Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0150(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0333/2005

Indgivne tekster :

A6-0333/2005

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/01/2006 - 7.4

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0004

Vedtagne tekster
PDF 118kWORD 201k
Tirsdag den 17. januar 2006 - Strasbourg
Statistik over godstransport ad indre vandveje ***I
P6_TA(2006)0004A6-0333/2005
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over godstransport ad indre vandveje (KOM(2005)0366 - C6-0249/2005 - 2005/0150(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0366)(1),

-   der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, (C6-0249/2005),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A6-0333/2005),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. januar 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2006 om statistik over godstransport ad indre vandveje
P6_TC1-COD(2005)0150

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Indre vandveje er en vigtig del af Fællesskabets transportnet, og fremme af transport ad indre vandveje er et af målene i den fælles transportpolitik både for at forbedre den økonomiske effektivitet og for at begrænse energiforbruget og transportsektorens indvirkning på miljøet som beskrevet i Kommissionens hvidbog om den europæiske transportpolitik frem til 2010 - de svære valg.

(2)  Kommissionen har behov for statistikker over godstransport ad indre vandveje for at kunne overvåge og udvikle den fælles transportpolitik samt de transportrelaterede dele af politikken vedrørende regioner og transeuropæiske net.

(3)  Statistikkerne over transport ad indre vandveje er blevet indsamlet i henhold til Rådets direktiv 80/1119/EØF af 17. november 1980 om statistisk registrering af godstransporten ad indre vandveje(2), som ikke længere svarer til det nuværende behov på dette område. Direktivet bør derfor afløses af en ny retsakt, som udvider anvendelsesområdet og forbedrer effektiviteten.

(4)  Der bør indsamles fællesskabsstatistikker over alle transportformer på grundlag af fælles begreber og standarder med det formål at opnå størst mulig sammenlignelighed mellem transportformerne.

(5)  Der findes ikke transport ad indre vandveje i alle medlemsstater, hvorfor denne forordnings anvendelsesområde er begrænset til de medlemsstater, hvor denne transportform eksisterer.

(6)  Målet for denne forordning, dvs. fastsættelsen af fælles statistiske standarder, som gør det muligt at producere harmoniserede data, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(7)  Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker(3) udgør en referenceramme for bestemmelserne i denne forordning.

(8)  De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(4).

(9)  Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom(5), er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 3 i nævnte afgørelse -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning opstilles der fælles regler for udarbejdelse af fællesskabsstatistikker vedrørende transport ad indre vandveje.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  Medlemsstaterne indberetter statistikker til Kommissionen (Eurostat) over transport ad indre vandveje inden for deres nationale område.

2.  Medlemsstater, hvor den samlede mængde gods, der årligt transporteres ad indre vandveje i national eller international transport eller transittransport, overstiger en million ton, indberetter de i artikel 4, stk. 1, nævnte data.

3.  Som en undtagelse fra stk. 2 indberetter medlemsstater, hvor der ikke findes international transport eller transittransport ad indre vandveje, men hvor den samlede mængde gods, der årligt transporteres ad indre vandveje i national transport, overstiger en million ton, kun de i artikel 4, stk. 2, nævnte data.

4.  Denne forordning finder ikke anvendelse på:

   a) godstransport med fartøjer på under 50 tons dødvægt
   b) fartøjer, som hovedsagelig anvendes til passagertransport
   c) færger
   d) fartøjer, som udelukkende anvendes til ikke-kommercielle formål af havnemyndigheder og offentlige myndigheder
   e) fartøjer, som udelukkende anvendes til bunkring eller oplagring
   f) fartøjer, der ikke anvendes til godstransport, såsom fiskerfartøjer, opmudringsfartøjer, flydende værksteder, husbåde og lystbåde.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

   a) "sejlbar indre vandvej": en vandstrækning, som ikke er en del af havet, og som kan besejles af fartøjer med en lasteevne på mindst 50 ton, når disse er lastet normalt. Begrebet dækker både sejlbare floder og søer og sejlbare kanaler
   b) "fartøj til transport ad indre vandveje": et fartøj, der er beregnet til godstransport eller offentlig passagertransport ad sejlbare indre vandveje
   c) "fartøjets nationalitet": det land, i hvilket fartøjet til transport ad indre vandveje er registreret.

Artikel 4

Indsamling af data

1.  Data indsamles i overensstemmelse med tabellerne i bilag A til D.

2.  I de i artikel 2, stk. 3, omtalte tilfælde er det kun nødvendigt at indsamle de data, der kræves ifølge bilag E".

3.  I forbindelse med denne forordning klassificeres gods i overensstemmelse med bilag F.

Artikel 5

Indberetning af data

1.  Den første observationsperiode begynder den 1. januar 2007. Data indberettes hurtigst muligt og senest fem måneder efter den pågældende observationsperiodes udløb.

2.  I de første tre år, hvor denne forordning finder anvendelse, kan den i stk. 1 nævnte indberetningsfrist forlænges efter proceduren i artikel 10, stk. 2. Indberetningsfristen inklusive en eventuel forlængelse må ikke være længere end otte måneder efter observationsperiodens udløb.

Forlængelser af indberetningsfristen fremgår af bilag G.

Artikel 6

Formidling af data

Fællesskabsstatistikker baseret på de i artikel 4 nævnte data formidles med samme hyppighed som den, der gælder for medlemsstaternes indberetning af data.

Artikel 7

Kvaliteten af data

1.  Kommissionen (Eurostat) udarbejder og offentliggør efter proceduren i artikel 10, stk. 2, metodologiske krav og kriterier til sikring af kvaliteten af de producerede data.

2.  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre kvaliteten af de indberettede data.

3.  Kommissionen (Eurostat) vurderer kvaliteten af de indberettede data. Medlemsstaterne forelægger Kommissionen (Eurostat) en rapport med de oplysninger og data, som den anmoder om til kontrol af kvaliteten af de indberettede data.

Artikel 8

Rapport om gennemførelsen

Senest den ...(6) og efter høring af Udvalget for det Statistiske Program forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om forordningens gennemførelse. Rapporten skal bl.a. indeholde:

   a) en vurdering af de udarbejdede statistikkers nytteværdi for Fællesskabet, medlemsstaterne, leverandørerne og brugerne af de statistiske oplysninger i forhold til omkostningerne ved at udarbejde dem
   b) en vurdering af kvaliteten af de udarbejdede statistikker
   c) en redegørelse for mulige forbedringer og ændringer, der anses for nødvendige på baggrund af de opnåede resultater.

Artikel 9

Gennemførelsesforanstaltninger

Foranstaltningerne til gennemførelse af denne forordning, herunder foranstaltninger under hensyn til den økonomiske og tekniske udvikling, fastlægges efter proceduren i artikel 10, stk. 2. Sådanne foranstaltninger omfatter:

   a) tilpasning af tærsklen for statistisk dækning af transport ad indre vandveje (artikel 2)
   b) tilpasning af definitionerne og vedtagelse af yderligere definitioner (artikel 3)
   c) tilpasning af dataindsamlingens omfang og af bilagenes indhold (artikel 4)
   d) nærmere regler om indberetning af data til Kommissionen (Eurostat) herunder standarder for dataudveksling (artikel 5)
   e) nærmere regler for Kommissionens (Eurostats) formidling af resultater (artikel 6)
   f) udarbejdelse og offentliggørelse af metodologiske krav og kriterier (artikel 7).

Artikel 10

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved artikel 1 i afgørelse 89/382/EØF, Euratom.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.  Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 11

Overgangsbestemmelser

1.  Medlemsstaterne indberetter de statistiske resultater for 2006 i overensstemmelse med direktiv 80/1119/EØF.

2.  Direktiv 80/1119/EØF ophæves hermed med virkning fra den 1. januar 2007.

Artikel 12

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG A

Tabel A1. Godstransport efter godstype (årlige data)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

2 alfanumeriske tegn

"A1"

Indberettende land

2 bogstaver

ISO-landekode

År

4 cifre

"yyyy"

Lastningsland/region

2 bogstaver eller 4 alfanumeriske tegn

ISO-landekode eller NUTS 2

Losningsland/region

2 bogstaver eller 4 alfanumeriske tegn

ISO-landekode eller NUTS 2

Transporttype

1 ciffer

1 = National

2 = International (undtagen transit)

3 = Transit

Godstype

2 cifre

NST 2000

Emballagetype

1 ciffer

1= Gods i containere

2= Gods, der ikke er i containere

Transporterede ton

Ton

Ton-km

Ton-km

BILAG B

Tabel B1. Transport efter fartøjets nationalitet og type (årlige data)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

Alfanumeriske tegn 2

"B1"

Indberettende land

2 bogstaver

ISO-landekode

År

4 cifre

"yyyy"

Lastningsland/region

2 bogstaver eller 4 alfanumeriske tegn

ISO-landekode eller NUTS 2

Losningsland/region

2 bogstaver eller 4 alfanumeriske tegn

ISO-landekode eller NUTS 2

Transporttype

1 ciffer

1 = National

2 = International (undtagen transit)

3 = Transit

Fartøjets type

1 ciffer

1 = Motorpram

2 = Pram, ikke selvfremdreven

3 = Motortankpram

4 = Tankpram, ikke selvfremdreven

5 = Andre godsfartøjer

Fartøjets nationalitet

2 bogstaver

ISO-landekode

Transporterede ton

Ton

Ton-km

Ton-km

Tabel B2. Skibstrafik (årlige data)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

2 alfanumeriske tegn

"B2"

Indberettende land

2 bogstaver

ISO-landekode

År

4 cifre

"yyyy"

Antal lastede fartøjer

Fartøjer

Antal tomme fartøjer

Fartøjer

Fartøj-km (lastede fartøjer)

Fartøj-km

Fartøj-km (tomme fartøjer)

Fartøj-km

NB: Indberetning af data i henhold til denne tabel B2 er fakultativ.

BILAG C

Tabel C1. Containertransport efter godstype (årlige data)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

2 alfanumeriske tegn

"C1"

Indberettende land

2 bogstaver

ISO-landekode

År

4 cifre

"yyyy"

Lastningsland/region

2 bogstaver eller 4 alfanumeriske tegn

ISO-landekode eller NUTS 2

Losningsland/region

2 bogstaver eller 4 alfanumeriske tegn

ISO-landekode eller NUTS 2

Transporttype

1 ciffer

1 = National

2 = International (undtagen transit)

3 = Transit

Containerstørrelse

1 ciffer

1 = 20-fods fragtenheder

2 = 40-fods fragtenheder

3 = fragtenheder > 20 fod og < 40 fod

4 = fragtenheder > 40 fod

Lastningstilstand

1 ciffer

1 = Lastede containere

2 = Tomme containere

Godstype

2 cifre

NST 2000

Transporterede ton*

Ton

Ton-km*

Ton-km

TEU

TEU

TEU-km

TEU-km

* Kun for lastede containere

BILAG D

Tabel D1. Transport efter fartøjernes nationalitet (kvartalsdata)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

2 alfanumeriske tegn

"D1"

Indberettende land

2 bogstaver

ISO-landekode

År

4 cifre

"yyyy"

Kvartal

2 alfanumeriske tegn

"Q1, Q2, Q3 eller Q4"

Transporttype

1 ciffer

1 = National

2 = International (undtagen transit)

3 = Transit

Fartøjets nationalitet

2 bogstaver

ISO-landekode

Transporterede ton

Ton

Ton-km

Ton-km

Tabel D2. Containertransport efter fartøjernes nationalitet (kvartalsdata)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

Tabel

2 alfanumeriske tegn

"D2"

Indberettende land

2 bogstaver

ISO-landekode

År

4 cifre

"yyyy"

Kvartal

2 alfanumeriske tegn

"Q1, Q2, Q3 eller Q4"

Transporttype

1 ciffer

1 = National

2 = International (undtagen transit)

3 = Transit

Fartøjets nationalitet

2 bogstaver

ISO-lan dekode

Lastningstilstand

1 ciffer

1 = Lastede containere

2 = Tomme containere

Transporterede ton*

Ton

Ton-km*

Ton-km

TEU

TEU

TEU-km

TEU-km

* Kun for lastede containere

BILAG E

Tabel E1. Godstransport (årlige data)

Elementer

Kodning

Nomenklatur

Enhed

2 alfanumeriske tegn

"E1"

2 bogstaver

ISO-landekode

4 cifre

"yyyy"

Ton

Ton-km

BILAG F

Godsnomenklatur

NST-2000

NST-2000

grupper

Godsbeskrivelse

Defineret ved produkter i CPA-hovedgrupper

01

Produkter fra landbrug, jagt og skovbrug; fisk og fiskeprodukter

01, 02, 05

02

Stenkul og brunkul; tørv; råolie og naturgas; uran og thorium

10, 11, 12

03

Metalmalm og produkter af anden råstofudvinding

13, 14

04

Næringsmidler, drikkevarer og tobaksprodukter

15, 16

05

Tekstiler og beklædningsartikler; læder og lædervarer

17, 18, 19

06

Træ og varer af træ og kork (undtagen møbler); varer af strå og flettematerialer; papirmasse, papir og papirvarer; trykt materiale og indspillede medier

20, 21, 22

07

Koks, raffinerede olieprodukter og nukleart brændsel

23

08

Kemiske produkter og kemofibre; gummi og plastprodukter

24, 25

09

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter

26

10

Metal og færdige metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr

27, 28

11

Maskiner og udstyr i.a.n.; kontormaskiner og edb-udstyr; elektriske maskiner og apparater i.a.n.; telemateriel; medicinske instrumenter, præcisionsinstrumenter og optiske instrumenter; ure

29, 30, 31, 32, 33

12

Transportmidler

34, 35

13

Møbler; andre færdigvarer i.a.n.

36

14

Sekundære råmaterialer; kommunalt affald og andet affald ikke andetsteds anført i CPA

37 + kommunalt affald (som input i CPA-hovedgruppe 90) og andet affald ikke andetsteds anført i CPA

15

Breve, pakker

NB: denne position anvendes normalt til gods, der transporteres af postvæsener og specialiserede kurertjenester (NACE rev. 1, hovedgruppe 64)

16

Udstyr og materiel til godstransport

NB: denne position omfatter f.eks. tomme containere, paller, kartoner, kasser og rullevogne. Den omfatter også køretøjer, der anvendes til gods, når køretøjet selv transporteres på andre køretøjer.

Den omstændighed, at der findes en kode for denne type materiel, er ikke afgørende for, om sådant materiel i sig selv skal betragtes som "gods"; dette afhænger af reglerne om dataindsamling for hver enkelt transportform.

17

Gods, der flyttes i forbindelse med privat flytning og kontorflytning; bagage, der transporteres adskilt fra passagerer; motorkøretøjer, der flyttes med henblik på reparation; andet gods, der ikke er bestemt til markedet i.a.n.

18

Samlegods: en blanding af forskellige typer gods, som transporteres samlet

NB: denne position anvendes, når det ikke anses for hensigtsmæssigt at henføre godset særskilt under grupperne 01-16.

19

Uidentificerbart gods: gods, som af en hvilken som helst grund ikke kan identificeres og derfor ikke kan henføres under gruppe 01-16.

NB: under denne position anføres gods, hvor den indberettende enhed ikke har oplysninger om arten af det transporterede gods.

20

Andet gods i.a.n.

NB: under denne position anføres gods, som ikke kan henføres under gruppe 01-19. Da gruppe 01-19 skal dække alle mulige kategorier transporteret gods, bør gruppe 20 kun anvendes undtagelsesvis. Det kan være nødvendigt yderligere at kontrollere, om dataene bør anføres under denne position.

BILAG G

Forlængelse af indberetningsfristen (artikel 5, stk. 2)

Medlemsstat

Forlænget indberetningsfrist efter observationsperiodens udløb

Sidste år, for hvilket indberetningsfristen kan forlænges

Belgien

8 måneder

2009

(1) Europa-Parlamentets holdning af 17.1.2006.
(2) EFT L 339 af 15.12.1980, s. 30. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.
(3) EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).
(4) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
(5) EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.
(6)* Tre år efter denne forordnings ikrafttræden.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik