Rodyklė 
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2005 m. gruodžio 1 d. - Briuselis
EB ir Pietų Afrikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo po plėtros susitarimo papildomas protokolas ***
 Euroregionų vaidmuo regioninės politikos plėtros sferoje
 Prašymas ginti Andrzej Pęczak imunitetą
 Prašymas ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą
 Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas (Pakeitimas)
 Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas
 Biudžeto vykdymo tvarka
 Farmacinių produktų, skirtų eksportuoti į visuomenės sveikatos problemų turinčias šalis, licencijavimas ***I
 Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės *
 Išlaidos veterinarijos srityje *
 Euras (teisinė sistema euro zonos plėtrai) *
 Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme *
 Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės *
 Europos reguliavimo agentūros
 Pasirengimas PPO Ministrų konferencijai
 Žmogaus teisės Kambodžoje, Laose ir Vietname
 Olimpinės paliaubos
 Vystymasis ir sportas
 Europos Komisijos tvirtinimas
 Europos konkurencijos taisyklių taikymas jūrų transportui
 Elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos Europoje 2004 m.
 PVM darbui imlioms paslaugoms

EB ir Pietų Afrikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo po plėtros susitarimo papildomas protokolas ***
PDF 196kWORD 33k
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimą į Europos Sąjungą, sudarymo (KOM(2005)0372 – C6-0350/2005 – 2005/0152(AVC))
P6_TA(2005)0447A6-0328/2005

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (KOM(2005)0372 )(1),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2005/206/EB(2) dėl aukščiau minėto protokolo pasirašymo ir laikino taikymo,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, 310 straipsnį ir 300 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą, pagal kuriuos Taryba pateikė prašymą pritarti (C6-0350/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto rekomendaciją (A6-0328/2005),

1.   pritaria aukščiau minėto protokolo sudarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos vyriausybėms ir parlamentams.

(1) Dar neskelbta OL.
(2) OL L 68, 2005 3 15, p. 32.


Euroregionų vaidmuo regioninės politikos plėtros sferoje
PDF 212kWORD 56k
Europos Parlamento rezoliucija dėl Euroregionų vaidmens regioninės politikos plėtros sferoje (2004/2257(INI))
P6_TA(2005)0448A6-0311/2005

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB Sutarties 87 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į EB Sutarties 158 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (KOM(2004)0628),

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo (KOM(2004)0495),

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (KOM(2004)0492),

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Sanglaudos fondą (KOM(2004)0494),

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl Europos tarpvalstybinio pasienio bendradarbiavimo grupės (ETBG) įkūrimo (KOM(2004)0496),

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos Europos konvenciją dėl bendradarbiavimo per sienas tarp teritorinių bendrijų ir valdžios organų (Madridas, 1980 m. gegužės 21 d.) ir jos papildomus protokolus ir į Europos Tarybos Europos vietos savivaldos chartiją (Strasbūras, 1985 m. spalio 15 d.),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A6-0311/2005),

A.   kadangi dėl 2004 m. gegužės 1 d. įvykusios Europos Sąjungos plėtros iki 25 valstybių narių padidėjo skirtumai tarp Europos regionų ir kadangi dėl tolesnės plėtros šie skirtumai gali dar labiau padidėti, be to, kadangi dėl minėtos plėtros smarkiai padidėjo pasienio regionų skaičius; kadangi būtina paminėti, kad euroregionai atliko lemiamą vaidmenį įveikiant sienas Europoje, sukuriant geros kaimynystės santykius, suartinant žmones abiejose sienos pusėse ir sulaužant prietarus visų pirma bendradarbiavimo tarp valstybių vietiniu ir regioniniu lygiais pagalba,

B.   kadangi regioninius skirtumus išsiplėtusioje Sąjungoje reikia mažinti ir siekti juos panaikinti vykdant veiksmingą sanglaudos politiką, kuria siekiama darnaus vystymosi ES,

C.   kadangi vienas iš veiksmingos sanglaudos politikos ir Europos integracijos reikalavimų yra užtikrinti tvarią tarpvalstybinio bendradarbiavimo raidą ir pagaliau nugalėti sunkumus, su kuriais iki šiol buvo susiduriama finansuojant bendrus projektus, vienodai naudingus vietos valdžios institucijoms ir regionams abiejose sienos pusėse,

D.   kadangi euroregionai ir panašios struktūros yra svarbios tarpvalstybinio bendradarbiavimo priemonės, kurios turi būti toliau vystomos bei tobulinamos, ir kadangi jie turi įgauti tam tikrą teisinį statusą,

E.   kadangi pagrindinis euroregionų tikslas – skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą kultūros, švietimo, turizmo ir ekonominiais klausimais bei bet kuriuo kitu kasdienio gyvenimo aspektu tarp nebūtinai ES valstybių narių susisiekiančių regionų, vietos bendruomenių, regioninių valdžios institucijų, socialinių partnerių ir kitų veikėjų,

F.   kadangi Europos pasienio regionų asociacija pateikė kelis pranešimus dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo padėties Europoje ir parengė tarpvalstybinės teisinės priemonės dėl Europos Komisijos ir Regionų komiteto decentralizuoto bendradarbiavimo tyrimą,

1.   mano, kad tarpvalstybinis bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbus Europos sanglaudai ir integracijai ir todėl turi būti labai remiamas;

2.   ragina valstybes nares skatinti skatinti euroregionus kaip vieną iš tarpvalstybinio bendradarbiavimo priemonių;

3.   pažymi, kad euroregionai ar panašios struktūros atlieka svarbius tarpvalstybinio bendradarbiavimo uždavinius, būdami, pvz.:

   informacijos ir paslaugų centru piliečiams, įstaigoms ir regioninėms bei vietos valdžios institucijoms;
   pagrindiniu bendrų vertybių, tikslų ir strategijų centru;
   tarpvalstybinių problemų sprendimo varomąja jėga;
   politiniu ruporu visais tarpvalstybiniais klausimais;

4.   pažymi, kad euroregionai teikia įvairių galimybių visiems tarpvalstybiniams santykiams, ryšiams, žinių perdavimui ir veiklos programoms bei projektams, ir kad jiems uždavinių įvykdymui reikalingas tam tikras teisinis statusas;

5.   pabrėžia, kad tarpvalstybinis bendradarbiavimas užtikrina tinkamą požiūrį sprendžiant kasdienes problemas abiejose sienos pusėse, ypač ekonomikos, socialinėje, kultūros ir aplinkos apsaugos srityse;

6.   pabrėžia, kad tarpvalstybinis bendradarbiavimas labai prisideda prie Lisabonos strategijos įgyvendinimo:

   bendrai ieškant inovacijų ir atliekant mokslinius tyrimus;
   kuriant tarpvalstybinius mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos tinklus;
   keičiantis pažangiausia praktika ir patirtimi;

7.   pažymi, kad euroregionai skatina artimesnius ryšius įgyvendinant vietinės pažangiausios patirties mainų projektus; todėl mano, jog itin svarbu, kad mikroprojektų paramos forma, kuri numatyta šiuo metu galiojančiame Komisijos komunikate INTERREG III(1), būtų palaikoma struktūrinių fondų;

8.   pažymi ETBG vykdomą teisėkūros darbą, kurio tikslas – supaprastinti tarpvalstybinio bendradarbiavimo priemones (palengvinant jų veiklą, racionalizuojant procedūras ir mažinant veiklos sąnaudas) ir taip sukurti pagrindą euroregionams vystyti;

9.   pabrėžia, kad pirmenybę reikia teikti siekiui panaikinti skirtumus tarp naujųjų valstybių narių ir senųjų valstybių narių regionų;

10.   pabrėžia, kad reikia išplėsti euroregionų ir panašių struktūrų koncepciją, net jei šios struktūros nebūtinai turi teisinių galių įtraukti įvairiašalius bendradarbiavimo aspektus; siūlo, kaip abipusiškai dominančių sričių pavyzdžius, kultūros propagavimą, švietimą, turizmą ir ekonomikos klausimus bei, kur taikytina, kovą su organizuotu nusikalstamumu, prekyba narkotikais ir sukčiavimu bendradarbiaujant su atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis;

11.   atkreipia dėmesį į poreikį integruoti projektus, numatytus įgyvendinti bendras sienas turinčiose šalyse;

12.   džiaugiasi Komisijos pastangomis supaprastinti tarpvalstybinio bendradarbiavimo priemones;

13.   ragina suteikti kompetenciją euroregionams ir panašioms ETBG sistemoje siūlomoms struktūroms, bendradarbiaujant su nacionalinėmis institucijomis, rengti, įgyvendinti ir valdyti ES tarpvalstybines programas, taip pat programas, atitinkančias Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę ir Pasirengimo narystei priemonę nuo 2007 m.;

14.   pabrėžia tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir euroregionų svarbą valstybėms narėms, turinčioms gamtinių trūkumų, įskaitant mažas salų valstybes;

15.   pabrėžia poreikį remti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir euroregionų steigimą, įtraukiant regionus opiuose Viduriniuose Rytuose, siekiant abipusės pagarbos ir naudos sąlygomis skatinti draugiškus santykius, stabilumą, saugumą ir ekonominius interesus;

16.   atkreipia dėmesį į savo 2005 m. liepos 6 d. rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, įsteigiančio Sanglaudos fondą,(2) 1 punkto xxvii papunktį ir ragina Komisiją numatyti panašią "premijavimo sistemą", kuri įgautų "Bendrijos kokybės ir efektyvumo rezervo fondo" formą ir būtų konkrečiai skirta inicijuoti tarpvalstybinį poveikį turinčias arba potencialiai euroregionuose esančią infrastruktūrą atitinkančias priemones;

17.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) 2004 m. rugsėjo 2 d. Komisijos komunikatas valstybėms narėms, nustatantis gaires Bendrijos iniciatyvai dėl transeuropinio bendradarbiavimo, skirto skatinti darnią ir subalansuotą Europos teritorijos plėtrą ‐ INTERREG III (OL C 226, 2004 9 10, p. 2).
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0278.


Prašymas ginti Andrzej Pęczak imunitetą
PDF 191kWORD 34k
Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti buvusio Europos Parlamento nario Andrzej Pęczak imunitetą ir privilegijas (2005/2128(IMM))
P6_TA(2005)0449A6-0330/2005

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 25 d. plenariniame posėdyje paskelbtą Andrzej Pęczak prašymą ginti jo imunitetą dėl Lenkijos Lodzės apygardos teisme 2005 m. balandžio 18 d. jam iškeltos baudžiamosios bylos,

–   atsižvelgdamas į 1965 m. balandžio 8 d. Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 8, 9 ir 10 straipsnius ir 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d. ir 1986 m. liepos 10 d. sprendimus(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalį ir 7 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6-0330/2005),

A.   kadangi 2001 m. rugsėjo 23 d. Andrzej Pęczak buvo išrinktas į Lenkijos parlamentą (Sejm); kadangi 2003 m. balandžio 16 d. pasirašius Stojimo sutartį jis tapo stebėtoju; kadangi nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2004 m. liepos 19 d. jis buvo Europos Parlamento nariu; kadangi jo Lenkijos parlamento nario kadencija baigėsi 2005 m. spalio 19 d.,

B.   kadangi Andrzej Pęczak skundžiasi, kad Lenkijos valstybinė prokuratūra savo veiksmais pažeidė įstatymus ir kad apygardos teismo sprendimai dėl jo sulaikymo ir arešto bei vėliau kelis kartus pratęsto laikino arešto yra politiškai motyvuoti,

C.   kadangi Andrzej Pęczak skundžiasi, kad jam taikomi baudžiamieji procesiniai veiksmai pažeidžia nekaltumo prezumpciją, o jo sulaikymo ir arešto sąlygos riboja jo galimybes gintis,

D.   kadangi Andrzej Pęczak skundžiasi, kad procedūra, kuria vadovaudamasis Sejm panaikino jo imunitetą, buvo teisiškai negaliojanti ir pagrįsta publikacijomis žiniasklaidoje ir kad įvairiems asmenims (pavyzdžiui, ombudsmenui) išsiųsti jo pasiūlymai imtis priemonių nesulaukė atgarsio,

E.   kadangi, remiantis gauta informacija, Andrzej Pęczak neturi parlamento nario imuniteto pagal jokį iš šių Europos Parlamento Pirmininkui pateiktų reikalavimų,

1.   nusprendžia neginti Andrzej Pęczak imuniteto ir privilegijų.

(1) Byla 101/63, Wagner prieš Fohrmann ir Krier, 1964 m. Rink., 195, ir byla 149/85, Wybot prieš Faure ir kt., 1986 m. Rink., p. 2391.


Prašymas ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą
PDF 187kWORD 32k
Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą ir privilegijas (2005/2174(IMM))
P6_TA(2005)0450A6-0331/2005

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 1d. Giovanni Claudio Fava prašymą ginti jo imunitetą, paskelbtą 2005 m. liepos 6 d. plenariniame posėdyje,

–   išklausęs Giovanni Claudio Fava paaiškinimų pagal Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 1965 m. balandžio 8 d. Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 9 ir 10 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d. ir 1986 m. liepos 10 d. sprendimus(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalį ir 7 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A6-0331/2005),

1.   nusprendžia ginti Giovanni Claudio Fava imunitetą ir privilegijas;

2.   paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą atitinkamoms Italijos Respublikos valdžios institucijoms.

(1) Byla 101/63, Wagner prieš Fohrmann ir Krier, 1964 m. Rink., p. 195, ir byla 149/85, Wybot prieš Faure ir kt., 1986 m. Rink., p. 2391.


Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas (Pakeitimas)
PDF 224kWORD 64k
Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto (IV skirsnis. Teisingumo Teismas. Tarnautojų teismo steigimas) su Tarybos pataisomis (C6-0404/2005 – 2005/2159(BUD))
P6_TA(2005)0451A6-0336/2005

1 pakeitimas

IV SKIRSNIS − Teisingumo teismas

Personalo planas: dviejų nuolatinių B*3, dviejų nuolatinių C*1 ir keturių laikinų B*3 etatų sukūrimas.

Dirbantis personalas

Eilutė

2005 m. biudžetas

PBP 6/2005

Pakeitimas

2005 m. biudžetas ir PBP 6 (su pakeitimais)

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai

1 1 0 0

Bazinės algos

111 633 022

111 964 022

+73 000

112 037 022

1 1 0 1

Išmokos šeimai

8 940 000

8 967 000

+6 000

8 973 000

1 1 0 2

Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienyje išmokos (įskaitant ir EAPB tarnybos nuostatų 97 straipsnį)

17 770 000

17 823 000

+12 000

17 835 000

1 1 3 0

Sveikatos draudimas

3 890 000

3 902 000

+3 000

3 905 000

1 1 8 1

Kelionės išlaidos (įskaitant ir šeimos narių kelionės išlaidas)

42 000

45 000

+2 000

47 000

1 1 8 2

Įsikūrimo, persikėlimo ir pervedimo į kitą tarnybą išmokos

1 170 000

1 223 000

+30 000

1 253 000

1 1 8 3

Persikraustymo išlaidos

217 000

238 000

+10 000

248 000

1 1 8 4

Laikinai mokami dienpinigiai

956 000

1 008 000

+23 000

1 031 000

1 1 9 1

Laikinas asignavimas

1 973 000

1 242 000

-159 000

1 083 000

Pagrindimas

Sukurti 8 etatus (du nuolatinius B*3, du nuolatinius C*1 ir keturis laikinus B*3), kuriems nepritarė Taryba ir vėl įrašyti preliminaraus pataisyto biudžeto Nr. 7/2005 projekto sumas.


Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektas
PDF 273kWORD 27k
Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto (IV skirsnis. Teisingumo Teismas. Tarnautojų teismo steigimas) su Tarybos pataisomis (C6-0404/2005 – 2005/2159(BUD))
P6_TA(2005)0452A6-0336/2005

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 272 straipsnio 6 dalį,

–   atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 177 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento(1), ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2005 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2004 m. gruodžio 16 d.(2),

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 1999 m. gegužės 6 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo(3),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2005 finansinių metų preliminarų pataisyto biudžeto Nr. 7/2005 projektą, kurį Komisija pateikė 2005 m. rugsėjo 5 d. (KOM(2005)0419),

–   atsižvelgdamas į Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projektą, kurį Taryba parengė 2005 m. spalio 3 d. (12180/2005 – C6-0304/2005),

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos 2005 finansinių metų pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto (IV skirsnis. Teisingumo Teismas. Tarnautojų teismo steigimas)(4),

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. spalio 25 d. priimtą Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto pakeitimą(5),

–   atsižvelgdamas į tai, kad 2005 m. lapkričio 21 d. Taryba atmetė Parlamento priimtą Pataisyto biudžeto Nr. 6/2005 projekto pakeitimą (SGS5/13784),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį ir IV priedą,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6-0336/2005),

1.   atsižvelgia į antrąjį svarstymą Taryboje;

2.   patvirtina per pirmąjį svarstymą priimtą savo sprendimą;

3.   paveda Pirmininkui pareikšti, kad Pataisytas biudžetas Nr. 6/2005 galutinai patvirtintas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

4.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Teisingumo teismui.

(1) OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
(2) OL L 60, 2005 3 8, p. 1.
(3) OL C 172, 1999 6 18, p. 1. Susitarimas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2005/708/EB (OL L 269, 2005 10 14, p. 24).
(4) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0392.
(5) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0391.


Biudžeto vykdymo tvarka
PDF 203kWORD 44k
Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo (2005/2237(INI))
P6_TA(2005)0453A6-0356/2005

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB Sutartį ir ypač jos 272 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatus Tarybai ir Europos Parlamentui: 2004 m. vasario 26 d. komunikatą "Mūsų bendros ateities kūrimas – Išsiplėtusios Europos Sąjungos politikos sunkumai ir biudžeto priemonės 2007–2013 m." (KOM(2004)0101) ir 2004 m. liepos 14 d. komunikatą "2007-2013 m. finansinės perspektyvos" (KOM(2004)0487), ir į 2005 m. balandžio 12 d. Komisijos darbo dokumentą "Komisijos pasiūlymo dėl 2007-2013 m. finansinės perspektyvos techniniai patikslinimai" (SEC(2005)0494),

–   atsižvelgdamas į 1999 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo(1) ir ypač į jo 26 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–2013 m. politinių iššūkių ir biudžeto lėšų(2),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A6–0356/2005),

A.   kadangi iš esmės dabartinė Finansinė perspektyva nustos galioti 2006 m.,

B.   kadangi daugelis Bendrijos teisės aktų, kuriais reglamentuojamos finansiniu požiūriu svarbios daugiametės programos, turi būti atnaujinti nuo 2007 metų,

C.   kadangi dabartinė Finansinė perspektyva yra Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir biudžeto sudarymo procedūros tobulinimo dalis ir ši procedūra gali būti užbaigiama tik vadovaujantis bendru abiejų biudžeto valdymo institucijų susitarimu,

D.   kadangi, nesant Finansinės perspektyvos, Sutarties 272 straipsnyje numatoma sudaryti metinius biudžetus,

E.   kadangi EP patvirtino derybų poziciją, kurioje apibrėžti politiniai būsimos Finansinės perspektyvos prioritetai, ir pasiūlymą restruktūrizuoti ES biudžetą ir tobulinant procedūras, stiprinti jo įgyvendinimo kokybę,

1.   dar kartą patvirtina savo poziciją, pateiktą pirmiau minėtoje 2005 m. birželio 8 d. rezoliucijoje;

2.   patvirtina savo norą dėti visas pastangas ir pasiekti priimtiną susitarimą dėl kitos Finansinės perspektyvos bei Tarpinstitucinio susitarimo siekiant išsaugoti Europos Sąjungos įsipareigojimus ir siekius naujuoju daugiamečiu periodu;

3.   pritaria Komisijos susirūpinimui, kad susitarimas būtų sudarytas laiku siekiant užtikrinti programų tęstinumą ir reformas ir kuo greičiau pasirengti pradėti 2007 m. biudžeto sudarymo procedūrą (2007 m. balandžio mėn.);

4.   atkreipia dėmesį į 2005 m. spalio 20 d. Pirmininko J.M. Barroso laišką, kuriame patvirtinamas Komisijos siekis prisidėti prie galutinio derybų etapo, kai kuriuos šių pasiūlymų aspektus laiko naudingais, tačiau primena Tarybai ir Komisijai visų į pirmiau minėtą 2005 m. birželio 8 d. Parlamento rezoliuciją įtrauktų elementų, kurie turėtų papildyti 2007–2013 m. finansinę perspektyvą, svarbą ir mano, kad juos būtina įtraukti į Tarpinstitucinį susitarimą norint susitarti dėl bet kurios naujos Finansinės perspektyvos;

5.   ragina Komisiją apsvarstyti oficialų iš naujo išnagrinėtą pasiūlymą dėl Tarpinstitucinio susitarimo, į kurį būtų įtraukti Parlamento pasiūlymai dėl rezervo lėšų, lankstumo ir kitų kokybinių elementų, išdėstytų pirmiau minėtoje 2005 m. birželio 8 d. rezoliucijoje;

6.   pabrėžia, kad jei nepavyks susitarti dėl Tarpinstitucinio susitarimo, Finansinė perspektyva nebus priimta; primena, kad šiuo atveju Parlamentas yra patvirtinęs nediskutuotinas sąlygas, pvz., peržiūros išlygos sukūrimą, lėšas lankstumo priemonėms, Finansinio reglamento įgyvendinimo kokybės gerinimą jį peržiūrint, administravimo naštos sumažinimą, valstybių narių atestavimą ir Parlamento teisių išorės programose gerbimą;

7.   pabrėžia, kad nuomonių skirtumai, dėl kurių nepavyko susitarti per 2005 m. birželio 17 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimą, susiję daugiau su finansavimo būdais, o ne su išlaidų apimtimi ir paskirstymu, ir tai patvirtina, kad į bet kokį bendrą susitarimą dėl finansinės perspektyvos reikėtų įtraukti susitarimą dėl dabartinės nuosavųjų išteklių sistemos reformavimo principo;

8.   siūlo, kad Taryba parodytų, jog iš tiesų ketina susitarti, į savo bendrąją poziciją ir derybų įgaliojimus įtraukdama ne tik pasiūlymą dėl finansinio plano, bet ir biudžeto struktūros tobulinimo bei biudžeto vykdymo ir įgyvendinimo kokybės elementus, taip pat nurodydama kaip prisidėti prie Lisabonos strategijos, remdamasi Parlamento pozicijos pavyzdžiu;

9.   primena Tarybai, kad jeigu Europos Parlamentas ir Taryba nesusitars, nebus priimta nei Finansinės perspektyvos, nei Tarpinstitucinio susitarimo; taip pat primena, kad kadangi Parlamentas savo derybų poziciją patvirtino laiku – 2005 m. birželio 8 d. – jis neigs visus bandymus primesti jam atsakomybę dėl to, kad vėluojama susitarti;

10.   primena Tarybai, kad nesant Finansinės perspektyvos 2007–2013 m. ir Tarpinstitucinio susitarimo, Europos Sąjungos finansiniai poreikiai, įskaitant daugiametes programas, galėtų būti užtikrinti pagal Sutarties 272 straipsnį arba pagal 1999 m. gegužės 6 d. Tarpinstitucinio susitarimo iš dalies pakeistą 26 punktą,

11.   paveda savo Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL C 172, 1999 6 18, p. 1. Susitarimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2005/708/EB (OL L 269, 2005 10 14, p. 24).
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0224.


Farmacinių produktų, skirtų eksportuoti į visuomenės sveikatos problemų turinčias šalis, licencijavimas ***I
PDF 370kWORD 145k
Rezoliucija
Jungtinis tekstas
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patentų, susijusių su farmacinių produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, privalomojo licencijavimo (KOM(2004)0737 – C6-0168/2004 – 2004/0258(COD))
P6_TA(2005)0454A6-0242/2005

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2004)0737)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 bei 133 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0168/2004),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A6-0242/2005),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją vėl kreiptis į Parlamentą, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą ar pakeisti jį kitu tekstu;

3.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2005 m. gruodžio 1 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2006 dėl patentų, susijusių su farmacinių produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, privalomojo licencijavimo

P6_TC1-COD(2004)0258


EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ir ypač į jos 95 ir 133 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

veikdami Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka(3),

kadangi:

1)   2001 m. lapkričio 14 d. Pasaulio prekybos organizacijos (toliau – PPO) ketvirtoji ministrų konferencija priėmė Dohos deklaraciją dėl Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių prekyboje (toliau - TRIPS susitarimas) ir visuomenės sveikatos. Deklaracijoje pripažįstama, kad kiekvienas PPO narys turi teisę išduoti priverstines licencijas ir gali laisvai nustatyti pagrindus, kuriais remiantis yra suteikiamos tokios licencijos. Deklaracijoje taip pat pripažįstama, kad PPO nariams, turintiems nepakankamus gamybos pajėgumus farmacijos sektoriuje arba visai jų neturintiems, gali būti sunku užtikrinti veiksmingą priverstinį licencijavimo naudojimą.

2)   2003 m. rugpjūčio 30 d. PPO Generalinė Taryba, atsižvelgdama į jos Pirmininko perskaitytą pranešimą, priėmė Sprendimą dėl Dohos deklaracijos 6 punkto dėl TRIPS susitarimo ir visuomenės sveikatos įgyvendinimo (toliau – Sprendimas). Esant tam tikroms sąlygoms, Sprendimu panaikinami tam tikri įsipareigojimai dėl TRIPS susitarime numatytų priverstinių licencijų išdavimo, kad būtų tenkinami PPO narių, turinčių nepakankamus gamybos pajėgumus, poreikiai.

(3)  Atsižvelgiant į aktyvų Bendrijos vaidmenį priimant šį Sprendimą, jos įsipareigojimą PPO prisidėti prie Sprendimo įgyvendinimo ir jos raginimą, kad visi PPO nariai užtikrintų tinkamas sąlygas Sprendime nustatytai sistemai veiksmingai veikti, svarbu, kad Bendrija perkeltų šį Sprendimą į savo teisinę sistemą.

(4)  Siekiant užtikrinti vienodas priverstinių licencijų farmacinių produktų gamybai ir pardavimui, kai juos ketinama eksportuoti, išdavimo sąlygas visose valstybėse narėse ir vengti konkurencijos iškraipymų tarp bendrosios rinkos dalyvių, būtina vieningai įgyvendinti Sprendimą. Be to, turėtų būti taikomos vienodos taisyklės, užkertančios kelią pagal šį Sprendimą pagamintų farmacijos produktų reimportui į Bendrijos teritoriją.

(5)  Šis reglamentas parengtas ruošiant didesnio masto Europos ir tarptautines priemones, kurios leistų spręsti mažiausiai išsivysčiusių šalių ir kitų besivystančių valstybių visuomenės sveikatos problemas ir ypač gerinti galimybes prieinama kaina įsigyti vaistų, kurie būtų saugūs ir veiksmingi, įskaitant fiksuotos dozės mišinius, ir kurie būtų užtikrintos kokybės. Tokiais atvejais bus laikomasi Bendrijos teisės aktuose dėl farmacinių produktų išdėstytos šių produktų mokslinę kokybę užtikrinančios tvarkos, ypač nustatytos 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą(4) 58 straipsnyje.

(6)  Kadangi šiuo reglamentu nustatoma priverstinio licencijavimo sistema siekiama spręsti visuomenės sveikatos problemas, ją reikėtų naudoti sąžiningai. Šia sistema šalims nederėtų naudoti siekiant pramonės arba prekybos politikos tikslų. Šiuo reglamentu siekiama sukurti saugią teisinę struktūrą ir sumažinti bylinėjimosi skaičių.

(7)  Kadangi šis reglamentas yra dalis platesnio masto veiksmų, kuriais siekiama spręsti galimybės prieinama kaina įsigyti vaistų besivystančiose šalyse klausimą, papildomi veiksmai išdėstyti Komisijos komunikate pavadinimu "Veiklos programa: sustiprintas reagavimas į ŽIV (AIDS), maliariją ir tuberkuliozę skurdo mažinimo kontekste" ir Komisijos komunikate pavadinimu "Nuosekli Europos politikos užsienio veiksmų struktūra kovai su ŽIV (AIDS), maliarija ir tuberkulioze". Reikia ir toliau skubiai veikti šioje srityje, pvz., remti mokslinius tyrimus, kurie padėtų įveikti šias ligas, ir stiprinti besivystančių šalių pajėgumus.

(8)  Būtina, kad pagal šį reglamentą pagaminti produktai pasiektų tik tuos, kuriems jie yra reikalingi, ir nebūtų nukreipti nuo tų, kuriems juos buvo numatyta skirti. Pagal šį reglamentą suteikiant priverstines licencijas licenciatui būtina nustatyti aiškias sąlygas dėl licencija leidžiamų veiksmų, taip pat pagal šią licenciją pagamintų farmacinių produktų ir šalių, į kurias šie produktai bus eksportuoti, identifikavimo.

(9)  Reglamente turėtų būti nuostatos dėl muitinės veiksmų prie išorės sienų tais atvejais, kai produktus, kurie buvo pagaminti ir parduoti eksportui pagal priverstinę licenciją, kas nors bando reimportuoti į Bendrijos teritoriją.

(10)  Jei pagal priverstinę licenciją pagaminti farmaciniai produktai konfiskuojami pagal šį reglamentą, kompetentinga institucija, laikydamasi nacionalinių teisės aktų ir siekdama užtikrinti, kad konfiskuoti farmaciniai produktai būtų panaudoti pagal paskirtį, gali nuspręsti išsiųsti šiuos produktus į atitinkamą importuojančią šalį, atsižvelgiant į suteiktą priverstinę licenciją,.

(11)  Siekiant užkirsti kelią perteklinei gamybai ir galimam produktų nukreipimui, kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti į tapatiems produktams ir šalims galiojančias priverstines licencijas, o taip pat į pareiškėjo nurodytas lygiagrečias paraiškas.

(12)  Kadangi šio reglamento tikslo, t.y. darnios priverstinių licencijų išdavimo tvarkos, kuri leistų veiksmingiau įgyvendinti Sprendimu sukurtą sistemą, sukūrimo, valstybės narės negali deramai pasiekti dėl eksportuojančioms šalims Sprendimu numatytų galimybių ir kadangi dėl potencialaus poveikio vidaus rinkoje veikiantiems asmenims to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(13)  Bendrija pripažįsta, kad, siekiant palengvinti ir padidinti farmacinių produktų gamybą nepakankamai farmacijos sektoriaus gamybos pajėgumų turinčiose arba visai jų neturinčiose šalyse, labai pageidautina skatinti technologijų perdavimą į šias šalis ir pajėgumų jose kūrimą.

(14)  Siekdamos užtikrinti, kad šį reglamentą atitinkančios paraiškos priverstinei licencijai gauti būtų apdorojamos veiksmingai, valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti visiškai formalius arba administracinius reikalavimus, pvz., taisykles dėl paraiškos kalbos, naudotino blanko, patento (-ų) identifikavimo ir (arba) papildomo (-ų) apsaugos liudijimo (-ų), kurio (-ių) atžvilgiu siekiama gauti priverstinę licenciją, bei elektroninės formos paraiškų teikimo taisykles.

(15)  Paprasta atlygio nustatymo formule siekiama paspartinti priverstinės licencijos suteikimo procesą nacionalinės nepaprastosios padėties atveju, kitais ypatingos skubos atvejais arba viešojo nekomercinio panaudojimo pagal TRIPS susitarimo 31 straipsnio b punktą atvejais. Svarstant tinkamą atlyginimo dydį kitais nei pirmiau išvardytais atvejais būtų galima vadovautis orientacine 4 % suma,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatoma procedūra, pagal kurią suteikiamos priverstinės licencijos patentams ir papildomiems apsaugos liudijimams, susijusiems su farmacinių produktų gamyba ir prekyba, kai šie produktai yra skirti eksportui į nustatytus kriterijus atitinkančias importuojančias šalis, kurioms tų produktų reikia visuomenės sveikatos problemoms spręsti.

Esant 6–10 straipsniuose nurodytoms sąlygoms, valstybės narės suteikia tokią priverstinę licenciją bet kuriam asmeniui, kuris pateikia paraišką pagal 6 straipsnio nuostatas.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente naudojami tokie apibrėžimai:

   1) "farmacinis produktas" – tai bet koks farmacijos sektoriaus produktas, įskaitant vaistus, kaip apibrėžta 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus,(5) 1 straipsnio 2 dalyje, veikliuosius ingredientus ir diagnostinius rinkinius ex vivo;
   2) "teisių turėtojas" – bet kokio patento arba papildomo apsaugos liudijimo, kuriam pagal šį reglamentą taikoma priverstinė licencija, turėtojas;
   3) "importuojanti šalis" – tai šalis, į kurią turi būti eksportuojamas farmacinis produktas;
   4) "kompetentinga institucija" 1 – 11, 16 ir 17 straipsnių tikslais – tai bet kokia nacionalinė institucija, kompetentinga suteikti priverstines licencijas pagal šį reglamentą tam tikroje valstybėje narėje.

3 straipsnis

Kompetentinga institucija

Kompetentinga institucija, kaip apibrėžta 2 straipsnio 4 punkte, yra institucija, kompetentinga suteikti priverstines licencijas pagal nacionalinius patentus reglamentuojančius teisės aktus, nebent valstybė narė nuspręstų kitaip.

Valstybės narės apie paskirtą kompetentingą instituciją, kaip apibrėžta 2 straipsnio 4 punkte, informuoja Komisiją.

Pranešimai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Nustatytus kriterijus atitinkančios importuojančios šalys

Nustatytus kriterijus atitinkančios importuojančios šalys yra šios:

   a) bet kuri mažiausiai išsivysčiusi šalis, įtraukta į Jungtinių Tautų mažiausiai išsivysčiusių valstybių sąrašą;
   b) bet kuri PPO narė, kuri, nors ir nėra mažiausiai išsivysčiusi šalis, nurodyta a punkte, tačiau pranešė TRIPS tarybai apie ketinimą naudotis sistema kaip importuotoja, įskaitant tiek visapusišką, tiek ribotą naudojimąsi;
   c) bet kuri šalis, kuri, nors ir nėra PPO narė, tačiau yra įtraukta į EBPO Vystymosi paramos komiteto mažas pajamas gaunančių šalių, kuriose bendras nacionalinis produktas vienam gyventojui – mažiau kaip 745 JAV doleriai, sąrašą, ir kuri pranešė Komisijai apie ketinimą naudotis sistema kaip importuotoja, įskaitant tiek visapusišką, tiek ribotą naudojimąsi.

Tačiau bet kuri PPO narė, kuri pateikė pareiškimą PPO, jog ji neketina naudotis sistema kaip importuojanti PPO narė, nėra laikoma nustatytus kriterijus atitinkančia importuojančia šalimi.

5 straipsnis

Išplėtimas mažiausiai išsivysčiusioms ir besivystančioms šalims, ,kurios nėra PPO narės

Jei pagal 4 straipsnį nustatytus kriterijus atitinkanti importuojanti šalis nėra PPO narė, taikomos šios nuostatos:

   a) importuojanti šalis tiesiogiai Komisijai pateikia šio reglamento 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą pranešimą;
   b) importuojanti šalis 8 straipsnio 1 dalyje nurodytame pranešime nurodo, kad ji naudosis sistema visuomenės sveikatos problemoms spręsti, o ne kaip priemone pramonės arba prekybos politikos tikslams siekti, ir kad ji imsis priemonių, nurodytų Sprendimo 4 punkte;

c)   kompetentinga institucija teisių turėtojo prašymu arba savo iniciatyva, jei pagal nacionalinius teisės aktus jai leidžiama veikti savo iniciatyva, gali panaikinti pagal šį straipsnį išduotą priverstinę licenciją, jei importuojanti šalis nesilaikė b punkte nurodytų įsipareigojimų. Prieš panaikindama priverstinę licenciją kompetentinga institucija atsižvelgia į 6 straipsnio 3 dalies f punkte paminėtų institucijų pareikštas nuomones.

6 straipsnis

Paraiška gauti priverstinę licenciją

1.  Pagal šį reglamentą bet koks asmuo gali pateikti paraišką priverstinei licencijai gauti kompetentingai institucijai, esančiai valstybėje narėje arba valstybėse narėse, kuriose galioja patentai arba papildomi apsaugos liudijimai, taikomi jo numatytai gamybos ir pardavimo eksportui veiklai.

2.  Jeigu paraišką priverstinei licencijai gauti pateikęs asmuo pateikia paraiškas tam pačiam produktui daugiau kaip vienos šalies institucijoms, jis tai nurodo kiekvienoje paraiškoje, kartu pateikdamas duomenis apie kiekius ir atitinkamas importuojančias šalis.

3.  Pagal 1 dalį pateikiamoje paraiškoje nurodomi šie duomenys:

   a) pareiškėjo arba agento, arba atstovo, kurį pareiškėjas paskyrė jam atstovauti kompetentingoje institucijoje, vardas ir pavardė ar pavadinimas bei kontaktiniai duomenys;
   b) farmacinio produkto arba produktų, kuriuos pareiškėjas ketina gaminti ir parduoti eksportui pagal priverstinę licenciją, nepatentuotas pavadinimas;
   c) farmacinio produkto, kurį pareiškėjas siekia pagaminti pagal priverstinę licenciją, kiekis;
   d) importuojanti (-čios) šalis (-ys);
   e) kai taikoma, ankstesnių derybų su teisių turėtoju pagal 9 straipsnį įrodymai;
  f) įrodymai apie specialų prašymą iš:

parodantys reikalingo produkto kiekį.
   i) importuojančios (-čių) šalies (-ių) įgaliotų atstovų; arba
   ii) nevyriausybinės organizacijos, veikiančios pagal formalų vienos arba daugiau importuojančių šalių leidimą; arba
   iii) JT institucijų arba kitų tarptautinių sveikatos organizacijų, veikiančių pagal formalų vienos arba daugiau importuojančių šalių leidimą,

4.  Nacionalinėje teisėje gali būti nustatomi tik formalūs arba administraciniai reikalavimai, būtini veiksmingam paraiškos apdorojimui užtikrinti. Šie reikalavimai negali nereikalingai padidinti pareiškėjui tenkančių kaštų ir prievolių, ir dėl jų priverstinių licencijų išdavimo procedūra neturi tapti sudėtingesnė už kitas nacionalinės teisės reglamentuojamas priverstinių licencijų išdavimo procedūras.

7 straipsnis

Teisių turėtojo teisės

Kompetentinga institucija nedelsdama praneša teisių turėtojui apie pateiktą paraišką gauti priverstinę licenciją. Prieš suteikdama priverstinę licenciją, kompetentinga institucija suteikia teisių turėtojui galimybę pakomentuoti paraišką ir pateikti kompetentingai institucijai bet kokią svarbią su paraiška susijusią informaciją.

8 straipsnis

Tikrinimas

1.  Kompetentinga institucija patikrina, ar:

   a) kiekviena paraiškoje nurodyta importuojanti šalis, kuri yra PPO narė, pateikė PPO Sprendime numatytą pranešimą,
  

arba

  b) kiekviena paraiškoje nurodyta importuojanti šalis, kuri nėra PPO narė, pateikė Komisijai pagal šį reglamentą numatytą pranešimą dėl kiekvieno paraiškoje nurodyto produkto, kuriame:
   i) nurodomas reikalingo produkto (-ų) pavadinimas (-ai) ir numatomi kiekiai;
   ii) tuo atveju, jei importuojanti šalis nėra mažiausiai išsivysčiusi šalis, patvirtinama, kad ta šalis įrodė turėjusi per mažai arba visai neturėjusi farmacijos sektoriaus gamybos pajėgumų, būtinų konkrečiam produktui arba produktams gaminti vienu iš Sprendimo priede numatytų būdų;
   iii) tuo atveju, jei farmacinis produktas yra patentuotas importuojančios šalies teritorijoje, patvirtinama, kad importuojanti šalis pagal TRIPS susitarimo 31 straipsnį ir Sprendimo nuostatas suteikė arba ketina suteikti priverstinę licenciją šio produkto importui.

Ši dalis neapriboja lankstumo, kurį mažiausiai išsivysčiusios šalys turi pagal 2002 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimą dėl TRIPS susitarimo.

2.  Kompetentinga institucija patikrina, ar paraiškoje nurodytas produkto kiekis neviršija kiekio, apie kurį PPO pranešė importuojanti šalis, kuri yra PPO narė, arba Komisijai pranešė importuojanti šalis, kuri nėra PPO narė, ir ar, atsižvelgiant į kitas priverstines licencijas, suteiktas kitur, bendras produkto kiekis, kurį užsako gamybai bet kuri importuojanti šalis, ženkliai neviršija tos šalies PPO pranešto kiekio, tuo atveju, kai importuojančios šalys yra PPO narės, arba Komisijai, kai importuojančios šalys nėra PPO narės. .

9 straipsnis

Išankstinės derybos

1.  Pareiškėjas pateikia kompetentingą instituciją tenkinančius įrodymus, kad jis ėmėsi priemonių gauti leidimą iš teisių turėtojo ir kad šios pastangos per 30 dienų laikotarpį iki paraiškos pateikimo nebuvo sėkmingos.

2.   1 dalies reikalavimas netaikomas nacionalinės nepaprastosios padėties arba kitų ypatingos skubos aplinkybių atveju arba viešojo nekomercinio naudojimo pagal TRIPS susitarimo 31 straipsnio b punktą atvejais.

10 straipsnis

Priverstinių licencijų sąlygos

1.  Išduota licencija yra neperleidžiama, išskyrus tą ūkio subjekto arba jo gero vardo dalį, kuriai taikoma licencija, ir neišimtinė. Joje numatomos 2–9 dalyse nurodytos specialios sąlygos, kurias turi įvykdyti licenciatas.

2.  Pagal licenciją gaminamo produkto (-ų) kiekis neviršija kiekio, kuris būtinas paraiškoje nurodytiems importuojančios (-čių) šalies (-ių) poreikiams patenkinti, atsižvelgiant į pagal kitur išduotas priverstines licencijas gaminamo (-ų) produkto (-ų) kiekį.

3.  Nurodomas licencijos galiojimo laikas.

4.  Licencija yra griežtai skirta tik tiems veiksmams, kurie yra būtini aptariamojo produkto gamybai eksportui ir jo platinimui paraiškoje nurodytoje (-ose) šalyje (-yse). Pagal priverstinę licenciją pagaminti arba importuoti produktai nesiūlomi pardavimui ir nepateikiami į jokios kitos nei paraiškoje nurodytos šalies rinką, išskyrus atvejus kai importuojanti šalis pasinaudoja Sprendimo 6 straipsnio i punkto suteikiamomis galimybėmis eksportuoti į kitas regioninio prekybos susitarimo šalis nares, kuriose egzistuoja tokia pati sveikatos problema.

5.  Pagal licenciją pagaminti produktai yra aiškiai identifikuojami naudojant specialias etiketes arba žymėjimą ir nurodant, kad produktai yra pagaminti pagal šį reglamentą. Jeigu toks atskyrimas yra įmanomas ir neturi esminės įtakos kainai, produktai specialios pakuotės ir (arba) specialaus spalvinimo ir (arba) formos pagalba atskiriami nuo teisių turėtojo pagamintų produktų. Ant pakuotės ir bet kokioje pridedamoje informacinėje medžiagoje nurodoma, kad produktui yra taikoma šiame reglamente numatyta priverstinė licencija, nurodant kompetentingos institucijos pavadinimą ir bet kokios identifikuojančios nuorodos numerį, taip pat aiškiai pažymint, kad produktas yra išimtinai skirtas eksportui ir platinimui atitinkamoje importuojančioje šalyje (-yse). Produkto charakteristikos turi būti prieinamos valstybių narių muitinėms.

6.  Prieš išsiunčiant produktus paraiškoje nurodytai importuojančiai šaliai (-ims), licenciatas tinklalapyje nurodo šią informaciją:

   a) pagal licenciją tiekiamus kiekius ir importuojančias šalis, kurioms jie yra tiekiami;
   b) aptariamojo produkto arba produktų skiriamąsias savybes

Tinklalapio adresas perduodamas kompetentingai institucijai.

7.  Jeigu priverstinėje licencijoje nurodytas (-i) produktas (-ai) yra patentuotas (-i) paraiškoje nurodytose importuojančiose šalyse, produktas (-ai) eksportuojamas (-i) tiktai tuo atveju, jeigu šios šalys išdavė priverstinę licenciją šių produktų importui, pardavimui ir (arba) platinimui.

8.  Kompetentinga institucija teisių turėtojo prašymu arba savo iniciatyva, jeigu nacionalinė teisė leidžia kompetentingai institucijai veikti savo iniciatyva, gali pareikalauti susipažinti su licenciato saugomais apskaitos registrais ir įrašais tik tam, kad patikrintų, ar yra laikomasi licencijos sąlygų, ypač tų, kurios yra susijusios su galutine produktų paskirties vieta. Registruose ir įrašuose turi būti produkto eksportą patvirtinantys įrodymai (atitinkamos muitinės patvirtinta eksporto deklaracija) bei importą patvirtinantys įrodymai iš kurios nors vienos 6 straipsnio 3 dalies f punkte minimos institucijos.

9.  Licenciatas teisių turėtojui privalo sumokėti atitinkamą atlygį, kurį kompetentinga institucija nustato vadovaudamasi tokia tvarka:

   a) 9 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais atlygis nustatomas daugiausiai 4 % nuo visos kainos, kurią moka importuojanti šalis arba kuri mokama jos vardu, dydžio.
   b) visais kitais atvejais atlygis nustatomas atsižvelgiant į panaudojimo ekonominę vertę, numatytą pagal licenciją atitinkamai importuojančiai (-ioms) šaliai (-ims), o taip pat atsižvelgiant į su licencijos išdavimu susijusias humanitarines arba nekomercines aplinkybes.

10.  Licencijos sąlygomis nepažeidžiami importuojančios šalies platinimo būdai.

Platinimas gali būti vykdomas bet kurios iš 6 straipsnio 3 dalies f punkte išvardintų institucijų, taip pat komerciniais arba nekomerciniais pagrindais, įskaitant galimybę neimti jokio mokesčio.

11 straipsnis

Paraiškos atmetimas

Kompetentinga institucija atmeta paraišką, jei nėra įvykdoma bent viena iš 6 –9 straipsniuose numatytų sąlygų arba jeigu paraiškoje nėra elementų, būtinų kompetentingai institucijai siekiant suteikti licenciją pagal 10 straipsnį. Prieš atmesdama paraišką, kompetentinga institucija suteikia pareiškėjui galimybę ištaisyti padėtį ir būti išklausytam.

12 straipsnis

Informavimas

Suteikusi priverstinę licenciją, valstybė narė tarpininkaujant Komisijai informuoja TRIPS tarybą apie licencijos suteikimą ir jai nustatytas specialias sąlygas.

Informacijoje turi būti šie duomenys apie licenciją:

   a) licenciato vardas, pavardė ar pavadinimas ir adresas;
   b) aptariamasis (-ieji) produktas (-ai);
   c) tiekiamas kiekis;
   d) šalis (-ys), į kurią (-ias) produktas arba produktai bus eksportuojami;
   e) licencijos galiojimo terminas;
   f) 10 straipsnio 6 dalyje nurodyto tinklalapio adresas.

13 straipsnis

Importo draudimas

1.  Produktų, kurie pagaminti pagal priverstinę licenciją, suteiktą Sprendimo ir (arba) šio reglamento pagrindu, importas į Bendriją siekiant išleisti juos į laisvąją apyvartą, reeksportuoti, nustatyti jiems suspenduojančias procedūras arba patalpinti juos į laisvąją zoną arba laisvąjį sandėlį, yra draudžiamas.

2.   1 dalis netaikoma, kai reeksportuojama į paraiškoje nurodytą, ant pakuotės ir su produktu susijusioje dokumentacijoje identifikuotą importuojančią šalį arba kai produktui taikoma tranzito arba muitinės sandėlio procedūra, arba jis yra saugomas laisvojoje zonoje arba laisvajame sandėlyje, ruošiant jį reeksportui į šią importuojančią šalį.

14 straipsnis

Muitinės įstaigų veiksmai

1.  Jeigu yra pakankamas pagrindas įtarti, kad, pažeidžiant 13 straipsnio 1 dalį, produktai, kurie pagaminti pagal priverstinę licenciją, suteiktą Sprendimo ir (arba) šio reglamento pagrindu, yra importuojami į Bendriją, muitinės įstaigos sustabdo šių produktų išleidimą arba juos sulaiko laikotarpiui, per kurį bus gautas kompetentingos institucijos sprendimas dėl prekių pobūdžio. Valstybės narės užtikrina, kad įstaiga turėtų įgaliojimus patikrinti, ar toks importas vyksta. Sustabdymo arba sulaikymo laikotarpis neviršija 10 darbo dienų, tačiau, esant ypatingoms aplinkybėms, šis laikotarpis gali būti pratęstas ne daugiau kaip dar 10 darbo dienų. Pasibaigus tam laikotarpiui, su sąlyga, kad buvo laikytasi visų muitinės formalumų, produktai išleidžiami.

2.  Kompetentinga institucija, teisių turėtojas ir aptariamų produktų gamintojas arba eksportuotojas nedelsiant informuojamas apie produktų išleidimo sustabdymą arba sulaikymą ir gauna visą prieinamą informaciją apie aptariamus produktus. Būtina deramai atsižvelgti į nacionalines nuostatas, reglamentuojančias asmens duomenų bei komercinės ir pramoninės paslapties bei profesinio ir administracinio konfidencialumo apsaugą.

Importuotojui ir, tam tikrais atvejais, eksportuotojui suteikiama galimybė pateikti kompetentingai institucijai, jo nuomone, tinkamą informaciją apie produktus.

3.  Jeigu patvirtinama, kad produktai, kurių išleidimas muitinės įstaigų sprendimu buvo sustabdytas arba kurie buvo sulaikyti, pažeidžiant 13 straipsnio 1 dalį, buvo skirti importui į Bendriją, kompetentinga institucija užtikrina šių produktų konfiskavimą ir utilizavimą pagal nacionalinių teisės aktų nuostatas.

4.  Prekių išleidimo sustabdymo, sulaikymo arba konfiskavimo procedūra atliekama importuotojo sąskaita. Jeigu išieškoti tų išlaidų iš importuotojo neįmanoma, jos pagal nacionalinius teisės aktus gali būti išieškotos iš bet kurio kito asmens, atsakingo už bandymą neteisėtai importuoti tas prekes.

5.  Jeigu nustatoma, kad produktais, kurių išleidimas muitinės įstaigų sprendimu buvo sustabdytas arba kurie buvo sulaikyti, nebuvo pažeista 13 straipsnio 1 dalis, muitinės įstaigos išleidžia produktus gavėjui, su sąlyga, kad buvo laikytasi visų muitinės formalumų.

6.  Kompetentinga institucija informuoja Komisiją apie bet kokius pagal šį reglamentą priimamus sprendimus dėl konfiskavimo ir sunaikinimo.

15 straipsnis

Asmeniniam bagažui taikoma išimtis

13 ir 14 straipsniai netaikomi nekomercinio pobūdžio prekėms, kurios yra turistų asmeniniame bagaže, yra skirtos asmeniniam naudojimui, jų kiekis neviršija nustatytų nuo muitų atleidžiamų kiekių.

16 straipsnis

Licencijos panaikinimas arba peržiūra

1.  Užtikrinant deramą teisėtų licenciato interesų apsaugą, pagal šį reglamentą suteikta priverstinė licencija kompetentingos institucijos arba vienos iš 17 straipsnyje nurodytų institucijų sprendimu gali būti panaikinta, jeigu licenciatas nesilaiko licencijos sąlygų.

Kompetentinga institucija turi teisę pagrįstu teisių turėtojo arba licenciato prašymu įvertinti, ar buvo laikomasi licencijos sąlygų. Jei reikia, šis įvertinimas atliekamas remiantis įvertinimu, atliktu importuojančioje šalyje.

2.  Apie pagal šį reglamentą išduotos licencijos panaikinimą tarpininkaujant Komisijai informuojama TRIPS taryba.

3.  Po licencijos panaikinimo kompetentinga institucija arba bet kuri kita valstybės narės paskirta įstaiga turi teisę nustatyti tinkamą laikotarpį, per kurį licenciatas bet kokį jo turimą, saugomą, valdomą arba kontroliuojamą produktą savo sąskaita perkelia į šio produkto stokojančias šalis, kaip nurodyta 4 straipsnyje, arba utilizuoja jį kompetentingos institucijos arba kitos valstybės narės paskirtos institucijos po konsultacijų su teisių turėtoju numatyta tvarka.

4.  Kai importuojanti šalis praneša, kad farmacijos produktų kiekis nebepatenkina jos poreikių, o licenciatas pateikia paraišką, kompetentinga institucija gali pakeisti licencijos sąlygas ir leisti gaminti bei eksportuoti papildomus produkto kiekius, kad būtų patenkinti atitinkamos importuojančios šalies poreikiai. Tokiais atvejais, jei licenciatas nurodo originalią priverstinę licenciją, licenciato paraiška nagrinėjama supaprastinta ir pagreitinta tvarka, nereikalaujant pateikti 6 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose nurodytos informacijos. Tais atvejais, kai taikoma 9 straipsnio 1 dalis, bet netaikoma 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta nukrypti leidžianti nuostata, jei papildomai prašomas kiekis neviršija 25 % licencijos originale nustatyto kiekio, kitų derybų su teisių turėtoju įrodymų pateikti nereikalaujama .

Tais atvejais, kai taikoma 9 straipsnio 2 dalis, derybų su teisių turėtoju įrodymų pateikti nereikalaujama.

17 straipsnis

Skundai

1.  Skundus dėl bet kurio kompetentingos institucijos sprendimo, taip pat ginčus dėl atitikimo licencijos sąlygoms nagrinėja atitinkama įstaiga, atsakinga už tai pagal nacionalinę teisę.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentinga institucija ir (arba) 1 dalyje nurodyta įstaiga turėtų teisę, gavusi skundą dėl sprendimo suteikti priverstinę licenciją, nustatyti, jog skundas sustabdo jos galiojimą.

18 straipsnis

Vaistų saugumas ir veiksmingumas

1.  Kai paraiška priverstinei licencijai yra susijusi vaistais, pareiškėjas gali pasinaudoti:

   a) Reglamento (EB) Nr. 726/2004 58 straipsnyje numatyta mokslinės nuomonės procedūra, arba
   b) bet kokiomis panašiomis nacionalinėje teisėje numatytomis procedūromis, pvz., mokslinių nuomonių arba vien tik už Bendrijos ribų esančioms rinkoms skirtų eksporto liudijimų.

2.  Jei prašyme pasinaudoti kuria nors iš aukščiau išvardytų procedūrų yra minimas produktas, kuris yra generinė referencinio vaisto, kuriems yra arba buvo išduotas leidimas prekiauti rinkoje pagal Direktyvos 2001/83/EB 6 straipsnį, versija, Reglamento (EB) Nr. 726/2004 14 straipsnio 11 dalyje ir Direktyvos 2001/83/EB 10 straipsnio 1 ir 5 dalyje numatyti apsaugos laikotarpiai netaikomi.

19 straipsnis

Peržiūra

Praėjus trejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo ir kas trejus metus po to Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pranešimą apie šio reglamento veikimą, kuriame būtų numatyti reikalingi pakeitimai. Pranešimas visų pirma turi apimti:

   a) 10 straipsnio 9 dalies taikymą nustatant teisių turėtojo atlygį;
   b) 16 straipsnio 4 dalyje nurodytos supaprastintos ir pagreitintos tvarkos taikymą;
   c) 10 straipsnio 5 dalyje nurodytų reikalavimų pakankamumą siekiant užkirsti kelią prekybos nukreipimui, ir
   d) šio reglamento įnašą įgyvendinant Sprendimu nustatytą sistemą.

20 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) Dar neskelbta OL.
(2) OL C 286, 2005 11 17, p. 4.
(3) 2005 12 1 Europos Parlamento pozicija.
(4) OL L 136, 2004 4 30, p. 1.
(5) OL L 311, 2001 11 28, p. 67. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/24/EB (OL L 136, 2004 4 30, p. 85).


Paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonės *
PDF 573kWORD 306k
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių (KOM(2005)0171 - C6-0195/2005 - 2005/0062(CNS))
P6_TA(2005)0455A6-0327/2005

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

-   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0171)(1),

-   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0195/2005),

-   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

-   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

-   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą bei Biudžeto komiteto ir Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomones (A6-0327/2005),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketintų iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
1 pakeitimas
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Paukščių gripas yra pavojinga, labai užkrečiama naminių ir kitų paukščių liga, kurią sukelia skirtingų tipų gripo virusai. Šie virusai gali būti perduodami ir žinduoliams, tarp jų kiaulėms ir žmonėms.
(1)  Paukščių gripas yra pavojinga, labai užkrečiama naminių ir kitų paukščių liga, kurią sukelia skirtingų tipų gripo virusai. Šie virusai gali būti perduodami ir žinduoliams, tarp jų kiaulėms ir žmonėms; o Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vertinimu jie yra itin pavojingi žmogaus sveikatai, kadangi gali sukelti gripo pandemiją.
2 pakeitimas
7 konstatuojamoji dalis
(7)  Užkrėtimas tam tikrais paukščių gripo viruso kamienais gali sukelti epidemiologijos masto protrūkius ir tokį naminių paukščių mirtingumą bei taip sutrikdyti sveikatos būklę, kad gali kilti pavojus visam paukštininkystės sektoriui. Taip pat žmonės gali užsikrėsti ypač pavojingais visuomenės sveikatai paukščių gripo virusais.
(7)  Užkrėtimas tam tikrais paukščių gripo viruso kamienais gali sukelti epizootijos masto protrūkius, lemiančius tokį didelį naminių paukščių gaištamumą ir tokius sunkius sveikatos būklės sutrikimus, kad gali kilti pavojus visam paukštininkystės sektoriui. Paukščių gripo virusais taip pat gali užsikrėsti žmonės, o PSO manymu paukščių gripo viruso kamieno sukeltas žmogaus gripo pandemijos protrūkis yra ypač pavojingas visuomenės sveikatai.
3 pakeitimas
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a) Valstybės narės turėtų padėti stiprinti logistinę paramą kaimyninėms ir paukščių gripo paveiktoms šalims, kai prašoma, atlikdamos patikrinimus, kad joms būtų padedama geriau vertinti riziką ir suvaldyti pandemijos protrūkius, ypač plėtoti laboratorijų pajėgumus ir tarptautinius standartus atitinkančius kokybiškai patikimus bei patvirtintus metodus, platesnį vakcinų ir tikslingą tinkamų priešvirusinių vaistų naudojimą, kad palengvėtų komerciškai nešališkas, patikimas ir kaštų bei naudos pusiausvyra pagrįstas rizikos valdymas.
4 pakeitimas
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(7b) Valstybės narės turėtų remti mokslinius tyrimus ES, kad būtų galima geriau suvokti, kaip virusologinės pritaikomosios priemonės, t. y. mutacija, rekombinacija ar perrūšiavimas, yra susijusios su poveikio vertinimu ir įvairiems tipams būdingais perdavimo būdais ir metodais, visų pirma siekiant išrasti ilgą laiką vartojamas įvairiems potipiams taikomas vakcinas.
5 pakeitimas
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(7c) Reikėtų sustiprinti veterinarijos ir visuomenės sveikatos priežiūros institucijų bendradarbiavimą žmogaus ir gyvūnų gripo tyrimų srityje ir į jį įtraukti ilgalaikiu biudžetiniu ir aiškių teisiniu pagrindu užtikrintą laboratorijose atliekamą priežiūrą bei abiejuose sektoriuose įgaliotų Bendrijos etaloninių laboratorijų struktūrų įsitraukimą.
6 pakeitimas
9 konstatuojamoji dalis
(9)  Paukščių gripo kontrolę reglamentuojantys Bendrijos teisės aktai galėtų suteikti valstybėms narėms galimybę taikyti ligos kontrolės priemones proporcingai ir lanksčiai, atsižvelgiant į skirtingų viruso kamienų sukeliamo pavojaus mastą ir svarstomų priemonių galimą socialinį ir ekonominį poveikį žemės ūkio sektoriui ir kitiems su juo susijusiems sektoriams, ir kartu užtikrinti, kad priemonės, kurių imamasi kiekvienu konkrečiu ligos atveju, būtų tinkamiausios.
(9)  Paukščių gripo kontrolę reglamentuojantys Bendrijos teisės aktai galėtų suteikti valstybėms narėms galimybę taikyti ligos kontrolės priemones proporcingai ir lanksčiai, atsižvelgiant į skirtingų viruso kamienų sukeliamo pavojaus mastą ir svarstomų priemonių galimą socialinį ir ekonominį poveikį žemės ūkio sektoriui ir kitiems su juo susijusiems sektoriams, ir kartu užtikrinti, kad priemonės, kurių imamasi kiekvienu konkrečiu ligos atveju, būtų tinkamiausios ir tinkamai suderintos.
7 pakeitimas
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a) Nustatydamos priemones, Europos Sąjunga ir valstybės narės turėtų laikytis tarptautinių gairių ir artimai bendradarbiauti su atitinkamomis tarptautinėmis institucijomis (t. y. PSO, Maisto ir žemės ūkio organizacija (MŽŪO) bei Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija (PGSO)).
8 pakeitimas
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(9b)Kadangi kova su paukščių gripu ir kitomis galimomis gripo pandemijomis bus vykdoma tarpvalstybiniu mastu, būtina parengti pasirengimo planus ir atsakomųjų priemonių planus siekiant apsaugoti visuomenės ir gyvūnų sveikatą.
9 pakeitimas
10 konstatuojamoji dalis
(10)  Siekiant numatyti galimą paukščių gripo keliamą grėsmę visuomenės sveikatai, reikėtų užtikrinti, kad valstybių narių gyvūnų ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos kuo aktyviau ir glaudžiau tarpusavyje bendradarbiautų, kad bet kada, kai reikia, kompetentingos institucijos galėtų imtis atitinkamų priemonių žmonių sveikatai apsaugoti.
(10)  Siekiant numatyti galimą paukščių gripo keliamą grėsmę visuomenės sveikatai ir vykdyti jo prevenciją, būtina, kad valstybių narių gyvūnų ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, skatindamos visuomenės pasitikėjimą, veiksmingai ir darniai bendrautų ir glaudžiai bendradarbiautų, kad kompetentingos institucijos, siekdamos apsaugoti žmonių sveikatą, taip pat galėtų imtis atitinkamų priemonių ir užtikrinti šių priemonių, pasirengimo planų ir atsakomųjų priemonių planų darną. Atsakomųjų priemonių planuose turėtų būti numatytos epidemijos atveju naudotinos lėšos ir taikytinos priemonės.
10 pakeitimas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(10a) Siekdamos kuo geresnių rezultatų ir kuo mažesnių kaštų, Bendrija ir valstybės narės turėtų bendrai stebėti laukinių paukščių migravimo dėsningumus ir tirti, kokia yra paukščių gripo išplitimo ES ir kituose aplinkiniuose rajonuose grėsmė.
11 pakeitimas
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(10b) Bendrija ir valstybės narės turėtų padėti trečiosioms šalims, kuriose prasideda paukščių gripo protrūkiai, kovoti su šia liga. Šioms šalims turėtų būti teikiama ekspertų pagalba ir skiriamos lėšos per atitinkamas programas, glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis (MŽŪO, PGSO ir PSO).
12 pakeitimas
11 konstatuojamoji dalis
(11)  Atsižvelgiant į mažai patogeniškų paukščių gripo virusų gebėjimą mutuoti ir tapti labai patogeniškais paukščių gripo virusais, reikėtų priimti nuostatą dėl ankstyvojo naminių paukščių užkrėtimo nustatymo, siekiant skubiai imtis veiksmų ir taikyti atitinkamas priemones, kurioms būtų galima priskirti aktyvios priežiūros sistemą, taikomą valstybėse narėse. Vykdant tą priežiūrą, būtų vadovaujamasi bendrosiomis gairėmis, kurias reikėtų suderinti su papildoma moksline informacija bei pažanga šioje srityje.
(11)  Atsižvelgiant į mažai patogeniškų paukščių gripo virusų gebėjimą mutuoti ir tapti labai patogeniškais paukščių gripo virusais, reikėtų priimti nuostatą dėl naminių paukščių ir kitų gyvūnų, o taip pat žmonių, užkrėtimo nustatymo ankstyvosiose ligos stadijose, kad būtų galima skubiai imtis veiksmų ir taikyti atitinkamas priemones, kurioms priskiriama valstybėse narėse taikoma aktyvios priežiūros sistema. Vykdant tą priežiūrą, būtų vadovaujamasi bendrosiomis gairėmis, kurias reikėtų suderinti su papildoma moksline informacija bei pažanga šioje srityje.
13 pakeitimas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a) Komisija turėtų koordinuoti ir stebėti mokslinius tyrimus, kuriais valstybėse narėse siekiama išrasti naujas vakcinas nuo paukščių gripo, skatindama mokslininkus kurti vakcinas, kurios:
a) veiktų kelias paukščių gripo sukėlėjų atmainas,
b) veiksmingai gydytų visų rūšių paukščius, ir
c) būtų skirtos oraliniam naudojimui.
Žodinis pakeitimas
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(11b) Medžiotojai Europoje turėtų būti skatinami dalyvauti paukščių gripo protrūkio tarp laukinių paukščių stebėsenoje pranešdami kompetentingoms institucijoms apie įtarimus, kad paukščiai gali būti apkrėsti.
14 pakeitimas
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Įtarus bet kokį užkrėtimą paukščių gripu, atlikus klinikinius ar laboratorinius tyrimus arba dėl kitos priežasties, dėl kurios kyla įtarimas dėl užkrėtimo, reikėtų nedelsiant pradėti oficialius tyrimus, kad prireikus, būtų galima skubiai ir efektyviai imtis veiksmų. Tų priemonių reikėtų imtis užkrėtimo patvirtinimo atveju, įskaitant užkrėstų ūkių ir ūkių, kuriems kyla užkrėtimo pavojus, depopuliaciją.
(12)  Įtarus bet kokį užkrėtimą paukščių gripu, atlikus klinikinius ar laboratorinius tyrimus arba dėl kitos priežasties, dėl kurios kyla užkrėtimo įtarimas, reikėtų nedelsiant pradėti oficialius tyrimus, kad, taikant ES greitųjų atsakomųjų priemonių sistemą sveikatai ir saugai maisto grandinėje užtikrinti, automatiškai būtų galima skubiai ir efektyviai imtis veiksmų. Užkrėtimo įtarimui pasitvirtinus, priemones reikėtų sugriežtinti, iš užkrėstų ūkių ir ūkių, kuriems kyla užkrėtimo pavojus, iškeldinant žmones. Oficialūs tyrimai turėtų apimti gyvūnų ir žmonių sveikatos klinikinius arba laboratorinius tyrimus.
15 pakeitimas
13 konstatuojamoji dalis
(13)  Užkrėtimo mažai patogenišku paukščių gripo virusu atveju arba serologiškai patvirtinus užkrėtimą, kai viruso buvimo neįmanoma įrodyti viruso išskyrimo testais, kontrolės priemonės gali skirtis nuo tų, kurios taikomos, nustačius labai patogeniško paukščių gripo viruso buvimą, atsižvelgiant į skirtingą šių abiejų atvejų pavojingumo laipsnį.
(13)  Užkrėtimo mažai patogenišku paukščių gripo virusu atveju arba serologiškai patvirtinus užkrėtimą, kai viruso buvimo neįmanoma įrodyti viruso išskyrimo testais, kontrolės priemonės turėtų skirtis nuo tų, kurios taikomos, nustačius labai patogeniško paukščių gripo viruso buvimą, atsižvelgiant į skirtingą šių abiejų atvejų pavojingumo laipsnį.
16 pakeitimas
14 konstatuojamoji dalis
(14)  Ligos kontrolės priemones, ypač ribojamųjų zonų nustatymą, taip pat galima būtų moduliuoti, atsižvelgiant į naminių paukščių populiacijos tankį ir į kitus rizikos toje teritorijoje, kurioje nustatomas užkrėtimas, veiksnius.
(14)  Ligos kontrolės priemones, ypač ribojamųjų zonų nustatymą, taip pat galima būtų moduliuoti, atsižvelgiant į naminių paukščių populiacijos tankį ir į kitus rizikos toje teritorijoje, kurioje nustatomas užkrėtimas, veiksnius, pavyzdžiui, vandens telkinių, pritraukiančių migruojančius paukščius, artumą .
17 pakeitimas
17 konstatuojamoji dalis
(17)  Vakcinacija prieš paukščių gripą gali būti efektyvi priemonė, kuri papildo ligos kontrolės priemones ir padeda išvengti naminių ir kitų paukščių masinio užmušimo bei sunaikinimo. Remiantis šiuo metu turima moksline informacija, daroma prielaida, kad vakcinacija gali duoti naudos ne tik kritinių sąlygų atveju, bet taip pat ir tais atvejais, kai siekiama apsisaugoti nuo ligos dėl paukščių gripo virusų prasiskverbimo ir laukinės gamtos ar kitų šaltinių didesnio keliamo pavojaus. Todėl reikėtų priimti nuostatas tiek dėl būtinosios, tiek ir dėl prevencinės vakcinacijos.
(17)  Kontrolė, atsitiktiniai gyvūnų patikrinimai ir vakcinacija nuo paukščių gripo gali būti efektyvios priemonės, papildančios ligos kontrolės priemones ir padedančios išvengti masinio naminių ir kitų paukščių žudymo bei naikinimo. Remiantis šiuo metu turima moksline informacija, daroma prielaida, kad vakcinacija gali būti naudinga ne tik susidarius kritinei padėčiai, bet ir siekiant apsisaugoti nuo pandemijos tuomet, kai kyla didesnis paukščių gripo virusų prasiskverbimo iš faunos ar kitų šaltinių pavojus. Todėl reikėtų priimti nuostatas dėl kontrolės, atsitiktinių gyvūnų patikrinimų ir būtinosios bei prevencinės vakcinacijos.
18 pakeitimas
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(18a) Komisija turėtų optimaliai panaudoti turimas lėšas vakcinų ir tyrimų metodų kūrimui. Šis mokslinis tiriamasis darbas turi būti vykdomas vadovaujantis DIVA strategija ir skirtas palengvinti kovą su ligos plitimu ir iš vakcinuotų gyvūnų gaminamų produktų prekybą.
19 pakeitimas
19 konstatuojamoji dalis
(19)  Bendrija ir valstybės narės taip pat turėtų turėti galimybę sukaupti paukščių gripo vakcinos, naudojamos naminiams ir kitiems paukščiams vakcinuoti kritiniu atveju, atsargų.
(19)  Bendrija ir valstybės narės turėtų sukaupti paukščių gripo vakcinos, naudojamos naminiams ir kitiems paukščiams vakcinuoti kritiniu atveju, atsargas.
20 pakeitimas
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(19a) Siekdama apriboti ES biudžetui daromą poveikį dėl įgyvendinant šią direktyvą valstybėms narėms teikiamos finansinės paramos, Komisija turi objektyviai informuoti visuomenę apie pavojaus nebuvimą valgant iš vakcinuotų gyvūnų pagamintus mėsos produktus, kadangi gyvūnus tinkamai vakcinavus šis pavojus yra toks pat kaip ir valgant iš nevakcinuotų gyvūnų pagamintus mėsos produktus.
21 pakeitimas
20 konstatuojamoji dalis
(20)  Reikėtų priimti nuostatas, užtikrinančias suderintų procedūrų ir metodų taikymą paukščių gripo diagnostikai, įskaitant Bendrijos etaloninės laboratorijos ir valstybių narių etaloninių laboratorijų veikimą.
(20)  Reikėtų priimti ir skubiai įgyvendinti nuostatas, užtikrinančias suderintų procedūrų ir metodų taikymą paukščių gripo diagnostikai, įskaitant Bendrijos etaloninės laboratorijos ir valstybių narių bei ES kaimyninių valstybių etaloninių laboratorijų įsteigimą.
22 pakeitimas
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(20a) Reikėtų priimti nuostatas, užtikrinančias Bendrijos etaloninės laboratorijos, valstybių narių etaloninių laboratorijų ir kitų žmogaus gripą tiriančių įstaigų (t. y. Bendrijos žmogaus gripo etaloninė laboratorijos ir nacionalinių etaloninių paukščių gripo laboratorijų, kaip nurodyta VIII priedo 2 punkto c papunkčio v papunktyje) bendradarbiavimą.
23 pakeitimas
20 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(20b) Bendrija ir valstybės narės turėtų dėti daugiau pastangų ir artimiau bendradarbiauti siekdamos sukurti vakcinas ir jų bandymo metodus.
24 pakeitimas
21 konstatuojamoji dalis
(21)  Reikėtų priimti nuostatas, užtikrinančias valstybių narių pasirengimo efektyviai spręsti kritines aplinkybes, kylančias dėl vieno ar daugiau paukščių gripo protrūkio, būtinąjį lygmenį, ypač parengiant nenumatytų atvejų planus ir įsteigiant kontrolės centrus. Rengiant nenumatytų atvejų planus, reikėtų atsižvelgti į paukščių gripo keliamą pavojų paukštininkystės darbuotojų ir kitų asmenų sveikatai.
(21)  Reikėtų priimti nuostatas, užtikrinančias būtiną valstybių narių parengtį, įgalinančią jas efektyviai kovoti su vieno ar daugiau paukščių gripo protrūkių lemtomis kritinėmis aplinkybėmis, visų pirma parengiant kritiškos padėties valdymo planus ir įsteigiant koordinuojamus kontrolės centrus. Rengiant kritiškos padėties valdymo planus, reikėtų atsižvelgti į paukščių gripo keliamą pavojų paukštininkystės sektoriaus darbuotojų ir kitų asmenų sveikatai bei nacionalinius pasirengimo paukščių gripo pandemijai planus ir atsakomųjų priemonių planus.
25 pakeitimas
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(21a) Komisija ir valstybės narės turėtų parengti veiksmų ir paramos ne ES kaimyninėms šalims, kuriose išplitęs virusas gali turėti įtakos ligos pasireiškimui Europoje, planą.
26 pakeitimas
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(21b) 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 851/2004, įsteigiančio Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą,1 pagrindu būtina, jog Komisija ir valstybės narės bendradarbiautų su centru nustatydamos kovos su paukščių gripu priemones ir rengdamos pasirengimo bei atsakomųjų priemonių planus.
____________________________________
1 OL L 142, 2004 4 30, p. 1.
27 pakeitimas
21 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(21c) Komisija ir valstybės narės turėtų siekti darniai paskirstyti valstybių narių vyriausybių ir žemės ūkio sektoriaus išlaidas, nustatydamos nacionalinę valstybės finansuojamų užkrečiamų gyvūnų ligų išplitimo kaštų dalį.
28 pakeitimas
21 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(21d) Siekdama apriboti ES biudžetui daromą poveikį dėl įgyvendinant šią direktyvą valstybėms narėms teikiamos finansinės paramos, Komisija turi aktyviai skatinti mėsos gamybos grandinės dalyvius įsipareigoti bendradarbiauti, kad iš vakcinuotų gyvūnų pagaminti mėsos produktai būtų parduodami nediskriminuojant jų prieš nevakcinuotus.
29 pakeitimas
21 e konstatuojamoji dalis (nauja)
(21e) Siekdama apriboti ES biudžetui daromą poveikį dėl įgyvendinant šią direktyvą valstybėms narėms teikiamos finansinės paramos, Komisija turi aktyviai siekti, kad būtų iš dalies pakeistos prekybą vakcinuotais gyvūnais ribojančios OIE taisyklės.
30 pakeitimas
22 konstatuojamoji dalis
(22)  Jei importo metu karantinavimo įstaigoje arba centre aptinkamas paukščių gripas, kaip numatyta 2000 m. spalio 16 d. Komisijos sprendime 2000/666/EB, nustatančiame gyvūnų sveikatos reikalavimus ir veterinarinį importuojamų paukščių, išskyrus naminių, sertifikavimą bei karantino sąlygas, reikėtų apie tai pranešti Komisijai. Tačiau ataskaitos teikimas, numatytas 1982 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvoje 82/894/EEB dėl pranešimo apie gyvūnų ligas Bendrijoje protrūkių atvejais valstybėse narėse būtų netinkamas.
(22)  Jei importo metu karantinavimo įstaigoje arba centre aptinkamas paukščių gripas, kaip numatyta 2000 m. spalio 16 d. Komisijos sprendime 2000/666/EB, nustatančiame gyvūnų sveikatos reikalavimus ir veterinarinį importuojamų paukščių, išskyrus naminių, sertifikavimą bei karantino sąlygas, reikėtų apie tai pranešti Komisijai. Valstybės narės, siekdamos sumažinti paukščių gripo išplitimo dėl laukinių paukščių importo riziką, turėtų griežčiau tikrinti legaliai ir nelegaliai importuojamus laukinius paukščius. Tačiau 1982 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvoje 82/894/EEB dėl pranešimo apie gyvūnų ligas Bendrijoje numatyta pranešimo tvarka protrūkių atvejais valstybėse narėse būtų netinkama.
31 pakeitimas
23 konstatuojamoji dalis
(23)  Valymas ir dezinfekavimas yra Bendrijos paukščių gripo kontrolės politikos neatsiejama dalis. Dezinfekavimo medžiagas reikėtų naudoti pagal 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką.
(23)  Valymas ir dezinfekavimas yra viena iš neatsiejamų Bendrijos paukščių gripo kontrolės politikos dalių. Dezinfekavimo medžiagas reikėtų naudoti pagal 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką.
32 pakeitimas
29 konstatuojamoji dalis
(29)  Ši direktyva nustato mažiausias kontrolės priemones, taikomas paukščių gripo protrūkio atveju naminiams ir kitiems paukščiams, tačiau valstybėms narėms leidžiama imtis griežtesnių administracinių ir sanitarinių veiksmų šios direktyvos taikymo srityje. Be to, ši direktyva nustato, kad valstybių narių valdžios institucijos gali taikyti priemones, proporcingas pavojui, kilusiam sveikatai skirtingomis ligos pasireiškimo aplinkybėmis.
(29)  Šioje direktyvoje nustatytos minimalios kontrolės priemonės, taikytinos paukščių gripo protrūkio tarp naminių ir kitų paukščių atveju. Tačiau valstybės narės nevaržomos imtis griežtesnių administracinių ir sanitarinių priemonių šios direktyvos taikymo srityje. Be to, ši direktyva nustato, kad valstybių narių valdžios institucijos turėtų taikyti priemones, proporcingas skirtingomis ligos pasireiškimo aplinkybėmis sveikatai kilusiam pavojui.
33 pakeitimas
30 konstatuojamoji dalis
(30)  Laikantis proporcingumo principo, būtina ir reikia siekti pagrindinio tikslo užtikrinti naminių paukščių sektoriaus plėtrą ir indėlį į gyvūnų sveikatos apsaugą, nustatant specifinių ir mažiausių priemonių, skirtų paukščių gripui likviduoti ir kontrolei vykdyti, taisykles. Kaip numatyta Sutarties 5 straipsnio trečioje pastraipoje, šioje direktyvoje nenumatoma daugiau, nei reikia, siekiant šių tikslų.
(30)  Laikantis proporcingumo principo, būtina ir reikia siekti pagrindinio tikslo – prisidėti prie visuomenės ir gyvūnų sveikatos apsaugos ir užtikrinti naminių paukščių sektoriaus vystymąsi, nustatant specifinių ir mažiausių priemonių, skirtų paukščių gripui likviduoti ir kontrolei vykdyti, taisykles. Kaip numatyta Sutarties 5 straipsnio trečioje pastraipoje, šioje direktyvoje nenumatoma daugiau, nei yra reikalinga šių tikslų pasiekimui.
34 pakeitimas
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(32a) Komisija ir valstybės narės epizootijų ir epidemijų grėsmes visuomenę privalo informuoti visomis prieinamomis žiniasklaidos priemonėmis.
35 pakeitimas
3 straipsnio 7 punkto b a papunktis (naujas)
ba) moksliniais tikslais ar siekiant išsaugoti nykstančių rūšių ar oficialiai užregistruotus, pavyzdžiui, cirkuose, zoologijos soduose ar gamtos draustiniuose, retų rūšių naminius ar kitus paukščius.
36 pakeitimas
3 straipsnio 15 punkto b papunktis
b) antrinių ir paskesnių paukščių gripo protrūkių atveju, bet kurių naminių paukščių ar kitų paukščių, turinčių klinikinių ar patanatominių požymių ar kuriems pasireiškė reakcijos į laboratorinius testus, atliktus laboratorijose, patvirtintose pagal 51 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą ("patvirtintos laboratorijos") ir buvo nustatytas paukščių gripas pagal "Diagnostikos vadovą";
b) antrinių ir paskesnių paukščių gripo protrūkių atveju, kai arba pasireiškę klinikiniai ar patanatominiai požymiai arba pasireiškusios reakcijos į laboratorinius testus, atliktus laboratorijose, patvirtintose pagal 51 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą (patvirtintos laboratorijos), atitinka pagal diagnostikos vadovą nustatytą paukščių gripo diagnozę;
37 pakeitimas
3 straipsnio 30 punktas
30. protrūkis – tai ūkis, kuriame užsikrėtimą paukščių gripu patvirtina kompetentinga institucija;
30. protrūkis – tai naminių ir kitų paukščių ūkis, kuriame užsikrėtimą paukščių gripu patvirtina kompetentinga institucija;
38 pakeitimas
3 straipsnio 35 punktas
35. skerdenos – tai naminiai ar kiti paukščiai, kurie nugaišo arba buvo užmušti.
35. skerdenos – tai naminiai ar kiti paukščiai, kurie nugaišo arba buvo užmušti dėl įtariamo arba patvirtinto paukščių gripo.
125 pakeitimas
3 straipsnio 35 a punktas (naujas)
35a. Tinkamos biologinio saugumo priemonės – priemonės, skirtos užkrato plitimo pavojui sumažinti;
39 pakeitimas
4 straipsnio 1 dalies a punktas
a) būtų nustatytas paukščių gripo viruso H5 ir H7 užkrėtimų vyravimas tarp skirtingų naminių paukščių rūšių;
a) būtų nustatytas paukščių gripo viruso H5 ir H7 užkrėtimų vyravimas tarp skirtingų rūšių naminių paukščių ir žinduolių;
40 pakeitimas
4 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
aa) būtų užtikrinta, kad inspektavimą ir atrankinius patikrinimus atliktų kompetentingos institucijos;
41 pakeitimas
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a. Komisija informuoja Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą apie metinių priežiūros programų įgyvendinimą.
42 pakeitimas
5 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės numato neatidėliotiną ataskaitų teikimą kompetentingai institucijai bet kuriais naminių ir kitų paukščių užsikrėtimo arba jų įtariamo užsikrėtimo atvejais.
1.  Valstybės narės numato neatidėliotiną ataskaitų teikimą kompetentingai institucijai bet kuriais naminių ir kitų paukščių užsikrėtimo arba jų įtariamo užsikrėtimo atvejais, nesvarbu, kokio pobūdžio arba patogeniškumo virusu užsikrėsta.
43 pakeitimas
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a. Komisija pateikia Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui suvestinius duomenis apie II priede nurodytų ataskaitų ir pranešimų pateikimą.
44 pakeitimas
6 straipsnio 4 dalis
4.  Jei epidemiologinio tyrimo metu yra padaroma prielaida, kad paukščių gripas gali plisti iš ar į kitas valstybes nares, Komisijai ir kitoms suinteresuotoms valstybėms narėms nedelsiant pranešama apie visus tyrimo metu gautus rezultatus.
4.  Jei epidemiologinio tyrimo metu padaroma prielaida, kad paukščių gripas gali plisti iš ar į kitas valstybes nares, Komisijai, kitoms suinteresuotoms valstybėms narėms bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui nedelsiant pranešama apie visus tyrimo metu gautus rezultatus.
45 pakeitimas
7 straipsnio 2 dalies b punktas
b) sudaromas sąrašas pagal apytikslį jau sergančių, nugaišusių ar tariamai užsikrėtusių kiekvienos kategorijos naminių ir kitų paukščių bei visų naminių žinduolių ūkyje skaičių; šis sąrašas atnaujinamas kiekvieną dieną, atsižvelgiant į naujai išperėtus ir nugaišusius paukščius įtariamo protrūkio laikotarpiu ir pateikiamas kompetentingai institucijai reikalaujant;
b) sudaromas sąrašas pagal apytikslį jau sergančių, nugaišusių ar tariamai užsikrėtusių kiekvienos kategorijos naminių ir kitų paukščių bei visų naminių žinduolių ūkyje skaičių; šis sąrašas atnaujinamas kiekvieną dieną, atsižvelgiant į naujai išperėtus, gimusius ir nugaišusius paukščius įtariamo protrūkio laikotarpiu ir pateikiamas kompetentingai institucijai reikalaujant;
46 pakeitimas
7 straipsnio 2 dalies f punktas
f) kiaušiniai neišgabenami iš ūkio, įskaitant perinti skirtus kiaušinius, bet, kompetentingai institucijai leidus, tiesiogiai siunčiami į kiaušinių produktų gamybos įmonę, kaip išdėstyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo X skirsnio II skyriuje, ten laikomi ir apdorojami pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo IX skyrių; kai kompetentinga institucija išduoda leidimą, jis suteikiamas pagal šios direktyvos III priede nustatytus reikalavimus;
f) kiaušiniai neišgabenami iš ūkio;
47 pakeitimas
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
2.  Naminių, kitų paukščių, kiaušinių ir transporto priemonių, susijusių su paukštininkystės sektoriumi, judėjimas gali būti ribojamas didelėje teritorijoje arba visoje valstybėje narėje.
2.  Naminių, kitų paukščių, kiaušinių ir transporto priemonių, susijusių su paukštininkystės sektoriumi, judėjimas gali būti ribojamas didelėje teritorijoje arba visoje valstybėje narėje laukiant, kol bus atliktas epidemiologinis tyrimas ir gautos laboratorijos išvados.
48 pakeitimas
10 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Tačiau jei dėl esamų sąlygų atsiranda galimybė, šias priemones galima taikyti vien įtariamiems užkrėstiems naminiams paukščiams ir jų produkcijos padaliniuose.
išbraukta
49 pakeitimas
11 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
2.  Visi naminiai ir kiti paukščiai, priskiriami ūkyje laikomoms rūšims, tarp kurių buvo patvirtintas LPPG, oficialiai prižiūrint nedelsiant užmušami. Užmušama taip, kad būtų išvengta paukščių gripo paplitimo pavojaus, ypač gabenant ar užmušant pagal Tarybos direktyvą 93/119/EEB.
2.  Visi naminiai ir kiti paukščiai ūkiuose, kuriuose buvo patvirtintas LPPG, oficialiai prižiūrint nedelsiant užmušami. Užmušama taip, kad būtų išvengta paukščių gripo paplitimo pavojaus, ypač gabenant ar užmušant pagal Tarybos direktyvą 93/119/EB.
50 pakeitimas
11 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa
Tačiau kompetentinga institucija gali išduoti leidimus maistui skirtus kiaušinius siųsti tiesiogiai į kiaušinių produktų gamybos įmonę, kaip išdėstyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo X skirsnio II skyriuje, ir laikyti bei apdoroti juos pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo XI skyrių.
išbraukta
51 pakeitimas
13 straipsnio 2 dalies b punktas
b) turi būti toliau prižiūrimi ir tiriami pagal "Diagnostikos vadovą", kol laboratoriniais testais įrodoma, jog jie daugiau nebekelia didelio LPPG paskesnio paplitimo pavojaus; ir
b) turi būti toliau prižiūrimi ir tiriami pagal diagnostikos vadovą bei neperkeliami iš kilmės pastato tol, kol laboratoriniais testais įrodoma, jog jie daugiau nebekelia didelio LPPG paskesnio paplitimo pavojaus; ir
52 pakeitimas
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a. Iškart po LPPG protrūkio naminių paukščių ūkyje, kuris nėra komercinės paskirties naminių paukščių ūkis, kompetentinga institucija gali nustatyti apsaugos ir priežiūros zonas remdamasi rizikos tyrimo rezultatais ir atsižvelgdama bent į V priede išvardytus kriterijus.
53 pakeitimas
16 straipsnio 2 dalies c punktas
c) išsidėstymą ir ūkių artumą;
c) ūkių išsidėstymą, artumą ir tankį bei paukščių tankį;
54 pakeitimas
16 straipsnio 2 dalies e punktas
e) įrangą ir personalą, sugebančius kontroliuoti bet kokį naminių ir kitų paukščių, jų skerdenų, mėšlo, pakratų ir panaudoto kraiko judėjimą apsaugos ir priežiūros zonose, ypač jei paukščiai bus užmušti ir pašalinti arba buvo pašalinti iš jų kilmės ūkio.
išbrauktas
55 pakeitimas
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a. Jeigu patvirtinamas LPPG protrūkis nekomerciniame arba naminių dekoratyvinių paukščių ūkyje, cirke, zoologijos sode, naminių paukščių parduotuvėje arba rezervate arba aptvertoje teritorijoje, kurioje naminiai ir kiti paukščiai laikomi moksliniais tikslais arba siekiant išsaugoti nykstančias rūšis ar oficialiai registruotų naminių arba kitų paukščių retas veisles, kompetentinga institucija po veterinarinio rizikos įvertinimo gali tiek, kiek būtina, nukrypti nuo 3–5 skirsnių nuostatų dėl apsaugos ir priežiūros zonų įkūrimo ir jose taikytinų priemonių, su sąlyga, kad dėl minėto nukrypimo nekils pavojaus ligos kontrolei.
56 pakeitimas
16 straipsnio 3 dalis
3.  Kompetentinga institucija gali nustatyti papildomas ribojamąsias zonas aplink ar šalia apsaugos ir priežiūros zonų, atsižvelgdama į 2 straipsnio dalyje numatytus kriterijus.
3.  Tokiu atveju, kai akivaizdu, kad LPPG plitimas negali būti sustabdytas apsaugos ir priežiūros zonose, kompetentinga institucija gali nustatyti papildomas ribojamąsias zonas aplink ar šalia apsaugos ir priežiūros zonų, atsižvelgdama į 2 straipsnio dalyje numatytus kriterijus.
57 pakeitimas
16 straipsnio 4 dalis
4.  Jei apsaugos, priežiūros ar papildoma ribojamoji zona apima skirtingų valstybių narių teritorijas, suinteresuotosios valstybės narės kompetentingos institucijos bendradarbiauja, nustatydamos šią zoną.
4.  Jei apsaugos, priežiūros ar papildoma ribojamoji zona apima skirtingų valstybių narių teritorijas, suinteresuotosios valstybės narės kompetentingos institucijos bendradarbiauja, nustatydamos šią zoną. Ši nuostata taip pat taikoma ir tiesiogiai ES kaimyninėms valstybėms.
58 pakeitimas
19 straipsnio h punktas
h) savininkas saugo įrašus apie visus asmenis, apsilankančius ūkiuose, kad būtų supaprastinta ligos priežiūra ir kontrolė, be to, kompetentingai institucijai pareikalavus, juos privaloma pateikti.
h) savininkas saugo įrašus apie visus asmenis, apsilankančius ūkiuose arba aiškiai apibrėžtose teritorijose nekomerciniame ūkyje, kur nelaisvėje laikomi paukščiai, pavyzdžiui, zoologijos soduose arba rezervatuose, kad būtų supaprastinta ligos priežiūra ir kontrolė, be to, kompetentingai institucijai pareikalavus, juos privaloma pateikti.
59 pakeitimas
23 straipsnio įvadinė dalis
Nukrypdama nuo 22 straipsnio, kompetentinga institucija gali leisti gabenti naminius paukščius tiesiai paskersti nedelsiant, laikantis šių sąlygų:
Nukrypdama nuo 22 straipsnio, sutinkant savininkui bei paskirtai skerdyklai kompetentinga institucija gali leisti gabenti naminius paukščius nedelsiant paskersti, laikantis šių sąlygų:
60 pakeitimas
24 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis
1.  Nukrypdama nuo 22 straipsnio, kompetentinga institucija gali leisti gabenti vienadienius viščiukus tiesiai į ūkį ar paukštidę toje pačioje valstybėje narėje, kurioje nėra jokių kitų naminių paukščių, pirmiausia esančioje už apsaugos ar priežiūros zonų ribų, laikantis šių sąlygų:
1.  Nukrypdama nuo 22 straipsnio, kompetentinga institucija gali leisti gabenti vienadienius viščiukus tiesiai į ūkį ar paukštidę toje pačioje valstybėje narėje, kurioje nėra jokių kitų naminių paukščių, nebent tai aiškiai leistų kompetentinga institucija, pirmiausia esančioje už apsaugos ar priežiūros zonų ribų, laikantis šių sąlygų:
61 pakeitimas
25 straipsnio įvadinė dalis
Nukrypdama nuo 22 straipsnio, kompetentinga institucija gali leisti gabenti naminių paukščių dedekles tiesiai į ūkį arba to ūkio paukštidę, esančią apsaugos ar priežiūros zonoje, kurioje nėra jokių kitų naminių paukščių, laikantis šių sąlygų:
Nukrypdama nuo 22 straipsnio, kompetentinga institucija gali leisti gabenti naminių paukščių dedekles tiesiai į ūkį arba to ūkio paukštidę, esančią apsaugos ar priežiūros zonoje arba į ūkį, esantį už zonos ribų, kuriame įvertinta rizika ir kuriame nėra jokių kitų naminių paukščių, nebent tai aiškiai leistų kompetentinga institucija, laikantis šių sąlygų:
62 pakeitimas
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a. Nukrypdama nuo 22 straipsnio nuostatų, kompetentinga institucija gali leisti tiesiai į kiaušinių produktų gamybos įmonę siųsti kiaušinius, įskaitant perinti skirtus kiaušinius, kaip išdėstyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo X skirsnio II skyriuje, taip pat ir laikyti bei apdoroti juos pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo IX skyriaus reikalavimus.
63 pakeitimas
30 straipsnio c punkto įvadinė dalis
c) naminių paukščių, naminių paukščių dedeklių, vienadienių viščiukų, perinti ir maistui skirtų kiaušinių judėjimas į ūkius, skerdyklas ar pakavimo centrus, esančius priežiūros zonos ribų, draudžiamas; tačiau kompetentinga institucija gali leisti gabenti tiesiogiai:
c) naminių paukščių, naminių paukščių dedeklių, vienadienių viščiukų, perinti ir maistui skirtų kiaušinių judėjimas į ūkius, skerdyklas ar pakavimo arba apdorojimo centrus, esančius priežiūros zonoje arba už jos ribų, draudžiamas; tačiau kompetentinga institucija gali leisti gabenti tiesiogiai:
64 pakeitimas
30 straipsnio c punkto ii papunktis
ii) naminių paukščių dedekles į ūkį, kuriame nelaikomi jokie kiti paukščiai toje pačioje valstybėje narėje; atvežus naminių paukščių dedekles į šį ūkį, pradedama jo oficiali priežiūra;
ii) naminių paukščių dedekles į ūkį toje pačioje valstybėje narėje, kuriame nelaikomi jokie kiti paukščiai, nebent tai aiškiai leistų kompetentinga institucija, atvežus naminių paukščių dedekles į šį ūkį, pradedama jo oficiali priežiūra;
65 pakeitimas
30 straipsnio c punkto iii papunkčio pirma įtrauka
– į ūkį ar tokio ūkio paukštidę toje pačioje valstybėje narėje, kurioje nelaikoma kitų naminių paukščių, laikantis nuostatos, kad atitinkamos biologinio saugumo priemonės yra taikomos, ir ūkis oficialiai prižiūrimas gabenimo metu, arba
– į ūkį ar tokio ūkio paukštidę toje pačioje valstybėje narėje, kuriame ar kurioje nelaikoma kitų naminių paukščių, nebent tai aiškiai leistų kompetentinga institucija, laikantis nuostatos, kad atitinkamos biologinio saugumo priemonės yra taikomos, ir ūkis oficialiai prižiūrimas gabenimo metu, arba
66 pakeitimas
30 straipsnio c punkto v a papunktis (naujas)
va) siųsti tiesiai į kiaušinių produktų gamybos įmonę kiaušinius, įskaitant perinti skirtus kiaušinius, kaip išdėstyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo X skirsnio II skyriuje, taip pat ir laikyti bei apdoroti juos pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo IX skyriaus reikalavimus;
67 pakeitimas
38 straipsnio a punktas
a) jokie naminiai ar kiti paukščiai neįvežami į skerdyklą, pasienio kontrolės postą ar nepakraunami į transporto priemones, praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms nuo valymo ir dezinfekavimo užbaigimo pagal 49 straipsnį, kaip numatyta b punkte; į pasienio kontrolės postus draudžiama įvežti ir kitus gyvūnus;
a) jokie naminiai ar kiti paukščiai neįvežami į skerdyklą ar nepakraunami į transporto priemones iki praeis ne mažiau kaip 24 valandos nuo valymo ir dezinfekavimo užbaigimo pagal 49 straipsnį, kaip numatyta b punkte; pasienio kontrolės punktų atžvilgiu, taikomas toks pat 48 valandų trukmės draudimas įvežti ir jis gali apimti taip pat ir kitus gyvūnus;
68 pakeitimas
38 straipsnio b punktas
b) pastatų, įrangos ir transporto priemonių valymas ir dezinfekavimas atliekamas pagal 49 straipsnį, oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui prižiūrint;
b) pastatų, įrangos ir transporto priemonių valymas ir dezinfekavimas atliekamas pagal 49 straipsnį, oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui prižiūrint ir po to išduodamas pažymėjimas, kad laikomasi sanitarijos reikalavimų;
119 pakeitimas
39 straipsnio 1 dalis
1.  Nepažeisdama 7 straipsnio 2 dalies a, b, c, e, g ir h punktuose nustatytų priemonių kompetentinga institucija užtikrina, kad MPPG protrūkio atvejais būtų imamasi šio straipsnio 2–6 dalyje numatytų priemonių remiantis rizikos įvertinimu ir bent atsižvelgiant į V priede išdėstytus kriterijus.
1.  Nepažeisdama 7 straipsnio 2 dalies a, b, c, e, g ir h punktuose nustatytų priemonių kompetentinga institucija užtikrina, kad MPPG protrūkio atvejais būtų imamasi šio straipsnio 2–6 dalyje numatytų priemonių.
120 pakeitimas
39 straipsnio 2 dalis
2.  Kompetentinga institucija užtikrina, kad visi naminių paukščių ūkyje ir visų kitų paukščių, tarp kurių patvirtintas MPPG, skaičius mažinamas, oficialiai prižiūrint, siekiant išvengti paukščių gripo paplitimo.
2.  Kompetentinga institucija užtikrina, kad visi naminiai paukščiai ūkyje ir visi kiti paukščiai, tarp kurių patvirtintas MPPG, yra užmušami oficialiai prižiūrint, siekiant išvengti paukščių gripo paplitimo.
Kitų paukščių skaičius ūkyje gali būti mažinamas, atsižvelgiant į jų keliamą pavojų dėl paskesnio paukščių gripo paplitimo, ir kituose ūkiuose, kurie gali būti laikomi užkrėstais remiantis epidemiologiniu tyrimu.
Užmušami ir kiti paukščiai ūkyje bei kitų ūkių paukščiai, kurie gali būti laikomi užkrėstais atsižvelgiant į jų keliamą paskesnio paukščių gripo paplitimo pavojų.
Jokie naminiai ir kiti paukščiai, prieš mažinant jų skaičių, iš ūkio neišgabenami nebent kompetentinga institucija tai leistų.
Jokie naminiai ir kiti paukščiai prieš juos užmušant iš ūkio neišgabenami, nebent kompetentinga institucija tai leistų.
122 pakeitimas
39 straipsnio 5 dalies c punktas
c) ūkyje po paukščių skaičiaus sumažinimo gaunami maistui skirti kiaušiniai gabenami į paskirtąjį pakavimo centrą, apdorojami arba pašalinami, kaip numatyta 2 straipsnio dalyje;
c) prieš pjaunant paukščius ūkyje buvę ar padėti maistui skirti kiaušiniai pašalinami, kaip numatyta 2 dalyje;
124 pakeitimas
39 straipsnio 6 dalis
6.  Siekdama išvengti MPPG paplitimo, kompetentinga institucija gali imtis papildomų apsaugos priemonių, tarp jų nurodydama kiaušinių paskirties vietas ir jų apdorojimo būdą ir gautos mėsos apdorojimo būdus, laikydamasi nuostatos, kad taikoma 3 straipsnio dalies b punkte nurodyta tvarka.
iIšbraukta
69 pakeitimas
43 straipsnis
MPPG protrūkio atveju kompetentinga institucija nedelsdama nustato ribojamąją zoną aplink ūkį trijų kilometrų spinduliu.
MPPG protrūkio atveju kompetentinga institucija nedelsdama nustato ribojamąją zoną aplink ūkį trijų kilometrų spinduliu arba imasi kitų reikiamų priemonių, pagrįstų rizikos įvertinimu.
70 pakeitimas
44 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktis
ii) naminių paukščių dedekles į ūkį, kuris oficialiai prižiūrimas toje pačioje valstybėje narėje, kurioje nėra kito ūkio; atvežus naminių paukščių dedekles į šį ūkį, pradedama jo oficiali priežiūra;
ii) naminių paukščių dedekles į ūkį, kuris oficialiai prižiūrimas toje pačioje valstybėje narėje, kurioje nėra kitų naminių paukščių, nebent tai aiškiai leistų kompetentinga institucija; atvežus naminių paukščių dedekles į šį ūkį, pradedama jo oficiali priežiūra;
71 pakeitimas
44 straipsnio 1 dalies d punkto iii papunkčio pirma įtrauka
– į ūkį ar tokio ūkio paukštidę toje pačioje valstybėje narėje, kurioje nelaikoma kitų naminių paukščių, laikantis nuostatos, kad atitinkamos biologinio saugumo priemonės yra taikomos, ir ūkis oficialiai prižiūrimas gabenimo metu, arba
– į ūkį ar tokio ūkio paukštidę toje pačioje valstybėje narėje, kurioje nelaikoma kitų naminių paukščių, nebent tai aiškiai leistų kompetentinga institucija, laikantis nuostatos, kad atitinkamos biologinio saugumo priemonės yra taikomos, ir ūkis oficialiai prižiūrimas gabenimo metu, arba
72 pakeitimas
44 straipsnio 1 dalies d punkto v a papunktis (naujas)
va) siųsti į kiaušinių produktų gamybos įmonę kiaušinius, įskaitant perinti skirtus kiaušinius, kaip išdėstyta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo X skirsnio II skyriuje, taip pat ir laikyti bei apdoroti juos pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo IX skyriaus reikalavimus;
73 pakeitimas
46 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a. Patvirtinus MPPG nors viename ūkyje, kompetentinga institucija, remdamasi rizikos įvertinimu, gali nukrypti nuo kai kurių arba visų 43 ir 44 straipsniuose numatytų priemonių.
74 pakeitimas
V a skyrius (naujas) (po 46 straipsnio)
VA SKYRIUS
PRIEMONĖS, TAIKYTINOS SEROLOGIŠKAI PATVIRTINUS MPPG ARBA DPPG, KURIŲ NEĮMANOMA NUSTATYTI VIRUSO IŠSKYRIMO ARBA POLIMERAZĖS GRANDININĖS REAKCIJOS (PGR) TESTAIS
46a straipsnis
Priemonių priėmimas remiantis rizikos įvertinimu
Neapribodama 7 straipsnio 2 dalies a, b, c, e, g ir h punktuose numatytų priemonių taikymo, kompetentinga institucija užtikrina, kad serologiškai patvirtinus MPPG arba DPPG, kurių neįmanoma nustatyti viruso išskyrimo arba polimerazės grandininės reakcijos (PGR) testais, remiantis rizikos įvertinimu bus imtasi atitinkamų priemonių. Kompetentinga institucija apie tai praneša Komisijai.
75 pakeitimas
47 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a. Reikia iš anksto parengti kritiškos padėties, susidariusios užsikrėtus žmonėms, valdymo planus. Šiais planais siekiama:
- užtikrinti reikiamą valstybių narių koordinavimą,
- padėti išvengti panikos visuomenėje,
- iškilus rimtai grėsmei, riboti bet kokius galimus pervežimus,
- nustatyti sritis, kurios izoliuotinos pirmiausia,
- nustatyti grupes gyventojų, kuriuos reikia skiepyti pirmiausia,
- užtikrinti, kad visiems būtų tinkamai platinamos priemonės epidemijai išvengti.
76 pakeitimas
47 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b. ES ar kaimyninėse šalyse prasidėjus gripo pandemijai Komisija privalo gebėti per 24 val. imtis krizės valdymo priemonių, pvz., pradėti taikyti karantiną ir dezinfekavimo priemones oro uostuose, į kuriuos atskrenda lėktuvai iš tam tikrų regionų, taip pat ir riboti keliones.
77 pakeitimas
47 straipsnio 2 c dalis (nauja)
2c. Vienoje ar daugiau valstybių narių prasidėjus šio viruso sukeliamų ligų protrūkiui, Komisija imasi priemonių užtikrinti, kad galėjusiems užsikrėsti asmenims būtų prieinamas reikiamas priešvirusinių vaistų ir vakcinos kiekis.
78 pakeitimas
47 straipsnio 2 d dalis (nauja)
2d. Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad turimi priešvirusiniai vaistai ir vakcinos pandemijos atveju būtų veiksmingai tiekiami valstybėms narėms ir su ES besiribojančioms šalims.
79 pakeitimas
47 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a. Valstybės narės užtikrina:
- veiksmingą ūkininkų, paukštininkystės sektoriaus darbuotojų ir visuomenės informavimo apie pavojus sistemą, kurią suderintoje strategijoje ir veiksmų plane nustato vietos, nacionalinės ir ES gyvūnų ir žmonių sveikatos apsaugos institucijos;
- kad paukščius pjaunantys asmenys dėvėtų apsauginius drabužius ir saugodamiesi vartotų priešvirusinius vaistus; juos reikėtų skatinti skiepytis nuo sezoninio gripo siekiant sumažinti tikimybę, kad šie didelės rizikos grupei priskiriami asmenys tuo pačiu metu užsikrės paukščių bei žmogaus gripu ir taip paspartins virusų genų mainus ir pandemijas sukeliančių virusų atmainų atsiradimą;
80 pakeitimas
47 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b. Valstybės narės užtikrina, kad:
- būtų sukauptos priešvirusinių vaistų atsargos, kurias pandemijos atveju būtų galima skubiai panaudoti siekiant ES profilaktiškai apsaugoti visus didelės rizikos grupei priskiriamus asmenis;
- būtų pagamintas toks vakcinos kiekis, kurio pandemijos atveju užtektų paskiepyti nuo tuo metu paplitusios viruso atmainos visiems didelės rizikos grupės asmenims, jei reikia, taip pat paskiepyti daugiau žmonių nuo tam tikriems sezonams būdingo žmonių gripo.
Valstybės narės informuoja Komisiją apie priešvirusinių vaistų atsargų kiekį ir tai, kiek vakcinos iš jų galima pagaminti, padėdamos Komisijai parengti atsakomųjų priemonių planus, apimančius priešvirusinių vaistų skirstymo valstybėms narėms pandemijos atveju gaires. Priešvirusinių vaistų atsargų kiekis ir reikiamas pagamintinos vakcinos kiekis nustatomas remiantis patikimais epidemiologiniais modeliais.
81 pakeitimas
47 straipsnio 3 c dalis (nauja)
3c. Komisija parengia Bendrijos pasirengimo pandemijai planus, pagal kuriuos, vadovaujantis 65 straipsnio 3 dalyje numatyta darbo tvarka, valstybėms narėms pandemijos atveju tiekiami priešvirusiniai vaistai ir vakcina. Šie planai parengiami atsižvelgiant į priešvirusinių vaistų atsargų dydį, jų saugojimo vietos padėtį ir valstybių narių vakcinos gamybos pajėgumus. Pagal šiuos planus numatoma vakciną ir priešvirusinius vaistus paskirstyti visiems esantiems asmenims, priskiriamiems didžiausios rizikos susirgti paukščių gripu grupei. Per vienus metus nuo šios direktyvos priėmimo datos šie planai paskelbiami viešai.
82 pakeitimas
47 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a. Valstybės narės pagal 65 straipsnio 3 dalyje numatytą tvarką užtikrina ryšius su Komisija ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru bei pasirengimo planų ir atsakomųjų priemonių planų, skirtų kovai su bet kokia gripo pandemija, derinimą su šiomis institucijomis.
83 pakeitimas
49 straipsnio b a punktas (naujas)
ba) baigus valymą, dezinfekciją ir apdorojimą, išduodamas pažymėjimas, užtikrinantis, kad buvo laikomasi sanitarijos reikalavimų, ir kad vėl gali būti naudojamos patalpos, transporto priemonės ir pasienio punktai.
84 pakeitimas
50 straipsnio 5 dalis
5.  Naminiai paukščiai pakartotinai apgyvendinami užkrėstuose ūkiuose vadovaujantis kompetentingos institucijos instrukcijomis.
5.  Naminiai paukščiai pakartotinai apgyvendinami užkrėstuose ūkiuose vadovaujantis kompetentingos institucijos instrukcijomis ir įvertinus riziką.
85 pakeitimas
51 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Tas vadovas priimamas 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka per šešis mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. Bet koks paskesnis vadovo pakeitimas priimamas ta pačia tvarka.
Tas vadovas priimamas 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka per tris mėnesius nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. Bet koks paskesnis vadovo pakeitimas priimamas ta pačia tvarka.
86 pakeitimas
52 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a. Komisija užtikrina Bendrijos etaloninės laboratorijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ryšius ir bendradarbiavimą;
87 pakeitimas
53 straipsnio 1 dalies a punktas
a) vakcinacija prieš paukščių gripą draudžiama jų teritorijoje, išskyrus kaip numatyta 2 ir 3 skirsniuose;
a) vakcinacija prieš paukščių gripą draudžiama jų teritorijoje, išskyrus kaip numatyta 2 ir 3 skirsniuose ir išskyrus atvejus, kai FAO mano, kad kyla tarptautinis paukščių gripo pavojus arba jei valstybė narė ketina laikinai įvesti papildomas priemones paukštienai;
88 pakeitimas
54 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Be to, kai ligos atvejų užregistruota kaimyninėje valstybėje ir kai kyla didelis ligos išplitimo į ES pavojus, valstybės narės, atsižvelgdamos į šį skirsnį, gali pradėti skubią naminių ar kitų paukščių vakcinaciją.
89 pakeitimas
57 straipsnio 2 dalies b punktas
b) geografinė teritorija, kurioje ketinama atlikti prevencinę vakcinaciją, ir toje teritorijoje esančių ūkių skaičius;
b) geografinė teritorija arba rizikos grupė, kurioje ketinama atlikti prevencinę vakcinaciją, ir toje teritorijoje esančių ūkių skaičius;
90 pakeitimas
57 straipsnio 2 dalies i punktas
i) ūkiuose atliekami laboratoriniai testai, kuriuose vykdoma prevencinė vakcinacija, ir kituose prevencinės vakcinacijos zonoje esančiuose ūkiuose, siekiant stebėti susiklosčiusią epidemiologinę padėtį, prevencinės vakcinacijos kampanijos efektyvumą bei vakcinuotų naminių ir kitų paukščių judėjimo kontrolę.
i) ūkiuose atliekami laboratoriniai testai, kuriuose vykdoma prevencinė vakcinacija, ir kituose prevencinės vakcinacijos zonoje esančiuose ūkiuose, siekiant stebėti susiklosčiusią epidemiologinę padėtį, prevencinės vakcinacijos kampanijos efektyvumą bei vakcinuotų naminių ir kitų paukščių judėjimo kontrolę. Prireikus, šiame plane gali būti nurodomos su ūkių tikrinimu susijusios nacionalinės paukščių gripo priežiūros programos nuostatos.
91 pakeitimas
57 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a. Valstybės narės, gavusios Komiteto leidimą, bet nepranešdamos Komisijai, turi teisę įsigyti prevencinių vakcinų ir jomis skiepyti retus ir saugomus bei mokslo ir genetikos požiūriu labai vertingus paukščius.
92 pakeitimas
57 a straipsnis (naujas)
57a straipsnis
Diferencijuota prevencinė vakcinacija
Valstybės narės, siekdamos išvengti nereikalingo užsikrėtusių gyvūnų naikinimo, pagal 57 straipsnio nuostatas parengia specialius zoologijos sodų gyvūnų ir formaliai užregistruotų retų naminių ir kitų paukščių prevencinės vakcinacijos planus. Tam tikri apribojimai gali būti taikomi šių skiepytų gyvūnų gabenimui.
93 pakeitimas
58 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Patvirtinant prevencinės vakcinacijos planą, taip pat galima numatyti naminių ar kitų paukščių ir jų produktų judėjimą draudžiančias priemones. Toms priemonėms galima priskirti apribojimus, taikomus specifiniams naminių paukščių skyriams ir kitų paukščių skyriams ir ribojamųjų zonų nustatymą.
Patvirtinant prevencinės vakcinacijos planą, taip pat galima numatyti naminių ar kitų paukščių judėjimą draudžiančias priemones. Toms priemonėms galima priskirti apribojimus, taikomus specifiniams naminių paukščių skyriams ir kitų paukščių skyriams ir ribojamųjų zonų nustatymą.
94 pakeitimas
58 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a. Jei kyla grėsmė tarptautiniu mastu, Komisija vietoje taikomo bendro reikalavimo laikyti paukščius patalpoje leidžia valstybėms narėms atlikti prevencinę vakcinaciją rizikos grupėse arba teritorijose, jei tai nelemia Bendrijos prekybos apribojimų.
95 pakeitimas
58 a straipsnis (naujas)
58a straipsnis
Draudimas mėsos reklamoje ir etiketėse nurodyti apie paukščių, kurių mėsa parduodama, paskiepijimą nuo paukščių gripo.
Prekybos centrams ir kitiems ūkio subjektams draudžiama mėsos reklamoje ir (arba) etiketėse nurodyti apie paukščių, kurių mėsa parduodama, paskiepijimą nuo paukščių gripo.
96 pakeitimas
59 straipsnio 1 dalis
1.  Bendrijos vakcinų bankas gali būti įsteigiamas 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
1.  Bendrijos vakcinų bankas įsteigiamas 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
97 pakeitimas
59 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a. Europos Sąjunga teikia praktinę ir finansinę pagalbą vakcinoms kurti. Be to, Sąjunga užtikrina, kad vakcinas gaminančios šalys galėtų skubiai ir nevaržomai eksportuoti vakcinas į jų negaminančias Europos Sąjungos šalis.
98 pakeitimas
59 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
3.  Komisija gali tiekti vakcinas trečiosioms šalims, kai tai atitinka Bendrijos interesus.
3.  Kai tai atitinka Bendrijos interesus, Komisija gali tiekti vakcinas trečiosioms šalims ir prisiima pareigą visomis turimomis priemonėmis ir, kai įmanoma, bendradarbiaudama su tarptautinėmis organizacijomis teikti pagalbą trečiosioms šalims, kurios negali veiksmingai kovoti su paukščių gripo protrūkiu arba neturi tam užtektinai priemonių.
99 pakeitimas
63 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės pagal X priedą parengia nenumatytų atvejų planą, nurodydamos protrūkio metu taikomas nacionalines priemones ir pateikia tą planą Komisijai patvirtinti.
1.  Valstybės narės pagal X priedo nuostatas parengia atsakomųjų priemonių planą, nurodydamos protrūkio metu taikomas nacionalines priemones, ir pateikia šiuos planus Komisijai patvirtinti. Rengdamos šiuos planus jos atsižvelgia į nacionalinius pasirengimo gripo pandemijai planus ir atsakomųjų priemonių planus.
100 pakeitimas
63 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a. Tuo atveju, kai keliavimo suvaržymai neleidžia įvykti tarptautiniams, pvz., Tarybos ir Europos Parlamento, susitikimams, Europos institucijoms parengiamas konkretus veiklos planas.
101 pakeitimas
63 straipsnio 5 dalis
5.  Be 1–4 straipsnio dalyse numatytų priemonių, paskesnės taisyklės, užtikrinančios greitą ir efektyvų paukščių gripo likvidavimą, įskaitant nuostatas dėl ligos kontrolės centrų, ekspertų grupių ir pratybų pavojaus atveju realiuoju laiku, gali būti priimamos 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
5.  Be 1–4 straipsnio dalyse numatytų priemonių, paskesnės taisyklės, užtikrinančios greitą ir efektyvų paukščių gripo likvidavimą, įskaitant nuostatas dėl ligos kontrolės centrų, ekspertų grupių ir pratybų pavojaus atveju realiuoju laiku, priimamos 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Valstybės narės pagal tikralaikių tyrimų rezultatus atnaujina savo nenumatytų atvejų valdymo planus ir naujus duomenis praneša Komisijai.
102 pakeitimas
63 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a. Kartu su atsakomųjų priemonių planais valstybės narės sudaro veiksmingus pasirengimo žmonių pandemijai planus, kurie apima žmonėms skirtų priešvirusinių vaistų gamybą, jų laikymą ir tiekimą didelės rizikos grupei priskiriamiems asmenims, vakcinų kūrimo ir masinės gamybos pastangų koordinavimą, taip pat ir privalomų nedelsiant atlikti pasirengimo pratybų sąlygas, tarp jųbendradarbiavimą valdant tarptautines krizes, pvz., metodišką virusologinį orlaivių oro filtrų tikrinimą. Nacionaliniai pasirengimo planai, nedelsiant atliekamo padėties modeliavimo rezultatai ir parengties planų atnaujinimas pagal šio modeliavimo rezultatus per šešis mėnesius nuo šios direktyvos priėmimo datos perduodami Komisijai ir paskelbiami viešai.
103 pakeitimas
65 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
1999/468/WE sprendimo 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.
1999/468/WE sprendimo 5 straipsnio 6 punkte nustatytas laikotarpis yra du mėnesiai.
104 pakeitimas
67 straipsnio 2 dalis
Laukiant, kol bus pradėta taikyti ši direktyva, bet kokios pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paukščių gripo kontrolės gali būti priimamos 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
Laukiant, kol bus pradėta taikyti ši direktyva, perėjimas prie šios direktyvos nuostatų dėl paukščių gripo kontrolės gali būt vykdomas 65 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.
105 pakeitimas
68 a straipsnis (naujas)
68 straipsnis
Ryšiai su PGSO
68a. Komisija, siekdama, kad tarptautiniu mąstu būtų taikomos kovos su paukščių gripu ir jo priežiūros priemonės, tolygios Europos Sąjungos įvestoms priemonėms, ir kad būtų įvestas reikalavimas reguliariai pranešti apie MPPG atvejus, pradeda diskusijas su PGSO. Komisija taip pat derasi dėl privalomos migruojančių paukščių stebėsenos sistemos sukūrimo. Ji parengia pasiūlymus šia tema ir pateikia juos tarptautinei organizacijai.
106 pakeitimas
III priedas
Šis priedas išbraukiamas.
107 pakeitimas
V priedo c a punktas (naujas)
ca) naminių paukščių tankis;
108 pakeitimas
VI priedo 1 skirsnio b punktas
b) naudojamas dezinfekavimo priemones ir jų koncentracijas privalo oficialiai patvirtinti kompetentinga institucija, kad būtų užtikrintas paukščių gripo viruso likvidavimas;
b) dezinfekavimo metodus ir tvarką bei naudojamas dezinfekavimo priemones ir jų koncentracijas privalo oficialiai patvirtinti kompetentinga institucija, kad būtų užtikrintas paukščių gripo viruso likvidavimas;
109 pakeitimas
VI priedo 2 skirsnio a punkto ii papunktis
ii) užmuštus naminius ar kitus paukščius privaloma apipurkšti dezinfekavimo priemone;
ii) užmuštus naminius ar kitus paukščius privaloma apipurkšti dezinfekavimo priemone arba dezinfekuoti kitu kompetentingų institucijų patvirtintu būdu, pvz., kompostuoti;
110 pakeitimas
VI priedo 2 skirsnio a punkto v papunktis
v) bet kokį audinį ar kraują, pralietą užmušimo, paskerdimo ar pomirtinio tyrimo metu, ar pastatų, aptvarų, indų ir pan. pagrindinę teršalų dalį privaloma rūpestingai surinkti ir pašalinti kartu su užmuštais naminiais ar kitais paukščiais;
v) bet kokį audinį ar kraują, pralietą užmušimo ar pomirtinio tyrimo metu, ar pastatų, aptvarų, indų ir pan. pagrindinę teršalų dalį privaloma rūpestingai surinkti ir pašalinti kartu su užmuštais naminiais ar kitais paukščiais;
111 pakeitimas
IX priedo 2 skirsnio b punkto iii papunktis
iii) turi būti patalpinami naminių paukščių fermoje arba paukštidėje, kurioje:
iii) turi būti patalpinami naminių paukščių fermoje arba paukštidėje, kurioje valymas ir dezinfekavimas buvo atlikti pagal kompetentingos institucijos instrukcijas;
– naminiai paukščiai nebuvo laikomi mažiausiai pastarąsias tris savaites; ir
– valymas ir dezinfekavimas buvo atlikti pagal kompetentingos institucijos instrukcijas;
112 pakeitimas
IX priedo 2 skirsnio c punkto iii papunktis
iii) buvo patalpintos paukštininkystės fermoje arba paukštidėje, kurioje naminiai paukščiai nebuvo laikomi pastarąsias tris savaites ir kuri buvo išvalyta ir dezinfekuota;
iii) buvo patalpintos paukštininkystės fermoje arba paukštidėje, kuri buvo išvalyta ir dezinfekuota vadovaujantis kompetentingos institucijos instrukcijomis;
113 pakeitimas
IX priedo 3 skirsnio b punkto ii papunktis
ii) turi būti patalpinami paukštininkystės fermoje arba paukštidėje, kurioje:
ii) turi būti patalpinami paukštininkystės fermoje arba paukštidėje, kurioje valymas ir dezinfekavimas buvo atliktas pagal kompetentingos institucijos instrukcijas;
– naminiai paukščiai nebuvo laikomi mažiausiai pastarąsias tris savaites; ir
– valymas ir dezinfekavimas buvo atliktas pagal kompetentingos institucijos instrukcijas;
114 pakeitimas
IX priedo 4 skirsnio b punkto iii papunktis
iii) turi būti patalpinami paukštininkystės fermoje arba paukštidę, kurioje:
išbrauktas
– naminiai paukščiai nebuvo laikomi mažiausiai pastarąsias tris savaites; ir
– valymas ir dezinfekavimas buvo atliktas pagal kompetentingos institucijos instrukcijas;
115 pakeitimas
IX priedo 4 skirsnio c punkto iii papunktis
iii) turi būti patalpintos paukštininkystės fermoje arba paukštidėje, kurioje naminiai paukščiai nebuvo laikomi mažiausiai tris pastarąsias savaites ir kuri yra išvalyta ir išdezinfekuota;
išbrauktas
116 pakeitimas
X priedo įvadinė dalis
Nenumatytų atvejų planai turi atitikti bent šiuos kriterijus:
Nenumatytų atvejų planai yra grindžiami mokslinio tyrimo rezultatais ir rizikos įvertinimais, deramai finansuojami ir atitinka bent šiuos kriterijus:
117 pakeitimas
X straipsnio 4 a skirsnis (naujas)
4a. Kompetentinga institucija privalo įvertinti nenumatytų atvejų plano socialinį ir ekonominį poveikį visai kaimo ekonomikai.
118 pakeitimas
X priedo 13 skirsnis
13.  Turi būti taikomos nuostatos dėl veterinarijos, visuomenės sveikatos ir aplinkosaugos sektorių kompetentingų institucijų glaudaus bendradarbiavimo.
13.  Turi būti taikomos nuostatos dėl veterinarijos, visuomenės sveikatos ir aplinkosaugos sektorių kompetentingų institucijų glaudaus bendradarbiavimo, visų pirma, kad ūkininkai, paukštininkystės sektoriaus darbuotojai ir visuomenė būtų tinkamai informuojami apie kylančius pavojus.

(1) Dar neskelbta OL.


Išlaidos veterinarijos srityje *
PDF 387kWORD 64k
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (KOM(2005)0171 – C6-0196/2005 – 2005/0063(CNS))
P6_TA(2005)0456A6-0326/2005

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0171)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0196/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto bei Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomones (A6-0326/2005);

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina pradėti derinimo procedūrą pagal 1975 m. kovo 4 d. Bendrą deklaraciją, jei Taryba ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketintų iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

6.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
1 pakeitimas
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Priimant Direktyvą xxx, reikėtų pakeisti Sprendimą 90/424/EEB siekiant, kad Bendrijos finansinė parama taip pat būtų teikiama toms ligos likvidavimo priemonėms, kurias vykdo valstybės narės kovodamos su mažo patogeniškumo paukščių gripo viruso štamais, kurie gali mutuoti į didelio patogeniškumo štamus.
(4)  Priimant Direktyvą 2005/.../EB, reikėtų pakeisti Sprendimą 90/424/EEB siekiant, kad Bendrijos finansinė parama taip pat būtų teikiama toms ligos likvidavimo priemonėms, kurias vykdo valstybės narės kovodamos su mažo patogeniškumo paukščių gripo viruso štamais, kurie gali mutuoti į didelio patogeniškumo štamus. Dėl mutacijos rizikos reikėtų teikti vienodą Bendrijos finansinę paramą tiek didelio patogeniškumo paukščių gripo (DPPG), tiek mažo patogeniškumo paukščių gripo (MPPG) atvejais.
2 pakeitimas
5 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(5a) Atsižvelgiant į galimą paukščių gripo epidemijos poveikį, reikėtų skirti daugiau dėmesio prevencijai ir stebėsenai, ypač sudarant rizikos sričių kiekvienoje valstybėje sąrašą ir kas mėnesį atliekant sisteminį serologinį patikrinimą, kurio rezultatai būtų perduodami tiesiogiai už šią sritį atsakingiems asmenims.
3 pakeitimas
5 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(5b) Turėtų būti imamasi neatidėliotinų priemonių, kuriomis būtų siekiama remti oralinės vakcinos, leidžiančios kovoti su įvairiais paukščių gripo štamais, tyrimus ir, iškilus poreikiui, skatinti jos naudojimą.
4 pakeitimas
1 STRAIPSNIO -1 PUNKTAS (naujas)
1 straipsnio 2 a, 2 b ir 2 c pastraipos (naujos) (Sprendimas 90/424/EEB)
-1) 1 straipsnyje po 2 pastraipos įterpiamos šios trys pastraipos:
Komisija išnagrinėja galimybę įkurti Europos gyvūnų sveikatos fondą, nes, kilus naujai epidemijai, biudžeto lėšų tikriausiai neužteks. Šis fondas galėtų padengti užkrečiamųjų gyvūnų ligų protrūkių išlaidas. Europos Sąjungos gyvulių ūkių savininkai ir kiti suinteresuoti asmenys bei įmonės galėtų mokėti įnašus į šį fondą.
Komisija parengia pasiūlymą siekdama suderinti su užkrečiamųjų gyvūnų ligų protrūkiais susijusių išlaidų paskirstymą valstybių narių žemės ūkio sektoriams ir vyriausybėms.
Su išskirtinėmis rinkos paramos priemonėmis susiję Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 2759/751, (EEB) Nr. 2771/752, (EEB) Nr. 2777/753, (EB) Nr. 1254/19994, (EB) Nr. 1255/19995 ir (EB) Nr. 2529/20016 suderinami su Tarybos Direktyva 90/424/EEB su pakeitimais.
_______________
1 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (OL L 282, 1975 11 1, p. 1).
2 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2771/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo(OL L 282, 1975 11 1, p. 49).
3 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (OL L 282, 1975 11 1, p. 77).
4 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (OL L 160, 1999 6 26, p. 21).
5 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (OL L 160, 1999 6 26, p. 48).
6 2001 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2529/2001 dėl bendro avienos ir ožkienos rinkos organizavimo (OL L 341, 2001 12 22, p. 3).
5 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTO B PAPUNKTIS
3 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka (Sprendimas 90/424/EEB)
– "imlūs tai ligai gyvūnai išskerdžiami ir sunaikinami, jeigu jie yra paveikti ligos, užsikrėtę ja arba yra įtariama, kad jie galėjo būti paveikti arba užsikrėsti, o paukščių gripo atveju sunaikinami ir kiaušiniai,"
– "imlių tai ligai gyvūnų išskerdimas ir sunaikinimas, jeigu jie yra paveikti ligos, užsikrėtę ja arba yra įtariama, kad jie galėjo būti paveikti arba užsikrėsti, o paukščių gripo atveju ir kiaušinių sunakinimas bei bet koks jų vertės sumažėjimas, kai kiaušiniai arba paukštiena panaudojama kitiems tikslams, o pajamos dėl to yra mažesnės nei įprasta jų vertė,"
6 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS
3 a straipsnio 1 dalis (Sprendimas 90/424/EEB)
1.  Šis straipsnis taikomas tuo atveju, jeigu valstybės narės teritorijoje atsiranda paukščių gripo atvejų.
1.  Šis straipsnis taikomas tuo atveju, jeigu valstybės narės teritorijoje atsiranda paukščių gripo atvejų; jis taip pat galioja Bendrijos remiamoms prevencijos ir bendradarbiavimo priemonėms ir techninei paramai trečiosioms šalims.
7 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS
3 a straipsnio 2 dalis (Sprendimas 90/424/EEB)
2.  Suinteresuota valstybė narė gauna dalinį finansavimą iš Bendrijos paukščių gripui likviduoti, jeigu ji veiksmingai įgyvendino Direktyvoje xxx numatytas minimalias kontrolės priemones pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus ir, jeigu buvo išskersti imlių rūšių gyvūnai, paveikti arba užsikrėtę ta liga arba įtariama, kad jie buvo paveikti arba užsikrėtę, o gyvūnų savininkams buvo greitai išmokėtos atitinkamos kompensacijos.
2.  Suinteresuota valstybė narė gauna dalinį finansavimą iš Bendrijos paukščių gripui likviduoti, jeigu ji veiksmingai įgyvendino Direktyvoje 2005/.../EB numatytas minimalias kontrolės priemones pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus ir buvo išskersti imlių rūšių gyvūnai, paveikti arba užsikrėtę ta liga arba įtariami, kad jie buvo paveikti arba užsikrėtę, sunaikinti kiaušiniai bei sumažėjo jų vertė, kai kiaušiniai arba paukštiena panaudojama kitiems tikslams, o pajamos dėl to yra mažesnės nei įprasta jų vertė, o gyvūnų savininkams buvo greitai išmokėtos atitinkamos kompensacijos.Be kitų dalykų tai reiškia, kad turėtų būti diferencijuojama už skirtingų rūšių kiaušinius mokama kompensacija.
8 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS
3 a straipsnio 2 a dalis (nauja) (Sprendimas 90/424/EEB)
2a. Valstybės narės gauna Bendrijos paramą ligos priežiūros ir (arba) kontrolės sistemai parengti, įskaitant laboratorinę diagnostiką, tinkamų vakcinų mokslinius tyrimus, tyrimų organizavimą, ekspertų susitikimus, informacijos teikimą, leidybą ir visas priemones, skirtas migruojančių paukščių judėjimo poveikiui užkrečiamųjų ligų plitimui Europoje įvertinti ir jų migravimo kelių stebėjimui užtikrinti .
9 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS
3 a straipsnio 3 dalies 1 įtrauka (Sprendimas 90/424/EEB)
- 50% išlaidų didelio patogeniškumo paukščių gripo atveju ir 30% išlaidų žemo patogeniškumo paukščių gripo atveju, kai valstybė narė kompensuoja savininkams už jų gyvūnų išskerdimą ir sunaikinimą, gyvūninės kilmės produktų sunaikinimą, patalpų ir įrangos valymą ir dezinfekciją, užkrėstų pašarų sunaikinimą ir užkrėstos įrangos sunaikinimą, kai jos nebeįmanoma dezinfekuoti,
- 50 % išlaidų didelio patogeniškumo paukščių gripo atveju, taip pat 50 % žemo patogeniškumo paukščių gripo atveju, valstybės narės patiriamų kompensuojant savininkams už jų gyvūnų išskerdimą ir sunaikinimą, gyvūninės kilmės produktų sunaikinimą, bet kokį vertės sumažėjimą, kai kiaušiniai arba paukštiena panaudojama kitiems tikslams, o pajamos dėl to yra mažesnės nei įprasta kiaušinių ir paukštienos vertė, patalpų ir įrangos valymą ir dezinfekciją, užkrėstų pašarų sunaikinimą ir užkrėstos įrangos sunaikinimą, kai jos nebeįmanoma dezinfekuoti,
10 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS
3 a straipsnio 3 dalies 2 a įtrauka (nauja) (SPRENDIMAS 90/424/EEB)
– 100 proc. skiepijimo kaštų.
11 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS
3 a straipsnio 3 a dalis (nauja) (Sprendimas 90/424/EEB)
3a. Bendrija remia bendradarbiavimo ir techninės paramos priemonių trečiosioms šalims (ypač Azijos šalims) vystymą, kad būtų užtikrinti paukščių gripo prevencijos ir nustatymo veiksmai jo kilmės šalyse.

(1) Dar neskelbta OL.


Euras (teisinė sistema euro zonos plėtrai) *
PDF 294kWORD 57k
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (KOM(2005)0357 – C6-0374/2005 – 2005/0145(CNS))
P6_TA(2005)0457A6-0329/2005

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM (2005)0357)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutartį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0374/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0329/2005),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jeigu ji ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina pradėti derinimo procedūrą pagal 1975 m. kovo 4 d. Bendrą deklaraciją, jeigu Taryba ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jeigu ji ketintų iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

6.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
1 pakeitimas
3 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
3a) Reikėtų pateikti dalyvaujančių valstybių narių sąrašą, kuris gali būti papildytas, kai kitos valstybės narės įves eurą kaip savo nacionalinę valiutą.
2 pakeitimas
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(5)  Jei valstybė narė laikosi nuomonės, kad pereinamojo laikotarpio nereikia, eurų banknotai ir monetos mokėjimo priemonės statusą toje valstybėje narėje įgis euro įvedimo dieną. Tačiau turėtų būti leidžiama šioms valstybėms narėms taikyti vienerių metų laipsniško perėjimo prie euro laikotarpį, per kurį turėtų būti įmanoma ir toliau daryti nuorodą į nacionalinės valiutos vienetą naujose teisės priemonėse. Taip šių valstybių narių ūkio subjektai gautų daugiau laiko pasirengti euro įvedimui ir tokiu būdu perėjimas prie euro taptų lengvesnis.
(5)   Pereinamasis laikotarpis gali būti sumažintas iki nulio, jeigu valstybė narė laikosi nuomonės, kad ilgesnis pereinamasis laikotarpis nereikalingas. Tokiu atveju eurų banknotai ir monetos mokėjimo priemonės statusą toje valstybėje narėje įgis euro įvedimo dieną. Tačiau turėtų būti leidžiama šioms valstybėms narėms taikyti vienerių metų laipsniško perėjimo prie euro laikotarpį, per kurį turėtų būti įmanoma ir toliau daryti nuorodą į nacionalinės valiutos vienetą naujose teisės priemonėse. Taip šių valstybių narių ūkio subjektai gautų daugiau laiko pasirengti euro įvedimui ir tokiu būdu perėjimas prie euro taptų lengvesnis.
3 pakeitimas
5 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(5a) Būsimos euro zonos narės turi parengti nacionalinį planą dėl eurų banknotų ir monetų įvedimo ir dėl senų nacionalinių banknotų ir monetų išėmimo iš apyvartos ankstyvuoju etapu. Jos taip pat turėtų parengti subalansuotą ir efektyvią piliečių, įmonių, klientų ir tiekėjų informavimo strategiją. Kaip jos dalį, siekiant piliečiams suteikti užtenkamai laiko prisitaikyti prie naujų kainų, reikia apsvarstyti strategijos kainas ir sumas rašyti eurais ir nacionaline valiuta, kurią galima būtų pradėti taikyti gerokai iš prieš keičiant grynuosius pinigus ir baigti tinkamu laiku po euro įvedimo, galimybę.
4 pakeitimas
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(6)  Bankus reikėtų įpareigoti nemokamai, laikantis tam tikrų aukščiausių ribų, keisti nacionalinės valiutos vienetais išreikštus banknotus ir monetas į eurų banknotus ir monetas, kol apyvartoje yra abi valiutos.
(6)  Bankus reikėtų įpareigoti nemokamai, laikantis tam tikrų aukščiausių ribų, keisti nacionalinės valiutos vienetais išreikštus banknotus ir monetas į eurų banknotus ir monetas, ne ilgiau kaip tris mėnesius po laikotarpio, kai apyvartoje yra abi valiutos, pabaigos.
5 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS
1 straipsnio h punktas (Reglamentas (EB) Nr. 974/98/EB)
h) "pereinamasis laikotarpis" reiškia laikotarpį, kuris prasideda 00.00 val. euro įvedimo dieną ir baigiasi 00.00 val. grynųjų eurų įvedimo dieną;
h) "pereinamasis laikotarpis" reiškia ne daugiau kaip vienus metus trunkantį laikotarpį, kuris prasideda 00.00 val. euro įvedimo dieną ir baigiasi 00.00 val. grynųjų eurų įvedimo dieną;
6 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 8 PUNKTO A PAPUNKTIS
15 straipsnio 1 ir 2 dalys (Reglamentas (EB) Nr. 974/98)
a) 1 ir 2 dalyse žodžiai "pasibaigus pereinamajam laikotarpiui" ir "po pereinamojo laikotarpio pabaigos" pakeičiami žodžiais "nuo atitinkamos grynųjų eurų įvedimo dienos";
a) 1 ir 2 dalyse žodžiai "pasibaigus pereinamajam laikotarpiui" ir "po pereinamojo laikotarpio pabaigos" pakeičiami žodžiais "nuo atitinkamos grynųjų eurų įvedimo dienos". Žodžiai "dalyvaujančiose valstybėse narėse, įvedančiose eurą po 2002 m. sausio 1 d., šis laikotarpis tęsiasi ne ilgiau kaip 2 mėn." turėtų būtų įterpti į 1 dalį tarp žodžių "vėliausiai" ir "šiuo laikotarpiu" bei į 2 dalies pabaigą.
7 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 8 PUNKTO B PAPUNKTIS
15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB) Nr. 974/98)
"Per 1 dalyje paminėtą laikotarpį bankai dalyvaujančiose valstybėse narėse, įvedančiose eurą po 2002 m. sausio 1 d., savo klientų nacionalinius banknotus ir monetas į eurų banknotus ir monetas keičia nemokamai ir neribotai, atsižvelgdami į aukščiausią nustatytą ribą, kuri gali būti nustatyta nacionalinėje teisėje. Bankai gali reikalauti įspėti, jei keistina suma viršija aukščiausią banko nustatytą ribą, atitinkančią vieno namų ūkio sumą.
3. "Ne ilgiau kaip tris mėnesius po laikotarpio, kai apyvartoje yra abi valiutos, pabaigos bankai dalyvaujančiose valstybėse narėse, įvedančiose eurą po 2002 m. sausio 1 d., savo klientų nacionalinius banknotus ir monetas į eurų banknotus ir monetas keičia nemokamai ir neribotai, atsižvelgdami į aukščiausią nustatytą ribą, kuri gali būti nustatyta nacionalinėje teisėje. Bankai gali reikalauti įspėti, jei keistina suma viršija aukščiausią banko nustatytą ribą, atitinkančią vieno namų ūkio sumą.

(1) Dar neskelbta OL.


Bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos pakeitimas, susijęs su minimalaus standartinio tarifo taikymo trukme *
PDF 283kWORD 44k
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 77/388/EEB dėl bendros pridėtinės vertės mokesčio sistemos dėl minimalaus standartinio tarifo taikymo trukmės (KOM(2005)0136 – C6-0113/2005 – 2005/0051(CNS))
P6_TA(2005)0458A6-0323/2005

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM (2005)0136)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 93 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0113/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0323/2005),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties  250 straipsnio  2 dalį.

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketintų iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
1 pakeitimas
1 STRAIPSNIS
12 straipsnio, 3 dalies a punkto 1 pastraipa (Direktyva 77/388/EEB)
"Kiekviena valstybė narė nustato tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms vienodą pridėtinės vertės mokesčio standartinį tarifą, išreikštą procentais nuo apmokestinamos vertės. Nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. standartinis tarifas negali būti mažesnis nei 15 proc.
"Kiekviena valstybė narė nustato tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms vienodą pridėtinės vertės mokesčio standartinį tarifą, išreikštą procentais nuo apmokestinamos vertės. Nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. standartinis tarifas negali būti mažesnis nei 15 proc. ir didesnis nei 25 proc.
2 pakeitimas
3 A STRAIPSNIS (naujas)
3a straipsnis
Komisija iki 2007 m. sausio 1 d. atlieka suprantamų ir standartinių PVM tarifų poveikio makroekonomikai ir su tokiais mokesčiais susijusių įplaukų padarinių ES valstybių narių biudžetams bendrąjį įvertinimą.
Įvertinime turėtų būti atkreipiamas dėmesys į vienodų galimybių sudarymą valstybėms narėms taikyti sumažintą PVM tarifą prekėms ir paslaugoms.

(1) Dar neskelbta OL.


Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo kitoje valstybėje narėje įsisteigusiems apmokestinamiems asmenims taisyklės *
PDF 279kWORD 47k
Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, nustatančios išsamias Direktyvoje 77/388/EEB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiems asmenims, neįsisteigusiems šalies teritorijoje, bet įsisteigusiems kitoje valstybėje narėje, taisykles (KOM(2004)0728 – C6-0251/2005 – 2005/0807(CNS))
P6_TA(2005)0459A6-0324/2005

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2004)0728)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 93 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0251/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0324/2005),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketintų nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketintų iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
1 pakeitimas
7 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybė narė, kurioje pridėtinės vertės mokestis buvo sumokėtas, praneša apie savo sprendimą dėl prašymo grąžinti mokestį per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo datos.
1.  Valstybė narė, kurioje pridėtinės vertės mokestis buvo sumokėtas, praneša apie savo sprendimą dėl prašymo grąžinti mokestį per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo datos. Įsisteigimo valstybė narė praneša mokesčio grąžinimo valstybei narei, kai apmokestinamasis asmuo pateikia kompetentingai mokesčių institucijai prašymą dėl PVM susigrąžinimo.
2 pakeitimas
7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Trys mėnesiai skaičiuojami nuo datos, kai mokesčio grąžinimo valstybės mokesčių institucija gauna atitinkamo apmokestinamojo asmens, kuriam automatiškai pranešama apie faktą, elektroninius mokesčio grąžinimo duomenis iš įsisteigimo valstybės mokesčių institucijos.
3 pakeitimas
7 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Susigrąžinamo mokesčio pervedimo galutinis terminas yra savaitė po trijų mėnesių, skirtų sprendimui priimti.
4 pakeitimas
7 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
4.  Ypatingais atvejais, valstybė narė, kurioje pridėtinės vertės mokestis buvo sumokėtas, per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo datos gali paprašyti pateikti papildomos informacijos. Tokiam laikotarpiui pasibaigus, jokios papildomos informacijos prašyti pateikti negalima.
4.  Jei mokesčio grąžinimo valstybės narės mokesčių institucija reikalauja tolesnio tyrimo, nustatytmo, ar apmokestinamasis asmuo gali susigrąžinti mokesčius, terminas gali būti tęsiamas. Tačiau laikas nuo prašymo dėl mokesčio susigrąžinimo pateikimo datos iki grąžinamo mokesčio pervedimo datos negali viršyti 4 mėnesių.

(1) Dar neskelbta OL.


Europos reguliavimo agentūros
PDF 202kWORD 46k
Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos pateikto tarpinstitucinio susitarimo projekto dėl Europos reguliavimo agentūrų sistemos
P6_TA(2005)0460B6-0634/2005

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos projektą (KOM(2005)0059),

–   atsižvelgdamas į savo 2004 m. sausio 13 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato "Dėl Europos reguliavimo agentūrų sistemos"(1),

–   atsižvelgdamas į Nicos tarpvyriausybinės konferencijos metu priimtą deklaraciją dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnio, kuriame nustatoma, kad Bendrijos institucijos įsipareigoja sąžiningai bendradarbiauti,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 11 d. Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę dėl pasiūlymo priimti reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EEB) Nr. 1210/90 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo įkūrimo, dėl nuostatos, susijusios su vykdančiojo direktoriaus kadencija,

–   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto kartu Tarybai pateiktą žodinį klausimą ir į Tarybos per 2005 m. lapkričio 15 d. vykusį posėdį pateiktą atsakymą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi 2004 m. sausio 13 d. rezoliucijoje išdėstyti klausimai iš esmės ir toliau išlieka aktualūs ir kadangi ypač svarbu racionalizuoti ir suvienodinti esamų ir būsimų agentūrų struktūras siekiant aiškumo, skaidrumo ir teisinio tikrumo bei turint mintyje tai, kad Sąjunga ateityje turės 25 ir daugiau valstybių narių ir kad naujos agentūros turi būti kuriamos vadovaujantis griežčiausiais kriterijais, tai taip pat pasakytina ir apie jų tikslingumą bei jų veiklos pagrįstumą,

B.   kadangi, pateikdama tarpinstitucinio susitarimo projektą, Komisija atsižvelgė į Parlamento raginimą prieš priimant pagrindinį reglamentą sudaryti tarpinstitucinį susitarimą, kuriuo būtų aiškiai nustatytos bendros gairės, taikytinos šioje srityje,

C.   kadangi pirmiau minėtoje deklaracijoje dėl Europos bendrijos steigimo sutarties 10 straipsnio sakoma, kad Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija gali sudaryti tarpinstitucinius susitarimus tada, kai, laikantis įsipareigojimo sąžiningai bendradarbiauti, reikia palengvinti Sutarties nuostatų taikymą,

1.   palankiai vertina Komisijos pateiktą projektą;

2.   apgailestauja, kad Taryba nėra pasirengusi pradėti derybų, kad Komisijos pateikto projekto pagrindu būtų priimtas susitarimas;

3.   ragina Komisiją ir toliau stengtis įtikinti Tarybą pakeisti savo nuomonę;

4.   atkreipia dėmesį į tai, kad, nagrinėjant būsimus pasiūlymus dėl agentūrų steigimo, reikės vadovautis visų pirma šiais principais:

   a) agentūra steigiama vadovaujantis įprasta teisės aktų leidybos procedūra, taigi paprastai pagal bendro sprendimo procedūrą; taikyti Sutarties 308 straipsnį galima tik išimtiniais atvejais, kai sprendžiant tam tikrą klausimą Sutarties nuostatos nėra pakankamas teisinis pagrindas;
   b) prie kiekvieno pasiūlymo dėl agentūros steigimo pridedama išlaidų ir naudos analizė ir išsamus poveikio vertinimas, kuriuose turi būti pagrįsta, kad agentūros veikla atliekant tam tikras užduotis yra ekonomiškai veiksmingesnė nei Komisijos padalinių darbas vykdant tą pačią veiklą;
   c) agentūrai suteikta dalykinė autonomija jos veiklos srityje neatleidžia Komisijos nuo politinės atsakomybės už agentūros veiklą;
   d) Komisijos vaidmens renkant ir skiriant valdymo organus, dažniausia direktorių, įgyvendinimo būdas turi atitikti šį politinės atsakomybės ir atskaitomybės reikalavimą;
   e) Parlamentas vykdo ex-ante kontrolę, rengdamas vieno ar kelių kandidatų į direktoriaus pareigas klausymus, ir vykdo ex-post kontrolę, tvirtindamas biudžeto įvykdymą, bei vykdo einamąją kontrolę, stebėdamas agentūros veiklą pasitelkiant savo atitinkamus komitetus; atsižvelgdama į direktoriaus pirmosios kadencijos vertinimą, administracinė taryba sprendžia, ar pratęsti direktoriaus kadenciją;
   f) į priežiūros instituciją, administracinę tarybą, Taryba turėtų skirti pripažintus ekspertus, kuriuos Europos Parlamentas, jei mano, kad tai tikslinga, prieš paskirdamas gali pakviesti į klausymą; turėtų būti siunčiamas toks atstovų skaičius, kuris reikalingas agentūros uždaviniams spręsti ir atitinka agentūros svarbą, o veiksmingumo sumetimais siekiama palaipsniui mažinti administracinės tarybos narių skaičių; kol administracinėje taryboje yra tiek atstovų, kiek yra valstybių narių, Parlamentas turėtų skirti du administracinės tarybos narius;
   g) agentūros veiksmai, turintys teisinių padarinių trečiosioms šalims, gali būti skundžiami pateikiant administracinį skundą Komisijai, kuri gali atitaisyti padėtį, o Komisijos sprendimas gali būti apskųstas teisme;

5.   nerimauja dėl didėjančio decentralizuotų agentūrų skaičiaus (šiuo metu jų yra dvidešimt trys, o 1995 m. buvo tik penkios), nes dėl to kyla pavojus, kad Komisijos vykdomosios valdžios funkcijos susilpnės ir išsiskirstys daugeliui pagal tarpvyriausybinį principą dirbančių institucijų, ir pageidauja, kad bent jau Sutarties dėl Konstitucijos Europai ratifikavimo apmąstymų laikotarpiu nebūtų kuriama naujų agentūrų;

6.   palankiai vertina tai, kad, atsižvelgiant į didėjančias Bendrijos biudžeto išlaidas decentralizuotoms agentūroms pagal tarpinstitucinio susitarimo projektą Komisija turi būti įpareigota kiekvieną pasiūlymą įkurti agentūrą pagrįsti poveikio vertinimu, kuris turi atitikti ne tik subsidiarumo ir proporcingumo principus, bet ir apimti kiek įmanoma išsamesnį ex-ante numatomų kontrolės ir koordinavimo išlaidų vertinimą bei poveikį darbuotojams ir valdymo išlaidoms;

7.   pažymi, kad nors agentūros ir yra finansuojamos iš Bendrijos biudžeto, politinius jų sprendimus, susijusius su Bendrijos teisės aktų įgyvendinimu, vis tiek priima valstybių narių į agentūrų administracines tarybas deleguoti atstovai;

8.   apgailestauja dėl to, kad Komisija būsimos finansinės perspektyvos galiojimo laikotarpiu regis nėra pasirengusi pateikti aiškaus esamų agentūrų veiklos ir tolesnės jų plėtros finansinio poveikio pagrindimo;

9.   reikalauja, kad tarpinstituciniame susitarime kaip pagrindinis principas būtų nustatyta maksimali agentūrų valdymo išlaidų didinimo norma, panaši į tą, kuri taikoma Komisijai;

10.   ragina, kad, kitaip negu įtvirtinta projekte, tarpinstitucinis susitarimas palaipsniui būtų pradedamas taikyti esamoms agentūroms;

11.   ragina Komitetų pirmininkų sueigą dar kartą apsvarstyti nuolatinių komitetų, atsakingų už agentūras, visų pirma, Biudžeto komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto, bendradarbiavimą agentūrų veiklos priežiūros srityje ir atnaujinti 1998 m. liepos mėn. priimtas gaires;

12.   ragina Konstitucinių reikalų komitetą stebėti tolesnę Komisijos parengto projekto raidą ir, iškilus būtinybei, vėl jį išnagrinėti;

13.   ragina Konstitucinių reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto pirmininkus ir pranešėjus užmegzti neformalius politinius ryšius su Tarybos ir Komisijos atstovais siekiant ištirti horizontaliųjų priemonių, susijusių su būsima reguliavimo agentūrų struktūra, raidą Taryboje;

14.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL C 92 E, 2004 4 16, p. 119.


Pasirengimas PPO Ministrų konferencijai
PDF 290kWORD 61k
Europos Parlamento rezoliucija dėl pasirengimo šeštajai PPO ministrų konferencijai Honkonge
P6_TA(2005)0461RC-B6-0619/2005

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 18 d. Tarybos susitikimo išvadas dėl PPO Dohos plėtros darbotvarkės,

–   atsižvelgdamas į savo 2005 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl Dohos derybų raundo vertinimo PPO Generalinei tarybai priėmus 2004 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą(1),

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl PPO ministrų konferencijų ir ypač į 2001 m. spalio 25 d.(2) ir 2003 m. liepos 3 d.(3) rezoliucijas,

–   atsižvelgdamas į Generalinės tarybos 2004 m. rugpjūčio 1 d. priimtą sprendimą dėl Dohos plėtros darbotvarkės,

–   atsižvelgdamas į PPO ministrų konferencijoje Dohoje 2001 m. lapkričio 14 d. priimtą deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Tarpparlamentinės sąjungos ir Europos Parlamento surengtos parlamentinės konferencijos PPO klausimais 2004 m. lapkričio mėn. sesijos rezultatus,

–   atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 36, 27 ir 133 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi daugiašalė prekybos sistema, kurią apima PPO, per pastaruosius 50 metų gerokai paspartino ekonomikos augimą, vystymąsi ir paskatino užimtumo didėjimą, bet jos teikiama nauda nebuvo vienoda, ypač daugeliui besivystančių šalių,

B.   kadangi tarptautinė prekyba gali būti labai svarbi skatinant ekonomikos plėtrą ir mažinant skurdą; kadangi PPO šalių ministrai pripažino, kad mūsų valstybių gyventojai turi gauti naudos dėl daugiašalės prekybos sistemos teikiamų didesnių galimybių ir materialinės gerovės bei įsipareigojo besivystančių šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių, poreikiams ir interesams skirti svarbiausią vietą Dohos darbotvarkėje; šiuo atžvilgiu pažymėdamas, kad geresnė prieiga prie rinkų, suderintos taisyklės ir teisinga linkme nukreipta bei stabiliai finansuojama techninė pagalba ir gebėjimų didinimo programos vaidina labai svarbų vaidmenį,

C.   kadangi Generalinė taryba 2004 m. rugpjūčio 1 d. dar kartą patvirtino Dohoje priimtas ministrų konferencijos deklaracijas ir visišką visų narių įsipareigojimą jas įgyvendinti ir patvirtinti derybų programą siekiant įvykdyti Dohos darbotvarkę ir sėkmingai baigti Dohoje pradėtas derybas,

D.   kadangi pagrindinis Dohos plėtros darbotvarkės tikslas – besivystančių šalių ekonominė pažanga; kadangi siekiant veiksmingų ir stabilių plėtros rezultatų į šį tikslą reikia atsižvelgti visais derybų etapais; kadangi siekiant pažangos įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi tikslus bendra derybų ekonominė nauda turi būti skirta mažiausiai išsivysčiusioms šalims (MIŠ),

E.   atsižvelgdamas į sėkmingų rezultatų svarbą užimtumui, augimui ir saugumui Europoje, kurių rasis dėl papildomų galimybių ES eksportuotojams veikti klestinčioje ir atviresnėje pasaulio ekonomikoje ir dėl stabilesnės padėties pasaulyje,

Bendrosios pastabos

1.   mano, kad siekiant sustiprinti daugiašalę prekybos sistemą ir užtikrinti darnų pasaulio ekonomikos vystymąsi labai svarbu, jog Dohos derybų raundas būtų sėkmingas; dar kartą patvirtina savo paramą ketinimams vystymosi klausimams Dohos derybų raundo metu skirti svarbiausią vietą ir pabrėžia, kad derybomis turi būti siekiama panaikinti skurdą ir užtikrinti teisingesnį globalizacijos teikiamos naudos paskirstymą; apgailestauja dėl lėtos derybų pažangos prieš Honkongo konferenciją;

2.   ragina Komisiją ir kitus prekybos partnerius paisyti daug žadančios Dohos plėtros darbotvarkės programos ir ypač atsižvelgti į vystymosi lygmenį; labai nerimauja dėl rimtų ir labai svarbių padarinių daugiašalei prekybos sistemai, kurių rastųsi žlugus deryboms; todėl ragina 6-osios ministrų konferencijos Honkonge dalyvius pasiekti konstruktyvių rezultatų ir taip padėti pagrindus sėkmingam Dohos plėtros darbotvarkės įvykdymui 2006 m.;

3.   pabrėžia, kad Dohos plėtros darbotvarkės rezultatai turi būti subalansuoti ir apimti įsipareigojimus dėl kiekvieno esminio Dohos derybų raundo sektoriaus;

4.   ragina visus suinteresuotus subjektus, ypač visas išsivysčiusias ir pažangias šalis, rengiantis konferencijai Honkonge, prisiimti atsakomybę ir stengtis, kad derybų raundas būtų baigtas sėkmingai; mano, kad visos šalys turėtų stengtis atitinkamai pagal savo išsivystymo lygį ir įtaką derybose;

Žemės ūkis

5.   pabrėžia, kad Honkongo konferencijoje pasiekti rezultatai žemės ūkio srityje turi apimti laipsnišką bet kokio pobūdžio eksporto subsidijų panaikinimą vienu metu visose išsivysčiusiose PPO narėse, įskaitant pagalbą maistu arba pagalbą per valstybinius prekybos subjektus ir kitas eksporto subsidijas;

6.   pabrėžia, kad taip pat būtina gerokai sumažinti prekybą iškraipančią vietos valdžios paramą ir pagerinti prieigos prie rinkų galimybes; šiuo požiūriu dar kartą pabrėžia savo paramą BŽŪP reformai;

7.   pabrėžia, kad vedant prekybos derybas reikia atsižvelgti į ES žemės ūkio daugiafunkcinį pobūdį; remia ES neprekybinius interesus siekiant užtikrinti maisto produktų kokybę ir saugumą, aplinkos apsaugą, užimtumą kaimo vietovėse ir plėtrą;

8.   ragina per šį derybų raundą pripažinti geografinių nuorodų registrą kaip regionų vystymosi veiksnį ir kultūros tradicijų saugojimo priemonę;

9.   dar kartą pabrėžia, kad labai svarbu nepažeidžiant Dohos derybų raundo principų priimti sprendimą dėl "jautrių" produktų; ragina veiksmingai išspręsti su medvilne susijusias problemas; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad išsivysčiusiose šalyse iki 2010 m. reikia panaikinti bet kokią paramą medvilnės sektoriui ir ypač ragina JAV pasekti ES pavyzdžiu pertvarkant medvilnės rinką;

Prieiga prie ne žemės ūkio rinkos

10.   pabrėžia, kad būtina kuo greičiau paspartinti PPO derybas dėl prieigos prie ne žemės ūkio rinkų; mano, kad prekybos tarp išsivysčiusių, taip pat ir besivystančių šalių apribojimai yra kliūtys tvariajai plėtrai; mano, kad siekiant pažangos atveriant vienų Pietų pusrutulio šalių rinkas kitoms, būtina, kad toliau pažengusios šalys imtųsi atsakomybės ir atvertų savo rinkas MIŠ, ir mano, kad reikia spręsti vadinamąją pirmenybės panaikinimo problemą;

11.   dar kartą pabrėžia, kad derybose dėl prieigos prie ne žemės ūkio rinkų turi būti atsižvelgta į pripažintą vadinamąjį nevisiško abipusiškumo principą ir padėtį tose besivystančiose šalyse, kurios taiko aukštus muito mokesčius pramonės prekėms ir iš jų gauna nemažų biudžeto pajamų; pabrėžia, kad šios derybos turi padėti užtikrinti tinkamą kuriamų pramonės šakų apsaugą, skatinti industrializaciją ir ekonominės veiklos įvairovę bei darbo vietų saugumą, ypač MIŠ;

12.   pažymi, kad strategiškai svarbu, jog visi prekybos partneriai, esant reikalui, panaikintų netarifinius prekybos apribojimus, nes jie trukdo prieigai prie rinkos ir gali dar labiau trukdyti toliau sumažinus prekybos apribojimus;

Paslaugos

13.   pripažįsta, kad Honkonge vyksiančioje ministrų konferencijoje turi būti padėti pamatai daug žadančio susitarimo dėl prekybos paslaugomis, suteikiančio, viena, geresnę prieigą prie rinkos ES paslaugų teikėjams, ir, antra, galimybę visoms PPO narėms tvarkyti savo paslaugų sektorius pagal Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis (angl. GATS); pažymi, kad ES yra labai suinteresuota išplėsti paslaugų eksporto galimybes; mano, kad reikia siekti esminės pažangos šioje srityje, išskyrus sveikatos apsaugos, švietimo ir garso bei vaizdo paslaugas;

14.   ragina išsivysčiusias ir stiprėjančias PPO nares parodyti tokį patį pavyzdį, kaip ir ES savo 2005 m. sausio mėn. persvarstytame pasiūlyme, ir pateikti atitinkamų pasiūlymų; pabrėžia, kad, turint mintyje iki šiol nepasistūmėjusias Dohos derybas, reikia išnagrinėti kitas paslaugų sektoriaus rinkos atvėrimo galimybes ir atsižvelgti į mažiausiai išsivysčiusių šalių interesus; ragina siekti didesnio skaidrumo GATS derybose;

Vystymosi klausimai

15.   tvirtai įsitikinęs, kad siekiant iki 2015 m. įgyvendinti Tūkstantmečio vystymosi tikslus labai svarbu derinti prekybą su pagalba ir skolų mažinimu; todėl ragina siekti konkrečių rezultatų sprendžiant Dohos derybų raundo vystymosi klausimus jau per Honkonge vyksiančią ministrų konferenciją; mano, kad specialiąją diferencijuotą tvarką (angl. S&D) reikia įtraukti į PPO susitarimus;

16.   ragina išsivysčiusias šalis atverti savo rinką ir priimti visas prekes iš MIŠ netaikant joms muitų nei kvotų, kaip jau pasielgė Europos Sąjunga pateikdama iniciatyvą "Viskas, išskyrus ginklus"; visiškai remia idėją surengti "nemokamą derybų raundą" mažiausiai išsivysčiusioms ir pažeidžiamoms šalims; pabrėžia, kad šis raundas būtų svarbus postūmis Šiaurės ir Pietų prekyboje;

17.   pabrėžia, kad MIŠ niekada negalės gauti naudos iš labiau išsivysčiusių šalių rinkos atvėrimo, jeigu šios priemonės nebus derinamos su technine pagalba prekybos srityje;

18.   ragina sukurti nuoseklią "pagalbos už prekybą" priemonę, skirtą besivystančioms šalims, kurioms prireiks pagalbos kuriant gebėjimus, reikalingus norint pasinaudoti geresnės prieigos prie rinkų ir tobulesnių prekybos taisyklių teikiamais privalumais, didinti gamybos bazės įvairovę, iš muito mokesčių gaunamas lėšas pakeisti kitomis piniginėmis lėšomis ir įgyvendinti PPO prisiimtus įsipareigojimus;

19.   ragina skubiai rasti ilgalaikį sprendimą dėl su prekyba susijusių intelektinės nuosavybės teisių aspektų (TRIPs) ir su prekyba susijusių investavimo priemonių (TRIMs) siekiant, kad būtų užtikrinta prieiga prie vaistų šalims, kurios neturi gamybinių pajėgumų ir kurios susiduria su visuomenės sveikatos problemomis;

Kiti klausimai

20.   ragina Honkonge vyksiančią ministrų konferenciją užtikrinti pažangą įvairiais kitais klausimais; pabrėžia, kad svarbu palengvinti prekybą siekiant padidinti tarpvalstybinius prekių ir paslaugų mainus, ypač tarp besivystančių šalių; reikalauja aiškumo ir akivaizdžiai sumažinti biurokratines procedūras atliekant muitinės formalumus;

21.   pabrėžia konkrečių rezultatų svarbą, siekiant atsižvelgti į besivystančių šalių ir MIŠ poreikius, kuriant stipresnes tarptautines antidempingo, subsidijų ir kompensuojamųjų priemonių taikymo taisykles; ragina siekti pažangos TRIPs ir kovos su klastojimu bei piratavimu klausimais; mano, kad įgyvendinus šiuos tikslus sustiprės daugiašalė prekybos sistema;

22.   dar kartą pabrėžia būtinybę atsižvelgti į neprekybinius interesus, pvz., socialinius, aplinkos apsaugos ir kultūrinius Dohos derybų raundo klausimus; pabrėžia, kad tai, jog per prekybos derybas nevyksta jokių diskusijų dėl užimtumo ir socialinių klausimų, gali neigiamai paveikti PPO valstybių narių piliečių paramą Honkongo deryboms;

23.   ragina, kad per derybas dėl prekybos ir aplinkosaugos klausimų būtų nustatyta, kaip tinkamai reikėtų užtikrinti, kad visos prekybos taisyklės sutaptų su Daugiašaliuose susitarimuose dėl aplinkos apsaugos nustatytomis su prekyba susijusiomis priemonėmis;

PPO reforma ir skaidrumas

24.   ragina Komisiją prieš ir per ministrų konferenciją Honkonge bei vykstant deryboms informuoti Parlamentą ir nuolat tartis dėl svarbiausių ES derybinių įgaliojimų aspektų; primena apie besibaigiant Urugvajaus derybų raundui įgytą teisę, pagal kurią kitų derybų raundų rezultatai bus pateikiami Europos Parlamentui dėl pritarimo;

25.   pabrėžia, kad labai svarbu išlaikyti visuomenės ir politinių sluoksnių paramą PPO daugiašalės prekybos sistemai; pažymi, kad būtina geriau informuoti visuomenę ir diskutuoti apie PPO sistemos reformą;

26.   dar kartą pabrėžia, kad PPO reforma būtina, įskaitant ir būtinybę tobulinti derybų procedūras siekiant padidinti jų veiksmingumą ir skaidrumą bei pasiekti sutarimą tarp PPO narių; taip pat pabrėžia būtinybę pertvarkyti PPO ginčų sprendimo mechanizmą;

o
o   o

27.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir PPO Generaliniam direktoriui.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0182.
(2) OL C 112 E, 2002 5 9, p. 321.
(3) OL C 74 E, 2004 3 2, p. 861.


Žmogaus teisės Kambodžoje, Laose ir Vietname
PDF 303kWORD 63k
Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių Kambodžoje, Laose ir Vietname
P6_TA(2005)0462RC-B6-0622/2005

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. ES metinį pranešimą dėl žmogaus teisių,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kambodžos, Laoso ir Vietnamo ir ypač į 2005 m. balandžio 28 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių pasaulyje 2004 m.(1),

–   atsižvelgdamas į 1997 m. Europos bendrijos ir Kambodžos Karalystės bei Laoso Liaudies Demokratinės Respublikos pasirašytus bendradarbiavimo susitarimus ir į 1995 m. ES ir Vietnamo Socialistinės Respublikos pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą,

–   atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų apsaugos, kurias 2004 m. birželio 14 d. patvirtino Taryba,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   pripažindamas šių trijų šalių pastaraisiais metais padarytą ekonominio vystymosi pažangą ir remdamas jų siekį dalyvauti daugiašaliuose forumuose su savo regiono ir kitų regionų partneriais,

B.   remdamas veiksmus, kurių ėmėsi Europos Sąjunga, jos valstybės narės ir kiti tarptautinės bendruomenės nariai siekdami padėti šių šalių vyriausybėms vykdyti kovos su skurdu programas,

C.   apgailestaudamas, kad kartu su ekonominėmis ir socialinėmis reformomis kol kas nevykdomos atitinkamos politinių ir pilietinių teisių reformos,

D.   džiaugdamasis 2005 m. birželio mėn. vykusiais pirmaisiais ES ir Vietnamo bei ES ir Laoso Institucijų kūrimo, administracinės reformos, valdymo ir žmogaus teisių darbo grupių susitikimais, tačiau manydamas kad pagrindinių teisių padėtis šiuo metu dar kelia nerimą,

Kambodža

E.   kadangi Kambodžos Karalystės Nacionalinė Asamblėja 2005 m. vasario 3 d. panaikino trijų Sam Rainsy partijai (SRP) priklausančių narių – pirmininko Sam Rainsy, Chea Poch ir Cheam Channy – parlamentinę neliečiamybę,

F.   kadangi Cheam Channy ir jo pavaduotojas Khom Piseth buvo teisiami karo tribunole, nors pagal Kambodžos nacionalinę teisę civiliai asmenys negali būti teisiami karo teismuose,

G.   kadangi šiame karo tribunole nebuvo užtikrinta gynybos teisė, kadangi Cheam Channy buvo skirta septynerių metų laisvės atėmimo bausmė ir panaikintas jo Parlamento nario mandatas,

H.   kadangi moterų padėtis Kambodžoje kelia ypač didelį nerimą dėl jų diskriminacijos ir nepaprastai didelių sunkumų, su kuriais jos susiduria įvairiose sferose, kaip nurodyta 2005 m. sausio 13 d. Parlamento rezoliucijoje dėl prekybos moterimis ir vaikais Kambodžoje(2),

I.   kadangi šių trijų Parlamento opozicijos narių parlamentinės neliečiamybės panaikinimas, žurnalistų (Beehive radio stoties direktoriaus Mam Sonando) ir mokytojų (Kambodžos nepriklausomos mokytojų asociacijos pirmininko Rong Chhun) suėmimas ir įkalinimas, Laisvosios darbininkų profesinės sąjungos pirmininkui Cheu Monny, Valstybės tarnautojų asociacijos pirmininkui Men Hath ir Studentų demokratinio judėjimo nariui Ea Channa pateikti kaltinimai rodo bendrą pilietinių teisių padėties Kambodžoje blogėjimo ir susidorojimo su politiniais disidentais tendenciją,

J.   kadangi nėra teismų sistemos nepriklausomumo ir nešališkumo garantijų, nėra ir galimybės užtikrinti Raudonųjų khmerų lyderių teismo proceso šiuo tikslu sudarytame specialiame teisme ir išvengti politinio kišimosi,

Laosas

K.   kadangi Laoso Liaudies Demokratinės Respublikos valdžios institucijos, nepaisydamos Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų ir kitų tarptautinės bendruomenės narių protestų, toliau imasi žodžio, spaudos, būrimosi į asociacijas, susirinkimų ir tikėjimo laisvę ribojančių veiksmų,

L.   kadangi tarptautinė žiniasklaida ir žmogaus teisių organizacijos praneša apie tolesnius Laoso Hmong bendruomenės teisių pažeidimus, o šių žmonių humanitarinė padėtis vis dar pasibaisėtina,

M.   kadangi siekti demokratinių reformų raginę pagrindiniai 1999 m. spalio 26 d. Taikaus judėjimo lyderiai Thongpraseuth Keuakoun, Seng-Aloun Phengphanh, Bouavanh Chanmanivong ir Keochay vis dar įkalinti, o kitas šio judėjimo lyderis Khamphouvieng Sisa-At mirė kalėjime dėl netinkamo elgesio su kaliniais ir blogų gyvenimo sąlygų,

N.   kadangi užsienio stebėtojams, ypač priklausantiems Amnesty International organizacijai, buvo uždrausta laisvai atvykti į Laoso teritoriją,

Vietnamas

O.   džiaugdamasis 2005 m. birželio mėn. Vietname priimtu Bendruoju ir veiksmų planu santykių su ES vystymui iki 2010 m. ir didesniu vyriausybės pasiryžimu aptarti žmogaus teisių problemas,

P.   pripažindamas ekonominių ir socialinių teisių srityse Vietnamo Socialistinės Respublikos padarytą esminę pažangą, kurią rodo socialiniai rodikliai ir JT vystymosi programos žmogaus socialinės raidos indeksas,

Q.   kadangi Vietnamo valdžios institucijos vis dar riboja žodžio ir spaudos laisvę, ir 2004 m. buvo įkurtas policijos dalinys internetui cenzūruoti, ir, apkaltinus šnipinėjimu, įkalinti tiesiog internete informaciją skleidę kibernetiniai disidentai Nguyen Dan Que, Pham Hong Son, Nguyen Vu Binh ir Nguyen Khac Toan,

R.   kadangi senieji centrinės ir šiaurės plynaukščių gyventojai, ypač montagnardai, yra diskriminuojami, jų protėvių žemės konfiskuojamos, ir jie persekiojami dėl savo tikėjimo,

S.   kadangi Jungtinė Vietnamo budistų bažnyčia (JVBB) nuo 1975 m. buvo nuolat persekiojama už tikėjimo laisvės, žmogaus teisių ir demokratinių reformų siekį, kadangi 1981 m. ji buvo uždrausta, o jos turtas konfiskuotas, jos mokyklos, universitetai, socialinės ir kultūrinės institucijos sunaikintos, ir kadangi JVBB patriarchas Thich Huyen Quang ir jo pavaduotojas Thich Quang Do neteisėtai kalinami beveik dvidešimt penkerius metus,

T.   kadangi 2005 m. devyniose centrinio ir pietų Vietnamo provincijose įsteigtų JVBB vietos komitetų narius nuolat persekiojo policija už pagalbos žmonėms teikimą šiose vargingose provincijose, ir kadangi JVBB vienuolis Thich Vien Phuong buvo nubaustas sumokėti 43 vienuolio bazinių mėnesio atlyginimų dydžio piniginę baudą vien už 2005 m. balandžio mėn. nufilmuotą kreipimąsi apginti žmogaus teises ir demokratiją Vietname, kurį Thich Quang Do 2005 m. balandžio mėn. nusiuntė JT Žmogaus teisių komisijai,

U.   atsižvelgdamas į neseniai iš perauklėjimo stovyklos po 26 kalinimo metų išėjusio budistų vienuolio Thin Thien Minh duotus parodymus dėl pasibaisėtinų sąlygų, kuriomis Xuan Loc kaime, stovykloje Nr. Z30A, laikomi kaliniai, ypač Romos katalikų kunigai Pham Minh Tri bei Nguyen Duc Vinh, kurie buvo laikomi ilgiau kaip 18 metų, ir 87 metų amžiaus budistų Hoa Hao sektos narys Ngo Quang Vinh,

V.   atsižvelgdamas į tai, kad, nepaisant 2004 m. priimto naujo akto "Dėl įsitikinimų ir religijos", skirto visiems religinio gyvenimo aspektams kodifikuoti, dar taikoma daugybė apribojimų JVBB ir protestantų bažnyčioms, įskaitant menonitų bažnyčią,

W.   kadangi Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas Vietnamo valdžios institucijoms pateikė rekomendacijas (2002 m. liepos 26 d., CCPR/CO/75/VNM) dėl Teisinės sistemos vystymo strategijos, t. y. 10 metų plano, kurio įgyvendinimą iš dalies finansuotų pagalbą teikiančios šalys, įskaitant kai kurias valstybes nares,

Kambodža

1.   išreiškia savo paramą JT Generalinio Sekretoriaus specialiajam atstovui žmogaus teisėms Kambodžoje ginti ir reikalauja kuo skubiau įkurti nepriklausomą tribunolą Raudoniesiems khmerams, kaip susitarta su JT 2003 m. birželio mėn.;

2.   ragina Kambodžos valdžios institucijas:

   nedelsiant ir besąlygiškai paleisti iš įkalinimo vietos Cheam Channy, grąžinti jam Parlamento nario mandatą ir atkurti Sam Rainsy bei kitų dviejų jo partijos atstovų parlamentinę neliečiamybę, kaip jau buvo prašoma 2005 m. kovo 10 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Kambodžos(3) ir 2005 m. spalio 19 d. Tarpparlamentinės Sąjungos rezoliucijoje;
   įgyvendinti politines ir institucines reformas siekiant sukurti demokratinę, teisinę valstybę, grindžiamą pagarba pagrindinėms žmogaus teisėms;
   parodyti savo pasiryžimą veiksmingai kovoti su būdingomis blogybėmis − korupcija, masiniu miškų kirtimu, dėl kurio žmonės iškeliami iš savo gyvenamųjų vietų, sekso turizmo pramone, taip pat imtis veiksmų dabartinei nebaudžiamumo aplinkai panaikinti ir patraukti atsakomybėn visus su minėtais veiksmais susijusius asmenis;

3.   ragina Tarybą ir Komisiją sukurti darbo grupę institucijų kūrimo, administracinės reformos, valdymo ir žmogaus teisių klausimais ir nuolat pateikti Europos Parlamentui šios grupės veiklos ataskaitas;

4.   siūlo, kad EP ad-hoc delegacija kuo skubiau apsilankytų Kambodžoje, įvertintų įkalintų parlamento narių, žiniasklaidos atstovų, profesinių sąjungų lyderių padėtį šalyje ir kad būtų paleisti į laisvę visi pilietiniai kaliniai;

Laosas

5.   ragina Laoso valdžios institucijas:

   paleisti visus politinius kalinius ir visus asmenis, įkalintus dėl jų įsitikinimų, įskaitant 1999 m. spalio 26 d. judėjimo lyderius, krikščionis, įkalintus už tai, kad neatsisakė savo tikėjimo, Hmong bendruomenės žmones ir ypač Thao Moua ir Pa Phue Khang, Europos žurnalistų viešnagės metu dirbusius gidais ir sulaikytus 2003 m.;
   - kiek įmanoma greičiau parengti ir įgyvendinti visas reformas, būtinas šalies demokratizavimui, taikiam politinės opozicijos veikimo užtikrinimui ir greitam daugiapartinių rinkimų organizavimui prižiūrint tarptautiniams stebėtojams, kad taip būtų pasiektas nacionalinis susitaikymas;
   įgyvendinti programas, skirtas Laoso Hmong bendruomenės ir kitų Laoso etninių ir religinių mažumų integracijai į Laoso visuomenę, išsaugant tų bendruomenių socialines ir politines teises ir siekiant skubiai pagerinti jų žmogaus teisių padėtį ir gyvenimo sąlygas;
   leisti specializuotoms JT agentūroms ir humanitarinių organizacijų atstovams nevaržomai atvykti į šalį, kad jie galėtų aplankyti politinius kalinius, Hmong bendruomenę bei visas Laoso etnines ir religines mažumas;
   nedelsiant ratifikuoti Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą;

6.   ragina Komisiją atidžiai stebėti Laoso Hmong bendruomenės padėtį ir etninėms mažumoms skirtas vyriausybės programas;

Vietnamas

7.   ragina Vietnamo valdžios institucijas:

   Vietnamo karo pabaigos 30-ųjų metinių proga tęsti tikrą dialogą ir visas gyventojų grupes įtraukti į ekonominį, socialinį, intelektinį ir politinį Vietnamo vystymosi procesą;
   įgyvendinti politines ir institucines reformas siekiant kurti demokratinę ir teisinę valstybę, pradedant nuo daugiapartinės sistemos kūrimo ir teisės išreikšti visas nuomones užtikrinimo;
   įgyvendinti Teisinės sistemos vystymo strategiją, atsižvelgiant į JT Žmogaus teisių komiteto rekomendacijas ir Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto nuostatas;
   nutraukti bet kokios formos JVBB persekiojimą, oficialiai pripažinti ją ir kitas nepripažįstamas šalies bažnyčias;
   paleisti visus Vietnamo politinius kalinius ir visus asmenis, įkalintus dėl savo įsitikinimų ir dėl to, kad teisėtai ir taikingai įgyvendino savo nuomonės laisvės, žodžio laisvės, spaudos laisvės, tikėjimo laisvės teises, ypač Thich Huyen Quang ir Thich Quang Do, kurie Jungtinių Tautų laikomi savavališko įkalinimo aukomis(4);
   užtikrinti galimybę naudotis visomis Vietnamo Konstitucijoje ir Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte įtvirtintomis pagrindinėmis teisėmis, ypač leisti kurti tikrai laisvą spaudą;
   vadovaujantis Kambodžos, Vietnamo ir JT Pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro susitarimu užtikrinti, saugų grįžimą į šalį iš Vietnamo pabėgusiems montagnardams ir leisti JT Pabėgėlių reikalų vyriausiajam komisarui bei tarptautinėms nevyriausybinėms organizacijoms stebėti grįžtančių pabėgėlių padėtį;

Bendroji dalis

8.   remia Komisijos finansuojamus projektus, kuriais bus siekiama skatinti žiniasklaidos raidą, remti Laoso Nacionalinės Asamblėjos vykdomas pajėgumų didinimo programas bei Institucijų kūrimo, administracinės reformos, valdymo ir žmogaus teisių darbo grupės veiklą Vietname;

9.   ragina Tarybą ir Komisiją visiškai įtraukti Parlamentą į ES ir Vietnamo, ES ir Laoso Institucijų kūrimo, administracinės reformos, valdymo ir žmogaus teisių darbo grupių veiklą;

10.   ragina Tarybą ir Komisiją atlikti išsamų Kambodžoje, Laose ir Vietname nuo asociacijos ir bendradarbiavimo susitarimų pasirašymo vykdomos įgyvendinimo politikos vertinimą, atsižvelgiant į šių susitarimų 1 str., kuriame pakartojama, kad pagrindinis šių susitarimų elementas yra pagarba demokratijos principams ir pagrindinėms teisėms, ir pranešti apie šio vertinimo rezultatus Parlamentui;

o
o   o

11.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui ir Laoso, Vietnamo ir Kambodžos vyriausybėms ir parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0150.
(2) OL C 247 E, 2005 10 6, p. 161.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0081.
(4) 2005 m. gegužės 26 d. darbo grupės dėl neteisėto įkalinimo nuomonė Nr. 18/2005.


Olimpinės paliaubos
PDF 196kWORD 40k
Europos Parlamento rezoliucija dėl olimpinių paliaubų per 2006 m. Turino žiemos olimpines žaidynes
P6_TA(2005)0463B6-0618/2005

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo 2004 m. balandžio 1 d. rezoliuciją dėl olimpinių paliaubų(1),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. JT vienbalsiai priimtą rezoliuciją pavadinimu "Taikos ir gerovės kūrimas per sportą ir olimpinius idealus",

–   atsižvelgdamas į tai, kad į Tūkstantmečio deklaraciją buvo įtrauktas raginimas laikytis olimpinių paliaubų,

–   atsižvelgdamas į 2005 m. liepos mėn. paskelbtą Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK), Turino žaidynių organizacinio komiteto ir Italijos valdžios institucijų bendrą pareiškimą, kuriuo prisiimti įsipareigojimai dėl olimpinių paliaubų, žaidynių saugumo ir didelės įvykių programos, kurios leistų viso pasaulio žmonėms pamąstyti apie olimpinių paliaubų sampratą ir su ja susijusias vertybes bei jas propaguoti,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi 2006 m. vasario 10–26 d. Europoje, Turine, vyks XX žiemos olimpinės žaidynės ir parolimpinės žaidynės,

B.   kadangi olimpinių paliaubų (gr. ekecheiria) idėjos atsiradimas yra susijęs su senovės Graikijos tradicijomis ir, laikantis šių tradicijų, per olimpines žaidynes nutraukiami visi priešiški veiksmai,

C.   kadangi dabar olimpinėmis paliaubomis išreiškiamas žmonijos noras sukurti teisingos konkurencijos, žmoniškumo, amžinybės ir tolerancijos principais grindžiamą pasaulį ir taip nutiesti tiltą tarp senovės tradicijų ir pagrindinių šiuolaikiniame pasaulyje kylančių iššūkių, pvz., pasaulinės taikos išsaugojimo, kultūrų dialogo ir tautų tarpusavio supratimo bei bendradarbiavimo,

D.   kadangi olimpinių paliaubų simbolis yra taikos balandis tradicinės olimpinės ugnies fone, balandis simbolizuoja vieną iš olimpinio judėjimo idealų – pasinaudojant sportu siekti taikos ir gerovės pasaulyje, o ugnis – šilumą, kurią olimpinės žaidynės skleidžia visiems pasaulio žmonėms,

E.   kadangi rengiant olimpines žaidynes, žiemos olimpines ir parolimpines žaidynes, kuriose kaip pradininkai dalyvauja jauni žmonės, saugojami sportiniai idealai ir atspindima mūsų kultūros paveldo tradicija bei civilizacijos, ir kadangi olimpinės paliaubos yra pagarbos taikingam tautų gyvenimui drauge ženklas,

1.   džiaugiasi Jungtinių Tautų vystymosi ir taikos siekimo pasinaudojant sportu darbo grupės veikla, kuri visame pasaulyje konkrečiais darbais atspindi olimpinių paliaubų idealus;

2.   pritaria Jungtinių Tautų pastangoms užtikrinti ugnies nutraukimą tose vietovėse, kuriose vyksta konfliktai, ir ragina susijusias šalis per olimpines žaidynes laikytis paliaubų;

3.   ragina Komisiją daugiau dėmesio skirti su sportu susijusioms galimybėms įgyvendinant savo vystymosi ir taikos palaikymo veiklą bei siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų;

4.   džiaugiasi Tarptautinio olimpinių paliaubų fondo veikla ir mano, kad jo veikloje turėtų dalyvauti Europos Sąjunga;

5.   prašo Tarybos paraginti visas valstybes nares, stojančias šalis, šalis kandidates ir kaimynines šalis bei visas Turino žiemos olimpinėse ir parolimpinėse žaidynėse dalyvaujančias šalis laikytis olimpinių paliaubų per žaidynes bei joms pasibaigus;

6.   ragina Tarybą ir Komisiją paremti TOK pastangas per sportą propaguoti taiką ir supratimą;

7.   primena Tarybai jos įsipareigojimą apsvarstyti šį klausimą kas dvejus metus ir dar kartą pareikšti paramą paliauboms per 2006 m. Turino olimpines žaidynes;

8.   ragina Tarybą ir Komisiją dalyvauti paliaubų stebėjimo veikloje per Turino žiemos olimpines žaidynes surengiant specialų renginį, kuris galėtų vykti Europos Parlamente;

9.   įsipareigoja dėti visas pastangas siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi olimpinių paliaubų ir siekiama taikos pasaulyje;

10.   ragina Tarybą ir Komisiją į Turiną nusiųsti delegaciją 2006 m. žiemos olimpinių žaidynių atidarymo ir uždarymo ceremonijoms stebėti;

11.   ragina Tarybą ir Komisiją paskubinti TOK ir Turino olimpinių žaidynių organizacinį komitetą pritarti, kad žaidynes organizuojančio miesto iškeltuose ženkluose ir žaidynių sporto renginiuose turėtų būti aiškiai parodyta vėliava;

12.   mano, kad olimpinės paliaubos yra daugiau negu raginimas trumpam nutraukti konfliktus, todėl džiaugiasi šiuo aspketu įvairiomis religinėmis ir švietimo iniciatyvomis Turine, Jeruzalėje ir Sarajeve;

13.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir Turino žiemos olimpinėse ir parolimpinėse žaidynėse dalyvaujančių šalių vyriausybėms bei Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui ir Tarptautinio olimpinio komiteto pirmininkui.

(1) OL C 103 E, 2004 4 29, p. 816.


Vystymasis ir sportas
PDF 295kWORD 44k
Europos Parlamento rezoliucija dėl vystymosi ir sporto
P6_TA(2005)0464B6-0633/2005

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 17 d. JT Generalinės asamblėjos priimtą rezoliuciją 58/5 pavadinimu "Dėl sporto kaip priemonės švietimui, sveikatai, vystymuisi ir taikai skatinti",

–   atsižvelgdamas į 1989 m. JT Vaiko teisių konvenciją,

–   atsižvelgdamas į 2003 m. vasario 18 d. Maglingeno deklaraciją, priimtą Tarptautinėje konferencijoje dėl sporto ir vystymosi,

–   atsižvelgdamas į pranešimą dėl 2003 m. lapkričio 13-14 d. Amsterdame vykusios Kito žingsnio konferencijos,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi Jungtinės Tautos paskelbė 2005-uosius Tarptautiniais sporto ir fizinio lavinimo metais,

B.   kadangi vienas iš Tarptautinių metų tikslų yra sukurti tinkamas sąlygas labiau su sportu susijusioms vystymosi programoms ir projektams įgyvendinti,

C.   kadangi fizinio lavinimo ir sporto projektai gali padėti siekti Tūkstantmečio vystymosi tikslų, ypač atsižvelgiant į sveikatos apsaugos, švietimo, socialinės mobilizacijos, lyčių lygybės, aplinkos apsaugos sritis ir taikos palaikymą,

D.   kadangi sportas gali turėti teigiamos įtakos socialinei įtraukčiai ir sanglaudai, kultūrų dialogui, sąmoningumo aplinkos apsaugos klausimais ugdymui ir pakartotinai vaikų, gyvenčių pokonfliktinėmis sąlygomis, pvz., vaikų – kareivių, socialinei reintegracijai,

E.   kadangi sporto projektai vystymesi yra žemų kaštų bei stipraus poveikio,

F.   kadangi pagal Vaiko teisių konvenciją vaikai turi teisę žaisti,

G.   kadangi besivystančiose šalyse gyvena 60 milijonų žmonių su negalia; kadangi besivystančiose šalyse į neįgaliųjų interesus ir poreikius dažnai per mažai atsižvelgiama,

H.   kadangi JT vystymo programos 1995 m. Žmonijos vystymosi ataskaitoje buvo pažymėta, kad vystymasis, nededant ypatingų pastangų suteikti moterims galimybę lygiomis teisėmis dalyvauti visuomeniniame gyvenime, iškreipia visos visuomenės vystymosi procesą,

1.  Sveikina Jungtines Tautas, paskelbusias 2005-uosius Tarptautiniais sporto ir fizinio lavinimo metais, nes sportas ir fizinis lavinimas yra puikios priemonės švietimo, sveikatos, vystymosi ir taikos skatinimui, ypač pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms, pvz., vaikams ir neįgaliesiems;

2.   pabrėžia didelę ugdomąją ir socialinę sporto reikšmę ir jo svarbą net tik fiziniam vystymuisi, bet ir jo įtaką diegiant socialines vertybes, pvz., komandinę dvasią, sąžiningą konkurenciją, bendradarbiavimą, toleranciją ir solidarumą;

3.   pripažįsta sporto organizacijų socialinę svarbą, nes jos yra sudėtinė pilietinės visuomenės dalis ir suburia skirtingų visuomeninių, intelektinių ir kultūrinių sluoksnių žmones, nuo paprastų žmonių iki elito;

4.   pabrėžia, jog siekiant, kad sportas būtų veiksminga vystymosi priemonė, būtina jį padaryti lengviau pasiekiamą;

5.   pabrėžia, kad sporto projektai gali tapti visuotinėmis priemonėmis kurti švietimo ir sveikatos apskritai pajėgumus, užkirsti kelią ŽIV (AIDS), kurti taiką ir padėti kovoti su socialine atskirtimi, prievarta, nelygybe, rasizmu bei ksenofobija;

6.   ragina Komisiją išnagrinėti galimybes remti su sportu susijusias vystymosi programas ir projektus skiriant jiems biudžeto lėšų;

7.   ragina Komisiją skatinti tirti vystymosi ir sporto organizacijų įgyvendintų vystymosi ir sporto projektų rezultatus, šios srities politikos potencialą ir galimą ES, valstybių narių ir (arba) nevyriausybinių organizacijų vaidmenį vystymesi ir sporte;

8.   ragina Komisiją kurti programas, skirtas fizinio lavinimo mokytojų žinioms ir patirčiai su sportu susijusio vystymosi srityje didinti;

9.   ragina Tarybą vienareikšmiškai įtraukti sporto ir vystymosi klausimus į nacionalines skurdo mažinimo politikas; ragina Tarybą ir Komisiją, siekiant šių tikslų, bendradarbiauti su nacionalinėmis ir tarptautinėmis sporto organizacijomis;

10.   visapusiškai pripažįsta moterų teisę laisvai dalyvauti sporte ir skatina aktyvesnį moterų dalyvavimą sporte ir vystymesi, apibrėžia lyčių lygybę kaip su sportu ir vystymusi susijusių iniciatyvų tikslą, ir pabrėžia, kad pasaulinės konferencijos tema "Moterys ir sportas" turėjo teigiamos įtakos moterų sportui visame pasaulyje;

11.   ragina tarptautines ir nacionalines sporto įstaigas ir su sportu susijusias organizacijas kurti ir įgyvendinti partnerystės iniciatyvas ir vystymosi projektus, atitinkančius visų lygių mokyklinį ugdymą, kad taip būtų prisidėta siekiant Tūkstantmečio vystymosi tikslų;

12.   ragina skirti ypatingą dėmesį tam, kad neįgalieji galėtų sportuoti – turint omenyje sporto svarbą neįgaliųjų reabilitacijai ir socialinei įtraukčiai, taip pat visiems neįgaliųjų gyvenimo aspektams, pvz., vietoje mobilizuojant sveikatos apsaugos darbuotojus ir sustiprinant vietos bendruomenes suteikus joms specialių žinių ir paramos priemonių;

13.   ragina mokyti žurnalistus vengti stereotipų, diskriminacijos ir neskleisti rasizmo sporto reportažuose;

14.   ragina tarptautinių sporto renginių organizatorius ir rėmėjus investuoti į besivystančių šalių vietos bendruomenes;

15.   džiaugiasi 2005 m. gruodžio 2–3 d. Maglingene, Šveicarijoje, vyksiančiu pasaulio aukščiausio lygio susitikimu fizinio lavinimo klausimais;

16.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, AKR ir ES ministrų tarybai ir jungtinei parlamentinei asamblėjai, JT Generaliniam Sekretoriui ir Afrikos Sąjungai.


Europos Komisijos tvirtinimas
PDF 273kWORD 53k
Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Komisijos tvirtinimo gairių (2005/2024(INI))
P6_TA(2005)0465A6-0179/2005

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutarties 213 ir 214 straipsnius ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 126 straipsnį(1),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Konstitucijos Europai I-26, I-27, I-28, III-348 ir III-350 straipsnius bei į 7 deklaraciją dėl Konstitucijos Europai I-27 straipsnio, pridėtą prie Tarpvyriausybinės konferencijos galutinio nutarimo,

–   atsižvelgdamas į 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 10 straipsnį(2),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 26 d. Pamatinį susitarimą dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių(3),

–   atsižvelgdamas į savo 2004 m. lapkričio 18 d. rezoliuciją dėl naujos Komisijos rinkimų(4),

–   atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 45, 98 ir 99 taisykles,

–   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto ataskaitą

(A6-0179/2005),

A.   kadangi parlamentiniai Komisijos kandidatų klausymai, pirmą kartą įvykę 1994 m. ir nuo to laiko išplėtoti, įgijo teisėtumo, kurį visiškai pripažįsta ne tik Parlamentas ir Komisija, bet ir Taryba bei valstybės narės,

B.   kadangi klausymai Parlamente, kurie yra atviri, teisingi ir nuoseklūs ir kuriuose kiekvienas paskirtasis Komisijos narys pateikia Parlamentui visą svarbią informaciją, labai sustiprina Komisijos demokratinę atskaitomybę,

C.   kadangi, atsižvelgiant į patirtį ir turint omenyje būsimą konstitucinę reformą, jau dabar pageidautina peržiūrėti tvarką, pagal kurią Parlamentas tvirtina Komisiją,

1.   priima šiuos principus, kriterijus ir susitarimus dėl Komisijos kolegijos sudarymo, priklausomo nuo Parlamento pritarimo balsavimu:

Vertinimo kriterijai

a) Parlamentas įvertina paskirtus Komisijos narius atsižvelgdamas į jų bendrą kompetenciją, įsipareigojimus Europai ir neabejotiną nepriklausomumą. Jis vertina žinias atitinkamo posto srityje ir komunikavimo įgūdžius.

b) Parlamentas atsižvelgia į lyčių pusiausvyrą. Jis gali pasisakyti dėl išrinktojo pirmininko siūlomo pareigų pagal postus išdalinimo.

c) Parlamentas gali reikalauti bet kokios informacijos, kurios reikia siekiant priimti sprendimą dėl kandidatų tinkamumo. Jis tikisi, kad bus atskleista visa su finansiniais interesais susijusi informacija.

Klausymai

d) kiekvienas paskirtas Komisijos narys bus kviečiamas atvykti į atitinkamo Parlamento komiteto arba komitetų posėdžius vienam trijų valandų klausymui. Klausymai yra vieši.

e) klausymus bendrai organizuoja Pirmininkų sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga. Mišrių postų atveju suderinama, kad klausymams būtų paskirti tinkami komitetai. Yra trys galimybės:

– jeigu paskirto Komisijos nario postas apima tik vieno Parlamento komiteto kompetencijos sritį, jo (jos) išklauso tik to komiteto nariai;

– jeigu paskirto Komisijos nario postas daugiau ar mažiau vienodai apima kelių Parlamento komitetų kompetencijos sritis, jo (jos) kartu išklauso tų komiteto nariai;

– jeigu paskirto Komisijos nario postas iš esmės apima vieno komiteto kompetencijos sritį ir tik daug mažesniu mastu dar vieno ar kelių Parlamento komitetų kompetencijos sritį (-is), jo (jos) išklauso atsakingo komiteto nariai, o kito komiteto ar kitų komitetų nariai kviečiami dalyvauti klausyme.

Derinant šiuos dalykus, visapusiškai konsultuojamasi su išrinktuoju Komisijos pirmininku.

f) parlamento komitetai, likus pakankamai laiko iki klausymų pradžios, raštu pateikia klausimus paskirtiems Komisijos nariams. Vienas atsakingas Parlamento komitetas raštu gali pateikti ne daugiau kaip penkis esminius klausimus.

g) klausymai vyksta tokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis, kuriomis paskirtieji Komisijos nariai turi vienodą ir nešališkai suteikiamą galimybę prisistatyti ir išreikšti savo nuomonę.

h) paskirti Komisijos nariai yra pakviečiami padaryti žodinį ne ilgesnį nei dvidešimties minučių įžanginį pranešimą. Rengiant klausymus, siekiama pliuralistinio politinio dialogo tarp paskirtų Komisijos narių ir Parlamento narių. Prieš klausymo pabaigą paskirtiems Komisijos nariams leidžiama padaryti glaustą baigiamąjį pranešimą.

Įvertinimas

i) svarstymų vaizdo įrašas su turiniu turėtų būti prieinamas visuomenei po 24 valandų.

j) pasibaigus klausymams, komitetai turi neuždelsdami susirinkti ir įvertinti kiekvieną paskirtą Komisijos narį. Šie posėdžiai yra uždari. Komitetai turi pateikti savo nuomonę dėl to, ar paskirti Komisijos nariai turi tinkamą kvalifikaciją būti Komisijos nariais ir vykdyti pareigas, į kurias jie paskirti. Jeigu kuriam nors komitetui nepavyksta pasiekti vieningo sutarimo kuriuo nors iš šių dviejų punktų, kaip paskutinę priemonę to komiteto pirmininkas abu sprendimus pateikia balsavimui. Vertinimai paskelbiami ir pristatomi jungtiniame Pirmininkų sueigos ir Komitetų pirmininkų sueigos posėdyje, kuris yra uždaras. Pasikeitus nuomonėmis ir jeigu nenusprendžiama pareikalauti daugiau informacijos, Pirmininkų sueiga ir Komitetų pirmininkų sueiga skelbia klausymų pabaigą.

k) išrinktasis Komisijos pirmininkas per Parlamento posėdį pristato visą Komisijos narių kolegiją. Po pristatymo vyksta diskusijos. Užbaigiant diskusijas, bet kuri frakcija arba mažiausiai trisdešimt septyni Parlamento nariai gali pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos. Pasibaigus balsavimui dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos, Parlamentas balsuoja, ar kartu pritarti Pirmininko ir kitų Komisijos narių kandidatūroms. Sprendimą Parlamentas priima atsižvelgdamas į vardiniu būdu balsavusiųjų daugumos nuomonę. Parlamentas gali balsavimą atidėti iki kito posėdžio.

2. jeigu keičiasi Komisijos sudėtis arba pertvarkomi postai Komisijos įgaliojimų laikotarpiu, naudojamos šios nuostatos:

a) kai reikia užpildyti dėl atsistatydinimo, privalomo išėjimo į pensiją ar mirties atsiradusią laisvą vietą, Parlamentas nedelsdamas kviečia kandidatą į Komisijos narius dalyvauti klausyme tomis pačiomis sąlygomis, kokios nustatytos 1 punkte;

b) kai į ES įstoja nauja valstybė narė, Parlamentas kviečia jos paskirtą Komisijos narį dalyvauti klausyme tomis pačiomis sąlygomis, kokios nustatytos 1 punkte.

c) kai iš esmės pertvarkomi postai, susiję Komisijos nariai, prieš užimdami savo naujas pareigas, yra kviečiami dalyvauti atitinkamų Parlamento komitetų posėdžiuose.

3.   siekdamas palegvinti pasirengimą pritarimo Komisijai procesui, prašo Tarybos perkelti ateinančius Parlamento rinkimus iš 2009 m. birželio mėnesio į gegužės mėnesį.

4.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją už Darbo tvarkos taisykles atsakingam komitetui, kad, likus pakankamai laiko iki ateinančių Parlamento rinkimų, būtų pasiūlyti atitinkami tų taisyklių pakeitimai.

5.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Europos Vadovų Tarybai ir Ministrų Tarybai.

(1) Su pakeitimais, padarytais protokolo dėl Nicos sutarties išplėtimo, pataisyto 2003 m. Stojimo akto 45 straipsniu, 4 straipsniu.
(2) OL L 278, 1976 10 8, p. 5. Pakeista Traybos sprendimu 2002/772/EB, Euratomas (OL L 283, 2002 10 21, p. 1).
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0194, Priedas.
(4) OL C 201E, 2005 8 18, p. 113.


Europos konkurencijos taisyklių taikymas jūrų transportui
PDF 374kWORD 76k
Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos konkurencijos taisyklių taikymo jūrų transportui (2005/2033(INI))
P6_TA(2005)0466A6-0314/2005

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 80, 81, 82, 83, 85 ir 86 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Baltąją knygą dėl Reglamento (EEB) Nr. 4056/86, kuriuo EB konkurencijos taisyklės taikomas jūrų transportui, peržiūros (KOM(2004)0675),

–   atsižvelgdamas į Baltąją knygą "Europos transporto politika iki 2010: laikas nuspręsti" (KOM(2001)0370),

–   atsižvelgdamas į Lisabonos Europos Vadovų Tarybos 2000 m. kovo 23 d. ir 24 d. susitikimų išvadas, prašančias Komisijos "pagreitinti liberalizaciją dujų, elektros, pašto paslaugų ir transporto srityse",

–   atsižvelgdamas į Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 954/79(1), kuriuo numatyta Linijinių konferencijų elgesio kodekso taikymo sistema, suderinanti šį kodeksą su EB sutartimi,

–   atsižvelgdamas į 1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EEB) 4056/86, nustatantį išsamias Sutarties 85 ir 86 straipsnių (dabar 81 ir 82 straipsnių) taikymo jūrų transportui taisykles(2),

–   atsižvelgdamas į 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentą (EEB) 3577/92, taikantį laisvės teikti paslaugas principą jūrų transportui valstybėse narėse (jūrų kabotažas)(3),

–   atsižvelgdamas į 2000 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamentą (EB) 823/2000 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms linijinės laivybos bendrovių (konsorciumų) susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų grupėms(4),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (EB) 1/2003dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 83 straipsniuose, įgyvendinimo(5),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 13 d. Komisijos diskusijų dėl reglamento (EEB) Nr. 4056/86 peržiūrėjimo pranešimą,

–   atsižvelgdamas į "Ekonominės paramos linijinei laivybai tyrimo", kurį Komisijos generalinio energijos ir transporto direktorato vardu atliko ICF Consulting, baigiamąjį pranešimą, paskelbtą 2005 m. gegužę,

–   atsižvelgdamas į Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato užsakymu įmonės Global Insight atliktą ir 2005 m. lapkričio 8 d. paskelbtą tyrimą "Konkurencijos taisyklių taikymas linijinei laivybai",

–   atsižvelgdamas į 2003 m. kovo 27 d. Komisijos konsultacijų dėl Reglamento (EEB) Nr. 4056/86 peržiūros pranešimą,

–   atsižvelgdamas į nuomones Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto(6) ir Regionų komiteto(7), pateiktas dėl Baltosios knygos dėl Reglamento (EEB) Nr. 4056/86 peržiūros,

–   atsižvelgdamas į 1974 m. Jungtinių Tautų dėl prekybos ir vystymosi konferencijos Linijinių konferencijų elgesio kodeksą,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. balandžio 16 d. EBPO sekretoriato pranešimą "Linijinės laivybos konkurencijos politika",

–   atsižvelgdamas į 2004 m. rugpjūčio 6 d. Europos linijinės laivybos asociacijos (ELAA) laišką pavadinimu "Reglamento (EEB) Nr. 4056/86 peržiūrėjimas: naujos priežiūros struktūros pasiūlymas",

–   atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 12 d. Roterdamo Erasmus universiteto pranešimą apie universiteto suteiktą pagalbą tvarkant gautus atsakymus, susijusius su Komisijos konsultacijų dėl Reglamento (EEB) Nr. 4056/86 peržiūrėjimas pranešimu,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6-0314/2005),

A.   kadangi Europos laivyba yra sektorius, kuris nuolat vystosi ir veikia ypač globalizuotoje ir konkuruojančioje rinkoje, pasižyminčioje naujomis bendradarbiavimo, susiliejimų ir susivienijimų formomis, nuolat keičiančiomis jūrų transporto rinkos sąlygas ir aplinkybes, ir kadangi pastebima koncentracijos tendencija daugelyje didelių laivybos kompanijų ,

B.   kadangi jūrų transporto paslaugos skiriamas į dvi pagrindines kategorijas: a) linijinės laivybos paslaugų, t. y. paslaugų pagal tvarkaraštį, rinką ir b) tarptautinės trampinės laivybos paslaugų, t. y. neturinčių nustatyto tvarkaraščio paslaugų rinką; ir kadangi pirmosios, linijinės laivybos, kategorijos paslaugos nuo 1875 m. teikiamos vadovaujantis linijinės laivybos konferencijų sistema, o antrosios teikiamos neturinčiu tvarkaraščio būdu ir dėl frachto kainų laisvai susitariama atsižvelgiant į pasiūlą ir paklausą,

C.   kadangi stabilizuojantį konferencijų vaidmuo pripažintas Jungtinių Tautų prekybos ir vystymosi konferencijos plėtros Linijinių konferencijų elgesio kodekse,

D.   kadangi Reglamente (EEB) Nr. 4056/86 konferencijoms buvo padaryta išimtis iš konkurencijos politikos taisyklių (Sutarties 81 ir 82 straipsniai), bet leidžiama laisva prekyba, kuri reiškia esminę konkurenciją iš išorės, o tarptautinių trampinių laivų ir kabotažo paslaugoms (jūrų transporto paslaugoms, teikiamoms išimtinai tarp tos pačios valstybės narės uostų) galioja išimtis iš bendrijos konkurencijos įgyvendinimo taisyklių (Reglamentas (EB) Nr. 1/2003),

E.   kadangi jau atsiranda kitos bendradarbiavimo formos, pvz., linijinės laivybos bendrovių konsorciumai, kuriems taip pat taikoma blokinė išimtis (Reglamentas (EB) Nr. 823/2000, kuris inter alia iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 611/2005(8)); kadangi jų apimtis skiriasi, nes reglamentu negalima nustatyti standartinių tarifų,

F.   kadangi išimties taikymas linijinėms konferencijos, galiojęs pastaruosius devyniolika metų, suvaidino žymų reguliuojantį vaidmenį tarptautinės prekybos vystymesi, ir dabartinis konferencijų režimas yra daug liberalesnis nei praeityje, tuo pat metu išlaikantis patikimų linijinės laivybos paslaugų teikimo konkurencingomis kainomis privalumus,

G.   kadangi 1997–2004 metais žymiai išaugo didžiausių linijinės laivybos konferencijų sistemų vykdomos tarptautinės prekybos apimtis ir žymiai išaugo mažesnių konferencijų sistemų vykdomos tokios pat prekybos apimtis (su nežymiais svyravimais),

H.   kadangi Reglamento (EEB) 4056/86 peržiūrėjimo atžvilgiu Komisija priėjo išvadų, kad:

   a) tolimesnis išimties taikymas linijinės laivybos konferencijoms yra nepagrįstas,
   b) išimties iš konkurencijos įgyvendinimo taisyklių taikymas trampinių laivų paslaugoms ir kabotažui yra nepagrįstas,
   c) nėra jokios priežasties išsaugoti nuostatas dėl techninių susitarimų ir dėl teisės kolizijos, todėl ir siūlo jas panaikinti;
   I. kadangi esamo režimo peržiūrėjimas naudingas daugumai dalyvaujančių šalių siekiant kainų stabilumo, veiksmingų, aukštos kokybės paslaugų ir tolimesnio mažo ir vidutinio dydžio linijinės laivybos bendrovių konkurencingumo,

J.   kadangi Komisijos iniciatyva konsultacinė įmonė Global Insight atliko poveikio tyrimus, kuriais buvo siekiama įvertinti galimas linijinėms konferencijoms taikomų blokinių Reglamente (EEB) Nr. 4056/86 numatytų išimčių panaikinimo ir jų pakeitimo ELAA pateiktu alternatyviu pasiūlymu pagrįsta sistema pasekmes,

Bendroji dalis

1.   ragina Komisiją ir visas suinteresuotas šalis suprasti, kad Reglamento (EEB) Nr. 4056/86 pakeitimo tikslas yra išsaugoti ir skatinti gyvybingo ir konkurencingo Europos laivybos sektoriaus vystymąsi vadovaujantis Lisabonos strategija kartu su transporto politikos strategija, apibendrinta Baltojoje knygoje ir Marco Polo I bei Marco Polo II programose, ir šis pakeitimas būtinas ypač dėl to, kad atsirado naujos galingos jūrų valstybės, būtent Kinija, Pietų Korėja ir Taivanis;

2.   ragina Komisiją atidžiai išnagrinėti galimos alternatyvios sistemos poveikį visam jūrų transporto sektoriui, ypač linijinių laivybos konferencijų nariams ir nepriklausantiems konferencijoms bei jų konkurentams (nepriklausomiems operatoriams), jų klientams (krovinių jūra siuntėjams) bei galutiniams vartotojams;

3.   pažymi, kad Global Insight tyrimo išvados nesuteikia tvirto pagrindo panaikinti jūrų konferencijoms taikomą blokinę išimtį, kadangi ankstesniuose tyrimuose nurodyta taikymo srities ir duomenų trūkumo problema nebuvo tinkamai išspręsta ir atliekant šį tyrimą; ragina Komisiją atsižvelgti į tai savo naujajame pasiūlyme ir aptarti šį klausimą su suinteresuotomis grupėmis, Parlamentu ir Taryba;

4.   ragina Komisiją, keičiant Reglamentą (EEB) Nr. 4056/86, turėti omenyje kitose šalyse (JAV, Australijoje, Japonijoje ir Kanadoje) galiojančius teisinius ir verslo režimus, nes europinės sistemos nesuderinimas su jais gali turėti destabilizuojantį socialinį ir ekonominį poveikį pasauliniu mastu ir išsaugoti protekcionistines priemones;

5.   pabrėžia atvirkštinio poveikio galimybę bendro sistemos perkrovimo atveju, ne tiek didelėms prekybinės linijinės laivybos bendrovėms, kiek mažo ir vidutinio dydžio bendrovėms, ir dar pabrėžia, kad nėra įrodymų, jog linijinių konferencijų panaikinimas sąlygos kainų kritimą;

6.   pažymi, kad visiškas liberalizavimas, įskaitant Reglamente (EEB) Nr. 4056/86 numatytų išimčių linijinėms konferencijoms taikymo panaikinimą, reikalaus atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 823/2000, kuris buvo pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 611/2005, numatančiu bendrąsias išimtis linijinės laivybos kompanijų konsorciumams, pakeitimų;

7.   teigia, kad bet kokiame sektoriaus reguliavime reikės atsižvelgti į regionų, kuriuos veikia specifiniai apribojimai, pvz.., regionų, apibrėžtų Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje, priklausomų nuo tęstinių paslaugų, kurioms yra būdingos specialiosios ypatybės, teikimo, pobūdį;

8.   pabrėžia bendradarbiavimo formų skaičiaus didėjimo svarbą (jei jomis laikomasi Bendrijos konkurencijos teisės), pvz., pamatinių susitarimų, kurių dėka vežėjai, tiek konferencijų nariai, tiek nepriklausantys konferencijoms, gali lanksčiai koordinuoti savo konkurencinį elgesį rinkoje dėl frachto tarifų ir kitų paslaugų sąlygų;

Linijinės konferencijos

9.   remdamasis Pirmosios Instancijos Teismo praktika (Sujungtos bylos T-191/98, nuo T-212/98 iki T-214/98, Atlantic Container Line AB ir kiti prieš Komisiją(9) (TACA byla)), daro išvadą, kad laivų talpos reguliavimas leistinas tik tuomet, jei kartu su frachto tarifų didėjimu nesukuriama dirbtinės paklausos ir jei nėra labai ribojama konferencijų teisė nustatyti savo frachto tarifus, bent iš dalies įvykdant visas keturias Sutarties 81 straipsnio 3 dalyje nustatytas sudėtines sąlygas;

10.   nurodo, kad, nors Reglamente (EEB) 4056/86 leidžiama uždarų konferencijų sistema, jame tuo pat metu leidžiama laisva prekyba, kuri reiškia, kad užtikrinama esminė konkurencija iš išorės ir kad jokie kiti linijinių laivų konferencijų konkurencijos apribojimai neleidžiami;

11.   palaiko Komisijos ketinimą peržiūrėti, o ne panaikinti Reglamentą (EEB) 4056/86, siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų konkurencijos taisykles, visų pirma panaikinant galimybę tiesiogiai fiksuoti frachtų tarifus, bet leidžiant konferencijoms nustatyti referencines kainas arba kainų indeksą pagal alternatyvią sistemą, laikantis Europos Teisingumo Teismo praktikos, ir užtikrinant, kad papildomi mokėjimai ir su jais susijusios išlaidos bus skaičiuojami skaidriai ir po diskusijų su krovinių jūra siuntėjais, taip pat pabrėžia, kad toks peržiūrėjimas turi apsaugoti frachto tarifų stabilumą, aukštą paslaugų kokybę ir didelę konkurenciją tarp visų įmonių nepriklausomai nuo jų dydžio;

12.   mano, kad ELAA pasiūlyme yra įdomių punktų, t. y. kainų indekso nustatymas ir diskusijų forumo, skirto vežėjams, krovinių jūra siuntėjams ir kitiems šio sektoriaus veikėjams, sukūrimas, į kuriuos Komisija, nepažeisdama konkurencijos taisyklių, turėtų atsižvelgti rengdama keičiančio reglamento projektą, ir kad šis naujas reglamentas galėtų galioti ribotą penkerių metų laikotarpį, kuriam praėjus būtų atliktas įvertinimas; mano, kad Komisija turėtų išanalizuoti, ar šie punktai neprieštarauja keturioms Sutarties 81 straipsnio 3 dalyje numatytoms sudėtinėms sąlygoms;

13.   mano, kad nepriklausomai nuo to, koks alternatyvus sprendimas bus pasirinktas, reikėtų numatyti pereinamąjį laikotarpį, per kurį visi operatoriai (vežėjai, krovinių jūra siuntėjai ir kiti šio sektoriaus veikėjai) galėtų prisitaikyti prie naujos reguliavimo struktūros;

14.   ragina Komisiją savo kompetencijos ribose ir remiantis įsipareigojimais pagal Linijinių konferencijų elgesio kodeksą surengti diskusijas su kitomis susitarimo šalimis prieš siūlant pakeisti ar panaikinti Reglamentą (EEB) Nr. 4056/86; mano, kad šių diskusijų metu turi būti ieškoma tinkamiausio valstybių narių, kurios dar tebeturi dvišalių įsipareigojimų pagal Elgesio kodeksą, prisitaikymo prie galimo naujo teisinio statuso būdo, kad būtų išvengta atvirkštinio poveikio;

Tarptautinės trampinių laivų ir kabotažo paslaugos

15.   pabrėžia, kad trampinių laivų sektoriuje valstybės reguliavimas ir toliau išlieka mažiausias, ir sektorius veikia pagal sąžiningos konkurencijos taisykles; palaiko Komisijos pasiūlymą, kad šias paslaugas reguliuotų Reglamentas (EB) Nr. 1/2003 ;

16.   mano esant naudinga teisinio tikrumo ir aiškumo tikslais, kad Komisija vienu procesu nustatytų gaires dėl stambių didmeninių susivienijimų ir specializuotų paslaugų įmonių suderinamumo su konkurencijos taisyklėmis, tačiau su išlyga, kad Komisija to nedarytų iki tol, kol bus paskelbti pasiūlymai ir įvyks konsultacijos su suinteresuotomis grupėmis;

17.   pabrėžia, kad kabotažo paslaugų sektoriuje jau buvo panaikintas valstybės reguliavimas sutinkamai su Reglamentu (EEB) Nr. 3577/92; mano, kad žinant, jog šios paslaugos teikiamos tarp uostų vienoje ir toje pačioje valstybėje narėje, jos nedaro įtakos Bendrijos viduje vykstančiai prekybai tarp valstybių narių (Sutarties 81 ir 82 straipsniai), todėl nereikia arba teisiškai nebūtina, kad šį sektorių apimtų Reglamentas (EB) Nr. 1/2003;

Techniniai susitarimai

18.   ragina Komisiją nebesiūlyti panaikinti Reglamento (EEB) Nr. 4056/86 2 straipsnyje esančių priemonių, reguliuojančių techninių susitarimų teisėtumą, nes mano, kad paliktos grynai teisinės techninius susitarimus reguliuojančios gairės prisidės prie didesnio paslaugų teikėjų teisinio tikrumo ir geresnės jų orientacijos;

Teisės kolizija

19.   ragina Komisiją nebesiūlyti panaikinti Reglamento (EEB) Nr. 4056/86 9 straipsnio, numatančio derybas, kilus kolizijai tarp Bendrijos teisės ir trečiųjų šalių teisės, ypač atsižvelgiant į Komisijos ketinimą peržiūrėti konkurencijos teisę jūrų transporto srityje;

o
o   o

20.   paveda pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 121, 1979 5 17, p. 1.
(2) OL L 378, 1986 12 31, p. 4.
(3) OL L 364, 1992 12 12, p. 7.
(4) OL L 100, 2000 4 20, p. 24.
(5) OL L 1, 2003 1 4, p. 1.
(6) OL C 157, 2005 6 28, p. 130.
(7) OL C 231, 2005 9 20, p. 38.
(8) 2005 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 611/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) 823/2000 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms linijinės laivybos bendrovių (konsorciumų) susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų grupėms (OL L 101, 2005 4 21, p. 10).
(9) Rink. 2003, II-3275.


Elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos Europoje 2004 m.
PDF 363kWORD 74k
Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos elektroninių ryšių reguliavimo ir rinkų 2004 m. (2005/2052(INI))
P6_TA(2005)0467A6-0305/2005

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Europos elektroninių ryšių reguliavimas ir rinkos 2004 m." (KOM(2004)0759),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. kovo 22–23 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos pirmininkavimo išvadas,

–   atsižvelgdamas į aukšto lygio ekspertų grupės 2004 m. lapkričio mėn. pranešimą dėl Lisabonos strategijos,

–   atsižvelgdamas į 2003 m. lapkričio 18 d. savo rezoliuciją dėl aštuntosios Komisijos ataskaitos dėl telekomunikacijų reguliavimo paketo įgyvendinimo(1),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. vasario 12 d. savo rezoliuciją dėl trečiosios kartos (3G) mobiliojo ryšio paslaugų plėtros(2),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ("Prieigos direktyva")(3),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimų ("Leidimų direktyva")(4),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos ("Pagrindų direktyva")(5),

–   atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis ("Universaliųjų paslaugų direktyva")(6),

–   atsižvelgdamas į 2000 m. kovo 23–24 d. Lisabonos Europos Vadovų Tarybos pirmininkavimo išvadas,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimą dėl Europos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliuotojų grupės įsteigimo(7),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6-0305/2005),

A.   kadangi valstybėse narėse skiriasi teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo procedūros, ir šie skirtumai trukdo sukurti tikrą elektroninių ryšių vidaus rinką,

B.   kadangi Komisija atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant ir tinkamai taikant reguliavimo sistemą,

C.   kadangi Komisija valstybėms narėms, kurios netaiko atitinkamų teisės aktų arba taiko juos netinkamai, gali pradėti procesą dėl įsipareigojimų nevykdymo,

D.   kadangi Komisija, atsižvelgdama į Pagrindų direktyvos 7 straipsnį, įvertina priemones, kurias ketina taikyti nacionalinės reguliavimo institucijos (NRI),

E.   kadangi, atsižvelgdamas į šias nuostatas, reguliuotojas gali lanksčiai taikyti teisės aktus ir daryti įtaką rinkai, kai kyla grėsmė laisvai konkurencijai,

F.   kadangi šie reguliavimo aspektai yra naudingi, nes leidžia reguliuotojui daryti tinkamą poveikį besivystančiai rinkai, kurioje dabartinės technologinės naujovės užtikrins naujų paslaugų pasiūlą vartotojams,

G.   kadangi ši reguliavimo sistema leidžia taikyti teisių gynimo priemones atsižvelgiant į proporcingumo principą ir mažinti reguliavimo sąnaudas, kai konkurencijos tendencijos rinkoje pateisina sprendimą taip daryti,

H.   kadangi NRI visiškai savarankiškai priima sprendimus dėl poveikio rinkai ir šis poveikis turi atitikti siekiamus tikslus,

I.   kadangi apeliacinės procedūros dėl NRI sprendimų trunka ilgai ir NRI sprendimų vykdymas kai kuriose valstybėse narėse nuolat atidėliojamas laukiant apeliacijos rezultatų,

J.   kadangi teisės aktų įgyvendinimo ir rinkos analizių parengimo vilkinimas yra didelė kliūtis elektroninių ryšių vidaus rinkai sukurti ir kadangi dėl to valstybėse narėse taikomos nevienodos įmonių veiklos sąlygos bei atsiranda netikrumas dėl pereinamuoju laikotarpiu taikomos reguliavimo sistemos,

K.   kadangi aiški reguliavimo sistema skatina operatorių investicijas, o tai būtina siekiant, kad Europos elektroninių ryšių sektorius būtų pažangiausias tarptautiniu lygmeniu,

L.   kadangi, aiškindama ir taikydama elektroninių ryšių infrastruktūros teisės aktus, Komisija gali daug prisidėti prie žiniasklaidos pliuralizmo apsaugos ir skatinimo,

M.   kadangi, nepaisant priemonių, kurių imasi NRI siekdamos sumažinti per didelius tarptinklinio ryšio mokesčius ES, skambučių į užsienį arba iš užsienio tarifai lieka per dideli, ir kadangi reikia atsižvelgti į konkurenciją ribojančių susitarimų riziką ir galimą piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi rinkoje,

N.   kadangi teisingai reguliuojama bendroji rinka gali užtikrinti sąžiningas paslaugas ir kainų sąlygas visiems vartotojams, suteikdama jiems reikiamą skaidrumą ir saugumą,

O.   kadangi teisinė sistema padeda kurti žiniasklaidos pliuralizmą ir užtikrinti jo tęstinumą,

P.   kadangi Baltojoje knygoje apie visuotinės svarbos paslaugas (KOM(2004)0374) Komisija teigia, kad tikslas sukurti atvirą ir konkurencingą vidaus rinką yra suderinamas su visuotinės svarbos paslaugų vystymo tikslu, todėl būtina vartotojams užtikrinti sąžiningas kainas ir paslaugų sąlygas ir taip sukurti visą Europos teritoriją apimančią bendrą telekomunikacijų rinką siekiant sumažinti skaitmeninį atotrūkį, nes tai yra vienas Europos Sąjungos prioritetinių tikslų,

1.   sutinka su pirmiau minėtame Komisijos komunikate išdėstytomis abejonėmis; visiškai pritaria Komisijos pagrindinio reglamentavimo iniciatoriaus vaidmeniui, tiek tinkamo naujų nuostatų dėl elektroninių ryšių aiškinimo požiūriu, tiek atliekant veiksmingą ir nuolatinę kontrolę ir taip užtikrinant vienodą elektroninius ryšius reglamentuojančių teisės aktų taikymą, kuris derėtų su ryšių reguliavimo tikslais;

Institucinė struktūra

2.   pabrėžia, kad institucijose turėtų būti pradėtos diskusijos siekiant stiprinti ir aiškinti Europos institucinį elektroninių ryšių sektoriaus modelį ir atitinkamą reguliavimo sistemą, taip pat pasirinkti geriausias priemones šiam tikslui pasiekti;

Komisija

3.   ragina stiprinti Komisijos vaidmenį ir pabrėžia, kad jai turi būti skirta pagrindinė Bendrijos teisės aktų įgyvendinimo priežiūros funkcija, o Europos reguliuotojų grupė (ERG) pagal Sprendimo 2002/627/EB nuostatas turėtų toliau veikti kaip Komisijos konsultacinis ir patariamasis organas siekiant nuosekliai ir koordinuotai taikyti teisinę reguliavimo sistemą pagal Pagrindų direktyvos 7 straipsnio 2 dalį;

4.   visapusiškai remia Komisijos veiklą, susijusią su procesiniais veiksmais prieš įsipareigojimų nevykdančias valstybes nares ir su NRI pranešimų analize pagal Pagrindų direktyvos 7 straipsnį; ragina Komisiją rūpestingai kontroliuoti, kad atskirų valstybių rinkose įgyvendinamos iniciatyvos nepakenktų Europos elektroninių ryšių vidaus rinkos sukūrimui;

ERG

5.   pabrėžia, kad pastebimai sutampa ERG ir Nepriklausomų reguliuotojų grupės (NRG) sudėtis ir funkcijos, ir kad būtina vengti bet kokio darbų kartojimosi ir betikslio ribotų administracinių techninių išteklių naudojimo; todėl siūlo palaipsniui sujungti ERG ir NRG į vieną instituciją;

6.   pabrėžia, kad ERG turi apsiriboti konsultacine funkcija, kurią įgyvendinant skaidriai dalyvautų kuo daugiau suinteresuotų šalių, ir atlikti tik pagal teisinę reguliavimo sistemą jai skirtas užduotis;

Parlamentas

7.   ragina Komisiją laiku pateikti Parlamentui metinę ataskaitą apie reguliavimo sistemos įgyvendinimą bei visas kitas ataskaitas, kuriose analizuojamas elektroninių ryšių rinkos funkcionavimas, kad Parlamentas galėtų dalyvauti atliekant priežiūrą;

8.   džiaugiasi dėl sparčios plačiajuosčio ryšio skverbties; prašo Komisiją informuoti Parlamentą apie savo veiklą prižiūrint plačiajuosčio ryšio sektoriaus plėtrą ir su šiuo sektoriumi susijusius veiksmus;

Valstybės narės ir NRI

9.   apgailestauja, kad kai kurios valstybės narės dar neperkėlė reguliavimo pagrindų į savo teisės sistemą arba netinkamai juos taiko ir ragina šias valstybes nares nedelsiant suderinti savo teisę su elektroninius ryšius reglamentuojančiais Bendrijos teisės aktais;

10.   ragina valstybes nares tinkamai remti nacionalines reguliavimo institucijas, kurios dėl lėšų stokos negali veiksmingai įgyvendinti joms pavestų funkcijų; be to, ragina valstybes nares imtis reikalingų priemonių siekiant pagreitinti apeliacines procedūras dėl NRI priimtų sprendimų;

11.   primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti visišką NRI nepriklausomybę, ragina Komisiją atidžiai kontroliuoti padėtį ir informuoti Parlamentą;

12.   skatina NRI ir Komisiją atlikti geresnius poveikio vertinimus ir lyginamuosius pasiūlytų įsipareigojimų, jų naudingumo ir veiksmingumo rinkoms tyrimus;

13.   ragina valstybes nares laikytis skaidrumo ir proporcingumo principų ir pagrįsti visus administracinius mokesčius operatoriams už išduodamus leidimus teikti paslaugas, tuo pačiu atsižvelgiant į visuotinės svarbos interesą; ragina Komisiją nedelsiant imtis patikrinimų šioje srityje;

14.   pabrėžia deramo visuomenei svarbioms paslaugomis skirtų dažnių paskirstymo, atvirų, skaidrių ir nediskriminuojančių procedūrų ir pakankamo lankstumo skirstant dažnius ir išduodant licencijas svarbą;

15.   siūlo valstybėms narėms, Komisijai ir NRI atsižvelgti į tai, kad reguliavimo sistema turi pritraukti ir apsaugoti investicijas; pabrėžia, kad turi būti skatinamos investicijos į infrastruktūras, ypač į plačiajuosčių tinklų, trečiosios kartos mobilaus ryšio ir kitas naujai besikuriančias rinkas, atsižvelgiant į visuotinės ekonominės svarbos paslaugas;

16.   pabrėžia poreikį išsaugoti reguliuojamas paslaugas, nors technologijos ir keičiasi, ypač kai kalbama apie prieigos tinklus; todėl yra svarbu alternatyviems operatoriams užtikrinti galimybę naudotis nauja infrastruktūra sąžiningomis ir prieinamomis sąlygomis;

17.   nurodo, kad taikant reguliavimo priemones turi būti siekiama užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui, ypatingą dėmesį skiriant naujų rinkų plėtrai skatinti ir užtikrinti lygias galimybes rinkos dalyviams;

18.   nurodo, kad trečiosios kartos mobiliojo ryšio plėtrai vis dar trukdo nacionaliniai ir vietiniai teisės aktai, reglamentuojantys leidimų infrastruktūrų plėtrai išdavimą, bei griežti licencijų išdavimo kriterijai; todėl ragina kompetentingas institucijas taisyti padėtį ir pašalinti kliūtis trečiosios kartos ryšio raidai;

19.   ragina valstybes nares užtikrinti, kad mobiliojo ryšio bazinių stočių įrengimo vietos būtų pasirenkamos atsižvelgiant į sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir taikant skaidrias miestų planavimo procedūras; ragina Komisiją stebėti šią veiklą ir nuolat teikti ataskaitas Europos Parlamentui; pabrėžia, jog reikia viešai paskelbti informaciją apie radiacijos lygį;

20.   pritaria savanoriškai priimtiems vartotojų apsaugos nuo nepageidautinų komercinių pranešimų kodeksams ir ragina taikyti taisykles dėl sutikimo gauti reklamines žinutes visoje Europoje;

21.   pabrėžia duomenų apsaugos svarbą, atsižvelgiant į tai, kad daugėja prašymų išsaugoti duomenis, ir atkreipia dėmesį į ilgalaikį elektroninių ryšių operatorių bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis, vadovaujantis aiškia teisine sistema ir atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį; pripažįsta, kad privalomi įpareigojimai išsaugoti duomenis pažeistų piliečių laisves ir sukeltų didelių išlaidų operatoriams; apibendrina, kad dėl bet kokių duomenų išsaugojimo nuostatų turėtų būti sutarta taikant bendro sprendimo su Europos Parlamentu procedūrą.

Pramonė ir vartotojai

22.   pabrėžia, kad informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) sektorius yra varomoji Europos ekonomikos jėga, itin skatinanti augimą ir darbo vietų kūrimą;

23.   nurodo, kad elektroninius ryšius reglamentuojančių Europos teisės aktų tikslas – skatinti įmonių konkurenciją ir kartu užtikrinti aukštą vartotojų teisių apsaugos lygį;

24.   ragina Komisiją atlikti nuolatinius tyrimus, kuriuose būtų išanalizuoti bent jau tokie parametrai kaip plačiajuosčio, fiksuoto ir mobiliojo ryšio sąskaitų išrašymo skaidrumas, sutarčių garantijos ir kainų bei rinkų tendencijos, ir pateikti Parlamentui šių tyrimų rezultatus siekiant apsaugoti naudotojų teises;

25.   džiaugiasi dėl padidėjusio atskirųjų vietinių linijų skaičiaus, tačiau pabrėžia, kad reikalinga tolesnė plėtra siekiant užtikrinti klientams konkurencingas rinkas;

26.   ragina telekomunikacinių paslaugų teikėjus atsižvelgti į naudotojų su negalia reikmes, susijusias su telekomunikacinių paslaugų pasirinkimu, kainomis ir lengvatomis paslaugų kokybės ir galimybės jomis naudotis atžvilgiu, ir ragina šių paslaugų kokybę vertinančias reguliavimo institucijas konsultuotis su neįgaliųjų atstovais;

27.   ragina trečiosios kartos mobilaus ryšio (3G) paslaugų teikėjus suformuoti tokį kainos ir paslaugos santykį, kad plačiajuosčiu ryšiu galėtų naudotis kuo daugiau žmonių kaip įmanoma didesnėje teritorijoje, ir taip panaikinti geografines plačiajuosčio ryšio ribas;

28.   pabrėžia, kad operatoriams būtina vykdyti skaidrią kainų politiką, išsamiai ir aiškiai informuoti vartotojus apie siūlomas paslaugas ir jų kainas, pirmiausia – apie vartotojams atsirasiančius kaštus; kiek tai susiję su tarptautinėmis roaming paslaugomis, atidžiai stebi naujausias Komisijos procedūras, susijusias su taisyklėmis dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi rinkoje (Sutarties 82 straipsnis ir "Pranešimas apie prieštaravimus"); ragina Komisiją ir valstybes nares išanalizuoti, kokių struktūrinių pokyčių reikia siekiant užtikrinti deramus ir skaidrius tarptinklinio ryšio tarifus; be to, ragina Tarybą pavesti Komisijai parengti veiksmų planą ir tvarkaraštį, kurie leistų vartotojams kuo greičiau pasinaudoti tarptautiniu tarptinkliniu ryšiu geriausiomis įmanomomis kainomis visoje Europos teritorijoje, ir kad paslauga būtų teikiama nuolat;

29.   pabrėžia savo reikalavimą Komisijai ir NRI, kad būtų imtasi veiksmų, užtikrinančių tolesnę pažangą perkeliant numerius fiksuoto ir mobiliojo ryšio tinkle bei nustatant sujungimo mokesčius tinkluose;

30.   atkreipia dėmesį į tai, kad veikianti mobiliųjų numerių perkėlimo sistema yra nepaprastai svarbi sveikai mobiliojo ryšio operatorių konkurencijai, ir pabrėžia, kad valstybėse narėse mokesčiai už numerių perkėlimą turėtų būti nedideli arba jų turėtų visai nebūti, ir kad kai kuriose valstybėse narėse būtų sutrumpinti numerių perkėlimo sistemos įdiegimo terminai;

31.   ragina Komisiją imtis veiksmų siekiant sumažinti mobiliojo ryšio sutarčių nutraukimo mokesčius, kurie tebėra dideli daugelyje valstybių narių, ir siekti, kad jie atitiktų faktines išlaidas;

32.   nurodo, kad Baltojoje knygoje apie visuotinės svarbos paslaugas Komisija teigė, kad kuriant atvirą ir konkurencingą vidaus rinką būtina užtikrinti visuotinai prieinamas, aukštos kokybės visuotinės svarbos paslaugas už tinkamą kainą, ir todėl taikant reguliavimo priemones reikia atsižvelgti į abu šiuos tikslus;

33.   laukia tyrimo, kaip valstybės narės interpretuoja visuotinai svarbius tikslus teikiant privalomas paslaugas, išvadų;

34.   pritaria Komisijos iniciatyvai, kuria siekiama užtikrinti didesnį tarptautinių tarptinklinių pokalbių sektoriaus skaidrumą, teikti naudingą informaciją vartotojams apie įvairių mobiliojo ryšio operatorių taikomus mažmeninius tarifus atskirose valstybėse narėse ir skatinti paslaugų teikėjus mažinti tarptinklinio ryšio tarifus, kad dideli tarifai neribotų ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo tarp valstybių narių; ragina Komisiją rengti naujas iniciatyvas siekiant mažinti didelius tarptautinio mobiliojo ryšio įkainius, kad netrukus galima būtų sukurti bendrąją vidaus rinką su įperkamais tarptinklinio mobiliojo ryšio tarifais vartotojams;

35.   nurodo, kad visi Europos piliečiai turi turėti galimybę naudotis informacinės visuomenės paslaugomis, todėl reikia pasitelkti vartotojams palankius teisės aktus ir mažinti skaitmeninį atotrūkį, ypatingą dėmesį kreipiant į neįgalius ir pagyvenusius žmones; mano, kad parama atviram Europos standartui, skirtam paslaugų, signalų perdavimo platformų ir galinių įrenginių suderinamumui užtikrinti, bus nepaprastai svarbus įnašas siekiant šio tikslo;

36.   ragina Komisiją ištirti, kokių priemonių reikia imtis siekiant sujungti skirtingas šio sektoriaus nacionalines rinkas į bendrąją vidaus rinką be sienų, su bendrais teisės aktais, leidžiančiais operatoriams veikti ir konkuruoti vienoje bendrojoje rinkoje;

o
o   o

37.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Europos reguliuotojų grupei ir atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms.

(1) OL C 87 E, 2004 4 7, p. 65.
(2) OL C 43 E 2004 2 19, p. 260.
(3) OL L 108 2002 4 24, p. 7.
(4) OL L 108 2002 4 24, p. 21.
(5) OL L 108 2002 4 24, p. 33.
(6) OL L 108 2002 4 24, p. 51.
(7) OL L 200, 2002 7 30, p. 38.


PVM darbui imlioms paslaugoms
PDF 204kWORD 42k
Europos Parlamento rezoliucija dėl Direktyvos 1999/85/EB dėl sumažinto PVM tarifo darbui imlioms paslaugoms galiojimo pabaigos
P6_TA(2005)0468B6-0630/2005

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 1998 m. gruodžio 11-12 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose buvo reikalaujama, kad, siekdama skatinti užimtumą, Komisija leistų toms valstybėms narėms, kurios to nori, eksperimento tvarka taikyti sumažintą PVM tarifą darbui imlioms paslaugoms, kai nėra tarpvalstybinės konkurencijos,

–   atsižvelgdamas į 1999 m. spalio 22 d. Tarybos direktyvą 1999/85/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 77/388/EEB dėl galimybės eksperimento būdu taikyti sumažintą PVM tarifą darbui imlioms paslaugoms(1),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pranešimą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl galimybės eksperimento tvarka taikyti sumažintą PVM tarifą darbui imlioms paslaugoms (KOM(2003)0309),

–   atsižvelgdamas į 2004 m. sausio 15 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 77/388/EEB siekiant pratęsti galimybę eksperimento būdu taikyti sumažintą PVM tarifą darbui imlioms paslaugoms(2),

–   atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 4 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 77/388/EEB dėl sumažintų pridėtinės vertės mokesčio tarifų(3),

–   atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 14 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimo į ES iš dalies keičiama Direktyva 77/388/EEB(4),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi eksperimento taikyti sumažintą PVM tarifą laikas buvo griežtai ribojamas ir jis buvo taikomas tik teikiant paslaugas, aprašytas naujajame Direktyvos 77/388/EEB(5) K priede, ir kadangi tų nuostatų galiojimas baigiasi 2005 m. gruodžio 31 dieną,

B.   kadangi Direktyvoje 1999/85/EB nustatyta, kad eksperimente dalyvaujančios valstybės narės turi nuodugniai įvertinti poveikį darbo vietų kūrimui ir veiksmingumui ir Komisijos prašoma pateikti bendrą vertinimo ataskaitą,

C.   kadangi ši sistema buvo laikinai taikoma 1999 m. ir jos tikslai buvo didinti užimtumą ir mažinti šešėlinės ekonomikos mastą; kadangi buvo aiškiai nurodyta, kad šios sistemos taikymas turėjo būti nutrauktas po trejų metų, ir kadangi po to jos taikymas vėl buvo pratęstas,

D.   kadangi Komisija taip pat pateikė pasiūlymą dėl Direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 77/388/EEB dėl nuostatų, susijusių su sumažintu PVM tarifu (KOM(2003)0397), kuriuo siekiama valstybėms narėms suteikti vienodas galimybes taikyti sumažintus tarifus tam tikrose srityse ir racionalizuoti daugybę dabar kai kuriose valstybėse narėse taikomų išimčių, o šio pasiūlymo nagrinėjimas šiuo metu sustabdytas Taryboje,

E.   kadangi būtų sudėtinga staiga nebetaikyti priemonių, prie kurių įmonės jau įprato,

F.   kadangi valstybėms narėms turėtų būti sudaromos vienodos galimybės taikyti mažesnius PVM tarifus tam tikrose srityse ir vykdyti savo socialinę ir kultūros politiką pasitelkiant lanksčią netiesioginio apmokestinimo sistemą,

G.   kadangi sumažintų PVM tarifų taikymo nuostatos, grindžiamos laisvo pasirinkimo principu, yra neprivalomos ir nebūtinos ir neiškreipia tarpvalstybinės konkurencijos,

1.   ragina Tarybą pratęsti eksperimentą iki 2006 m. pabaigos, o Komisiją prašo iki to laiko pateikti aiškų, per visą eksperimento laikotarpį surinktais duomenimis pagrįstą įvertinimą; siūlo rengiant naują įvertinimą atsižvelgti į tai, kiek realiai sukurta ir panaikinta darbo vietų, bei į tai padėjusį pasiekti mechanizmą, kad būtų galima parengti išsamią ekonominio poveikio apžvalgą;

2.   mano, kad eksperimentas nebuvo taikomas užtektinai ilgai, jog būtų galima jį tiksliai įvertinti, ir kad 2003 m. pateiktas įvertinimas buvo parengtas naudojantis nepakankamais duomenimis;

3.   ragina atsižvelgti į nerimą keliančią padėtį, susidariusią dėl to, kad minėtų nuostatų galiojimas baigiasi ir bus nedelsiant imami taikyti standartiniai PVM tarifai, o dėl to gali padidėti kainos ir tai turės neigiamos įtakos kai kurių sektorių užimtumui, ragina Tarybą ir Komisiją imtis reikiamų priemonių, kad nuo 2006 m. sausio 1 d. būtų išvengta teisinio neapibrėžtumo;

4.   atsižvelgdamas į įvertinimą, pritaria tam, kad sektoriai, kurių rezultatai patenkinami, būtų įtraukiami į Direktyvos 77/388/EEB H priedą ir taip šios išimtys taptų nuolatinėmis, ir ragina Komisiją pateikti pasiūlymą, apimantį planą, kaip laipsniškai panaikinti išimtis tuose sektoriuose, kuriuose nebuvo pasiekta teigiamų rezultatų;

5.   ragina Tarybą nedelsiant pritarti direktyvos pasiūlymui, dėl kurio pateikta pirmiau minėta 2004 m. gruodžio 14 d. pozicija ir kuriuo siekiama leisti naujoms valstybėms narėms taikyti sumažintus tarifus tam tikroms darbui imlioms paslaugoms, jeigu valstybės to nori, ir užbaigti dabartinę diskriminuojančią padėtį;

6.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 277, 1999 10 28, p. 34.
(2) OL C 92 E, 2004 4 16, p. 382.
(3) OL C 89 E, 2004 4 14, p. 138.
(4) OL C 226 E, 2005 9 15, p. 49.
(5) OL L 145, 1977 6 13, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika