Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 13 december 2005 - Strasbourg
 Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Euratom, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan *
 Tillfällig begränsning av ölimporten till Finland *
 Mandatperioden för den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning ***I
 Mandatperioden för direktören för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning ***I
 Mandatperioden för direktören och biträdande direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor ***I
 Mandatperioden för direktören för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen ***I
 Mandatperioden för direktören för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk ***I
 Mandatperioden för den verkställande direktören för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ***I
 Mandatperioden för direktören för Europeiska centrumet för förebyggandet av kontroll av sjukdomar ***I
 Mandatperioden för den verkställande direktören för Europeiska läkemedelsmyndigheten ***I
 Mandatperioden för direktören för Europeiska arbetsmiljöbyrån ***I
 Mandatperioden för den verkställande direktören för den europeiska sjösäkerhetsbyrån ***I
 Mandatperioden för den verkställande direktören och direktörerna för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ***I
 Mandatperioden för den verkställande direktören för Europeiska järnvägsbyrån ***I
 Mandatperioden för ordföranden i Byrån för harmonisering inom den inre marknaden *
 Mandatperioden för ordföranden i Gemenskapens växtsortsmyndighet *
 Mandatperioden för direktören för översättningscentret för Europeiska unionens organ *
 Mandatperioden för direktören för europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet *
 Mandatperioden för den verkställande direktören för Europeiska tillsynsmyndigheten för GNSS *
 Mandatperioden för den verkställande direktören och den vice verkställande direktören för den europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser *
 Europeiska året för lika möjligheter för alla (2007) ***I
 Avtal om prövning av asylansökan och om Eurodac: Danmark *
 Avtal EU-Island och Norge (handläggningen av en asylansökan)*
 Överlämnande till tredje land av ansökningar om fiskelicenser *
 Utvidgning av tillämpningen av TAIEX till länder som kan komma i fråga för stöd från europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet *
 Internationell säkerhetsorganisationskod ***II
 Energieffektivitet i slutanvändningen ***II
 Energieffektivitet i slutanvändningen ***II
 Förslag till ändringsbudget nr 8/2005
 Marknader för finansiella instrument ***I
 Europeiskt betalningsföreläggande ***I
 Humana normer för fångstmetoder för vissa djurarter ***I
 Nominering av en ledamot till revisionsrätten
 Nominering av en ledamot till revisionsrätten
 Nominering av en ledamot till revisionsrätten
 Nominering av en ledamot till revisionsrätten
 Nominering av en ledamot till revisionsrätten
 Nominering av en ledamot till revisionsrätten
 Nominering av en ledamot till revisionsrätten
 Nominering av en ledamot till revisionsrätten
 Begäran om fastställelse av Bruno Gollnischs parlamentariska immunitet
 Tillämpning av en lag om stadsplanering
 Företagsbeskattning
Texter (532 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy