποτε πουλερικά ή άλλα πτηνά στα οποία κλινικά σημεία ή οι μεταθανάτιες κακώσεις ή αντιδράσεις σε εργαστηριακές δοκιμές που πραγματοποιούνται σε εγκεκριμένα εργαστήρια σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 51, παράγραφος 3 ("εγκεκριμένο εργαστήριο') συμφωνούν με τη διάγνωση της γρίπης των πτηνών σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής·
Τροπολογία 37
Άρθρο 3, σημείο 30
30. "εστία": μια εκμετάλλευση για την οποία η γρίπη των πτηνών έχει επιβεβαιωθεί από την αρμόδια αρχή·
30. "εστία": μια εκμετάλλευση που περιέχει πουλερικά και άλλα πτηνά για την οποία η γρίπη των πτηνών έχει επιβεβαιωθεί από την αρμόδια αρχή·
Τροπολογία 38
Άρθρο 3, σημείο 35
35. "σφάγια": πουλερικά ή άλλα πτηνά που πέθαναν ή θανατώθηκαν.
35. "σφάγια": πουλερικά ή άλλα πτηνά που πέθαναν ή θανατώθηκαν επειδή υπήρχε υπόνοια ή επιβεβαίωση εκδήλωσης της γρίπης των πτηνών·
Τροπολογία 125
Άρθρο 3, σημείο 35α (νέο)
35α. "κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας": μέτρα που προορίζονται να μειώσουν τον κίνδυνο εξαπλώσεως των μολυσματικών παραγόντων·
Τροπολογία 39
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α)
α) ανιχνεύουν τον επιπολασμό των λοιμώξεων από τους υποτύπους Η5 και Η7 του ιού της γρίπης των πτηνών σε διάφορα είδη πουλερικών
α) ανιχνεύουν τον επιπολασμό των λοιμώξεων από τους υποτύπους Η5 και Η7 του ιού της γρίπης των πτηνών σε διάφορα είδη πουλερικών και θηλαστικών·
Τροπολογία 40
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο αα) (νέο)
αα) διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν και διενεργούν τυχαίες δοκιμές·
Τροπολογία 41
Άρθρο 4, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για την εφαρμογή των ετήσιων προγραμμάτων παρακολούθησης.
Τροπολογία 42
Άρθρο 5, παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν την άμεση υποβολή έκθεσης στην αρμόδια αρχή για κάθε περίπτωση μολυσμένων πουλερικών, μολυσμένων άλλων πτηνών ή πουλερικών ή άλλων πτηνών για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν μολυνθεί.
1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν την άμεση υποβολή έκθεσης στην αρμόδια αρχή για κάθε περίπτωση μολυσμένων πουλερικών, άλλων μολυσμένων πτηνών ή πουλερικών ή άλλων πτηνών για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν μολυνθεί ανεξαρτήτως της υποτιθέμενης φύσης ή παθογένειας του ιού που προκάλεσε τη μόλυνση.
Τροπολογία 43
Άρθρο 5, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Η Επιτροπή υποβάλλει προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων συνοπτικά στοιχεία της υποβολής εκθέσεων και κοινοποιήσεων του Παραρτήματος ΙΙ.
Τροπολογία 44
Άρθρο 6, παράγραφος 4
4.  Εάν από την επιδημιολογική έρευνα προκύπτει ότι η γρίπη των πτηνών ενδέχεται να έχει εξαπλωθεί από ή προς άλλα κράτη μέλη, η Επιτροπή και τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνονται αμέσως σχετικά με τα αποτελέσματα όλων των πορισμάτων της έρευνας.
4.  Εάν από την επιδημιολογική έρευνα προκύπτει ότι η γρίπη των πτηνών ενδέχεται να έχει εξαπλωθεί από ή προς άλλα κράτη μέλη, η Επιτροπή και τα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη καθώς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ενημερώνονται αμέσως σχετικά με τα αποτελέσματα όλων των πορισμάτων της έρευνας.
Τροπολογία 45
Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο β)
β) καταρτίζεται κατάλογος του κατά προσέγγιση αριθμού πουλερικών ή άλλων πτηνών και όλων των οικιακών θηλαστικών που πάσχουν ήδη από τη νόσο, είναι νεκρά ή ενδέχεται να έχουν μολυνθεί σε κάθε κατηγορία στην εκμετάλλευση· ο κατάλογος ενημερώνεται καθημερινά προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εκκολάψεις και οι θάνατοι κατά τη διάρκεια της περιόδου της πιθανής εστίας και διαβιβάζεται, εφόσον ζητηθεί, στην αρμόδια αρχή.
β) καταρτίζεται κατάλογος του κατά προσέγγιση αριθμού πουλερικών ή άλλων πτηνών και όλων των οικιακών θηλαστικών που πάσχουν ήδη από τη νόσο, είναι νεκρά ή ενδέχεται να έχουν μολυνθεί σε κάθε κατηγορία στην εκμετάλλευση· ο κατάλογος ενημερώνεται καθημερινά προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εκκολάψεις, οι γεννήσεις και οι θάνατοι κατά τη διάρκεια της περιόδου της πιθανής εστίας και διαβιβάζεται, εφόσον ζητηθεί, στην αρμόδια αρχή.
Τροπολογία 46
Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο (στ)
στ) δεν επιτρέπεται η έξοδος αβγών από την εκμετάλλευση, με εξαίρεση τα αβγά που συμπεριλαμβάνουν αβγά για εκκόλαψη και για τα οποία έχει δοθεί άδεια από την αρμόδια αρχή να αποσταλούν απευθείας σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αβγού, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο II τμήμα X του παραρτήματος III του κανονισμού (EΚ) αριθ. 853/2004, και να μεταποιηθούν σύμφωνα με το κεφάλαιο IX του παραρτήματος II του κανονισμού (EΚ) αριθ. 852/2004·όταν η αρμόδια αρχή χορηγεί τέτοια άδεια, αυτή υπόκειται στους όρους που ορίζονται στο παράρτημα III της παρούσας οδηγίας·
στ) δεν επιτρέπεται η έξοδος αβγών από την εκμετάλλευση·
Τροπολογία 47
Άρθρο 10, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο
2.  Μπορεί να επιβληθεί προσωρινός περιορισμός στις μετακινήσεις των πουλερικών, άλλων πτηνών και αβγών και η μετακίνηση των οχημάτων που σχετίζονται με τον τομέα των πουλερικών σε μεγάλη περιοχή ή σε ολόκληρο το κράτος μέλος.
2.  Μπορεί να επιβληθεί προσωρινός περιορισμός στις μετακινήσεις των πουλερικών, άλλων πτηνών και αβγών και η μετακίνηση των οχημάτων που σχετίζονται με τον τομέα των πουλερικών σε μεγάλη περιοχή ή σε ολόκληρο το κράτος μέλος, εν αναμονή της διεξαγωγής της επιδημιολογικής έρευνας και αποκτήσεως των εργαστηριακών αποτελεσμάτων που εκκρεμούν.
Τροπολογία 48
Άρθρο 10, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο
Εντούτοις, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων μπορεί να περιοριστεί μόνο στα πουλερικά για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί και στις μονάδες παραγωγής τους.
Διαγράφεται
Τροπολογία 49
Άρθρο 11, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο
2.  Όλα τα πουλερικά και άλλα πτηνά για τα οποία έχει επιβεβαιωθεί η ΓΠΥΠ στην εκμετάλλευση θανατώνονται χωρίς καθυστέρηση με επίσημη εποπτεία. Η θανάτωση πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών, ιδίως κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή της θανάτωσης και σύμφωνα με την οδηγία 93/119/EΟΚ.
2.  Όλα τα πουλερικά και άλλα πτηνά στην εκμετάλλευση στην οποία έχει επιβεβαιωθεί η ΓΠΥΠ θανατώνονται χωρίς καθυστέρηση με επίσημη εποπτεία. Η θανάτωση πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών, ιδίως κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή της θανάτωσης και σύμφωνα με την οδηγία 93/119/EΚ.
Τροπολογία 50
Άρθρο 11, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο
Εντούτοις, η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγήσει άδειες για τα επιτραπέζια αβγά να αποσταλούν απευθείας σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αβγού, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο II του τμήματος X του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και να μεταποιηθούν σύμφωνα με το κεφάλαιο XI του παραρτήματος II του κανονισμού (EΚ) αριθ. 852/2004. Οι άδειες αυτές υπόκεινται στους όρους του παραρτήματος III της παρούσας οδηγίας.
Διαγράφεται
Τροπολογία 51
Άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο β)
β) πρέπει να υπόκεινται σε περαιτέρω παρακολούθηση και έλεγχο σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής μέχρις ότου οι εργαστηριακές δοκιμές καταδείξουν ότι δεν παρουσιάζουν πλέον σημαντικό κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της ΓΠΥΠ·
β) πρέπει να υπόκεινται σε περαιτέρω παρακολούθηση και έλεγχο σύμφωνα με το εγχειρίδιο διαγνωστικής και δεν μεταφέρονται από τις εγκαταστάσεις καταγωγής τους μέχρις ότου οι εργαστηριακές δοκιμές καταδείξουν ότι δεν παρουσιάζουν πλέον σημαντικό κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της ΓΠΥΠ·
Τροπολογία 52
Άρθρο 16, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Αμέσως μετά την εμφάνιση εστίας ΓΠΥΠ σε εκμετάλλευση πουλερικών πλην των εμπορικού χαρακτήρα εκμεταλλεύσεων πουλερικών, η αρμόδια αρχή μπορεί να ορίσει ζώνη προστασίας και ζώνη παρακολούθησης βάσει αποτιμήσεως του κινδύνου και λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα V.
Τροπολογία 53
Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο γ)
γ) την τοποθεσία και τη γειτνίαση των εκμεταλλεύσεων·
γ) την τοποθεσία, τη γειτνίαση και τη συγκέντρωση των εκμεταλλεύσεων και τη συγκέντρωση των πουλερικών·
Τροπολογία 54
Άρθρο 16, παράγραφος 2, στοιχείο ε)
ε) τις εγκαταστάσεις και το διαθέσιμο προσωπικό για τον έλεγχο οποιασδήποτε μετακίνησης, εντός των ζωνών προστασίας και παρακολούθησης, των πουλερικών και άλλων πτηνών, των σφαγίων τους, κοπριάς, στρωμνής ή χρησιμοποιημένων αποβλήτων, ιδιαίτερα εάν τα πουλερικά ή άλλα πτηνά που πρέπει να θανατωθούν και να διατεθούν πρέπει να μετακινηθούν από την εκμετάλλευση καταγωγής τους.
Διαγράφεται
Τροπολογία 55
Άρθρο 16, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Εάν η εμφάνιση εστίας ΓΠΥΠ περιορίζεται σε μη εμπορική εκμετάλλευση/εκμετάλλευση οικιακών πτηνών, τσίρκο, ζωολογικό κήπο, κατάστημα οικιακών πτηνών, πάρκο άγριων ζώων ή περιφραγμένη περιοχή όπου διατηρούνται άλλα πτηνά για επιστημονικούς σκοπούς ή σκοπούς που συνδέονται με τη διατήρηση απειλούμενων ειδών ή επισήμως καταχωρημένων σπανίων ειδών άλλων πτηνών και όπου δεν περιέχονται πουλερικά, η αρμόδια αρχή μπορεί, μετά τη διενέργεια κτηνιατρικής αποτιμήσεως του κινδύνου μπορεί να προβεί, στον βαθμό που επιβάλλεται, σε παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των Τμημάτων 3 έως 5 σχετικά με τη θέσπιση της ζώνης προστασίας και της ζώνης παρακολούθησης και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται εντός αυτών υπό τον όρο ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις δεν διακυβεύουν τον έλεγχο της νόσου.
Τροπολογία 56
Άρθρο 16, παράγραφος 3
3.  Η αρμόδια αρχή μπορεί να οριοθετήσει περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες γύρω ή πλησίον των ζωνών προστασίας και παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2.
3.  Εάν η αρμόδια αρχή διαθέτει στοιχεία ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης της ΓΠΥΠ μπορεί να μην περιορισθεί εντός των ζωνών προστασίας και παρακολούθησης, μπορεί να οριοθετήσει περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες γύρω ή πλησίον των ζωνών προστασίας και παρακολούθησης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2.
Τροπολογία 57
Άρθρο 16, παράγραφος 4
4.  Αν μια ζώνη προστασίας, παρακολούθησης ή περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη καλύπτει τις επικράτειες διαφόρων κρατών μελών, οι αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών συνεργάζονται για την οριοθέτηση της ζώνης.
4.  Αν μια ζώνη προστασίας, παρακολούθησης ή περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη καλύπτει τις επικράτειες διαφόρων κρατών μελών, οι αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών πρέπει να συνεργαστούν για την οριοθέτηση της ζώνης. Η παρούσα διάταξη πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στα γειτονικά της ΕΕ κράτη.
Τροπολογία 58
Άρθρο 19, στοιχείο η)
η) τηρούνται αρχεία όλων των ατόμων που επισκέπτονται τις εκμεταλλεύσεις από τον ιδιοκτήτη τους, προκειμένου να διευκολυνθούν η παρακολούθηση και ο έλεγχος της νόσου, και τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια αρχή.
η) τηρούνται αρχεία όλων των ατόμων που επισκέπτονται τις εκμεταλλεύσεις ή σαφώς οριοθετημένες περιοχές εντός μη εμπορικής εκμεταλλεύσεως όπου ευρίσκονται δέσμια πτηνά, π.χ. ζωολογικοί κήποι ή πάρκα αγρίων ζώων, από τον ιδιοκτήτη τους, προκειμένου να διευκολυνθούν η παρακολούθηση και ο έλεγχος της νόσου, και τα αρχεία αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν από την αρμόδια αρχή.
Τροπολογία 59
Άρθρο 23, εισαγωγική φράση
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει την απευθείας μεταφορά πουλερικών για άμεση σφαγή υπό τους ακόλουθους όρους:
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει, με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη και του ορισθέντος σφαγείου, την απευθείας μεταφορά πουλερικών για άμεση σφαγή υπό τους ακόλουθους όρους:
Τροπολογία 60
Άρθρο 24, παράγραφος 1, εισαγωγική φράση
1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την απευθείας μεταφορά νεοσσών μιας ημέρας, σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της εκμετάλλευσης αυτής στο ίδιο κράτος μέλος στην οποία δεν βρίσκονται άλλα πουλερικά, κατά προτίμηση εκτός των ζωνών προστασίας και παρακολούθησης, υπό τους ακόλουθους όρους:
1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την απευθείας μεταφορά νεοσσών μιας ημέρας, σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της εκμετάλλευσης αυτής στο ίδιο κράτος μέλος στην οποία δεν βρίσκονται άλλα πουλερικά, εκτός εάν το έχει επιτρέψει ρητά η αρμόδια αρχή, κατά προτίμηση εκτός των ζωνών προστασίας και παρακολούθησης, υπό τους ακόλουθους όρους:
Τροπολογία 61
Άρθρο 25, εισαγωγική φράση
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την απευθείας μεταφορά πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της εκμετάλλευσης αυτής εντός της ζώνης προστασίας ή παρακολούθησης στην οποία δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά, υπό τους ακόλουθους όρους:
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την απευθείας μεταφορά πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της εκμετάλλευσης αυτής εντός της ζώνης προστασίας ή παρακολούθησης, ή, κατόπιν αποτίμησης του κινδύνου, σε εγκατάσταση εκτός αυτών των ζωνών, στην οποία δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά, εκτός εάν το έχει επιτρέψει ρητά η αρμόδια αρχή και, υπό τους ακόλουθους όρους:
Τροπολογία 62
Άρθρο 26, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 22 η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγήσει άδεια για την απ' ευθείας μεταφορά αβγών, περιλαμβανομένων και των αβγών προς εκκόλαψη, σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αβγού, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο II του Τμήματος X του Παραρτήματος III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και για να μεταποιηθούν σύμφωνα με το Κεφάλαιο IΧ του Παραρτήματος II του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 852/2004.
Τροπολογία 63
Άρθρο 30, στοιχείο γ), εισαγωγική φράση
γ) απαγορεύεται η μετακίνηση πουλερικών, πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία, νεοσσών μιας ημέρας, καθώς και επιτραπέζιων αβγών και αβγών προς εκκόλαψη σε εκμεταλλεύσεις, σφαγεία και κέντρα συσκευασίας που βρίσκονται εκτός της ζώνης παρακολούθησης· ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την άμεση μεταφορά:
γ) απαγορεύεται η μετακίνηση πουλερικών, πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία, νεοσσών μιας ημέρας, καθώς και επιτραπέζιων αβγών και αβγών προς εκκόλαψη σε εκμεταλλεύσεις, σφαγεία και κέντρα συσκευασίας ή κέντρα μεταποίησης που βρίσκονται εντός ή εκτός της ζώνης παρακολούθησης· ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει την άμεση μεταφορά:
Τροπολογία 64
Άρθρο 30, στοιχείο γ), σημείο (ii)
(ii) πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία σε εκμετάλλευση στην οποία δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά στο ίδιο κράτος μέλος· η εκμετάλλευση τίθεται υπό επίσημη παρακολούθηση μετά την άφιξη των πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία·
(ii) πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία σε εκμετάλλευση στο ίδιο κράτος μέλος, στην οποία δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά, εκτός εάν το έχει επιτρέψει ρητά η αρμόδια αρχή, · η εκμετάλλευση τίθεται υπό επίσημη παρακολούθηση μετά την άφιξη των πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία·
Τροπολογία 65
Άρθρο 30, στοιχείο γ), σημείο (iii), πρώτη περίπτωση
- σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της εκμετάλλευσης στο ίδιο κράτος μέλος όπου δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά, με την προϋπόθεση ότι έχουν εφαρμοστεί τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας και η εκμετάλλευση έχει τεθεί υπό επίσημη παρακολούθηση μετά τη μεταφορά, ή
- σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της εκμετάλλευσης στο ίδιο κράτος μέλος όπου δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά, εκτός εάν το έχει επιτρέψει ρητά η αρμόδια αρχή, με την προϋπόθεση ότι έχουν εφαρμοστεί τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας και η εκμετάλλευση έχει τεθεί υπό επίσημη παρακολούθηση μετά τη μεταφορά, ή
Τροπολογία 66
Άρθρο 30, στοιχείο γ), σημείο (vα) (νέο)
(va) αβγών, περιλαμβανομένων και των αβγών προς εκκόλαψη, σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αβγού, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο II του Τμήματος X του Παραρτήματος III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και για να μεταποιηθούν σύμφωνα με το Κεφάλαιο IΧ του Παραρτήματος II του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 852/2004.
Τροπολογία 67
Άρθρο 38, στοιχείο α)
α) δεν εισέρχονται πουλερικά ή άλλα πτηνά στο σφαγείο, στο συνοριακό σταθμό ελέγχου ή στο μεταφορικό μέσο επί 24 ώρες τουλάχιστον μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης, που προβλέπεται στο στοιχείο (β) σύμφωνα με το άρθρο 49· στην περίπτωση του συνοριακού σταθμού ελέγχου η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα ζώα·
α) δεν εισέρχονται πουλερικά ή άλλα πτηνά στο σφαγείο ή στο μεταφορικό μέσο επί 24 ώρες τουλάχιστον μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης, που προβλέπεται στο στοιχείο (β) σύμφωνα με το άρθρο 49· στην περίπτωση του συνοριακού σταθμού ελέγχου, μια τέτοια απαγόρευση, διάρκειας 48 ωρών, εφαρμόζεται και μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα ζώα·
Τροπολογία 68
Άρθρο 38, στοιχείο β)
β) ο καθαρισμός και η απολύμανση των κτιρίων, του εξοπλισμού και των οχημάτων, πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου σύμφωνα με το άρθρο 49·
β) ο καθαρισμός και η απολύμανση των κτιρίων, του εξοπλισμού και των οχημάτων, πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου, και, στη συνέχεια, με την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 49·
Τροπολογία 119
Άρθρο 39, παράγραφος 1
1.  Με την επιφύλαξη των μέτρων που προβλέπονται στα στοιχεία (α), (β), (γ), (ε), (ζ) και (η) του άρθρου 7 παράγραφος 2, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι σε περιπτώσεις εστιών γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου, βάσει αξιολόγησης κινδύνου και λαμβάνοντας τουλάχιστον υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα V.
1.  Με την επιφύλαξη των μέτρων που προβλέπονται στα στοιχεία α), β), γ), ε), ζ) και η) του άρθρου 7, παράγραφος 2, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι σε περιπτώσεις εστιών γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας εφαρμόζονται τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 120
Άρθρο 39, παράγραφος 2
2.  Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι όλα τα πουλερικά στην εκμετάλλευση και όλα τα άλλα πτηνά των ειδών στα οποία έχει επιβεβαιωθεί γρίπη των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας εξολοθρεύονται υπό επίσημη εποπτεία, ώστε να αποτραπεί η διάδοση της γρίπης των πτηνών.
2.  Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι όλα τα πουλερικά στην εκμετάλλευση και όλα τα άλλα πτηνά των ειδών στα οποία έχει επιβεβαιωθεί γρίπη των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας θανατώνονται υπό επίσημη εποπτεία, ώστε να αποτραπεί η διάδοση της γρίπης των πτηνών.
Η εξολόθρευση μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα πτηνά της εκμετάλλευσης ανάλογα με τον κίνδυνο που παρουσιάζουν όσον αφορά την περαιτέρω διάδοση της γρίπης των πτηνών και σε άλλες εκμεταλλεύσεις επαφής, βάσει επιδημιολογικής έρευνας.
Η θανάτωση επεκτείνεται και σε άλλα πτηνά της εκμετάλλευσης και σε άλλες εκμεταλλεύσεις επαφής, βάσει του κινδύνου τον οποίον αντιπροσωπεύουν όσον αφορά την περαιτέρω μετάδοση της γρίπης των πτηνών.
Πριν από την εξολόθρευση κανένα πουλερικό ή άλλο πτηνό δεν εισέρχεται ούτε εξέρχεται από την εκμετάλλευση χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής.
Πριν από τη θανάτωση κανένα πουλερικό ή άλλο πτηνό δεν εισέρχεται ούτε εξέρχεται από την εκμετάλλευση χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής.
Τροπολογία 122
Άρθρο 39, παράγραφος 5, στοιχείο γ)
(γ) τα επιτραπέζια αβγά που βρίσκονται στην εκμετάλλευση ή παρήχθησαν στην εκμετάλλευση πριν από την εξολόθρευση, που προβλέπεται στην παράγραφο 2, είτε μεταφέρονται σε ορισθέν κέντρο συσκευασίας, είτε υποβάλλονται σε επεξεργασία είτε διατίθενται·
(γ) τα επιτραπέζια αβγά που βρίσκονται στην εκμετάλλευση ή παρήχθησαν στην εκμετάλλευση πριν από τη θανάτωση, που προβλέπεται στην παράγραφο 2, διατίθενται·
Τροπολογία 124
Άρθρο 39, παράγραφος 6
6.  Η αρμόδια αρχή μπορεί να λάβει συμπληρωματικά προληπτικά μέτρα για να αποτρέψει τη διάδοση της γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας, μεταξύ των οποίων να καθορίσει τον προορισμό και την επεξεργασία των αβγών και την επεξεργασία του κρέατος που έχει ληφθεί με την προϋπόθεση ότι ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στο στοιχείο (β) της παραγράφου 3.
Διαγράφεται
Τροπολογία 69
Άρθρο 43
Αμέσως μετά την εκδήλωση εστίας γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας, η αρμόδια αρχή οριοθετεί την απαγορευμένη ζώνη με ακτίνα τουλάχιστον τριών χιλιομέτρων γύρω από την εκμετάλλευση.
Αμέσως μετά την εκδήλωση εστίας γρίπης των πτηνών χαμηλής παθογονικότητας, η αρμόδια αρχή οριοθετεί την απαγορευμένη ζώνη με ακτίνα τουλάχιστον τριών χιλιομέτρων γύρω από την εκμετάλλευση ή λαμβάνει άλλα κατάλληλα μέτρα βάσει αποτιμήσεως του κινδύνου.
Τροπολογία 70
Άρθρο 44, παράγραφος 1, στοιχείο (δ), σημείο (ii)
(ii) πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία σε εκμετάλλευση υπό επίσημη παρακολούθηση στο ίδιο κράτος μέλος και στην οποία δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά· η εκμετάλλευση τίθεται υπό επίσημη παρακολούθηση μετά την άφιξη των πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία·
(ii) πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία σε εκμετάλλευση υπό επίσημη παρακολούθηση στο ίδιο κράτος μέλος και στην οποία δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά εκτός εάν το έχει επιτρέψει ρητά η αρμόδια αρχή· η εκμετάλλευση τίθεται υπό επίσημη παρακολούθηση μετά την άφιξη των πουλερικών έτοιμων προς ωοτοκία·
Τροπολογία 71
Άρθρο 44, παράγραφος 1, στοιχείο (δ), σημείο (iii), πρώτη περίπτωση
- σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της εκμετάλλευσης στο ίδιο κράτος μέλος όπου δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά, με την προϋπόθεση ότι έχουν εφαρμοστεί τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας και η εκμετάλλευση έχει τεθεί υπό επίσημη παρακολούθηση μετά τη μεταφορά· ή
- σε εκμετάλλευση ή εγκατάσταση της εκμετάλλευσης στο ίδιο κράτος μέλος όπου δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά, εκτός εάν το έχει επιτρέψει ρητά η αρμόδια αρχή, με την προϋπόθεση ότι έχουν εφαρμοστεί τα κατάλληλα μέτρα βιοασφάλειας και η εκμετάλλευση έχει τεθεί υπό επίσημη παρακολούθηση μετά τη μεταφορά· ή
Τροπολογία 72
Άρθρο 44, παράγραφος 1, στοιχείο δ), σημείο (vα) (νέο)
(va) αβγών, περιλαμβανομένων και των αβγών προς εκκόλαψη, σε μονάδα για την παρασκευή προϊόντων αβγού, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο II του Τμήματος X του Παραρτήματος III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και για να μεταποιηθούν σύμφωνα με το Κεφάλαιο IΧ του Παραρτήματος II του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 852/2004·
Τροπολογία 73
Άρθρο 46, παράγραφος 1α (νέα)
1α. Εάν η παρουσία της ελαφρά παθογόνου γρίπης των πτηνών επιβεβαιωθεί σε μία μόνον μονάδα, η αρμόδια αρχή μπορεί, βάσει της αποτίμησης του κινδύνου, να προβεί σε αποκλίσεις από ορισμένες, ή και όλες, τις διατάξεις, των άρθρων 43 και 44.
Τροπολογία 74
Κεφάλαιο Vα (νέο) (μετά το άρθρο 46)
Κεφάλαιο Vα
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΓΠΧΠ Η ΓΠΥΠ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΥ Η ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ (PCR)
Άρθρο 46a
Λήψη μέτρων βάσει αποτίμησης του κινδύνου
Με την επιφύλαξη των μέτρων που προβλέπονται στα στοιχεία α), β), γ), ε), ζ) και η) του άρθρου 7, παράγραφος 2, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι σε περιπτώσεις οροδιαγνωστικής ανιχνεύσεως ΓΠΧΠ ή ΓΠΥΠ η οποία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με δοκιμές απομονώσεως του ιού ή δοκιμές PCR, λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα βάσει αποτιμήσεως του κινδύνου. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή σχετικώς.
Τροπολογία 75
Άρθρο 47, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να προβλεφθούν εκ προοιμίου σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών σε περίπτωση μόλυνσης ανθρώπων. Τα σχέδια αυτά πρέπει να αποσκοπούν:
- στον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών,
- στην αποφυγή του πανικού,
- στην καταπολέμηση κυκλωμάτων κερδοσκοπίας που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εάν υπάρχουν πράγματι σοβαροί κίνδυνοι,
- στον προσδιορισμό των τόπων που πρέπει κατά προτεραιότητα να απομονωθούν,
- στην καταγραφή των πληθυσμών που πρέπει να εμβολιασθούν κατά προτεραιότητα,
- στην εξασφάλιση δίκαιης και γενικής διανομής των προϊόντων για την καταπολέμηση της επιδημίας.
Τροπολογία 76
Άρθρο 47, παράγραφος 2β (νέα)
2β. Σε περίπτωση εμφάνισης πανδημίας γρίπης στην ΕΕ ή σε γειτονικά κράτη, η Επιτροπή δύναται, εντός 24 ωρών, να λάβει μέτρα διαχείρισης της κρίσεως, όπως καραντίνα και μέτρα απολύμανσης σε αεροδρόμια για πτήσεις που προέρχονται από ορισμένες περιοχές, καθώς και επιβολή περιορισμών σε ταξίδια.
Τροπολογία 77
Άρθρο 47, παράγραφος 2γ (νέα)
2γ. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται η διάθεση επαρκών φαρμάκων καταπολέμησης του ιού και εμβολίων για τα άτομα που εκτίθενται στον ιό σε περίπτωση εκδήλωσης της νόσου σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.
Τροπολογία 78
Άρθρο 47, παράγραφος 2δ (νέα)
2δ. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε, σε περίπτωση πανδημίας, τα διαθέσιμα φάρμακα καταπολέμησης του ιού και τα εμβόλια να κατανεμηθούν αποτελεσματικά μεταξύ των κρατών μελών και των γειτονικών της ΕΕ χωρών.
Τροπολογία 79
Άρθρο 47, παράγραφος 3α (νέα)
3a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν:
- ότι εισάγεται, με προορισμό τους γεωργούς, τους εργαζόμενους στην πτηνοτροφία και τον γενικό πληθυσμό, αποτελεσματικό σύστημα γνωστοποίησης του κινδύνου βάσει εναρμονισμένης στρατηγικής και σχεδίου δράσης μεταξύ αρμοδίων αρχών για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων σε τοπικό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο·
- ότι οι καταμετρητές πουλερικών φορούν προστατευτική ενδυμασία και λαμβάνουν εν είδει προφύλαξης φάρμακα κατά των ιών· ο δε εμβολιασμός κατά της συνήθους εποχιακής γρίπης πρέπει να ενθαρρύνεται ως τρόπος μείωσης των πιθανοτήτων αυτή η ομάδα υψηλού κινδύνου να μολυνθεί ταυτόχρονα από τον ιό που προσβάλλει τα πουλερικά και τον ιό που προσβάλλει τον άνθρωπο δίνοντας με τον τρόπο αυτό στους ιούς την ευκαιρία να ανταλλάξουν γονίδια και να δημιουργήσουν δυνάμει πανδημικά στελέχη ιών.
Τροπολογία 80
Άρθρο 47, παράγραφος 3β (νέα)
3β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν:
- τη διαθεσιμότητα αποθεμάτων ασφαλείας φαρμάκων καταπολέμησης των ιών ούτως ώστε οι προφυλακτικές ενέργειες σε περίπτωση πανδημίας να μπορούν να επεκταθούν ταχέως σε όλα τα άτομα που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης εντός της ΕΕ·
- επαρκή ικανότητα παραγωγής εμβολίων για να εξασφαλισθεί ότι όλα τα άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης σε περίπτωση πανδημίας να μπορούν να εμβολιασθούν προκαταβολικά κατά του εν λόγω στελέχους ιού, εν ανάγκη αυξάνοντας τη λήψη εμβολίου για την εποχική γρίπη που προσβάλλει τον άνθρωπο.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεσησχετικά με το μέγεθος των αποθεμάτων ασφαλείας φαρμάκων καταπολέμησης των ιών και σχετικά με την ικανότητά τους παραγωγής εμβολίων για να βοηθήσουν την Επιτροπή να καταρτίσει σε κοινοτικό επίπεδο σχέδια ταχείας επέμβασης για τη διανομή φαρμάκων καταπολέμησης των ιών μεταξύ κρατών μελών σε περίπτωση πανδημίας. Το μέγεθος των αποθεμάτων φαρμάκων καταπολέμησης ιών και η απαιτούμενη ικανότητα παραγωγής εμβολίων υπολογίζονται με βάση αξιόπιστα επιδημιολογικά μοντέλα.
Τροπολογία 81
Άρθρο 47, παράγραφος 3γ (νέα)
3γ. Η Επιτροπή καταρτίζει σε κοινοτικό επίπεδο σχέδια ετοιμότητας σε περίπτωση πανδημίας γρίπης για τη διανομή εμβολίων και φαρμάκων καταπολέμησης ιών μεταξύ κρατών μελών σε περίπτωση πανδημίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 65, παράγραφος 3. Αυτά τα σχέδια βασίζονται στο μέγεθος και τον τόπο των αποθεμάτων φαρμάκων καταπολέμησης ιών και στις ικανότητες παραγωγής εμβολίων των κρατών μελών. Τα σχέδια θα προβλέπουν την διανομή τόσο εμβολίων όσο και φαρμάκων καταπολέμησης ιών σε όλους τους ευρισκόμενους εντός της ΕΕ που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης σε μόλυνση από την γρίπη των πτηνών. Αυτά τα σχέδια δημοσιοποιούνται εντός ενός έτους από την έγκριση της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 82
Άρθρο 47, παράγραφος 4α (νέα)
4α. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την επικοινωνία και το συντονισμό με την Επιτροπή και με Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων σχετικά με τα σχέδια ετοιμότητας και έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση πανδημίας γρίπης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 65, παράγραφος 3.
Τροπολογία 83
Άρθρο 49, στοιχείο βα) (νέο)
βα) μετά το πέρας των εργασιών καθαριότητας, απολύμανσης και διαχείρισης της εγκατάστασης, να εκδίδεται πιστοποιητικό το οποίο να βεβαιώνει ότι πληρούνται οι όροι υγιεινής ώστε οι εγκαταστάσεις, τα οχήματα ή οι μεθοριακοί σταθμοί μπορούν να επαναλάβουν κανονικά τη λειτουργία τους.
Τροπολογία 84
Άρθρο 50, παράγραφος 5
5.  Η ανασύσταση του σμήνους των πουλερικών στις εκμεταλλεύσεις επαφής γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής.
5.  Η ανασύσταση του σμήνους των πουλερικών στις εκμεταλλεύσεις επαφής γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής, βάσει αποτίμησης του κινδύνου.
Τροπολογία 85
Άρθρο 51, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο
Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 65 παράγραφος 2 σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Οποιοδήποτε τροποποίηση του εγχειριδίου στη συνέχεια εγκρίνεται με την ίδια διαδικασία.
Το εγχειρίδιο αυτό πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 65, παράγραφος 2, σε διάστημα 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Οποιοδήποτε τροποποίηση του εγχειριδίου στη συνέχεια εγκρίνεται με την ίδια διαδικασία.
Τροπολογία 86
Άρθρο 52, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.
Τροπολογία 87
Άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο α)
α) ο εμβολιασμός κατά της γρίπης των πτηνών απαγορεύεται στην επικράτειά τους, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα τμήματα 2 και 3·
α) ο εμβολιασμός κατά της γρίπης των πτηνών απαγορεύεται στην επικράτειά τους, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα τμήματα 2 και 3, όταν ο FAO προβλέπει κίνδυνο εμφάνισης της γρίπης των πτηνών σε διεθνή κλίμακα ή όταν ένα κράτος μέλος έχει την πρόθεση να εφαρμόσει προσωρινά συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τα πουλερικά·
Τροπολογία 88
Άρθρο 54, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο)
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίσουν τη διενέργεια επείγοντος εμβολιασμού πουλερικών ή άλλων πτηνών, σύμφωνα με το παρόν τμήμα, οσάκις σε γειτονικό κράτος επιβεβαιώνεται νόσος η οποία να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο εξάπλωσης της νόσου εντός της ΕΕ.
Τροπολογία 89
Άρθρο 57, παράγραφος 2, στοιχείο β)
β) τη γεωγραφική περιοχή στην οποία πρόκειται να διενεργηθεί ο προστατευτικός εμβολιασμός και τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή·
β) τη γεωγραφική περιοχή ή την ομάδα κινδύνου στην οποία πρόκειται να διενεργηθεί ο προστατευτικός εμβολιασμός και τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή·
Τροπολογία 90
Άρθρο 57, παράγραφος 2, στοιχείο θ)
θ) τις κλινικές και εργαστηριακές δοκιμές που πρόκειται να διενεργηθούν στις εκμεταλλεύσεις στις οποίες θα γίνει ο προστατευτικός εμβολιασμός και στις άλλες εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην περιοχή εμβολιασμού με σκοπό την παρακολούθηση της επιδημιολογικής κατάστασης, την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας προστατευτικού εμβολιασμού και τον έλεγχο των κινήσεων των εμβολιασμένων πουλερικών και άλλων πτηνών.
θ) τις κλινικές και εργαστηριακές δοκιμές που πρόκειται να διενεργηθούν στις εκμεταλλεύσεις στις οποίες θα γίνει ο προστατευτικός εμβολιασμός και στις άλλες εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην περιοχή εμβολιασμού με σκοπό την παρακολούθηση της επιδημιολογικής κατάστασης, την αποτελεσματικότητα της εκστρατείας προστατευτικού εμβολιασμού και τον έλεγχο των κινήσεων των εμβολιασμένων πουλερικών και άλλων πτηνών. Το σχέδιο μπορεί να παραπέμπει, εφόσον απαιτείται, σε διατάξεις που αφορούν τη διενέργεια δοκιμών στις εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος εποπτείας της γρίπης των πτηνών το οποίο εφαρμόζει το κράτος μέλος.
Τροπολογία 91
Άρθρο 57, παράγραφος 3α (νέα)
3α. Τα κράτη μέλη που έχουν πτηνά μεγάλης αξίας από άποψη διατήρησης του είδους, γενετικής ή επιστημονικής αξίας, εξουσιοδοτούνται να αποκτούν και χρησιμοποιούν προληπτικά εμβόλια με την άδεια της επιστημονικής επιτροπής και χωρίς να απευθύνονται στην Επιτροπή.
Τροπολογία 92
Άρθρο 57α (νέο)
Άρθρο 57α
Διαφοροποιημένος προστατευτικός εμβολιασμός
Τα κράτη μέλη εισάγουν ειδικά σχέδια προστατευτικού εμβολιασμού για ζώα ζωολογικών κήπων και για επισήμως καταχωρημένα σπάνια είδη πουλερικών ή άλλων πτηνών, σύμφωνα με το άρθρο 57, για να προληφθεί η άσκοπη θανάτωση αυτών των ζώων. Αυτά τα εμβολιασμένα ζώα μπορεί να υπόκεινται σε ειδικούς περιορισμούς μετακίνησης.
Τροπολογία 93
Άρθρο 58, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο
Η έγκριση του σχεδίου προστατευτικού εμβολιασμού μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των μετακινήσεων των πουλερικών ή άλλων πτηνών και των προϊόντων τους. Τα μέτρα αυτά είναι πιθανόν να περιλαμβάνουν περιορισμούς σχετικά με συγκεκριμένους σταθμούς πουλερικών και σταθμούς άλλων πτηνών και την οριοθέτηση των απαγορευμένων ζωνών.
Η έγκριση του σχεδίου προστατευτικού εμβολιασμού μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των μετακινήσεων των πουλερικών ή άλλων πτηνών. Τα μέτρα αυτά είναι πιθανόν να περιλαμβάνουν περιορισμούς σχετικά με συγκεκριμένους σταθμούς πουλερικών και σταθμούς άλλων πτηνών και την οριοθέτηση των απαγορευμένων ζωνών.
Τροπολογία 94
Άρθρο 58, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Σε περίπτωση εμφάνισης απειλής σε διεθνή κλίμακα, η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν προσωρινά ομάδες και ζώνες κινδύνου σε προληπτικό εμβολιασμό, αντί του απλού εγκλεισμού, εφόσον αυτό δεν προκαλεί περιορισμό των ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
Τροπολογία 95
Άρθρο 58α (νέο)
Άρθρο 58α
Απαγόρευση διαφημίσεως και σημάνσεως κρέατος όσον αφορά τα χαρακτηριστικά εμβολιασμού κατά της γρίπης των πτηνών των ζώων από τα οποία προέρχεται το κρέας
Απαγορεύεται στα σουπερμάρκετ και άλλες επιχειρήσεις να διαφημίζουν και/ή προβαίνουν σε σήμανση του κρέατος βάσει των χαρακτηριστικών εμβολιασμού κατά της γρίπης των πτηνών των ζώων από τα οποία προέρχεται το κρέας.
Τροπολογία 96
Άρθρο 59, παράγραφος 1
1.  Μπορεί να συσταθεί κοινοτική τράπεζα εμβολίων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 65 παράγραφος 2.
1.  Θα συσταθεί κοινοτική τράπεζα εμβολίων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 65, παράγραφος 2.
Τροπολογία 97
Άρθρο 59, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παράσχει επιμελητειακή και οικονομική υποστήριξη για την ενίσχυση της ανάπτυξης των εμβολίων. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την ταχεία και απρόσκοπτη εξαγωγή των παραγόμενων εμβολίων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν τα παράγουν.
Τροπολογία 98
Άρθρο 59, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο
3.  Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει εμβόλια σε τρίτες χώρες, εφόσον αυτό είναι προς όφελος της Κοινότητας.
3.  Η Επιτροπή μπορεί να παρέχει εμβόλια σε τρίτες χώρες, εφόσον αυτό είναι προς όφελος της Κοινότητας, και εκτιμά τότε ότι είναι καθήκον της να υποστηρίξει με κάθε μέσον, ει δυνατόν και σε συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς, τις τρίτες χώρες που αδυνατούν ή μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνον εν μέρει την επιδημία της γρίπης των πτηνών.
Τροπολογία 99
Άρθρο 63, παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το παράρτημα X, στο οποίο καθορίζουν τα εθνικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στην περίπτωση εμφάνισης εστίας της νόσου και υποβάλλουν το εν λόγω σχέδιο στην Επιτροπή για έγκριση.
1.  Τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το Παράρτημα X, στο οποίο καθορίζουν τα εθνικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στην περίπτωση εμφάνισης εστίας της νόσου και υποβάλλουν το εν λόγω σχέδιο στην Επιτροπή για έγκριση. Τα σχέδια λαμβάνουν υπόψη τα εθνικά σχέδια ετοιμότητας και αντιμετώπισης πανδημιών γρίπης.
Τροπολογία 100
Άρθρο 63, παράγραφος 4α (νέα)
4α. Καταρτίζεται ειδικό σχέδιο δράσης για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την περίπτωση κατά την οποία περιορισμοί που επιβάλλονται σε ταξίδια εμποδίζουν την πραγματοποίηση διεθνών συναντήσεων, όπως του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τροπολογία 101
Άρθρο 63, παράγραφος 5
5.  Εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4, μπορούν να εγκρίνονται περαιτέρω κανόνες για τη διασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής εξάλειψης της γρίπης των πτηνών, όπως διατάξεις σχετικά με τα κέντρα ελέγχου της νόσου τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και τις ασκήσεις συναγερμού σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 65, παράγραφος 2.
5.  Εκτός από τα μέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4, εγκρίνονται περαιτέρω κανόνες για τη διασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής εξάλειψης της γρίπης των πτηνών, όπως διατάξεις σχετικά με τα κέντρα ελέγχου της νόσου, τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και τις ασκήσεις συναγερμού σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 65, παράγραφος 2. Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ασκήσεων σε πραγματικό χρόνο και κοινοποιούν τις επικαιροποιήσεις στην Επιτροπή.
Τροπολογία 102
Άρθρο 63, παράγραφος 5α (νέα)
5a. Εκτός από τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια ετοιμότητας για πανδημίες που πλήττουν τον άνθρωπο τα οποία περιλαμβάνουν κανόνες για την προστασία, αποθήκευση και διανομή φαρμάκων κατά των ιών στα άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, το συντονισμό των προσπαθειών για την ανάπτυξη και μαζική παραγωγή εμβολίων καθώς και διατάξεις για υποχρεωτικές ασκήσεις συναγερμού σε πραγματικό χρόνο, περιλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας διαχείρισης κρίσεων, για παράδειγμα συστηματικό ιολογικό έλεγχο των φίλτρων αερίου στα αεροσκάφη. Τα εθνικά σχέδια ετοιμότητας, τα αποτελέσματα προσομοιώσεων σε πραγματικό χρόνο καθώς και οι επικαιροποιήσεις των σχεδίων μετά την προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο κοινοποιούνται στην Επιτροπή και δημοσιοποιούνται εντός έξι μηνών από της εγκρίσεως της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 103
Άρθρο 65 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο
Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.
Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε δύο μήνες.
Τροπολογία 104
Άρθρο 67, παράγραφος 2
2.  Εν αναμονή της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, μπορούν να θεσπίζονται περαιτέρω μεταβατικές διατάξεις για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών, σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 2.
2.  Εν αναμονή της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, μπορεί να θεσπίζεται μετάβαση στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών, σύμφωνα με το άρθρο 65, παράγραφος 2.
Τροπολογία 105
Άρθρο 68α (νέο)
Άρθρο 68α
Σχέση με τον ΟΙΕ
Η Επιτροπή θα αρχίσει συζητήσεις στο πλαίσιο του ΟΙΕ προκειμένου να επεκταθούν σε διεθνές επίπεδο μέτρα για την καταπολέμηση και την επαγρύπνηση κατά της γρίπης των πτηνών, ανάλογα προς αυτά που εφαρμόστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την συστηματική δήλωση της νόσου χαμηλής παθογένειας. Η Επιτροπή θα διαπραγματευθεί επίσης την καθιέρωση υποχρεωτικού συστήματος επιτήρησης των αγρίων πτηνών. Η Επιτροπή θα υποβάλει στον διεθνή οργανισμό προτάσεις στην κατεύθυνση αυτή.
Τροπολογία 106
Παράρτημα III
Το παράρτημα αυτό διαγράφεται.
Τροπολογία 107
Παράρτημα V, σημείο γα) (νέο)
γα) τη συγκέντρωση των πουλερικών·
Τροπολογία 108
Παράρτημα VI, σημείο 1, στοιχείο β)
β) τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται καθώς και οι συγκεντρώσεις τους πρέπει να έχουν εγκριθεί επίσημα από την αρμόδια αρχή για να εξασφαλίζεται η καταστροφή του ιού της γρίπης των πτηνών·
β) οι τρόποι και οι διαδικασίες απολύμανσης και, συγκεκριμένα, τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται καθώς και οι συγκεντρώσεις τους πρέπει να έχουν εγκριθεί επίσημα από την αρμόδια αρχή για να εξασφαλίζεται η καταστροφή του ιού της γρίπης των πτηνών·
Τροπολογία 109
Παράρτημα VI, σημείο 2, στοιχείο α), σημείο ii)
ii) τα πτώματα των πουλερικών ή των άλλων πτηνών πρέπει να ψεκάζονται με απολυμαντικό·
ii) τα πτώματα των πουλερικών ή των άλλων πτηνών πρέπει να ψεκάζονται με απολυμαντικό ή να απολυμαίνονται σύμφωνα με άλλη εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές μέθοδο, όπως η λιπασματοποίηση·
Τροπολογία 110
Παράρτημα VI, σημείο 2, στοιχείο α), σημείο (v)
v) οι ιστοί ή το αίμα που μπορεί να έχουν διαχυθεί κατά τη θανάτωση ή τη σφαγή ή μετά τη σφαγή και μπορούν να μολύνουν κτίρια, αυλές, εργαλεία κλπ. πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να διατίθενται μαζί με τα θανατωθέντα πουλερικά ή άλλα πτηνά·
v) οι ιστοί ή το αίμα που μπορεί να έχουν διαχυθεί κατά τη θανάτωση ή μετά τη σφαγή και μπορούν να μολύνουν κτίρια, αυλές, εργαλεία κλπ. πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να διατίθενται μαζί με τα θανατωθέντα πουλερικά ή άλλα πτηνά·
Τροπολογία 111
Παράρτημα IX, σημείο 2, στοιχείο β), σημείο iii)
iii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου:
iii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου έχει γίνει καθαρισμός και απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής·
- δεν έχουν διαμείνει πουλερικά τουλάχιστον κατά τις τρεις τελευταίες εβδομάδες· και
- έχει γίνει καθαρισμός και απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής·
Τροπολογία 112
Παράρτημα IX, σημείο 2, στοιχείο γ), σημείο iii)
iii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου δεν έχουν παραμείνει πουλερικά τουλάχιστον κατά τις τρεις τελευταίες εβδομάδες και όπου έχει γίνει καθαρισμός και απολύμανση·
iii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου έχει γίνει καθαρισμός και απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής·
Τροπολογία 113
Παράρτημα IX, σημείο 3, στοιχείο β), σημείο (ii)
ii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου:
ii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου έχει γίνει καθαρισμός και απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής·
- δεν έχουν διαμείνει πουλερικά τουλάχιστον κατά τις τρεις τελευταίες εβδομάδες· και
- έχει γίνει καθαρισμός και απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής·
Τροπολογία 114
Παράρτημα IX, σημείο 4, στοιχείο β), σημείο (iii)
iii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου:
Διαγράφεται
- δεν έχουν διαμείνει πουλερικά τουλάχιστον κατά τις τρεις τελευταίες εβδομάδες· και
- έχει γίνει καθαρισμός και απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής·
Τροπολογία 115
Παράρτημα IX, σημείο 4, στοιχείο γ), σημείο iii)
iii) τοποθετούνται σε ορνιθώνα ή εγκατάσταση όπου δεν έχουν διαμείνει πουλερικά τουλάχιστον κατά τις τρεις τελευταίες εβδομάδες και όπου έχει γίνει καθαρισμός και απολύμανση·
Διαγράφεται
Τροπολογία 116
Παράρτημα X, εισαγωγική φράση
Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:
Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και στην αποτίμηση του κινδύνου, χρηματοδοτούνται επαρκώς και πληρούν τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:
Τροπολογία 117
Παράρτημα X, σημείο 4α (νέα)
4α. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να διενεργεί αποτίμηση του κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου των συνεπειών που έχει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης στην ευρύτερη οικονομία της υπαίθρου.
Τροπολογία 118
Παράρτημα X, σημείο 13
13.  Θέσπιση διατάξεων για στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές από τον κτηνιατρικό τομέα, τον τομέα της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
13.  Θέσπιση διατάξεων για στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές από τον κτηνιατρικό τομέα, τον τομέα της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, ιδίως για την εξασφάλιση της δέουσας γνωστοποίησης του κινδύνου στους αγρότες, στους εργαζόμενους στον τομέα των πουλερικών και στο κοινό.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα *
PDF 444kWORD 79k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (COM(2005)0171 – C6-0196/2005 – 2005/0063(CNS))
P6_TA(2005)0456A6-0326/2005

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0171)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0196/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0326/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνδιαλλαγής, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4
(4)  Υπό το πρίσμα της έκδοσης της οδηγίας xxx κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί η απόφαση 90/424/ΕΟΚ, ώστε η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή να μπορεί να χορηγείται και για τα μέτρα εξάλειψης που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη με σκοπό την καταπολέμηση των χαμηλής παθογονικότητας στελεχών του ιού της γρίπης των πτηνών, τα οποία μπορεί να μεταλλαχθούν σε υψηλής παθογονικότητας στελέχη.
(4)  Υπό το πρίσμα της έκδοσης της οδηγίας 2005/.../ΕΚ κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί η απόφαση 90/424/ΕΟΚ, ώστε η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή να μπορεί να χορηγείται και για τα μέτρα εξάλειψης που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη με σκοπό την καταπολέμηση των χαμηλής παθογονικότητας στελεχών του ιού της γρίπης των πτηνών, τα οποία μπορεί να μεταλλαχθούν σε υψηλής παθογονικότητας στελέχη. Λόγω του συγκεκριμένου κινδύνου μετάλλαξης, καλό θα ήταν να προβλέπεται το ίδιο επίπεδο κοινοτικής οικονομικής βοήθειας για περιπτώσεις τόσο υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών (ΥΠΓΠ), όσο και χαμηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών (ΧΠΓΠ).
Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5Α (νέα)
(5α) Οι συνέπειες που μπορεί να έχει για τη δημόσια υγεία μια επιδημία γρίπης των πτηνών απαιτούν να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την πρόληψη και την παρακολούθηση, αρχής γενομένης από την επισήμανση των ζωνών κινδύνου σε κάθε χώρα και από το συστηματικό ορολογικό έλεγχο, σε μηνιαία βάση, και τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων στους άμεσα υπεύθυνους.
Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5Β (νέα)
(5β) Πρέπει να ληφθούν αμέσως μέτρα στήριξης της έρευνας για την παρασκευή εμβολίου λαμβανομένου από του στόματος για τους διαφόρους τύπους της νόσου και για τη χρήση του όποτε κρίνεται αναγκαίο.
Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 (νέο)
Άρθρο 1, παράγραφοι 2α, 2β και 2γ (νέες) (Απόφαση 90/424/ΕΟΚ)
-1.  Στο άρθρο 1, μετά την παράγραφο 2, προστίθενται οι ακόλουθες τρείς παράγραφοι:
Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας ευρωπαϊκού ταμείου για την υγεία των ζώων, δεδομένου ότι τα κονδύλια που προβλέπει ο προϋπολογισμός ίσως αποδειχθούν ανεπαρκή, στην περίπτωση εκδήλωσης επιζωοτίας. Το ταμείο αυτό θα μπορούσε να καλύπτει τις δαπάνες λόγω εξάρσεων στα κρούσματα μεταδοτικών ζωονόσων. Οι κτηνοτρόφοι και άλλοι θιγόμενοι, καθώς και οι επιχειρήσεις της ΕΕ, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στο ταμείο αυτό.
Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την εναρμόνιση της κατανομής του κόστους λόγω εξάρσεων των κρουσμάτων μεταδοτικών ζωονόσων, μεταξύ του αγροτικού τομέα και των κυβερνήσεων των κρατών μελών.
Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2759/751, (ΕΟΚ) αριθ. 2771/752, (ΕΟΚ) αριθ. 2777/753, (ΕΚ) αριθ. 1254/19994, (ΕΚ) αριθ. 1255/19995 και (ΕΚ) αριθ. 2529/20016 του Συμβουλίου που αφορούν εξαιρετικά μέτρα στήριξης της αγοράς, προσαρμόζονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε.
_________________
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος (ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1).
2 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των αυγών (ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49).
3 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77).
4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21).
5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48).
6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2001, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος (ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 3).
Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ Β
Άρθρο 3, παράγραφος 2, πρώτη περίπτωση (Απόφαση 90/424/ΕΟΚ)
- τη θανάτωση των ζώων των ευπαθών ειδών, που έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί ή υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί, και την καταστροφή των πτωμάτων τους και, στην περίπτωση της γρίπης των πτηνών, την καταστροφή των αυγών των πτηνών,
- τη θανάτωση των ζώων των ευπαθών ειδών, που έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί ή υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί, και την καταστροφή των πτωμάτων τους και, στην περίπτωση γρίπης των πτηνών, την καταστροφή των αυγών καθώς και την απώλεια αξίας στην περίπτωση που εξευρεθούν άλλες χρήσεις για τα αυγά ή τα πτηνά, το έσοδο από τους οποίους είναι χαμηλότερο από ό,τι η κανονική αξία των αυγών ή των πτηνών αυτών,
Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 3α, παράγραφος 1 (Απόφαση 90/424/ΕΟΚ)
1.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε περίπτωση που εκδηλωθεί γρίπη των πτηνών στην επικράτεια κράτους μέλους.
1.  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε περίπτωση που εκδηλωθεί γρίπη των πτηνών στην επικράτεια κράτους μέλου και αφορά την κοινοτική στήριξη για προληπτικά μέτρα και μέτρα συνεργασίας και την τεχνική στήριξη προς τρίτα κράτη.
Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 3α, παράγραφος 2 (Απόφαση 90/424/ΕΟΚ)
2.  Το σχετικό κράτος μέλος λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή από την Κοινότητα με σκοπό την εξάλειψη της γρίπης των πτηνών, εφόσον έχουν εφαρμοστεί πλήρως και αποτελεσματικά τα ελάχιστα μέτρα καταπολέμησης που ορίζονται στην οδηγία xxx, σύμφωνα με την οικεία κοινοτική νομοθεσία και έχουν αποζημιωθεί άμεσα και επαρκώς οι ιδιοκτήτες ζωικού κεφαλαίου, σε περίπτωση θανάτωσης ζώων των ευπαθών ειδών που έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί ή υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί.
2.  Το σχετικό κράτος μέλος λαμβάνει χρηματοδοτική συνδρομή από την Κοινότητα με σκοπό την εξάλειψη της γρίπης των πτηνών, εφόσον έχουν εφαρμοστεί πλήρως και αποτελεσματικά τα ελάχιστα μέτρα καταπολέμησης που ορίζονται στην οδηγία 2005/.../ΕΚ, σύμφωνα με την οικεία κοινοτική νομοθεσία και έχουν αποζημιωθεί άμεσα και επαρκώς οι ιδιοκτήτες ζωικού κεφαλαίου, σε περίπτωση θανάτωσης ζώων των ευπαθών ειδών, καταστροφής των αυγών και απώλειας αξίας, σε περίπτωση εξεύρεσης άλλων χρήσεων για τα αυγά ή τα πτηνά, και σε περίπτωση που τα έσοδα από αυτές είναι χαμηλότερα από ό,τι η κανονική αξία τους, και που έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί ή υπάρχει υπόνοια ότι έχουν προσβληθεί ή μολυνθεί. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να υπάρχει διάκριση, κατά τη χορήγηση των αποζημιώσεων, για τα διαφορετικά είδη αυγών.
Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 3α, παράγραφος 2α (νέα) (Απόφαση 90/424/ΕΟΚ)
2α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κοινοτική στήριξη για τη διαμόρφωση συστήματος παρακολούθησης/ελέγχου της νόσου, περιλαμβανομένων των διαγνώσεων στο εργαστήριο, της έρευνας για κατάλληλα εμβόλια, της οργάνωσης μελετών και της διοργάνωσης συναντήσεων εμπειρογνωμόνων, της θέσπισης μέτρων πληροφόρησης και της έκδοσης δημοσιεύσεων και όλων των μέτρων για την αξιολόγηση του αντικτύπου της μετανάστευσης των αποδημητικών πτηνών στη μετάδοση των μολυσματικών νόσων στην Ευρώπη και την παρακολούθηση των οδών που ακολουθούν στις μεταναστεύσεις τους.
Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 3α, παράγραφος 3, πρώτη περίπτωση (Απόφαση 90/424/ΕΟΚ)
- σε περίπτωση υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών, στο 50% και σε περίπτωση χαμηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών, στο 30% των ακόλουθων δαπανών, οι οποίες πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη με σκοπό την αποζημίωση των ιδιοκτητών ζωικού κεφαλαίου για τη θανάτωση και την καταστροφή ζώων, την καταστροφή ζωικών προϊόντων, τον καθαρισμό και την απολύμανση των εκμεταλλεύσεων και του εξοπλισμού, την καταστροφή των μολυσμένων ζωοτροφών και την καταστροφή του μολυσμένου εξοπλισμού, όπου αυτός ο εξοπλισμός δεν μπορεί να απολυμανθεί·
- σε περίπτωση υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών στο 50% και σε περίπτωση χαμηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών στο 50% καθώς και να καλύπτει τις ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη με σκοπό την αποζημίωση των ιδιοκτητών ζωικού κεφαλαίου για τη θανάτωση και την καταστροφή ζώων, την καταστροφή ζωικών προϊόντων, την απώλεια αξίας στην περίπτωση που εξευρεθούν άλλες χρήσεις για τα αυγά ή τα πτηνά, το έσοδο από τους οποίους είναι χαμηλότερο από ό,τι η κανονική αξία των αυγών ή των πτηνών αυτών, τον καθαρισμό και την απολύμανση των εκμεταλλεύσεων και του εξοπλισμού, την καταστροφή των μολυσμένων ζωοτροφών και την καταστροφή του μολυσμένου εξοπλισμού, όπου αυτός ο εξοπλισμός δεν μπορεί να απολυμανθεί·
Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 3α, παράγραφος 3, περίπτωση 2α (νέα) (Απόφαση 90/424/ΕΟΚ)
- 100% των δαπανών για τους εμβολιασμούς.
Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2
Άρθρο 3α, παράγραφος 3α (νέα) (Απόφαση 90/424/ΕΟΚ)
3α. Η Κοινότητα υποστηρίζει την ανάπτυξη δράσεων συνεργασίας και τεχνικής στήριξης προς όφελος τρίτων κρατών, συγκεκριμένα ασιατικών, με στόχο να εξασφαλίζεται η πρόληψη και η διάγνωση στα κράτη προέλευσης της γρίπης των πτηνών.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Διεύρυνση της ζώνης του ευρώ *
PDF 355kWORD 59k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 για την εισαγωγή του ευρώ (COM(2005)0357 – C6-0374/2005 – 2005/0145(CNS))
P6_TA(2005)0457A6-0329/2005

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0357)(1),

–   έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΚ (C6-0374/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0329/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης, που προβλέπεται από την κοινή δήλωση της 4ης Μαρτίου 1975, σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

5.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3Α (νέα)
(3α) Ενδείκνυται η υποβολή καταλόγου συμμετεχόντων κρατών μελών ο οποίος μπορεί να συμπληρωθεί όταν το ευρώ υιοθετηθεί ως εθνικό νόμισμα από περαιτέρω κράτη μέλη.
Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5
(5)  Εάν ένα κράτος μέλος εκτιμά ότι μια μεταβατική περίοδος δεν είναι αναγκαία, τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ θα καταστούν νόμιμο χρήμα στην επικράτειά του κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ. Ωστόσο, το κράτος αυτό πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει μια περίοδο "σταδιακής απόσυρσης" διάρκειας ενός έτους, κατά την οποία θα τού επιτρέπεται να συνεχίζει να κάνει μνεία του εθνικού του νομίσματος στις νέες νομικές πράξεις. Θα δοθεί έτσι στους οικονομικούς φορείς σε αυτά τα κράτη μέλη περισσότερος χρόνος να προετοιμαστούν για την εισαγωγή του ευρώ και θα διευκολυνθεί επομένως η μετάβαση.
(5)  Η μεταβατική περίοδος μπορεί να μειωθεί στο μηδέν στην περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει ότι δεν απαιτείται μεγαλύτερη μεταβατική περίοδος. Στην περίπτωση αυτή τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ θα καταστούν νόμιμο χρήμα στην επικράτειά του κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του ευρώ. Ωστόσο, το κράτος αυτό πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει μια περίοδο "σταδιακής απόσυρσης" διάρκειας ενός έτους, κατά την οποία θα τού επιτρέπεται να συνεχίζει να κάνει μνεία του εθνικού του νομίσματος στις νέες νομικές πράξεις. Θα δοθεί έτσι στους οικονομικούς φορείς σε αυτά τα κράτη μέλη περισσότερος χρόνος να προετοιμαστούν για την εισαγωγή του ευρώ και θα διευκολυνθεί επομένως η μετάβαση.
Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5Α (νέα)
(5α) Οι μελλοντικές νεοεισερχόμενες στη ζώνη του ευρώ χώρες θα πρέπει να προετοιμάσουν σε πρώιμο στάδιο εθνικό σχέδιο για την εισαγωγή των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ και για την απόσυρση των παλαιών εθνικών τραπεζογραμματίων και κερμάτων. Οφείλουν επίσης να αναπτύξουν ισόρροπη και ενεργό επικοινωνιακή στρατηγική προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους πελάτες και τους προμηθευτές. Μεταξύ των μέτρων, θα πρέπει να εξετάσουν και τη χάραξη στρατηγικής για τη διπλή αναγραφή τιμών και ποσών σε ευρώ και σε εθνικό νόμισμα που μπορεί να αρχίσει αρκετά πριν από την ημερομηνία μετάβασης και να λήξει όσο χρειάζεται μετά από αυτήν, ούτως ώστε οι πολίτες να διαθέτουν επαρκή χρόνο προσαρμογής στις νέες κλίμακες αξιών.
Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6
(6)  Οι τράπεζες πρέπει να υποχρεούνται να ανταλλάσσουν χωρίς έξοδα τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε εθνικό νόμισμα με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ κατά την περίοδο διπλής κυκλοφορίας, με την επιφύλαξη ορισμένων ανώτατων ορίων.
(6)  Οι τράπεζες πρέπει να υποχρεούνται να ανταλλάσσουν χωρίς έξοδα τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα σε εθνικό νόμισμα με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ για όχι περισσότερο από τρείς μήνες μετά την περίοδο διπλής κυκλοφορίας, με την επιφύλαξη ορισμένων ανώτατων ορίων.
Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1
Άρθρο 1, σημείο (η) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/98)
(η) ως "μεταβατική περίοδος" νοείται η περίοδος που αρχίζει στις 00.00 της ημερομηνίας υιοθέτησης τoυ ευρώ και τελειώνει στις 00.00 της ημερομηνίας μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή·
(η) ως "μεταβατική περίοδος" νοείται η περίοδος, ανώτατης διάρκειας ενός έτους, που αρχίζει στις 00.00 της ημερομηνίας υιοθέτησης τoυ ευρώ και τελειώνει στις 00.00 της ημερομηνίας μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή·
Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)
Άρθρο 15, παράγραφοι 1 και 2 (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/98)
(α) Στις παραγράφους 1 και 2, οι λέξεις "μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου" αντικαθίστανται από τις λέξεις "από την αντίστοιχη ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή'·
(α) Στις παραγράφους 1 και 2, οι λέξεις "μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου" αντικαθίστανται από τις λέξεις "από την αντίστοιχη ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή". Οι λέξεις "σε συμμετέχοντα κράτη μέλη που θεσπίζουν το ευρώ μετά την 1η Ιανουαρίου 2002, η περίοδος αυτή θα διαρκέσει δύο μήνες" προστίθενται στην παράγραφο 1 μεταξύ των λέξεων "της μεταβατικής περιόδου" και "αυτή η περίοδος" και στο τέλος της παραγράφου 2.
Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)
Άρθρο 15, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/98)
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι τράπεζες των συμμετεχόντων κρατών μελών που υιοθετούν το ευρώ μετά την 1η Ιανουαρίου 2002 ανταλλάσσουν τα εθνικά τραπεζογραμμάτια και κέρματα των πελατών τους με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ, χωρίς έξοδα και χωρίς περιορισμό, μέχρις ανώτατου ποσού που μπορεί να καθορίζει η εθνική νομοθεσία. Οι τράπεζες μπορούν να απαιτούν την τήρηση προειδοποιητικής προθεσμίας εάν το προς ανταλλαγή ποσό υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο που καθορίζει η τράπεζα και που αντιστοιχεί σε ένα σύνηθες ποσό ανά άτομο.
3.   Για όχι περισσότερο από τρεις μήνες μετά το πέρας της περιόδου διπλής κυκλοφορίας, οι τράπεζες των συμμετεχόντων κρατών μελών που υιοθετούν το ευρώ μετά την 1η Ιανουαρίου 2002 ανταλλάσσουν τα εθνικά τραπεζογραμμάτια και κέρματα των πελατών τους με τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ, χωρίς έξοδα και χωρίς περιορισμό, μέχρις ανώτατου ποσού που μπορεί να καθορίζει η εθνική νομοθεσία. Οι τράπεζες μπορούν να απαιτούν την τήρηση προειδοποιητικής προθεσμίας εάν το προς ανταλλαγή ποσό υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο που καθορίζει η τράπεζα και που αντιστοιχεί σε ένα σύνηθες ποσό ανά άτομο.

(1) Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε Επίσημη Εφημερίδα.


Τροποποίηση του κοινού συστήματος ΦΠΑ όσον αφορά τη διάρκεια εφαρμογής του ελάχιστου ύψους του κανονικού συντελεστή *
PDF 342kWORD 45k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τη διάρκεια εφαρμογής του ελάχιστου ύψους του κανονικού συντελεστή (COM(2005)0136 – C6-0113/2005 – 2005/0051(CNS))
P6_TA(2005)0458A6-0323/2005

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2005)0136)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 93 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0113/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0323/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΡΘΡΟ 1
Άρθρο 12, παράγραφος 3, στοιχείο α), πρώτο εδάφιο (Οδηγία 77/388/EΟΚ)
Ο κανονικός συντελεστής του φόρου προστιθεμένης αξίας καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος σε ποσοστό επί τοις εκατό της βάσεως επιβολής του φόρου, που είναι το αυτό για τις παραδόσεις αγαθών και για τις παροχές υπηρεσιών. Από την 1η Ιανουαρίου 2006 και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, ο κανονικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 15%.
Ο κανονικός συντελεστής του φόρου προστιθεμένης αξίας καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος σε ποσοστό επί τοις εκατό της βάσεως επιβολής του φόρου, που είναι το αυτό για τις παραδόσεις αγαθών και για τις παροχές υπηρεσιών. Από την Ιανουαρίου 2006 και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, ο κανονικός συντελεστής δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 15% ούτε ανώτερος του 25%.
Τροπολογία 2
ΑΡΘΡΟ 3Α (νέο)
Άρθρο 3α
Η Επιτροπή προβαίνει σε γενική αποτίμηση όσον αφορά τις μακροοικονομικές επιπτώσεις τόσο του τεκμαρτού όσο και του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ, καθώς και όσο αφορά τις σχετικές με τα έσοδα του προϋπολογισμού συνέπειες για τα κράτη μέλη έως την 1η Ιανουαρίου 2007.
Η αποτίμηση μεριμνά ώστε στα κράτη μέλη να παρέχονται οι ίδιες δυνατότητες για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα προϊόντα και στις υπηρεσίες.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Κανόνες σχετικά με την επιστροφή του ΦΠΑ σε υποκειμένους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος *
PDF 339kWORD 47k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθεμένης αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 77/388/ΕΟΚ, σε υποκειμένους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο έδαφος της χώρας αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος (COM(2004)0728 – C6-0251/2005 – 2005/0807(CNS))
P6_TA(2005)0459A6-0324/2005

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2004)0728)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 93 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0251/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A6-0324/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Άρθρο 7, παράγραφος 1
1.  Το κράτος μέλος στο οποίο καταβλήθηκε ο φόρος προστιθεμένης αξίας κοινοποιεί την απόφασή του σχετικά με την αίτηση για επιστροφή του φόρου στον αιτούντα εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
1.  Το κράτος μέλος στο οποίο καταβλήθηκε ο φόρος προστιθεμένης αξίας κοινοποιεί την απόφασή του σχετικά με την αίτηση για επιστροφή του φόρου στον αιτούντα εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το κράτος μέλος εγκατάστασης ειδοποιεί το κράτος μέλος επιστροφής όταν ο υποκείμενος στον φόρο υποβάλλει αίτηση επιστροφής ΦΠΑ στην αρμόδια φορολογική διοίκηση.
Τροπολογία 2
Άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο 1α (νέο)
Η τρίμηνη περίοδος αρχίζει την ημερομηνία κατά την οποία η φορολογική διοίκηση του κράτους μέλους επιστροφής παραλαμβάνει τα ηλεκτρονικά δεδομένα επιστροφής από τη φορολογική διοίκηση του κράτους μέλους εγκατάστασης για τον υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος πρέπει να ενημερώνεται αυτομάτως για το γεγονός αυτό.
Τροπολογία 3
Άρθρο 7, παράγραφος 3, εδάφιο 2α (νέο)
Η προθεσμία καταβολής της επιστροφής ορίζεται σε μία εβδομάδα μετά τη λήξη της τρίμηνης προθεσμίας για τη λήψη απόφασης.
Τροπολογία 4
Άρθρο 7, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο
4.  Σε ειδικές περιπτώσεις, κράτος μέλος στο οποίο καταβλήθηκε ο φόρος προστιθεμένης αξίας μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μετά το πέρας της εν λόγω περιόδου, δεν είναι δυνατό να ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες.
4.   Όταν η φορολογική διοίκηση του κράτους μέλους επιστροφής ζητήσει περαιτέρω διερεύνηση, η περίοδος προσδιορισμού του κατά πόσον ο υποκείμενος στον φόρο δικαιούται ή όχι την επιστροφή είναι δυνατόν να παραταθεί. Εντούτοις, η περίοδος ανάμεσα στην αίτηση επιστροφής και την ημερομηνία καταβολής της επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Ευρωπαϊκοί ρυθμιστικοί οργανισμοί
PDF 266kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο της Επιτροπής για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας για ένα πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών
P6_TA(2005)0460B6-0634/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο της Επιτροπής (CΟΜ(2005)0059),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής "Πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών οργανισμών"(1),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση σχετικά με το άρθρο 10 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ενέκρινε η Διακυβερνητική Διάσκεψη της Νίκαιας και αφορούσε την υποχρέωση πιστής συνεργασίας μεταξύ των κοινοτικών οργάνων,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημοσίας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων της 11ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1210/90 περί ιδρύσεως ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών και Παρατήρησης του Περιβάλλοντος όσον αφορά τη θητεία του εκτελεστικού διευθυντή,

–   έχοντας υπόψη την ερώτηση για προφορική απάντηση που υπέβαλαν από κοινού στο Συμβούλιο η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Προϋπολογισμού και την απάντηση που έδωσε το Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

A.   εκτιμώντας ότι στην ουσία εξακολουθούν να ισχύουν οι προτάσεις που περιέχει το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2004 και, συγκεκριμένα, ότι είναι απολύτως αναγκαίος ο εξορθολογισμός και η απλοποίηση της διάρθρωσης των υπαρχόντων και μελλοντικών οργανισμών χάριν σαφήνειας, διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου αλλά και ενόψει μιας μελλοντικής Ένωσης με 25 και ακόμα περισσότερα κράτη μέλη και ότι η σύσταση νέων οργανισμών πρέπει να αξιολογηθεί σύμφωνα με αυστηρότατα κριτήρια, πράγμα που αφορά μεταξύ άλλων την σκοπιμότητα και τον δικαιολογητικό λόγο της δραστηριότητάς τους,

Β.   εκτιμώντας ότι η Επιτροπή με την υποβολή του σχεδίου για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το οποίο, πριν από την έγκριση ενός κανονισμού πλαισίου, θα πρέπει να συναφθεί διοργανική συμφωνία με την οποία θα ορίζονται σαφώς οι σχετικές κοινές κατευθυντήριες γραμμές,

Γ.   εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω δήλωση σχετικά με το άρθρο 10 της Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή μπορούν να συνάπτουν διοργανικές συμφωνίες, εφόσον στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους για πιστή συνεργασία κρίνεται αναγκαία η διευκόλυνση της εφαρμογής των διατάξεων της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

1.   χαιρετίζει την υποβολή του σχεδίου από την Επιτροπή·

2.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν είναι διατεθειμένο να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας με βάση το σχέδιο της Επιτροπής·

3.   καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να μεταπεισθεί το Συμβούλιο·

4.   τονίζει ότι η εξέταση μελλοντικών προτάσεων για τη σύσταση οργανισμών θα πρέπει να βασισθεί κυρίως στις εξής αρχές:

   α) η σύσταση ενός οργανισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την τακτική νομοθετική διαδικασία, δηλαδή κατά κανόνα με τη διαδικασία της συναπόφασης, η δε προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 308 ΣΕΚ θα πρέπει να περιορίζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν οι διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν το εκάστοτε ζήτημα δεν συνιστούν επαρκή νομική βάση,
   β) κάθε πρόταση για σύσταση ενός οργανισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από αξιολόγηση της σχέσης κόστους-οφέλους και από ακριβή εκτίμηση επιπτώσεων, από την οποία θα αποδεικνύεται επίσης η μεγαλύτερη αποδοτικότητα της επιλογής της σύστασης οργανισμού σε σχέση με την διεκπεραίωση των σχετικών καθηκόντων από υπηρεσίες της ίδιας της Επιτροπής,
   γ) η ουσιαστική αυτονομία που θα πρέπει να εκχωρηθεί στον οργανισμό όσον αφορά θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του δεν αίρει την πολιτική ευθύνη της Επιτροπής για τη δραστηριότητά του,
   δ) η απαίτηση πολιτικής ευθύνης και λογοδοσίας θα πρέπει να αντανακλάται στο ρόλο της Επιτροπής κατά την επιλογή και τον ορισμό του εκτελεστικού οργάνου, κατά κανόνα δηλαδή του διευθυντή,
   ε) το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ασκεί μέσω των αντίστοιχων ειδικών επιτροπών του εκ των προτέρων έλεγχο με τη μορφή ακρόασης του υποψηφίου (ή των υποψηφίων) για το αξίωμα του διευθυντή, εκ των υστέρων έλεγχο με τη μορφή της χορήγησης απαλλαγής για την εκτέλεση του προϋπολογισμού καθώς και συνεχή έλεγχο μέσω της παρακολούθησης της δραστηριότητας του οργανισμού· για την παράταση της θητείας του διευθυντή αποφασίζει αποκλειστικά το διοικητικό συμβούλιο βάσει μιας αξιολόγησης της πρώτης θητείας του διευθυντή,
   στ) το Συμβούλιο θα πρέπει να αποστέλλει στο διοικητικό συμβούλιο, ως εποπτικό όργανο, εκπροσώπους αποδεδειγμένης εμπειρογνωμοσύνης, τους οποίους το Κοινοβούλιο δύναται να προσκαλεί πριν από το διορισμό τους σε ακρόαση, εφόσον το θεωρεί σκόπιμο· οι εκπρόσωποι αυτοί αποστέλλονται σε αριθμό που να βρίσκεται σε λογική αναλογία προς τα καθήκοντα και την σπουδαιότητα του οργανισμού ενώ μακροπρόθεσμα επιδιώκεται για λόγους αποτελεσματικότητας μια μείωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου· ενόσω ο αριθμός των εκπροσώπων στο διοικητικό συμβούλιο αντιστοιχεί στον αριθμό των κρατών μελών, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ορίσει δύο μέλη στο διοικητικό συμβούλιο,
   ζ) κατά πράξεων του οργανισμού που αναπτύσσουν έννομες συνέπειες έναντι τρίτων μπορεί να ασκηθεί διοικητική προσφυγή στην Επιτροπή, η οποία μπορεί να λάβει διορθωτικά μέτρα, η δε απόφασή της μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Δικαστηρίου,

5.   εκφράζει την ανησυχία του για τη διαρκή αύξηση των αποκεντρωμένων οργανισμών (επί του παρόντος 23 σε σχέση με τους πέντε οργανισμούς που υπήρχαν το 1995), δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο υπάρχει ο κίνδυνος αποδυνάμωσης και διάσπασης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σε μια πληθώρα οργάνων που λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό σε διακυβερνητική βάση, και κατά συνέπεια, εκφράζει την επιθυμία του, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου περισυλλογής στη διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, να μην συσταθούν νέοι οργανισμοί·

6.   επιδοκιμάζει, με δεδομένη την αυξανόμενη επιβάρυνση που προκαλούν οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί στον κοινοτικό προϋπολογισμό, το γεγονός ότι σύμφωνα με το σχέδιο η Επιτροπή πρέπει να είναι υποχρεωμένη να στηρίζει κάθε πρόταση σύστασης ενός οργανισμού με αξιολόγηση επιπτώσεων, η οποία όχι μόνο θα λαμβάνει υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας αλλά θα περιλαμβάνει και μία όσο το δυνατόν πληρέστερη εκ των προτέρων αξιολόγηση του προβλεπόμενου κόστους του ελέγχου και του συντονισμού καθώς και των επιπτώσεων στους ανθρώπινους πόρους και τις διοικητικές δαπάνες·

7.   σημειώνει ότι, ενώ οι οργανισμοί επιδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, οι πολιτικές αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου λαμβάνονται από αντιπροσώπους των κρατών μελών στα διοικητικά τους συμβούλια·

8.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν είναι προφανώς διατεθειμένη να παράσχει μία σαφή κατάσταση των δημοσιονομικών επιπτώσεων της ύπαρξης και περαιτέρω ανάπτυξης των υφισταμένων οργανισμών για το διάστημα που καλύπτουν οι επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές·

9.   ζητεί ως βασική αρχή τη θέσπιση στη διοργανική συμφωνία ενός μέγιστου ποσοστού αύξησης των διοικητικών δαπανών των οργανισμών, συγκρίσιμου με εκείνου που εφαρμόζεται στην περίπτωση της Επιτροπής·

10.   ζητεί, σε αντίθεση με το σχέδιο, τη σταδιακή εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας στους υφιστάμενους οργανισμούς·

11.   καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών να προβεί σε έναν απολογισμό της συνεργασίας μεταξύ των μονίμων επιτροπών που είναι υπεύθυνες για τους οργανισμούς, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ελέγχου των δραστηριοτήτων των οργανισμών και να επικαιροποιήσει τις "κατευθυντήριες γραμμές" που εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 1998·

12.   καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να παρακολουθήσει τις περαιτέρω εξελίξεις σχετικά με το σχέδιο της Επιτροπής και να παραπέμψει το ζήτημα στο Κοινοβούλιο, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο·

13.   καλεί τους προέδρους και τους εισηγητές της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών να προβούν σε άτυπες επαφές σε πολιτικό επίπεδο με εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής, προκειμένου να μελετήσουν τις εξελίξεις στο Συμβούλιο όσον αφορά τα μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα για τη μελλοντική διάρθρωση των ρυθμιστικών οργανισμών·

14.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 92 Ε της 16.4.2004, σ. 119.


Προετοιμασία της Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ
PDF 362kWORD 73k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προετοιμασία της Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ
P6_TA(2005)0461RC-B6-0619/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ντόχα στο πλαίσιο του ΠΟΕ,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαΐου 2005, σχετικά με την εκτίμηση του Γύρου της Ντόχα μετά την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του ΠΟΕ, της 1ης Αυγούστου 2004(1),

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις Υπουργικές Διασκέψεις του ΠΟΕ, ιδίως τα ψηφίσματα της 25ης Οκτωβρίου 2001(2) και της 3ης Ιουλίου 2003(3),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, της 1ης Αυγούστου 2004, για το Πρόγραμμα Εργασιών της Ντόχα,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Υπουργικής Διάσκεψης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), της 14ης Νοεμβρίου 2001, στη Ντόχα,

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συνόδου του Νοεμβρίου 2004 της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης σχετικά με τον ΠΟΕ,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ειδικότερα τα άρθρα 36, 27 και 133,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών που έχει ασπασθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου έχει συμβάλει σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνση, την ανάπτυξη και την απασχόληση κατά τα τελευταία πενήντα έτη· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η κατανομή των πλεονεκτημάτων, ιδιαίτερα για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, υπήρξε άνιση,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές εμπόριο μπορεί να διαδραματίσει μείζονα ρόλο στην προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης και στην άμβλυνση της φτώχειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Υπουργοί των χωρών μελών του ΠΟΕ αναγνώρισαν την ανάγκη όλων των λαών μας να επωφεληθούν από τις αυξανόμενες ευκαιρίες και την αυξανόμενη ευημερία που δημιουργεί το πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών και ανέλαβαν τη δέσμευση να τοποθετήσουν τις ανάγκες και τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των λιγότερο ανεπτυγμένων εξ αυτών, στο κέντρο του Προγράμματος Εργασιών της Ντόχα· επισημαίνοντας, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ευρύτερη πρόσβαση στην αγορά, το ισορροπημένο νομοθετικό πλαίσιο, μια επαρκώς χρηματοδοτούμενη τεχνική βοήθεια με σαφώς προσδιορισμένο στόχο καθώς και προγράμματα για την αύξηση του δυναμικού τους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε, την 1η Αυγούστου 2004, τις υπουργικές διακηρύξεις και αποφάσεις που εγκρίθηκαν στην Ντόχα και την πλήρη δέσμευση όλων των μελών να τις υλοποιήσουν και να συγκροτήσουν διαπραγματευτικό πλαίσιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα Εργασιών της Ντόχα και να περατωθούν επιτυχώς οι διαπραγματεύσεις που άρχισαν στη Ντόχα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βασικός στόχος του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ντόχα είναι η οικονομική πρόοδος των αναπτυσσομένων χωρών και ότι αυτός ο στόχος πρέπει να κατευθύνει όλες τις επιμέρους διαπραγματεύσεις, ώστε να προκύψουν αποτελέσματα πραγματικής και βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να προκύψουν καθαρά οικονομικά οφέλη, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, κυρίως για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ώστε να προχωρήσει η επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετηρίδας,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή που θα έχει μια επιτυχής έκβαση στις θέσεις απασχόλησης, στην ανάπτυξη και στην ασφάλεια στην Ευρώπη, μέσω των νέων ευκαιριών που θα δημιουργηθούν για τους εξαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περισσότερο ευημερούσα και ανοικτή παγκόσμια οικονομία και μέσω των πλεονεκτημάτων ενός σταθερότερου κόσμου,

Γενικά

1.   θεωρεί ότι έχει ουσιαστική σημασία να επιτύχει ο Γύρος της Ντόχα, προκειμένου να ενισχυθεί το πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών, για να διασφαλισθούν η πρόοδος και η αρμονική ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας· επιβεβαιώνει τη σθεναρή στήριξή του στην απόφαση να τοποθετηθεί η ανάπτυξη στο κέντρο του Γύρου της Ντόχα και τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να τεθούν στην υπηρεσία της εξάλειψης της φτώχειας και της δικαιότερης κατανομής των πλεονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης· εκφράζει τη λύπη του για την για τη βραδύτητα με την οποία εξελίσσονται μέχρι τώρα οι διαπραγματεύσεις εν όψει του Χονγκ Κονγκ·

2.   καλεί την Επιτροπή και άλλους εμπορικούς εταίρους να σεβασθούν το φιλόδοξο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Ντόχα με πλήρη τήρηση της αναπτυξιακής διάστασης· εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τις σοβαρές και διαβρωτικές επιπτώσεις που θα έχει ενδεχόμενη αποτυχία στο πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών· απευθύνει έκκληση, για το λόγο αυτό, να αποβεί εποικοδομητική η 6η Υπουργική Διάσκεψη στο Χονγκ Κονγκ, η οποία θα προετοιμάσει την επιτυχή περάτωση του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ντόχα το 2006·

3.   τονίζει ότι το αποτέλεσμα του Αναπτυξιακού Προγράμματος της Ντόχα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ισορροπία και να περιέχει δεσμεύσεις για κάθε βασικό τομέα του Γύρου της Ντόχα·

4.   καλεί όλους τους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα όλες τις ανεπτυγμένες και τις πλέον προηγμένες χώρες, να αναλάβουν τις ευθύνες τους ενόψει του Γύρου του Χονγκ Κονγκ και να φροντίσουν για την επιτυχή ολοκλήρωσή του· θεωρεί ότι όλα τα μέρη πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξής τους και τη διαπραγματευτική τους δύναμη·

Γεωργία

5.   υπενθυμίζει ότι το αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί στο Χονγκ Κονγκ για τη γεωργία πρέπει να περιλαμβάνει την έγκαιρη σταδιακή κατάργηση όλων των εξαγωγικών επιδοτήσεων, παράλληλα από όλες τις ανεπτυγμένες χώρες μέλη του ΠΟΕ, περιλαμβανομένων και των επιδοτήσεων υπό μορφήν επισιτιστικής βοήθειας ή μέσω κρατικών φορέων εμπορίου και άλλων επιδοτήσεων των εξαγωγών·

6.   υπογραμμίζει ότι είναι εξ ίσου απαραίτητες τόσο η σημαντική μείωση της εγχώριας στήριξης που στρεβλώνει τις εμπορικές συναλλαγές όσο και η σημαντική βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές· επιβεβαιώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη στήριξή του στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ·

7.   υπογραμμίζει ότι η ιδέα του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της κοινοτικής γεωργίας πρέπει να γίνει σεβαστή στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων· ενστερνίζεται την έμφαση που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα που δεν συνδέονται με το εμπόριο, προκειμένου να διασφαλιστούν η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων, η προστασία του περιβάλλοντος, η απασχόληση και η ανάπτυξη στις γεωργικές περιοχές·

8.   ζητεί να επιτευχθεί κατά τον τρέχοντα γύρο η ρητή αναγνώριση γεωγραφικών δεικτών ως σημαντικού παράγοντα στην περιφερειακή ανάπτυξη και ως μέσου για την διαφύλαξη των παραδόσεων της αγροτικής παραγωγής·

9.   επιμένει ότι είναι σημαντικό να εξευρεθεί λύση για τα ευαίσθητα προϊόντα, η οποία θα σέβεται πλήρως τις αρχές του Γύρου Ανάπτυξης της Ντόχα· ζητεί την εξεύρεση αποτελεσματικής λύσης για το ζήτημα του βάμβακος· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι όλες οι ενισχύσεις για τις εξαγωγές βάμβακος στις ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να καταργηθούν μέχρι το 2010 και καλεί ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες να ακολουθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεταρρύθμιση της αγοράς βάμβακος·

Πρόσβαση σε μη γεωργικές αγορές

10.   τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ για την πρόσβαση σε μη γεωργικές αγορές πρέπει να επιταχυνθούν το συντομότερο δυνατόν· θεωρεί ότι οι εμπορικοί φραγμοί μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, αλλά και μεταξύ αναπτυσσόμενων χωρών, αποτελούν εμπόδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη· υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητο, για ένα περαιτέρω προοδευτικό άνοιγμα της αγοράς εντός του Νότου, να αναλάβουν οι πλέον προηγμένες χώρες την ευθύνη να ανοίξουν τις αγορές τους στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες· είναι της άποψης ότι πρέπει να τεθεί επίσης το πρόβλημα της διάβρωσης των προτιμησιακών καθεστώτων·

11.   επιμένει ότι ο μηχανισμός που θα εγκριθεί στις διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση σε μη γεωργικές αγορές πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στην εγκριθείσα αρχή της μη πλήρους αμοιβαιότητας και στην κατάσταση των αναπτυσσομένων χωρών οι οποίες, σε γενικές γραμμές, έχουν υψηλούς βιομηχανικούς δασμούς που δημιουργούν σημαντικά δημοσιονομικά έσοδα· υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός πρέπει να επιτρέπει επαρκή προστασία των νεότευκτων βιομηχανιών, να προωθεί την εκβιομηχάνιση και την οικονομική διαφοροποίηση και να προασπίζει την απασχόληση, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες·

12.   επισημαίνει ότι έχει στρατηγική σημασία να άρουν όλοι οι εμπορικοί εταίροι, όπου αυτό είναι δικαιολογημένο, και τους μη δασμολογικούς φραγμούς, δεδομένου ότι εμποδίζουν την πρόσβαση στην αγορά και ενδέχεται να την εμποδίσουν ακόμη περισσότερο, όταν οι δασμολογικοί φραγμοί περιοριστούν ακόμη περισσότερο·

Υπηρεσίες

13.   αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να θέσει η Υπουργική Διάσκεψη του Χονγκ Κονγκ τα θεμέλια μιας μεγαλόπνοης συμφωνίας όσον αφορά το εμπόριο υπηρεσιών, ενθαρρύνοντας, αφενός, την πρόσβαση φορέων παροχής υπηρεσιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις αγορές, και διασφαλίζοντας, αφετέρου, την ικανότητα όλων των μελών της ΠΟΕ, σύμφωνα με τη Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS), να ρυθμίζουν τους δικούς τους τομείς υπηρεσιών· επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ισχυρό συμφέρον να αυξηθούν οι εξαγωγικές δυνατότητες για τους φορείς παροχής υπηρεσιών· θεωρεί ότι πρέπει να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος σε αυτό τον τομέα, με επιφύλαξη ωστόσο όσον αφορά την υγεία, την παιδεία και τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες·

14.   καλεί τα ανεπτυγμένα και τα αναδυόμενα μέλη του ΠΟΕ να επιδείξουν το ίδιο επίπεδο δέσμευσης που επέδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την αναθεωρημένη προσφορά του Ιανουαρίου του 2005 και να καταθέσουν ανάλογες προσφορές· υπογραμμίζει ότι, δεδομένου ότι δεν σημειώθηκε πρόοδος μέχρι στιγμής στις διαπραγματεύσεις της Ντόχα, πρέπει να εξετασθούν νέες προσεγγίσεις που θα προβλέπουν περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των συμφερόντων των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών· ζητεί να διασφαλισθεί μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις της GATS·

Αναπτυξιακά θέματα

15.   πιστεύει ακράδαντα ότι το εμπόριο, συνδυαζόμενο με την παροχή βοήθειας και την απαλλαγή από τα χρέη, έχει ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετηρίδας για το 2015· ζητεί ως εκ τούτου να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα ως προς τις αναπτυξιακές πτυχές του Γύρου της Ντόχα, τα οποία πρέπει να επιτευχθούν ήδη κατά την Υπουργική Διάσκεψη του Χονγκ Κονγκ· θεωρεί ότι η εφαρμογή της ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης (S&D) πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα των Συμφωνιών του ΠΟΕ·

16.   καλεί όλες τις ανεπτυγμένες χώρες να ανοίξουν τις αγορές τους με την πρόσβαση προϊόντων από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις, όπως έπραξε ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μέσω της πρωτοβουλίας "τα πάντα εκτός από όπλα'· στηρίζει πλήρως την ιδέα του "ελεύθερου γύρου" για τις λιγότερο ανεπτυγμένες και ευάλωτες χώρες· υπογραμμίζει ότι αυτό θα ήταν σημαντικό ερέθισμα για τις συναλλαγές Βορρά-Νότου·

17.   υπογραμμίζει ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες δεν θα μπορέσουν ποτέ να επωφεληθούν από το άνοιγμα των αγορών των περισσότερο ανεπτυγμένων χωρών, εάν τα μέτρα αυτά δεν συνοδεύονται από τεχνική βοήθεια συνδεόμενη με το εμπόριο·

18.   ζητεί να αναπτυχθεί συνεκτικός μηχανισμός ενίσχυσης του εμπορίου για τις αναπτυσσόμενες χώρες που χρειάζονται βοήθεια, προκειμένου να δημιουργήσουν το απαραίτητο δυναμικό για να μπορέσουν να αντλήσουν οφέλη από τις βελτιώσεις της πρόσβασης στις αγορές και την αναβάθμιση των κανόνων εμπορίου καθώς και να διαφοροποιήσουν τις παραγωγικές βάσεις τους, να αντικαταστήσουν τους τελωνειακούς πόρους με άλλους φορολογικούς πόρους και να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν εντός του ΠΟΕ·

19.   ζητεί να βρεθεί επειγόντως μόνιμη λύση στον τομέα των TRIPs (εμπορικών πτυχών των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) και των TRIMs (επενδυτικών μέτρων συνδεομένων με το εμπόριο), ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στα φάρμακα για χώρες που δεν έχουν τη δυνατότητα παρασκευής και οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στον τομέα της δημόσιας υγείας·

Άλλα ζητήματα

20.   καλεί την Υπουργική Διάσκεψη του Χονγκ Κονγκ να επιτύχει ουσιαστική πρόοδο σε διάφορα περαιτέρω ζητήματα· τονίζει τη σημασία της διευκόλυνσης του εμπορίου για την ενίσχυση της ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ χωρών, ιδίως αναπτυσσόμενων χωρών· εμμένει στην αποσαφήνιση και σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας στις τελωνειακές διαδικασίες·

21.   υπογραμμίζει τη σημασία συγκεκριμένων αποτελεσμάτων όσον αφορά τη δημιουργία ισχυροτέρων πολυμερών κανόνων στον τομέα του αντιντάμπινγκ, των επιδοτήσεων και των αντισταθμιστικών μέτρων, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών που έχουν οι αναπτυσσόμενες και λιγότερες ανεπτυγμένες χώρες· ζητεί να υπάρξει πρόοδος στον τομέα των TRIPs και να αναληφθεί δράση κατά των παράνομων αντιγραφών και της πειρατείας· θεωρεί ότι η επίτευξη αυτών των στόχων ενισχύει το πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών·

22.   επιμένει ότι στο Γύρο της Ντόχα είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη μη εμπορικά ζητήματα, όπως κοινωνικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ζητήματα· τονίζει ότι, εάν στις εμπορικές διαπραγματεύσεις δεν περιληφθεί διάλογος για ζητήματα απασχόλησης και κοινωνικά ζητήματα, τούτο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη στήριξη των πολιτών στα κράτη μέλη του ΠΟΕ για επίτευξη προόδου στο Χονγκ Κονγκ·

23.   ζητεί οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο και το περιβάλλον να οδηγήσουν στην καθιέρωση καταλλήλων μεθόδων που θα διασφαλίζουν ότι όλες οι εμπορικές αποφάσεις συμφωνούν με τα μέτρα που συνδέονται με το εμπόριο και περιέχονται στις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες·

Μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και διαφάνεια

24.   καλεί την Επιτροπή να το τηρεί πλήρως ενήμερο, πριν και κατά τη διάρκεια της Υπουργικής Διάσκεψης στο Χονγκ Κονγκ καθώς και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, και να δρομολογήσει τακτικό διάλογο επί των ουσιαστικών σημείων της διαπραγματευτικής εντολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει το δικαίωμα που αποκτήθηκε στο τέλος του Γύρου της Ουρουγουάης να υπόκεινται στην επικύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα αποτελέσματα των μετέπειτα γύρων·

25.   τονίζει τη σημασία που έχει η διατήρηση της δημόσιας και πολιτικής στήριξης για το πολυμερές σύστημα εμπορικών συναλλαγών του ΠΟΕ· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης του κοινού και ανταλλαγής απόψεων για τη μεταρρύθμιση της οργάνωσης του ΠΟΕ·

26.   ζητεί μετ' επιτάσεως την απολύτως αναγκαία μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, περιλαμβανομένης και της βελτίωσης των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, προκειμένου να ενισχυθούν η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια και να επιτευχθεί ένας βαθμός συναίνεσης μεταξύ των μελών του ΠΟΕ· υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της μεταρρύθμισης του μηχανισμού επίλυσης των διαφορών του ΠΟΕ·

o
o   o

27.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0182.
(2) EE C 112 Ε της 9.5.2002, σ. 321.
(3) ΕΕ C 74 Ε της 2.3.2004, σ. 861.


Ανθρώπινα δικαιώματα στην Καμπότζη, το Λάος και το Βιετνάμ
PDF 388kWORD 81k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Καμπότζη, το Λάος και το Βιετνάμ
P6_TA(2005)0462RC-B6-0622/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για το 2005 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Καμπότζη, το Λάος και το Βιετνάμ, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του, της 28ης Απριλίου 2005, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2004(1),

–   έχοντας υπόψη τις συμφωνίες συνεργασίας του 1997 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και του Βασιλείου της Καμπότζης και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λάος, αφετέρου, καθώς και τη συμφωνία συνεργασίας του 1995 μεταξύ της ΕΕ και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 14 Ιουνίου 2004,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A.   αναγνωρίζοντας τη σημαντική πρόοδο που σημείωσαν οι τρεις αυτές χώρες τα τελευταία χρόνια στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης και εκφράζοντας την υποστήριξή του στις προσπάθειές τους να συνδεθούν με περιφερειακούς και μη εταίρους σε πολυμερή φόρουμ,

Β.   υποστηρίζοντας τις ενέργειες συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών της και άλλων μελών της διεθνούς κοινότητας στα κυβερνητικά προγράμματα των χωρών αυτών για τη μείωση της φτώχειας,

Γ.   εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι οι οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις δεν έχουν συνοδευθεί μέχρι στιγμής από τις δέουσες πολιτικές μεταρρυθμίσεις και εκείνες για τα δικαιώματα του πολίτη,

Δ.   χαιρετίζοντας τη διεξαγωγή των πρώτων συνεδριάσεων, τον Ιούνιο 2005, των ομάδων εργασίας ΕΕ-Βιετνάμ και ΕΕ-Λάος για την οικοδόμηση θεσμών, τη διοικητική μεταρρύθμιση, τη διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, εκτιμώντας, όμως, ότι η κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα εξακολουθεί να εμπνέει ανησυχία,

Καμπότζη

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Φεβρουαρίου 2005, η Εθνοσυνέλευση του Βασιλείου της Καμπότζης ήρε τη βουλευτική ασυλία τριών μελών του κόμματος Sam Rainsy (SRP), και συγκεκριμένα του προέδρου του, Sam Rainsy, και των Chea Poch και Cheam Channy,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Cheam Channy και ο αναπληρωτής του Khom Piseth δικάστηκαν από στρατοδικείο παρά το γεγονός ότι, βάσει του δικαίου της χώρας, δεν είναι δυνατή η προσαγωγή πολιτών ενώπιον στρατοδικείων,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το στρατοδικείο αυτό δεν σεβάστηκε τα δικαιώματα της υπεράσπισης και ότι ο Cheam Channy καταδικάστηκε σε επταετή κάθειρξη και, εν συνεχεία, έχασε το βουλευτικό αξίωμα,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των γυναικών στην Καμπότζη είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν διακρίσεις και σοβαρές δυσχέρειες σε πολυάριθμους τομείς, όπως αναφέρει στο ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2005(2),

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρση της βουλευτικής ασυλίας των τριών αυτών βουλευτών της αντιπολίτευσης και οι πρόσφατες συλλήψεις και κρατήσεις δημοσιογράφων (Sam Sonando, διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού Beehive), δασκάλων (Rong Chhun, προέδρου της Ανεξάρτητης Ένωσης Δασκάλων της Καμπότζης), καθώς και οι κατηγορίες σε βάρος του Chea Mony, προέδρου του Ελεύθερου Συνδικάτου Εργαζομένων, του Men Nath, προέδρου της Ένωσης Κρατικών Λειτουργών και του Ea Channa, μέλους του Φοιτητικού Κινήματος για τη Δημοκρατία, καταδεικνύουν τη γενική επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά το σεβασμό των πολιτικών ελευθεριών στην Καμπότζη και την καταστολή των αντιφρονούντων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του δικαστικού συστήματος της Καμπότζης και, ως εκ τούτου, σχετικά με την ικανότητά του να δικάσει, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις, τους ηγέτες των Ερυθρών Χμερ στο δικαστήριο που έχει συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό,

Λάος

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λαοκρατικής Δημοκρατίας του Λάος, παρά τα έντονα διαβήματα της ΕΕ, διεθνών οργανισμών και άλλων μελών της διεθνούς κοινότητας, εξακολουθούν να λαμβάνουν μέτρα που περιορίζουν τις ελευθερίες έκφρασης, του Τύπου, του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και του θρησκεύεσθαι,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να αναφέρουν παραβιάσεις σε βάρος της εθνότητας των Χμονγκ του Λάος, η κατάσταση της οποίας, από ανθρωπιστικής πλευράς, παραμένει δραματική,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες του ειρηνικού Κινήματος της 26ης Οκτωβρίου 1999 που είχε ζητήσει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, Thongpraseuth Keuakoun, Seng-Aloun Phengphanh, Bouavanh Chanmanivong και Keochay, εξακολουθούν να κρατούνται και ότι άλλος ένας εκ των ηγετών του Κινήματος, ο Khamphouvieng Sisa-At, πέθανε στη φυλακή από κακομεταχείριση και στερήσεις,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν παρέχεται στους ξένους παρατηρητές, ιδίως αυτούς της Διεθνούς Αμνηστίας, ελεύθερη πρόσβαση στην επικράτεια του Λάος,

Βιετνάμ

ΙΕ.   χαιρετίζοντας την εκ μέρους του Βιετνάμ έγκριση, τον Ιούνιο του 2005, του "Βασικού Σχεδίου για τις Σημερινές και Μελλοντικές Σχέσεις με την ΕΕ", καθώς και τη μεγαλύτερη προθυμία της κυβέρνησης να συζητήσει θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα,

P.  ΙΣΤ. αναγνωρίζοντας την πραγματική πρόοδο που έχει επιτύχει η Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ όσον αφορά το σεβασμό των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως καταδεικνύουν οι κοινωνικοί δείκτες και ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΠΑΗΕ (Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών),

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Βιετνάμ εξακολουθούν να περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του Τύπου, ιδίως με τη σύσταση δύναμης αστυνόμευσης του κυβερνοχώρου, το 2004, και τη φυλάκιση αντιφρονούντων του κυβερνοχώρου, όπως οι Nguyen Dan Que, Pham Hong Son, Nguyen Vu Binh και Nguyen Khac Toan, για κατασκοπία, απλώς επειδή διακίνησαν πληροφορίες στο Διαδίκτυο,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες μειονότητες των υψιπέδων (Κεντρικό και Βόρειο τμήμα), ιδίως οι Montagnards, υφίστανται διακρίσεις και μέτρα όπως κατάσχεση των εδαφών των προγόνων τους και θρησκευτική καταπίεση,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 1975, η Ενοποιημένη Βουδιστική Εκκλησία του Βιετνάμ (UBCV) έχει υποστεί συστηματικές διώξεις λόγω της στράτευσής της υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, ενώ έχει τεθεί σε απαγόρευση από το 1981, έχει κατασχεθεί η περιουσία της, έχουν καταστραφεί τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και οι κοινωνικοί και πολιτιστικοί της θεσμοί, και ότι ο Πατριάρχης της UBCV Thich Huyen Quang και ο αναπληρωτής του Thich Quang Do κρατούνται αυθαίρετα εδώ και σχεδόν 25 χρόνια,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη των τοπικών επιτροπών της UBCV που συγκροτήθηκαν το 2005 σε 9 επαρχίες του κεντρικού και νότιου Βιετνάμ υφίστανται συστηματικές διώξεις από την αστυνομία επειδή συντρέχουν τους ανθρώπους των φτωχών αυτών επαρχιών και ότι ο μοναχός της UBCV Thich Vien Phuong καταδικάστηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 43 μηνιαίων βασικών μισθών απλώς και μόνο επειδή μαγνητοσκόπησε έκκληση υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας στο Βιετνάμ, την οποία ο Thich Quang Do απέστειλε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τον Απρίλιο του 2005,

ΚΑ.   επισημαίνοντας τη μαρτυρία του βουδιστή μοναχού Thien Minh, ο οποίος πρόσφατα αφέθηκε ελεύθερος από στρατόπεδο αναμόρφωσης μετά από 26 χρόνια κράτησης, για τις άθλιες συνθήκες που υφίστανται οι κρατούμενοι συνείδησης στο στρατόπεδο Z30A στο Xuan Loc, ιδίως ο ρωμαιοκαθολικός ιερέας Pham Minh Tri, ο Nguyen Duc Vinh, που κρατείται εδώ και περισσότερα από 18 χρόνια, και ο Ngo Quang Vinh, μέλος της βουδιστικής αίρεσης Hoa Hao, ηλικίας 87 ετών,

ΚΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι το 2004 θεσπίστηκε νέος νόμος για την πίστη και τη θρησκεία, για την κωδικοποίηση όλων των πτυχών του θρησκευτικού βίου, ωστόσο πολυάριθμοι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί στην Ενοποιημένη Βουδιστική Εκκλησία του Βιετνάμ και τις εκκλησίες των Διαμαρτυρομένων, συμπεριλαμβανομένης της εκκλησίας των Μεννονιτών, παραμένουν σε ισχύ,

ΚΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (αναφ. CCPR/CO/75/VNM της 26ης Ιουλίου 2002), προέβη σε συστάσεις προς τις αρχές του Βιετνάμ όσον αφορά τη Στρατηγική Ανάπτυξης του Νομικού Συστήματος (ενός 10ετούς σχεδίου που χρηματοδοτείται εν μέρει από χώρες-δωρητές, μεταξύ των οποίων μερικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Καμπότζη

1.   εκφράζει την υποστήριξή του προς τον Ειδικό Εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στην Καμπότζη και εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να συσταθεί το συντομότερο το ανεξάρτητο Δικαστήριο για τους Ερυθρούς Χμερ, όπως συμφωνήθηκε με τον ΟΗΕ τον Ιούνιο του 2003·

2.   καλεί τις αρχές της Καμπότζης:

   να ελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων τον Cheam Channy, να του αποδώσουν τη βουλευτική εντολή του και να αποκαταστήσουν τη βουλευτική ασυλία του Sam Rainsy και των δύο άλλων αντιπροσώπων του κόμματός του, όπως έχει ήδη ζητήσει το ΕΚ στο ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2005(3) και η Διακοινοβουλευτική Ένωση στο ψήφισμά της τής 19ης Οκτωβρίου 2005·
   να προβούν σε πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την οικοδόμηση ενός δημοκρατικού κράτους με βάση το κράτος δικαίου και το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών·
   να επιδείξουν γνήσια βούληση να καταπολεμήσουν ουσιαστικά τις ενδημικές μάστιγες της διαφθοράς, της μαζικής αποψίλωσης των δασών που οδηγεί στη μετακίνηση πληθυσμών, και της βιομηχανίας του σεξουαλικού τουρισμού, να απαρνηθούν το κρατούν πνεύμα ατιμωρησίας και να προσαγάγουν στη δικαιοσύνη όλους όσους εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες·

3.   ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβούν στη σύσταση ομάδας εργασίας για την οικοδόμηση θεσμών, τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις, τη διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ανακοινώσουν τα αποτελέσματά της στο Κοινοβούλιο·

4.   προτείνει, μεταξύ άλλων, να μεταβεί ad hoc αντιπροσωπεία του ΕΚ στην Καμπότζη το ταχύτερο δυνατόν για να αξιολογήσει την κατάσταση των βουλευτών, των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης και των ηγετών των εργατικών συνδικάτων της χώρας που βρίσκονται υπό κράτηση και να θέσει τέλος στην κράτηση όλων των πολιτικών κρατουμένων·

Λάος

5.   καλεί τις αρχές του Λάος:

   να αποφυλακίσουν όλους τους πολιτικούς κρατουμένους και κρατουμένους συνείδησης, περιλαμβανομένων των ηγετών του κινήματος της 26ης Οκτωβρίου 1999, τους Χριστιανούς που έχουν φυλακισθεί για το γεγονός ότι δεν απαρνήθηκαν την πίστη τους, τους Χμονγκ και, συγκεκριμένα, τους Tho Moua και Pa Fue Khang, ξεναγούς που χρησιμοποίησαν ευρωπαίοι δημοσιογράφοι και οι οποίοι συνελήφθησαν το 2003·
   να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν το ταχύτερο δυνατό όλες τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τον εκδημοκρατισμό της χώρας, την κατοχύρωση της ειρηνικής έκφρασης πολιτικής αντιπολίτευσης και την εξασφάλιση της ταχείας διεξαγωγής πολυκομματικών εκλογών υπό διεθνή παρακολούθηση με στόχο την εθνική επανασυμφιλίωση·
   να εφαρμόσουν προγράμματα για να καταστεί δυνατή η ένταξη του πληθυσμού των Χμονγκ και άλλων εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στην κοινωνία του Λάος, με παράλληλη διαφύλαξη των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων τους, προκειμένου να βελτιωθούν κατεπειγόντως η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι συνθήκες διαβίωσης·
   να επιτρέψουν την απεριόριστη πρόσβαση των ειδικευμένων οργανισμών του ΟΗΕ και εκπροσώπων ανθρωπιστικών οργανώσεων, ώστε να μπορούν να επισκέπτονται πολιτικούς κρατουμένους, τον πληθυσμό των Χμονγκ και όλες τις εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες στο Λάος·
   να κυρώσουν χωρίς χρονοτριβή το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα·

6.   καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την κατάσταση της κοινότητας των Χμόνγκ του Λάος και να υποστηρίξει τα κυβερνητικά προγράμματα που προορίζονται για τις εθνοτικές μειονότητες·

Βιετνάμ

7.   καλεί τις αρχές του Βιετνάμ:

   να αρχίσουν, επ" ευκαιρία της 30ής επετείου του τερματισμού του πολέμου του Βιετνάμ, γνήσιο διάλογο με όλα τα τμήματα του πληθυσμού όσον αφορά την οικονομική, κοινωνική, πνευματική και πολιτική ανάπτυξη του Βιετνάμ·
   να αναλάβουν πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, αρχίζοντας από την αποδοχή του πολυκομματισμού και του δικαιώματος έκφρασης των απόψεων όλων των ρευμάτων·
   να εφαρμόσουν τη Στρατηγική Ανάπτυξης του Νομικού Συστήματος σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και τις διατάξεις του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα·
   να τερματίσουν κάθε μορφής καταπίεση των μελών της Ενοποιημένης Βουδιστικής Εκκλησίας του Βιετνάμ και να αναγνωρίσουν επίσημα την ύπαρξή της, καθώς και την ύπαρξη άλλων μη αναγνωρισμένων εκκλησιών στη χώρα·
   να ελευθερώσουν όλους τους βιετναμέζους πολιτικούς κρατουμένους και τους φυλακισμένους συνείδησης που κρατούνται επειδή άσκησαν νόμιμα και ειρηνικά τα δικαιώματά τους στην ελευθερία γνώμης, την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία του θρησκεύεσθαι, ιδίως δε τους Thich Huyen Quang και Thich Quang Do, που θεωρούνται από τα Ηνωμένα Έθνη θύματα αυθαίρετης κράτησης(4)·
   να εγγυηθούν την πλήρη ισχύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων που θεσπίζει το Σύνταγμα του Βιετνάμ και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, επιτρέποντας ιδίως τη δημιουργία πραγματικά ελεύθερου Τύπου·
   να εξασφαλίσουν τον ασφαλή επαναπατρισμό, με βάση τη συμφωνία Καμπότζης-Βιετνάμ-Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), των Montagnards που εγκατέλειψαν το Βιετνάμ και να επιτρέψουν τη δέουσα παρακολούθηση της κατάστασης των επαναπατριζόμενων από την UNHCR και διεθνείς ΜΚΟ·

Γενικά

8.   υποστηρίζει τα σχέδια που θα χρηματοδοτήσει η Επιτροπή για την προαγωγή της ανάπτυξης της δημοσιογραφίας και την υποστήριξη των προγραμμάτων δημιουργίας υποδομής της Εθνοσυνέλευσης του Λάος, καθώς και τις δραστηριότητες στο Βιετνάμ που προέρχονται από την Ομάδα Εργασίας για την οικοδόμηση θεσμών, τη διοικητική μεταρρύθμιση, τη διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

9.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμμετάσχουν πλήρως στις εργασίες των Ομάδων Εργασίας ΕΕ-Βιετνάμ και ΕΕ-Λάος για την οικοδόμηση θεσμών, τη διοικητική μεταρρύθμιση, τη διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

10.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβούν σε ενδελεχή αξιολόγηση των πολιτικών που ακολουθούνται στην Καμπότζη, το Λάος και το Βιετνάμ μετά την υπογραφή των συμφωνιών σύνδεσης και συνεργασίας, έχοντας κατά νου το άρθρο 1 των συμφωνιών αυτών, το οποίο επαναλαμβάνει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων συνιστά ουσιώδες στοιχείο των συμφωνιών, και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα·

o
o   o

11.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια του Λάος, του Βιετνάμ και της Καμπότζης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0150.
(2) ΕΕ C 247 E της 6.10.2005, σ. 161.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0081.
(4) Ομάδα Εργασίας για τις Αυθαίρετες Κρατήσεις, Γνώμη 18/2005, 26 Μαΐου 2005.


Ολυμπιακή εκεχειρία
PDF 263kWORD 43k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ολυμπιακή εκεχειρία κατά τη διάρκεια των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Τορίνου το 2006
P6_TA(2005)0463B6-0618/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το από 1 Απριλίου 2004 ψήφισμά του σχετικά με την ολυμπιακή εκεχειρία(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκριναν ομόφωνα τα Ηνωμένα Έθνη το 2003, με θέμα την "Οικοδόμηση ειρηνικού και καλύτερου κόσμου μέσω του αθλητικού και του ολυμπιακού ιδεώδους",

–   έχοντας υπόψη την έκκληση στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Χιλιετηρίδας για την τήρηση της ολυμπιακής εκεχειρίας,

–   έχοντας υπόψη την κοινή διακήρυξη που εξέδωσαν τον Ιούλιο του 2005 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), η οργανωτική επιτροπή των χειμερινών ολυμπιακών αγώνων του Τορίνου και οι ιταλικές αρχές υπέρ της ολυμπιακής εκεχειρίας, της ασφάλειας των αγώνων και ενός ευρέος προγράμματος εκδηλώσεων που θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες από ολόκληρο τον κόσμο να στοχασθούν για την ολυμπιακή εκεχειρία και να προωθήσουν τις αξίες της,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εικοστοί Χειμερινοί Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες θα διεξαχθούν στην Ευρώπη, στο Τορίνο, από τις 10 έως τις 26 Φεβρουαρίου 2006,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδέα της ολυμπιακής εκεχειρίας ανάγεται στην αρχαία ελληνική παράδοση και ότι, σύμφωνα με αυτή, όλες οι εχθροπραξίες πρέπει να διακόπτονται κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην εποχή μας, η ολυμπιακή εκεχειρία εκφράζει τη βούληση της ανθρωπότητας να οικοδομήσει έναν κόσμο θεμελιωμένο στις αξίες της ευγενούς άμιλλας, του ανθρωπισμού, της αδελφοσύνης και της ανεκτικότητας, αποτελώντας, με τον τρόπο αυτό, τη γέφυρα μεταξύ της αρχαίας παράδοσης και των μεγάλων προκλήσεων του σύγχρονου κόσμου που είναι η διατήρηση της οικουμενικής ειρήνης, ο διάλογος μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών, η κατανόηση και η συνεργασία μεταξύ των λαών,

Δ.   έχοντας υπόψη ότι η ολυμπιακή εκεχειρία έχει ως έμβλημα το περιστέρι μπροστά από την παραδοσιακή ολυμπιακή φλόγα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιστέρι συμβολίζει ένα από τα ιδεώδη του ολυμπιακού κινήματος – τη χρήση του αθλητισμού για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού και καλύτερου κόσμου – ενώ η φλόγα συμβολίζει τη θαλπωρή που παρέχει ο ολυμπισμός σε όλους τους λαούς του κόσμου,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες και οι Παραολυμπιακοί Αγώνες, με τους νέους να πρωτοστατούν, υπάρχουν για να εξασφαλίζουν τη διατήρηση του αθλητικού ιδεώδους, ότι αντιπροσωπεύουν το πνεύμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του πολιτισμού μας και ότι η εκεχειρία αποτελεί πρότυπο σεβασμού του ιδεώδους της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών,

1.   επικροτεί το έργο της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τον αθλητισμό στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της ειρήνης, που διαδίδει με απτό τρόπο τα ιδεώδη της ολυμπιακής εκεχειρίας σε όλη την υφήλιο·

2.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την κατάπαυση του πυρός στις εμπόλεμες περιοχές και παροτρύνει τα εμπλεκόμενα μέρη να σεβασθούν την ειρήνη καθ" όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων·

3.   παροτρύνει την Επιτροπή να αποδώσει μεγαλύτερη έμφαση στην επιρροή του αθλητισμού στο έργο της για την ανάπτυξη και την εδραίωση της ειρήνης, καθώς και στην επίτευξη των στόχων της Χιλιετηρίδας·

4.   χαιρετίζει το έργο του Διεθνούς Ιδρύματος Ολυμπιακής Εκεχειρίας και εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλει ενεργά σ" αυτό·

5.   ζητεί από το Συμβούλιο να καλέσει όλα τα κράτη μέλη, τις υπό ένταξη, τις υποψήφιες προς ένταξη και τις γειτονικές χώρες, καθώς και όλες τις χώρες που συμμετέχουν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες του Τορίνου να σεβασθούν την ολυμπιακή εκεχειρία κατά τη διάρκεια των αγώνων και να την παρατείνουν στη συνέχεια·

6.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποστηρίξουν τη ΔΟΕ στις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και την αλληλοκατανόηση μέσω του αθλητισμού·

7.   υπενθυμίζει στο Συμβούλιο τη δέσμευσή του να επανεξετάζει το θέμα αυτό κάθε δύο χρόνια και να επαναβεβαιώσει την υποστήριξή του προς την ολυμπιακή εκεχειρία για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες του Τορίνου το 2006·

8.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμβάλουν στην τήρηση της εκεχειρίας κατά τη διάρκεια των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Τορίνου διοργανώνοντας ειδική εκδήλωση, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

9.   δεσμεύεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την τήρηση της ολυμπιακής εκεχειρίας και την εδραίωση της ειρήνης στον κόσμο·

10.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να στείλουν αντιπροσώπους στο Τορίνο για τις τελετές έναρξης και λήξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2006 στο Τορίνο·

11.   καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τη ΔΟΕ και την οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων του Τορίνου να δεχθούν να προβάλλεται εμφανώς η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σήμανση που χρησιμοποιεί η διοργανώτρια πόλη επ" ευκαιρία των αγώνων και να υπάρχει στον ίδιο το χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων όπου θα διεξαχθούν τα αθλήματα·

12.   φρονεί ότι η ολυμπιακή εκεχειρία είναι κάτι περισσότερο από απλή έκκληση για παροδική διακοπή των εχθροπραξιών και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες με συμπερίληψη όλων των δογμάτων, στο Τορίνο, στην Ιερουσαλήμ και στο Σεράγεβο·

13.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και των χωρών που συμμετέχουν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες του Τορίνου, καθώς και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

(1) ΕΕ C 103 Ε της 29.4.2004, σ. 816.


Ανάπτυξη και αθλητισμός
PDF 273kWORD 48k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη και τον αθλητισμό
P6_TA(2005)0464B6-0633/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (58/5) της 17ης Νοεμβρίου 2003 με τίτλο "ο αθλητισμός ως μέσο για την προώθηση της εκπαίδευσης, της υγείας, της ανάπτυξης και της ειρήνης",

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1989 του ΟΗΕ σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Magglingen στις 18 Φεβρουαρίου 2003 που διατυπώθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη για τον αθλητισμό και την ανάπτυξη,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με τη Διάσκεψη του "Επόμενου Βήματος" που διεξήχθη στις 13-14 Νοεμβρίου 2003, στο Άμστερνταμ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2005 είναι το Διεθνές Έτος των Ηνωμένων Εθνών για τον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους του Διεθνούς Έτους είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για περισσότερα αναπτυξιακά προγράμματα και έργα που να βασίζονται στον αθλητισμό,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έργα φυσικής αγωγής και αθλητισμού μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, ιδίως σε θέματα όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική ενεργοποίηση, η ισότητα των φύλων, το περιβάλλον και η ειρήνη μεταξύ των λαών,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην κοινωνική συνοχή, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κατανόηση του περιβάλλοντος και την επανένταξη των παιδιών σε μετασυγκρουσιακές καταστάσεις, για παράδειγμα των παιδιών-στρατιωτών,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αθλητικά αναπτυξιακά έργα αποτελούν έργα "χαμηλού κόστους και μεγάλου αντικτύπου",

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα παιδιά έχουν δικαίωμα στο παιχνίδι,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν 60 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες που ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ενδιαφέροντα και οι ανησυχίες των ατόμων με αναπηρίες που ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες συχνά αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς,

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον του 1995 ανέφερε ότι ανάπτυξη χωρίς συγκεκριμένες προσπάθειες για την ενδυνάμωση των γυναικών και για ίση συμμετοχή στρεβλώνει τη διαδικασία ανάπτυξης για όλους,

1.   χαιρετίζει το 2005 - Διεθνές Έτος των Ηνωμένων Εθνών για τον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή, δεδομένου ότι ο αθλητισμός και η φυσική αγωγή αποτελούν άριστα μέσα για την προώθηση της εκπαίδευσης, της υγείας, της ανάπτυξης και της ειρήνης, ιδίως για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες διάφορων κοινωνιών, όπως τα παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες·

2.   υπογραμμίζει τις σημαντικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές λειτουργίες του αθλητισμού και τη σημασία του όχι μόνο όσον αφορά τη φυσική ανάπτυξη αλλά και για τη δυνατότητά του να προωθεί κοινωνικές αξίες, όπως το ομαδικό πνεύμα, ο δίκαιος ανταγωνισμός, η συνεργασία, η ανεκτικότητα και η αλληλεγγύη·

3.   αναγνωρίζει την κοινωνική σημασία των αθλητικών οργανώσεων, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνίας των πολιτών και φέρνουν κοντά ανθρώπους από όλες τις τάξεις, τα πνευματικά και τα πολιτιστικά περιβάλλοντα, από το επίπεδο της βάσης έως και το επίπεδο της κορυφής·

4.   υπογραμμίζει ότι για να είναι αποτελεσματικός ο αθλητισμός για την ανάπτυξη πρέπει να αναπτυχθεί η διαθεσιμότητα του ίδιου του αθλητισμού·

5.   υπογραμμίζει ότι τα αθλητικά έργα μπορούν να αποτελέσουν εγκάρσια μέσα για την δημιουργία δυνατοτήτων στην παιδεία, την υγεία γενικά, την πρόληψη του HIV/Aids, την οικοδόμηση της ειρήνης και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της βίας, των ανισοτήτων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας·

6.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποστηρίξει αναπτυξιακά προγράμματα και έργα που βασίζονται στον αθλητισμό, μέσω ειδικού προϋπολογισμού·

7.   καλεί την Επιτροπή να αναθέσει μελέτη για τα αποτελέσματα των έργων που έχουν εκτελεστεί από αναπτυξιακούς και αθλητικούς οργανισμούς με θέμα την ανάπτυξη και τον αθλητισμό, σχετικά με το δυναμικό της πολιτικής στον τομέα αυτό και τον ενδεχόμενο ρόλο της ΕΕ, των κρατών μελών και/ή των ΜΚΟ σχετικά με την ανάπτυξη και τον αθλητισμό·

8.   καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει προγράμματα για την αύξηση των γνώσεων και της εμπειρίας των καθηγητών φυσικής αγωγής στον τομέα της ανάπτυξης μέσω του αθλητισμού·

9.   καλεί το Συμβούλιο να ενσωματώσει τον αθλητισμό και την ανάπτυξη ρητά στις εθνικές πολιτικές που έχουν στόχο τη μείωση της φτώχειας και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεργαστούν με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους·

10.   αναγνωρίζει το πλήρες δικαίωμα των γυναικών για ελεύθερη συμμετοχή στον αθλητισμό, ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή τους στον αθλητισμό και την ανάπτυξη, ορίζει την ισότητα των φύλων ως στόχο στον αθλητισμό για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και υπογραμμίζει ότι οι Παγκόσμιες Διασκέψεις για τις Γυναίκες και τον Αθλητισμό έχουν οδηγήσει σε σημαντικά βήματα προόδου στον τομέα του γυναικείου αθλητισμού σε ολόκληρο τον κόσμο·

11.   ενθαρρύνει τους διεθνείς και εθνικούς αθλητικούς φορείς και τους οργανισμούς που είναι σχετικοί με τον αθλητισμό να επεξεργαστούν και να εφαρμόσουν πρωτοβουλίες εταιρικής σχέσης και αναπτυξιακά έργα συμβατά με την εκπαίδευση που παρέχεται σε όλα τα επίπεδα της σχολικής εκπαίδευσης, ώστε να βοηθηθεί η επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας·

12.   ζητεί να δοθεί ειδική προσοχή στην πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στις αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και σε όλες τις πλευρές της ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία τους για την αποκατάσταση και την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες, για παράδειγμα μέσω της κινητοποίησης των εργαζομένων περίθαλψης σε τοπικό επίπεδο και της ενδυνάμωσης των τοπικών κοινοτήτων με αύξηση της εμπειρογνωμοσύνης και των εργαλείων στήριξης·

13.   ζητεί να εκπαιδευθούν δημοσιογράφοι στην εξάλειψη των στερεοτύπων, των διακρίσεων και του ρατσισμού από την αθλητικογραφία·

14.   ενθαρρύνει τους οργανωτές και χορηγούς διεθνούς αθλητισμού να επενδύσουν στις τοπικές κοινότητες σε αναπτυσσόμενες χώρες·

15.   χαιρετίζει την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής για την Φυσική Αγωγή που θα διεξαχθεί στις 2-3 Δεκεμβρίου 2005 στο Magglingen της Ελβετίας·

16.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, το Συμβούλιο Υπουργών και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και την Αφρικανική Ένωση.


Έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής *
PDF 348kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2005/2024(INI))
P6_TA(2005)0465A6-0179/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

‐   έχοντας υπόψη τα άρθρα 213 και 214 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και το άρθρο 126 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας(1),

‐   έχοντας υπόψη τα άρθρα Ι-26, Ι-27, Ι-28, ΙΙΙ-348 και ΙΙΙ-350 της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης και τη Δήλωση 7 στο άρθρο Ι-27 του Συντάγματος της Ευρώπης που επισυνάπτεται στην τελική πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης,

‐   έχοντας υπόψη το άρθρο 10 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία(2),

‐   έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2005(3),

‐   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2004 σχετικά με την εκλογή της νέας Επιτροπής(4),

‐   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 και τα άρθρα 98 και 99 του Κανονισμού του,

‐   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

(A6-0179/2005),

A.   εκτιμώντας ότι οι ακροάσεις από το Κοινοβούλιο των υποψηφίων μελών της Επιτροπής, οι οποίες έλαβαν χώρα για πρώτη φορά το 1994 και αναπτύχθηκαν έκτοτε, έχουν αποκτήσει νομιμότητα που είναι πλήρως αποδεκτή όχι μόνον από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή αλλά και από το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη,

Β.   εκτιμώντας ότι η δημοκρατική ευθύνη της Επιτροπής ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό από την διαδικασία έγκρισης του Κοινοβουλίου η οποία είναι ανοικτή, δίκαιη και συνεπής, και στην οποία κάθε υποψήφιος Επίτροπος γνωστοποιεί στο Κοινοβούλιο όλες τις αναγκαίες πληροφορίες,

Γ.   εκτιμώντας ότι υπό το πρίσμα της εμπειρίας και ενόψει μιας μελλοντικής συνταγματικής μεταρρύθμισης, είναι τώρα σκόπιμο να αναθεωρηθεί ο τρόπος με τον οποίο το Κοινοβούλιο εγκρίνει την Επιτροπή,

1.   εγκρίνει τις ακόλουθες αρχές, κριτήρια και ρυθμίσεις προκειμένου ολόκληρο το Σώμα της Επιτροπής να υπόκειται σε ψήφο συγκατάθεσης του Κοινοβουλίου:

Κριτήρια αξιολόγησης

(α) το Κοινοβούλιο αξιολογεί τους υποψηφίους Επιτρόπους με βάση τις γενικές τους ικανότητες, την προσήλωσή τους στην ευρωπαϊκή ιδέα και την αδιαμφισβήτητη ανεξαρτησία τους. Αξιολογεί τις γνώσεις τους για το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο και τις ικανότητές τους επικοινωνίας·

(β) το Κοινοβούλιο δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ισορροπία μεταξύ των φύλων. Μπορεί να εκφράσει την άποψή του για τη διάθεση των χαρτοφυλακίων από τον εκλεγέντα πρόεδρο·

(γ) το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία που είναι σημαντική για τη λήψη της απόφασής του όσον αφορά την καταλληλότητα των υποψηφίων. Αναμένει πλήρη γνωστοποίηση πληροφοριών που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα·

Ακροάσεις

(δ) κάθε υποψήφιος Επίτροπος καλείται να εμφανιστεί ενώπιον της αντίστοιχης κοινοβουλευτικής επιτροπής ή επιτροπών για μία και μόνη ακρόαση διάρκειας τριών ωρών. Οι ακροάσεις είναι ανοικτές στο κοινό·

(ε) οι ακροάσεις διοργανώνονται από κοινού από τη Διάσκεψη των Προέδρων και τη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Όταν τα χαρτοφυλάκια είναι μικτά γίνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις με τις αντίστοιχες αρμόδιες επιτροπές. Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα:

– το χαρτοφυλάκιο του υποψηφίου Επιτρόπου εμπίπτει στις αρμοδιότητες μιας μόνο κοινοβουλευτικής επιτροπής· στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος Επίτροπος παρουσιάζεται σε ακρόαση ενώπιον της συγκεκριμένης επιτροπής αποκλειστικά·

– το χαρτοφυλάκιο του υποψηφίου Επιτρόπου εμπίπτει, στον ίδιο λίγο-πολύ βαθμό, στις αρμοδιότητες περισσοτέρων κοινοβουλευτικών επιτροπών· στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος Επίτροπος παρουσιάζεται σε κοινή ακρόαση ενώπιον αυτών των κοινοβουλευτικών επιτροπών·

– το χαρτοφυλάκιο του υποψηφίου Επιτρόπου εμπίπτει κατά κύριο λόγο στις αρμοδιότητες μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής και μόνον σε μικρότερο βαθμό στις αρμοδιότητες μιας ή περισσοτέρων άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών· στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος Επίτροπος παρουσιάζεται σε ακρόαση ενώπιον της κυρίως αρμόδιας επιτροπής η οποία προσκαλεί την ή τις λοιπές επιτροπές να λάβουν μέρος στην ακρόαση.

Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής έχει πλήρη λόγο όσον αφορά τις πρακτικές ρυθμίσεις·

(στ) οι κοινοβουλευτικές επιτροπές υποβάλλουν γραπτές ερωτήσεις στους υποψήφιους Επιτρόπους αρκετό καιρό πριν από τις ακροάσεις. Ο αριθμός των ουσιαστικών γραπτών ερωτήσεων περιορίζεται στις πέντε ανά αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή·

(ζ) οι ακροάσεις πραγματοποιούνται σε περιστάσεις και υπό συνθήκες που δίδουν στους υποψήφιους Επιτρόπους ίσες και δίκαιες ευκαιρίες να παρουσιάσουν εαυτούς και τις απόψεις τους·

(η) οι υποψήφιοι Επίτροποι καλούνται να προβούν σε εναρκτήρια προφορική δήλωση διάρκειας 20 λεπτών το ανώτερο. Η διεξαγωγή των ακροάσεων πρέπει να αποσκοπεί στην ανάπτυξη πολυμερούς πολιτικού διαλόγου μεταξύ των υποψηφίων Επιτρόπων και των μελών του Κοινοβουλίου. Πριν από το τέλος της συνεδρίασης, θα πρέπει να επιτρέπεται στους υποψηφίους Επιτρόπους να προβαίνουν σε σύντομη δήλωση για το κλείσιμο της συνεδρίασης·

Αξιολόγηση

(θ) η δεικτοδοτημένη βιντεοεγγραφή των ακροάσεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για δημοσίευση εντός 24 ωρών·

(ι) οι επιτροπές πρέπει να συνεδριάζουν αμέσως μετά τις ακροάσεις για να προβαίνουν στην αξιολόγηση των μεμονωμένων υποψήφιων Επιτρόπων. Αυτές οι συνεδριάσεις διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών. Οι επιτροπές καλούνται να δηλώσουν κατά πόσον οι υποψήφιοι Επίτροποι διαθέτουν τα προσόντα τόσο για να αποτελέσουν μέλη του Σώματος όσο και για να επιτελέσουν τα ειδικά καθήκοντα για τα οποία έχουν προταθεί. Εάν μια επιτροπή δεν κατορθώσει να επιτύχει συναίνεση ως προς αμφότερα τα σημεία, ο πρόεδρός της υποβάλλει τις δύο αποφάσεις σε ψηφοφορία ως τελευταία λύση. Οι δηλώσεις αξιολόγησης δημοσιοποιούνται και παρουσιάζονται σε μικτή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων και της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, η οποία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών. Μετά από ανταλλαγή απόψεων, και εφόσον δεν ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες, η Διάσκεψη των Προέδρων και η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών κηρύσσουν τη λήξη των ακροάσεων·

(ια) ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσιάζει ολόκληρο το Σώμα των Επιτρόπων σε συνεδρίαση του Κοινοβουλίου. Η παρουσίαση ακολουθείται από συζήτηση. Για την περάτωση της συζήτησης, οποιαδήποτε πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον τριάντα επτά βουλευτές, μπορούν να υποβάλουν πρόταση ψηφίσματος. Μετά την ψηφοφορία σχετικά με την πρόταση ψηφίσματος, το Κοινοβούλιο ψηφίζει προκειμένου να δώσει ή όχι τη συγκατάθεσή του για το διορισμό, ως συλλογικού οργάνου, του Προέδρου και άλλων μελών της Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει κατά την πλειοψηφία των ψηφισάντων, σε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση. Το Κοινοβούλιο μπορεί να αναβάλει την ψηφοφορία για την επόμενη συνεδρίαση·

2. εγκρίνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις σε περίπτωση αλλαγής στη σύνθεση ή στη διάρθρωση της Επιτροπής κατά τη θητεία της:

(α) όταν πρέπει να πληρωθεί κενή έδρα λόγω παραίτησης, υποχρεωτικής απόσυρσης ή θανάτου, το Κοινοβούλιο, ενεργώντας με ταχύτητα, καλεί τον υποψήφιο Επίτροπο να συμμετάσχει σε ακρόαση υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ορίζονται στην παράγραφο 1·

(β) σε περίπτωση ένταξης νέου κράτους μέλους, το Κοινοβούλιο καλεί τον υποψήφιο Επίτροπο του κράτους αυτού να συμμετάσχει σε ακρόαση υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ορίζονται στην παράγραφο 1·

(γ) σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής των χαρτοφυλακίων, οι ενδιαφερόμενοι Επίτροποι καλούνται να εμφανιστούν ενώπιον των αντιστοίχων κοινοβουλευτικών επιτροπών πριν αναλάβουν τις νέες τους αρμοδιότητες·

3.   για τη διευκόλυνση της προετοιμασίας της διαδικασίας έγκρισης της Επιτροπής, καλεί το Συμβούλιο να ορίσει τον Μάιο αντί του Ιουνίου 2009, ως περίοδο για τις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές·

4.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην επιτροπή που είναι αρμόδια για τον Κανονισμό προκειμένου να προτείνει τις κατάλληλες τροπολογίες στον Κανονισμό εγκαίρως και δη πριν από τις επόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές·

5.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καθώς και το Συμβούλιο.

(1) Όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου για τη διεύρυνση της Συνθήκης της Νίκαιας, όπως τροποποιήθηκε από το Άρθρο 45 της Συνθήκης Προσχώρησης του 2003.
(2) ΕΕ L 278 της 8.10.1976, σ. 5. Όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2002/772/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (ΕΕ L 283 της 21.10.2002, σ. 1).
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2005)0194, Παράρτημα.
(4) ΕΕ C 201 Ε της 18.8.2005, σ. 113.


Εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού στις θαλάσσιες μεταφορές
PDF 376kWORD 82k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού στις θαλάσσιες μεταφορές (2005/2033(INI))
P6_TA(2005)0466A6-0314/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80, 81, 82, 83, 85 και 86 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 για τον καθορισμό του τρόπου εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΚ στις θαλάσσιες μεταφορές (COM(2004)0675),

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο "Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με χρονικό ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών" (COM(2001)0370),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή καλείται "να επιταχύνει την φιλελευθεροποίηση σε τομείς όπως το φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια, τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τις μεταφορές",

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 954/79(1) του Συμβουλίου, που παρέχει το πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα Συμπεριφοράς των Ναυτιλιακών Διασκέψεων ώστε να συνάδει με τη Συνθήκη ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, για τον καθορισμό του τρόπου εφαρμογής των άρθρων 85 και 86 (σημερινά άρθρα 81 και 82) της Συνθήκης στις θαλάσσιες μεταφορές(2),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές-καμποτάζ)(3),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 823/2000 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2000, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81, παράγραφος 3, της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών (κοινοπραξίες)(4),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης(5),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο συζήτησης της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2005, για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86,

–   έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της "Economic Assistance Study on Liner Shipping" που εκπόνησε η ICF Consulting για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών, η οποία δημοσιεύτηκε το Μάιο 2005,

–   έχοντας υπόψη τη μελέτη "Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές" που εκπονήθηκε από την Global Insight εξ ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής και δημοσιεύθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2003, σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(6) και της Επιτροπής των Περιφερειών(7) σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86,

–   έχοντας υπόψη τον Κώδικα Συμπεριφοράς των Ναυτιλιακών Διασκέψεων της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, 1974,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της γραμματείας του ΟΟΣΑ "Πολιτική Ανταγωνισμού στις Τακτικές Ναυτιλιακές Γραμμές" της 16ης Απριλίου 2002,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τακτικών Ναυτιλιακών Γραμμών (ELAA) με θέμα την "Αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86: Πρόταση για νέα κανονιστική διάρθρωση", της 6ης Αυγούστου 2004,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του πανεπιστημίου Erasmus του Ρότερνταμ της 12ης Νοεμβρίου 2003 σε ό,τι αφορά την υποστήριξη που προσέφερε κατά την επεξεργασία των παρατηρήσεων που ελήφθησαν σχετικά με το έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0314/2005),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ναυτιλία αποτελεί έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο κλάδο, ο οποίος δρα σε μια ιδιαιτέρως παγκοσμιοποιημένη και ανταγωνιστική αγορά με νέες μορφές συνεργασίας, συγχωνεύσεις και συμμαχίες που μεταβάλλουν συνεχώς τα δεδομένα και τις συνθήκες της αγοράς στις ναυτιλιακές μεταφορές, τείνοντας προς τη συγκέντρωση σε ορισμένες μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θαλάσσιες μεταφορές εντάσσονται έως σήμερα σε δύο μεγάλες κατηγορίες : α) την αγορά liner, δηλαδή τις τακτικές γραμμές, και β) τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών με ελεύθερα φορτηγά πλοία (αγορές international tramp vessel services), δηλαδή τα μη προγραμματισμένα δρομολόγια, με την πρώτη κατηγορία των τακτικών γραμμών, από το 1875, να έχει οργανωθεί στο σύστημα των Ναυτιλιακών Διασκέψεων και τη δεύτερη να πραγματοποιείται κατά τρόπο μη προγραμματισμένο, ενώ οι ναύλοι υπόκεινται σε ελεύθερη διαπραγμάτευση ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση,

Γ.   σημειώνοντας ότι με τον Kώδικα Συμπεριφοράς των Ναυτιλιακών Διασκέψεων της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη αναγνωρίστηκε ο σταθεροποιητικός ρόλος των Διασκέψεων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86, θεσπίστηκε απαλλαγή στις Διασκέψεις από τους κανόνες της πολιτικής ανταγωνισμού (άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης), ενώ επιτρέπονται παράλληλα οι ελεύθερες συναλλαγές, γεγονός που σημαίνει ότι διαφυλάσσεται ο ουσιαστικός ανταγωνισμός από τρίτους (outsiders), ενώ οι υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών με ελεύθερα φορτηγά πλοία καθώς και οι υπηρεσίες καμποτάζ (θαλάσσιες ενδομεταφορές αποκλειστικά μεταξύ λιμένων του ιδίου κράτους μέλους) εξαιρούνται από την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003),

Ε.   σημειώνοντας ότι παρουσιάζονται ήδη άλλες μορφές συνεργασίας, όπως οι κοινοπραξίες ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών - κονσόρτσια, για τις οποίες προβλέπεται επίσης απαλλαγή κατά κατηγορία (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 823/2000, ο οποίος τροποποιήθηκε, μεταξύ άλλων, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 611/2005(8))· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι έχουν διαφορετικό πεδίο εφαρμογής, διότι ο κανονισμός δεν επιτρέπει τον καθορισμό ποσοστών αναφοράς,

ΣΤ.   τονίζοντας ότι η υφιστάμενη εδώ και 19 περίπου χρόνια εξαίρεση για τις ναυτιλιακές διασκέψεις έχει διαδραματίσει σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο στην εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου και παράλληλα το σημερινό καθεστώς των διασκέψεων εμφανίζεται πολύ πιο "φιλελεύθερο" σε σχέση με το παρελθόν, ενώ διατηρεί ταυτόχρονα τα πλεονεκτήματα της παροχής αξιόπιστων τακτικών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικούς ναύλους,

Ζ.   τονίζοντας ότι, την περίοδο 1997-2004, ο όγκος του διεθνούς εμπορίου που πραγματοποιήθηκε μέσω των τακτικών γραμμών οργανωμένων σε διασκέψεις παρουσίασε αξιοσημείωτη άνοδο ως προς τα μεγάλα συστήματα διασκέψεων αλλά και σημαντική άνοδο (με κάποιες αυξομειώσεις) ως προς τα μικρά,

Η.   υπογραμμίζοντας ότι, σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι:

   α) δεν αιτιολογείται πλέον η απαλλαγή των Διασκέψεων για τα τακτικά δρομολόγια·
   β) δεν δικαιολογείται, για τις υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών με ελεύθερα φορτηγά πλοία και τις υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών, η εξαίρεσή τους από τους κανόνες εφαρμογής του ανταγωνισμού·
   γ) δεν κρίνεται απαραίτητη η διατήρηση των διατάξεων για τις τεχνικές συμφωνίες και για τη σύγκρουση κανόνων δικαίου και προτείνεται η κατάργησή τους,
   Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των εμπλεκόμενων φορέων τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης του υπάρχοντος καθεστώτος με πρόβλεψη για σταθερότητα στις τιμές, αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών και των μικρομεσαίων ναυτιλιακών εταιρειών,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Global Insight, με πρωτοβουλία της Επιτροπής, μελέτη συνεπειών προκειμένου να αξιολογηθούν οι συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν εφόσον η απαλλαγή κατά κατηγορία για τις ναυτιλιακές διασκέψεις που περιλαμβάνεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 καταργηθεί και αντικατασταθεί από σύστημα βασιζόμενο σε εναλλακτική πρόταση της ΕLAA,

Γενικά

1.   καλεί την Επιτροπή και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν ότι η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 θα πρέπει να έχει ως στόχο τη διατήρηση και την προαγωγή της ανάπτυξης μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής ναυτιλίας στα πλαίσια της στρατηγικής της Λισαβόνας σε συνδυασμό με τη στρατηγική της πολιτικής μεταφορών όπως αυτή συνοψίζεται στη Λευκή Βίβλο και στα προγράμματα Marco Polo I και Marco Polo II και ότι έχει ζωτική σημασία να επιτευχθεί αυτό, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι έχουν εμφανισθεί νέες ναυτιλιακές δυνάμεις, συγκεκριμένα η Κίνα, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν·

2.   καλεί την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη τις επιπτώσεις που θα έχει ένα ενδεχόμενο εναλλακτικό σύστημα στο σύνολο του κλάδου των θαλάσσιων μεταφορών, δηλαδή των μελών και μη μελών των ναυτιλιακών διασκέψεων αλλά και των ανταγωνιστών τους (ανεξάρτητοι φορείς), των πελατών τους (φορτωτές) και των τελικών καταναλωτών·

3.   επισημαίνει ότι τα πορίσματα της μελέτης της Global Insight, δεν συνιστούν σταθερή βάση για την κατάργηση της απαλλαγής κατά κατηγορία για τις ναυτιλιακές διασκέψεις δεδομένου ότι οι ελλείψεις που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες μελέτες από πλευράς πεδίου εφαρμογής και δεδομένων δεν εξετάστηκαν πραγματικά ούτε στην πρόσφατη αυτή μελέτη· ζητεί από την Επιτροπή, να λάβει το γεγονός αυτό υπόψη στο πλαίσιο της νέας πρότασής της και να διεξαγάγει σχετικές συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους κύκλους, με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο·

4.   καλεί την Επιτροπή, σε περίπτωση τροποποίησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 να λάβει υπόψη τα ισχύοντα νομικά και λειτουργικά καθεστώτα σε άλλες χώρες (ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιαπωνία, Καναδάς), αφού τυχόν απόκλιση του ευρωπαϊκού συστήματος σε σχέση με τα καθεστώτα αυτά θα μπορούσε να δημιουργήσει αποσταθεροποιητικές κοινωνικοοικονομικές τάσεις σε παγκόσμια κλίμακα και να οδηγήσει σε δράσεις προστατευτικού χαρακτήρα·

5.   υπογραμμίζει την πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων από μια γενική αλλαγή του συστήματος, όχι τόσο για τις μεγάλες ναυτιλιακές γραμμές εμπορευματικών μεταφορών αλλά κυρίως για τις μεσαίου και μικρού μεγέθους, και τονίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κατάργηση των Διασκέψεων θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών·

6.   σημειώνει ότι η πλήρης απελευθέρωση με κατάργηση των εξαιρέσεων των διασκέψεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 επιβάλλει και τις αντίστοιχες αλλαγές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 823/2000, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 611/2005, που προβλέπει απαλλαγή κατά κατηγορία για τις κοινοπραξίες ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών·

7.   τονίζει ότι μια ενδεχόμενη ρύθμιση στον τομέα αυτόν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το χαρακτήρα των περιφερειών με ειδικούς περιορισμούς, όπως αυτές που περιγράφει το άρθρο 299, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, που εξαρτώνται από τη διατήρηση υπηρεσιών με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά·

8.   υπογραμμίζει, στο βαθμό που συνάδουν με την κοινοτική νομοθεσία περί ανταγωνισμού, τη σημασία ολοένα και περισσότερων μορφών συνεργασίας όπως οι συμφωνίες-πλαίσιο, που επιτρέπουν στους μεταφορείς, είτε αυτοί είναι μέλη Διασκέψεων είτε όχι, να συντονίζουν ευέλικτα την ανταγωνιστική τους συμπεριφορά στην αγορά, όσον αφορά στους ναύλους και τους άλλους όρους παροχής υπηρεσιών·

Διασκέψεις τακτικών δρομολογίων

9.   συνάγει το συμπέρασμα ότι, βάσει της νομολογίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (κοινές υποθέσεις Τ-191/98, Τ-212/98 έως Τ-214/98 Atlantic Container Line AB και άλλων κατά της Επιτροπής(9) "υπόθεση TACA") η διαχείριση της προσφοράς πλοίων επιτρέπεται μόνο με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργεί τεχνητή ζήτηση σε συνδυασμό με αυξήσεις ναύλων και μόνον εφόσον η εξουσία των διασκέψεων να καθορίζουν τους ναύλους έχει περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό, με αποτέλεσμα να πληρούνται, έστω και μερικώς, οι τέσσερις σωρευτικές προϋποθέσεις του άρθρου 81, παράγραφος 3, της Συνθήκης·

10.   σημειώνει ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 υιοθετείται μεν το σύστημα των κλειστών διασκέψεων, επιτρέπονται όμως και οι ελεύθερες συναλλαγές, γεγονός που σημαίνει ότι διαφυλάσσεται ο ουσιαστικός ανταγωνισμός από τρίτους (outsiders) και ότι δεν επιτρέπονται άλλοι περιορισμοί του ανταγωνισμού από τις διασκέψεις πλοίων τακτικών γραμμών·

11.   υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προβεί σε αναθεώρηση - και όχι κατάργηση - του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86, με στόχο να διασφαλισθεί η συμβατότητα με τους κανόνες ανταγωνισμού κυρίως με τον αποκλεισμό της δυνατότητας άμεσου καθορισμού των ναύλων, αλλά επιτρέποντας τον καθορισμό ναύλων αναφοράς μέσω των διασκέψεων ή δείκτη τιμών στο πλαίσιο εφεδρικού συστήματος, σε συμφωνία με την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και διασφαλίζοντας τον υπολογισμό επίναυλων και συναφών εξόδων, με διαφανείς τρόπους και μετά από διάλογο με τους φορτωτές, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια αναθεώρηση πρέπει να διασφαλίζει τη σταθερότητα των ναύλων, την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και τον υγιή ανταγωνισμό για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών·

12.   εκτιμά ότι η πρόταση της ELAA περιλαμβάνει ενδιαφέροντα σημεία, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής δείκτη τιμών και της δημιουργίας forum συζητήσεων για μεταφορείς, φορτωτές και άλλους παράγοντες του τομέα, τα οποία θα πρέπει να υιοθετήσει η Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες του ανταγωνισμού, κατά την εκπόνηση οιουδήποτε κανονισμού τροποποίησης και ότι ένας τέτοιος κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοσθεί για περιορισμένο διάστημα πέντε ετών, μετά την παρέλευση των οποίων θα πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση· φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον τα σημεία αυτά συνάδουν με τις τέσσερις σωρευτικές προϋποθέσεις που θεσπίζει το άρθρο 81, παράγραφος 3, της Συνθήκης·

13.   κρίνει ότι, ανεξάρτητα από τη λύση που θα επιλεγεί, πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος, ώστε να επιτραπεί στο σύνολο των παραγόντων (μεταφορέων, φορτωτών και άλλων παραγόντων του τομέα), να προσαρμοσθούν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο·

14.   ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της εντολής της και με βάση τις δεσμεύσεις του Κώδικα Συμπεριφοράς για τις Ναυτιλιακές Διασκέψεις, να διεξαγάγει συζητήσεις με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη πριν να προτείνει τροποποίηση ή κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86· εκτιμά ότι επιδίωξη των συζητήσεων πρέπει να είναι η εξεύρεση της καταλληλότερης μεθόδου προσαρμογής των κρατών μελών (αυτών που εξακολουθούν να υπόκεινται σε διμερείς δεσμεύσεις βάσει του Κώδικα Συμπεριφοράς) στην ενδεχόμενη μετατροπή του νομικού καθεστώτος, προκειμένου να αποτραπούν τυχόν αρνητικές συνέπειες·

Υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών με ελεύθερα φορτηγά πλοία και υπηρεσίες καμποτάζ

15.   σημειώνει ότι ο τομέας tramp παραμένει στην συντριπτική πλειοψηφία του ελεύθερος και λειτουργεί βάσει των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού· υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να υπαχθούν οι υπηρεσίες αυτές στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003·

16.   κρίνει ότι, προς το συμφέρον της ασφάλειας δικαίου και της σαφήνειας, η Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει στη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών ως προς το συμβιβάσιμο με τους κανόνες ανταγωνισμού των ομαδικών συμφωνιών συνεργασίας καθώς και των εξειδικευμένων υπηρεσιών, υπό τον όρο, ωστόσο, ότι δεν θα πρέπει να το πράξει πριν από την υποβολή των προτάσεων και τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους κύκλους·

17.   σημειώνει ότι ο τομέας των υπηρεσιών καμποτάζ έχει ήδη απελευθερωθεί βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92· φρονεί ότι, με δεδομένο ότι οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται μεταξύ λιμένων του ιδίου κράτους μέλους, δεν επηρεάζεται το διακοινοτικό εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών (άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης) και συνεπώς δεν συνίσταται ανάγκη και νομική υποχρέωση υπαγωγής του τομέα αυτού στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003·

Καθαρά τεχνικές συμφωνίες

18.   καλεί την Επιτροπή να μη δώσει συνέχεια στην πρόταση κατάργησης των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 που ρυθμίζει την νομιμότητα των συμφωνιών τεχνικού περιεχομένου, εκτιμώντας ότι η διατήρηση ενός σαφούς νομικού πλαισίου που θα διέπει τις συμφωνίες τεχνικού χαρακτήρα συμβάλλει στην ασφάλεια δικαίου και στον καλύτερο προσανατολισμό των παρόχων υπηρεσιών·

Σύγκρουση κανόνων δικαίου

19.   καλεί την Επιτροπή να μη δώσει συνέχεια στην πρόταση κατάργησης του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 που προβλέπει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων σε περίπτωση σύγκρουσης του κοινοτικού δικαίου με το δίκαιο τρίτων χωρών, ιδιαίτερα μάλιστα ενόψει της πρόθεσης της Επιτροπής να προβεί σε αναθεώρηση του δικαίου ανταγωνισμού για τις θαλάσσιες μεταφορές·

o
o   o

20.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 121 της 17.5.1979, σ. 1.
(2)2 ΕΕ L 378 της 31.12.1986, σ. 4.
(3)3 ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ. 7.
(4)4 ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 24.
(5) ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.
(6) ΕΕ C 157 της 28.6.2005, σ. 130.
(7) ΕΕ C 231 της 20.9.2005, σ. 38.
(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 611/2005 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 823/2000 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81, παράγραφος 3, της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών (κοινοπραξίες) (ΕΕ L 101 της 21.4.2005, σ. 10).
(9) Συλλογή (2003), ΙΙ-3275.


Ρυθμίσεις και αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρώπη το 2004
PDF 369kWORD 93k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τις αγορές του τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην Ευρώπη κατά το 2004 (2005/2052(INI))
P6_TA(2005)0467A6-0305/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Κανονιστικές ρυθμίσεις και αγορές του τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στην Ευρώπη κατά το 2004" (COM(2004)0759),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας και 23ης Μαρτίου 2005,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου του Νοεμβρίου 2004 για την στρατηγική της Λισαβόνας,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με την όγδοη έκθεση της Επιτροπής όσον αφορά την υλοποίηση της δέσµης κανονιστικών ρυθμίσεων για τις τηλεπικοινωνίες(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2003 σχετικά με την πλήρη ανάπτυξη των κινητών επικοινωνιών τρίτης γενεάς(2),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/19/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με την διασύνδεσή τους (Οδηγία για την πρόσβαση)(3),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/20/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία για την αδειοδότηση)(4),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/21/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία πλαίσιο)(5),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία καθολικής υπηρεσίας)(6),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας της 23ης και 24ης Μαρτίου 2000,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 2002 η οποία θεσπίζει την Ομάδα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών (ERG) για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών(7),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0305/2005),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες μεταφοράς και εκτέλεσης διαφέρουν ανάλογα με το κράτος μέλος και ότι αυτή η έλλειψη ομοιομορφίας παρεμποδίζει την υλοποίηση μίας γνήσιας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικής επικοινωνίας,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην μεταφορά και την σωστή εφαρμογή του νομικού πλαισίου,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει εναντίον των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις ή τις εφαρμόζουν πλημμελώς,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αξιολογεί σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 7 της οδηγίας πλαίσιο τα μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ),

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι νομικές διατάξεις προσφέρουν στις ΕΡΑ ένα ευέλικτο μέσον επέμβασης στην αγορά σε περίπτωση που απειλείται ο ελεύθερος ανταγωνισμός,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πτυχές της κανονιστικής ρύθμισης είναι σημαντικές ώστε να μπορούν οι ρυθμιστικές αρχές να παρεμβαίνουν σωστά σε μια εξελισσόμενη αγορά όπου η πρόσφατη τεχνολογική καινοτομία θα καταστήσει δυνατή την παροχή νέων υπηρεσιών στους καταναλωτές,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το ρυθμιστικό σύστημα καθιστά δυνατή την προσαρμογή της εφαρμογής διορθωτικών μέτρων με βάση την αρχή της αναλογικότητας, και τη μείωση του ρυθμιστικού όγκου όταν οι τάσεις του ανταγωνισμού στην αγορά δικαιολογούν μια τέτοια ενέργεια,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΡΑ αποφασίζουν εντελώς ανεξάρτητα τις επεμβάσεις τους στις αγορές και ότι εφαρμόζουν ως προς αυτό το κριτήριο της αναλογικότητας σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη χρονική διάρκεια των διαδικασιών προσφυγής κατά των αποφάσεων των ΕΡΑ και την συστηματική εμφάνιση ανασταλτικής δράσης που ασκούν οι διαδικασίες προσφυγής κατά των αποφάσεων των ΕΡΑ σε ορισμένα κράτη μέλη και την συστηµατική αναστολή των αποφάσεων των ΕΡΑ σε ορισμένα κράτη μέλη εφόσον εκκρεµεί προσφυγή,

Ι.   εκτιμώντας ότι οι καθυστερήσεις της μεταφοράς και των αναλύσεων της αγοράς συνιστούν σημαντικό εμπόδιο για την δημιουργία μίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικής επικοινωνίας και δημιουργούν διαφορετικούς όρους λειτουργίας για τις επιχειρήσεις στα διάφορα κράτη μέλη, καθώς και ανασφάλεια σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την μεταβατική περίοδο,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σαφές νομικό πλαίσιο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενθάρρυνση των επενδύσεων εκ μέρους των διαφόρων παραγόντων, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο ευρωπαϊκός τομέας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας να κατακτήσει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ερμηνεία και την εφαρμογή κανονιστικών ρυθμίσεων υποδομής για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες η Επιτροπή μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διασφάλιση και την προαγωγή του πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωσης,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα μέτρα που έλαβαν οι ΕΡΑ για τη μείωση των εξαιρετικά υψηλών χρεώσεων περιαγωγής στην ΕΕ, οι τιμές για κλήσεις προς ή από το εξωτερικό παραμένουν πολύ υψηλές με δεδομένο τους υπάρχοντες κινδύνους των συμφωνιών κατά του ανταγωνισμού και την κατάχρηση των δεσποζουσών θέσεων,

ΙΔ.   εκτιμώντας ότι μία ενιαία αγορά η οποία ρυθμίζεται σωστά μπορεί να διασφαλίσει δίκαιες συνθήκες υπηρεσιών και τιμών για όλους τους καταναλωτές, παρέχοντάς τους την απαιτούμενη διαφάνεια και ασφάλεια,

ΙΕ.   εκτιμώντας ότι το νομικό πλαίσιο βοηθά να προσδιορισθεί η ανάδυση και η συνέχιση του πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωσης,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Λευκή Βίβλο για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας (COM(2004)0374) η Επιτροπή αναφέρει ότι ο στόχος της δημιουργίας μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς είναι συμβατός με τον στόχο της ανάπτυξης υπηρεσιών κοινής ωφελείας και ότι έχει συνεπώς ουσιαστική σημασία το να διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για δίκαιες τιμές και υπηρεσίες υπέρ των καταναλωτών, όπως αυτές που θα δημιουργηθούν σε μια ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών η οποία θα καλύπτει ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια ώστε να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα, πράγμα που αποτελεί στόχο προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

1.   συμμερίζεται τις ανησυχίες που διατυπώνει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή· υποστηρίζει απολύτως την Επιτροπή στον ρόλο της ως κινητήριας δύναμης για την καθιέρωση ρυθμίσεων τόσο σε ό,τι αφορά την σωστή ερμηνεία των ρυθμιστικών διατάξεων όσο και την ανάγκη εξασφάλισης, μέσω ταχείας και διαρκούς παρακολούθησης, της εναρμονισμένης και εύστοχης εφαρμογή της, σύμφωνα με τους στόχους των ρυθμίσεων περί ηλεκτρονικής επικοινωνίας·

Θεσμικό πλαίσιο

2.   υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να εγκαινιαστεί θεσμικός διάλογος που θα αποσκοπεί στην ενίσχυση και διασαφήνιση τόσο του ευρωπαϊκού θεσμικού προτύπου για τον τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας όσο και του σχετικού νομικού πλαισίου και θα δίνει την δυνατότητα υλοποίησης των καλύτερων λύσεων για την επίτευξη αυτού του στόχου·

Επιτροπή

3.   ζητεί ως εκ τούτου να ενισχυθεί ο ρόλος της Επιτροπής και υπογραμμίζει τον κεντρικό της ρόλο του θεματοφύλακα της κοινοτικής νομοθεσίας, ενώ η Ομάδα των Ευρωπαίων Ρυθμιστών (ΟΕΡ) συνεχίζει να ενεργεί ως γνωμοδοτικός και συμβουλευτικός φορέας για την Επιτροπή, σύμφωνα με την απόφαση 2002/627/ΕΚ, με στόχο τη συνεπή και συνεκτική εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας πλαίσιο·

4.   υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τον τρόπο που ενεργεί η Επιτροπή όταν υπάρχουν προσφυγές εναντίον κρατών μελών που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, καθώς και ως προς την εξέταση των μέτρων που κοινοποιούνται από τις ΕΡΑ σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο τις εθνικές αγορές προκειμένου να μην παρεμποδίσουν την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικής επικοινωνίας·

ΟΕΡ

5.   επιβεβαιώνει ότι η σύνθεση και τα καθήκοντα της ΟΕΡ και της Ομάδας Ανεξάρτητων Ρυθμιστών (ΟΑΡ) επικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό και ότι πρέπει ως εκ τούτου να αποφευχθεί κάθε διπλή εργασία και περιτή χρησιμοποίηση των περιορισμένων διοικητικών και τεχνικών πόρων· για τον λόγο αυτόν συνιστά την σταδιακή συγχώνευση της ΟΕΡ με την ΟΑΡ·

6.   υπογραμμίζει ότι η ΟΕΡ πρέπει να περιορίζεται σε ένα συμβουλευτικό ρόλο συμπεριλαμβάνοντας όλους τους ενδιαφερομένους σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό και με την μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και να αναλαμβάνει δραστηριότητες που έχουν ανατεθεί ειδικά σε αυτήν βάσει του ρυθμιστικού πλαισίου·

Κοινοβούλιο

7.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο την ετήσια έκθεσή της για την πρόοδο της μεταφοράς του νομικού πλαισίου αμέσως μετά από την έγκρισή της, καθώς και όλες τις άλλες εκθέσεις που εξετάζουν κατά πόσον λειτουργεί ομαλά η αγορά ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να συμμετέχει δεόντως στην διαδικασία παρακολούθησης·

8.   επικροτεί την ταχεία αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικής τεχνολογίας και καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τις δραστηριότητές της όσον αφορά την παρακολούθηση της ανάπτυξης του ευρυζωνικού τομέα και τα μέτρα που έλαβε για τον σκοπό αυτό·

Κράτη μέλη και ΕΡΑ

9.   εκφράζει την λύπη του διότι μερικά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη μεταφέρει το ρυθμιστικό πλαίσιο στην εθνική τους νομοθεσία ή δεν το έχουν εφαρμόσει σωστά, και τα καλεί να συμμορφωθούν άμεσα με την κοινοτική νομοθεσία για την ηλεκτρονική επικοινωνία·

10.   ζητεί από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ανάλογα τις ΕΡΑ που δεν μπορούν να εκπληρώσουν γρήγορα τα καθήκοντά τους εξαιτίας έλλειψης πόρων· ζητεί, επιπροσθέτως, από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να επιταχύνουν τις διαδικασίες προσφυγής κατά αποφάσεων των ΕΡΑ·

11.   δεσμεύει τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την πλήρη ανεξαρτησία των ΕΡΑ και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς και να κρατά ενήμερο το Κοινοβούλιο·

12.   ενθαρρύνει τις ΕΡΑ και την Επιτροπή να διενεργήσουν καλύτερες μελέτες επιπτώσεων και συγκριτικές αξιολογήσεις για τις προτεινόμενες υποχρεώσεις, καθώς και για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητά τους για τις αγορές·

13.   ζητεί από τα κράτη μέλη να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας και να τεκμηριώνουν τα διοικητικά τέλη με τα οποία επιβαρύνονται οι φορείς για την έγκριση των υπηρεσιών, περιφρουρώντας το δημόσιο συμφέρον· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει αμελλητί ελέγχους στον εν λόγω τομέα·

14.   υπογραμμίζει την σημασία της επαρκούς κατανομής συχνοτήτων για υπηρεσίες κοινής ωφελείας, των ανοιχτών, διαφανών και αμερόληπτων διαδικασιών, καθώς και της απαραίτητης ευελιξίας κατά την κατανομή ραδιοσυχνοτήτων και την χορήγηση αδειών·

15.   συνιστά στα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τις ΕΡΑ να λάβουν υπόψη ότι το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει να προσελκύει και να προστατεύει τις επενδύσεις· επιβεβαιώνει ότι πρέπει να προαχθούν οι επενδύσεις σε υποδομές, ιδίως σε ευρυζωνικά δίκτυα, στις κινητές επικοινωνίες τρίτης γενιάς και άλλες νέες αγορές, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες κοινής οικονομικής ωφελείας·

16.   υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης των ρυθμισμένων υπηρεσιών παρόλο που η τεχνολογία αλλάζει, ιδιαίτερα όσον αφορά το δίκτυο πρόσβασης· θεωρεί συνεπώς σημαντικό να διατηρηθεί η δυνατότητα να έχουν οι εναλλακτικοί φορείς πρόσβαση στις νέες υποδομές με δίκαιους και εύλογους όρους·

17.   υπογραμμίζει ότι τα κανονιστικά μέτρα πρέπει να επικεντρωθούν στην άρση των στρεβλώσεων που εμποδίζουν τον δίκαιο ανταγωνισμό· εδώ πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η απαραίτητη προώθηση της δημιουργίας νέων αγορών και των ίσων ευκαιριών για τους μετέχοντες στην αγορά·

18.   επισημαίνει ότι οι εθνικές και τοπικές διατάξεις και τα αυστηρά κριτήρια αδειοδότησης για την κατασκευή υποδομών εξακολουθούν να εμποδίζουν την εξέλιξη των κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς· καλεί ως εκ τούτου τις αρμόδιες αρχές να διορθώσουν την κατάσταση και να άρουν τα εμπόδια για την ευρεία εξέλιξη της τρίτης γενιάς·

19.   ζητεί από τα κράτη μέλη να προσέχουν ώστε οι θέσεις εγκατάστασης του δικτύου κινητής τηλεφωνίαςπικοινωνιακού να επιλέγονται λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την υγεία και το περιβάλλον και σύμφωνα με διαφανείς διαδικασίες πολεοδομικού σχεδιασμού· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί αυτές οι δραστηριότητες και να υποβάλλει τακτικά σχετικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει την ανάγκη δημοσιοποίησης των πληροφοριών σχετικά με τις τιμές ακτινοβολίας·

20.   επικροτεί τους εθελοντικούς κώδικες για την προστασία των χρηστών από μη ζητηθείσες εμπορικές επικοινωνίες και ζητεί τη μεταφορά των κανόνων για το δικαίωμα επιλογής σε ολόκληρη την Ευρώπη·

21.   υπογραμμίζει τη σημασία της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σε σχέση με τον αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων για διατήρηση δεδομένων και σημειώνει τη μακρά συνεργασία των φορέων παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τις αρχές επιβολής του νόμου εντός σαφούς νομικού πλαισίου και κατά περίπτωση· αναγνωρίζει ότι η επιβολή υποχρεώσεων διατήρησης δεδομένων θα ήταν επιζήμια για τις πολιτικές ελευθερίες και θα αποτελούσε πηγή σημαντικών δαπανών για τους φορείς παροχής· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η θέσπιση τυχόν ρυθμίσεων σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συναπόφασης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

Βιομηχανία και καταναλωτές

22.   υπογραμμίζει ότι ο τομέας της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας αποτελεί κινητήρια δύναμη για την οικονομία της Ευρώπης και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων εργασίας·

23.   υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ηλεκτρονική επικοινωνία έχει ως στόχο την προαγωγή του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων και την ταυτόχρονη εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών·

24.   ζητεί από τη Επιτροπή να εκπονεί και να παρουσιάζει τακτικά στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να προστατευθούν να δικαιώματα των χρηστών, μελέτες στις οποίες θα αναλύονται τουλάχιστον οι ακόλουθες παράμετροι: διαφάνεια στην τιμολόγηση, συμβατικές εγγυήσεις και τάσεις στις τιμές και τις αγορές, για τα ευρυζωνικά δίκτυα και τη σταθερή και κινητή τηλεφωνία·

25.   επικροτεί την αύξηση των αδεσμοποίητων τοπικών βρόχων, τονίζει όμως ότι απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη για να διασφαλιστεί η ύπαρξη ανταγωνιστικών αγορών για τους πελάτες·

26.   καλεί τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να λάβουν υπόψη τις ανάγκες των μειονεκτούντων χρηστών αναφορικά με την επιλογή, τις τιμές και τα ποιοτικά πλεονεκτήματα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και την δυνατότητα πρόσβασής τους σε αυτές· ζητεί από τις ρυθμιστικές αρχές να συμβουλεύονται εκπροσώπους των μειονεκτούντων ατόμων κατά την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών·

27.   ζητεί από τους παρόχους υπηρεσιών τρίτης γενιάς να επινοήσουν συντελεστές τιμής προς παρεχόμενη υπηρεσία επιτρέποντας τη λήψη των ευρυζωνικών από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία, θέτοντας τέρμα στους γεωγραφικούς περιορισμούς για τα ευρυζωνικά δίκτυα·

28.   υπενθυμίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να ασκούν οι φορείς διαφανή πολιτική τιμών και να προσφέρουν ευρεία και σαφή ενημέρωση στους καταναλωτές για τις υπηρεσίες που παρέχουν και τις τιμές τους και, κυρίως, για τις δαπάνες που προκύπτουν για τους χρήστες· παρακολουθεί προσεκτικά, σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής, τις πρόσφατες διαδικασίες της Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες σχετικά με την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά (άρθρο 82 της Συνθήκης) ("Ανακοίνωση των αιτιάσεων")· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν ποιες είναι οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές προκειμένου να διασφαλιστούν επαρκείς και διαφανείς χρεώσεις περιαγωγής· ζητεί επιπλέον από το Συμβούλιο να δώσει εντολή στην Επιτροπή να εκπονήσει σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα που θα επιτρέψει στους καταναλωτές να επωφεληθούν από τη διεθνή περιαγωγή με το καλύτερο δυνατό κόστος και το συντομότερο δυνατόν, σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, με συνέχεια των υπηρεσιών·

29.   επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή και τις ΕΡΑ να καταβάλουν προσπάθειες για να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος ως προς την φορητότητα των αριθμών τόσο στο δίκτυο σταθερής όσο και στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, καθώς και ως προς τα τέλη της "Mobile Call Termination'·

30.   επισημαίνει ότι ένα λειτουργικό σύστημα δυνατότητας μεταφοράς του αριθμού των κινητών τηλεφώνων έχει ζωτική σημασία για τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των φορέων παροχής κινητών επικοινωνιών και, συνεπώς, υπογραμμίζει ότι τα τέλη για τη μεταφορά του αριθμού θα πρέπει να καθοριστούν σε χαμηλά ή ακόμη και σε μηδενικά επίπεδα σε κάθε κράτος μέλος και να μειωθεί η καθυστέρηση στην πραγματοποίηση της μεταφοράς των αριθμών σε ορισμένα κράτη μέλη·

31.   καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση των τιμών των κινητών τερματισμών, τα οποία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα σε πολλά κράτη μέλη και θα πρέπει να συνδέονται με τις δαπάνες που αντιπροσωπεύουν·

32.   επισημαίνει ότι η Επιτροπή δήλωσε στην Λευκή Βίβλο σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας ότι είναι δυνατόν να συνδυαστούν οι στόχοι μίας ανοιχτής, ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς και η ανάπτυξη προσβάσιμων και υψηλής αξίας υπηρεσιών κοινής ωφελείας σε προσιτές τιμές, και ότι τα κανονιστικά μέτρα θα πρέπει συνεπώς να λαμβάνουν υπόψη και τους δύο αυτούς στόχους·

33.   αναμένει τα συμπεράσματα της μελέτης για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη ερμηνεύουν τους στόχους γενικού συμφέροντος, όταν επιβάλλουν υποχρεώσεις σήματος·

34.   επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για διαφάνεια στον τομέα της διεθνούς περιαγωγής, που θα προσφέρει στους καταναλωτές πολύτιμες πληροφορίες για τα τιμολόγια των τελικών χρηστών όπως υπολογίζονται από τους διάφορους φορείς κινητής τηλεφωνίας στα επιμέρους κράτη μέλη της ΕΕ, και καλεί ιδιαίτερα τους παροχείς υπηρεσιών να μειώσουν τις χρεώσεις περιαγωγής, ούτως ώστε να μην περιορίζεται λόγω των υψηλών χρεώσεων η οικονομική και κοινωνική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει νέες πρωτοβουλίες προκειμένου να συμπιεσθεί το υψηλό κόστος της διασυνοριακής κίνησης κινητής τηλεφωνίας, έτσι ώστε να μπορεί σύντομα να πραγματοποιηθεί μια πραγματική εσωτερική αγορά για τους καταναλωτές με προσιτές χρεώσεις περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας·

35.   επισημαίνει ότι όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και ότι αυτό σημαίνει τη χρήση φιλικής προς τον καταναλωτή κανονιστικής ρύθμισης για να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα, ιδιαίτερα για τους ανάπηρους και τους γηραιότερους· θεωρεί ότι η υποστήριξη ενός ανοιχτού ευρωπαϊκού προτύπου για τη δημιουργία διαλειτουργικότητας στις υπηρεσίες, τις πλατφόρμες μετάδοσης και τα τερματικά θα συμβάλει αποφασιστικά στην επίτευξη αυτού του στόχου·

36.   καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει με ποιο τρόπο θα προχωρήσει προκειμένου να εξελιχθούν οι διάφορες εθνικές αγορές σε αυτόν τον κλάδο σε μια εσωτερική αγορά χωρίς σύνορα και με κοινή νομοθεσία και κανονισμούς, όπου οι φορείς θα μπορούν να δρουν και να ανταγωνίζονται όπως σε μία ενιαία αγορά·

o
o   o

37.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Ομάδα Ευρωπαίων Ρυθμιστών και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές.

(1) ΕΕ C 87 E της 7.4.2004, σ. 65.
(2) ΕΕ C 43 E της 19.2.2004, σ. 260.
(3) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 7.
(4) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 21.
(5) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 33.
(6) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 51.
(7) EE L 200 της 30.7.2002, σ. 38.


ΦΠΑ που εφαρμόζεται σε υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού
PDF 266kWORD 43k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη λήξη ισχύος της Οδηγίας 1999/85/ΕΚ σχετικά με μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένες υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού
P6_TA(2005)0468B6-0630/2005

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βιέννης στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 1998, σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή καλείται "να επιτρέψει στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να πειραματισθούν με μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού οι οποίες δεν εκτίθενται σε διασυνοριακό ανταγωνισμό" προκειμένου να προωθηθεί η απασχόληση,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 1999/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 1999, για τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, όσον αφορά τη δυνατότητα δοκιμαστικής εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού(1),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη δοκιμαστική εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε ορισμένες υπηρεσίες έντασης εργατικού δυναμικού (CΟΜ(2003)0309),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του της 15ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ με σκοπό να παραταθεί η δυνατότητα να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένες υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού(2),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ σχετικά με τους μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθεμένης αξίας(3),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την προσαρμογή της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας(4),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δοκιμαστική εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ είχε αυστηρώς περιορισμένα χρονικά όρια και αφορούσε μόνο τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο νέο Παράρτημα ΙΑ, το οποίο προστέθηκε στην οδηγία 77/388/ΕΟΚ(5), και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διατάξεις παύουν να ισχύουν στις 31 Δεκεμβρίου 2005,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 1999/85/ΕΚ ορίζει ότι τα μετέχοντα στη δοκιμαστική εφαρμογή κράτη μέλη πρέπει να εκπονήσουν λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεών της σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την αποδοτικότητα, και ότι η Επιτροπή καλείται να υποβάλει έκθεση συνολικής αξιολόγησης,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το σύστημα καθιερώθηκε σε προσωρινή βάση το 1999, με στόχο μεταξύ άλλων την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της παραοικονομίας, και με σαφή ένδειξη ότι το σύστημα θα έπρεπε να παύσει να ισχύει ύστερα από τρία έτη και ότι η ισχύς του έχει ήδη παραταθεί,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επίσης υποβάλει πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ σχετικά με τους μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας(CΟΜ(2003)0397), που είναι προς το παρόν μπλοκαρισμένη από το Συμβούλιο και που αποσκοπεί στο να δοθούν στα κράτη μέλη ίσες ευκαιρίες για να εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές σε ορισμένους τομείς και να εκλογικεύσουν τις πολυάριθμες εξαιρέσεις που εφαρμόζονται επί του παρόντος σε μερικά κράτη μέλη,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να σταματήσουν απότομα τα μέτρα στα οποία είναι συνηθισμένες οι επιχειρήσεις,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δοθούν στα κράτη μέλη ίσες ευκαιρίες για να εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε ορισμένους τομείς και να ασκούν τις πολιτικές τους στον κοινωνικό και τον πολιτιστικό τομέα μέσω ενός ευέλικτου συστήματος έμμεσης φορολογίας,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ είναι ανεκτικές και όχι κατευθυντήριες, με βάση την αρχή της δυνατότητας προαίρεσης, και δεν προκαλούν σοβαρές διασυνοριακές στρεβλώσεις,

1.   προτρέπει το Συμβούλιο να παρατείνει τη δοκιμαστική εφαρμογή έως το τέλος του 2006, χρονικού σημείου κατά το οποίο η Επιτροπή καλείται να υποβάλει συνολική αξιολόγηση που να βασίζεται σε στοιχεία που έχουν συλλεγεί κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου δοκιμαστικής εφαρμογής· προτείνει αυτή η νέα αξιολόγηση να συνεκτιμήσει αφενός την καθαρή δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αφετέρου το μηχανισμό που οδήγησε σ" αυτή, προκειμένου να υπάρξει ευρεία εποπτεία των οικονομικών επιπτώσεων·

2.   θεωρεί ότι η δοκιμαστική εφαρμογή δεν έχει ισχύσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να αξιολογηθεί επακριβώς και ότι η αξιολόγηση που υποβλήθηκε το 2003 στηρίχθηκε σε ανεπαρκή στοιχεία·

3.   ζητεί να ληφθεί υπόψη η ανησυχητική κατάσταση σχετικά με τη λήξη ισχύος των εν λόγω διατάξεων και την άμεση στροφή σε καθιερωμένους συντελεστές ΦΠΑ που, ενδεχομένως, θα οδηγήσουν σε αύξηση των τιμών και θα έχουν αρνητικές συνέπειες για την απασχόληση στους συγκεκριμένους τομείς· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθεί η ανασφάλεια δικαίου από την 1η Ιανουαρίου 2006·

4.   εκφράζει την υποστήριξή του όσον αφορά τη συμπερίληψη, στο Παράρτημα Η της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, των τομέων που εμφανίζουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, καθιστώντας έτσι μόνιμη τη δοκιμαστική εφαρμογή, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση με σχέδιο σταδιακής κατάργησης των παρεκκλίσεων για τους τομείς που δεν εμφανίζουν θετικά αποτελέσματα·

5.   ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την πρόταση οδηγίας επί της οποίας εξέφρασε την προαναφερθείσα θέση του της 14ης Δεκεμβρίου 2004, να επιτραπεί στα νέα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές σε ορισμένες υπηρεσίες υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού, εφόσον το επιθυμούν, τερματίζοντας έτσι τη σημερινή κατάσταση διακρίσεων·

6.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 277 της 28.10.1999, σ. 34.
(2) ΕΕ C 92 Ε της 16.4.2004, σ. 382.
(3) ΕΕ C 89 Ε της 14.4.2004, σ. 138.
(4) ΕΕ C 226 Ε της 15.9.2005, σ. 49.
(5) ΕΕ L 145 της 13.6.1977, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου