Indekss 
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2005. gada 1. decembris - Brisele
EK-Dienvidāfrikas nolīgums ***
 Eiroreģioni
 Andrzej Pęczak imunitāte
 Giovanni Claudio Fava deputāta imunitāte
 Budžeta grozījuma Nr. 6/2005 projekts (grozījums)
 Budžeta grozījumu projekts Nr. 6/2005
 Budžeta disciplīna
 Obligātā licencēšana attiecībā uz farmaceitisko produktu ražošanu ***I
 Putnu gripa *
 Izdevumi veterinārijas jomā *
 Eurozonas paplašināšana *
 PVN kopējā sistēma *
 PVN atmaksa *
 Eiropas regulatīvās aģentūras
 Gatavošanās PTO ministru konferencei
 Cilvēktiesības Kambodžā, Laosā un Vjetnamā
 Olimpiskais pamiers
 Attīstība un sports
 Eiropas Komisijas apstiprināšana
 Konkurences noteikumu piemērošana jūras transportam
 Elektroniskās komunikācijas
 PVN likmes piemērošana darbietilpīgiem pakalpojumiem

EK-Dienvidāfrikas nolīgums ***
PDF 194kWORD 32k
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīguma papildprotokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (KOM(2005)0372 – C6-0350/2005 – 2005/0152(AVC))
P6_TA(2005)0447A6-0328/2005

(Piekrišanas procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (KOM(2005)0372)(1),

–   ņemot vērā Padomes 2005. gada 28. februāra lēmumu 2005/206/EK(2) par minētā protokola parakstīšanu un tā pagaidu piemērošanu,

–   ņemot vērā Padomes lūgumu dot piekrišanu saskaņā ar EK līguma 300. panta 3. punkta otro daļu un saistībā ar 310. pantu un 300. panta 2. punkta pirmo daļu (C6-0350/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 75.  pantu un 83.  panta 7.  punktu,

–   ņemot vērā Attīstības komitejas ieteikumu (A6-0328/2005),

1.   sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu un Dienvidāfrikas Republikas valdībām un parlamentiem.

(1) OV vēl nav publicēts.
(2) OV L 68, 15.3.2005., 32. lpp.


Eiroreģioni
PDF 204kWORD 49k
Eiropas Parlamenta rezolūcija par "eiroreģionu" lomu reģionālās politikas attīstībā (2004/2257(INI))
P6_TA(2005)0448A6-0311/2005

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā EK līguma 87. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā EK līguma 158. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka vispārējos noteikumus, izveidojot Eiropas kaimiņattiecību un partnerattiecību instrumentu (KOM(2004)0628),

–   ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (KOM(2004)0495),

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai, ar ko definē Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda galvenos noteikumus (KOM(2004)0492),

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai par Kohēzijas fonda izveidi (KOM(2004)0494),

–   ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai attiecībā uz Eiropas pārrobežu sadarbības grupas (EGCC) izveidi (KOM(2004)0496),

–   ņemot vērā Eiropas Pamatkonvencija par teritoriālo administratīvo vienību vai vietējo pašvaldību pārrobežu sadarbību (Madride, 1980. gada 21. maijs) un tās papildprotokolus, kā arī Eiropas Padomes Eiropas Hartu par vietējo pašvaldību (Strasbūra, 1985. gada 15. oktobris),

–   ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A6-0311/2005);

A.   tā kā 2004. gada 1. maijā notikusī Eiropas Savienības paplašināšanās līdz 25 dalībvalstīm ir radījusi lielākas atšķirības starp Eiropas reģioniem un turpmākās paplašināšanās kārtas šīs atšķirības var vēl padziļināt, un tā kā ievērojami pieaudzis pierobežas reģionu skaits, jāņem vērā tas, ka eiroreģioni ir devuši izšķirošu ieguldījumu robežu pārvarēšanai Eiropā, veidojot labas kaimiņattiecības, tuvinot robežas pretējās pusēs dzīvojošos cilvēkus un salaužot aizspriedumus, jo īpaši, pateicoties sadarbību vietējā un reģionālajā līmenī pāri dalībvalstu robežām,

B.   tā kā paplašinātajā Eiropas Savienībā ir jāsamazina atšķirības starp reģioniem un šī mērķa sasniegšanai jāizmanto iedarbīga kohēzijas politika, kas vērsta uz harmonisku attīstību visā ES;

C.   tā kā iedarbīgas kohēzijas politikas un Eiropas integrācijas viens no nosacījumiem ir nodrošināt arī pārrobežu sadarbības ilgtspējīgu attīstību un rezultātā novērst šobrīd pastāvošās grūtības rast finansējumu kopējiem projektiem, kas nes vienlīdzīgu labumu vietējām pašvaldībām un reģioniem abās robežas pusēs;

D.   tā kā eiroreģioni un līdzīgas struktūras ir svarīgi pārrobežu sadarbības instrumenti, kuri tomēr vēl jāattīsta un jāuzlabo un kuriem jāpiešķir konkrēts juridiskais statuss;

E.   tā kā eiroreģionu galējais mērķis ir veicināt pārrobežu sadarbību starp pierobežas reģioniem vai vietējām administratīvajām vienībām un reģionālajām iestādēm, kā arī sociālajiem partneriem un visiem pārējiem dalībniekiem, kurām nav obligāti jābūt ES dalībvalstīm, tādās jomās kā kultūra, izglītība, tūrisms un ekonomikas jautājumi, kā arī citos ikdienas jautājumos;

F.   tā kā Eiropas Pierobežu reģionu asociācija ir iesniegusi vairākus ziņojumus par pārrobežu sadarbības stāvokli Eiropā un ir sagatavojusi pētījumus par pārrobežu juridisko instrumentu attiecībā uz decentralizētu sadarbību starp Komisiju un Reģionu komiteju,

1.   uzskata, ka pārrobežu sadarbībai ir būtiska nozīme Eiropas Savienības saliedētībā un integrācijā un tāpēc tai ir jāsniedz plašs atbalsts;

2.   aicina dalībvalstis plašāk izmantot eiroreģionus kā vienu no pārrobežu sadarbības instrumentiem;

3.   atzīmē, ka eiroreģions vai līdzīga struktūra veic svarīgus pārrobežu uzdevumus, piemēram:

   ir informācijas un pakalpojumu centrs pilsoņiem, iestādēm, reģionālajām; un vietējām pašvaldībām;
   kontaktpunkts kopīgām vērtībām, mērķiem un stratēģijām;
   virzošais spēks pārrobežu problēmu risināšanā;
   rupors attiecībā uz visiem pārrobežu jautājumiem;

4.   atzīmē, ka eiroreģioni ir apaļais galds, kur apspriest visas pārrobežu attiecības, dibināt kontaktus, nodod zināšanas un apmainīties ar rīcības programmām un projektiem, un ka tiem noteikti jābūt juridiskajam statusam, lai tie varētu pildīt savus uzdevumus;

5.   uzsver, ka pārrobežu sadarbība nodrošina atbilstīgu pieeju ikdienas problēmu risināšanai robežās abās pusēs, it īpaši ekonomikas, sociālajā, kultūras un vides jomā;

6.   uzsver, ka pārrobežu sadarbība dod ievērojamu ieguldījumu Lisabonas stratēģijas īstenošanā, izmantojot:

   kopīgu novatorismu un zinātnisko izpēti;
   pētniecības un attīstības (R&D) tīklus robežas abās pusēs;
   paraugprakses un pieredzes apmaiņu;

7.   atzīmē, ka eiroreģioni ar paraugprakses apmaiņas projektu palīdzību stiprina tuvuma saites; tādēļ uzskata, ka īpaši svarīgi ir, lai palīdzību mikroprojektu veidā, kas paredzēta Komisijas paziņojumā minētajā, patlaban spēkā esošajā Interreg III regulā(1), arī turpmāk finansētu no struktūrfondiem;

8.   atzīmē patlaban notiekošo likumdošanas darbu saistībā ar Eiropas pārrobežu sadarbības grupu (EGCC), kuras mērķis ir vienkāršot pārrobežu sadarbības instrumentus (sekmēt to darbību, racionalizēt procedūras un samazināt darbības izdevumus), tādējādi izveidojot pamatu eiroreģionu attīstībai;

9.   uzsver, ka prioritāte jāpiešķir būtisku atšķirību novēršanai starp reģioniem jaunajās un vecajās dalībvalstīs;

10.   uzsver, ka jāpaplašina eiroreģionu un līdzīgu struktūru jēdziens, lai gan tiem ne vienmēr ir juridiskās pilnvaras, lai aptvertu sadarbības daudzējādos aspektus; iesaka piemērus iespējamajām kopīgajām interešu jomām varētu minēt kultūras, tūrisma un ekonomikas veicināšanu, kā arī, attiecīgos gadījumos sadarbībā ar atbilstīgām dalībvalstu iestādēm ‐ cīņu pret organizēto noziedzību, narkotiku tirdzniecību un krāpšanos;

11.   norāda, ka jāsaskaņo projekti, ko paredzēts īstenot valstīs ar kopējām robežām;

12.   izsaka gandarījumu par Komisijas centieniem vienkāršot pārrobežu sadarbības instrumentus;

13.   aicina, sākot no 2007. gada, EGCC tiesiskajā regulējumā ierosinātajiem eiroreģioniem un līdzīgām struktūrām dot iespēju sadarbībā ar dalībvalstu iestādēm Eiropas Savienībā izstrādāt, īstenot un pārvaldīt ES pārrobežu programmas saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumentu un pirmspievienošanās atbalsta instrumentu (IPA);

14.   uzsver, cik nozīmīga ir pārrobežu sadarbība un eiroreģioni dalībvalstīm ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem, tostarp nelielām salu valstīm;

15.   uzsver, ka jāatbalsta pārrobežu sadarbība un eiroreģioni, tostarp reģioni nestabilajās Tuvo Austrumu teritorijās, centienos veicināt draudzīgas attiecības, stabilitāti, drošību un ekonomiskās intereses, ievērojot savstarpēju cieņu un izdevīgumu;

16.   vērš uzmanību uz 1. punktu (xxvii) 2005. gada 6. jūlijā tā pieņemtajā rezolūcijā par priekšlikumu Padomes regulai par Kohēzijas fonda izveidi(2) un aicina Komisiju līdzīgi paredzēt prēmiju sistēmu "Kopienas kvalitātes un efektivitātes rezerves" veidā to pasākumu veicināšanai, kuriem ir pārrobežu ietekme, vai kuri varētu atbilst eiroreģionos pastāvošajai infrastruktūrai;

17.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) Komisijas 2004. gada 2. septembra paziņojums dalībvalstīm, kas nosaka pamatnostādnes Kopienas iniciatīvai, kas attiecas uz sadarbību Eiropas robežās, kas ir paredzēta, lai veicinātu saskaņotu un līdzsvarotu Eiropas teritorijas attīstību ‐ INTERREG III (OV C 226, 10.9.2004., 2. lpp)
(2) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0278.


Andrzej Pęczak imunitāte
PDF 356kWORD 34k
Eiropas Parlamenta lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Andrzej Pęczak imunitāti un privilēģijas (2005/2128(IMM))
P6_TA(2005)0449A6-0330/2005

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Andrzej Pęczak pieprasījumu aizstāvēt viņa imunitāti sakarā ar kriminālprocesu, ko pret viņu 2005. gada 18. aprīlī uzsākusi Lodzas (Polija) apgabaltiesa un par ko paziņots plenārsēdē 2005. gada 25. maijā,

–   ņemot vērā 8., 9. un 10. pantu 1965. gada 8. aprīļa Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās, kā arī 6. panta 2. punktu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās,

–   ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 1964. gada 12. maija un 1986. gada 10. jūlija spriedumus(1),

–   ņemot vērā Reglamenta 6. panta 3. punktu un 7. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6-0330/2005),

A.   tā kā 2001. gada 23. septembrī Andrzej Pęczak tika ievēlēts par Polijas parlamenta deputātu; tā kā pēc Pievienošanās līguma parakstīšanas 2003. gada 16. aprīlī viņš kļuva par novērotāju; tā kā no 2004. gada 1. maija līdz 2004. gada 19. jūlijam viņš bija Polijas parlamenta deputāts; tā kā viņa Polijas parlamenta deputāta mandāts beidzās 2005. gada 19. oktobrī;

B.   tā kā Andrzej Pęczak sūdzas par to, ka Polijas prokuratūra, uzsākot procesu, ir pārkāpusi likumu un ka apgabaltiesas lēmumam viņu aizturēt, arestēt un vēlāk pagarināt aresta termiņu ir politiski iemesli;

C.   tā kā Andrzej Pęczak sūdzas par to, ka pret viņu uzsāktais kriminālprocess ir nevainīguma prezumpcijas pārkāpums un ka viņa aizturēšanas un aresta apstākļi ierobežo viņa iespējas sevi aizstāvēt;

D.   tā kā Andrzej Pęczak sūdzas par to, ka procedūra, ko Polijas parlaments izmantoja, lai atceltu viņa imunitāti, nav bijusi "likumīga" un ka viņa imunitāte atņemta, balstoties uz publikācijām plašsaziņas līdzekļos, kā arī par to, ka aicinājumi rīkoties, ko viņš nosūtījis vairākām personām (piemēram, ombudam), nav ievēroti;

E.   tā kā, spriežot pēc iegūtās informācijas, Andrzej Pęczak neaizsargā deputāta imunitāte attiecībā ne uz vienu no prasībām, ar ko iepazīstināts Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs,

1.   nolemj neaizstāvēt Andrzej Pęczak imunitāti un privilēģijas.

(1) Lieta 101/63: Wagner pret Fohrmann un Krier (1964) ECR 195; Lieta 149/85: Wybot pret Faure un citiem, (1986) ECR 2391.


Giovanni Claudio Fava deputāta imunitāte
PDF 211kWORD 32k
Eiropas Parlamenta lēmums par pieprasījumu aizstāvēt Giovanni Claudio Fava deputāta imunitāti un privilēģijas (2005/2174(IMM))
P6_TA(2005)0450A6-0331/2005

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Giovanni Claudio Fava 2005. gada 1. jūlija pieprasījumu aizstāvēt viņa imunitāti, par ko paziņots plenārsēdē 2005. gada 6. jūlijā,

–   pēc Giovanni Claudio Fava uzklausīšanas saskaņā ar Reglamenta 7. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā 9. un 10. pantu 1965. gada 8. aprīļa Protokolā par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās, kā arī 6. panta 2. punktu 1976. gada 20. septembra Aktā par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās,

–   ņemot vērā Eiropas Kopienu Tiesas 1964. gada 12. maija un 1986. gada 10. jūlija spriedumus(1),

–   ņemot vērā Reglamenta 6. panta 3. punktu un 7. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6-0331/2005),

1.   nolemj aizstāvēt Giovanni Claudio Fava imunitāti un privilēģijas;

2.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu un atbildīgās komitejas ziņojumu attiecīgajām Itālijas Republikas iestādēm.

(1) Lieta 101/63: Wagner pret Fohrmann un Krier (1964) ECR 195; lieta 149/85: Wybot pret Faure un citiem, (1986) ECR 2391.


Budžeta grozījuma Nr. 6/2005 projekts (grozījums)
PDF 276kWORD 58k
Eiropas Savienības 2005. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2005 projekts ‐ IV iedaļa – Tiesa – Civildienesta tiesas izveide (12180/2005 – C6-0404/2005 – 2005/2159(BUD))
P6_TA(2005)0451A6-0336/2005

Grozījums Nr. 1

IV iedaļa ‐ Tiesa

Amatu saraksts: 2 B*3 amata vietu, 2 C*1 amata vietu un 4 B*3 pagaidu amata vietu izveide.

Personāls aktīvajā nodarbinātībā

Pozīcija

2005. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 6/2005 projekts

Grozījums

2005. gada budžets + budžeta grozījums Nr. 6/2005 projekts (grozītais)

Saistības

Saistības

Saistības

Saistības

1 1 0 0

Pamatalgas

111 633 022

111 964 022

+73 000

112 037 022

1 1 0 1

Ģimenes pabalsti

8 940 000

8 967 000

+6 000

8 973 000

1 1 0 2

Piemaksas par uzturēšanos ārzemēs un ekspatriāciju (ieskaitot EOTK Civildienesta noteikumu 97. pantu)

17 770 000

17 823 000

+12 000

17 835 000

1 1 3 0

Apdrošināšana slimību gadījumiem

3 890 000

3 902 000

+3 000

3 905 000

1 1 8 1

Ceļa izdevumi (ieskaitot ģimenes locekļu ceļa izdevumus)

42 000

45 000

+2 000

47 000

1 1 8 2

Piemaksas par iekārtošanos citā dzīvesvietā, par iekārtošanos atpakaļ savā dzīvesvietā un par pārcelšanu citā amatā

1 170 000

1 223 000

+30 000

1 253 000

1 1 8 3

Pārcelšanās izdevumi

217 000

238 000

+10 000

248 000

1 1 8 4

Dienas nauda uz noteiktu laiku

956 000

1 008 000

+23 000

1 031 000

1 1 9 1

Provizoriskās apropriācijas

1 973 000

1 242 000

-159 000

1 083 000

Pamatojums

Izveidot 8 amata vietas (2 B*3 amata vietas, 2 C*1 amata vietas un 4 B*3 pagaidu amata vietas), ko Padome nav apstiprinājusi, un atjaunot budžeta grozījuma Nr. 7/2005 provizoriskā projekta summas.


Budžeta grozījumu projekts Nr. 6/2005
PDF 294kWORD 33k
Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Savienības 2005. finanšu gada budžeta grozījumu projektu Nr. 6/2005, IV iedaļa – Kopienu Tiesa - Civildienesta tiesas izveide, kā to grozījusi Padome (C6-0404/2005 – 2005/2159(BUD))
P6_TA(2005)0452A6-0336/2005

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 272. panta 6. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 177. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1), un jo īpaši tās 37. un 38. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības vispārējo budžetu 2005. finanšu gadam, kā tas galīgajā variantā ir pieņemts 2004. gada 16. decembrī(2),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu(3),

–   ņemot vērā grozīto Eiropas Savienības 2005. finanšu gada budžeta grozījumu projektu Nr. 7/2005, kuru Komisija ir iesniegusi 2005. gada 5. septembrī (KOM(2005) 0419),

–   ņemot vērā grozīto budžeta projektu Nr. 6/2005, kuru Padome sagatavoja 2005. gada 3. oktobrī (12180/2005 - C6-0304/2005),

–   ņemot vērā 2005. gada 25. oktobra rezolūciju par Eiropas Savienības 2005. gada finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2005 projektu ‐ IV iedaļa – Kopienu Tiesa – Civildienesta tiesas izveide(4),

–   ņemot vērā tā 2005. gada 25. oktobra grozījumus grozītajā budžeta projektā Nr. 6/2005,(5)

–   ņemot vērā to, ka 2005. gada 21. novembrī Padome noraidīja Parlamenta pieņemto grozītā budžeta projekta Nr. 6/2005 grozījumu (SGS5/13784),

–   ņemot vērā Reglamenta 69. pantu un tā IV pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6-0336/2005),

1.   ņem vērā Padomes otro lasījumu;

2.   apstiprina pirmajā lasījumā pieņemto lēmumu;

3.   uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžets grozījums Nr. 6/2005 beidzot ir pieņemts un organizēt tā publicēšanu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī",

4.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Kopienu Tiesai.

(1) OV L 248, 16.9.2002, 1.lpp.
(2) OV L 60, 8.3.2005, 1.lpp.
(3) OV C 172, 18.6.1999, 1.lpp. Nolīgumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2005/708/EK (OV L 269, 14.10.2005., 24. lpp.).
(4) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0392.
(5) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0391.


Budžeta disciplīna
PDF 198kWORD 41k
Eiropas Parlamenta rezolūcija par iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu (2005/2237(INI))
P6_TA(2005)0453A6-0356/2005

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā EK līgumu un it īpaši tā 272. pantu,

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumus Padomei un Eiropas Parlamentam - 2004. gada 26. februāra "Mūsu kopīgās nākotnes veidošana: Paplašinātās Eiropas Savienības politiski risināmie jautājumi un budžeta līdzekļi 2007.-2013. gadā" (KOM(2004)0101), 2004. gada 14. jūlija "Finanšu plāns laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam" (KOM(2004)0487) un Komisijas 2005. gada 12. aprīļa darba dokuments "Tehniskie pielāgojumi Komisijas priekšlikumam par daudzgadu finanšu plānu laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam" (SEK(2005)0494),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu un jo īpaši tā 26. punktu(1),

–   ņemot vērā tā 2005. gada 8. jūnija rezolūciju par paplašinātās Eiropas Savienības politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 2007.-2013. gadam(2),

–   ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6–0356/2005),

A.   tā kā pašreizējais finanšu plāns būs spēkā tikai līdz 2006. gadam;

B.   tā kā, sākot ar 2007. gadu, jāatjauno lielākā daļa no Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz daudzgadu programmām ar finansiālu ietekmi;

C.   tā kā pašreizējais finanšu plāns ir daļa no iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu, kuru var noslēgt tikai, pamatojoties uz abu budžeta lēmējiestāžu kopīgu vienošanos;

D.   tā kā gadījumā, ja nav apstiprināts finanšu plāns, EK līguma 272. pants paredz gada budžetu izmantošanu;

E.   tā kā tas ir pieņēmis sarunu nostāju, kas nosaka tā politiskās prioritātes attiecībā uz nākamo finanšu plānu, kā arī ierosinājumu pārstrukturēt ES budžetu un paaugstināt izpildes kvalitāti, uzlabojot procedūras,

1.   atkārtoti apstiprina savu 2005. gada 8. jūnija rezolūcijā pausto nostāju;

2.   apstiprina vēlmi īstenot visus iespējamos centienus, lai panāktu vienošanos par nākamo finanšu plānu un iestāžu nolīgumu, kuri būtu pieņemami attiecībā uz Eiropas Savienības pienākumu un mērķu saglabāšanu jaunajā daudzgadu periodā;

3.   piekrīt Komisijas bažām attiecībā uz spēju laikus vienoties, lai nodrošinātu programmu nepārtrauktību un reformu, kā arī lai savlaicīgi sagatavotos 2007. gada budžeta procedūras sākumam (2007. gada aprīlī);

4.   ņem vērā Komisijas priekšsēdētaja Ž. Barozu 2005. gada 20. oktobra vēstuli, kur dažus no šiem aspektiem uzskata par lietderīgiem, bet atgādina Komisijai un Padomei visu savā 2005. gada 8. jūnija rezolūcijā norādīto kvalitatīvo elementu nozīmi 2007.–2013. gada finanšu plāna izstrādes pabeigšanā, kā arī to integrēšanu iestāžu nolīgumā uzskata par būtiski svarīgu saistībā ar jauno finanšu plānu;

5.   aicina Komisiju iesniegt oficiālu pārskatītu priekšlikumu iestāžu nolīgumam, kurā būtu ietverti tā ierosinājumi par rezervēm, elastību un citiem tā 2005. gada 8. jūnija rezolūcijā iekļautajiem kvalitatīvajiem elementiem;

6.   uzsver, ka bez vienošanās par iestāžu nolīgumu nebūs iespējams pieņemt finanšu plānu; atgādina, ka Parlaments šajā sakarā ir pieņēmis neapspriežamus punktus, tādus kā pārskatīšanas panta ieviešana, elastības rezerves, izpildes kvalitātes uzlabošana ar Finanšu regulas pārskatīšanas palīdzību, administratīvā sloga mazināšana, dalībvalstu apliecinājuma sniegšana, kā arī Parlamenta tiesību ievērošana ārējās programmās;

7.   konstatē, ka uzskatu nesaskaņa, kas aizkavējusi Eiropadomes 2005. gada 17. jūnija vienošanos, vairāk attiecas uz izdevumu finansēšanas veidu, nevis izdevumu apjomu un to sadali, kas apstiprina to, ka, lai panāktu vispārēju vienošanos par finanšu plānu, jāvienojas par pašreizējās pašu resursu sistēmas reformas koncepciju;

8.   aicina Padomi tās kopējā nostājā un sarunu mandātā, sekojot Parlamenta sarunu nostājas piemēram, paust nopietnu vēlmi apspriest ne tikai priekšlikumu finanšu plānam, bet arī budžeta struktūras un izpildes kvalitātes uzlabošanas un Lisabonas stratēģijas pielāgošanas elementus;

9.   atgādina Padomei, ka finanšu plānu un iestāžu nolīgumu nebūs iespējams pieņemt bez Eiropas Parlamenta un Padomes vienošanās; atgādina arī, ka tas noraidīs jebkādus mēģinājumus uzvelt tam atbildību par vienošanās novilcināšanu, jo tas savu sarunu nostāju pieņēma savlaicīgi ‐ 2005. gada 8. jūnijā;

10.   atgādina Padomei, ka gadījumā, ja finanšu plāns 2007.–2013. gadam un jaunu iestāžu nolīgumu neapstiprina, Eiropas Savienības finansējumu, tostarp daudzgadu programmām, var nodrošināt saskaņā ar EK līguma 272. pantu vai arī ar 1999. gada 6. maija Iestāžu nolīguma pielāgota 26. panta palīdzību;

11.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV C 172, 18.6.1999., 1. lpp. Nolīgumā pēdējie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2005/708/EK (OV L 269, 14.10.2005., 24. lpp.).
(2) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0224.


Obligātā licencēšana attiecībā uz farmaceitisko produktu ražošanu ***I
PDF 351kWORD 94k
Rezolūcija
Konsolidētais teksts
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par patentu obligāto licencēšanu attiecībā uz farmaceitisko produktu ražošanu eksportam uz valstīm, kurās ir sabiedrības veselības aizsardzības problēmas (KOM(2004)0737 – C6-0168/2004 – 2004/0258(COD))
P6_TA(2005)0454A6-0242/2005

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2004)0737)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 95. pantu un 133. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6-0168/2004),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vēra Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Attīstības komitejas, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A6-0242/2005),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   prasa Komisijai vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2005. gada 1. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. …/2006 par patentu piespiedu licencēšanu attiecībā uz farmaceitisko produktu ražošanu eksportam uz valstīm, kurās ir sabiedrības veselības aizsardzības problēmas

P6_TC1-COD(2004)0258


EIROPA PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. un 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā paredzēto procedūru(3),

tā kā:

1)   2001. gada 14. novembrī Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Ceturtajā ministru konferencē tika pieņemta Dohas Deklarācija attiecībā uz Līgumu par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (turpmāk - "TRIPS līgums") un sabiedrības veselības aizsardzību. Deklarācijā atzīts, ka katrai PTO dalībvalstij ir tiesības piešķirt piespiedu licences un katra PTO dalībvalsts drīkst noteikt iemeslus, dēļ kuriem tiek piešķirtas šīs licences. Tā arī atzīst, ka PTO dalībvalstis ar nepietiekamu vai neesošu farmaceitiskās nozares ražošanas jaudu var sastapties ar grūtībām, cenšoties efektīvi izmantot piespiedu licencēšanu.

(2)  Ņemot vērā priekšsēdētāja nolasīto paziņojumu, 2003. gada 30. augustā PTO Ģenerālpadome pieņēma Lēmumu par Dohas Deklarācijas 6. punkta īstenošanu (turpmāk - "Lēmums"). Saskaņā ar īpašiem nosacījumiem Lēmumā atceltas atsevišķas saistības, kas attiecas uz piespiedu licenču izsniegšanu, kas noteikta TRIPS līgumā, lai ievērotu to PTO dalībvalstu vajadzības, kurām ir nepietiekama ražošanas jauda.

(3)  Ņemot vērā aktīvo lomu, kas Lēmuma pieņemšanā ir Eiropas Kopienai un tās dalībvalstīm, tās saistības pret PTO pilnībā veicināt Lēmuma īstenošanu un aicinājumu visām PTO dalībvalstīm nodrošināt, ka tiek ieviesti pareizi nosacījumi, kas ļautu ar Lēmumu radītai sistēmai efektīvi darboties, Kopienai ir svarīgi ieviest Lēmumu tās tiesību sistēmā.

(4)  Kopienas Lēmuma vienāda īstenošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka eksportam paredzēto farmaceitisko produktu ražošanas un tirdzniecības piespiedu licenču piešķiršanas nosacījumi ir vienādi visās ES dalībvalstīs, un izvairītos no eksportētāju konkurences traucējumiem vienotā tirgū. Vienādie noteikumi būtu jāpiemēro arī tādēļ, lai novērstu to farmaceitisko produktu atpakaļievešanu Kopienas teritorijā, kas ražoti saskaņā ar Lēmumu.

(5)  Šī regula ir paredzēta kā daļa no plašākas Eiropas un starptautiskas rīcības, lai risinātu sabiedrības veselības aizsardzības problēmas, ar ko saskaras vismazāk attīstītās valstis un citas attīstības valstis, un it īpaši, lai uzlabotu piekļuvi pieejamām tādām zālēm, tostarp noteiktas devas kombinācijām, kas ir drošas un iedarbīgas un kurām tiek garantēta kvalitāte. Šajā sakarā būs pieejamas procedūras, ko paredz Kopienas tiesību akti farmācijas jomā, kuru mērķis ir garantēt šo produktu zinātnisko kvalitāti, jo īpaši tā, kas paredzēta 58. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 726/2004 (2004. gada 31. marts), ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (4).

(6)  Tā kā piespiedu licencēšanas sistēma, kas noteikta ar šo regulu, ir paredzēta, lai risinātu sabiedrības veselības aizsardzības problēmas, tā būtu jāizmanto godprātīgi. Šo sistēmu valstīm nebūtu jāizmanto, lai īstenotu ražošanas vai tirdzniecības politikas mērķus. Šī regula ir paredzēta droša juridiska pamata izveidei un atturēšanai no tiesvedības.

(7)  Tā kā šī regula ir daļa no plašāka pasākumu klāsta, kuri skar jautājumu par jaunattīstības valstīm pieejamām zālēm, papildu pasākumi ir izklāstīti Komisijas Rīcības programmā "Paātrināta cīņa pret HIV/AIDS, malāriju un tuberkulozi nabadzības samazināšanas kontekstā" un Komisijas Paziņojumā par saskaņotām Eiropas politikas nostādnēm, veicot ārējas darbības cīņā pret HIV/AIDS, malāriju un tuberkulozi. Nepieciešams turpināt strauju virzību, tostarp pasākumus, ar kuriem atbalsta pētījumus šo slimību apkarošanai un jaunattīstības valstu kapacitātes palielināšanai.

(8)  Saskaņā ar šo regulu ražotajiem produktiem ir obligāti jāsasniedz tikai tie patērētāji, kuriem tie ir vajadzīgi, un tos nedrīkst novirzīt no patērētajiem, kuriem tie ir paredzēti. Tādējādi piespiedu licenču piešķiršanai saskaņā ar šo regulu ir jāparedz skaidri nosacījumi licenciātam attiecībā uz darbībām, uz ko attiecas licence, saskaņā ar licenci ražoto farmaceitisko produktu identifikāciju un valstīm, uz kurām attiecīgos produktus eksportēs.

(9)  Būtu jāparedz nosacījumi muitas darbībām uz ārējām robežām, kas attiektos uz produktiem, kuri ražoti eksportam saskaņā ar piespiedu licenci un kurus mēģina atpakaļievest Kopienas teritorijā.

(10)  Ja saskaņā ar piespiedu licenci ražoti farmaceitiskie produkti tiek aizturēti atbilstīgi šai regulai, lai nodrošinātu, ka aizturētie farmaceitiskie produkti tiek izmantoti, kā paredzēts, kompetentā iestāde saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem var nolemt nosūtīt šos produktus attiecīgajai piešķirtajā piespiedu licencē norādītajai importētājvalstij.

(11)  Lai izvairītos no pārprodukcijas veicināšanas un iespējamo produktu tirdzniecības novirzīšanos, kompetentām iestādēm būtu jāņem vērā pastāvošās piespiedu licences tiem pašiem produktiem un valstīm, kā arī paralēlos pieteikumus, ko norāda pieteicējs.

(12)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, jo īpaši saskaņotu piespiedu licenču piešķiršanas procedūru izveidošanu, kas sekmē Lēmumā noteiktās sistēmas efektīvu īstenošanu, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs Lēmumā noteikto, importētājvalstīm pieejamo iespēju dēļ, un to, ka dēļ potenciālās ietekmes uz eksportētājiem iekšējā tirgū šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā lēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(13)  Kopiena atzīst, ka ir ļoti vēlams sekmēt tehnoloģiju nodošanu valstīm ar nepietiekamu ražošanas jaudu farmācijas nozarē vai vispār bez tās, kā arī palielināt šo valstu jaudu, lai veicinātu un palielinātu farmaceitisko produktu ražošanu šajās valstīs.

(14)  Lai nodrošinātu sekmīgu šajā regulā paredzēto piespiedu licenču pieteikumu izskatīšanu, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai noteikt formālas jeb administratīvas prasības, piemēram, noteikumus par valodu lietojumu, izmantojamajām veidlapām, patenta(-u) un/vai papildu aizsardzības sertifikāta(-u), ar kuru ir saistīts piespiedu licences pieteikums, identifikācija, kā arī noteikumus par pieteikumu iesniegšanu elektroniskā veidā.

(15)  Lai paātrinātu piespiedu licences piešķiršanu gadījumos, kad valstī ir ārkārtas stāvoklis, citos steidzamos gadījumos vai TRIPS līguma 31. panta b) apakšpunktā noteiktās publiskas nekomerciālas izmantošanas gadījumā, ir paredzēta vienkārša kompensācijas noteikšanas formula. Citos gadījumos, kas nav uzskaitīti iepriekš, atsauces skaitlis adekvātas kompensācijas noteikšanai varētu būt 4 %.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Ar šo regulu ievieš procedūru piespiedu licenču piešķiršanai attiecībā uz patentiem un papildu aizsardzības sertifikātiem, kas attiecas uz farmaceitisko produktu ražošanu un pārdošanu, kad šādi farmaceitiskie produkti ir paredzēti eksportam uz tiesīgām importētājvalstīm, kam tās vajadzīgas, lai risinātu sabiedrības veselības problēmas.

Dalībvalstis piešķir piespiedu licenci jebkurai personai, kas iesniedz pieteikumu saskaņā ar 6. pantu un, ievērojot 6. līdz 10. pantā minētos nosacījumus.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

   1) "farmaceitisks produkts" ir jebkurš farmaceitiskās nozares produkts, tostarp zāles, kā noteikts 1. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/83/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (5), aktīvās sastāvdaļas un ex vivo diagnostikas piederumi;
   2) "tiesību subjekts" nozīmē jebkura patenta vai papildu aizsardzības sertifikāta īpašnieku, uz kuru attiecas piespiedu licence saskaņā ar šo regulu;
   3) "importētājvalsts" ir valsts, uz kuru farmaceitiskais produkts tiks eksportēts;
   4) "kompetentā iestāde" 1. līdz 11., 16. un 17. panta vajadzībām ir jebkura dalībvalsts iestāde, kas ir pilnvarota attiecīgajā dalībvalstī piešķirt šajā regulā paredzētās piespiedu licences.

3. pants

Kompetentā iestāde

Kompetentā iestāde, kas noteikta 2. panta 4.  punktā, ir iestāde, kas ir kompetenta piešķirt piespiedu licences saskaņā ar valsts tiesību aktiem patentu jomā, izņemot ja dalībvalsts nosaka citādi.

Dalībvalstis paziņo Komisijai par izraudzīto kompetento iestādi, kas noteikta 2. panta 4. punktā.

Paziņojumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Tiesīgās importētājvalstis

Tiesīgas importētājvalstis ir šādas:

   a) jebkura vismazāk attīstīta valsts, kas kā tāda ir iekļauta ANO sarakstā;
   b) jebkura PTO dalībvalsts, izņemot a) apakšpunktā minētās vismazāk attīstītās valstis, kas ir ziņojusi TRIPS Padomei par tās nodomu izmantot šo sistēmu kā importētāja, ieskaitot to, vai tā izmantos sistēmu kopumā vai ierobežotā veidā;
   c) jebkura valsts, kas nav PTO dalībvalsts, bet ir iekļauta ESAO Attīstības komitejas valstu ar zemiem ienākumiem sarakstā (Nacionālais Kopprodukts uz vienu iedzīvotāju nepārsniedz USD 745), kura ir darījusi Komisijai zināmu savu nodomu importēt, izmantojot sistēmu, un norādījusi, vai tā izmantos sistēmu kopumā vai tikai daļēji.

Tomēr jebkura PTO dalībvalsts, kas ir paziņojusi PTO, ka tā neizmantos sistēmu kā importētāja, nav tiesīga importētājvalsts.

5. pants

Attiecināšana uz vismazāk attīstītajām valstīm un jaunattīstības valstīm, kas nav PTO dalībvalstis

Uz 4. pantā minētajām tiesīgajām importētājvalstīm, kas nav PTO dalībvalstis, attiecas šādi noteikumi:

   a) importētājvalsts sniedz Komisijai šīs regulas 8. panta 1. punktā minēto paziņojumu;
   b) šīs regulas 8. panta 1. punktā minētajā paziņojumā importētājvalsts norāda, ka tā izmantos sistēmu, lai risinātu sabiedrības veselības problēmas, nevis īstenotu ražošanas vai tirdzniecības politikas mērķus, kā arī, ka tā veiks Lēmuma 4. punktā minētos pasākumus;

c)   pēc tiesību subjekta pieprasījuma vai savas iniciatīvas, ja valsts tiesību akti ļauj kompetentajai iestādei rīkoties pēc savas iniciatīvas, kompetentā iestāde var pārtraukt saskaņā ar šo pantu piešķirtas licences darbību, ja importētājvalsts nav pildījusi b) apakšpunktā minētās saistības. Pirms piespiedu licences darbības pārtraukšanas kompetentā iestāde ņem vērā jebkādus 6. panta 3. punkta f) apakšpunktā minēto iestāžu viedokļus.

6. pants

Pieteikums piespiedu licences saņemšanai

1.  Saskaņā ar šo regulu jebkura persona var iesniegt piespiedu licences pieteikumu jebkurai kompetentai iestādei dalībvalstīs vai valstīs, kur ir spēkā patenti vai papildu aizsardzības sertifikāti un ja tie attiecas uz šīs personas iecerētās ražošanas un pārdošanas eksporta darbībām.

2.  Ja piespiedu licences iesniedzēja persona iesniedz pieteikumus kompetentajām iestādēm vairāk nekā vienā valstī par vienu un to pašu produktu, to norāda katrā pieteikumā kopā ar informāciju par daudzumiem un attiecīgajām importētājvalstīm.

3.  Pieteikumā, ņemot vērā 1. punktu, norāda šādu informāciju:

   a) pieteicēja vai jebkura aģenta vai pārstāvja vārds un kontaktinformācija, ko pieteicējs ir pilnvarojis rīkoties kompetentajā iestādē;
   b) farmaceitiskā produkta vai produktu, ko pieteicējs ir paredzējis ražot un pārdot eksportam saskaņā ar obligāto licenci, nepatentētais nosaukums;
   c) farmaceitisko produktu daudzums, ko pieteicējs vēlas ražot saskaņā ar obligāto licenci;
   d) importētājvalsts vai importētājvalstis;
   e) vajadzības gadījumā pierādījumi par iepriekšējām sarunām ar tiesību subjektu, ievērojot 9. pantu;
  f) pierādījumi par īpašu pieprasījumu, ko izteikuši(-as):

norādot prasītā produkta daudzumu.
   i) importētājvalsts vai importētājvalstu pilnvaroti pārstāvji vai
   ii) nevalstiska organizācija, kas darbojas ar vienas vai vairāku importētājvalstu oficiālu atļauju, vai
   iii) ANO iestādes vai citas starptautiskas veselības organizācijas, kas darbojas ar vienas vai vairāku importētājvalstu oficiālu atļauju,

4.  Valsts tiesību aktos efektīvas pieteikuma izskatīšanas nolūkā var noteikt formālas jeb administratīvas prasības. Šīs prasības nepalielina pieteicēja izmaksas vai nerada papildu apgrūtinājumu un nekādā gadījumā nepadara šajā regulā paredzētās piespiedu licences piešķiršanas procedūru sarežģītāku par citu valsts tiesību aktos paredzēto piespiedu licenču piešķiršanas procedūrām.

7. pants

Tiesību subjekta tiesības

Kompetentā iestāde nekavējoties informē tiesību subjektu par piespiedu licences pieteikumu. Pirms piespiedu licences piešķiršanas kompetentā iestāde dod tiesību subjektam iespēju izskaidrot pieteikumu un sniegt kompetentajai iestādei visu nepieciešamo informāciju, kas ir saistīta ar pieteikumu.

8. pants

Pārbaude

1.  Kompetentā iestāde pārbauda, vai:

   a) katra pieteikumā norādītā importētājvalsts, kas ir PTO dalībvalsts, ir iesniegusi paziņojumu PTO saskaņā ar Lēmumu,
  

vai

  b) katra pieteikumā norādītā importētājvalsts, kas nav PTO dalībvalsts, ir iesniegusi paziņojumu Komisijai saskaņā ar šo regulu, attiecībā uz katru no produktiem, kas norādīti pieteikumā, kurā:
   i) norādīts(-i) nepieciešamā(-o) produkta(-u) nosaukums(-i) un paredzētie daudzumi;
   ii) izņemot gadījumus, kad importētājvalsts ir vismazāk attīstīta valsts, apstiprina, ka valsts ir norādījusi, ka tai attiecībā uz kādu no Lēmuma pielikumā minēto produktu vai produktiem ir vai nu nepietiekama ražošanas jaudas farmācijas nozarē, vai šādas jaudas nav vispār;
   iii) apstiprina, ka, ja farmaceitiskais produkts ir patentēts importētājvalsts teritorijā, importētājvalsts ir piešķīrusi vai piešķirs piespiedu licenci attiecīgā produkta importam saskaņā ar TRIPS līguma 31. punktu un Lēmuma noteikumiem.

Šis punkts neskar elastīgumu, ko mazāk attīstītām valstīm paredz TRIPS Padomes 2002. gada 27. jūnija lēmums.

2.  Kompetentā iestāde pārbauda, vai pieteikumā norādīto produktu daudzums nepārsniedz to, ko PTO ir paziņojušas importētājvalstis, kas ir PTO dalībvalstis, vai to, ko Komisijai ir paziņojušas importētājvalstis, kas nav PTO dalībvalstis, un vai, ņemot vērā citur piešķirtās citas piespiedu licences, kopējais produkta daudzums, ko atļauts ražot jebkuras importētājvalsts vajadzībām, būtiski nepārsniedz daudzumu, ko šīs importētājvalstis, kas ir PTO dalībvalstis, ir paziņojušas PTO, vai to, ko attiecīgās importētājvalstis, kas nav PTO dalībvalstis, ir paziņojušas Komisijai.

9. pants

Iepriekšējas sarunas

1.  Pieteicējs iesniedz kompetentai iestādei pierādījumus par to, ka viņš ir centies iegūt pilnvaru no tiesību subjekta un ka šie centieni trīsdesmit dienu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas nav bijuši sekmīgi.

2.  Pirmā punkta prasību nepiemēro gadījumos, kad valstī ir ārkārtas stāvoklis, citos steidzamos gadījumos vai TRIPS līguma 31. panta b) apakšpunktā noteiktās publiskas nekomerciālas izmantošanas gadījumā.

10. pants

Piespiedu licences nosacījumi

1.  Piešķirtajai licencei ir neekskluzīvs raksturs un to nevar nodot citai personai, izņemot, ja to nodod kopā ar to uzņēmuma daļu vai reputāciju, kas tieši saistītas ar šādas licences izmantošanu. Licencē ietver īpašus 2. līdz 9. punktā izklāstītos nosacījumus, kas jāievēro licenciātam.

2.  Saskaņā ar licenci ražotā(-o) produkta(-u) daudzums nepārsniedz to daudzumu, kas ir nepieciešams pieteikumā minētās importētājvalsts vai importētājvalstu vajadzību apmierināšanai, ņemot vērā saražotā(-o) produkta(-u) daudzumu saskaņā ar citur piešķirtajām piespiedu licencēm.

3.  Norāda licences derīguma termiņu.

4.  Licence tiek stingri ierobežota, attiecinot to tikai uz visām darbībām, kas nepieciešamas konkrētā produkta ražošanai eksportam un izplatīšanai pieteikumā minētajā valstī vai valstīs. Nevienu produktu, kas izgatavots vai importēts saskaņā ar piespiedu licenci, nepārdod vai nelaiž tirgū nevienā citā valstī, kā tikai tajā, kas norādīta pieteikumā, izņemot gadījumus, kad importējošā valsts izmanto Lēmuma 6.i apakšpunktā paredzētās iespējas eksportēt to uz reģionāla tirdzniecības nolīguma partnervalstīm, kurās arī ir aktuāla attiecīgā veselības problēma.

5.  Produktus, kas izgatavoti saskaņā ar šo licenci, skaidri identificē ar specifisku zīmju vai marķējuma palīdzību kā tādus, kas ražoti saskaņā ar šo regulu. Produktus izceļ starp tiesību subjekta izgatavotiem produktiem, izmantojot īpašu iepakojumu un/vai īpašu krāsu vai formu, ja vien šāds izcēlums ir iespējams un tam nav liela ietekme uz cenu. Iepakojumā un citā pievienotā literatūrā ir norāde, ka saskaņā ar šo regulu produkts attiecas uz piespiedu licenci, norādot kompetentās iestādes nosaukumu un identificējošo uzziņas numuru, kā arī to, ka produkts ir paredzēts tieši eksportam uz attiecīgo importētājvalsti vai valstīm un izplatīšanai tajā. Detalizētu informāciju par produktu dara pieejamu dalībvalstu muitas iestādēm.

6.  Pirms nosūtīšanas uz pieteikumā norādīto importētājvalsti vai valstīm licenciāts tīmekļa vietnē ievieto šādu informāciju:

   a) saskaņā ar licenci piegādātais daudzums un importētājvalstis, kurām tas tiek piegādāts;
   b) attiecīgā produkta vai produktu īpašās iezīmes.

Tīmekļa vietnes adresi nosūta kompetentajai iestādei.

7.  Ja produkts(-i), uz ko attiecas piespiedu licence, ir patentēts(-i) importētājvalstīs, kas norādītas pieteikumā, produktus eksportē tikai tad, ja šīs valstis ir izsniegušas piespiedu licences šo produktu importam, pārdošanai un/vai izplatīšanai.

8.  Pēc tiesību subjekta pieprasījuma vai savas iniciatīvas, ja valsts tiesību akti ļauj kompetentajai iestādei rīkoties pēc savas iniciatīvas, kompetentā iestāde pieprasa piekļuvi licenciāta grāmatvedībai un lietvedībai, ar vienīgo mērķi, lai tā pārbaudītu, vai licences nosacījumi, it īpaši attiecībā uz produktu galamērķi, ir ievēroti. Grāmatvedībā un lietvedībā ir pierādījumi par produkta eksportu attiecīgas muitas iestādes apstiprinātas eksporta deklarācijas veidā un pierādījumi par importu, ko sniegusi kāda no 6. panta 3. punkta f) apakšpunktā minētajām iestādēm.

9.  Licenciāts ir atbildīgs par adekvātas kompensācijas izmaksu tiesību subjektam, kā to šādi noteikusi kompetentā iestāde:

   a) gadījumos, kas minēti 9. panta 2. punktā, kompensācija nepārsniedz 4 % no kopējās cenas, ko maksā pati importētājvalsts vai kas tiek maksāta tās vietā;
   b) visos citos gadījumos kompensāciju nosaka, ņemot vērā lietošanas ekonomisko vērtību, kas sertificēta saskaņā ar attiecīgās importētājvalsts vai valstu licenci, kā arī ar licences izsniegšanu saistītos humānos un nekomerciālos apsvērumus.

10.  Licences nosacījumi neskar izplatīšanas veidu importētājvalstī.

Izplatīšanu var veikt, piemēram, 6. panta 3. punkta f) apakšpunktā uzskaitītās iestādes komerciālā vai nekomerciālā veidā, tostarp izplatot bez maksas.

11. pants

Pieteikuma noraidīšana

Kompetentā iestāde noraida pieteikumu, ja nav ievēroti kādi no nosacījumiem, kas norādīti 6. līdz 9. pantā, vai ja pieteikumā nav elementu, ka nepieciešami, lai kompetentā iestāde varētu piešķirt licenci saskaņā ar 10. pantu. Pirms pieteikuma atteikšanas kompetentā iestāde dod pieteicējam iespēju labot situāciju un izteikt savu viedokli.

12. pants

Paziņošana

Kad piespiedu licence ir piešķirta, dalībvalsts ar Komisijas starpniecību paziņo TRIPS Padomei par licences piešķiršanu un īpašiem nosacījumiem, kas tai pievienoti.

Dotajā informācijā iekļauj šādu informāciju par licenci:

   a) licenciāta vārds un adrese;
   b) attiecīgais produkts vai produkti;
   c) piegādājamais daudzums;
   d) valsts vai valstis, uz kurām produkts vai produkti tiks eksportēti;
   e) licences derīguma termiņš;
   f) internāta lapas adrese, kas minēta 10. panta 6. punktā.

13. pants

Importēšanas aizliegums

1.  Kopienā ir aizliegts importēt produktus, kas ražoti saskaņā ar piespiedu licenci, kura piešķirta saskaņā ar Lēmumu un/vai šo regulu, ar mērķi tos laist brīvā apgrozībā, atpakaļizvest, tiem piemērot neuzlikšanas režīmu, kā arī ievest tos brīvā zonā vai brīvā noliktavā.

2.  Šā panta 1. punkts nav attiecināms tādā gadījumā, ja notiek atpakaļizvešana uz pieteikumā norādīto importētājvalsti, kas norādīta uz produkta iepakojuma un ar to saistītajā dokumentācijā, kā arī tranzīta vai muitas noliktavu, brīvās zonas vai brīvās noliktavas procedūru gadījumos ar nolūku produktu atpakaļizvest uz šo importētājvalsti.

14. pants

Muitas iestāžu rīcība

1.  Ja ir pamatotas aizdomas, ka pretēji 13. panta 1. punktam produktus, kas ražoti saskaņā ar piespiedu licenci, kura piešķirta saskaņā ar Lēmumu un/vai šo regulu, ieved Kopienā, muitas iestādes aptur šo produktu izvešanu vai aiztur tos uz laiku, kas ir nepieciešams, lai iegūtu kompetentās iestādes lēmumu par šīs preces raksturu. Dalībvalstis nodrošina, ka šai iestādei ir pilnvaras, kas ļauj pārbaudīt, vai notiek ievešana. Apturēšanas vai aizturēšanas laika posms nedrīkst pārsniegt desmit darba dienas, izņemot, ja uz to attiecas īpaši apstākļi, kuru gadījumā laika posms var tikt pagarināts ne vairāk kā par desmit darba dienām. Pēc šī laika posma beigām produktus atbrīvo, ievērojot visas muitas formalitātes.

2.  Kompetento iestādi, tiesību subjektu un attiecīgo produktu ražotāju vai eksportētāju nekavējoties informē par produktu neizlaišanu vai aizturēšanu un sniedz tiem visu pieejamo informāciju par šiem produktiem. Pienācīgi tiek ņemti vērā valsts noteikumi par personas datu aizsardzību, komercnoslēpumu un rūpniecisku noslēpumu, kā arī profesionālu un administratīvu konfidencialitāti.

Importētājam un vajadzības gadījumā eksportētājam dod pietiekamu iespēju kompetentajai iestādei sniegt informāciju, ko tas uzskata par atbilstīgu attiecībā uz produktiem.

3.  Ja tiek apstiprināts, ka muitas iestādes izlaišanai apturētie vai aizturētie produkti bija paredzēti ievešanai Kopienā pretēji 13. panta 1. punktā noteiktajam aizliegumam, kompetentā iestāde nodrošina, lai šos produktus konfiscē un izlieto saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

4.  Preču neizlaišanas, aizturēšanas vai konfiskācijas procedūru veic uz importētāja rēķina. Ja nav iespējams piedzīt šos izdevumus no importētāja, saskaņā ar valsts tiesību aktiem tos var piedzīt no jebkuras citas personas, kas atbildīga par nelikumīgas importēšanas mēģinājumu.

5.  Ja vēlāk tiek konstatēts, ka attiecībā uz muitas iestādes neizlaistiem vai aizturētiem produktiem nav pārkāpts šīs regulas 13. panta 1. punktā noteiktais aizliegums, muitas iestāde nodod šos produktus to saņēmējam, ja ir izpildītas visas muitas formalitātes.

6.  Kompetentā iestāde informē Komisiju par jebkuriem lēmumiem attiecībā uz produktu konfiskāciju vai iznīcināšanu, kas ir pieņemti saskaņā ar šo regulu.

15. pants

Izņēmums, kas attiecas uz personisko bagāžu

13. un 14. pants neattiecas uz nekomerciāla rakstura precēm ceļotāju personiskajā bagāžā personiskai lietošanai, ievērojot robežas, kas noteiktas attiecībā uz atbrīvojumu no muitas nodokļa.

16. pants

Licences izbeigšana vai pārskatīšana

1.  Attiecībā uz licenciāta likumīgo interešu pienācīgu aizsardzību piespiedu licenci, kas piešķirta saskaņā ar šo regulu, var izbeigt ar kompetentās iestādes vai viena no to subjektu, kas minēti 17. pantā, lēmumu, ja licenciāts neievēro licences nosacījumus.

Kompetentās iestādes kompetencē ir pārbaudīt pēc pamatota tiesību subjekta vai licenciāta pieprasījuma, vai tiek ievēroti licences nosacījumi. Šāda pārbaude vajadzības gadījumā ir balstīta uz importētājvalsts novērtējumu.

2.  Par saskaņā ar šo regulu piešķirtas licences izbeigšanu ar Komisijas starpniecību paziņo TRIPS Padomei.

3.  Pēc licences izbeigšanas kompetentajai iestādei vai jebkurai citai dalībvalsts noteiktai iestādei ir tiesības noteikt saprātīgu laika posmu, kurā licenciāts nodrošina, lai jebkuru produktu, kas ir viņa īpašumā, uzraudzībā, valdījumā vai kontrolē, uz sava rēķina novirzītu uz tām 4. pantā minētajām valstīm, kam tas ir nepieciešams, vai citādi izlietotu, kā izlēmusi kompetentā iestāde vai jebkura cita dalībvalsts noteikta iestāde, apspriežoties ar tiesību subjektu.

4.  Ja importētājvalsts paziņo, ka ar farmaceitiskā produkta daudzumu nepietiek, lai apmierinātu tās vajadzības, kompetentā iestāde pēc licenciāta pieteikuma var mainīt licences noteikumus un ļaut ražot un eksportēt produktu lielākā daudzumā, kas atbilst attiecīgās importētājvalsts vajadzībām. Šādos gadījumos licenciāta pieteikumu izskata saskaņā ar vienkāršotu un paātrinātu procedūru, kuras gadījumā nav vajadzīga 6. panta 3. punkta a) un b) apakšpunktā minētā informācija, ja licenciāts uzrāda oriģinālo piespiedu licenci. Gadījumos, uz kuriem attiecas 9. panta 1. punkts un neattiecas 9. panta 2. punktā paredzētā atkāpe, un ja pieprasītais papildu daudzums nepārsniedz 25 % no oriģinālajā licencē paredzētā daudzuma, nav nepieciešami papildu pierādījumi par sarunām ar tiesību subjektu.

Gadījumos, uz kuriem attiecas 9. panta 2. punkts, nav nepieciešami pierādījumi par sarunām ar tiesību subjektu.

17. pants

Lēmumu pārsūdzēšana

1.  Jebkura kompetentās iestādes lēmuma pārsūdzību, kā arī strīdus par atbilstību licences nosacījumiem, izskata ar valsts tiesību aktiem noteikta atbildīgā instance.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajai iestādei un/vai 1. punktā minētajai iestādei ir iespējas noteikt, ka lēmuma par piespiedu licences piešķiršanu pārsūdzība aptur procesu.

18. pants

Zāļu drošība un iedarbīgums

1.  Ja piespiedu licences pieteikums attiecas uz zālēm, pieteicējs var izmantot:

   a) zinātniskā atzinuma procedūru, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 726/2004 58. pantā, vai
   b) jebkuras līdzīgas valsts tiesību aktos noteiktas procedūras, piemēram, zinātniskus atzinumus vai eksporta licences, kas paredzētas tikai un vienīgi trešo valstu tirgiem.

2.  Ja kādas no minēto procedūru pieprasījumiem attiecas uz produktu, kas ir zāļu, kurām ir piešķirta atļauja saskaņā ar minētās Direktīvas 2001/83/EK 6. pantu, ģenēriskā forma, Regulas (EK) Nr. 726/2004 14. panta 11. punktā un Direktīvas 2001/83/EK 10. panta 1. punktā un 10. panta 5. punktā paredzētos aizsardzības periodus nepiemēro.

19. pants

Pārskatīšana

Trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā un katrus trīs gadus pēc tam Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par šīs regulas darbību, pievienojot vajadzīgo grozījumu plānus. Ziņojumā jo īpaši iekļauj ziņas par:

   a) 10. panta 9. punkta par kompensācijas tiesību subjektam noteikšanu piemērošanu;
   b) vienkāršotas un paātrinātas procedūras, kas minēta 16. panta 4. punktā, piemērošanu;
   c) cik 10. panta 5. punkta prasības ir pietiekamas, lai novērstu tirdzniecības novirzīšanos; un
   d) ieguldījumu, ko šī regula ir devusi ar Lēmumu izveidotās sistēmas īstenošanā.

20. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā - Padomes vārdā –

Priekšsēdētājs Priekšsēdētājs

(1) OV vēl nav publicēts
(2) OV C 286, 17.11.2005., 4. lpp.
(3) Eiropas Parlamenta 2005. gada 1. decembra nostāja.
(4) OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.
(5) OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/24/EK (OV L 136, 30.4.2004., 85. lpp.).


Putnu gripa *
PDF 531kWORD 253k
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes Direktīvai par Kopienas pasākumiem putnu gripas kontrolei (KOM(2005)0171 – C6-0195/2005 – 2005/0062(CNS))
P6_TA(2005)0455A6-0327/2005

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0171)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar ko Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6–0195/2005),

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A6-0327/2005),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju atbilstīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā paredz nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā paredz būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta grozījumi
Grozījums 1
1. apsvērums
(1)  Putnu gripa ir nopietna, ļoti lipīga mājputnu un citu putnu slimība, ko izraisa dažāda tipa gripas vīrusi. Šie vīrusi var izplatīties arī uz zīdītājiem, tostarp cūkām un cilvēkiem.
(1)  Putnu gripa ir nopietna, ļoti lipīga mājputnu un citu putnu slimība, ko izraisa dažāda tipa gripas vīrusi. Šie vīrusi var izplatīties arī uz zīdītājiem, tostarp cūkām un cilvēkiem, un Pasaules Veselības organizācija (PVO) tos uzskata par nopietnu draudu cilvēka veselībai, jo šie vīrusi var arī radīt gripas pandēmijas draudus.
Grozījums 2
7. apsvērums
(7)  Inficēšanās ar noteiktiem putnu izcelsmes gripas vīrusa paveidiem var izraisīt mājputnu saslimšanu epizootiskā apjomā, izraisot mājputnu mirstību un veselības traucējumus tādā mērogā, kas, jo īpaši, var apdraudēt putnkopības ienesīgumu kopumā. Putnu gripas vīrusi var arī skart cilvēkus un radīt nopietnu risku cilvēku veselībai.
(7)  Inficēšanās ar noteiktiem putnu izcelsmes gripas vīrusa paveidiem var izraisīt mājputnu saslimšanu epizootiskā apjomā, izraisot mājputnu mirstību un veselības traucējumus tādā mērogā, kas var apdraudēt putnkopību kopumā. Putnu gripas vīrusi var arī skart cilvēkus, un Pasaules Veselības organizācija tādas cilvēku gripas pandēmijas uzliesmojumu, ko izraisa putnu vīrusu celms, uzskata par būtisku draudu cilvēku veselībai.
Grozījums 3
7.a apsvērums (jauns)
(7a) Dalībvalstīm jāpalielina loģistikas atbalsts kaimiņvalstīs un valstīs, kur bijis putnu gripas uzliesmojums, lai palīdzētu tām uzlabot riska novērtēšanas un ierobežošanas iespējas, it īpaši laboratoriju iespējas un apstiprinātu pārbaudītas kvalitātes metodiku, kas atbilst starptautiski pieņemtiem standartiem, uzlabot epidēmiju vakcīnu izmantošanu un piemērotu pretvīrusu līdzekļu mērķtiecīgu izmantošanu, lai veicinātu komerciāli objektīvu un atbilstīgu riska pārvaldību, kuras pamatā ir izmaksu un ieguvumu analīze.
Grozījums 4
7.b apsvērums (jauns)
(7b) Dalībvalstīm jāsniedz atbalsts ES pētniecības aktivitāšu pastiprināšanai, lai gūtu labāku izpratni par saikni starp viroloģiski adaptīvajiem mehānismiem, t.i., mutāciju, rekombināciju vai pārkārtošanos, novērtējot riskus un starpsugu specifiskās transmisijas ceļus, kā arī metodikas, it īpaši nolūkā attīstīt ilgtermiņā pieejamas apakštipiem nespecifiskas vakcīnas.
Grozījums 5
7.c apsvērums (jauns)
(7c) Sadarbība starp veterinārajām un sabiedrības veselības iestādēm attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku gripām ir jāpastiprina, tostarp veicot laboratorisku novērošanu un nodrošinot ilgtspējīgu budžeta un skaidru juridisko pamatu, kā arī iesaistot Kopienas uzziņu laboratoriju struktūras, kas līdzvērtīgi pilnvarotas abās nozarēs.
Grozījums 6
9. apsvērums
(9)  Kopienas likumdošanai attiecībā uz putnu gripas kontroli jādod dalībvalstīm iespēja veikt proporcionālus un elastīgus slimības kontroles pasākumus, ņemot vērā atšķirīgos riska līmeņus, kas saistīti ar dažādiem vīrusa paveidiem, šo pasākumu iespējamo sociālo un ekonomisko ietekmi uz lauksaimniecības sektoru un citiem iesaistītajiem sektoriem, tai pat laikā nodrošinot, ka tiek veikti visefektīvākie pasākumi katra konkrēta slimības attīstības scenārija gadījumā.
(9)  Kopienas likumdošanai attiecībā uz putnu gripas kontroli jādod dalībvalstīm iespēja veikt proporcionālus un elastīgus slimības kontroles pasākumus, ņemot vērā atšķirīgos riska līmeņus, kas saistīti ar dažādiem vīrusa paveidiem, šo pasākumu iespējamo sociālo un ekonomisko ietekmi uz lauksaimniecības sektoru un citiem iesaistītajiem sektoriem, tai pat laikā nodrošinot, ka tiek veikti visefektīvākie un pienācīgi saskaņoti pasākumi katra konkrēta slimības attīstības scenārija gadījumā.
Grozījums 7
9.a apsvērums (jauns)
(9a) Eiropas Savienības un dalībvalstu pasākumi jāparedz saskaņā ar starptautiskām vadlīnijām un ciešā sadarbībā ar attiecīgajām starptautiskajām organizācijām (t.i., PVO, ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju (FAO) un Pasaules Dzīvnieku veselības organizāciju(OIE)).
Grozījums 8
9.b apsvērums (jauns)
(9b) Putnu gripas un citas iespējamās gripas pandēmijas apkarošana ir pārrobežu uzdevums, kas jāveic vairākās dalībvalstīs vienlaikus, un šajā nolūkā jāizstrādā sagatavošanas un ārkārtas rīcības plāni, lai aizsargātu sabiedrības un dzīvnieku veselību.
Grozījums 9
10. apsvērums
(10)  Lai novērstu un risinātu veselības aizsardzības problēmas, ko var radīt putnu gripa, dalībvalstu dzīvnieku un veselības aizsardzības dienestiem cieši jāsadarbojas, lai kompetentās iestādes nepieciešamības gadījumā varētu veikt piemērotus pasākumus arī cilvēku veselības aizsardzībai.
(10)  Lai novērstu un risinātu veselības aizsardzības problēmas, ko var radīt putnu gripa, dalībvalstu dzīvnieku un veselības aizsardzības dienestu cieša sadarbība ir absolūti nepieciešama, lai kompetentās iestādes varētu veikt piemērotus pasākumus arī cilvēku veselības aizsardzībai un nodrošināt minēto pasākumu, kā arī gatavības plānu un plānu neparedzētām situācijām labāku koordināciju. Šajos plānos neparedzētām situācijām jāparedz ātras reaģēšanas līdzekļi un darbības epidēmijas gadījumā.
Grozījums 10
10.a apsvērums (jauns)
(10a) Lai maksimāli palielinātu efektivitāti un līdz minimumam samazinātu izmaksas, Kopienai un dalībvalstīm kopīgi jānovēro savvaļas putnu migrācijas uzvedība un jāpēta draudu līmenis, ko tie rada attiecībā uz putnu gripas izplatīšanos ES un citās attiecīgajās teritorijās.
Grozījums 11
10.b apsvērums (jauns)
(10b) Kopienai un dalībvalstīm jāpalīdz apkarot putnu gripu tām trešām valstīm, kurās konstatēti putnu gripas uzliesmojumi. Šīm valstīm jāpalīdz ar pieredzi un finansējumu no atbilstīgām programmām, cieši sadarbojoties ar attiecīgajām starptautiskajām organizācijām (FAO, OIE un PVO).
Grozījums 12
11. apsvērums
(11)  Ņemot vērā iespēju, ka zemas patogenitātes putnu gripas vīrusi mutāciju rezultātā var kļūt par augstas patogenitātes putnu gripas vīrusiem, jāpieņem noteikumi par infekcijas agru noteikšanu mājputniem ar mērķi panākt ātru reaģēšanu un pienācīgu pasākumu pieņemšanu, ietverot aktīvas novērošanas sistēmas izveidi dalībvalstīs. Šai novērošanai jāseko vispārējām vadlīnijām, kas jāpieņem, balstoties uz turpmāku informāciju un attīstību šajā jomā.
(11)  Ņemot vērā iespēju, ka zemas patogenitātes putnu gripas vīrusi mutāciju rezultātā var kļūt par augstas patogenitātes putnu gripas vīrusiem, jāpieņem noteikumi par infekcijas agru noteikšanu mājputniem un citiem dzīvniekiem, kā arī cilvēkiem ar mērķi panākt ātru reaģēšanu un pienācīgu pasākumu pieņemšanu, ietverot aktīvas novērošanas sistēmas izveidi dalībvalstīs. Šai novērošanai jāseko vispārējām vadlīnijām, kas jāpieņem, balstoties uz turpmāku informāciju un attīstību šajā jomā.
Grozījums 13
11.a apsvērums (jauns)
(11a) Komisijai jākoordinē un jāuzrauga zinātniskā pētniecība dalībvalstīs jaunu vakcīnu pret putnu gripu izstrādei, lai mudinātu zinātniekus izstrādāt vakcīnas, kas:
a) aptver vairākus putnu gripas paveidus,
b) ir efektīvas visām attiecīgajām putnu sugām, un
c) ir lietojamas perorāli.
Mutiskais grozījums
11.b apsvērums (jauns)
(11b) Būtu jāmudina mednieki Eiropā, lai tie palīdzētu uzraudzīt putnu gripas izplatību savvaļas putnos, informējot kompetentās iestādes gadījumos, kad tiem ir aizdomas par putnu saslimšanu.
Grozījums 14
12. apsvērums
(12)  Saistībā ar jebkurām aizdomām par putnu gripas infekciju, kas var rasties klīniskā vai laboratoriskā izmeklēšanā, vai jebkāda cita iemesla dēļ, kas rada aizdomas par infekcijas esamību, nekavējoties jāsāk oficiāla izmeklēšana, lai varētu ātri un efektīvi rīkoties, kā to prasa situācija. Šiem pasākumiem jākļūst vēl aktīvākiem, tiklīdz infekcijas esamība ir apliecināta, ietverot inficētajās un ar infekcijas risku saistītajās saimniecībās turēto saimju iznīcināšanu.
(12)  Saistībā ar jebkurām aizdomām par putnu gripas infekciju, kas var rasties klīniskā vai laboratoriskā izmeklēšanā, vai jebkāda cita iemesla dēļ, kas rada aizdomas par infekcijas esamību, nekavējoties jāsāk oficiāla izmeklēšana, lai varētu ātri un efektīvi rīkoties saskaņā ar jau iepriekš zināmu plānu, kas atbilst ES ātrās reaģēšanas sistēmai attiecībā uz veselību un drošību pārtikas apritē. Šiem pasākumiem jākļūst vēl aktīvākiem, tiklīdz infekcijas esamība ir apliecināta, ietverot inficētajās un ar infekcijas risku saistītajās saimniecībās turēto saimju iznīcināšanu. Oficiālajās izmeklēšanās jāiekļauj dzīvnieku un cilvēku veselības klīniskā vai laboratoriskā izmeklēšana.
Grozījums 15
13. apsvērums
(13)  Gadījumā, ja konstatēta inficēšanās ar zemas patogenitātes putnu gripas vīrusu vai ir seroloģiska liecība par infekciju, kad vīrusa klātbūtne nevar tikt apliecināta vīrusa izolācijas testos, kontroles pasākumi var atšķirties no tiem, kurus jāpiemēro, ja atklāts augstas patogenitātes putnu gripas vīruss, ņemot vērā ar šiem gadījumiem saistīto atšķirīgo riska līmeni.
(13)  Gadījumā, ja konstatēta inficēšanās ar zemas patogenitātes putnu gripas vīrusu vai ir seroloģiska liecība par infekciju, kad vīrusa klātbūtne nevar tikt apliecināta vīrusa izolācijas testos, kontroles pasākumiem jāatšķiras no tiem, kurus jāpiemēro, ja atklāts augstas patogenitātes putnu gripas vīruss, ņemot vērā ar šiem gadījumiem saistīto atšķirīgo riska līmeni.
Grozījums 16
14. apsvērums
(14)  Slimības kontroles pasākumu un jo īpaši aizlieguma zonu noteikšanā arī jāņem vērā mājputnu blīvums, kā arī citi riska faktori teritorijā, kur tikusi atklāta infekcija.
(14)  Slimības kontroles pasākumu un jo īpaši aizlieguma zonu noteikšanā arī jāņem vērā mājputnu populācijas blīvums, kā arī citi riska faktori teritorijā, kur tikusi atklāta infekcija, piemēram, migrējošus putnus piesaistošu ūdenstilpju tuvums.
Grozījums 17
17. apsvērums
(17)  Vakcinācija pret putnu gripu var būt efektīvs pasākums slimības kontroles pasākumu papildināšanai un lai izvairītos no mājputnu un putnu nogalināšanas un iznīcināšanas. Pašreizējā informācija liecina, ka vakcinācija var būt lietderīga ne tikai ārkārtas situācijā, bet arī slimības profilaksei, ja pastāv augstāks risks nonākt kontaktā ar putnu gripas vīrusu dabā vai citā ceļā. Šā iemesla dēļ jāpieņem noteikumi gan ārkārtas, gan profilaktiskajai vakcinācijai.
(17)  Dzīvnieku pārbaudes, izlases veida apsekošana un vakcinācija pret putnu gripu var būt efektīvi pasākumi slimības kontroles pasākumu papildināšanai un ļaut izvairīties no mājputnu un putnu nogalināšanas un iznīcināšanas. Pašreizējā informācija liecina, ka vakcinācija var būt lietderīga ne tikai ārkārtas situācijā, bet arī slimības profilaksei, ja pastāv augstāks risks nonākt kontaktā ar putnu gripas vīrusu dabā vai citā ceļā. Šā iemesla dēļ jāpieņem noteikumi par dzīvnieku pārbaudēm, izlases veida apsekošanu, ārkārtas un profilaktisko vakcināciju.
Grozījums 18
18.a apsvērums (jauns)
(18a) Komisijai optimāli jāizmanto līdzekļi, kas pieejami vakcīnu un testēšanas metožu izstrādāšanai. Šī izpēte jāveic saskaņā ar inficēto dzīvnieku atšķiršanas no vakcinētajiem stratēģiju (DIVA stratēģiju), un tai jāsekmē slimības kontrole, kā arī to produktu tirdzniecības kontrole, kas iegūti no vakcinētiem dzīvniekiem.
Grozījums 19
19. apsvērums
(19)  Kopienai un dalībvalstīm arī jābūt iespējai izveidot putnu gripas vakcīnas rezerves, lai tās varētu izmantot mājputnu un citu putnu vakcinēšanai ārkārtas situācijā.
(19)  Kopienai un dalībvalstīm jāizveido putnu gripas vakcīnas rezerves, lai tās varētu izmantot mājputnu un citu putnu vakcinēšanai ārkārtas situācijā.
Grozījums 20
19.a apsvērums (jauns)
(19a) Ar nolūku ierobežot ES budžeta izdevumus, kas rodas, saskaņā ar šo direktīvu sniedzot finansiālu atbalstu dalībvalstīm, Komisijai jāsniedz sabiedrībai objektīva informācija par to, ka, pienācīgi veicot vakcināciju, vakcinētu dzīvnieku izcelsmes gaļas lietošana uzturā nerada nekādus draudus veselībai un ir līdzvērtīga nevakcinētu dzīvnieku izcelsmes gaļas lietošanai uzturā.
Grozījums 21
20. apsvērums
(20)  Jāveic pasākumi, lai nodrošinātu saskaņotu procedūru un metožu izmantošanu putnu gripas diagnosticēšanai, ieskaitot Kopienas uzziņu laboratorijas funkcionēšanu, kā arī uzziņu laboratorijas dalībvalstīs.
(20)  Nekavējoties jāveic pasākumi, lai nodrošinātu saskaņotu procedūru un metožu izmantošanu putnu gripas diagnosticēšanai, ieskaitot Kopienas uzziņu laboratorijas funkcionēšanu, kā arī uzziņu laboratorijas dalībvalstīs un ES kaimiņvalstīs.
Grozījums 22
20.a apsvērums (jauns)
(20a) Jāievieš noteikumi, lai nodrošinātu sadarbību starp Kopienas uzziņu laboratoriju, dalībvalstu uzziņu laboratorijām un attiecīgajām cilvēku gripas laboratorijām (t.i., cilvēku gripas Kopienas uzziņu laboratorija un dalībvalstu cilvēku gripas laboratorijas, kas minētas VIII pielikuma 2. punkta c) apakšpunkta v) daļā).
Grozījums 23
20.b apsvērums (jauns)
(20b) Kopienai un dalībvalstīm jānodrošina labāka sadarbība un intensīvāki pasākumi vakcīnu un testēšanas metožu izstrādes jomā.
Grozījums 24
21. apsvērums
(21)  Jāveic pasākumi vajadzīgā dalībvalstu sagatavotības līmeņa nodrošināšanai, lai efektīvi rīkotos ārkārtas situācijās, ko izraisījis viens vai vairāki putnu gripas uzliesmojumi, jo īpaši, izstrādājot ārkārtas rīcības plānus un veidojot kontroles centrus. Šādiem rezerves plāniem jāņem vērā risks saslimt ar putnu gripu, kam pakļauti putnu audzētāji un citi darbinieki.
(21)  Jāveic pasākumi vajadzīgā dalībvalstu sagatavotības līmeņa nodrošināšanai, lai efektīvi rīkotos ārkārtas situācijās, ko izraisījis viens vai vairāki putnu gripas uzliesmojumi, jo īpaši, izstrādājot ārkārtas rīcības plānus un veidojot koordinētas kontroles centrus. Šādos ārkārtas rīcības plānos jāņem vērā risks saslimt ar putnu gripu, kam pakļauti putnu audzētāji un citi darbinieki, kā arī valstu gatavības plāni un plāni neparedzētām situācijām gripas pandēmijas uzliesmojumu gadījumā.
Grozījums 25
21.a apsvērums (jauns)
(21a) Komisijai un dalībvalstīm jāizstrādā rīcības plāns un jāatbalsta valstis, kuras nav ES kaimiņvalstis un kurās ir bijuši uzliesmojumi, kas var izraisīt slimības parādīšanos Eiropā.
Grozījums 26
21.b apsvērums (jauns)
(21b) Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulu (EK) Nr. 851/2004, ar ko izveido Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru, Komisijai un dalībvalstīm ir būtiski sadarboties ar šo centru, lai sagatavotu pasākumus cīņai pret putnu gripu un izstrādātu gatavības plānus un plānus neparedzētām situācijām.
__________________
1 OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.
Grozījums 27
21.c apsvērums (jauns)
(21c) Komisijai kopīgi ar dalībvalstīm jācenšas saskaņot to izmaksu sadalījumu, ko sedz attiecīgi ES lauksaimniecības nozare un dalībvalstu valdības kā valstu līdzfinansējuma daļu ar lipīgu dzīvnieku slimību uzliesmojumiem saistītos gadījumos.
Grozījums 28
21.d apsvērums (jauns)
(21d) Nolūkā ierobežot ES budžeta izdevumus, kas rodas, saskaņā ar šo direktīvu sniedzot finansiālu atbalstu dalībvalstīm, Komisijai aktīvi jāveicina tas, lai gaļas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki sadarbotos vakcinētu dzīvnieku izcelsmes gaļas netraucētā pārdošanā.
Grozījums 29
21.e apsvērums (jauns)
(21e Nolūkā ierobežot ES budžeta izdevumus, kas rodas, saskaņā ar šo direktīvu sniedzot finansiālu atbalstu dalībvalstīm, Komisijai aktīvi jācenšas grozīt OIE noteikumus par tirdzniecības ierobežojumiem, ja ir veikta vakcinācija.
Grozījums 30
22. apsvērums
(22)  Ja putnu gripa tiek konstatēta importējot karantīnas iestādē vai centrā, kā to paredz Komisijas 2000. gada 16. oktobra Lēmums 2000/666/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus un veterināro sertifikāciju attiecībā uz putnu ievedumiem, izņemot mājputnus, kā arī karantīnas nosacījumus, par to jāziņo Komisijai. Tomēr ziņošana, kā to paredz Padomes 1982. gada 21. decembra Direktīva 82/894/EEK par dzīvnieku slimību paziņošanu Kopienā, uzliesmojumu gadījumos dalībvalstīs nav piemērojama.
(22)  Ja putnu gripa tiek konstatēta ievedot karantīnas iestādē vai centrā, kā to paredz Komisijas 2000. gada 16. oktobra Lēmums 2000/666/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus un veterināro sertifikāciju attiecībā uz putnu ievedumiem, izņemot mājputnus, kā arī karantīnas nosacījumus, par to jāziņo Komisijai. Dalībvalstīm jāpastiprina savvaļas putnu legālā un nelegālā importa pārbaudes, lai samazinātu risku, ka putnu gripa varētu izplatīties savvaļas putnu importa dēļ. Tomēr ziņošana, kā to paredz Padomes 1982. gada 21. decembra Direktīva 82/894/EEK par dzīvnieku slimību paziņošanu Kopienā, uzliesmojumu gadījumos dalībvalstīs nav piemērojama.
Grozījums 31
23. apsvērums
(23)  Attīrīšanai un dezinfekcijai jābūt integrētai Kopienas kontroles politikā attiecībā uz putnu gripu. Dezinfekcijas līdzekļi izmantojami atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvai 98/8/EK par biocīdu produktu laišanu tirgū.
(23)  Attīrīšanai un dezinfekcijai jābūt neatņemamai sastāvdaļai Kopienas kontroles politikā attiecībā uz putnu gripu. Dezinfekcijas līdzekļi izmantojami atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvai 98/8/EK par biocīdu produktu laišanu tirgū.
Grozījums 32
29. apsvērums
(29)  Šī direktīva paredz minimālo kontroles pasākumu kopumu, kas jāīsteno putnu gripas uzliesmojuma gadījumā starp mājputniem vai citiem putniem. Tomēr dalībvalstis drīkst īstenot stingrākus administratīvos un sanitāros pasākumus šīs direktīvas darbības jomā. Papildus šī direktīva paredz, ka dalībvalstu iestādes drīkst piemērot šos pasākumus proporcionāli veselības riskam, ar ko saistītas atšķirīgas saslimšanas situācijas.
(29)  Šī direktīva paredz obligāto kontroles pasākumu kopumu, kas jāīsteno putnu gripas uzliesmojuma gadījumā starp mājputniem vai citiem putniem. Tomēr dalībvalstis drīkst īstenot stingrākus administratīvos un sanitāros pasākumus šīs direktīvas darbības jomā. Papildus šī direktīva paredz, ka dalībvalstu iestādēm ir jāpiemēro šie pasākumi proporcionāli veselības riskam, ar ko saistītas atšķirīgas saslimšanas situācijas.
Grozījums 33
30. apsvērums
(30)  Saskaņā ar proporcionalitātes principu, lai sasniegtu pamatmērķi nodrošināt mājputnu sektora attīstību un veicināt dzīvnieku veselības aizsardzību, ir nepieciešams izstrādāt noteikumus par konkrētiem pasākumiem un minimālajiem pasākumiem putnu gripas novēršanai un kontrolei. Šī direktīva nepārsniedz šo mērķu sasniegšanai nepieciešamos nosacījumus atbilstīgi Līguma 5. pantam.
(30)  Saskaņā ar proporcionalitātes principu, lai sasniegtu pamatmērķi veicināt sabiedrības un dzīvnieku veselības aizsardzību un nodrošināt mājputnu nozares attīstību, ir nepieciešams izstrādāt noteikumus par konkrētiem pasākumiem un minimālajiem pasākumiem putnu gripas novēršanai un kontrolei. Šī direktīva nepārsniedz šo mērķu sasniegšanai nepieciešamos nosacījumus atbilstīgi Līguma 5. pantam.
Grozījums 34
32.a apsvērums (jauns)
(32a) Komisijai un dalībvalstīm ir pienākums ar visiem pieejamajiem plašsaziņas līdzekļiem informēt sabiedrību par epizootiskiem un epidemioloģiskiem draudiem.
Grozījums 35
3. panta 7. panta ba) apakšpunkts (jauns)
ba) zinātniskiem nolūkiem vai nolūkiem saistībā ar apdraudētu sugu saglabāšanu, vai oficiāli reģistrētām vietām, tādām kā cirks, zooloģiskais dārzs vai savvaļas dabas parks, kur atrodas retas mājputnu vai citu putnu sugas.
Grozījums 36
3. panta 15. punkta b) apakšpunkts
b) otrā vai turpmāko putnu gripas uzliesmojumu gadījumā jebkuri mājputni vai citi putni, kuru putnu gripas diagnozi atbilstīgi diagnostikas rokasgrāmatai apstiprina klīniskās pazīmes, pēcnāves pārbaudes vai reakcijas uz laboratorijas testiem, kas veiktas laboratorijās, kuras atbilst 51. panta 3. punkta pirmajai daļai ("apstiprināta laboratorija");
b) otrā vai turpmāko putnu gripas uzliesmojumu gadījumā, kad putnu gripas diagnozi atbilstīgi diagnostikas rokasgrāmatai apstiprina vai nu klīniskās pazīmes vai pēcnāves pārbaudes, vai reakcijas uz laboratorijas testiem, kas veikti laboratorijās, kuras atbilst 51. panta 3. punkta pirmajai daļai ("apstiprināta laboratorija");
Grozījums 37
3. panta 30. punkts
30. "uzliesmojums" ir jebkura turēšanas vieta, kurā kompetentā iestāde apstiprinājusi putnu gripas klātbūtni;
30. "uzliesmojums" ir jebkura mājputnu vai citu putnu turēšanas vieta, kurā kompetentā iestāde apstiprinājusi putnu gripas klātbūtni;
Grozījums 38
3. panta 35. punkts
35. "liemeņi" ir mājputni vai citi putni, kas miruši vai tikuši nonāvēti.
35. "liemeņi" ir mājputni vai citi putni, kas miruši vai tikuši nonāvēti sakarā ar aizdomām par putnu gripu vai apstiprinātiem tās gadījumiem.
Grozījums Nr. 125
3. panta 35.a punkts (jauns)
35.a "pienācīgi bioloģiskās drošības pasākumi" ir pasākumi, kas paredzēti, lai samazinātu infekcijas izraisītāju izplatīšanās risku.
Grozījums 39
4. panta 1. punkta a) apakšpunkts
a) noteiktu dažādu mājputnu sugu inficēšanās pārsvaru ar putnu gripas vīrusa apakštipiem H5 un H7;
a) noteiktu dažādu mājputnu un zīdītāju sugu inficēšanās līmeni ar putnu gripas vīrusa apakštipiem H5 un H7;
Grozījums 40
4. panta 1. punkta aa) apakšpunkts (jauns)
aa) kompetentās iestādes veiktu kontroli un izlases veida apsekojumus;
Grozījums 41
4. panta 3.a punkts (jauns)
3.a Komisija sniedz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram informāciju par gada uzraudzības programmu īstenošanu.
Grozījums 42
5. panta 1. punkts
1.  Dalībvalstis nodrošina tūlītēju ziņošanu kompetentajai iestādei par jebkādiem mājputnu inficēšanās gadījumiem, citu putnu inficēšanās gadījumiem vai aizdomām par mājputnu vai citu putnu inficēšanos.
1.  Dalībvalstis nodrošina tūlītēju ziņošanu kompetentajai iestādei par jebkādiem mājputnu inficēšanās gadījumiem, citu putnu inficēšanās gadījumiem vai aizdomām par mājputnu vai citu putnu inficēšanos neatkarīgi no attiecīgā vīrusa īpašībām un patogenitātes.
Grozījums 43
5. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Komisija sniedz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram kopsavilkumu par II pielikumā minēto paziņojumu un informācijas iesniegšanu.
Grozījums 44
6. panta 4. punkts
4.  Ja epidemioloģiskā izmeklēšana ļauj secināt, ka putnu gripa var būt izplatījusies no vai uz citām dalībvalstīm, Komisijai un pārējām iesaistītajām dalībvalstīm jātiek nekavējoties informētām par visiem izmeklēšanas rezultātiem.
4.  Ja epidemioloģiskā izmeklēšana ļauj secināt, ka putnu gripa var būt izplatījusies no vai uz citām dalībvalstīm, Komisijai un pārējām iesaistītajām dalībvalstīm, kā arī Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram jātiek nekavējoties informētam par visiem izmeklēšanas rezultātiem.
Grozījums 45
7. panta 2. punkta b) apakšpunkts
b) tiek sastādīts to mājputnu un citu putnu un mājdzīvnieku sugām piederošu zīdītāju saraksts, kas jau ir slimi, miruši vai iespējami inficējušies katrā kategorijā turēšanas vietā; šis saraksts katru dienu tiek atjaunots, ņemot vērā izšķilšanos un nāves gadījumu skaitu visā iespējamā uzliesmojuma perioda laikā, un tas tiek veidots pēc kompetentās iestādes lūguma;
b) tiek sastādīts to mājputnu un citu putnu un mājdzīvnieku sugām piederošu zīdītāju saraksts, kas jau ir slimi, miruši vai iespējami inficējušies katrā kategorijā turēšanas vietā; šis saraksts katru dienu tiek atjaunots, ņemot vērā izšķilšanos, dzimšanas un nāves gadījumu skaitu visā iespējamā uzliesmojuma perioda laikā, un tas tiek veidots pēc kompetentās iestādes lūguma;
Grozījums 46
7. panta 2. punkta f) apakšpunkts
f) no turēšanas vietas nedrīkst iznest nekādas olas. Izņemot olas, tostarp perējamas olas, kuras kompetentā iestāde atļāvusi nosūtīt tieši uz olu produktu ražošanas iestādi, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 852/2004 III pielikuma II nodaļas X iedaļa; gadījumā, ja kompetentā iestāde izdod šādu atļauju, tai jāatbilst šīs direktīvas III pielikuma noteikumiem;
f) no turēšanas vietas nedrīkst iznest nekādas olas;
Grozījums 47
10. panta 2. punkta pirmā daļa
2.  Pagaidu ierobežojums drīkst tikt ieviests mājputnu, citu putnu un olu un putnkopības sektora transporta līdzekļu kustībai lielākā teritorijā vai visā dalībvalstī.
2.  Pagaidu ierobežojums drīkst tikt ieviests mājputnu, citu putnu un olu un putnkopības sektora transporta līdzekļu kustībai lielākā teritorijā vai visā dalībvalstī atkarībā no epidemioloģiskā pētījuma gaitas un pēc laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanas.
Grozījums 48
10. panta 3. punkta otrā daļa
Tomēr, ja apstākļi atļauj, šo pasākumu piemērošana drīkst aprobežoties tikai ar iespējami inficētiem putniem un to ražošanas vienībām.
svītrots
Grozījums 49
11. panta 2. punkta pirmā daļa
2.  Visi mājputni un citi putni, kas pieder sugai, kurai šajā turēšanas vietā konstatēta APPG, oficiālā uzraudzībā nekavējoties jānogalina. Nonāvēšanai jānotiek tādā veidā, lai izvairītos no putnu gripas izplatīšanās riska, jo īpaši transportējot vai nonāvējot, un saskaņā ar Padomes Direktīvu 93/119/EEK.
2.  Visi mājputni un citi putni turēšanas vietā, kurā konstatēta APPG, oficiālā uzraudzībā nekavējoties jānogalina. Nonāvēšanai jānotiek tādā veidā, lai izvairītos no putnu gripas izplatīšanās riska, jo īpaši transportējot vai nonāvējot, un saskaņā ar Padomes Direktīvu 93/119/EK.
Grozījums 50
11. panta 5. punkta otrā daļa
Tomēr kompetentā iestāde drīkst izsniegt atļaujas nosūtīt pārtikas olas tieši uz kādu olu produktu ražošanas vietu, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma II nodaļas X iedaļa. Jebkādām atļaujām jāatbilst šīs direktīvas III pielikumā minētajiem nosacījumiem.
svītrots
Grozījums 51
13. panta 2. punkta b) apakšpunkts
b) tiek pakļauti turpmākai uzraudzībai un pārbaudēm saskaņā ar diagnostikas rokasgrāmatu, līdz laboratorijas pārbaudes parāda, ka tie vairs nav nopietni bīstami kā APPG tālāki izplatītāji un
b) tiek pakļauti turpmākai uzraudzībai un pārbaudēm saskaņā ar diagnostikas rokasgrāmatu un netiek pārvietoti no izcelsmes telpām, līdz laboratorijas pārbaudes parāda, ka tie vairs nav nopietni bīstami kā APPG tālāki izplatītāji; un
Grozījums 52
16. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Uzreiz pēc APPG uzliesmojuma nekomerciālā mājputnu turēšanas vietā kompetentā iestāde var noteikt aizsardzības zonu un novērošanas zonu, pamatojoties uz riska novērtējumu un ņemot vērā vismaz tos kritērijus, kas paredzēti V pielikumā.
Grozījums 53
16. panta 2. punkta c) apakšpunkts
c) saimniecību izvietojumu un tuvumu;
c) saimniecību izvietojumu, tuvumu un blīvumu, kā arī mājputnu populācijas blīvumu;
Grozījums 54
16. panta 2. punkta e) apakšpunkts
e) pieejamo aprīkojumu un personālu, lai kontrolētu jebkādu mājputnu un citu putnu, to liemeņu, mēslu, pakaišu vai izmantoto pakaišu kustību aizsardzības un novērošanas zonās, jo īpaši, ja mājputni vai citi putni, kas paredzēti nonāvēšanai un likvidācijai, jāpārvieto no to sākotnējām turēšanas vietām.
svītrots
Grozījums 55
16. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Ja APPG uzliesmojums ir ierobežots nekomerciālā turēšanas vietā/dekoratīvo putnu turēšanas vietā, cirkā, zooloģiskajā dārzā, dekoratīvo putnu veikalā, savvaļas dabas parkā, nožogotā teritorijā, kur citi putni tiek turēti zinātniskos nolūkos vai nolūkos, kas saistīti ar apdraudētu sugu saglabāšanu vai oficiāli reģistrētu retu sugu putniem, kuri nav mājputni, kompetentā iestāde pēc veterinārā riska novērtējuma drīkst nepieciešamajā pakāpē atkāpties no 3. līdz 5. iedaļas nosacījumiem attiecībā uz aizsardzības un novērošanas zonu noteikšanu un tajās veicamajiem pasākumiem ar nosacījumu, ka šie izņēmumi neapdraud slimības kontroli.
Grozījums 56
16. panta 3. punkts
3.  Kompetentā iestāde drīkst izveidot tālāku ierobežojumu zonas ap vai blakus aizsardzības un novērošanas zonām, ņemot vērā 2. punktā paredzētos kritērijus.
3.  Ja ir pierādījumi, ka APPG izplatības risku var nebūt iespējams ierobežot aizsardzības un novērošanas zonās, kompetentā iestāde drīkst izveidot tālāku ierobežojumu zonas ap vai blakus aizsardzības un novērošanas zonām, ņemot vērā 2. punktā paredzētos kritērijus.
Grozījums 57
16. panta 4. punkts
4.  Ja aizsardzības, novērošanas vai tālāka ierobežojuma zona atrodas dažādu dalībvalstu teritorijās, iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes sadarbojas šīs zonas izveidošanā.
4.  Ja aizsardzības, novērošanas vai tālāka ierobežojuma zona atrodas dažādu dalībvalstu teritorijās, iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes sadarbojas šīs zonas izveidošanā. Tas attiecas arī uz valstīm, kuras tieši robežojas ar ES.
Grozījums 58
19. panta h) apakšpunkts
h) īpašnieks uzglabā ziņas par visām personām, kas apmeklējušas saimniecību, lai atvieglotu slimības uzraudzību un kontroli, un tās jādara pieejamas pēc kompetentās iestādes lūguma.
h) īpašnieks uzglabā ziņas par visām personām, kas apmeklējušas saimniecību vai skaidri apzīmētas vietas nekomerciālā turēšanas vietā, kurā atrodas nebrīvē turēti putni, piemēram, zooloģiskajos dārzos vai savvaļas dabas parkos, lai atvieglotu slimības uzraudzību un kontroli, un tās jādara pieejamas pēc kompetentās iestādes lūguma.
Grozījums 59
23. panta ievaddaļa
Izdarot izņēmumu no 22. panta noteikumiem, kompetentā iestāde drīkst atļaut tiešu mājputnu transportēšanu tūlītējai nokaušanai ar šādiem noteikumiem:
Izdarot izņēmumu no 22. panta noteikumiem, kompetentā iestāde, saņemot norādītās kautuves īpašnieka piekrišanu, drīkst atļaut tiešu mājputnu transportēšanu tūlītējai nokaušanai ar šādiem noteikumiem:
Grozījums 60
24. panta 1. punkta ievaddaļa
1.  Atkāpjoties no 22. panta prasībām, kompetentā iestāde drīkst atļaut dienu vecu cāļu tiešo transportēšanu uz saimniecību vai novietni šajā saimniecībā tai pašā dalībvalstī, ja šai vietā nav citu mājputnu un, vislabākajā gadījumā, tā atrodas ārpus aizsardzības un novērošanas zonām ar šādiem nosacījumiem:
1.  Atkāpjoties no 22. panta prasībām, kompetentā iestāde drīkst atļaut dienu vecu cāļu tiešo transportēšanu uz saimniecību vai novietni šajā saimniecībā tai pašā dalībvalstī, ja šai vietā, ja vien to nav skaidri atļāvusi kompetentā iestāde, nav citu mājputnu un, vislabākajā gadījumā, tā atrodas ārpus aizsardzības un novērošanas zonām ar šādiem nosacījumiem:
Grozījums 61
25. panta ievaddaļa
Atkāpjoties no 22. panta prasībām, kompetentā iestāde drīkst atļaut dēšanai gatavu mājputnu transportēšanu uz saimniecību vai novietni šajā saimniecībā aizsardzības vai novērošanas zonā ar šādiem nosacījumiem:
Atkāpjoties no 22. panta prasībām, kompetentā iestāde drīkst atļaut dēšanai gatavu mājputnu transportēšanu uz saimniecību vai novietni šajā saimniecībā aizsardzības vai novērošanas zonā vai, pamatojoties uz riska novērtējumu, ārpus šīm zonām, uz turēšanas vietu, kurā, ja vien to nav skaidri atļāvusi kompetentā iestāde, nav citu mājputnu, ar šādiem nosacījumiem:
Grozījums 62
26. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Atkāpjoties no 22. panta, kompetentā iestāde drīkst izsniegt atļaujas nosūtīt olas, ieskaitot perējamas olas, tiešā veidā uz olu produktu ražošanas vietu, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma II nodaļas X iedaļa, turklāt ar tām rīkojas un tās apstrādā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 852/2004 II pielikuma IX nodaļu.
Grozījums 63
30. panta c) apakšpunkta ievaddaļa
c) tiek aizliegta mājputnu, dēšanai gatavu mājputnu, dienu vecu cāļu, perējamu un pārtikas olu transportēšana uz saimniecībām, kautuvēm vai iepakošanas centriem ārpus novērošanas zonas; tomēr kompetentā iestāde drīkst atļaut šādu tiešo transportēšanu:
c) tiek aizliegta mājputnu, dēšanai gatavu mājputnu, dienu vecu cāļu, perējamu un pārtikas olu transportēšana uz saimniecībām, kautuvēm, vai iepakošanas vai pārstrādes centriem novērošanas zonā vai ārpus tās; tomēr kompetentā iestāde drīkst atļaut šādu tiešo transportēšanu:
Grozījums 64
30. panta c) apakšpunkta ii) daļa
ii) dēšanai gatavus mājputnus uz saimniecību, kurā nav citu mājputnu tai pašā dalībvalstī; šai saimniecībai tiek nozīmēta oficiāla novērošana pēc dēšanai gatavo mājputnu ievešanas;
ii) dēšanai gatavus mājputnus uz saimniecību, kurā, ja vien to nav skaidri atļāvusi kompetentā iestāde, nav citu mājputnu, tai pašā dalībvalstī; šai saimniecībai tiek nozīmēta oficiāla novērošana pēc dēšanai gatavo mājputnu ievešanas;
Grozījums 65
30. panta c) apakšpunkta iii) daļas pirmais ievilkums
– uz saimniecību vai novietni šajā saimniecībā tai pašā dalībvalstī, kur nav citu mājputnu ar noteikumu, ka tiek veikti pienācīgi bioloģiskās drošības pasākumi un saimniecībai tiek nozīmēta oficiāla novērošana pēc to ievešanas, vai
– uz saimniecību vai novietni šajā saimniecībā tai pašā dalībvalstī, kur, ja vien to nav skaidri atļāvusi kompetentā iestāde, nav citu mājputnu, ar noteikumu, ka tiek veikti pienācīgi bioloģiskās drošības pasākumi un saimniecībai tiek nozīmēta oficiāla novērošana pēc to ievešanas, vai
Grozījums 66
30. panta c) apakšpunkta va) daļa (jauna)
va) olas, ieskaitot perējamas olas, uz olu produktu ražošanas vietu, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma II nodaļas X iedaļa, turklāt ar tām rīkojas un tās apstrādā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 852/2004 II pielikuma IX nodaļu;
Grozījums 67
38. panta a) apakšpunkts
(a) kautuvē, robežkontroles punktā vai transporta līdzeklī netiek uzņemti nekādi mājputni vai citi putni, līdz pagājušas vismaz 24 stundas pēc tīrīšanas un dezinfekcijas, kā to paredz b) apakšpunkts saskaņā ar 49. pantu; aizliegums ievešanai drīkst tikt attiecināts arī uz citiem dzīvniekiem;
a) kautuvē vai transporta līdzeklī netiek uzņemti nekādi mājputni vai citi putni, līdz pagājušas vismaz 24 stundas pēc tīrīšanas un dezinfekcijas, kā to paredz b) apakšpunkts saskaņā ar 49. pantu; līdzīgs aizliegums ievešanai tiek pagarināts līdz 48 stundām un drīkst tikt attiecināts arī uz citiem dzīvniekiem;
Grozījums 68
38. panta b) apakšpunkts
b) ēku, iekārtu un transporta līdzekļu tīrīšana un dezinfekcija notiek oficiālā veterināra uzraudzībā saskaņā ar 49. pantu;
b) ēku, iekārtu un transporta līdzekļu tīrīšana un dezinfekcija notiek valsts pilnvarota veterinārārsta uzraudzībā un pēc tās tiek izdots veselības garantijas sertifikāts saskaņā ar 49. pantu;
Grozījums Nr. 119
39. panta 1. punkts
1.  Neierobežojot pasākumus, ko paredz 7. panta 2. punkta apakšpunkti a), b), c), e), g) un h), kompetentā iestāde nodrošina, ka ZPPG uzliesmojuma gadījumā tiek veikti pasākumi, kurus paredz šā panta 2. līdz 6. punkts, balstoties uz riska novērtējumu un ņemot vērā V pielikumā minētos kritērijus.
1.  Neierobežojot pasākumus, ko paredz 7. panta 2. punkta a), b), c), e), g) un h) apakšpunkti, kompetentā iestāde nodrošina, ka ZPPG uzliesmojuma gadījumā tiek veikti pasākumi, kurus paredz šā panta 2. līdz 6. punkts.
Grozījums Nr. 120
39. panta 2. punkts
2.  Kompetentā iestāde nodrošina, ka visi mājputni saimniecībā un visi citi to sugu putni, kuriem apstiprināta ZPPG klātbūtne, tiek pakļauti depopulācijai oficiālā uzraudzībā tādā veidā, lai tiktu novērsta putnu gripas izplatīšanās.
2.  Kompetentā iestāde nodrošina, ka visi mājputni saimniecībā un visi citi to sugu putni, kuriem apstiprināta ZPPG klātbūtne, tiek nonāvēti oficiālā uzraudzībā tādā veidā, lai tiktu novērsta putnu gripas izplatīšanās.
Depopulāciju drīkst attiecināt arī uz citiem putniem saimniecībā, ņemot vērā to risku attiecībā uz putnu gripas tālāku izplatīšanu, un uz citām saimniecībām, kuras, balstoties uz epidemioloģisko izmeklēšanu, var uzskatīt par kontaktsaimniecībām.
Nonāvēšanu attiecina arī uz citiem putniem saimniecībā un uz citām saimniecībām, kuras, ņemot vērā to izraisīto putnu gripas tālākas izplatīšanas risku, var uzskatīt par kontaktsaimniecībām.
Pirms depopulācijas saimniecībā nedrīkst tikt ievesti vai izvesti nekādi mājputni vai citi putni, ja vien to nav atļāvusi kompetentā iestāde.
Pirms nonāvēšanas saimniecībā nedrīkst tikt ievesti vai izvesti nekādi mājputni vai citi putni, ja vien to nav atļāvusi kompetentā iestāde.
Grozījums Nr. 122
39. panta 5. punkta c) apakšpunkts
c) pārtikas olas, kas atrodas saimniecībā un kas tiek izdētas līdz depopulācijai, kā to paredz 2. punkts, tiek vai nu transportētas uz norādītu iepakošanas centru, vai likvidētas;
c) pārtikas olas, kas atrodas saimniecībā un kas tiek izdētas līdz nonāvēšanai, kā to paredz 2. punkts, tiek likvidētas;
Grozījums Nr. 124
39. panta 6. punkts
6.  Kompetentā iestāde drīkst veikt papildu piesardzības pasākumus, lai novērstu ZPPG izplatīšanos, tostarp konkretizējot iegūto olu izmantošanu un apstrādi un iegūtās gaļas apstrādi ar noteikumu, ka tiek ievērota 3. punkta b) apakšpunktā minētā procedūra.
svītrots
Grozījums 69
43. pants
Nekavējoties pēc ZPPG uzliesmojuma kompetentā iestāde izveido ierobežojuma zonu vismaz trīs kilometru rādiusā ap saimniecību.
Nekavējoties pēc ZPPG uzliesmojuma kompetentā iestāde izveido ierobežojuma zonu vismaz trīs kilometru rādiusā ap saimniecību vai veic atbilstīgus pasākumus, pamatojoties uz riska novērtējumu.
Grozījums 70
44. panta 1. punkta d) apakšpunkta ii) daļa
ii) dēšanai gatavus mājputnus oficiālā uzraudzībā uz tādu saimniecību tai pašā dalībvalstī, kur nav citu mājputnu; šai saimniecībai tiek nozīmēta oficiāla novērošana pēc dēšanai gatavo mājputnu ievešanas;
ii) dēšanai gatavus mājputnus oficiālā uzraudzībā uz tādu saimniecību tai pašā dalībvalstī, kur, ja vien to nav skaidri atļāvusi kompetentā iestāde, nav citu mājputnu; šai saimniecībai tiek nozīmēta oficiāla novērošana pēc dēšanai gatavo mājputnu ievešanas;
Grozījums 71
44. panta 1. punkta d) apakšpunkta iii) daļas pirmais ievilkums
– uz tādu saimniecību vai novietni šai saimniecībā tai pašā dalībvalstī, kur nav citu mājputnu ar noteikumu, ka tiek veikti bioloģiskās drošības pasākumi un saimniecībai tiek piemērota oficiāla uzraudzība pēc transporta veikšanas; vai
– uz tādu saimniecību vai novietni šai saimniecībā tai pašā dalībvalstī, kur, ja vien to nav skaidri atļāvusi kompetentā iestāde, nav citu mājputnu ar noteikumu, ka tiek veikti bioloģiskās drošības pasākumi un saimniecībai tiek piemērota oficiāla uzraudzība pēc transporta veikšanas; vai
Grozījums 72
44. panta 1. punkta d) apakšpunkta va) daļa (jauna)
va) olas, ieskaitot perējamas olas, uz olu produktu ražošanas vietu, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikuma II nodaļas X iedaļa, turklāt ar tām rīkojas un tās apstrādā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 852/2004 II pielikuma IX nodaļu;
Grozījums 73
46. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Ja ZPPG ir konstatēta vienā turēšanas vietā, kompetentā iestāde drīkst, balstoties uz riska novērtējumu, atteikties no dažiem vai visiem pasākumiem, kas paredzēti 43. un 44. pantā.
Grozījums 74
V.a nodaļa (jauna) (pēc 46. panta)
V.a nodaļa
PASĀKUMI, KAS JĀVEIC, JA SEROLOĢISKI NOTEIKTA ZPPG VAI APPG, BET TAS NAV APSTIPRINĀTS, IZMANTOJOT VĪRUSA IZOLĒŠANU VAI PCR TESTUS
46.a pants
Uz riska novērtējumu pamatoti pasākumi
Neierobežojot pasākumus, kas paredzēti 7. panta 2. punkta a), b), c), e), g) un h) apakšpunktā, kompetentā iestāde nodrošina, ka gadījumos, kad seroloģiski noteikta ZPPG vai APPG, bet tas nav apstiprināts, izmantojot vīrusa izolēšanu vai polimerāzes ķēdes reakcijas(PCR) testus, tiek veikti atbilstīgi pasākumi, pamatojoties uz riska novērtējumu. Kompetentā iestāde par to informē Komisiju.
Grozījums 75
47. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Šajā sakarā ir iepriekš jāizstrādā ārkārtas rīcības plāni, atbilstīgi kuriem rīkojas cilvēku inficēšanās gadījumā. Šajos ārkārtas rīcības plānos jāparedz:
- saskaņot dalībvalstu rīcību,
- izvairīties no iedzīvotāju panikas izraisīšanas,
- apkarot tādus pārvadājumus, kas, iespējams, var izraisīt nopietnus draudus,
- noteikt vietas, kuras jāizolē pirmkārt,
- izveidot to iedzīvotāju uzskaiti, kuri jāvakcinē pirmkārt,
- nodrošināt epidēmijas apkarošanas līdzekļu vienlīdzīgu sadali visiem.
Grozījums 76
47. panta 2.b punkts (jauns)
2.b Ja ES vai tās kaimiņvalstīs sākas gripas pandēmija, Komisijai 24 stundu laikā jāīsteno tādi krīzes pasākumi kā karantīna, lidostu dezinfekcija, ja tajās pienāk reisi no noteiktiem reģioniem, kā arī ceļošanas ierobežojumi.
Grozījums 77
47. panta 2.c punkts (jauns)
2.c Ja vienā vai vairākās dalībvalstīs sākas saslimstība, Komisija sekmē pietiekama daudzuma pretvīrusu līdzekļu un vakcīnu pieejamību personām, kas saskaras ar vīrusu.
Grozījums 78
47. panta 2. d punkts (jauns)
2.d  Dalībvalstis un Komisija nodrošina, ka pandēmijas gadījumā pieejamos pretvīrusu līdzekļus un vakcīnas efektīvi sadala dalībvalstu un ES kaimiņvalstu starpā.
Grozījums 79
47. panta 3.a punkts (jauns)
3.a Dalībvalstis nodrošina:
– efektīvu sistēmu, kā informēt par risku lauksaimniekus, putnkopības nozares strādniekus un sabiedrību, pamatojoties uz stratēģiju un rīcības plānu, kas saskaņots to iestāžu starpā, kuras atbildīgas par dzīvnieku un cilvēku veselību vietējā, valsts un ES līmenī;
– ka putnu brāķētāji valkā aizsargtērpus un profilaktiski lieto pretvīrusu medikamentus; vakcinācija pret parasto sezonālo gripu ir jāveicina, lai samazinātu iespēju, ka šī augsta riska grupa varētu vienlaicīgi inficēties ar putnu un cilvēku vīrusu, līdz ar to dodot vīrusiem iespēju apmainīties ar gēniem un radīt pandēmiskus vīrusu celmus.
Grozījums 80
47. panta 3.b punkts (jauns)
3.b Dalībvalstis nodrošina:
- pretvīrusu līdzekļu ārkārtas krājumu pieejamību, lai pandēmijas gadījumā ātri varētu nodrošināt profilaktisko aizsardzību visiem ES iedzīvotājiem, kam ir vislielākais risks inficēties;
- pietiekamu vakcīnu ražošanas jaudu, lai nodrošinātu to, ka visas personas, kam ir vislielākais inficēšanās risks, pandēmijas gadījumā var jau iepriekš vakcinēt pret attiecīgo vīrusa celmu, vajadzības gadījumā paplašinot sezonas vakcināciju pret cilvēku gripu.
Dalībvalstis ziņo Komisijai par pretvīrusu līdzekļu ārkārtas krājumu apjomu un savu vakcīnu ražošanas jaudu, lai palīdzētu Komisijai izstrādāt Kopienas ātras reaģēšanas plānus pretvīrusu līdzekļu sadalei dalībvalstīm pandēmijas gadījumā. Pretvīrusu līdzekļu krājumu apjomu un vajadzīgo vakcīnu ražošanas jaudu aprēķina, ņemot vērā pamatotus epidemioloģiskos modeļus.
Grozījums 81
47. panta 3.c punkts (jauns)
3.c Komisija izstrādā Kopienas mēroga gaatavības plānus pandēmijas gadījumiem, tajos paredzot vakcīnu un pretvīrusu līdzekļu izplatīšanu dalībvalstīs 65. panta 3. punkta kārtībā. Izstrādājot šos plānus, ņem vērā pretvīrusu līdzekļu krājumu apmēru un atrašanās vietu, kā arī dalībvalstu vakcīnu ražošanas jaudu. Minētajos plānos paredz vakcīnu un pretvīrusu līdzekļu nodrošināšanu visām personām ES, kas ir pakļautas vislielākajam riskam saskarties ar putnu gripas infekciju. Šos plānus dara zināmus atklātībai viena gada laikā pēc šīs direktīvas pieņemšanas.
Grozījums 82
47. panta 4.a punkts (jauns)
4.a Dalībvalstis nodrošina saziņu un koordināciju ar Komisiju un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru attiecībā uz gatavības plāniem un plāniem neparedzētām situācijām, kas paredzēti jebkādas gripas pandēmijas apkarošanai saskaņā ar 65. panta 3. punktā minēto procedūru.
Grozījums 83
49. panta ba) apakšpunkts (jauns)
ba) pēc tīrīšanas, dezinfekcijas un apstrādes pabeigšanas tiek izdots sertifikāts, kas garantē, ka šajās telpās, transportlīdzekļos vai robežkontroles punktos sanitārie apstākļi ir atbilstīgi, lai varētu atsākt normālu darbību;
Grozījums 84
50. panta 5. punkts
5.  Mājputnu atkalapdzīvināšana kontaktsaimniecībās notiek saskaņā ar kompetentās iestādes instrukcijām.
5.  Mājputnu atkalapdzīvināšana kontaktsaimniecībās notiek saskaņā ar kompetentās iestādes instrukcijām, pamatojoties uz riska novērtējumu.
Grozījums 85
51. panta 1. punkta otrā daļa
Šī rokasgrāmata tiek pieņemta saskaņā ar 65. panta 2. punktā paredzēto procedūru sešus mēnešus no šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma. Jebkāds vēlāks rokasgrāmatas grozījums tiek pieņemts saskaņā ar to pašu procedūru.
Šī rokasgrāmata tiek pieņemta saskaņā ar 65. panta 2. punktā paredzēto procedūru trīs mēnešus no šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma. Jebkāds vēlāks rokasgrāmatas grozījums tiek pieņemts saskaņā ar to pašu procedūru.
Grozījums 86
52. panta 3.a punkts (jauns)
3.a Komisija nodrošina saziņu un sadarbību starp Kopienas uzziņu laboratoriju un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru.
Grozījums 87
53. panta 1. punkta a) apakšpunkts
a) vakcinācija pret putnu gripu to teritorijās ir aizliegta, izņemot kārtību, kuru paredz 2. un 3. iedaļa;
a) vakcinācija pret putnu gripu to teritorijās ir aizliegta, izņemot kārtību, kuru paredz 2. un 3. iedaļa, un izņemot gadījumus, ja FAO prognozē starptautiskus putnu gripas draudus vai ja kāda dalībvalsts plāno attiecībā uz mājputniem izmantot papildpasākumus;
Grozījums 88
54. panta 1. punkta otrā daļa (jauna)
Dalībvalstis drīkst ieviest arī mājputnu vai citu putnu ārkārtas vakcināciju saskaņā ar šo iedaļu, ja slimība ir konstatēta ES kaimiņvalstī un ir ievērojams risks, ka slimība var izplatīties ES.
Grozījums 89
57. panta 2. punkta b) apakšpunkts
b) ģeogrāfiskā teritorija, kurā tiks veikta drošības vakcinācija, un saimniecību skaits šajā rajonā;
b) ģeogrāfiskā teritorija vai riska grupa, kurā tiks veikta drošības vakcinācija, un saimniecību skaits šajā rajonā;
Grozījums 90
57. panta 2. punkta i) daļa
i) laboratorijas pārbaudes, kas tiks veiktas saimniecības, kur notiks drošības vakcinācija, un šādas pārbaudes citās saimniecībās vakcinācijas rajonā, lai novērotu epidemioloģisko situāciju, drošības vakcinācijas kampaņas efektivitāti un vakcinēto mājputnu un citu putnu pārvietošanas kontroli.
i) laboratorijas pārbaudes, kas tiks veiktas saimniecībās, kur notiks drošības vakcinācija, un šādas pārbaudes citās saimniecībās vakcinācijas rajonā, lai novērotu epidemioloģisko situāciju, drošības vakcinācijas kampaņas efektivitāti un vakcinēto mājputnu un citu putnu pārvietošanas kontroli. Attiecīgos gadījumos plānā var atsaukties uz putnu gripas novērošanas valsts programmas noteikumiem par saimniecību pārbaudēm.
Grozījums 91
57. panta 3.a punkts (jauns)
3.a Dalībvalstis, kurās ir ļoti apdraudēti, kā arī ģenētiski vai zinātniski vērtīgi putni, drīkst ar Komitejas atļauju un, nevēršoties Komisijā, iegādāties un izmantot profilaktiskas vakcīnas.
Grozījums 92
57.a pants (jauns)
57.a pants
Diferencēta profilaktiskā vakcinācija
Dalībvalstis saskaņā ar 57. pantu ievieš īpašus profilaktiskas vakcinācijas plānus zooloģiskajos dārzos mītošajiem dzīvniekiem un oficiāli reģistrētām retām mājputnu un citu putnu šķirnēm, lai novērstu šādu dzīvnieku nevajadzīgu nogalināšanu. Uz šādiem vakcinētiem dzīvniekiem var attiecināt īpašus pārvietošanas ierobežojumus.
Grozījums 93
58. panta 2. punkta otrā daļa
Drošības vakcinācijas plāna apstiprināšana drīkst ietvert pasākumus, kas ierobežo mājputnu vai citu putnu un to produktu pārvietošanu. Šie pasākumi drīkst ietvert ierobežojumus attiecībā uz konkrētiem mājputnu nodalījumiem un citu putnu nodalījumiem un ierobežojumu zonu izveidošanu.
Drošības vakcinācijas plāna apstiprināšana drīkst ietvert pasākumus, kas ierobežo mājputnu vai citu putnu pārvietošanu. Šie pasākumi drīkst ietvert ierobežojumus attiecībā uz konkrētiem mājputnu nodalījumiem un citu putnu nodalījumiem un ierobežojumu zonu izveidošanu.
Grozījums 94
58. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Komisija atļauj dalībvalstīm izmantot drošības vakcināciju riska grupām un riska vietās, ja rodas bīstama starptautiska situācija, kā alternatīvu vispārējai prasībai turēt putnus telpās, ar šo neradot ierobežojumus Kopienas tirdzniecībai.
Grozījums 95
58.a pants (jauns)
58.a pants
Aizliegums reklamēt un marķēt gaļu atkarībā no šīs gaļas izcelsmes dzīvnieku vakcinācijas pret putnu gripu
Lielveikaliem un citiem uzņēmumiem ir aizliegts reklamēt un/vai marķēt gaļu atkarībā no šīs gaļas izcelsmes dzīvnieku vakcinācijas pret putnu gripu.
Grozījums 96
59. panta 1. punkts
1.  Kopienas vakcīnu banka drīkst tikt izveidota saskaņā ar 65. panta 2. punktā minēto procedūru.
1.  Kopienas vakcīnu banku izveido saskaņā ar 65. panta 2. punktā minēto procedūru.
Grozījums 97
59. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Eiropas Savienība sniedz praktisku un finansiālu palīdzību vakcīnu izstrādāšanā. Tā arī nodrošina ātru un netraucētu vakcīnu eksportu no to ražotājvalstīm uz valstīm, kurās vakcīnas neražo, Eiropas Savienības robežās.
Grozījums 98
59. panta 3. punkta 1. apakšpunkts
3.  Ja tas ir Kopienas interesēs, Kopiena drīkst piegādāt vakcīnas trešajām valstīm.
3.  Ja tas ir Kopienas interesēs, Kopiena drīkst piegādāt vakcīnas trešām valstīm un savu pienākumu skaitā iekļauj palīdzības sniegšanu ar visiem pieejamiem līdzekļiem, ja iespējams, sadarbībā ar starptautiskām organizācijām, tām trešām valstīm, kuras nespēj efektīvi cīnīties pret putnu gripas uzliesmojumu vai nespēj to darīt pietiekami efektīvi.
Grozījums 99
63. panta 1. punkts
1.  Dalībvalstis sastāda plānu ārkārtas situāciju risināšanai saskaņā ar X pielikumu, kas konkretizē pasākumus, kas veicami valstī slimības uzliesmojuma gadījumā, un iesniedz šo plānu apstiprināšanai Komisijā.
1.  Dalībvalstis sastāda plānu neparedzētu situāciju risināšanai saskaņā ar X pielikumu, kas konkretizē pasākumus, kas veicami valstī slimības uzliesmojuma gadījumā, un iesniedz šo plānu apstiprināšanai Komisijā. Šajos plānos ņem vērā valsts gatavības plānus un plānus neparedzētām situācijām gripas pandēmijas gadījumiem.
Grozījums 100
63. panta 4.a punkts (jauns)
4.a Izstrādā īpašu rīcības plānu Eiropas institūcijām gadījumiem, ja ceļošanas ierobežojumi traucē dalību starptautiskās sanāksmēs, piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes sanāksmēs.
Grozījums 101
63. panta 5. punkts
5.  Papildus 1. līdz 4. punktā paredzētajiem pasākumiem saskaņā ar 65. panta 2. punktā paredzēto procedūru drīkst tikt pieņemti tālāki noteikumi, lai nodrošināt ātru un efektīvu putnu gripas likvidēšanu, tostarp noteikumi par slimības kontroles centriem, ekspertu grupām un trauksmes mācībām reālā laika režīmā.
5.  Papildus 1. līdz 4. punktā paredzētajiem pasākumiem saskaņā ar 65. panta 2. punktā paredzēto procedūru pieņem tālākus noteikumus, lai nodrošināt ātru un efektīvu putnu gripas likvidēšanu, tostarp noteikumus par slimības kontroles centriem, ekspertu grupām un trauksmes mācībām reālā laika režīmā. Dalībvalstis atjaunina savus ārkārtas rīcības plānus, ņemot vērā reālā laika pārbaužu rezultātus, un paziņo savus atjaunotos plānus Komisijai.
Grozījums 102
63. panta 5.a punkts (jauns)
5.a Papildus plāniem neparedzētām situācijam, dalībvalstis izstrādā efektīvus gatavības plānus cilvēku pandēmijas gadījumiem, kuros iekļauj noteikumus par pretvīrusu līdzekļu ražošanu, krājumiem un izplatīšanu personām, kam ir vislielākais risks inficēties, noteikumus par vakcīnu izstrādes un sērijveida ražošanas pasākumu saskaņošanu, kā arī noteikumus par obligātām reālā laika trauksmes mācībām, tostarp pārrobežu sadarbību krīžu pārvaldības jomā, piemēram, gaisa filtru sistemātisku virosoloģisku izpēti, izmantojot gaisa kuģus. Valstu sagatavošanas plānus, reālā laika simulāciju rezultātus, kā arī pēc šo simulāciju veikšanas atjaunotos plānus paziņo Komisijai un dara zināmus atklātībai sešos mēnešos pēc šīs direktīvas pieņemšanas.
Grozījums 103
65. panta 2. punkta otrā daļa
Periods, kas minēts Lēmuma 1999/468/EK 5. un 6. pantā, ir trīs mēneši.
Periods, kas minēts Lēmuma 1999/468/EK 5. un 6. pantā, ir divi mēneši.
Grozījums 104
67. panta 2. punkts
Līdz šīs direktīvas piemērošanai tālāki pārejas noteikumi putnu gripas kontrolei drīkst tikt pieņemti saskaņā ar 65. panta 2. punktā minēto procedūru.
Līdz šīs direktīvas piemērošanai pāreju uz šīs direktīvas noteikumiem par putnu gripas kontroli var veikt saskaņā ar 65. panta 2. punktā minēto procedūru.
Grozījums 105
68.a pants (jauns)
68.a
Sadarbība ar OIE
Komisija sāk pārrunas Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijā (OIE), lai starptautiskā līmenī ieviestu putnu gripas apkarošanas un novērošanas pasākumus, kas līdzvērtīgi tiem, kurus veic Eiropas Savienība, kā arī prasību sistemātiski deklarēt zemas patogenitātes putnu gripu. Komisija sāk arī sarunas par savvaļas putnu obligātas uzraudzības sistēmas ieviešanu. Komisija šajā sakarā iesniedz priekšlikumus starptautiskajai organizācijai.
Grozījums 106
III pielikums
Šis pielikums svītrots.
Grozījums 107
V pielikuma ca) apakšpunkts (jauns)
ca) mājputnu populācijas blīvumu;
Grozījums 108
VI pielikuma 1. punkta b) apakšpunkts
b) izmantojamie dezinfekcijas līdzekļi un to koncentrācija oficiāli jāapstiprina kompetentajai iestādei, lai nodrošinātu putnu gripas vīrusa iznīcināšanu;
b) izmantojamās dezinfekcijas metodes, procedūras un līdzekļi un to koncentrācija oficiāli jāapstiprina kompetentajai iestādei, lai nodrošinātu putnu gripas vīrusa iznīcināšanu;
Grozījums 109
VI pielikuma 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļa
ii) nonāvētos mājputnus vai citus putnus jāapsmidzina ar dezinfekcijas līdzekli;
ii) nonāvētie mājputni vai citi putni jāapsmidzina ar dezinfekcijas līdzekli vai jādezinficē ar citu metodi, ko apstiprinājušas kompetentās iestādes, piemēram, kompostēšanu;
Grozījums 110
VI pielikuma 2. punkta a) apakšpunkta v) daļa
v) jebkādi audi vai asinis, kas izlijušas nonāvēšanas vai kaušanas laikā, vai pēcnāves izmeklēšanas laikā vai ēku, pagalmu, darbarīku liela apjoma inficēšanās gadījumā, uzmanīgi jāsavāc un jālikvidē kopā ar nonāvētajiem mājputniem vai citiem putniem;
v) jebkādi audi vai asinis, kas izlijušas nonāvēšanas vai pēcnāves izmeklēšanas laikā vai ēku, pagalmu, darbarīku liela apjoma inficēšanās gadījumā, uzmanīgi jāsavāc un jālikvidē kopā ar nonāvētajiem mājputniem vai citiem putniem;
Grozījums 111
IX pielikuma 2. punkta b) apakpunkta iii) daļa
iii) tiek novietoti mājputnu mājā vai novietnē, kur:
iii) tiek novietoti mājputnu mājā vai novietnē, kur tīrīšana un dezinfekcija ir veikta saskaņā ar kompetentās iestādes instrukcijām;
– nekādi mājputni nav turēti vismaz trīs nedēļas; un
– tīrīšana un dezinfekcija ir veikta saskaņā ar kompetentās iestādes instrukcijām;
Grozījums 112
IX pielikuma 2. punkta c) apakšpunkta iii) daļa
iii) tiek ievietoti mājputnu mājā vai novietnē, kur nekādi mājputni nav turēti vismaz trīs nedēļas un kur veikta tīrīšana un dezinfekcija;
iii) tiek novietoti mājputnu mājā vai novietnē, kur tīrīšana un dezinfekcija ir veikta saskaņā ar kompetentās iestādes instrukcijām;
Grozījums 113
IX pielikuma 3. punkta b) apakšpunkta ii) daļa
ii) tiek novietoti mājputnu mājā vai novietnē, kur:
ii) tiek novietoti mājputnu mājā vai novietnē, kur tīrīšana un dezinfekcija ir veikta saskaņā ar kompetentās iestādes instrukcijām;
– nekādi mājputni nav turēti vismaz trīs nedēļas; un
tīrīšana un dezinfekcija ir veikta saskaņā ar kompetentās iestādes instrukcijām;
Grozījums 114
IX pielikuma 4. punkta b) apakpunkta iii) daļa
iii) tiek novietoti mājputnu mājā vai novietnē, kur:
svītrots
– nekādi mājputni nav turēti vismaz trīs nedēļas; un
– tīrīšana un dezinfekcija ir veikta saskaņā ar kompetentās iestādes instrukcijām;
Grozījums 115
IX pielikuma 4. punkta c) apakšpunkta iii) daļa
iii) tiek novietoti putnu mājā vai novietnē, kur nekādi mājputni nav turēti vismaz trīs nedēļas un kur veikta tīrīšana un dezinfekcija;
svītrots
Grozījums 116
X pielikuma ievaddaļa
Ārkārtas situāciju plāniem jāatbilst vismaz šādiem kritērijiem:
Izstrādājot ārkārtas situāciju plānus, jāņem vērā zinātniskas izpētes rezultāti un riska novērtējums, tiem jānodrošina pietiekami resursi un tiem jāatbilst vismaz šādiem kritērijiem:
Grozījums 117
X pielikuma 4.a iedaļa (jauna)
4.a Kompetentā iestāde veic sociālekonomiskās ietekmes novērtējumu par ārkārtas rīcības plāna plašāku ietekmi uz lauku ekonomiku.
Grozījums 118
X pielikuma 13. iedaļa
13.  Jāpieņem noteikumi par ciešu sadarbību starp kompetentajām iestādēm veterinārajā, veselības aizsardzības un vides sektorā.
13.  Jāpieņem noteikumi par ciešu sadarbību starp kompetentajām iestādēm veterinārajā, veselības aizsardzības un vides sektorā, it īpaši, lai nodrošinātu lauksaimnieku, putnkopības nozares strādnieku un sabiedrības pienācīgu informēšanu par risku.

(1) OV vēl nav publicēts


Izdevumi veterinārijas jomā *
PDF 378kWORD 62k
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (KOM(2005)0171 – C6-0196/2005 – 2005/0063(CNS))
P6_TA(2005)0456A6-0326/2005

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0171)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6–0196/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, kā arī Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumus (A6-0326/2005);

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa uzsākt saskaņošanas procedūru atbilstīgi 1975. gada 4. marta kopīgajai deklarācijai gadījumā, ja Padome paredz atkāpties no Parlamenta apstiprinātā teksta;

5.   prasa Padomei vēlreiz ar Parlamentu apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

6.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
4. APSVĒRUMS
(4)  Ņemot vērā Direktīvas xxx pieņemšanu, ir lietderīgi grozīt Lēmumu Nr. 90/424/EEK tā, lai dalībvalstīm būtu pieejams Kopienas finansiālais atbalsts veiktajiem apkarošanas pasākumiem attiecībā uz putnu gripas vīrusu ar zemas patogenitātes celmu, kas var mutēties augstas patogenitātes celmā.
(4)  Ņemot vērā Direktīvas 2005/…/EK pieņemšanu, ir lietderīgi grozīt Lēmumu Nr. 90/424/EEK tā, lai dalībvalstīm būtu pieejams Kopienas finansiālais atbalsts veiktajiem apkarošanas pasākumiem attiecībā uz putnu gripas vīrusu ar zemas patogenitātes celmu, kas var mutēties augstas patogenitātes celmā. Mutācijas draudu dēļ Kopienas finansiālajam ieguldījumam abu putnu gripas vīrusu apkarošanā ir jābūt vienādam gan attiecībā uz putnu gripas vīrusu ar augstu patogenitātes celmu (APPG), gan attiecībā uz putnu gripas vīrusu ar zemu patogenitātes celmu (ZPPG).
Grozījums Nr. 2
5.A APSVĒRUMS (jauns)
(5a) ņemot vērā sekas, ko putnu gripas epidēmija varētu atstāt uz sabiedrības veselības aizsardzību, lielāka uzmanība jāpievērš profilaksei un kontrolei, sākot ar riska apgabalu apsekošanu katrā valstī un regulāru ikmēneša sistemātisku seroloģisko izmeklēšanu, rezultātus nosūtot tiem, kas ir tieši atbildīgi par šo jautājumu;
Grozījums Nr. 3
5.B APSVĒRUMS (jauns)
(5b) steidzami jārīkojas, lai atbalstītu tādas perotālās vakcīnas izpēti, kas var apkarot dažādos putnu gripas celmus, un veicinātu tās izmantošanu, ja tas ir nepieciešams;
Grozījums Nr. 4
1. PANTA -1. PUNKTS (jauns)
1. panta 2.a), 2.b) un 2.c) apakšpunkts (jauni) (Lēmums 90/424/EEK)
-1.  Lēmuma 1. pantā aiz 2. daļas iekļauj šādas trīs daļas.
Komisija pārskata līdzekļus Eiropas Dzīvnieku veselības fonda izveidei, jo jaunas epidēmijas gadījumā var nepietikt budžeta līdzekļu. No šī fonda varētu segt izmaksas lipīgu dzīvnieku slimību uzliesmojuma gadījumā. Lopkopji un citi iedzīvotāji, kurus tas skar, kā arī uzņēmumi Eiropas Savienībā varētu veikt iemaksas šajā fondā.
Komisija izstrādā priekšlikumu nolūkā saskaņot ar lipīgu dzīvnieku slimību uzliesmojumiem saistīto izdevumu sadalījumu starp lauksaimniecības sektoru un valdībām dalībvalstīs.
Padomes Regulas (EEK) Nr. 2759/751, (EEK) Nr. 2771/752, (EEK) Nr. 2777/753, (EK) Nr. 1254/19994, (EK) Nr. 1255/19995 un (EK) Nr. 2529/20016 par ārkārtas pasākumiem tirgus atbalstīšanai saskaņo ar grozīto Padomes Lēmumu 90/424/EEK.
________________________
1.  Padomes 1975. gada 29. oktobra Regula (EEK) Nr. 2759/75 par cūkgaļas tirgus kopējo organizāciju (OV L 282, 1.11.1975., 1. lpp.).
2.  Padomes 1975. gada 29. oktobra Regula (EEK) Nr. 2771/75 par olu tirgus kopējo organizāciju (OV L 282, 1.11.1975., 49. lpp.).
3.  Padomes 1975. gada 29. oktobra Regula (EEK) Nr. 2777/75 par mājputnu gaļas tirgus kopējo organizāciju (OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp.).
4.  Padomes 1999. gada 17. maija Regula (EK) Nr. 1254/1999 par liellopu un teļa gaļas tirgus kopējo organizāciju (OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp.).
5.  Padomes 1999. gada 17. maija Regula (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopējo organizāciju (OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp.).
6.  Padomes 2001. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 2529/2001 par aitu un kazu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (OV L 341, 22.12.2001., 3. lpp.).
Grozījums Nr. 5
1. PANTA 1. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS
3. panta 2. punkta 1. ievilkums (Lēmums 90/424/EEK)
– "to uzņēmīgo sugu dzīvnieku, kurus skārusi slimība vai par kuriem ir aizdomas, ka tie ir slimības skarti vai inficēti, izkaušana un likvidēšana, bet putnu gripas gadījumā - olu iznīcināšana,"
– "to uzņēmīgo sugu dzīvnieku, kurus skārusi slimība vai par kuriem ir aizdomas, ka tie ir slimības skarti vai inficēti, izkaušana un likvidēšana, bet putnu gripas gadījumā - olu iznīcināšana, kā arī zaudējumu novēršana attiecībā uz vērtības samazināšanos, ja olām vai mājputniem atklāj citus galamērķus, kad ieņēmumi par šīm olām vai mājputniem ir mazāki, nekā to parastā vērtība,"
Grozījums Nr. 6
1. PANTA 2. PUNKTS
3.a panta 1. punkts (Lēmums 90/424/EEK)
1. šo pantu piemēro putnu gripas gadījumā, kas notiek dalībvalsts teritorijā.
1. šo pantu piemēro putnu gripas gadījumā, kas notiek dalībvalsts teritorijā. šis pants attiecas arī uz Kopienas atbalstu profilakses un sadarbības, kā arī tehniskās palīdzības pasākumiem attiecībā uz trešām valstīm.
Grozījums Nr. 7
1. PANTA 2. PUNKTS
3.a panta 2. punkts (Lēmums 90/424/EEK)
2.  Attiecīgā dalībvalsts saņem Kopienas finansiālo ieguldījumu putnu gripas apkarošanai, ja Direktīvā xxx prasītie obligātie kontroles pasākumi ir pilnībā un efektīvi izpildīti, ievērojot attiecīgus Kopienas tiesību aktus, un to uzņēmīgo sugu dzīvnieku, kurus skārusi slimība vai par kuriem ir aizdomas, ka tie ir slimības skarti vai inficēti, izkaušanas un likvidēšanas gadījumā lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieki ir ātri un atbilstoši saņēmuši kompensācijas.
2.  Attiecīgā dalībvalsts saņem Kopienas finansiālo ieguldījumu putnu gripas apkarošanai, ja Direktīvā 2005/…/EK prasītie obligātie kontroles pasākumi ir pilnībā un efektīvi izpildīti, ievērojot attiecīgus Kopienas tiesību aktus, un to uzņēmīgo sugu dzīvnieku, kurus skārusi slimība vai par kuriem ir aizdomas, ka tie ir slimības skarti vai inficēti, izkaušanas un likvidēšanas gadījumā, kā arī gadījumos, kad iznīcina olas un novērš zaudējumu attiecībā uz vērtības samazināšanos, ja olām vai mājputniem atklāj citus galamērķus, kad ieņēmumi par šīm olām vai mājputniem ir mazāki, nekā to parastā vērtība, lauksaimniecības dzīvnieku īpašnieki ir ātri un atbilstoši saņēmuši kompensācijas. Cita starpā tas nozīmē, ka kompensācijas piešķiršanā par dažādiem olu veidiem ir jāpiemēro diferenciācijas princips.
Grozījums Nr. 8
1. PANTA 2. PUNKTS
3.a panta 2.a punkts (jauns) (Lēmums 90/424/EEK)
2.a Dalībvalstis saņem arī Kopienas atbalstu, lai izstrādātu slimības kontroles/apsekošanas sistēmu, tostarp laboratoriskajai diagnostikai un piemērotu vakcīnu izpētei, pētījumiem, speciālistu sanāksmēm, informācijas un publikāciju pasākumu īstenošanai, visiem pasākumiem, kas ir paredzēti, lai izvērtētu migrējošo putnu pārvietošanās ietekmi uz lipīgo slimību izplatīšanos Eiropā, kā arī lai nodrošinātu šo putnu migrācijas ceļu novērošanu.
Grozījums Nr. 9
1. PANTA 2. PUNKTS
3.a panta 3. punkta 1. ievilkums (Lēmums 90/424/EEK)
– augstas patogenitātes putnu gripas gadījumā 50 % un zemas patogenitātes putnu gripas gadījumā 30 % no šādām izmaksām, kas radušās dalībvalstīm, atlīdzinot lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem izdevumus par dzīvnieku nokaušanu un iznīcināšanu, par dzīvnieku produktu iznīcināšanu, saimniecības un iekārtu tīrīšanu un dezinfekciju, inficētas lopbarības iznīcināšanu un par inficēto iekārtu iznīcināšanu, kad šīs iekārtas nav iespējams dezinficēt.
– augstas patogenitātes putnu gripas gadījumā 50% un zemas patogenitātes putnu gripas gadījumā arī 50% no šādām izmaksām, kas radušās dalībvalstīm, atlīdzinot lauksaimniecības dzīvnieku īpašniekiem izdevumus par dzīvnieku nokaušanu un iznīcināšanu, par dzīvnieku produktu iznīcināšanu, par zaudējumu attiecībā uz vērtības samazināšanos, ja olām vai mājputniem atklāj citus galamērķus, kad ieņēmumi par šīm olām vai mājputniem ir mazāki, nekā to parastā vērtība, saimniecības un iekārtu tīrīšanu un dezinfekciju, inficētas lopbarības iznīcināšanu un par inficēto iekārtu iznīcināšanu, kad šīs iekārtas nav iespējams dezinficēt.
Grozījums Nr. 10
1. PANTA 2. PUNKTS
3.a panta 3. punkta 2.a ievilkums (jauns) (Lēmums 90/424/EEK)
– 100% no vakcinācijas izmaksām.
Grozījums Nr. 11
1. PANTA 2. PUNKTS
3.a panta 3.a punkts (jauns) (Lēmums 90/424/EEK)
3.a Kopiena arī atbalsta sadarbības un tehniskās palīdzības pasākumu veicināšanu attiecībā uz trešām, īpaši Āzijas, valstīm, lai nodrošinātu putnu gripas profilaksi un tās apsekošanu izcelsmes valstīs.

(1) OV vēl nav publicēts.


Eurozonas paplašināšana *
PDF 357kWORD 53k
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) 974/98 par euro ieviešanu (KOM(2005)0357 – C6-0374/2005 – 2005/0145(CNS))
P6_TA(2005)0457A6-0329/2005

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0357)(1),

–   ņemot vērā EK līgumu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0374/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A6-0329/2005),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa uzsākt saskaņošanas procedūru, kas paredzēta 1975. gada 4. marta Kopīgajā deklarācijā, ja Padome ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

5.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

6.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
3.A APSVĒRUMS (jauns)
(3.a)  Ir lietderīgi sagatavot iesaistīto dalībvalstu sarakstu, ko papildinās pēc tam, kad nākamās dalībvalstis pieņems euro par savas valsts valūtu.
Grozījums Nr. 2
5. APSVĒRUMS
(5)  Ja dalībvalsts uzskatīs, ka pārejas periods nav nepieciešams, euro banknotes un monētas kļūs par likumīgu maksāšanas līdzekli šajā dalībvalstī euro pieņemšanas dienā. Tajā pašā laikā būtu jāparedz iespēja šādām dalībvalstīm piemērot viena gada "pakāpeniskas izņemšanas no apgrozības" periodu, kura laikā būtu iespējams atsaukties uz valsts valūtas vienību jaunos tiesiskos instrumentos. Tas tirgus dalībniekiem šādās dalībvalstīs dotu vairāk laika sagatavoties euro ieviešanai un tādējādi atvieglotu pārejas procesu.
(5)  Pārejas periodu var samazināt līdz nullei, ja dalībvalsts uzskatīs, ka garāks pārejas periods nav nepieciešams. Tādā gadījumā euro banknotes un monētas kļūs par likumīgu maksāšanas līdzekli šajā dalībvalstī euro pieņemšanas dienā. Tajā pašā laikā būtu jāparedz iespēja šādām dalībvalstīm piemērot viena gada "pakāpeniskas izņemšanas no apgrozības" periodu, kura laikā būtu iespējams atsaukties uz valsts valūtas vienību jaunos tiesiskos instrumentos. Tas tirgus dalībniekiem šādās dalībvalstīs dotu vairāk laika sagatavoties euro ieviešanai un tādējādi atvieglotu pārejas procesu.
Grozījums Nr. 3
5.A APSVĒRUMS (jauns)
(5.a)  Nākamajām eurozonas dalībvalstīm laikus jāsagatavo valsts plāns euro banknošu un monētu ieviešanai un veco valsts banknošu un monētu izņemšanai no apgrozības. Tām arī laikus jāizveido līdzsvarota un aktīva saziņas stratēģija, kura paredzēta, lai informētu pilsoņus, uzņēmumus, klientus un piegādātājus. Šādu plānu ietvaros tām arī jāizskata iespēja izveidot stratēģiju cenu un summu divkāršam atainojumam euro un valsts valūtas vienībās, kam būtu jāsākas labu laiku pirms skaidras naudas nomaiņas dienas un jābeidzas pēc atbilstoša laika, dodot pilsoņiem pietiekoši daudz laika, lai pielāgotos jaunajai vērtību skalai.
Grozījums Nr. 4
6. APSVĒRUMS
(6)  Bankām būtu jāmaina valsts valūtas vienībās denominētās banknotes un monētas pret euro banknotēm un monētām bez maksas abu valūtu paralēlās apgrozības periodā, ievērojot noteiktas maksimālās robežas.
(6)  Bankām jāmaina valsts valūtas vienībās denominētās banknotes un monētas pret euro banknotēm un monētām bez maksas ne ilgāk par trim mēnešiem pēc abu valūtu paralēlās apgrozības perioda beigām, ievērojot noteiktas maksimālās robežas.
Grozījums Nr. 5
1. PANTA 1. PUNKTS
1. panta h) apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 974/98)
(h) "pārejas periods" ir laikposms, kas sākas pulksten 00.00 euro pieņemšanas dienā un beidzas pulksten 00.00 skaidras naudas nomaiņas dienā;
h) "pārejas periods" ir laikposms, kas nepārsniedz vienu gadu un sākas pulksten 00.00 euro pieņemšanas dienā un beidzas pulksten 00.00 skaidras naudas nomaiņas dienā;
Grozījums Nr. 6
1. PANTA 8. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS
15. panta 1. un 2. punkts (Regula (EK) Nr. 974/98)
(a)  Vārdus "pēc pārejas perioda beigām" 1. un 2. punktā aizstāj ar vārdiem "no attiecīgās skaidras naudas nomaiņas dienas";
a)  Vārdus "pēc pārejas perioda beigām" 1. un 2. punktā aizstāj ar vārdiem "no attiecīgās skaidras naudas nomaiņas dienas"; Vārdi "iesaistītajās dalībvalstīs, kas pieņem euro pēc 2002. gada 1. janvāra, šis periods ilgs līdz pat diviem mēnešiem" ir jāiekļauj 1. punktā starp vārdiem "pārejas perioda beigām" un "valstu tiesību aktos", kā arī 2. punkta beigās.
Grozījums Nr. 7
1. PANTA 8. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS
15. panta 3. punkta 1. apakšpunkts (Regula (EK) Nr. 974/98)
1. punktā minētajā periodā iesaistītās dalībvalstis, kas pieņem euro pēc 2002. gada 1. janvāra, maina savu klientu valsts banknotes un monētas uz euro banknotēm un monētām bez maksas un bez ierobežojumiem līdz maksimālajai robežai, ko var noteikt valsts tiesību akti. Bankas var pieprasīt, lai tās tiktu brīdinātas, ja maināmā summa pārsniedz bankas noteikto maksimālo robežu un atbilst mājsaimniecības summai.
Ne ilgāk par trim mēnešiem pēc abu valūtu paralēlās apgrozības perioda beigām to iesaistīto dalībvalstu bankas, kas pieņem euro pēc 2002. gada 1. janvāra, maina savu klientu valsts banknotes un monētas uz euro banknotēm un monētām bez maksas un bez ierobežojumiem līdz maksimālajai robežai, ko var noteikt valsts tiesību akti. Bankas var pieprasīt, lai tās tiktu brīdinātas, ja maināmā summa pārsniedz bankas noteikto maksimālo robežu un atbilst mājsaimniecības summai.

(1) OV vēl nav publicēts.


PVN kopējā sistēma *
PDF 275kWORD 41k
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK par pievienotās vērtības nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz periodu, kurā jāpiemēro minimālā pamatlikme (KOM(2005)0136 – C6-0113/2005 – 2005/0051(CNS))
P6_TA(2005)0458A6-0323/2005

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2005)0136)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 93. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar Parlamentu ir apspriedusies (C6-0113/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A6-0323/2005),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   lūdz Padomi vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
1. PANTS
12. panta 3. punkta a) apakšpunkta pirmā daļa (Direktīva 77/388/EEK)
Pievienotās vērtības nodokļa pamatlikmi katra dalībvalsts nosaka procentos no summas, kam uzliek nodokli; preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai pamatlikme ir vienāda. No 2006. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim šī pamatlikme nevar būt mazāka par 15 %.
Pievienotās vērtības nodokļa pamatlikmi katra dalībvalsts nosaka procentos no summas, kam uzliek nodokli; preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai pamatlikme ir vienāda. No 2006. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim šī pamatlikme nevar būt mazāka par 15 % un nevar būt lielāka par 25 %.
Grozījums Nr. 2
3.A PANTS (jauns)
3.a pants
Komisija vispārēji novērtē netiešās PVN likmes un PVN pamatlikmes makroekonomisko ietekmi un iespaidu uz dalībvalstu budžeta ieņēmumiem laikposmā līdz 2007. gada 1. janvārim.
Veicot vērtējumu, pievērš uzmanību tam, lai dalībvalstīm būtu vienlīdzīgas iespējas piemērot samazinātas PVN likmes gan precēm, gan pakalpojumiem.

(1) OV vēl nav publicēts.


PVN atmaksa *
PDF 344kWORD 44k
Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Direktīvā 77/388/EEK paredzētajai pievienotās vērtības nodokļa atmaksai ar nodokli apliekamām personām, kuras nav reģistrētas attiecīgās valsts teritorijā, bet ir reģistrētas citā dalībvalstī (KOM(2004)0728 – C6-0251/2005 – 2005/0807(CNS))
P6_TA(2005)0459A6-0324/2005

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (KOM(2004)0728)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 93. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0251/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A6-0324/2005),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
7. panta 1. punkts
1.  Dalībvalsts, kurā tika maksāts pievienotās vērtības nodoklis, dara iesniedzējam zināmu savu lēmumu attiecībā uz atmaksāšanas pieteikumu trīs mēnešu laikā pēc dienas, kad pieteikums tika iesniegts.
1.  Dalībvalsts, kurā tika maksāts pievienotās vērtības nodoklis, dara iesniedzējam zināmu savu lēmumu attiecībā uz atmaksāšanas pieteikumu trīs mēnešu laikā pēc dienas, kad pieteikums tika iesniegts. Dibinājuma dalībvalsts informē atmaksāšanas dalībvalsti, kad ar nodokli apliekamā persona iesniedz kompetentajai nodokļu iestādei savu pieteikumu par PVN atmaksāšanu.
Grozījums Nr. 2
7. panta 1. punkta 1.a daļa (jauna)
Trīs mēnešu periods sākas no dienas, kad atmaksāšanas dalībvalsts nodokļu iestāde no dibinājuma dalībvalsts nodokļu iestādes saņem nodokļu atmaksāšanas elektroniskos datus par konkrēto ar nodokli apliekamo personu, kuru par to automātiski informē.
Grozījums Nr. 3
7. panta 3. punkta 2.a daļa (jauna)
Atmaksājamās summas pārskaitījuma termiņš ir viena nedēļa pēc trīs mēnešus ilgā lēmuma pieņemšanas perioda beigām.
Grozījums Nr. 4
7. panta 4. punkta 1. daļa
4.   Īpašos gadījumos dalībvalsts, kurā tika maksāts pievienotās vērtības nodoklis, var pieprasīt papildinformāciju trīs mēnešu laikā pēc dienas, kurā lūgums ir iesniegts. Pēc šī laika posma beigām nevar pieprasīt nekādu papildinformāciju.
4.   Ja atmaksāšanas dalībvalsts nodokļu iestāde iesniedz pieprasījumu tālākai izmeklēšanai, laika periods, kurā nosaka, vai ar nodokli apliekamā persona ir tiesīga saņemt nodokļu atmaksājumu, var tikt pagarināts. Tomēr laika periods no atmaksāšanas pieteikuma iesniegšanas dienas līdz atmaksājamās summas pārskaitīšanas dienai nedrīkst būt ilgāks par četriem mēnešiem.

(1) OV vēl nav publicēts.


Eiropas regulatīvās aģentūras
PDF 202kWORD 49k
Eiropas Parlamenta rezolūcija attiecībā uz Komisijas priekšlikumu par Iestāžu nolīgumu Eiropas regulatīvo aģentūru darbības pamatprincipu noteikšanai
P6_TA(2005)0460B6-0634/2005

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu (KOM(2005)0059),

–   ņemot vērā tā 2004. gada 13. janvāra rezolūciju par Komisijas paziņojumu "Par Eiropas regulatīvo aģentūru darbības pamatprincipiem"(1),

–   ņemot vērā valdību konferencē Nicā pieņemtā paziņojuma 3. punktu attiecībā uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 10. pantu par Kopienas iestāžu lojālas sadarbības pienākumu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 2005. gada 11. oktobra atzinumu par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EEK) Nr. 1210/90, ar ko izveido Eiropas Vides aģentūru un Eiropas vides informācijas un novērojumu tīklu, attiecībā uz aģentūras izpilddirektora amata pilnvaru termiņu;

–   ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas un Budžeta komitejas kopīgi iesniegto jautājumu Padomei, uz ko sniedz mutisku atbildi, un Padomes atbildi, kas sniegta 2005. gada 15. novembra sanāksmē,

–   ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu un tā Reglamenta 103. panta 2. punktu;

A.   tā kā tā 2004. gada 13. janvāra rezolūcijā esošie apsvērumi būtiskos aspektos nav zaudējuši savu aktualitāti, tā kā jo īpaši pašreizējo un turpmāko aģentūru struktūras racionalizēšana un vienkāršošana ir skaidrības, pārredzamības un juridiskās drošības interesēs, kā arī ir vajadzīga, raugoties no 25 dalībvalstu Eiropas Savienības perspektīvas, un tā kā jaunu aģentūru izveidošanai jāvērtē, ņemot vērā visstingrākos kritērijus, kas cita starpā attiecas uz to darbības atbilstību mērķim un attaisnojamību;

B.   tā kā Komisija, iesniedzot priekšlikumu par iestāžu nolīgumu ir ievērojusi Parlamenta aicinājumu noslēgt tādu iestāžu nolīgumu pirms pamatregulas pieņemšanas, kurā skaidri tiek noteiktas attiecīgās kopīgās vadlīnijas;

C.   tā kā iepriekšminētajā deklarācijā, saskaņā ar Līguma 10. pantu, ir noteikts, ka Eiropas Parlaments, Padome un Komisija var noslēgt iestāžu nolīgumus, ja tas ir nepieciešams saistībā ar to lojālas sadarbības pienākumu, lai atvieglotu līguma noteikumu piemērošanu;

1.   atzinīgi vērtē faktu, ka Komisija iesniegusi priekšlikumu;

2.   izsaka nožēlu par to, ka Padome nav gatava uzsākt sarunas par nolīguma noslēgšanu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu;

3.   aicina Komisiju turpināt centienus, lai panāktu Padomes viedokļa maiņu;

4.   vērš uzmanību uz to, ka, pārbaudot turpmākos priekšlikumus par aģentūru izveidošanu, par pamatu jo īpaši izmanto šādus principus:

   a) aģentūras izveidošana notiek, īstenojot parasto likumdošanas procedūru, tātad parasti, īstenojot koplēmuma procedūru, bet Līguma 308. pantā paredzētās procedūras pielietošana paliek ierobežota un izmantojama tikai izņēmuma gadījumos, kuros ar attiecīgo jautājumu saistītie Līguma noteikumi nav pietiekams juridiskais pamats;
   b) ikvienam priekšlikumam par aģentūras izveidošanu pievieno izmaksu lietderīguma analīzi un precīzu rezultātu prognozi, kas pamato problēmas risinājuma rentabilitāti, dibinot aģentūru, salīdzinājumā ar iespēju, ja attiecīgos uzdevumus pildītu Komisijas dienesti;
   c) aģentūrai atbilstoši tās uzdevumu jomai piešķiramā autonomija attiecīgajā jomā neatbrīvo Komisiju no politiskās atbildības par aģentūru darbību;
   d) Komisijas lomai, izvēloties un nozīmējot izpildu instanci, parasti tas ir direktors, jāatbilst šai politiskās atbildības un kompetences prasībai;
   e) Parlaments īsteno iepriekšēju pārbaudi, uzklausot direktora amata kandidātu vai kandidātus, retrospektīvu kontroli, apstiprinot budžeta pareizu izpildi, kā arī nepārtrauktu pārbaudi, sekojot aģentūras darbībai ar tā attiecīgo atbildīgo komiteju starpniecību; par direktora amata pilnvaru laika pagarināšanu lemj tikai administratīvā valde, pamatojoties uz direktora amata pirmā pilnvaru laika novērtējumu;
   f) uzraudzības instancē – valdē Padome nozīmē pārstāvjus, kuri ir pierādījuši savu kompetenci un kurus pirms viņu iecelšanas amatā Parlaments var uzaicināt uz noklausīšanos, ja to uzskata par nepieciešamu; šos pārstāvjus nosūta skaitā, kas sapratīgā veidā ir proporcionāls aģentūras uzdevumiem un nozīmīgumam, turklāt ilgtermiņā paredzēts samazināt valdes sastāvu ar efektivitāti saistītu apsvērumu dēļ. Kamēr pārstāvju skaits valdē atbilst dalībvalstu skaitam, Parlaments darbam valdē nozīmē divus pārstāvjus no Parlamenta;
   g) par aģentūras darbībām, kuras rada juridiskas sekas trešām personām, Komisijai var iesniegt administratīvu sūdzību, kas var grozīt pieņemtos lēmumus, turklāt Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Eiropas Kopienu Tiesā;

5.   izsaka bažas par decentralizēto aģentūru skaita nemitīgo pieaugumu (pašreiz divdesmit trīs, salīdzinot ar piecām aģentūrām 1995. gadā), jo tādējādi rodas risks, ka Komisijas izpildfunkcija tiks noārdīta un sadalīta neskaitāmu iestāžu starpā, kas strādā galvenokārt starpvaldību sadarbības formā, un tādēļ izsaka velmi, lai vismaz Līguma par Konstitūciju Eiropai ratifikācijas procesa pārdomu posmā jaunas aģentūras netiktu dibinātas;

6.   ņemot vērā arvien pieaugošās budžeta izmaksas, kuras Kopienu budžetam rada decentralizētās aģentūras, atzinīgi vērtē to, ka saskaņā ar priekšlikumu Komisijas pienākums būtu katru priekšlikumu par aģentūras izveidošanu pamatot ar rezultātu prognozi, kas ievēro ne tikai subsidiaritātes un proporcionalitātes principus, bet kurā ir iekļauts arī iespējami pilnīgs pārbaudes un koordinācijas izdevumu, kā arī ietekmes uz cilvēkresursiem un administratīvajām izmaksām iepriekšējs novērtējums.

7.   konstatē, ka, kaut gan aģentūras subsidē no Kopienas budžeta, tomēr, neskatoties uz to, dalībvalstu nosūtītie pārstāvji, kas darbojas aģentūru valdē, pieņem politiskus lēmumus, kas attiecas uz Kopienas tiesību aktu īstenošanu;

8.   izsaka nožēlu, ka Eiropas Komisija acīmredzot nevēlas sagatavot esošo aģentūru pastāvēšanas un turpmākas attīstības skaidru finansiālo seku uzskaitījumu laika posmam, uz kuru attiecas nākamais finanšu plāns;

9.   prasa, lai par iestāžu nolīguma pamatu tiktu noteikta aģentūru administratīvo izdevumu maksimālā kāpinājuma likme, kura būtu pielīdzināma pieejai, ko prasa attiecināt uz Komisiju;

10.   pieprasa, lai pretēji priekšlikuma tekstam iestāžu nolīgumu arvien plašāk piemērotu attiecībā uz jau esošajām aģentūrām;

11.   aicina Komiteju priekšsēdētāju konferenci apkopot un iesniegt Budžeta komitejai un Budžeta kontroles komitejai pastāvīgo komiteju, kas ir atbildīgas par aģentūrām, sadarbības rezumējumu par to, kā tās seko aģentūru darbam, un aktualizēt 1998. gada jūlijā pieņemtās "vadlīnijas";

12.   aicina tā Konstitucionālo jautājumu komiteju sekot turpmākai notikumu attīstībai saistībā ar Komisijas priekšlikumu un vajadzības gadījumā jautājumu izskatīt atkārtoti;

13.   prasa Konstitucionālās komitejas un Budžeta komitejas priekšsēdētājiem un ziņojumu sagatavotājiem politiskā līmenī neformāli sazināties ar Padomes un Komisijas pārstāvjiem, lai sekotu līdzi notikumiem Padomē saistībā ar horizontāliem pasākumiem, kas nodarbojas ar regulatīvo aģentūru struktūru nākotnē;

14.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.

(1) OV C 92 E, 16.4.2004., 119. lpp


Gatavošanās PTO ministru konferencei
PDF 366kWORD 59k
Eiropas Parlamenta rezolūcija par gatavošanos sestajai Pasaules Tirdzniecības organizācijas ministru konferencei Honkongā
P6_TA(2005)0461RC-B6-0619/2005

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes 2005. gada 18. oktobra secinājumus par PTO Dohas Attīstības programmu,

–   ņemot vērā tā 2005. gada 12. maija rezolūciju par Dohas sarunu kārtas novērtējumu pēc PTO Ģenerālpadomes 2004. gada 1. augusta lēmuma (1),

–   ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par PTO ministru konferencēm, it īpaši tā 2001. gada 25. oktobra rezolūciju (2)un 2003. gada 3. jūlija rezolūciju (3);

–   ņemot vērā Ģenerālpadomes 2004. gada 1. augustā pieņemto lēmumu par Dohas darba programmu,

–   ņemot vērā 2001. gada 14. novembrī Dohā pieņemto PTO ministru deklarāciju,

–   ņemot vērā 2004. gada novembra PTO jautājumiem veltītās parlamentu konferences, ko kopīgi organizēja Parlamentu savienība un Eiropas Parlaments, rezultātus,

–   ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, it īpaši tā 27., 36. un 133. pantu;

–   ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.   tā kā PTO iemiesotā daudzpusējā tirdzniecības sistēma pēdējo piecdesmit gadu laikā ir devusi ievērojamu ieguldījumu ekonomiskajā izaugsmē, attīstībā un nodarbinātībā, tomēr daudzās valstīs, jo īpaši jaunattīstības valstīs, tās pozitīvie rezultāti nav tik jūtami;

B.   tā kā starptautiskā tirdzniecība var ievērojami veicināt ekonomisko attīstību un mazināt nabadzību; tā kā PTO ministri atzina to, ka visām tautām jāgūst labums no paplašinātajām iespējām un labklājības izaugsmes, ko var radīt daudzpusējā tirdzniecības sistēma, un ir apņēmušies Dohas darba programmā galveno uzmanību veltīt jaunattīstības valstu, it īpaši vismazāk attīstīto valstu vajadzībām un interesēm; šajā sakarā atzīmē, ka liela nozīme ir paplašinātai piekļuvei tirgum, līdzsvarotiem noteikumiem, konkrētai, pastāvīgi finansētai tehniskai palīdzībai un kapacitātes palielināšanās programmām;

C.   tā kā 2004. gada 1. augustā Ģenerālpadome vēlreiz apstiprināja Dohā pieņemtās ministru deklarācijas un lēmumus, kā arī visu dalībvalstu pilnīgu apņemšanos tos īstenot un izstrādāt sarunu sistēmu, lai pilnībā īstenotu Dohas darba programmu un veiksmīgi noslēgtu Dohā sāktās sarunas;

D.   tā kā Dohas Attīstības programmas galvenais mērķis ir jaunattīstības valstu ekonomiskā izaugsme; tā kā, lai panāktu reālus un noturīgus attīstības rezultātus, šim mērķim jākalpo par vadlīniju visās šo sarunu kārtās; tā kā sarunu rezultātā radušajam tīrajam ekonomiskajam ieguvumam jo īpaši jāuzkrājas vismazāk attīstītajās valstīs, lai veicinātu Tūkstošgades attīstības mērķu īstenošanu;

E.   vērš uzmanību uz ieguldījumu, ko veiksmīgs sarunu noslēgums dos darbvietu radīšanai, izaugsmei un drošībai Eiropā, radot papildu iespējas ES eksportētājiem turīgākā un atklātākā vispārējā ekonomikā, kā arī padarot pasauli stabilāku,

Vispārīgā informācija

1.   uzskata, ka Dohas sarunu kārtai jābūt veiksmīgai, lai veicinātu daudzpusējo tirdzniecības sistēmu ar mērķi nodrošināt pasaules ekonomikas progresu un harmonisku attīstību; no jauna apliecina stingru atbalstu tam, lai galvenā uzmanība Dohas sarunu kārtā tiktu veltīta attīstībai, un uzsver, ka sarunām jākalpo nabadzības izskaušanai un godīgākai globalizācijas radīto labumu sadalei; pauž nožēlu par nepietiekamo progresu sarunās, kas notika pirms Honkongas konferences;

2.   aicina Komisiju un pārējos tirdzniecības partnerus ievērot šo Dohas attīstības programmas tālejošo pasākumu kopumu, pilnībā ievērojot attīstības dimensiju; pauž bažas par nopietno un graujošo ietekmi, ko sarunu neizdošanās varētu atstāt un daudzpusējo tirdzniecības sistēmu; tādēļ aicina sestajās ministru konferences Honkongā dalībniekiem būt lietišķiem, lai sagatavotu veiksmīgu Dohas Attīstības programmas noslēgumu 2006. gadā;

3.   uzsver, ka Dohas Attīstības programmas iznākumam jābūt līdzsvarotam un iesaistītajām pusēm jāuzņemas saistības katrā no Dohas sarunu kārtas galvenajām jomām;

4.   aicina visas ieinteresētās puses, it īpaši visas rūpnieciski attīstītās un visattīstītākās valstis uzņemties saistības, gatavojoties Honkongas konferencei, lai panāktu šīs kārtas veiksmīgu noslēgumu; uzskata, ka visām pusēm jāpieliek pūles atbilstoši to attīstības pakāpei un ietekmei uz sarunu iznākumu;

Lauksaimniecība

5.   atgādina, ka Honkongā lauksaimniecības jomā sasniedzamajā rezultātā jāiekļauj savlaicīga visu eksporta subsīdiju pakāpeniska samazināšana, līdztekus tai, ko veic visas PTO rūpnieciski attīstītās dalībvalstis, tostarp arī to, kuras sniedz kā pārtikas atbalstu vai ar valsts tirdzniecības uzņēmumu palīdzību, vai ar citām eksporta subsīdijām;

6.   uzsver, ka ievērojami jāsamazina gan tirdzniecību kropļojošais iekšējais atbalsts, kā arī ievērojami jāuzlabo piekļuve tirgum; šajā sakarā atkārtoti pauž atbalstu kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformai;

7.   uzsver, ka šo tirdzniecības sarunu laikā ir jāņem vērā ES lauksaimniecības daudzfunkcionālās dabas jēdziens; atbalsta ES likto uzsvaru uz ar tirdzniecību nesaistītiem jautājumiem, lai nodrošinātu pārtikas kvalitāti un nekaitīgumu, vides aizsardzību, nodarbinātību lauksaimniecībā, kā arī šīs nozares attīstību;

8.   aicina šajā sarunu kārtā pienācīgi atzīt ģeogrāfisko izcelsmes norāžu lomu reģionālās attīstības veicināšanā un kultūras tradīciju saglabāšanā;

9.   uzstāj, ka jārod tāds risinājums jautājumam par jūtīgiem produktiem, kurā pilnībā tiktu ievēroti Dohas attīstības kārtas principi; aicina rast iedarbīgu risinājumu kokvilnas jautājumam; šajā sakarā uzsver, ka līdz 2010. gadam jaunattīstības valstīs jāizbeidz viss atbalsts, kas saistīts ar kokvilnas eksportu, un aicina ASV sekot ES piemēram un pārveidot tās kokvilnas tirgu;

Piekļuve nelauksaimnieciskajam tirgum (NAMA)

10.   uzsver, ka PTO sarunas par NAMA jāpaātrina iespējami īsā laikā; uzskata, ka tirdzniecības šķēršļi starp rūpnieciski attīstītajām un jaunattīstības valstīm, kā arī starp jaunattīstības valstīm traucē noturīgu attīstību; uzskata, ka lai panāktu turpmāku dienvidu – dienvidu tirgu plašāku atvēršanu, ir svarīgi, lai vairāk attīstītās valstis ievērotu savus pienākumus, atvērot savus tirgus vismazāk attīstītajām valstīm, kā arī uzskata, ka līdzīgi jārisina arī preferenču samazināšanas jautājums;

11.   uzstāj, lai formulā, kas jāpieņem NAMA sarunās, pilnībā tiktu ievērots "mazāk nekā pilnas savstarpības" princips, par ko vienojās visas puses, kā arī stāvoklis jaunattīstības valstīs, kuras parasti noteikušas augstus tarifus rūpniecības precēm, kas nodrošina ievērojamus budžeta ieņēmumus; uzsver, ka šai formulai jāļauj arī pienācīgi aizsargāt topošās rūpniecības nozares, jāveicina rūpniecības attīstība un ekonomikas dažādošana, kā arī jānodrošina nodarbinātība, it īpaši vismazāk attīstītajās valstīs;

12.   atzīmē, ka stratēģiski svarīgi ir, lai visi tirdzniecības partneri pamatotos gadījumos atceltu arī savas ar beztarifu barjeras, jo tās apgrūtina piekļuvi tirgum, un varētu turpināt šo procesu arī pēc tam, kad tarifu barjeras tiks vēl vairāk samazinātas;

Pakalpojumi

13.   atzīst, ka Honkongas ministru konferencē ir jāieliek pamats tālejošam nolīgumam par pakalpojumu tirdzniecību, gan stiprinot piekļuvi tirgum ES pakalpojumu sniedzējiem, gan saskaņā ar Vispārējo vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību (GATS) nodrošinot visu PTO dalībvalstu iespēju pašiem regulēt iekšējo pakalpojumu jomas; atzīmē, ka ES ir ļoti ieinteresēta paplašināt eksporta iespējas pakalpojumu sniedzējiem; uzskata, ka šajā jomā jāpanāk patstāvīgs progress, izņemot veselības, izglītības un audiovizuālos pakalpojumus;

14.   mudina attīstītās PTO dalībvalstis un tās, kas atrodas uz industrializācijas sliekšņa, uzņemties tāda paša līmeņa saistības, kā to ir izdarījusi ES ar tās pārskatīto 2005. gada janvāra piedāvājumu, un iesniegt atbilstošus piedāvājumus. Uzsver, ka, ņemot vērā apstākli, ka Dohas sarunu kārtā nav panākts progress, jāpārbauda papildu konceptus plašākai pakalpojumu tirgus atvēršanai, turklāt respektējot vismazāk attīstīto valstu intereses. Prasa lielāku GATS sarunu pārredzamību;

Attīstības jautājumi

15.   nešaubīgi uzskata, ka Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanā līdz 2015. gadam būtiska nozīme ir tirdzniecības sasaistīšanai ar atbalsta sniegšanu un parādu atlaišanu; Tādēļ aicina panākt konkrētus rezultātus attiecībā uz Dohas sarunu kārtas attīstības jautājumu aspektiem, kas jāsasniedz jau ministru konferences laikā Honkongā. Uzskata, ka īpašas un diferencētas attieksmes piemērošanai jāveido PTO vienošanos neatņemama daļa;

16.   aicina attīstītās valstis atvērt savus tirgus vismazāk attīstīto valstu ražojumiem, atbrīvojot tos no muitas un nenosakot kvotas attiecībā uz tiem, kā to jau ir izdarījusi ES, jo īpaši saistībā ar tās iniciatīvu "Visu, izņemot ieročus". pilnībā atbalsta "brīvās kārtas ideju" attiecībā uz vismazāk attīstītām un neaizsargātām valstīm; uzsver, ka tas būtu svarīgs stimuls tirdzniecībai starp ziemeļiem un dienvidiem;

17.   uzsver, ka vismazāk attīstītās valstis nekad nespēs izmantot priekšrocības no attīstīto valstu tirgu atvēršanas, ja kopā ar šiem pasākumiem netiks sniegta ar tirdzniecību saistīta tehniskā palīdzība;

18.   aicina noteikt saskaņotu "tirdzniecības atbalsta" procedūru jaunattīstības valstīm, kurām ir nepieciešama palīdzība vajadzīgās kapacitātes radīšanai, kas ļautu izmantot priekšrocības saistībā ar uzlabotu pieeju tirgum un uzlabotiem tirdzniecības noteikumiem, kā rezultātā tās spētu dažādot to ražošanas pamatus, aizstāt ieņēmumus no muitas ar citiem ieņēmumiem no nodokļiem un pildīt saistības, kas izriet no dalības PTO;

19.   aicina nekavējoties rast ilglaicīgu risinājumu intelektuālā īpašuma tiesību tirdzniecisko aspektu (TRIPs) un ar tirdzniecību saistītu ieguldījumu pasākumu (TRIMs) jomā, lai valstīm, kas pašas nespēj ražot medikamentus, dotu iespēju piekļūt šiem medikamentiem un cīnīties pret sabiedrības veselības problēmām;

Citas tēmas

20.   aicina Honkongas ministru konferenci panākt būtisku progresu arī attiecībā uz vairākām citām jomām; šajā sakarā uzsver, cik svarīgi ir atvieglot preču tirdzniecību, lai paplašinātu preču un pakalpojumu apmaiņu valstu starpā, jo īpaši iesaistot šajā procesā jaunattīstības valstis; uzstāj, ka ir nepieciešama muitas procedūru skaidrošana un ievērojama birokrātijas samazināšana attiecībā uz šo procedūru;

21.   uzsver konkrētu rezultātu nozīmi saistībā ar stabiliem daudzpusējiem noteikumiem attiecībā uz antidempingu, subsīdijām un kompensācijas pasākumiem, turklāt ņemot vērā jaunattīstības valstu un vismazāk attīstīto valstu vajadzības; aicina panākt progresu intelektuālā īpašuma tiesību tirdzniecisko aspektu jomā un veikt darbības, kas vērstas pret viltošanu un pirātismu; uzskata, ka šo mērķu īstenošana stiprinās daudzpusējo tirdzniecības sistēmu;

22.   uzstāj, ka ir svarīgi Dohas sarunu kārtā iekļaut arī tādus netirdznieciskus jautājumus kā sociālie, vides un kultūras aspekti; uzsver, ka PTO dalībvalstu pilsoņu atbalstu panākumiem Honkongas konferencē varētu negatīvi ietekmēt, ja sarunās par tirdzniecības tēmu neapskatītu nodarbinātības un sociālos jautājumus;

23.   aicina, lai saistībā ar sarunām par tirdzniecību un vidi noteiktu atbilstošas procedūras, kas nodrošinātu, ka tirdzniecības noteikumi pilnībā atbilstu ar tirdzniecību saistītiem pasākumiem, kuri ir paredzēti daudzpusējos nolīgumos vides jomā (MEAs);

PTO reforma un pārredzamība

24.   aicina Komisiju pirms Honkongas ministru konferences un tās laikā, kā arī vispār sarunu gaitā sniegt visaptverošu informāciju un iesaistīties pastāvīgā domu apmaiņā par būtiskiem ES sarunu mandāta aspektiem; atgādina, ka Urugvajas sarunu kārtas nobeigumā tika panāktas Eiropas Parlamenta tiesības apstiprināt turpmāko sarunu kārtu rezultātus;

25.   uzsver, cik svarīgi ir saglabāt PTO daudzpusējās tirdzniecības sistēmas sabiedrības un politisko atbalstu; uzsver, ka nekavējoties ir vajadzīga labāka sabiedrības informēšana un domu apmaiņa par PTO reformu;

26.   uzstāj, ka nekavējoties ir vajadzīga PTO reforma, tostarp sarunu procedūru uzlabošana, lai palielinātu efektivitāti un pārredzamību un panāktu zināmu saskaņas līmeni PTO dalībvalstu starpā; turklāt uzsver PTO strīdu izšķiršanas mehānisma reformēšanas nozīmīgumu;

o
o   o

27.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un PTO ģenerāldirektoram.

(1) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0182.
(2) OV C 112 E, 9.5.2002., 321. lpp.
(3) OV C 74 E, 2.3.2004., 861. lpp.


Cilvēktiesības Kambodžā, Laosā un Vjetnamā
PDF 289kWORD 66k
Eiropas Parlamenta rezolūcija par cilvēktiesību situāciju Kambodžā, Laosā un Vjetnamā
P6_TA(2005)0462RC-B6-0622/2005

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 2005. gada ES gada ziņojumu par cilvēktiesībām,

–   ņemot vērā tā iepriekšējās rezolūcijas par Kambodžu, Laosu un Vjetnamu un jo īpaši Parlamenta 2005. gada 28. aprīļa rezolūciju par cilvēktiesībām pasaulē 2004. gadā(1),

–   ņemot vērā 1997. gada sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Kambodžas Karalisti un Laosas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses, un 1995. gada sadarbības nolīgumu starp ES un Vjetnamas Sociālistisko Republiku,

–   ņemot vērā ES Pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvju aizsardzību, ko Padome apstiprināja 2004. gada 14. jūnijā,

–   ņemot vērā Reglamenta 103. panta 4. punktu,

A.   atzīstot to, ka šīs trīs valstis pēdējos gados ir panākušas ievērojamu progresu ekonomikas attīstības jomā, un atbalstot to centienus iesaistīties daudzpusējā forumā ar to reģionālajiem un cita veida partneriem;

B.   atbalstot Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un citu starptautiskās sabiedrības locekļu veiktos pasākumus, lai palīdzētu šo valstu valdībām īstenot programmas nabadzības samazināšanai;

C.   paužot nožēlu par to, ka ekonomikas un sociālās reformas vēl nav papildinātas ar piemērotām politiskām un civiltiesību reformām;

D.   atzinīgi vērtējot 2005. gada jūnijā notikušās ES un Vjetnamas un ES un Laosas institūciju izveides, administratīvās reformas, pārvaldes un cilvēktiesību darba grupu sanāksmes, taču uzskatot, ka situācija pamattiesību jomā vēl aizvien rada bažas,

Kambodža

E.   tā kā 2005. gada 3. februārī Kambodžas Karalistes Nacionālā asambleja atcēla trīs Sam Rainsy partijas (SRP) locekļu, proti, partijas priekšsēdētāja Sam Rainsy, Chea Poch un Cheam Channy deputāta neaizskaramību;

F.   tā kā Cheam Channy un viņa vietnieku Khom Piseth tiesāja militārais tribunāls, lai gan saskaņā ar Kambodžas tiesību aktiem civiliedzīvotājus nedrīkst tiesāt militāra tiesa;

G.   tā kā šis tribunāls neievēroja aizstāvības tiesības un tā kā Cheam Channy piesprieda septiņus gadus ilgu cietumsodu, kā rezultātā viņš zaudēja savu parlamenta deputāta mandātu;

H.   tā kā īpašas bažas rada sieviešu stāvoklis Kambodžā, jo, kā minēts Parlamenta 2005. gada 13. janvāra rezolūcijā par cilvēku un bērnu tirdzniecību Kambodžā(2), vairākās jomās viņas saskaras ar diskrimināciju un ļoti lielām grūtībām;

I.   tā kā šo trīs parlamenta opozīcijas deputātu neaizskaramības atcelšana, nesenie žurnālistu (Beehive radiostacijas direktora Mam Sonando) un skolotāju (Kambodžas Neatkarīgo skolotāju asociācijas priekšsēdētāja Rong Chhun) aresti un aizturēšanas gadījumi, kā arī pret Neatkarīgās darba ņēmēju arodbiedrības priekšsēdētāju Chea Mony, Civildienesta ierēdņu asociācijas priekšsēdētāju Men Nath un Prodemokrātiskās studentu kustības locekli Ea Channa celtās apsūdzības liecina par aizvien biežāku pilsoniskās brīvības neievērošanu Kambodžā, kā arī par uzbrukumiem politiskajiem disidentiem;

J.   tā kā nav pārliecības par tiesu sistēmas neatkarīgumu un objektivitāti un līdz ar to tās spēju nodrošināt, ka sarkano khmeru līderus bez politiskas iejaukšanās tiesās īpaši izveidota tiesa;

Laosa

K.   tā kā, neraugoties uz spēcīgu nosodījumu, ko paudusi Eiropas Savienība, starptautiskās organizācijas un citi starptautiskās kopienas locekļi, Laosas Tautas Demokrātiskā Republika turpina veikt pasākumus, ar kuriem tā ierobežo vārda brīvību, preses brīvību, pulcēšanās brīvību, biedrošanās brīvību un reliģiskās pārliecības brīvību;

L.   tā kā starptautiskie plašsaziņas līdzekļi un cilvēktiesību organizācijas turpina ziņot par pārkāpumiem pret Laosas hmongiem, kuri vēl aizvien ir neapskaužamā situācijā;

M.   tā kā 1999. gada 26. oktobra miermīlīgā gājiena, kura mērķis bija pieprasīt demokrātiskas reformas, galvenie organizētāji Thongpraseuth Keuakoun, Seng-Aloun Phengphanh, Bouavanh Chanmanivong un Keochay vēl aizvien ir apcietinājumā, bet Khamphouvieng Sisa-At mira cietumā sliktas apiešanās un nepietiekama uztura dēļ;

N.   tā kā ārvalstu novērotājiem, sevišķi cilvēktiesību aizsardzības organizācijas Amnesty International pārstāvjiem ir bijusi liegta iespēja brīvi iekļūt Laosas teritorijā;

Vjetnama

O.   atzinīgo vērtējot to, ka 2005. gada jūnijā Vjetnama pieņēma "Ģenerālplānu Vjetnamas pašreizējām un turpmākām attiecībām ar ES līdz 2010. gadam", kurā pausta lielāka valdības vēlme apspriest cilvēktiesību jautājumus;

P.   atzīstot Vjetnamas Sociālistiskās Republikas ievērojamo progresu ekonomikas un sociālo tiesību jomā, par ko liecina sociālie rādītāji un ANO Attīstības programmas Tautas attīstības indekss;

Q.   tā kā Vjetnamas iestādes vēl aizvien ierobežo vārda un preses brīvību, jo īpaši 2004. gadā izveidojot policijas vienību, kas cenzē internetu, un apcietinot tādus kiberdisidentus kā Nguyen Dan Que, Pham Hong Son, Nguyen Vu Binh un Nguyen Khac Toan, apsūdzot viņus spiegošanā, lai gan viņi tikai izplatīja informāciju internetā;

R.   tā kā centrālās un ziemeļu daļas augstieņu tradicionālās etniskās minoritātes, sevišķi kalnieši cieš no diskriminācijas, tādiem pasākumiem kā viņu dzimtām piederošo zemes gabalu konfiskācija un represijām reliģiskās pārliecības dēļ;

S.   tā kā kopš 1975. gada tiek sistemātiski apspiesta Apvienotā Vjetnamas budistu organizācija (UBCV) par to, ka tā iestājās par reliģiskās pārliecības brīvību, cilvēktiesībām un demokrātiskām reformām, tā kā 1981. gadā šī organizācija tika aizliegta, tās īpašums konfiscēts, iznīcinātas tās skolas, universitātes un sabiedriskās un kultūras iestādes, un tā kā UBCV patriarhs Thich Huyen Quang un viņa vietnieks Thich Quang Do jau gandrīz divdesmit piecus gadus tiek patvaļīgi turēti apcietinājumā;

T.   tā kā 205. gadā UBCV vietējās komitejas deviņās Centrālās un Dienvidvjetnamas provincēs sistemātiski vajā policija par to, ka tās palīdz šo nabadzīgo provinču iedzīvotājiem, tā kā UBCV mūkam Thich Vien Phuong ir piespriests naudas sods 43 minimālo mēnešalgu apmērā tikai par to, ka viņš ir nofotografējis sūdzību par cilvēktiesību un demokrātijas situāciju Vjetnamā, ko 2005. gada aprīlī Thich Quang Do nosūtīja ANO Cilvēktiesību komisijai;

U.   atzīmējot pēc 26 ieslodzījumā pavadītiem gadiem pāraudzināšanas nometni nesen atstājušā budistu mūka Thien Minh liecību par briesmīgajiem ieslodzīto apstākļiem Z30A Huanlokas nometnē, jo īpaši par Romas katoļu priesteri Pham Minh Tri un Nguyen Duc Vinh, kuru turēja ieslodzījumā vairāk nekā 18 gadus, kā arī budistu Hoa Hao sektas 87 gadus veco locekli Ngo Quang Vinh;

V.   atzīmējot, ka lai gan 2004. gadā tika ieviests tiesību akts par reliģisko pārliecību un ticību, lai kodificētu visus reliģiskās dzīves aspektus, joprojām pastāv daudzi ierobežojumi Vjetnamas vienotajiem budistiem un protestantu Baznīcām, tostarp arī menonītiem;

W.   tā kā ANO Cilvēktiesību komiteja Vjetnamas varas iestādēm ir iesniegusi savus ieteikumus (atsauces Nr. CCPR/CO/75/VNM, 2002. gada 26. jūlijs) saistībā ar Tiesību sistēmas attīstības stratēģiju, proti, desmit gadu plānu, kuru daļēji finansē devējas valstis, tostarp dažas no dalībvalstīm,

Kambodža

1.   izsaka atbalstu ANO ģenerālsekretāra īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos Kambodžā un pieprasa iespējami drīz izveidot neatkarīgu sarkano khmeru tiesu, saskaņā ar 2003. gada jūnija vienošanos ar ANO;

2.   aicina Kambodžas varas iestādes:

   nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Cheam Channy, atgriezt viņa parlamentārās pilnvaras un atjaunot parlamentāro imunitāti Sam Rainsy un diviem citiem viņa partijas pārstāvjiem, saskaņā ar prasību Eiropas Parlamenta 2005. gada 10. marta rezolūcijā par Kambodžu(3) un Parlamentu savienības 2005. gada 19. oktobra rezolūcijā;
   uzsākt politiskas un institucionālas reformas demokrātiskas valsts izveidei, kuras pamatā ir tiesiskums un cieņa pret pamatbrīvībām;
   parādīt savu gribu, lai efektīvi cīnītos pret endēmisko postu, ko rada korupcija, liela apjoma mežu izciršana, izraisot cilvēku pārvietošanu, un seksa tūrisma industrija, atteikties no pastāvošās nesodāmības kultūras un nodot tiesai visus šādās darbībās iesaistītos;

3.   aicina Padomi un Komisiju izveidot Iestāžu izveides, administratīvās reformas, pārvaldības un cilvēktiesību darba grupu, kā arī ziņot Eiropas Parlamentam par tās sasniegtajiem rezultātiem;

4.   cita starpā ierosina EP delegācijai iespējami drīz apmeklēt Kambodžu, lai novērtētu situāciju, kas valstī pastāv saistībā ar aizturētiem parlamentāriešiem, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un arodbiedrību vadītājiem, kā arī lai izbeigtu visu politisko ieslodzīto apcietinājumu;

Laosa

5.   aicina Laosas varas iestādes:

   atbrīvot visus politiskos ieslodzītos un ieslodzītos savas pārliecības dēļ, tostarp 1999. gada 26. oktobra kustības līderus, kristiešus, kuri atrodas ieslodzījumā par neatteikšanos no savas ticības, hmongus un jo īpaši iebraukušo Eiropas žurnālistu algotos gidus Thao Moua un Pa Phue Khang, kurus apcietināja 2003. gadā;
   uzsākt pēc iespējas ātrāk īstenot nepieciešamās politiskas reformas valsts demokratizācijai, garantējot tiesības opozīcijas partijām miermīlīgi paust savus uzskatu un nodrošināt ātru, starptautiski pārraudzītu daudzpartiju sistēmu vēlēšanu norisi, lai panāktu nacionālu samierināšanos;
   īstenot programmas, lai integrētu Laosas hmongus un citas etniskas un reliģiskas minoritātes Laosas sabiedrībā, vienlaikus saglabājot viņu sociālās un politiskās tiesības, lai nekavējoties uzlabotu viņu cilvēktiesību stāvokli un dzīves apstākļus;
   neierobežot ANO īpašo aģentūru un humāno palīdzības organizāciju pārstāvju piekļuvi, lai tās varētu apmeklēt politiskos ieslodzītos, hmongus un visas etniskās un reliģiskas minoritātes Laosā;
   bez kavēšanās ratificēt Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām;

6.   aicina Komisiju cieši pārraudzīt situāciju Laosas hmongu kopienā un valdības etnisko minoritāšu programmas;

Vjetnama

7.   aicina Vjetnamas varas iestādes:

   uzsākt patiesu dialogu Vjetnamas kara beigu 30. gadadienā, iesaistot visas iedzīvotāju grupas Vjetnamas ekonomiskajā, sociālajā, intelektuālajā un politiskajā attīstībā;
   uzsākt politiskas un institucionālas reformas demokrātijas un tiesiskuma panākšanai, sākot ar daudzpartiju sistēmu un garantējot tiesības paust savus uzskatus visu viedokļu strāvu pārstāvjiem;
   piemērot Tiesību sistēmas attīstības stratēģiju saskaņā ar ANO Cilvēktiesību komitejas ieteikumiem un Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām noteikumiem;
   izbeigt visu veidu Vjetnamas vienoto budistu apspiešanu un oficiāli atzīt šīs un citu valstī neatzītu Baznīcu pastāvēšanu;
   atbrīvot visus politiskos ieslodzītos un ieslodzītos savas pārliecības dēļ, kurus aizturēja par likumīgu un miermīlīgu savu tiesību izmantošanu uzskatu, vārda, preses, un reliģiskās pārliecības brīvības ziņā, jo īpaši Thich Huyen Quang un Thich Quang Do, kurus ANO uzskata par patvaļīgas aizturēšanas upuriem(4);
   garantēt, lai pilnībā tiek izmantotas Vjetnamas konstitūcijā un Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām iekļautās pamattiesības, jo īpaši, ļaujot izveidot patiesi brīvu presi;
   saskaņā ar Kambodžas, Vjetnamas un ANO augstā komisāra bēgļu jautājumos vienošanos nodrošināt drošu Vjetnamu pametušo hmongu repatriāciju, kā arī ļaut ANO augstajam komisāram bēgļu jautājumos un starptautiskām nevalstiskām organizācijām apsekot atgriezušos personu situāciju;

Vispārīgi jautājumi

8.   atbalsta projektus, kurus finansēs Komisija, lai veicinātu žurnālistikas attīstību un Laosas Nacionālās asamblejas resursu palielināšanas programmas, kā arī Institūciju izveides, administratīvās reformas, pārvaldes un cilvēktiesību darba grupas darbības Vjetnamā;

9.   aicina Padomi un Komisiju pilnībā iesaistīt Parlamentu ES un Vjetnamas, kā arī ES un Laosas Iestāžu izveides, administratīvās reformas, pārvaldības un cilvēktiesību darba grupu darbā;

10.   aicina Komisiju un Padomi sīkāk novērtēt Kambodžā, Laosā un Vjetnamā īstenotos politikas virzienus kopš asociācijas un sadarbības nolīgumu parakstīšanas, ņemot vērā šo nolīgumu 1. pantu, kurā atkārtoti pausts, ka demokrātisko principu un pamattiesību ievērošanas ir nolīgumu ievērošanas būtiska daļa, un ziņot Parlamentam;

o
o   o

11.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ANO ģenerālsekretāram, kā arī Laosas, Vjetnamas un Kambodžas parlamentam un valdībai.

(1) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)02150.
(2) OV C 247 E, 6.10.2005., 161. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0081.
(4) Darba grupas par patvaļīgu aizturēšanu 2005. gada 26. maija atzinums 18/2005.


Olimpiskais pamiers
PDF 195kWORD 38k
Eiropas Parlamenta rezolūcija par olimpisko spēļu pamieru 2006. gada Turīnas ziemas olimpisko spēļu laikā
P6_TA(2005)0463B6-0618/2005

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 2004. gada 1. aprīļa rezolūciju par olimpisko pamieru,(1)

–   ņemot vērā 2003. gadā ANO vienprātīgi pieņemto rezolūciju "Pasaules pārveidošana par miermīlīgu un labāku vietu ar sporta un olimpisko ideālu palīdzību",

–   ņemot vērā to, ka Tūkstošgades deklarācijā iekļāva aicinājumu ievērot olimpisko pamieru,

–   ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

–   ņemot vērā 2005. gada jūlija Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK), Turīnas spēļu organizācijas komitejas un Itālijas valsts iestāžu kopīgo paziņojumu, kurā pausta apņemšanās nodrošināt olimpisko pamieru, spēļu drošību un plašu pasākumu programmu, kas dotu iespēju visas pasaules cilvēkiem nodoties pārdomām par olimpisko pamieru un veicināt tā vērtības,

A.   tā kā 20. ziemas olimpiskās spēles un paralimpiskās spēles notiks 2006. gada 10.–26. februārī Turīnā, Eiropā;

B.   tā kā olimpiskā pamiera (ekecheiria) ideja radās antīkajā Grieķijā un saskaņā ar šo tradīciju olimpisko spēļu laikā pārtrauca visa veida karadarbību;

C.   tā kā mūsdienās olimpiskais pamiers pauž cilvēces vēlmi veidot pasauli, kas balstās uz godīgas konkurences, humānisma, brālības un iecietības principiem, tādējādi ceļot tiltu starp seno tradīciju un mūsdienu pasaules lielajiem izaicinājumiem - miera saglabāšanu pasaulē, dialogu starp dažādām kultūrām, saprašanos un sadarbību starp tautām;

D.   tā kā olimpiskā pamiera simbols ir miera balodis uz tradicionālās olimpiskās uguns fona; balodis simbolizē olimpiskās kustības ideālus ‐ ar sporta palīdzību padarīt pasauli par miermīlīgu un labāku vietu ‐ un uguns simbolizē siltumu, ko olimpiskās spēles sniedz visiem pasaules cilvēkiem;

E.   tā kā olimpiskās spēles, ziemas olimpiskās spēles un paralimpiskās spēles ir domātas, lai uzturētu nemainīgus olimpiskos ideālus, tā kā tās atspoguļo to vēsturiskā mantojuma daļu, kuru veido mūsu kultūra un civilizācija, un tā kā pamiers ir veids, kā izrādīt cieņu tautu mierīgas līdzāspastāvēšanas ideālam,

1.   atzinīgi vērtē to darbu, ko veic ANO darba grupa par sportu attīstībai un mieram, kura iemieso olimpiskā pamiera ideālus reālā darbībā visā pasaulē;

2.   apsveic ANO centienus panākt uguns pārtraukšanu reģionos, kur risinās karadarbība, un aicina iesaistītās puses ievērot pamieru visā olimpisko spēļu norises laikā;

3.   mudina Komisiju vairāk uzsvērt sporta iespējamo ieguldījumu attīstībā un miera uzturēšanā, kā arī Tūkstošgades mērķu sasniegšanā;

4.   atzinīgi vērtē Starptautiskā Olimpiskā pamiera fonda darbu un uzskata, ka Eiropas Savienībai ir aktīvi jāiesaistās šajā darbā;

5.   aicina Padomi mudināt visas dalībvalstis, kandidātvalstis un kaimiņvalstis, kā arī visas valstis, kas piedalās ziemas olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs Turīnā, ievērot olimpisko pamieru spēļu laikā un pēc tām;

6.   mudina Padomi un Komisiju atbalstīt SOK tās centienos veicināt mieru un sapratni ar sporta palīdzību;

7.   atgādina Padomei par tās apņemšanos izskatīt šo jautājumu reizi divos gados un no jauna apstiprināt savu atbalstu olimpiskajam pamieram 2006. gada Turīnas olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs;

8.   aicina Padomi un Komisiju sniegt savu ieguldījumu pamiera ievērošanā ziemas olimpisko spēļu laikā Turīnā, organizējot īpašu pasākumu, kas varētu notikt Eiropas Parlamentā;

9.   apņemas darīt visu, kas ir tā spēkos, lai nodrošinātu olimpiskā pamiera ievērošanu un miera iestāšanos pasaulē;

10.   aicina Padomi un Komisiju nosūtīt pārstāvjus uz Turīnu, lai tie piedalītos 2006. gada ziemas olimpisko spēļu atklāšanas un noslēguma ceremonijās;

11.   aicina Padomi un Komisiju mudināt SOK un Turīnas spēļu organizācijas komiteju piekrist Eiropas Savienības karoga klātbūtnei uz informatīvajiem stendiem, ko spēļu laikā uzstādīs Turīnas pilsētas iestādes, un arī vietās, kur risināsies sacensības;

12.   uzskata, ka olimpiskais pamiers ir kas vairāk par aicinājumu uz īsu brīdi pārtraukt konfliktus un šajā sakarā atzinīgi vērtē starpkonfesionālās un izglītības iniciatīvas Turīnā, Jeruzalemē un Sarajevā;

13.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, valstīm, kuras piedalās ziemas olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijai un Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai.

(1) OV C 103 E, 29.4.2004., 816. lpp.


Attīstība un sports
PDF 195kWORD 40k
Eiropas Parlamenta rezolūcija par attīstību un sportu
P6_TA(2005)0464B6-0633/2005

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2003. gada 17. novembra rezolūciju 58/5 ar nosaukumu "Sports kā līdzeklis izglītības, veselības, attīstības un miera veicināšanai",

–   ņemot vērā ANO 1989. gada Konvenciju par bērna tiesībām,

–   ņemot vērā Maglingenas 2003. gada 18. februāra deklarāciju, kas sniegta starptautiskajā konferencē par sporta un attīstības jautājumiem,

–   ņemot vērā ziņojumu par turpmāko pasākumu konferenci 2003. gada 13.-14. novembrī Amsterdamā,

–   ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.   tā kā 2005. gads ir Apvienoto Nāciju Organizācijas noteiktais starptautiskais sporta un fiziskās audzināšanas gads,

B.   tā kā šā starptautiskā gada mērķi ir radīt pareizus nosacījumus attīstības programmām un projektiem, kas lielākā mērā pamatojas uz sportu,

C.   tā kā fiziskās audzināšanas un sporta projekti var palīdzēt sasniegt Tūkstošgades mērķus, jo īpaši attiecībā uz tādām jomām kā veselība, izglītība, sociālā mobilizācija, dzimumu līdztiesība, vide un miers cilvēku starpā,

D.   tā kā sports var pozitīvi ietekmēt sociālo integrāciju un kohēziju, starpkultūru dialogu, izpratni vides jomā un bērnu reintegrāciju pēckonfliktu situācijās, piemēram, par bērniem ‐ kareivjiem,

E.   tā kā sporta projekti attīstības jomā ir projekti ar nelielām izmaksām, bet ar nozīmīgu ietekmi,

F.   tā kā saskaņā ar Konvenciju par bērna tiesībām bērniem ir tiesības piedalīties spēlēs,

G.   tā kā jaunattīstības valstīs pašreiz dzīvo 60 miljoni cilvēku, kas ir invalīdi; tā kā invalīdu intereses un rūpes jaunattīstības pasaulē bieži vien netiek atbilstoši risinātas,

H.   tā kā ANO Attīstības programmas (UNDP) 1995. gada ziņojumā ir konstatēts, ka attīstība bez īpašiem centieniem, kas stimulētu sieviešu vienlīdzīgu dalību, izkropļo attīstības procesu attiecībā uz ikvienu,

1.   atzinīgi vērtē to, ka Apvienoto Nāciju Organizācija 2005. gadu ir noteikusi par Starptautisko sporta un fiziskās audzināšanas gadu, jo sports un fiziskā audzināšana ir lielisks līdzeklis, lai veicinātu izglītību, veselību, attīstību un mieru, jo īpaši attiecībā uz sabiedrības neaizsargātajām iedzīvotāju grupām, tādam kā bērni un invalīdi;

2.   uzsver sporta nozīmīgās izglītojošās un sociālās funkcijas un tā nozīmi ne tikai attiecībā uz fizisko attīstību, bet arī tā kapacitāti tādu sociālo vērtību veicināšanā kā komandas gars, godīga konkurence, sadarbība, iecietība un solidaritāte;

3.   atzīst sporta organizāciju sociālo nozīmīgumu, kas ir pilsoniskās sabiedrības neatņemama daļa un apvieno visdažādāko sabiedrības slāņu cilvēkus ar visa veida intelektuālo un kulturālo sagatavotību, sākot no viszemākā līmeņa līdz elitārajam līmenim;

4.   uzsver, ka, lai padarītu efektīvāku sporta ieguldījumu attīstībā, ir jāattīsta arī paša sporta pieejamība;

5.   uzsver, ka sporta projekti var būt kā visaptverošs līdzeklis, lai palielinātu izglītības, vispārējās veselības, HIV/AIDS apkarošanas, miera stiprināšanas un sociālās izstumtības, vardarbības, nevienlīdzības, rasisma un ksenofobijas apkarošanas kapacitāti;

6.   aicina Komisiju izskatīt iespēju atbalstīt uz sportu pamatotas attīstības programmas un projektus, paredzot tam līdzekļus budžetā;

7.   aicina Komisiju veicināt pētījumu par to projektu rezultātiem, kurus ir īstenojušas attīstības veicināšanas organizācijas un sporta organizācijas attīstības un sporta jomā, par politikas iespējām šajā jomā un par ES, dalībvalstu un/vai nevalstisko organizāciju iespējamo lomu attīstības un sporta jautājumos;

8.   aicina Komisiju veidot programmas, lai panāktu skolotāju fiziskās audzināšanas zināšanu un pieredzes palielināšanu tādas attīstības jomā, kas sasniegta ar sporta palīdzību;

9.   aicina Padomi nepārprotami iekļaut sportu un attīstību tajās dalībvalstu politikas jomās, kuru mērķis ir panākt nabadzības samazināšanu, kā arī aicina Padomi un Komisiju sadarboties ar dalībvalstu un starptautiskajām sporta organizācijām, lai sasniegtu šos mērķus;

10.  Pilnībā atzīst sieviešu tiesības brīvi piedalīties sporta pasākumos un mudina, lai vairāk sieviešu piedalītos sporta un attīstības pasākumos, atzīst dzimumu līdztiesību par sporta mērķi pasākumiem attīstības jomā un uzsver, ka vispasaules konferences par sieviešu un sporta jautājumiem ir panākušas nozīmīgu progresu sieviešu sporta jomā visā pasaulē;

11.   mudina starptautiskas un dalībvalstu iestādes, kas nodarbojas ar sporta jautājumiem, un ar sportu saistītas organizācijas izstrādāt un īstenot sadarbības pasākumus un projektus attīstības jomā, kas ir saderīgi ar nodrošināto visu līmeņu izglītību, lai palīdzētu sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus;

12.   aicina īpašu uzmanību pievērst tam, lai sporta pasākumi, kā arī visi dzīves aspekti būtu pieejami invalīdiem, ņemot vērā to nozīmi invalīdu rehabilitācijā un sociālajā integrēšanā, piemēram, mobilizējot vietējā līmeņa veselības aprūpes darbiniekus un piešķirot pilnvaras vietējām pašvaldībām, palielinot līdzekļus ekspertīzēm un atbalstam;

13.  Aicina apmācīt žurnālistus, lai novērstu stereotipu veidošanu, diskrimināciju un rasismu sporta reportāžās;

14.   mudina starptautisku sporta spēļu organizētājus un finansētājus veikt ieguldījumus jaunattīstības valstu vietējās pašvaldībās;

15.   atzinīgi vērtē gaidāmo pasaules augstākā līmeņa sanāksmi par fiziskās audzināšanas jautājumiem, kas no 2005. gada 2.-3. decembrim notiks Maglingenā, Šveicē;

16.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, ĀKK un ES padomei un Apvienotajai parlamentārajai asamblejai, ANO ģenerālsekretāram un Āfrikas Savienībai.


Eiropas Komisijas apstiprināšana
PDF 266kWORD 46k
Eiropas Parlamenta rezolūcija par pamatnostādnēm Eiropas Komisijas apstiprināšanai (2005/2024(INI))
P6_TA(2005)0465A6-0179/2005

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 213. un 214. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 126. pantu(1),

–   ņemot vērā Līguma par Konstitūciju Eiropai I-26., I-27., I-28., III-348. un III-350. pantu un 7. deklarāciju par Konstitūcijas Eiropai I-27. pantu, kas pievienota Starpvaldību konferences Nobeiguma aktam,

–   ņemot vērā 1976. gada 20. septembra Akta par Eiropas Parlamenta pārstāvju ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās(2) 10. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Komisijas 2005. gada 26. maija Attiecību pamatnolīgumu(3),

–   ņemot vērā 2004. gada 18. novembra Rezolūciju par jaunās Komisijas ievēlēšanu(4),

–   ņemot vērā Reglamenta 45., 98. un 99. pantu,

–   ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A6-0179/2005),

tā kā:

A.   komisāru amata kandidātu noklausīšanās Parlamentā, kas pirmo reizi notika 1994. gadā un kurā kopš tā laika ieviesti aizvien jauni uzlabojumi, ir ieguvusi leģitimitāti, ko pilnībā atzīst ne tikai Parlaments un Komisija, bet arī Padome un dalībvalstis;

B.   apstiprināšanas process Parlamentā, kurš ir atklāts, taisnīgs un konsekvents un kurā katrs komisāra amata kandidāts atklāj Parlamentam visu svarīgāko informāciju, būtiski palielina Komisijas demokrātisko atbildību;

C.   ņemot vērā gūto pieredzi, un paredzamās konstitucionālās reformas nolūkā ir vēlams pārskatīt procesu, kādā Parlaments apstiprina Komisiju;

1.   pieņem še turpmāk uzskaitītos principus, kritērijus un kārtību attiecībā uz piekrišanas balsojumu par komisāru sastāvu kopumā.

Vērtēšanas kritēriji

a) Parlaments vērtē izraudzītos komisāru amata kandidātus, ņemot vērā viņu vispārējo kompetenci, uzticību Eiropai un neapšaubāmu neatkarību. Parlaments vērtē kandidātu zināšanas attiecīgajā jomā un sazināšanās prasmes;

b) Parlaments pievērš īpašu uzmanību dzimumu līdzsvaram. Parlaments var izteikt viedokli par Komisijas priekšsēdētāja veikto pienākumu sadali attiecīgajiem komisāru amata kandidātiem;

c) Parlaments var pieprasīt jebkādu informāciju, kas ir būtiska lēmuma pieņemšanai par kandidātu piemērotību amatam. Parlaments sagaida, ka kandidāti tam atklās visu informāciju attiecībā uz savām finansiālajām interesēm;

Noklausīšanās

d) katru izraudzīto komisāra amata kandidātu aicina uz atsevišķu trīs stundu noklausīšanos attiecīgajā Parlamenta komitejā vai komitejās. Noklausīšanās ir atklāta;

e) noklausīšanos organizē kopā ar Priekšsēdētāju konferenci un Komiteju priekšsēdētāju konferenci. Veic attiecīgus pasākumus, lai apvienotu tās komitejas, kuru atbildības joma ir viena komisāra pārziņā. Šajā sakarā ir iespējami trīs varianti:

– ja komisāra amata kandidāta atbildības joma sakrīt ar tikai vienas parlamentārās komitejas atbildības jomu, kandidātu noklausās tikai šī minētā komiteja;

– ja komisāra amata kandidāta atbildības joma vairāk vai mazāk vienādā mērā sakrīt ar vairāku parlamentāro komiteju atbildības jomu, kandidātu kopīgi noklausās abas minētās komitejas;

– ja komisāra amata kandidāta atbildības joma pārsvarā sakrīt ar vienas parlamentārās komitejas atbildības jomu un tikai nelielā mērā ar citu parlamentāro komiteju atbildības jomu, kandidātu noklausās komiteja, kas ir vislielākā mērā atbildīga par attiecīgo jomu, un tā uzaicina attiecīgās citas(-u) komitejas(-u) pārstāvjus apmeklēt noklausīšanos.

Ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju apspriežas par šajā sakarā veicamajiem pasākumiem;

f) parlamentārās komitejas savlaicīgi pirms noklausīšanās iesniedz komisāru amata kandidātiem rakstiskus jautājumus. Katra atbildīgā parlamentārā komiteja iesniedz ne vairāk kā piecus jautājumus pēc būtības;

g) noklausīšanās notiek tādos apstākļos un saskaņā ar tādiem nosacījumiem, lai kandidātiem būtu vienādas un taisnīgas iespējas iepazīstināt ar sevi un saviem uzskatiem;

h) komisāru amata kandidātus aicina noklausīšanos atklāt ar mutisku paziņojumu, kas neilgst vairāk kā divdesmit minūtes. Noklausīšanās procesā jāveido daudzpusējs komisāra amata kandidātu un Parlamenta deputātu politiskais dialogs. Pirms noklausīšanās sanāksmes beigām komisāra amata kandidātiem jāļauj teikt īsa noslēguma runa;

Novērtējums

i) noklausīšanās videoieraksts jādara pieejams sabiedrībai divdesmit četrās stundās;

j) pēc noklausīšanās komitejas nekavējoties satiekas, lai vienotos par katra atsevišķa komisāra amata kandidāta novērtējumu. Šīs sanāksmes notiek aiz slēgtām durvīm. Komitejām ir lūgts paziņot, vai attiecīgie komisāra amata kandidāti ir atbilstoši kvalificēti, lai, pirmkārt, ieņemtu komisāra amatu un, otrkārt, pildītu komisāra amata pienākumus jomā, kurai tie izraudzīti. Ja komiteja nespēj panākt vienošanos par abiem minētajiem kritērijiem, tās priekšsēdētājs liek šos divus jautājumus uz balsošanu. Novērtējuma ziņojumus dara zināmus atklātībai un nolasa Priekšsēdētāju konferences un Komiteju priekšsēdētāju konferences apvienotajā sanāksmē, kas notiek aiz slēgtām durvīm. Pēc viedokļu apmaiņas un, ja vien sanāksmē nenolemj pieprasīt papildu informāciju, Priekšsēdētāju konference un Komiteju priekšsēdētāju konference pasludina noklausīšanos par slēgtu;

k) ievēlētais Komisijas priekšsēdētājs Parlamenta sēdē iepazīstina ar visu komisāru sastāvu. Pēc uzstāšanās sekos debates. Lai noslēgtu debates, jebkura politiskā grupa vai vismaz trīsdesmit septiņi Parlamenta deputāti var iesniegt apspriešanai rezolūcijas priekšlikumu. Pēc balsošanas par rezolūcijas priekšlikumu Parlaments balso par to, vai dot piekrišanu priekšsēdētāja un citu Komisijas locekļu kopējai iecelšanai amatā. Parlaments pieņem lēmumu ar balsu vairākumu, balsojot pēc saraksta. Parlaments var atlikt balsošanu līdz nākamajai sēdei;

2. pieņem turpmāk uzskaitītos pasākumus, ja Komisijas pilnvaru laikā mainās tās sastāvs vai atbildības jomu sadalījums:

a) ja sakarā ar komisāra atkāpšanos no amata, piespiedu demisiju vai nāvi ir jāaizpilda kāda vakance, Parlaments nekavējoties aicina attiecīgā komisāra amata kandidātu piedalīties noklausīšanās sēdē saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi minēti 1. punktā,

b) pievienojoties jaunām dalībvalstīm, Parlaments aicina to izraudzītos komisāra amata kandidātus piedalīties noklausīšanās procesā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi minēti 1. punktā,

c) ja ir būtiskas izmaiņas komisāru atbildības jomu sadalījumā, tos komisārus, kurus šīs izmaiņas skar, pirms jauno amata pienākumu pildīšanas uzsākšanas aicina uz noklausīšanos attiecīgās parlamentārās komitejas;

3.  Lai veicinātu Komisijas apstiprināšanas procesa sagatavošanu, lūdz Padomi pārcelt nākamās Parlamenta vēlēšanas no 2009. gada jūnija uz maiju;

4.   uzdod priekšsēdētājam nodot šo rezolūciju par Reglamentu atbildīgajai komitejai, lai varētu ierosināt attiecīgus Reglamenta grozījumus, pirms nākošām Parlamenta vēlēšanām;

5.   uzdod priekšsēdētājam nodot šo rezolūciju Komisijai, Eiropadomei un Ministru Padomei.

(1) Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Nicas Līguma Protokola par Eiropas Savienības paplašināšanos 4. pantu, kurā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās akta 45. pantu.
(2) OV L 278, 8.10.1976., 5. lpp. Grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 2002/772/EK, Euratom (OV L 283, 21.10.2002., 1. lpp.).
(3) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0194, Pielikums.
(4) OV C 201 E, 18.8.2005., 113. lpp.


Konkurences noteikumu piemērošana jūras transportam
PDF 293kWORD 64k
Eiropas Parlamenta rezolūcija par ES konkurences noteikumu piemērošanu jūras transportam (2005/2033(INI))
P6_TA(2005)0466A6-0314/2005

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā EK līguma 80., 81., 82., 83., 85. un 86. pantu,

–   ņemot vērā Balto grāmatu par Regulas (EEK) Nr. 4056/86 pārskatu, kas piemēro jūras transporta nozarei EK konkurences noteikumus (KOM(2004)0675),

–   ņemot vērā Balto grāmatu "Eiropas Transporta politika 2010. gadam: laiks izlemt" (KOM(2001)0370),

–   ņemot vērā Lisabonas Eiropadomes prezidentūras 2000. gada 23.–24. marta secinājumus, kas aicina Komisiju "paātrināt liberalizāciju gāzes, elektroenerģijas, pasta pakalpojumu un transporta jomās",

–   ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 954/79, kurā ir pamatnostādnes Līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksa piemērošanai saskaņā ar EK līgumu(1),

–   ņemot vērā Padomes 1986. gada 22. decembra Regulu (EEK) Nr. 4056/86, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā Līguma 85. un 86. pantu (pašreiz 81. un 82. pantu) piemērot attiecībā uz jūras transportu(2),

–   ņemot vērā Padomes 1992. gada 7. decembra Regulu (EEK) Nr. 3577/92, ar ko piemēro principu, kurš paredz jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvību dalībvalstīs (jūras kabotāža)(3),

–   ņemot vērā Komisijas 2000. gada 19. aprīļa Regulu (EK) Nr. 823/2000 par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu dažādām laineru kuģniecības sabiedrību kopīgu līgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām (konsorcijiem)(4),

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1/2003, par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā(5),

–   ņemot vērā Komisijas 2005. gada 13. jūlija darba dokumentu par Regulas (EEK) Nr. 4056/86 pārskatīšanu,

–   ņemot vērā 2005. gada maija ziņojumu "Ekonomiskās palīdzības pētījums par līnijsatiksmi", kuru sagatavoja Komisijas Enerģētikas un Transporta ģenerāldirektorāta uzdevumā,

–   ņemot vērā Komisijas Konkurences Ģenerāldirektorāta vārdā veikto Global Insight pētījumu "Konkurences noteikumu piemērošana laineru kuģniecībai ", kuru nodeva atklātībā 2005. gada 8. novembrī,

–   ņemot vērā Komisijas 2003. gada 27. marta apspriedes dokumentu par Regulas (EEK) Nr. 4056/86 pārskatīšanu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas(6) un Reģionu komitejas(7) atzinumus par Balto grāmatu par Regulas (EEK) Nr. 4056/86 pārskatīšanu,

–   ņemot vērā 1974. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD) Līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksu,

–   ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) sekretariāta 2002. gada 16. aprīļa ziņojumu "Konkurences politika līnijsatiksmē",

–   ņemot vērā Eiropas Laineru kuģniecības lietu asociācijas (ELAA) 2004. gada 6. augusta vēstuli ar virsrakstu ‐ "Regulas (EEK) Nr. 4056/86 pārskatīšana: priekšlikums jaunai "reglamentējošai struktūrai",

–   ņemot vērā Roterdamas Erasmus Universitātes 2003. gada 12. novembra ziņojumu par palīdzību, ko tā sniedza, apstrādājot iesniegumus, kuri tika saņemti saistībā ar Komisijas apspriedes dokumentu par Regulas (EEK) Nr. 4056/86 pārskatīšanu,

–   ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A6-0314/2005),

A.   tā kā Eiropas kuģniecība ir nozare, kas nepārtraukti attīstās un darbojas izteikti globalizētā un konkurētspējīgā tirgū, kuram raksturīgas jaunas sadarbības formas, apvienošanās un alianses, kas nepārtraukti maina jūras transporta tirgus apstākļus un nosacījumus, un tā kā vairākos lielos kuģniecības uzņēmumos ir vērojama tendence koncentrēties;

B.   tā kā jūras transports līdz šim ir bijis iedalīts divās galvenajās kategorijās ‐ a) līnijsatiksmes pakalpojumu tirgus, t. i., regulāri pārvadājumi un b) starptautiskie līgumreisu kuģu pakalpojumi, t.i., neregulāri pārvadājumi, un tā kā pirmā ‐ līnijsatiksmes pakalpojumu kategorija kopš 1875. gada ir organizēta atbilstoši līnijsatiksmes konferenču sistēmai, bet otrā kategorija veic neregulārus pārvadājumus un par kravas vedmaksu vienojas brīvi, atkarībā no piedāvājuma un pieprasījuma;

C.   tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD – 1974) Līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodekss atzina konferenču stabilizējošo nozīmi;

D.   tā kā Regula (EEK) Nr. 4056/86 atbrīvoja konferences no konkurences noteikumu politikas ievērošanas (Līguma 81. un 82. pants), taču atļāva brīvu tirdzniecību, kas nodrošina nozīmīgu ārējo uzņēmumu radītu konkurenci, turpretī uz starptautiskajiem līgumreisu kuģu pakalpojumiem un kabotāžas pakalpojumiem (jūras transporta pakalpojumi, kas tiek sniegti tikai starp vienas un tās pašas dalībvalsts ostām) neattiecas Kopienas konkurences noteikumu īstenošana (Regula (EK) Nr. 1/2003);

E.   tā kā jau parādās jaunas sadarbības formas, tādas kā līnijsatiksmes uzņēmumu konsorciji, uz kuriem arī attiecas grupveida atbrīvojums (Regula (EK) Nr. 823/2000, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 611/2005(8)), tā kā to darbības joma tomēr ir atšķirīga, jo tiem bāzes likmes nevar noteikt ar regulu,

F.   tā kā pēdējos deviņpadsmit gados spēkā esošie līnijsatiksmes konferenču atbrīvojumi bija nozīmīgi starptautiskās tirdzniecības attīstības regulēšanā un esošais konferenču režīms ir daudz "liberālāks" nekā tas bija pagātnē, un tas turpina sniegt drošus līnijsatiksmes pakalpojumus par konkurētspējīgām cenām;

G.   tā kā laikā no 1997. līdz 2004. gadam lielāko līnijsatiksmes konferenču sistēmu starptautiskās tirdzniecības pārvadājumu apjoms ir ievērojami pieaudzis un mazāko konferenču sistēmu starptautiskās tirdzniecības pārvadājumu apjomā arī ir vērojams nozīmīgs pieaugums (ar dažām svārstībām);

H.   tā kā attiecībā uz Regulas (EEK) Nr. 4056/86 pārskatīšanu Komisija secina, ka:

   a) līnijsatiksmes konferenču atbrīvojumiem vairs nav pamatojuma,
   b) nav nekāda pamatojuma neattiecināt konkurences īstenošanas noteikumus uz līgumreisu pārvadājumu pakalpojumiem un kabotāžu,
   c) nav nekāda attaisnojoša iemesla atstāt spēkā tehnisko nolīgumu noteikumus vai likumu konflikta noteikumus, un ierosina tos atcelt;
   I. tā kā lielākā daļa iesaistīto pušu atbalsta esošās kārtības pārskatīšanu, lai panāktu cenu stabilitāti, efektīvus, kvalitatīvus pakalpojumus un nepārtrauktu kuģu līnijsatiksmes uzņēmumu un mazo un vidējo kuģniecības uzņēmumu konkurētspēju;

J.   tā kā pēc Komisijas iniciatīvas konsultatīvais uzņēmums Global Insight veica ietekmes izpēti, lai novērtētu sekas, kādas varētu rasties, ja atceltu Regulā (EEK) Nr. 4056/86 paredzētos grupveida atbrīvojumus līnijsatiksmes konferencēm un tos aizstātu ar sistēmu, kuras pamatā būtu Eiropas Laineru kuģniecības lietu asociācijas alternatīvu piedāvājums.

Vispārīgi noteikumi

1.   aicina Komisiju un visas iesaistītās puses saprast, ka Regulas (EEK) Nr. 4056/86 pārskatīšanas mērķis ir saglabāt un veicināt dzīvotspējīgas un konkurētspējīgas Eiropas kuģniecības nozares uzplaukumu saskaņā ar Lisabonas stratēģiju un saistībā ar transporta politikas stratēģiju, kā tas ir apkopots Baltajā grāmatā un programmās Marko Polo I un Marko Polo II, un tas ir svarīgi jo īpaši tāpēc, ka jūrniecības nozarē sevi piesaka jaunas lielvalstis ‐ Dienvidkoreja, Ķīna un Taivāna;

2.   aicina Komisiju rūpīgi apsvērt iespējamās alternatīvās sistēmas ietekmi uz visu jūras transporta nozari, proti, uz līnijsatiksmes konferenču dalībniekiem un tiem, kas nav to dalībnieki, uz viņu konkurentiem (neatkarīgiem uzņēmumiem), klientiem (nosūtītājiem) un gala patērētājiem;

3.   atzīmē, ka Global Insight pētījuma secinājumi nesniedz nopietnu pamatu grupveida atbrīvojumu atcelšanai līnijsatiksmes konferencēm, tā kā iepriekšējos pētījumos norādītās nepilnības apjoma un datu ziņā netika īsti apskatītas arī pēdējā pētījumā; aicina Komisiju to ņemt vērā saistībā ar tās jauno priekšlikumu un apspriesties par to ar ieinteresētajām pusēm, Parlamentu un Padomi;

4.   aicina Komisiju, ja tiks pārskatīta Regula (EEK) Nr. 4056/86, ņemt vērā citu valstu (ASV, Austrālijas, Japānas un Kanādas) tiesību un darbības režīmus, jo jebkāda Eiropas sistēmas neatbilstība šiem režīmiem varētu izraisīt destabilizējošu sociālekonomisku ietekmi visā pasaulē un raisīt protekcionistiskus pasākumus;

5.   uzsver, ka pilnīga sistēmas pārveidošana, visticamāk, radīs nelabvēlīgas sekas, kas ne tik daudz ietekmēs lielos tirdzniecības kuģu uzņēmumus, bet gan mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī uzsver, ka nav nekādu pierādījumu tam, ka konferenču atcelšanas dēļ strauji kritīsies cenas;

6.   atzīmē, ka pilnīga liberalizācija, kas ietver Regulā (EEK) Nr. 4056/86 paredzēto atbrīvojumu atcelšanu līnijpārvadājumiem, prasīs veikt arī atbilstošas izmaiņas Regulā (EK) Nr. 823/2000, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 611/2005 un kura paredz grupveida atbrīvojumus kuģu līnijsatiksmes uzņēmumu konsorcijiem;

7.   atgādina, ka, regulējot nozari, jāņem vērā situācija reģionos ar īpašiem ierobežojumiem, piemēram, tādos reģionos, kuri minēti EK līguma 299. panta 2. punktā un kuri ir atkarīgi no noteikta veida pakalpojumu nepārtraukta nodrošinājuma;

8.   uzsver sadarbības veidu dažādošanas nozīmību, ja vien tie atbilst Kopienas konkurences tiesībām, piemēram, pamatnolīgumu jomā, kas ļauj pārvadātājiem neatkarīgi no tā, vai viņi ir konferenču dalībnieki vai nav, elastīgi koordinēt savas darbības tirgus konkurences jomā saistībā ar vedmaksas likmēm un citiem pakalpojumu nosacījumiem;

Līnijsatiksmes konferences

9.   secina, ka, atsaucoties uz Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesu (Apvienotās lietas T-191/98, T-212/98 līdz T-214/98 Atlantic Container Line AB un citi v. Komisiju)(9), tā sauktā TACA lieta), kas nosaka to, ka kuģu pārvadājumu jaudas reglamentēšana ir pieļaujama tikai tad, ja nav radīts mākslīgs pieprasījums un nav palielinājusies vedmaksa, ka arī ja ir būtiski ierobežotas konferenču pilnvaras noteikt pašām savas vedmaksas, ir izpildīti, kaut arī daļēji, visi četri Līguma 81. pantā noteiktie nosacījumi;

10.   norāda uz to, ka, lai gan Regulā (EEK) Nr. 4056/86 ir paredzēta slēgto konferenču sistēma, tajā ir atļauta brīva tirdzniecība, kas nodrošina būtisku ārējo uzņēmumu radītu konkurenci un to, ka nav atļauti nekādi citi konkurences ierobežojumi no līnijsatiksmes konferenču puses;

11.   atbalsta Komisijas nodomu pārskatīt, nevis atcelt Regulu (EEK) Nr.4056/86, no tāda viedokļa, lai nodrošinātu atbilsmi konkurences noteikumiem, galvenokārt izslēdzot iespēju tieši noteikt vedmaksas, bet atļaujot konferencēm noteikt references vedmaksas vai vedmaksu indeksu, atbilstīgi alternatīvai sistēmai, saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas judikatūru un pārliecinoties par to, ka papildu vedmaksu un saistītās izmaksas tiek aprēķinātas pārskatāmi un pēc apspriešanās ar kravu nosūtītājiem; uzsver, ka pārskatīšanai jābūt tādai, kas saglabā vedmaksu stabilitāti, augstu pakalpojumu kvalitāti, un veselīgas konkurences iespējas visiem uzņēmumiem neatkarīgi no tā, cik tie ir lieli;

12.   uzskata, ka Eiropas Laineru kuģniecības lietu asociācijas (ELAA) priekšlikumā ir interesanti punkti, īpaši cenu indeksu noteikšana un pārvadātājiem, kravu nosūtītājiem un citiem nozares dalībniekiem atvērtu diskusiju foruma ieviešana, kurus Komisijai būtu jāpieņem, atbilstīgi konkurences noteikumiem, izstrādājot jebkādu jaunu regulu par grozījumiem, un ka šādai jaunai regulai vajadzētu būt spēkā ierobežotu laiku ‐ piecus gadus, un pēc šī termiņa beigām tiktu veikts novērtējums; uzskata, ka Komisijai ir rūpīgi jāizvērtē šī priekšlikuma punktu atbilsme visiem četriem Līguma 81. panta 3. punktā noteiktajiem nosacījumiem;

13.   uzskata, ka neatkarīgi no tā, kāds būs alternatīvais risinājums, jāparedz pārejas periods, lai visi operatori (pārvadātāji, kravu nosūtītāju un citi nozares dalībnieki) varētu pielāgoties jaunajai regulējošai sistēmai;

14.   aicina Komisiju atbilstīgi tās pilnvarām un Līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksa saistībām apspriesties ar citām līgumslēdzējām pusēm pirms Regulas (EEK) Nr. 4056/86 grozīšanas vai atcelšanas priekšlikuma iesniegšanas; uzskata, ka šīs apspriešanās gaitā ir jācenšas vienoties par dalībvalstīm vispiemērotāko jaunā tiesiskā statusa pieņemšanas metodi (tām vēl joprojām ir divpusējas saistības atbilstoši Rīcības kodeksam), lai izvairītos no jebkādām negatīvām sekām;

Starptautiskie līgumreisu kuģu un kabotāžas pakalpojumi

15.   norāda uz to, ka līgumreisu nozare joprojām nav pakļauta ierobežojumiem un darbojas saskaņā ar godīgas konkurences noteikumiem; atbalsta Komisijas priekšlikumu attiecināt Regulas (EK) Nr.1/2003 nosacījumus arī uz šiem pakalpojumiem;

16.   uzskata, ka ir noderīgi, ja juridiskas noteiktības un skaidrības dēļ Komisija vienlaicīgi izstrādā pamatnostādnes nefasētu preču kopīgo pārvadājumu un specializēto tirdzniecības nozaru atbilstībai konkurences noteikumiem, tomēr ar nosacījumu, ka to nevar darīt pirms priekšlikumu publicēšanas un apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm;

17.   uzsver, ka kabotāžas pakalpojumu nozarē jau ir atcelti ierobežojumi saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3577/92; uzskata, ka, tā kā šos pakalpojumus sniedz vienas un tās pašas dalībvalsts teritorijā, tie neietekmē Kopienas iekšējo tirdzniecību starp dalībvalstīm (Līguma 81. un 82. pants), un līdz ar to nav nepieciešams vai nav juridiska pienākuma attiecināt uz šo nozari Regulas (EK) Nr. 1/2003 nosacījumus;

Tehniskie nolīgumi

18.   aicina Komisiju nesasteigt priekšlikumu atcelt Regulas (EEK) Nr. 4056/86 2. pantā paredzēto kārtību, kas reglamentē tehnisko nolīgumu likumību, jo uzskata, ka tiesiska regulējuma saglabāšana tehniskajiem nolīgumiem veicinās tiesisko noteiktību un lielāku skaidrību pakalpojumu sniedzējiem;

Likumu konflikts

19.   aicina Komisiju nesasteigt priekšlikumu atcelt Regulas (EEK) Nr. 4056/86 9. pantu, kas nosaka, ka konflikti starp Kopienas tiesību normām un trešo valstu tiesību normām ir jārisina sarunu ceļā, sevišķi pašreiz, kad Komisija gatavojas pārskatīt konkurences likumu saistībā ar jūras transportu;

o
o   o

20.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV L 121, 17.5.1979., 1. lpp.
(2) OV L 378, 31.12.1986., 4. lpp.
(3) OV L 364, 12.12.1992., 7. lpp.
(4) OV L 100, 20.4.2000., 24. lpp.
(5) OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.
(6) OV C 157, 28.6.2005., 130. lpp.
(7) OV C 231, 20.9.2005., 38. lpp.
(8) Komisijas 2005. gada 20. aprīļa Regula (EK) Nr. 611/2005, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 823/2000 par Līguma 81. panta 3. punkta piemērošanu dažām laineru kuģniecības sabiedrību kopīgu līgumu, lēmumu un saskaņotu darbību kategorijām (konsorcijiem) (OV L 101, 21.4.2005., 10. lpp.).
(9) ECR [2003] II-3275.


Elektroniskās komunikācijas
PDF 355kWORD 67k
Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulu un tirgiem 2004. gadā (2005/2052(INI))
P6_TA(2005)0467A6-0305/2005

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulu un tirgiem 2004. gadā (KOM(2004)0759),

–   ņemot vērā Eiropadomes prezidentūras 2005. gada 22. un 23. martā izdarītos secinājumus,

–   ņemot vērā augsta līmeņa grupas 2004. gada novembra ziņojumu par Lisabonas stratēģiju,

–   ņemot vērā Parlamenta 2003. gada 18. novembra rezolūciju saistībā ar Komisijas 8. ziņojumu par reformu īstenošanu telekomunikāciju sektorā(1),

–   ņemot vērā Parlamenta 2003. gada 12. februāra rezolūciju par trešās paaudzes mobilās komunikācijas vispārējo izplatību(2),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu (piekļuves direktīva)(3),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva)(4),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva)(5),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (vispārējo pakalpojumu direktīva)(6),

–   ņemot vērā Lisabonas Eiropadomes prezidentūras 2000. gada 23. un 24. martā izdarītos secinājumus,

–   ņemot vērā Komisijas 2002. gada 29. jūlija lēmumu, ar ko izveido Eiropas reglamentējošo iestāžu grupu saistībā ar elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumiem(7),

–   ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A6-0305/2005),

A.   tā kā ieviešanas un īstenošanas procedūras katrā dalībvalstī ir atšķirīga, kas negatīvi ietekmē vienota iekšējā tirgus izveidi elektronisko komunikāciju jomā;

B.   tā kā Komisijai ir galvenā nozīme reglamentējošo noteikumu īstenošanā un pareizā pielietošanā;

C.   tā kā Komisija var uzsākt tiesvedību pret tām dalībvalstīm par līgumu pārkāpumiem, kuras nepietiekami ievēro saistošos tiesību aktus vai tos neievēro vispār;

D.   tā kā Komisija, pielietojot pamatdirektīvas 7. pantā noteikto procedūru, izvērtē pasākumus, kurus plāno veikt valstu regulatīvās iestādes (VRI);

E.   tā kā minētos noteikumus var izmantot kā elastīgu līdzekli, lai iejauktos tirgū, ja pastāv draudi saistībā ar brīvas konkurences ietekmēšanu;

F.   tā kā minētie regulatīvie aspekti ir svarīgi, lai ļautu regulatīvai iestādei korekti iejaukties tirgus attīstībā, un tā kā tehnoloģiski jauninājumi rada iespējas piedāvāt jaunus pakalpojumus patērētājiem;

G.   tā kā minētā regulējošā sistēma rada iespēju piemērot līdzekļus, balstoties uz proporcionalitātes principu, un samazināt regulējuma slogu gadījumos, kad to attaisno konkurences attīstības tendences;

H.   tā kā VRI pilnīgi neatkarīgi lemj par iejaukšanos tirgos un kritērijiem, uz kuriem ir balstīta šāda iejaukšanās, jābūt proporcionāli atbilstīgiem nospraustajiem mērķiem;

I.   tā kā VRI lēmumu pārsūdzību izskatīšana ir ilgstoša un dažās dalībvalstīs sistemātiski tiek atlikta regulatīvo iestāžu lēmumu izpilde;

J.   tā kā ieviešanas un tirgus izpētes vilcināšanās nopietni kavē iekšējā tirgus izveidi elektronisko komunikāciju jomā un rada atšķirīgus izmantošanas nosacījumus uzņēmumiem dažādās dalībvalstīs, kā arī nedrošību attiecībā uz pārejas periodā pielietojamo regulējošo kārtību;

K.   tā kā skaidri reglamentējošie noteikumi ir priekšnosacījums tam, lai veicinātu jaunas operatoru investīcijas, kā arī lai Eiropas telekomunikāciju sektors varētu ieņemt vadošo lomu visā pasaulē;

L.   tā kā interpretējot un piemērojot elektronisko komunikāciju infrastruktūras noteikumus Komisija var dot ievērojamu ieguldījumu plašsaziņas līdzekļu plurālisma nodrošināšanā un veicināšanā;

M.   tā kā, neskatoties uz valstu regulatīvo iestāžu veiktajiem pasākumiem, ievērojami samazinot augsto viesabonēšanas maksu ES, maksa par sarunām no ārzemēm un uz tām vēl arvien ir pārāk augsta un pastāv risks saistībā ar nolīgumiem, kas vērsti pret konkurenci, un dominējošas pozīcijas ļaunprātīgu izmantošanu;

N.   tā kā pareizi noregulēts vienots tirgus garantē visiem patērētājiem pakalpojumu un cenu godīgus nosacījumus, nodrošinot nepieciešamo pārredzamību un aizsardzību;

O.   tā kā tiesiskais regulējums veicina plašsaziņas līdzekļu plurālisma rašanos un ilgtspēju;

P.   tā kā Baltajā grāmatā par vispārējas nozīmes pakalpojumiem (KOM(2004)0374) Komisija norāda, ka atvērta un konkurētspējīga iekšējā tirgus izveides mērķis ir savienojams ar vispārējas nozīmes pakalpojumu attīstības mērķi un ir svarīgi garantēt cenu un pakalpojumu godīgus nosacījumus patērētājiem, lai saskaņā ar Eiropas Savienības mērķi varētu izveidot vienotu telekomunikāciju tirgu visā Eiropā un samazināt digitālo dalījumu,

1.   piekrīt apsvērumam, kuru Komisija pauž savā iepriekšminētajā paziņojumā; pilnībā atbalsta Komisiju saistībā ar tās impulsdevējas nozīmi, gan regulējot jauno tiesību aktu pareizu izstrādi, gan ātri un pastāvīgi pārraugot to, kā arī garantējot līdzsvarotu un mērķiem atbilstīgu tiesību aktu izmantošanu elektronisko komunikāciju jomā;

Institucionālā sistēma

2.   uzsver, ka jāuzsāk iestāžu apspriešanās process, lai nostiprinātu un noskaidrotu gan Eiropas institucionālo modeli elektronisko komunikāciju nozarē, gan ar to saistītos reglamentējošos noteikumus, kā arī nodrošinātu vislabāko šī mērķa sasniegšanai vajadzīgo risinājumu īstenošanu;

Komisija

3.   tāpēc pieprasa pastiprināt Komisijas nozīmi un apliecina, ka Komisija ir galvenā Kopienas tiesību aktu uzraudzītāja, kamēr Eiropas reglamentējošo iestāžu grupa (ERIG) turpina darboties kā Komisijas konsultatīvā un padomdevēja iestāde saskaņā ar Lēmumu 2002/627/EK, lai nodrošinātu pastāvīgu un saskaņotu reglamentējošo noteikumu izmantošanu, kā noteikts pamatdirektīvas 7. panta 2. punktā;

4.   pilnībā atbalsta Komisijas rīcību, kas iesniedz sūdzības par dalībvalstīm, kuras nepilda savus pienākumus, un saskaņā ar direktīvas 7. pantu pārbauda VRI izziņotos pasākumus; aicina Komisiju rūpīgi uzmanīt, lai ar dalībvalstu iekšējiem tirgiem saistītie pasākumi neapdraudētu vienota tirgus izveidi elektronisko komunikāciju jomā;

ERIG

5.   uzsver, ka ERIG un neatkarīgo reglamentējošo iestāžu grupas sastāvs un uzdevumi ievērojami pārklājas un tāpēc jāizvairās no jebkuras dublēšanās un pārvaldes ierobežoto administratīvo resursu dubultas izmantošanas; šai sakarā iesaka pakāpeniski apvienot Eiropas reglamentējošo iestāžu grupu un neatkarīgo reglamentējošo iestāžu grupu;

6.   uzsver, ka ERIG jāaprobežojas ar padomdevējas funkciju izpildi, pēc iespējas plaši un pārredzami iesaistot visas puses, un tai jāuzņemas tādu uzdevumu izpilde, kuri nav precīzi noteikti reglamentējošos noteikumos;

Parlaments

7.   lai laicīgi iesaistītu Parlamentu uzraudzībā, aicina Komisiju iesniegt Parlamentam gada ziņojumu par reglamentējošo noteikumu īstenošanas gaitu pēc to pieņemšanas, kā arī visus pārējos ziņojumus, kuros pārbauda tirgus pienācīgu darbību elektronisko komunikāciju jomā;

8.   atzinīgi vērtē platjoslas pakalpojumu straujo pieaugumu; aicina Komisiju informēt Parlamentu par tās darbībām, uzraugot platjoslas sektora attīstību un veiktajiem pasākumiem šajā sakarā;

Dalībvalstis un VRI

9.   pauž nožēlu, ka dažas dalībvalstis nav pilnībā vai pareizi īstenojušas reglamentējošos noteikumus, un aicina šīs dalībvalstis nekavējoties ievērot Kopienas tiesību aktus elektronisko komunikāciju jomā;

10.   aicina dalībvalstis piemēroti atbalstīt VRI darbību, kas līdzekļu trūkuma dēļ nevar ātri izpildīt savus uzdevumus; turklāt lūdz dalībvalstis veikt vajadzīgos pasākumus, lai paātrinātu pārsūdzēšanas kārtību attiecībā uz VRI lēmumiem;

11.   mudina dalībvalstis nodrošināt pilnīgu VRI neatkarību un aicina Komisiju to uzraudzīt, pastāvīgi informējot Parlamentu par to;

12.   mudina VRI un Komisiju veikt labākus ietekmes novērtējumus, kā arī salīdzinošo novērtēšanu saistībā ar ierosinātajām saistībām un to efektivitāti attiecībā uz tirgiem;

13.   aicina dalībvalstis ievērot pārredzamības un samērības pamatprincipus, kā arī pamatot visus administratīvi tiesiskos aktus, kas apgrūtina operatorus saistībā ar atļaujām pakalpojumu sniegšanai, vienlaicīgi ievērojot sabiedrības intereses šajā sakarā; aicina Komisiju nekavējoties veikt pārbaudes šajā jomā;

14.   uzsver, ka vispārējas nozīmes pakalpojumiem jāpiešķir atbilstīgās frekvences un jānodrošina atklātas, pārredzamas un nediskriminējošas procedūras, kā arī atbilstīga elastība saistībā ar radio frekvenču piešķiršanu un licenču izsniegšanu;

15.   iesaka dalībvalstīm, Komisijai un VRI ņemt vērā, ka reglamentējošiem noteikumiem jāpiesaista un jāsargā investīcijas; uzsver, ka jāveicina investīcijas infrastruktūrās, it īpaši saistībā ar platjoslas tīkliem, trešās paaudzes mobilajā komunikācijā un citos jaunizveidotos tirgos, ņemot vērā vispārējas ekonomiskās nozīmes pakalpojumus;

16.   uzsver nepieciešamību uzraudzīt regulētos pakalpojumus, pat ja tehnoloģijas mainās, it īpaši saistībā ar pieeju tīklam; tādēļ ir svarīgi saglabāt iespēju alternatīvajiem operatoriem piekļūt jaunajai infrastruktūrai saskaņā ar godīgiem un saprātīgiem noteikumiem;

17.   norāda, ka regulējošiem pasākumiem jānovērš negatīvā ietekme, kas kavē taisnīgu konkurenci, īpaši ņemot vērā atbalstu, kas vajadzīgs jaunu tirgu attīstībai un vienlīdzīgām iespējām tirgus dalībniekiem;

18.   norāda, ka trešās paaudzes mobilās komunikācijas attīstību vēl arvien kavē valstu un reģionālie noteikumi par atļaujām infrastruktūru izveidei, kā arī licenču izsniegšanas stingrie kritēriji; tādēļ aicina atbildīgās iestādes novērst trūkumus un šķēršļus, kas kavē trešās paaudzes mobilās komunikācijas pilnvērtīgu attīstību;

19.   lūdz dalībvalstīm nodrošināt, lai mobilo tīklu iekārtu atrašanās vietas būtu izvēlētas, ievērojot veselības un vides aizsardzību, kā arī plāna noteikšanas procedūras pārredzamību; aicina Komisiju pārraudzīt šīs darbības un sniegt Eiropas Parlamentam regulārus ziņojumus par tiem; uzsver nepieciešamību publiskot informāciju par radiācijas rādītājiem;

20.   atzinīgi vērtē brīvprātīgu kodu ieviešanu lietotāju aizsardzībai pret nevēlamiem komerciāliem paziņojumiem, kā arī aicina visā Eiropas Savienībā transponēt izvēles noteikumus;

21.   uzsver datu privātuma nozīmi saistībā ar datu uzkrāšanas pieprasījuma palielināšanos un norāda uz elektronisko komunikāciju operatoru labi iedibināto sadarbību ar tiesībaizsardzības iestādēm skaidra tiesiskā regulējuma robežās, izskatot katru gadījumu atsevišķi; atzīst, ka obligāta datu uzkrāšana var apdraudēt pilsoņu brīvību, kā arī var radīt ievērojamas izmaksas operatoriem; secina, ka, ieviešot jebkuru datu uzkrāšanas noteikumus, jāizmanto koplēmuma procedūra ar Eiropas Parlamentu;

Ražošana un patērētāji

22.   uzsver, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozare ir viena no Eiropas ekonomikas virzošajiem spēkiem, kas ievērojami veicina tās pieaugumu un darba vietu radīšanu;

23.   norāda, ka Eiropas tiesību aktu mērķis elektronisko komunikāciju jomā ir veicināt konkurenci starp uzņēmumiem un vienlaicīgi nodrošināt augstu patērētāju aizsardzības līmeni;

24.   lai aizsargātu lietotāju tiesības, aicina Komisiju regulāri veikt un iesniegt Parlamentam pētījumus, kuros analizē vismaz šādus parametrus: rēķinu sagatavošanas pārredzamību, līgumu garantijas, kā arī cenu un tirgus tendences platjoslas, fiksētās un mobilās komunikācijas jomā;

25.   atzinīgi vērtē nodalītu vietējo sakaru līniju pieaugumu, taču uzsver, ka ir nepieciešama tālāka attīstība konkurētspējīgu tirgu nodrošināšanai klientiem;

26.   aicina telekomunikāciju pakalpojumu piedāvātājus ņemt vērā lietotāju invalīdu prasības saistībā ar telekomunikāciju pakalpojumu izvēli, cenām un kvalitātes priekšrocībām, kā arī to pieejamību, un lūdz regulatīvās iestādes, izvērtējot šo pakalpojumu kvalitāti, apspriesties ar invalīdu pārstāvjiem;

27.   aicina 3G pakalpojumu sniedzējus izstrādāt cenas un pakalpojuma attiecības rādītāju, lai platjoslas pieslēgumu varētu izmantot pēc iespējas vairāk iedzīvotāju pēc iespējas plašākā teritorijā, tādējādi pārsniedzot platjoslas tīklu ģeogrāfiskās robežas;

28.   uzsver, ka operatoriem jāīsteno pārredzama cenu politika, kā arī visaptveroši un skaidri jāinformē patērētāji par piedāvātajiem pakalpojumiem, to cenām un it īpaši izmaksām, kas rodas lietotājiem; uzmanīgi seko Komisijas nesenajām procedūrām saskaņā ar EK līguma noteikumiem par dominējoša stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu (Līguma 82. pants) attiecībā uz starptautiskajiem viesabonēšanas pakalpojumiem (paziņojums par iebildumiem); aicina Komisiju un dalībvalstis analizēt, kādas strukturālas izmaiņas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu pienācīgas un pārredzamas viesabonentu maksas; aicina Padomi uzdot Komisijai sagatavot rīcības plānu un darba grafiku, kas ļautu patērētājiem gūt labumu no starptautiskās viesabonēšanas par vislabāko cenu un pēc iespējas drīz nodrošinātu pakalpojuma ilgtspēju visā Eiropā;

29.   apstiprina Komisijai un VRI izvirzīto prasību īstenot pasākumus, lai turpmāk veiksmīgi attīstītu numuru pārnesamību gan fiksētajās, gan mobilo tālruņu līnijās, kā arī izstrādātu tarifus savienojuma beigu zvaniem telefonu tīklos;

30.   norāda, ka mobilo numuru pārnesamības sistēmas darbošanās ir ļoti svarīga veselīgas konkurences radīšanai starp mobilajiem operatoriem, un tādēļ uzsver, ka numuru pārnešanai jānosaka ļoti zema maksa vai tai jābūt bezmaksas visās dalībvalstīs un ka laiks, veicot numuru pārnešanas operāciju, jāsaīsina dažās dalībvalstīs;

31.   aicina Komisiju rīkoties, lai pazeminātu daudzās dalībvalstīs joprojām augstos mobilo telefonu pieslēgumu līgumu tarifus, kas būtu jāsaista ar radītajām izmaksām;

32.   norāda, ka Baltajā grāmatā par vispārējas nozīmes pakalpojumiem Komisija norāda, ka atvērta un konkurētspējīga iekšējā tirgus izveides mērķis ir savienojams ar pieejamu, augstas kvalitātes, vispārējas nozīmes pakalpojumu par sasniedzamām cenām attīstības mērķi, un tādēļ regulējošu pasākumu gadījumā vērā jāņem abi minētie aspekti;

33.   gaida pētījuma secinājumus par to, kā dalībvalstis definē vispārējas intereses mērķus, nosakot obligātos pienākumus;

34.   atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu attiecībā uz starptautiskās viesabonēšanas sektora pārredzamību, kā rezultātā patērētāji iegūs vērtīgu informāciju par operatoru aprēķinātajiem tiešās lietošanas tarifiem dažādiem mobilās komunikācijas savienojumiem dažādās ES dalībvalstīs, un aicina īpaši pakalpojumu sniedzējus samazināt viesabonēšanas maksas, lai tās neietekmētu dalībvalstu ekonomisko un sociālo sadarbību; aicina Komisiju izstrādāt jaunas iniciatīvas, lai samazinātu pārrobežu mobilās komunikācijas datu plūsmas augstās izmaksas, lai drīzumā būtu iespējams izveidot reālu iekšējo tirgu ar patērētājiem pieejamām viesabonēšanas maksām;

35.   norāda, ka jāsniedz iespēja visiem Eiropas iedzīvotājiem piekļūt informācijas sabiedrības pakalpojumiem, kas nozīmē patērētājiem draudzīga regulējuma izmantošanu, lai samazinātu digitālo plaisu, it īpaši attiecībā uz invalīdiem un vecāka gada gājuma cilvēkiem; uzskata, ka atbalsts atklātam Eiropas standartam dos nozīmīgu ieguldījumu šī mērķa sasniegšanā, nodrošinot savstarpēju pārraides platformu un terminālu pakalpojumu izmantošanu;

36.   aicina Komisiju izvērtēt turpmāko rīcību, lai atšķirīgie dalībvalstu tirgi šajā sektorā veidotu vienu iekšēju tirgu bez robežām un ar kopējiem tiesību aktiem, kā arī noteikumiem, radot iespēju operatoriem darboties un konkurēt vienotā tirgū;

o
o   o

37.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Eiropas reglamentējošo iestāžu grupai un attiecīgajām valstu regulatīvajām iestādēm.

(1) OV C 87 E, 7.4.2004., 65. lpp.
(2) OV C 43 E, 19.2.2004., 260. lpp.
(3) OV L 108, 24.4.2002., 7. lpp.
(4) OV L 108, 24.4.2002., 21. lpp.
(5) OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.
(6) OV L 108, 24.4.2002., 51. lpp.
(7) OV L 200, 30.7.2002., 38. lpp.


PVN likmes piemērošana darbietilpīgiem pakalpojumiem
PDF 201kWORD 41k
Eiropas Parlamenta rezolūcija par spēkā esamības termiņa beigšanos Direktīvai 1999/85/EK, kas attiecas uz pazeminātas PVN likmes piemērošanu darbietilpīgiem pakalpojumiem
P6_TA(2005)0468B6-0630/2005

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā prezidentūras secinājumus Eiropadomes 1998. gada 11. - 12. decembra sanāksmē, kuros Komisija tika aicināta ļaut tām dalībvalstīm, kas to vēlas, eksperimentālā kārtā piemērot pazeminātu PVN likmi darbietilpīgiem pakalpojumiem, kuri nav pakļauti pārrobežu konkurencei, ar mērķi veicināt nodarbinātību,

–   ņemot vērā Padomes 1999. gada 22. oktobra Direktīvu 1999/85/EK, kas groza Direktīvu 77/388/EEK, kas attiecas uz iespēju eksperimentālā kārtā darbietilpīgiem pakalpojumiem piemērot pazeminātu PVN likmi (1),

–   ņemot vērā par Komisijas ziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam par pazeminātas PVN likmes eksperimentālu piemērošanu dažiem darbietilpīgiem pakalpojumiem (KOM(2003)0309),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2004. gada 15. janvāra nostāju par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK, lai visām dalībvalstīm pagarinātu iespēju piemērot pazeminātas PVN likmes dažiem darbietilpīgiem pakalpojumiem (2),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2003. gada 4. decembra nostāju par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz pazeminātu pievienotās vērtības nodokļa likmi (3),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2004. gada 14. decembra nostāju par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK saistībā ar Čehijas Republikas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas un Ungārijas pievienošanos (4),

–   ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.   tā kā šim eksperimentam saistībā ar samazināto PVN likmi bija noteikts konkrēts darbības laiks un tas attiecās vienīgi uz pakalpojumiem, kas minēti Direktīvas 77/388/EEK (5) K pielikumā, un tā kā šo noteikumu spēkā esamības termiņš beidzas 2005. gada 31. decembrī;

B.   tā kā Direktīvā 1999/85/EK paredzēts, ka iesaistītajām dalībvalstīm jāsagatavo izsmeļošs izvērtējums par eksperimenta ietekmi uz darba vietu izveidi un tā efektivitāti, un ka Komisijai jāiesniedz vispārējs novērtējuma ziņojums;

C.   tā kā šo sistēmu pagaidu kārtā ieviesa 1999. gadā un viens no tās mērķiem bija palielināt nodarbinātību un samazināt ēnu ekonomiku; tā kā bija skaidri norādīts, ka šī sistēma jāizbeidz pēc trīs gadiem, un tā kā kopš tā laika sistēmas spēkā esamības termiņš jau ir pagarināts;

D.   tā kā Komisija ir iesniegusi arī direktīvas priekšlikumu, lai grozītu Direktīvu 77/388/EEK attiecībā uz samazināto PVN likmi (KOM(2003)0397), kurš vērsts uz to, lai dotu dalībvalstīm vienlīdzīgas iespējas piemērot pazeminātas likmes noteiktās jomās un loģiski pamatot neskaitāmos izņēmumus, ko patlaban piemēro dažās dalībvalstīs, un kuru pašlaik Padome bloķē;

E.   tā kā būtu grūti strauji atcelt pasākumus, pie kā uzņēmumi jau ir pieraduši;

F.   tā kā dalībvalstīm jāsniedz vienlīdzīgas iespējas piemērot pazeminātu PVN likmi noteiktās jomās un īstenot savu sociālo un kultūras politiku, izmantojot elastīgu netiešo nodokļu sistēmu;

G.   tā kā pazeminātas PVN likmes piemērošanas noteikumi ir rekomendējoši nevis ar likuma spēku, pamatojas uz izvēles principu un nerada augsta līmeņa pārrobežu kropļojumus,

1.   prasa Padomei pagarināt šo eksperimentu līdz 2006. gada beigām, un līdz tam laikam Komisijai jāiesniedz visaptverošu novērtējumu, kurā tiktu izmantota visa eksperimenta laikā savāktā informācija; iesaka šajā jaunajā novērtējumā ņemt vērā kopējo no jauna izveidoto darbavietu skaitu, kā arī šajā procesā izmantoto mehānismu, lai gūtu plašāku pārskatu par tā ietekmi uz ekonomiku;

2.   uzskata, ka eksperiments nav darbojies pietiekami ilgi, lai to varētu precīzi izvērtēt, un ka 2003. gadā iesniegtais vērtējums pamatojas uz nepietiekamu informāciju;

3.   aicina ņemt vērā uztraucošo situāciju attiecībā uz iepriekš minēto noteikumu darbības termiņa izbeigšanos un nekavējošu pāreju uz PVN standartlikmēm, kas var novest pie cenu pieauguma un negatīvi ietekmēt nodarbinātību attiecīgajās jomās, un aicina Padomi un Komisiju veikt atbilstīgus pasākumus, lai novērstu juridisko nenoteiktību pēc 2006. gada 1. janvāra;

4.   pēc šī novērtējuma atbalsta to nozaru iekļaušanu, kuru rezultāti atbilstīgi Direktīvas 77/388/EEKH pielikumam ir apmierinoši, tādējādi padarot šos izņēmumus pastāvīgus, un aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu, kurā būtu iekļauts pakāpenisks atvieglojumu atcelšanas plāns tām nozarēm, kurās pozitīvi rezultāti netika sasniegti;

5.   aicina Padomi nekavējoties apstiprināt direktīvas priekšlikumu, uz ko attiecas Parlamenta iepriekš minētā 2004. gada 14. decembra nostāja, lai ļautu jaunajām dalībvalstīm piemērot pazeminātas likmes noteiktiem darbietilpīgiem pakalpojumiem, ja tās to vēlas, tādējādi izbeidzot pašreizējo diskriminējošo situāciju;

6.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1) OV L 277, 28.10.1999., 34. lpp.
(2) OV C 92 E, 16.4.2004., 382. lpp.
(3) OV C 89 E, 14.4.2004., 138. lpp.
(4) OV C 226 E, 15.9.2005., 49. lpp.
(5) OV L 145, 13.6.1977., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika