Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0150(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0333/2005

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0333/2005

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2006 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0004

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 468kWORD 198k
Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2006 - Στρασβούργο
Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών ***I
P6_TA(2006)0004A6-0333/2005
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (COM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2005)0366)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 285, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0249/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0333/2005),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.   ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εφόσον προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Ιανουαρίου 2006 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών
P6_TC1-COD(2005)0150

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285, παράγραφος 1,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της Συνθήκης(1),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Οι εσωτερικές πλωτές οδοί αποτελούν σημαντικό μέρος των δικτύων μεταφορών της Κοινότητας και η προώθηση των εσωτερικών πλωτών οδών μεταφοράς αποτελεί έναν από τους στόχους της κοινής πολιτικής μεταφορών, τόσο από πλευράς οικονομικής αποτελεσματικότητας όσο και από πλευράς μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των μεταφορών, όπως περιγράφεται στο Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής με τίτλο "Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών".

(2)  Η Επιτροπή χρειάζεται τις στατιστικές σχετικά με τις μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών προκειμένου να παρακολουθήσει και να αναπτύξει την κοινή πολιτική μεταφορών καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τις μεταφορές, των πολιτικών για τις περιφέρειες και τα διευρωπαϊκά δίκτυα.

(3)  Οι στατιστικές για τις μεταφορές μέσω εσωτερικών πλωτών οδών συλλέγονταν στο πλαίσιο της οδηγίας 80/1119/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 1980, περί των στατιστικών καταστάσεων για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων(2) η οποία δεν ανταποκρίνεται πλέον στις τρέχουσες ανάγκες στον εν λόγω τομέα. Ως εκ τούτου, ενδείκνυται η αντικατάσταση της οδηγίας αυτής με ένα νέο μηχανισμό που θα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της και θα βελτιώνει την αποτελεσματικότητά της.

(4)  Οι κοινοτικές στατιστικές σχετικά με όλους τους τρόπους μεταφορών πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με τις κοινές έννοιες και πρότυπα, με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης συγκρισιμότητας μεταξύ των τρόπων μεταφορών.

(5)  Εσωτερικές πλωτές οδοί δεν υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη, επομένως το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού περιορίζεται στα κράτη μέλη στα οποία υφίσταται αυτός ο τρόπος μεταφοράς.

(6)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της ενέργειας που πρέπει να αναληφθεί, δηλαδή η δημιουργία κοινών στατιστικών προτύπων που θα επιτρέπουν την παραγωγή εναρμονισμένων στοιχείων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και, επομένως, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(7)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές(3) παρέχει πλαίσιο αναφοράς για τις διατάξεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός.

(8)  Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(4).

(9)  Η Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος που συστάθηκε με την απόφαση 89/382/EΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου(5) γνωμοδότησε σύμφωνα με το άρθρο 3 της εν λόγω απόφασης.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Θεματικό αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κοινούς κανόνες για την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών σχετικά με τις μεταφορές μέσω εσωτερικών πλωτών οδών.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή (Eurostat) τις στατιστικές που αφορούν τις μεταφορές μέσω εσωτερικών πλωτών οδών στην επικράτειά τους.

2.  Τα κράτη μέλη στα οποία ο συνολικός όγκος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ετησίως μέσω εσωτερικών πλωτών οδών ως εθνικές, διεθνείς ή διακομιστικές μεταφορές υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο τόνους υποβάλλουν τις στατιστικές που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1.

3.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχουν διεθνείς ή διαμετακομιστικές εσωτερικές πλωτές οδοί μεταφοράς, αλλά στα οποία ο συνολικός όγκος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ετησίως μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, ως εθνικές μεταφορές, υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο τόνους, υποβάλλουν μόνον τις στατιστικές που απαιτούνται από το άρθρο 4, παράγραφος 2.

4.  Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τα εξής:

   α) τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία κάτω των 50 τόνων νεκρού βάρους,
   β) τα πλοία που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μεταφορά επιβατών,
   γ) τα πλοία που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαπεραίωσης,
   δ) τα πλοία που χρησιμοποιούνται μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς από τις λιμενικές και τις δημόσιες αρχές,
   ε) τα πλοία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως σκάφη ανεφοδιασμού ή αποθήκευσης,
   στ) τα πλοία που δεν χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, όπως τα αλιευτικά σκάφη, οι βυθοκόροι, τα πλωτά συνεργεία, οι πλωτές κατοικίες και τα σκάφη αναψυχής.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

   α) "πλωτή εσωτερική οδός", έκταση νερού, που δεν αποτελεί μέρος της θάλασσας, στην οποία μπορούν να πλέουν κανονικά φορτωμένα σκάφη μεταφορικής ικανότητας τουλάχιστον 50 τόνων. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει τόσο πλωτούς ποταμούς και λίμνες όσο και πλωτά κανάλια·
   β) "σκάφος εσωτερικής πλωτής οδού", σκάφος σχεδιασμένο για τη μεταφορά αγαθών ή τη μεταφορά επιβατών μέσω πλωτών εσωτερικών πλωτών οδών·
   γ) "εθνικότητα του σκάφους", η χώρα στην οποία έχει νηολογηθεί το σκάφος εσωτερικής πλωτής οδού.

Άρθρο 4

Συλλογή στοιχείων

1.  Τα στοιχεία συλλέγονται σύμφωνα με τους πίνακες των παραρτημάτων Α έως Δ.

2.  Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2, παράγραφος 3, τα στοιχεία συλλέγονται σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος Ε.

3.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα εμπορεύματα ταξινομούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΣΤ.

Άρθρο 5

Διαβίβαση στατιστικών

1.  Η πρώτη περίοδος παρακολούθησης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007. Η διαβίβαση των στατιστικών γίνεται το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός πέντε μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου παρακολούθησης.

2.  Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η επιτρεπόμενη περίοδος για τη διαβίβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να επεκταθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 2. Η μέγιστη επιτρεπόμενη περίοδος για τη διαβίβαση, συμπεριλαμβανομένης όποιας χορηγούμενης επέκτασης, δεν υπερβαίνει τους οκτώ μήνες από τη λήξη της περιόδου παρακολούθησης.

Οι επεκτάσεις της επιτρεπόμενης περιόδου για τη διαβίβαση αναφέρονται στο Παράρτημα Ζ.

Άρθρο 6

Διάδοση

Οι κοινοτικές στατιστικές που βασίζονται στα στοιχεία που μνημονεύονται στο άρθρο 4 διαδίδονται σε συχνότητα παρόμοια με αυτή που ορίζεται για τη διαβίβαση των αποτελεσμάτων των στατιστικών από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 7

Ποιότητα των στατιστικών

1.  Η Επιτροπή (Eurostat) αναπτύσσει και δημοσιεύει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10, παράγραφος 2, μεθοδολογικές προδιαγραφές και κριτήρια που σχεδιάζονται για την εξασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων στοιχείων.

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της ποιότητας των διαβιβαζόμενων στοιχείων.

3.  Η Επιτροπή (Eurostat) αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζόμενων στοιχείων. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή (Eurostat) έκθεση με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που τους ζητεί για την πιστοποίηση της ποιότητας των διαβιβαζόμενων στοιχείων.

Άρθρο 8

Έκθεση εφαρμογής

Εντός ...(6) και ύστερα από διαβούλευση με την Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος, η Επιτροπή υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Συγκεκριμένα, η έκθεση αυτή:

   α) αξιολογεί τα οφέλη που προκύπτουν για την Κοινότητα, τα κράτη μέλη και τους παροχείς και τους χρήστες των στατιστικών πληροφοριών από τις στατιστικές που παράγονται, σε σχέση με το κόστος τους·
   β) αξιολογεί την ποιότητα των παραγόμενων στατιστικών·
   γ) εντοπίζει τομείς ενδεχόμενων βελτιώσεων και τροποποιήσεων που κρίνονται αναγκαίες υπό το πρίσμα των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

Άρθρο 9

Μέτρα εφαρμογής

Τα μέτρα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τη συνεκτίμηση οικονομικών και τεχνικών τάσεων, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 2. Τα μέτρα αυτά αφορούν:

   α) την αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου για τη στατιστική κάλυψη των μεταφορών μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (άρθρο 2),
   β) την αναπροσαρμογή των ορισμών και τη θέσπιση πρόσθετων ορισμών (άρθρο 3),
   γ) την αναπροσαρμογή του πεδίου της συλλογής στοιχείων και του περιεχομένου των παραρτημάτων (άρθρο 4),
   δ) τις ρυθμίσεις για τη διαβίβαση στοιχείων στην Επιτροπή (Eurostat), συμπεριλαμβανομένων των προτύπων για την ανταλλαγή στοιχείων (άρθρο 5),
   ε) τις ρυθμίσεις για τη διάδοση των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή (Eurostat) (άρθρο 6),
   ( στ) την ανάπτυξη και τη δημοσίευση μεθοδολογικών προδιαγραφών και κριτηρίων (άρθρο 7).

Άρθρο 10

Επιτροπή

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος που συστάθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, ισχύουν τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8.

Η περίοδος του άρθρου 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.  Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 11

Μεταβατικές διατάξεις

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν τα στατιστικά αποτελέσματα για το έτος 2006 σύμφωνα με την οδηγία 80/1119/ΕΟΚ.

2.  Η οδηγία 80/1119/ΕΟΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στις ,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Πίνακας A1. Μεταφορά εμπορευμάτων ανά είδος προϊόντος (ετήσια στοιχεία)

Στοιχεία

Κωδικοποίηση

Ονοματολογία

Μονάδα

Πίνακας

2-άλφα

"Α1"

Δηλούσα χώρα

2-γράμματα

εθνικός κωδικός ISO

Έτος

4-ψηφία

"yyyy"

Χώρα/ περιφέρεια φόρτωσης

2-γράμματα ή 4-άλφα

εθνικός κωδικός ISO ή NUTS2

Χώρα/ περιφέρεια εκφόρτωσης

2-γράμματα ή 4-άλφα

εθνικός κωδικός ISO ή NUTS2

Είδος μεταφοράς

1-ψηφία

1 = Εθνική

2 = Διεθνής (εκτός διαμετακόμισης)

3 = Διαμετακόμιση

Είδος προϊόντος

2-ψηφία

NST 2000

Είδος συσκευασίας

1-ψηφία

1= Προϊόντα σε εμπορευματοκιβώτια

2= Προϊόντα εκτός εμπορευματοκιβωτίων

Μεταφερθέντες τόνοι

τόνοι

Τόνοι-χλμ.

τόνοι-χλμ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

Πίνακας B1. Μεταφορές ανά εθνικότητα του πλοίου και ανά είδος πλοίου (ετήσια στοιχεία)

Στοιχεία

Κωδικοποίηση

Ονοματολογία

Μονάδα

Πίνακας

2-άλφα

"Β1"

Δηλούσα χώρα

2-γράμματα

εθνικός κωδικός ISO

Έτος

4-ψηφία

"yyyy"

Χώρα/ περιφέρεια φόρτωσης

2-γράμματα ή 4-άλφα

εθνικός κωδικός ISO ή NUTS2

Χώρα/ περιφέρεια εκφόρτωσης

2-γράμματα ή 4-άλφα

εθνικός κωδικός ISO ή NUTS2

Είδος μεταφοράς

1-ψηφία

1 = Εθνική

2 = Διεθνής (εκτός διαμετακόμισης)

3 = Διαμετακόμιση

Είδος πλοίου

1-ψηφία

1= Αυτοκινούμενη φορτηγίδα

2= Μη αυτοκινούμενη φορτηγίδα

3= Αυτοκινούμενη δεξαμενοφορτηγίδα

4= Μη αυτοκινούμενη δεξαμενοφορτηγίδα

5= Άλλα πλοία μεταφοράς προϊόντων

Εθνικότητα του πλοίου

2-γράμματα

εθνικός κωδικός ISO

Μεταφερθέντες τόνοι

τόνοι

Τόνοι-χλμ.

τόνοι-χλμ.

Πίνακας Β2. Κυκλοφορία πλοίων (ετήσια στοιχεία)

Στοιχεία

Κωδικοποίηση

Ονοματολογία

Μονάδα

Πίνακας

2-άλφα

"Β2"

Δηλούσα χώρα

2-γράμματα

εθνικός κωδικός ISO

Έτος

4-ψηφία

"yyyy"

Αριθμός φορτωμένων πλοίων

Πλοία

Αριθμός κενών πλοίων

Πλοία

Πλοίο-χλμ. (φορτωμένα πλοία)

Πλοίο-χλμ.

Πλοίο-χλμ. (κενά πλοία)

Πλοίο-χλμ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υποβολή στοιχείων του παρόντος πίνακα Β2 είναι προαιρετική.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Πίνακας Γ1. Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων ανά είδος προϊόντος (ετήσια στοιχεία)

Στοιχεία

Κωδικοποίηση

Ονοματολογία

Μονάδα

Πίνακας

2-άλφα

"Γ1"

Δηλούσα χώρα

2-γράμματα

εθνικός κωδικός ISO

Έτος

4-ψηφία

"yyyy"

Χώρα/ περιφέρεια φόρτωσης

2-γράμματα ή 4-άλφα

εθνικός κωδικός ISO ή NUTS2

Χώρα/ περιφέρεια εκφόρτωσης

2-γράμματα ή 4-άλφα

εθνικός κωδικός ISO ή NUTS2

Είδος μεταφοράς

1-ψηφία

1 = Εθνική

2 = Διεθνής (εκτός διαμετακόμισης)

3 = Διαμετακόμιση

Μέγεθος των εμπορευματοκιβωτίων

1-ψηφία

1 = 20" μονάδες φορτίου

2 = 40" μονάδες φορτίου

3 = μονάδες φορτίου > 20' και

< 40'

4 = μονάδες φορτίου > 40'

Κατάσταση φόρτωσης

1-ψηφία

1 = Έμφορτα εμπορευματοκιβώτια

2 = Κενά εμπορευματοκιβώτια

Είδος προϊόντος

2-ψηφία

NST 2000

Μεταφερθέντες τόνοι*

τόνοι

Τόνοι-χλμ.*

τόνοι-χλμ.

TEU

TEU

TEU-χλμ.

TEU-χλμ.

* Μόνο για έμφορτα εμπορευματοκιβώτια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Πίνακας Δ1. Μεταφορές ανά εθνικότητα των πλοίων (τριμηνιαία στοιχεία)

Στοιχεία

Κωδικο-ποίηση

Ονοματολογία

Μονάδα

Πίνακας

2-άλφα

"Δ1"

Δηλούσα χώρα

2-γράμματα

εθνικός κωδικός ISO

Έτος

4-ψηφία

"yyyy"

Τρίμηνο

2-άλφα

"Q1, Q2, Q3 ή Q4"

Είδος μεταφοράς

1-ψηφία

1 = Εθνική

2 = Διεθνής (εκτός διαμετακόμισης)

3 = Διαμετακόμιση

Εθνικότητα του πλοίου

2-γράμματα

εθνικός κωδικός ISO

Μεταφερθέντες τόνοι

τόνοι

Τόνοι-χλμ.

τόνοι-χλμ.

Πίνακας Δ2. Μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων ανά εθνικότητα των πλοίων (τριμηνιαία στοιχεία)

Στοιχεία

Κωδικοποίηση

Ονοματολογία

Μονάδα

Πίνακας

2-άλφα

"Δ2"

Δηλούσα χώρα

2-γράμματα

εθνικός κωδικός ISO

Έτος

4-ψηφία

"yyyy"

Τρίμηνο

2-άλφα

"Q1, Q2, Q3 ή Q4"

Είδος μεταφοράς

1-ψηφία

1 = Εθνική

2 = Διεθνής (εκτός διαμετακόμισης)

3 = Διαμετακόμιση

Εθνικότητα του πλοίου

2-γράμματα

εθνικός κωδικός ISO

Κατάσταση φόρτωσης

1-ψηφία

1 = Έμφορτα εμπορευματοκιβώτια

2 = Κενά εμπορευματοκιβώτια

Μεταφερθέντες τόνοι*

τόνοι

Τόνοι-χλμ.*

τόνοι-χλμ.

TEU

TEU

TEU-χλμ.

TEU-χλμ.

* Μόνο για έμφορτα εμπορευματοκιβώτια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E

Πίνακας E1. Μεταφορά εμπορευμάτων (ετήσια στοιχεία)

Στοιχεία

Κωδικοποίηση

Ονοματολογία

Μονάδα

Πίνακας

2-άλφα

"Ε1"

Δηλούσα χώρα

2-γράμματα

εθνικός κωδικός ISO

Έτος

4-ψηφία

"yyyy"

Σύνολο μεταφερθέντων τόνων

τόνοι

Σύνολο τόνοι-χλμ.

τόνοι-χλμ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

Ονοματολογία εμπορευμάτων

NST -2000

Ομάδες NST 2000

Περιγραφή εμπορευμάτων

Προσδιορισμός ανά εμπορεύματα στα τμήματα CPA

01

Προϊόντα γεωργίας, θήρας και δασοκομίας, ψάρια και άλλα προϊόντα αλιείας

01, 02, 05

02

Άνθρακας και λιγνίτης· τύρφη· αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο· ουράνιο και θόριο

10, 11, 12

03

Μεταλλικά μεταλλεύματα και άλλα προϊόντα ορυχείων και λατομείων

13, 14

04

Τρόφιμα, ποτά και προϊόντα καπνού

15, 16

05

Υφαντουργικά και υφαντικά προϊόντα, δέρμα και προϊόντα δέρματος

17, 18, 19

06

Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό (εκτός επίπλων)· είδη καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής· χαρτοπολτός, χαρτί και προϊόντα χάρτου, έντυπα και προεγγεγραμμένα μέσα εγγραφής ήχου ή εικόνας

20, 21, 22

07

Οπτάνθρακας, προϊόντα διύλισης πετρελαίου και πυρηνικά καύσιμα

23

08

Χημικές ουσίες, χημικά προϊόντα και συνθετικές ίνες· προϊόντα από ελαστικό και πλαστικές ύλες

24, 25

09

Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα

26

10

Βασικά μέταλλα· μεταλλικά προϊόντα, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

27, 28

11

Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α.· μηχανές γραφείου και ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συσκευές π.δ.κ.α.· εξοπλισμός και συσκευές ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών· ιατρικά όργανα, όργανα ακριβείας και οπτικά όργανα· ρολόγια κάθε είδους

29, 30, 31, 32, 33

12

Εξοπλισμός μεταφορών

34, 35

13

Έπιπλα· άλλες κατασκευές εμπορευμάτων π.δ.κ.α.

36

14

Δευτερογενείς πρώτες ύλες· αστικά απόβλητα και άλλα απόβλητα που δεν προσδιορίζονται αλλού στη CPA.

37 + αστικά απόβλητα (ως εγγραφή στο τμήμα 90 της CPA και άλλα απόβλητα που δεν προσδιορίζονται αλλού στη CPA

15

Ταχυδρομείο, δέματα

Σημείωση: ο τίτλος αυτός χρησιμοποιείται κανονικά για εμπορεύματα που μεταφέρονται από ταχυδρομικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες ιδιωτικές υπηρεσίες ταχυδρομείου στη NACE αναθ. 1 τμήμα 64

16

Εξοπλισμός και υλικό που χρησιμοποιείται στη μεταφορά εμπορευμάτων

Σημείωση: ο τίτλος αυτός καλύπτει στοιχεία όπως κενά εμπορευματοκιβώτια, παλέτες, κουτιά, κιβώτια και κυλιόμενους κλωβούς. Καλύπτει επίσης οχήματα που χρησιμοποιούνται ως περιέκτες εμπορευμάτων, ενώ το ίδιο το όχημα μεταφέρεται από άλλο όχημα.

Η ύπαρξη κωδικού γι" αυτό το είδος υλικού δεν προδικάζει το ερώτημα του κατά πόσον παρόμοια υλικά πρέπει να θεωρούνται "εμπορεύματα". Αυτό εξαρτάται από τους κανόνες για τη συλλογή στοιχείων σε κάθε είδος μεταφοράς.

17

Εμπορεύματα που μετακινούνται στο πλαίσιο μετακόμισης νοικοκυριού ή γραφείου· αποσκευές που μεταφέρονται χωριστά από τους επιβάτες· οχήματα με κινητήρα που μετακινούνται για επισκευή· άλλα μη εμπορεύσιμα εμπορεύματα π.δ.κ.α.

18

Ομαδοποιημένα εμπορεύματα: μείγμα ειδών εμπορευμάτων που μεταφέρονται από κοινού

Σημείωση: ο τίτλος αυτός χρησιμοποιείται όποτε κρίνεται ακατάλληλη η απόδοση των εμπορευμάτων χωριστά στις ομάδες 01-16.

19

Μη προσδιορίσιμα εμπορεύματα: εμπορεύματα που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορούν να προσδιοριστούν και, επομένως, να αποδοθούν στις ομάδες 01-16.

Σημείωση: ο τίτλος αυτός προορίζεται για την κάλυψη εμπορευμάτων όταν η μονάδα αναφοράς δεν περιέχει πληροφορίες για το είδος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται.

20

Άλλα εμπορεύματα π.δ.κ.α.

Σημείωση: ο τίτλος αυτός καλύπτει κάθε στοιχείο που δεν μπορεί να αποδοθεί σε κάποια από τις ομάδες 01-19. Επειδή οι ομάδες 01-19 προορίζονται για την κάλυψη όλων των προβλέψιμων κατηγοριών μεταφερόμενων εμπορευμάτων, η χρήση της ομάδας 20 πρέπει να θεωρείται ασυνήθης και μπορεί να επισημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη περαιτέρω ελέγχου των στοιχείων που υποβάλλονται στο πλαίσιο αυτού του τίτλου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Επεκτάσεις του επιτρεπόμενου χρόνου για τη διαβίβαση (άρθρο 5, παράγραφος 2)

Κράτος μέλος

Επέκταση της περιόδου διαβίβασης ύστερα από τη λήξη της περιόδου παρακολούθησης

Τελευταίο έτος για το οποίο χορηγήθηκε επέκταση

Βέλγιο

8 μήνες

2009

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2006.
(2) ΕΕ L 339 της 15.12.1980, σ. 30. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη Προσχώρησης του 2003.
(3) ΕΕ L 52 της 22.2.1997, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).
(4) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(5) ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.
(6)* Τριών ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου